Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.837 din 22.11.2017

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 24 noiembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 54 alin. (14) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1) şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, cu sediul în comuna Călăraşi, str. Petre Baniţă nr. 217, judeţul Dolj, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, denumită în continuare Staţiunea. Articolul 2(1) Staţiunea preia patrimoniul constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi bunuri proprii, datorii şi alte active de la Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, pe baza situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-primire încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Staţiunea are înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la nr. MF 115851, suprafaţa de teren de 3.319,87 ha aparţinând domeniului public al statului, la care se adaugă suprafaţa de teren de 1,11 ha, rezultând 3.320,98 ha domeniul public al statului, din care se scade suprafaţa de teren de 30,47 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7.18 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, care face parte din domeniul privat al statului şi este în administrarea Staţiunii. Suprafaţa de teren rămasă de 3.290,51 ha, aparţinând domeniului public al statului, reprezintă:a)3.016,80 ha, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.48 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b)273,71 ha, retrocedate potrivit hotărârilor Comisiei Judeţene Dolj nr. 1.787 din 14.11.2008 şi nr. 1.756 din 14.11.2008, modificată prin Hotărârea Comisiei Judeţene Dolj nr. 128 din 28.03.2012, precum şi proceselor-verbale de delimitare aferente acestora la comisiile locale în baza legilor fondului funciar, rămân în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la nr. MF 115851, şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 10.687/215/2017 şi nr. 11.705/215/2017 aflate pe rolul instanţelor de judecată. (3) Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001. Articolul 3(1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul cultivării plantelor pe solurile nisipoase şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:a)diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor, clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; clasa 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0147 Creşterea păsărilor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; c)diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; clasa 1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate; d)diviziunea 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport neclasificate altundeva n.c.a.; clasa 3319 Repararea altor echipamente; e)diviziunea 42 Lucrări de geniu civil; grupa 429 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti; clasa 4291 Construcţii hidrotehnice; clasa 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. f)diviziunea 45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; grupa 452 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor; clasa 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor; g)diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate; clasa 4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; clasa 4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; clasa 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile; clasa 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor; clasa 4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun; h)diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; clasa 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; i)diviziunea 49 Transporturi terestre şi transportul prin conducte; grupa 493 Alte transporturi terestre de călători; clasa 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători; clasa 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; j)diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre; clasa 5224 Manipulări; clasa 5229 Alte activităţi anexe transporturilor; k)diviziunea 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie, catering - pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5621 Activităţi de alimentaţie, catering - pentru evenimente; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.; l)diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare; clasa 5813 Activităţi de editare a ziarelor; clasa 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor; clasa 5819 Alte activităţi de editare; m)diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; grupa 681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 Închirierea şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate; n)diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; o)diviziunea 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea; clasa 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; grupa 712 Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice; p)diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; q)diviziunea 73 Publicitate şi activitate de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; r)diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; s)diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; ş)diviziunea 85 Învăţământ; grupa 854 Învăţământ superior; clasa 8541 Învăţământ superior nonuniversitar; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. (2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţii Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Staţiunea organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8(1) Personalul existent în Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni este preluat de Staţiune fără concurs.(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este de 140. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta. Articolul 11(1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:a)consiliul de administraţie format din 5 membri; b)director. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu din cadrul unităţii. (3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti". (4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Conducerea executivă a Staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la Staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii. Articolul 14Staţiunea preia toate drepturile şi obligaţiile Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni şi se substituie în toate litigiile în curs ale Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni. Articolul 15Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii, în condiţiile legii. Articolul 16Staţiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren. Articolul 17Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a)actualizarea descrierii tehnice şi valorilor de inventar, după caz, ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; b)adăugarea la nr. M.F. 115851 a suprafeţei de teren de 1,11 ha în baza anexei nr. 3.48 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi scăderea suprafeţei de teren de 30,47 ha, ca urmare a aplicării prevederilor anexei nr. 7.18 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare; c)scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2; d)modificarea şi înlocuirea denumirii „Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni" cu denumirea „Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni", potrivit art. 54 alin. (14) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 18Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1 şi 2 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile. Articolul 19 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul cercetării şi inovării, Puiu-Lucian Georgescu Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1Bunurile din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni - C.U.I. 2281069 1. Bunurile din domeniu public al statului

Nr. M.F Cod de clasificare Denumire Date de identificare Valoare de inventar (în lei)
Descriere tehnică (pe scurt) Adresă
0 1 2 3 4 5
115637 8.28.10 Depozit păstrare cartof 4000 mp Ţara: România, judeţul Dolj, comuna Amărăştii de Jos 4.907
115643 8.28.10 Sediu fermă nr. 5 + anexe Construcţie din beton, Sc = 904 mp, S curte = 11.200 mp Ţara: România, judeţul Dolj, satul Amărăştii de Jos 40.371
115647 8.29.08 Pavilion central Casă normală fără etaj, are 5 încăperi + antreu + hol, sala de şedinţe+camere Ţara: România, judeţul Dolj, comuna Mârşani 202.024
115651 8.28.10 Sediu fermă 1 + anexe Magazie materiale, depozit platformă tehnologică, casă birouri, S = 4.013 mp Ţara: România, judeţul Dolj, comuna Mârşani 49.500
115656 8.28.10 Sediu fermă 2 + anexe Construcţie din beton, Sc = 1.256 mp, Scurte = 6.700 mp Ţara: România, judeţul Dolj, comuna Mârşani 51.198
115660 8.28.10 Sediu fermă 3 + anexe Magazie materiale, şoproane depozitare temporară, fântâni forate, platforme tehnologice, racorduri Ţara: România, judeţul Dolj, comuna Mârşani 47.539
115678 8.28.10 Sediu fermă nr. 6 + anexe Magazie materiale, şoproane depozit temperaturi, fântâni forate, platforme tehnologice, racorduri Ţara: România, judeţul Dolj, comuna Amărăştii de Jos 30.104
115682 8.28.10 Sediu fermă nr. 4 + anexe Construcţie din beton Sc = 998 mp, S curte =11.200 mp Ţara: România, judeţul Dolj, comuna Amărăştii de Jos 48.242
115688 8.28.10 Atelier mecanic Amărăşti Construcţie cărămidă Sc = 353,6 mp Ţara: România, judeţul Dolj, comuna Amărăştii de Jos 4.421
115703 8.28.10 Sediu fermă 2 153 mp Ţara: România, judeţul Dolj, Călăraşi 3.688
115706 8.27.06 Casă vegetaţie Laborator 243 mp Ţara: România, judeţul Dolj, oraşul Dăbuleni 11.233
115795 8.28.10 Cabină poartă Cărămidă S= 11 mp Ţara: România, judeţul Dolj, oraşul Dăbuleni 48
115811 8.28.10 Atelier mecanic + tâmplărie Corp clădire 32 mp Ţara: România, judeţul Dolj, oraşul Dăbuleni 4.264
115820 8.28.10 Platformă seminţe 446 mp Ţara: România, judeţul Dolj, Călăraşi 4.144
115824 8.28.10 Pavilion central 2 nivele 1.364 mp Ţara: România, judeţul Dolj, oraşul Dăbuleni 86.112
115835 8.28.10 Sediu fermă 4 156,71 mp Ţara: România, judeţul Dolj, oraşul Dăbuleni 9.054
115841 8.28.10 Atelier mecanic + tâmplărie 1.047 mp Ţara: România, judeţul Dolj, oraşul Dăbuleni 22.340
115851 8.05.03 Teren agricol 3.290,51 ha* Ţara: România, judeţul Dolj, oraşul Dăbuleni 15.681.209
121414 8.28.10 Castel apă Înălţime = 6 m, volum = 38 mc Ţara: România, judeţul Dolj, oraşul Dăbuleni 8.534
121416 8.28.10 Magazie seminţe Zidărie cărămidă S = 1.152 mp Ţara: România, judeţul Dolj, Dăbuleni 2.062
121417 8.28.10 Magazie cereale Zidărie cărămidă S = 1.200 mp Ţara: România, judeţul Dolj, Dăbuleni 10.121
TOTAL 16.321.115

* Cuprinde şi suprafaţa de teren de 273,71 ha prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezenta hotărâre. 2. Bunurile din proprietatea privată a statului

Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
1 1 Construcţii 84.274 în administrare
2 - Teren, S = 30,47 ha, conform anexei nr. 7.18 1.211.471 în administrare
TOTAL 1.295.745

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 - Construcţii

Nr. crt. Nr. inventar P4000 Denumire mijloace fixe Descriere tehnică Adresă Anul dobândirii Valoarea contabilă netă la 31.12.2016
0 1 2 3 4 5 6
1 INVPPS-23746329-2016 Cămin nefamilişti Suprafaţa construită la sol = 671 mp, suprafaţa desfăşurată = 1.990 mp, regimul de înălţime = P+2, fundaţie = beton, zidărie = panouri de prefabricate, acoperiş = planşeu beton bitumat, suprafaţa utilă = 1.590 mp Ţara România, judeţul Dolj, localitatea Călăraşi, str. Petre Baniţă nr. 217 1975 14.626
2 INVPPS-23746327-2016 Complex de altoit şi forţat viţă-de-vie Suprafaţă construită la sol = 2.525 mp, suprafaţa desfăşurată = 2.500 mp, regimul de înălţime = P+0, fundaţie = beton, zidărie = panouri de prefabricate, acoperiş = tablă ondulată Ţara România, judeţul Dolj, localitatea Călăraşi, str. Petre Baniţă nr. 217 1988 61.704
3 INVPPS-11204733-2016 Bloc TIP B4 Suprafaţa construită la sol = 140 mp, suprafaţa desfăşurată = 240 mp, regimul de înălţime = P+1, fundaţie = beton, zidărie = portantă, acoperiş = şarpantă cu învelitoare de ţiglă, suprafaţa utilă = 207 mp Bloc cu 4 apartamente (2 camere + bucătărie, baie, vestibul, cămară) Ţara România, judeţul Dolj, localitatea Călăraşi, str. Petre Baniţă nr. 213 1975 7.944
Total 84.274

ANEXA Nr. 2Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni - C.U.I. 2281069, rămase pe terenuri izolate între proprietăţi private, care trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării, conform Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

Nr. MF Cod clasificare Denumire Date de identificare Valoare de inventar (în lei)
Descriere tehnică (pe scurt) Adresă
115668 8.28.10 Staţie sortare, condiţionare cartof Construcţie din beton + utilaje aferente S = 380 mp Ţara: România, judeţul Dolj, Amărăştii de Jos 32.689
115673 8.28.10 Atelier mecanic + garaje auto Ateliere mecanice Mârşani, bordei carb., pătul cu şopron, garaj auto, instalaţie electrică Ţara România, judeţul Dolj, comuna Mârşani 11.666
115708 8.28.10 Punct sprijin cercetare Clădire 4 încăperi Ţara România, judeţul Dolj, Călăraşi 4.304
115714 8.28.10 Casa sediu fermă 10 mp Ţara România, judeţul Dolj, Călăraşi 130
115806 8.28.13 Centrală termică Clădire şi instalaţie pentru încălzit 312 mp Ţara România, judeţul Dolj, Călăraşi 50.960
115847 8.28.10 Sediu fermă 5 Clădire 1 nivel 462 mp Ţara România, judeţul Dolj, Călăraşi 3.159
121413 8.28.10 Remiză Clădire cărămidă, 5 camere, S = 661 mp Ţara România, judeţul Dolj, Călăraşi 8.617
121415 8.28.13 Magazie Construcţie cărămidă 8 camere S = 583 mp Ţara România, judeţul Dolj, Călăraşi 9.290
121418 8.28.06 Seră S = 1.050 mp Ţara România, judeţul Dolj, Călăraşi 6.465
TOTAL 127.280SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 837/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 837 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu