Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.817 din 01.10.2019

pentru aprobarea Regulamentului privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor
ACT EMIS DE: Consiliul Superior al Magistraturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 17 octombrie 2019SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 57-60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi,Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e: Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,procuror Nicolae Andrei SolomonANEXĂREGULAMENT privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor Capitolul I Transferul procurorilor Articolul 1
(1) Transferul procurorilor de la un parchet la alt parchet se aprobă, la cererea celor în cauză, de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Transferul nu poate fi aprobat la un parchet ierarhic superior celui la care are dreptul de a funcţiona, potrivit legii.
(3) Procurorii nu pot fi transferaţi la Direcţia Naţională Anticorupţie, la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi în cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.
(4) Procurorii care au promovat efectiv în funcţii de execuţie la parchete superioare nu pot fi transferaţi timp de cel puţin 2 ani de la data promovării.
(5) Persoanele numite în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi transferate timp de cel puţin 3 ani de la numirea în funcţie.
Articolul 2
(1) Anunţul privind organizarea unei sesiuni de transfer se publică însoţit de o listă ce va cuprinde posturile vacante de execuţie de la toate unităţile de parchet, precum şi posturile ce urmează a se vacanta.
(2) Posturile vacante de conducere nu se ocupă prin transfer.
(3) Prin posturi ce urmează a se vacanta se înţelege acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicării listei menţionate la alin. (1) sau cel târziu la data publicării acesteia, promovarea la parchetele superioare, numirea în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, transferul, numirea procurorilor în funcţia de judecător ori eliberarea din funcţie.
(4) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai târziu în termen de 15 zile de la data publicării anunţului menţionat la alin. (1). Dispoziţiile art. 181 şi 182 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.
(5) Cererile de transfer se analizează de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după împlinirea termenului prevăzut la alin. (4).
(6) La expirarea termenului prevăzut la alin. (4), Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii solicită avizul parchetelor de la care, respectiv la care se solicită transferul.
(7) Punctul de vedere se transmite în scris în termen de cel mult 5 zile de la data solicitării.
(8) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în termen util, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera de procuror a solicitantului, motivele pe care se întemeiază cererea, situaţia posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmează a se vacanta şi a posturilor temporar vacante la parchetul de la care se solicită transferul, precum şi la parchetul la care se solicită transferul, numărul cererilor de transfer formulate anterior şi motivele admiterii/respingerii acestora, precum şi menţiunea dacă pentru postul vizat s-au formulat cereri de numire a judecătorilor în funcţia de procuror. Referatul va cuprinde menţiuni privind procurorii delegaţi de la parchetul la care funcţionează procurorul care solicită transferul, precum şi de la unitatea de parchet la care se solicită transferul.
(9) Referatul prevăzut la alin. (8) va cuprinde, obligatoriu, ultimele datele statistice privind volumul de activitate şi încărcătura efectivă pe procuror, inclusiv încărcătura pe schemă, la parchetele implicate în procedura de transfer, raportate la media pe ţară.
(10) Toate cererile de transfer formulate pentru un anumit post vacant, depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, se analizează şi se soluţionează în termen de două luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), în baza criteriilor prevăzute la art. 3.
(11) Procurorul poate participa, personal sau prin videoconferinţă, la şedinţa secţiei, în vederea susţinerii cererii.
(12) În scopul informării procurorilor care intenţionează să formuleze cereri de transfer se publică, de regulă, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, lista posturilor vacante de execuţie de la toate parchetele, precum şi a posturilor care urmează a se vacanta.
Articolul 3
(1) La soluţionarea cererilor de transfer ale procurorilor la alte parchete vor fi avute în vedere următoarele criterii:

volumul de activitate al parchetului de la care se solicită transferul şi la care se solicită transferul, numărul posturilor vacante şi al posturilor temporar vacante la parchetele implicate şi dificultăţile de ocupare a acestora;

specializarea procurorului;

starea de sănătate şi situaţia familială;

alte aspecte rezultate din cuprinsul avizelor transmise Secţiei pentru procurori, precum şi din referatul întocmit potrivit art. 2 alin. (8) şi (9).
(2) Secţia pentru procurori poate dispune transferul inclusiv pentru posturile de execuţie care devin vacante, din orice motiv, ulterior publicării listei prevăzute de art. 2 alin. (1), cu condiţia ca la unitatea de parchet la care se doreşte realizarea transferului să fi fost anunţat cel puţin un post în lista care a însoţit anunţul de organizare a sesiunii de transferuri.
Articolul 4
(1) Transferul unui procuror la o altă instituţie publică decât un parchet atrage eliberarea din funcţie în condiţiile art. 65 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cererea de transfer însoţită de acordul scris al instituţiei la care se solicită transferul se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) În termen de 30 de zile de la depunerea la Consiliul Superior al Magistraturii a cererii de transfer la o altă instituţie publică decât un parchet, de către un procuror, Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte un referat cuprinzând datele relevante privind cariera solicitantului şi motivele pe care se întemeiază cererea şi îl prezintă Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Dacă apreciază necesar, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii invită solicitantul să îşi susţină cererea de transfer.
(5) Transferul produce efecte de la data publicării decretului de eliberare din funcţie a procurorului.
Capitolul II Detaşarea procurorilor Articolul 5
(1) Detaşarea procurorilor la alte parchete se dispune de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la cererea motivată a conducătorului parchetului la care se solicită detaşarea.
(2) Detaşarea nu poate fi dispusă decât la un parchet la care procurorul are dreptul să funcţioneze.
(3) Procurorii care au promovat efectiv în funcţii de execuţie la parchete superioare nu pot fi detaşaţi timp de cel puţin 2 ani de la data promovării.
(4) Persoanele numite în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi detaşate timp de cel puţin 3 ani de la numirea în funcţie.
Articolul 6
(1) Cererea de detaşare însoţită de acordul scris al procurorului a cărui detaşare se solicită se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Dispoziţiile art. 2 alin. (6)-(9) se aplică în mod corespunzător.
(3) Dacă procurorul detaşat ocupă o funcţie de conducere în cadrul parchetului, în termen de 6 luni de la hotărârea Secţiei pentru procurori prin care s-a dispus detaşarea, optează pentru funcţia de conducere sau pentru funcţia pe care o ocupă prin detaşare.
(4) Opţiunea se formulează în scris şi se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
(5) În cazul în care procurorul detaşat nu a optat pentru funcţia de conducere sau nu a exprimat nicio opţiune, funcţia de conducere respectivă devine vacantă la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). Dacă procurorul optează pentru funcţia de conducere deţinută anterior, detaşarea încetează la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).
Articolul 7
(1) Detaşarea procurorilor la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice se dispune de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea motivată a instituţiei la care se solicită detaşarea. În cerere se menţionează şi funcţia şi atribuţiile postului în care se solicită detaşarea.
(2) Dispoziţiile art. 2 alin. (6)-(9) se aplică în mod corespunzător.
(3) Suplimentar, referatul întocmit de Direcţia resurse umane şi organizare cuprinde şi menţiuni cu privire la natura funcţiei în care se solicită detaşarea, măsura în care aceasta corespunde statutului funcţiei de procuror şi experienţa specifică a magistratului în acel domeniu.
(4) Dispoziţiile art. 6 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.
(5) Pentru mutarea procurorului detaşat pe o altă funcţie decât cea pentru care a fost admisă cererea de detaşare este necesară solicitarea acordului prealabil al Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
Articolul 8
(1) Procurorii care intenţionează să participe la un concurs pentru ocuparea unui post la o instituţie internaţională cu atribuţii judiciare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 641 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să solicite acordul Secţiei pentru procurori cu privire la eventuala detaşare în cadrul acesteia, anterior participării la procedurile de selecţie.
(2) Dispoziţiile art. 2 alin. (6)-(9) şi ale art. 7 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
Articolul 9Soluţionarea cererilor de prelungire a detaşării se realizează în conformitate cu dispoziţiile art. 5-7, care se aplică în mod corespunzător. Articolul 10Detaşarea procurorului poate înceta anterior duratei pentru care a fost dispusă, prin hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea instituţiei care a solicitat detaşarea ori a procurorului detaşat.
Capitolul III Delegarea procurorilor în funcţii de execuţie Articolul 11
(1) Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dispune:a)delegarea procurorilor la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau din cadrul acestora la alte unităţi de parchet; b)delegarea procurorilor în cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel sau din cadrul acestora la o unitate de parchet din circumscripţia altui parchet de pe lângă curtea de apel; c)delegarea procurorilor de la un parchet de pe lângă judecătorie sau tribunal la un alt parchet de pe lângă judecătorie sau tribunal aflat în circumscripţia altui parchet de pe lângă curtea de apel.
(2) Delegarea nu poate fi dispusă decât la un parchet la care procurorul are dreptul să funcţioneze.
(3) Procurorii care au promovat efectiv în funcţii de execuţie la parchete superioare nu pot fi delegaţi la alte unităţi de parchet timp de cel puţin 2 ani de la data promovării.
(4) Persoanele numite în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi delegate la alte unităţi de parchet timp de cel puţin 3 ani de la numirea în funcţie.
(5) Delegarea se dispune doar cu acordul scris al procurorului a cărui delegare se solicită.
Articolul 12
(1) Solicitarea privind delegarea se depune de către conducătorul parchetului la care se cere delegarea la Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Dispoziţiile art. 2 alin. (8) şi (9) se aplică în mod corespunzător.
(3) Solicitarea privind delegarea se transmite Consiliului cu cel puţin 20 de zile înainte de data de la care se cere delegarea.
Articolul 13
(1) Delegarea procurorilor de la parchetul de pe lângă curtea de apel la parchetele de pe lângă tribunalele sau la parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripţia acestuia se dispune de către procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.
(2) Delegarea procurorilor de la parchetele de pe lângă tribunale şi de pe lângă judecătorii la alte parchete de pe lângă tribunale şi de pe lângă judecătorii din circumscripţia aceluiaşi parchet de pe lângă curtea de apel se dispune de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.
(3) Procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel comunică, în termen de 5 zile, Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii şi procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ordinele date cu privire la delegarea procurorilor, prelungirea sau, după caz, încetarea delegării acestora.
(4) Dispoziţiile art. 11 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.
Articolul 14
(1) Delegarea încetează:a)la expirarea termenului pentru care a fost dispusă; b)la cererea procurorului delegat sau a conducătorului parchetului în cadrul căruia acesta funcţionează prin delegare.
(2) Secţia pentru procurori poate dispune încetarea delegării şi la cererea motivată a conducătorului parchetului din cadrul căruia a fost delegat procurorul.
Capitolul IV Delegarea procurorilor în funcţii de conducere Articolul 15
(1) Delegarea în funcţii de conducere a procurorilor se dispune, cu acordul scris al acestora, de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, până la ocuparea funcţiei prin numire în condiţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Delegarea poate fi dispusă numai la un parchet la care procurorul are dreptul să funcţioneze. Procurorii care au promovat efectiv în funcţii de execuţie la parchete superioare nu pot fi delegaţi în funcţii de conducere la alte parchete timp de cel puţin 2 ani de la data promovării.
(3) Propunerea de delegare se formulează de către: a)procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru delegarea în funcţii de conducere a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism; b)procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau al parchetului de pe lângă curtea de apel pentru celelalte funcţii de conducere din cadrul acestor unităţi de parchet; c)procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pentru celelalte funcţii de conducere din cadrul acestor direcţii; d)procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel pentru delegarea în funcţia de prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă judecătoria din circumscripţia sa; e)prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă judecătorie pentru adjuncţii acestora, precum şi pentru procurorii şefi de secţie din cadrul acestor unităţi de parchet.
(4) Propunerea de delegare formulată în condiţiile alin. (3) lit. e) se transmite Secţiei pentru procurori de către procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel în circumscripţia căreia se află unitatea de parchet la care se propune delegarea.
Articolul 16
(1) Propunerea de delegare se transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoţită de următoarele:a)acordul procurorului propus pentru delegarea într-o funcţie de conducere; b)declaraţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)în cazul prevăzut de art. 15 alin. (3) lit. e), punctul de vedere al procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în circumscripţia căreia se află unitatea de parchet la care se propune delegarea, iar dacă delegarea se cere pentru o funcţie de conducere din cadrul unui parchet de pe lângă judecătorie, şi punctul de vedere al prim-procurorului parchetului de pe lângă tribunal.
(2) În cazul în care propunerea formulată are în vedere delegarea procurorului în funcţii de conducere din cadrul unui parchet de pe lângă judecătorie, aceasta va cuprinde, dacă este necesar, şi referiri la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 50 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în cel mult 15 zile de la primirea propunerii, un referat în care prezintă pe scurt datele relevante privind cariera de procuror a celui propus a fi delegat şi situaţia funcţiei vacante pentru care se propune delegarea. Referatul va conţine menţiuni privind depunerea înscrisurilor prevăzute la alin. (1) şi conţinutul acestora.
(4) Atunci când Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază necesar, procurorul a cărui delegare se propune susţine un interviu în faţa Secţiei. Interviul poate fi realizat şi prin videoconferinţă.
(5) În cazurile prevăzute de art. 15 alin. (3) lit. c)-e), Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii comunică, în termen de 5 zile, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie hotărârile date cu privire la delegarea procurorilor în funcţii de conducere, prelungirea sau, după caz, încetarea delegării acestora.
Articolul 17
(1) Delegarea încetează:a)la expirarea termenului pentru care a fost dispusă; b)la data la care funcţia este ocupată prin numire, în condiţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă această dată se situează în interiorul termenului prevăzut la lit. a); c)la cererea procurorului delegat sau a conducătorului parchetului în cadrul căruia acesta funcţionează prin delegare.
(2) Secţia pentru procurori poate dispune încetarea delegării şi la cererea motivată a conducătorului parchetului din cadrul căruia a fost delegat procurorul.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 817/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 817 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 817/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu