Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.817 din 01.10.2019

pentru aprobarea Regulamentului privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor
ACT EMIS DE: Consiliul Superior al Magistraturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 17 octombrie 2019SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 57-60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi,Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e: Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,procuror Nicolae Andrei SolomonANEXĂREGULAMENT privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor Capitolul I Transferul procurorilor Articolul 1
(1) Transferul procurorilor de la un parchet la alt parchet se aprobă, la cererea celor în cauză, de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Transferul nu poate fi aprobat la un parchet ierarhic superior celui la care are dreptul de a funcţiona, potrivit legii.
(3) Procurorii nu pot fi transferaţi la Direcţia Naţională Anticorupţie, la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi în cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.
(4) Procurorii care au promovat efectiv în funcţii de execuţie la parchete superioare nu pot fi transferaţi timp de cel puţin 2 ani de la data promovării.
(5) Persoanele numite în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi transferate timp de cel puţin 3 ani de la numirea în funcţie.
Articolul 2
(1) Anunţul privind organizarea unei sesiuni de transfer se publică însoţit de o listă ce va cuprinde posturile vacante de execuţie de la toate unităţile de parchet, precum şi posturile ce urmează a se vacanta.
(2) Posturile vacante de conducere nu se ocupă prin transfer.
(3) Prin posturi ce urmează a se vacanta se înţelege acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicării listei menţionate la alin. (1) sau cel târziu la data publicării acesteia, promovarea la parchetele superioare, numirea în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, transferul, numirea procurorilor în funcţia de judecător ori eliberarea din funcţie.
(4) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai târziu în termen de 15 zile de la data publicării anunţului menţionat la alin. (1). Dispoziţiile art. 181 şi 182 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.
(5) Cererile de transfer se analizează de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după împlinirea termenului prevăzut la alin. (4).
(6) La expirarea termenului prevăzut la alin. (4), Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii solicită avizul parchetelor de la care, respectiv la care se solicită transferul.
(7) Punctul de vedere se transmite în scris în termen de cel mult 5 zile de la data solicitării.
(8) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în termen util, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera de procuror a solicitantului, motivele pe care se întemeiază cererea, situaţia posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmează a se vacanta şi a posturilor temporar vacante la parchetul de la care se solicită transferul, precum şi la parchetul la care se solicită transferul, numărul cererilor de transfer formulate anterior şi motivele admiterii/respingerii acestora, precum şi menţiunea dacă pentru postul vizat s-au formulat cereri de numire a judecătorilor în funcţia de procuror. Referatul va cuprinde menţiuni privind procurorii delegaţi de la parchetul la care funcţionează procurorul care solicită transferul, precum şi de la unitatea de parchet la care se solicită transferul.
(9) Referatul prevăzut la alin. (8) va cuprinde, obligatoriu, ultimele datele statistice privind volumul de activitate şi încărcătura efectivă pe procuror, inclusiv încărcătura pe schemă, la parchetele implicate în procedura de transfer, raportate la media pe ţară.
(10) Toate cererile de transfer formulate pentru un anumit post vacant, depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, se analizează şi se soluţionează în termen de două luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), în baza criteriilor prevăzute la art. 3.
(11) Procurorul poate participa, personal sau prin videoconferinţă, la şedinţa secţiei, în vederea susţinerii cererii.
(12) În scopul informării procurorilor care intenţionează să formuleze cereri de transfer se publică, de regulă, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, lista posturilor vacante de execuţie de la toate parchetele, precum şi a posturilor care urmează a se vacanta.
Articolul 3
(1) La soluţionarea cererilor de transfer ale procurorilor la alte parchete vor fi avute în vedere următoarele criterii:

volumul de activitate al parchetului de la care se solicită transferul şi la care se solicită transferul, numărul posturilor vacante şi al posturilor temporar vacante la parchetele implicate şi dificultăţile de ocupare a acestora;

specializarea procurorului;

starea de sănătate şi situaţia familială;

alte aspecte rezultate din cuprinsul avizelor transmise Secţiei pentru procurori, precum şi din referatul întocmit potrivit art. 2 alin. (8) şi (9).
(2) Secţia pentru procurori poate dispune transferul inclusiv pentru posturile de execuţie care devin vacante, din orice motiv, ulterior publicării listei prevăzute de art. 2 alin. (1), cu condiţia ca la unitatea de parchet la care se doreşte realizarea transferului să fi fost anunţat cel puţin un post în lista care a însoţit anunţul de organizare a sesiunii de transferuri.
Articolul 4
(1) Transferul unui procuror la o altă instituţie publică decât un parchet atrage eliberarea din funcţie în condiţiile art. 65 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cererea de transfer însoţită de acordul scris al instituţiei la care se solicită transferul se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) În termen de 30 de zile de la depunerea la Consiliul Superior al Magistraturii a cererii de transfer la o altă instituţie publică decât un parchet, de către un procuror, Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte un referat cuprinzând datele relevante privind cariera solicitantului şi motivele pe care se întemeiază cererea şi îl prezintă Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Dacă apreciază necesar, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii invită solicitantul să îşi susţină cererea de transfer.
(5) Transferul produce efecte de la data publicării decretului de eliberare din funcţie a procurorului.
Capitolul II Detaşarea procurorilor Articolul 5
(1) Detaşarea procurorilor la alte parchete se dispune de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la cererea motivată a conducătorului parchetului la care se solicită detaşarea.
(2) Detaşarea nu poate fi dispusă decât la un parchet la care procurorul are dreptul să funcţioneze.
(3) Procurorii care au promovat efectiv în funcţii de execuţie la parchete superioare nu pot fi detaşaţi timp de cel puţin 2 ani de la data promovării.
(4) Persoanele numite în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi detaşate timp de cel puţin 3 ani de la numirea în funcţie.
Articolul 6
(1) Cererea de detaşare însoţită de acordul scris al procurorului a cărui detaşare se solicită se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Dispoziţiile art. 2 alin. (6)-(9) se aplică în mod corespunzător.
(3) Dacă procurorul detaşat ocupă o funcţie de conducere în cadrul parchetului, în termen de 6 luni de la hotărârea Secţiei pentru procurori prin care s-a dispus detaşarea, optează pentru funcţia de conducere sau pentru funcţia pe care o ocupă prin detaşare.
(4) Opţiunea se formulează în scris şi se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
(5) În cazul în care procurorul detaşat nu a optat pentru funcţia de conducere sau nu a exprimat nicio opţiune, funcţia de conducere respectivă devine vacantă la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). Dacă procurorul optează pentru funcţia de conducere deţinută anterior, detaşarea încetează la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).
Articolul 7
(1) Detaşarea procurorilor la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice se dispune de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea motivată a instituţiei la care se solicită detaşarea. În cerere se menţionează şi funcţia şi atribuţiile postului în care se solicită detaşarea.
(2) Dispoziţiile art. 2 alin. (6)-(9) se aplică în mod corespunzător.
(3) Suplimentar, referatul întocmit de Direcţia resurse umane şi organizare cuprinde şi menţiuni cu privire la natura funcţiei în care se solicită detaşarea, măsura în care aceasta corespunde statutului funcţiei de procuror şi experienţa specifică a magistratului în acel domeniu.
(4) Dispoziţiile art. 6 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.
(5) Pentru mutarea procurorului detaşat pe o altă funcţie decât cea pentru care a fost admisă cererea de detaşare este necesară solicitarea acordului prealabil al Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
Articolul 8
(1) Procurorii care intenţionează să participe la un concurs pentru ocuparea unui post la o instituţie internaţională cu atribuţii judiciare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 641 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să solicite acordul Secţiei pentru procurori cu privire la eventuala detaşare în cadrul acesteia, anterior participării la procedurile de selecţie.
(2) Dispoziţiile art. 2 alin. (6)-(9) şi ale art. 7 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
Articolul 9Soluţionarea cererilor de prelungire a detaşării se realizează în conformitate cu dispoziţiile art. 5-7, care se aplică în mod corespunzător. Articolul 10Detaşarea procurorului poate înceta anterior duratei pentru care a fost dispusă, prin hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea instituţiei care a solicitat detaşarea ori a procurorului detaşat.
Capitolul III Delegarea procurorilor în funcţii de execuţie Articolul 11
(1) Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dispune:a)delegarea procurorilor la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau din cadrul acestora la alte unităţi de parchet; b)delegarea procurorilor în cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel sau din cadrul acestora la o unitate de parchet din circumscripţia altui parchet de pe lângă curtea de apel; c)delegarea procurorilor de la un parchet de pe lângă judecătorie sau tribunal la un alt parchet de pe lângă judecătorie sau tribunal aflat în circumscripţia altui parchet de pe lângă curtea de apel.
(2) Delegarea nu poate fi dispusă decât la un parchet la care procurorul are dreptul să funcţioneze.
(3) Procurorii care au promovat efectiv în funcţii de execuţie la parchete superioare nu pot fi delegaţi la alte unităţi de parchet timp de cel puţin 2 ani de la data promovării.
(4) Persoanele numite în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi delegate la alte unităţi de parchet timp de cel puţin 3 ani de la numirea în funcţie.
(5) Delegarea se dispune doar cu acordul scris al procurorului a cărui delegare se solicită.
Articolul 12
(1) Solicitarea privind delegarea se depune de către conducătorul parchetului la care se cere delegarea la Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Dispoziţiile art. 2 alin. (8) şi (9) se aplică în mod corespunzător.
(3) Solicitarea privind delegarea se transmite Consiliului cu cel puţin 20 de zile înainte de data de la care se cere delegarea.
Articolul 13
(1) Delegarea procurorilor de la parchetul de pe lângă curtea de apel la parchetele de pe lângă tribunalele sau la parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripţia acestuia se dispune de către procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.
(2) Delegarea procurorilor de la parchetele de pe lângă tribunale şi de pe lângă judecătorii la alte parchete de pe lângă tribunale şi de pe lângă judecătorii din circumscripţia aceluiaşi parchet de pe lângă curtea de apel se dispune de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.
(3) Procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel comunică, în termen de 5 zile, Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii şi procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ordinele date cu privire la delegarea procurorilor, prelungirea sau, după caz, încetarea delegării acestora.
(4) Dispoziţiile art. 11 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.
Articolul 14
(1) Delegarea încetează:a)la expirarea termenului pentru care a fost dispusă; b)la cererea procurorului delegat sau a conducătorului parchetului în cadrul căruia acesta funcţionează prin delegare.
(2) Secţia pentru procurori poate dispune încetarea delegării şi la cererea motivată a conducătorului parchetului din cadrul căruia a fost delegat procurorul.
Capitolul IV Delegarea procurorilor în funcţii de conducere Articolul 15
(1) Delegarea în funcţii de conducere a procurorilor se dispune, cu acordul scris al acestora, de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, până la ocuparea funcţiei prin numire în condiţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Delegarea poate fi dispusă numai la un parchet la care procurorul are dreptul să funcţioneze. Procurorii care au promovat efectiv în funcţii de execuţie la parchete superioare nu pot fi delegaţi în funcţii de conducere la alte parchete timp de cel puţin 2 ani de la data promovării.
(3) Propunerea de delegare se formulează de către: a)procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru delegarea în funcţii de conducere a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism; b)procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau al parchetului de pe lângă curtea de apel pentru celelalte funcţii de conducere din cadrul acestor unităţi de parchet; c)procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pentru celelalte funcţii de conducere din cadrul acestor direcţii; d)procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel pentru delegarea în funcţia de prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă judecătoria din circumscripţia sa; e)prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă judecătorie pentru adjuncţii acestora, precum şi pentru procurorii şefi de secţie din cadrul acestor unităţi de parchet.
(4) Propunerea de delegare formulată în condiţiile alin. (3) lit. e) se transmite Secţiei pentru procurori de către procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel în circumscripţia căreia se află unitatea de parchet la care se propune delegarea.
Articolul 16
(1) Propunerea de delegare se transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoţită de următoarele:a)acordul procurorului propus pentru delegarea într-o funcţie de conducere; b)declaraţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)în cazul prevăzut de art. 15 alin. (3) lit. e), punctul de vedere al procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în circumscripţia căreia se află unitatea de parchet la care se propune delegarea, iar dacă delegarea se cere pentru o funcţie de conducere din cadrul unui parchet de pe lângă judecătorie, şi punctul de vedere al prim-procurorului parchetului de pe lângă tribunal.
(2) În cazul în care propunerea formulată are în vedere delegarea procurorului în funcţii de conducere din cadrul unui parchet de pe lângă judecătorie, aceasta va cuprinde, dacă este necesar, şi referiri la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 50 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în cel mult 15 zile de la primirea propunerii, un referat în care prezintă pe scurt datele relevante privind cariera de procuror a celui propus a fi delegat şi situaţia funcţiei vacante pentru care se propune delegarea. Referatul va conţine menţiuni privind depunerea înscrisurilor prevăzute la alin. (1) şi conţinutul acestora.
(4) Atunci când Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază necesar, procurorul a cărui delegare se propune susţine un interviu în faţa Secţiei. Interviul poate fi realizat şi prin videoconferinţă.
(5) În cazurile prevăzute de art. 15 alin. (3) lit. c)-e), Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii comunică, în termen de 5 zile, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie hotărârile date cu privire la delegarea procurorilor în funcţii de conducere, prelungirea sau, după caz, încetarea delegării acestora.
Articolul 17
(1) Delegarea încetează:a)la expirarea termenului pentru care a fost dispusă; b)la data la care funcţia este ocupată prin numire, în condiţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă această dată se situează în interiorul termenului prevăzut la lit. a); c)la cererea procurorului delegat sau a conducătorului parchetului în cadrul căruia acesta funcţionează prin delegare.
(2) Secţia pentru procurori poate dispune încetarea delegării şi la cererea motivată a conducătorului parchetului din cadrul căruia a fost delegat procurorul.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 817/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 817 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 646 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 15 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 1 1970
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 212 2013
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Decretul 223 1974
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 817/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu