Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 813 din 14 iulie 2005

privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila, precum si de gestionare a acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 724 din 10 august 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 10 alin. (5) si art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Anexa nr. 1 "Conditii de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate <<C.F.R.>> - S.A. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila, precum si de gestionare a acestora" la Hotararea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila, precum si de gestionare a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 28 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 12 se abroga.
    2. Articolul 16^1 devine articolul 16^3, iar articolul 16^2 devine articolul 16^4.
    3. Dupa articolul 16 se introduc doua noi articole, articolele 16^1 si 16^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 16^1
    (1) Caietul de sarcini pentru fiecare contract de inchiriere va contine clauze specifice privind criteriile de selectie a celei mai bune oferte, care vor respecta urmatoarea ordine de prioritati:
    a) chiria cea mai mare obtinuta de la ofertantul care se angajeaza sa preia in cel mai scurt timp de la data licitatiei, gestionarea sectiei/sectiilor, simultan cu preluarea transportului feroviar public de calatori si/sau a transportului de marfa, prevazut in caietul de sarcini pe sectia/sectiile respective;
    b) procentul cel mai mic, inclusiv cel sub limita specificata prin caietul de sarcini, din valoarea biletelor de calatorie vandute pe sectia respectiva, obtinut de la ofertantul care se angajeaza sa preia in cel mai scurt timp de la data licitatiei gestionarea sectiei/sectiilor, simultan cu preluarea transportului feroviar public de marfa si cu preluarea numai a activitatilor comerciale privind transportul de calatori. Pe aceste sectii ofertantul se angajeaza sa asigure toate operatiunile comerciale de vanzare de legitimatii de calatorie, precum si de control al legitimatiilor de calatorie in trenuri. Asigurarea circulatiei trenurilor de calatori pe aceste sectii se face de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., care va primi decadal de la ofertantul castigator contravaloarea prestatiilor efectuate, care se constituie din sumele rezultate prin diminuarea veniturilor obtinute din vanzarea legitimatiilor de calatorie cu comisionul procentual convenit in urma licitatiei. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va primi lunar compensatia cuvenita de la Guvern pentru pachetul minim social asigurat pe sectia respectiva. Pentru inchirierea sectiei respective, ofertantul castigator va plati lunar o chirie fixa Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., conform nivelului stabilit prin caietul de sarcini.
    (2) Perioada maxima admisa pana la preluarea integrala a gestionarii sectiei, respectiv a serviciilor de transport feroviar public, conform prevederilor alin. (1), nu poate fi mai mare de 6 luni de la data adjudecarii licitatiei.
    (3) In toate cazurile caietele de sarcini vor prevedea un nivel minim al chiriei si un nivel maxim al comisionului din valoarea biletelor de calatorie, a caror indeplinire constituie conditii obligatorii pentru adjudecarea licitatiei.
    Art. 16^2
    (1) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va putea opera trenuri de calatori pe sectiile de circulatie inchiriate conform prevederilor art. 16^1 din prezenta hotarare, numai in conditiile acoperirii integrale a cheltuielilor de exploatare.
    (2) Operarea de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. a trenurilor de calatori, in conditiile prevazute la art. 16^1, pe sectiile de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile, se va face fara plata de catre aceasta a tarifului de utilizare a infrastructurii, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    4. La articolul 16^3 alineatul (1), litera d) se abroga.
    5. La articolul 16^3 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
    "g) se angajeaza sa constituie lunar, pe o perioada de 6 (sase) luni de la data preluarii sectiei/sectiilor, un depozit de buna executie, in valoare de 1% din cifra de afaceri a activitatii de operare pe sectia/sectiile respective, depozit ce va fi constituit in favoarea C.F.R."
    6. Articolul 16^4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16^4
    (1) Pentru perioada de valabilitate a contractului de inchiriere a sectiei/sectiilor, C.F.R. va da dreptul de utilizare a tuturor activelor existente la data incheierii contractului de inchiriere pentru sectia/sectiile care face/fac obiectul contractului si va proceda, in conformitate cu reglementarile in vigoare, la cesionarea catre operatorul economic castigator al contractelor de inchiriere a unor active sau activitati din cadrul sectiilor respective, pe care le-a semnat cu alte persoane juridice si/sau fizice.
    (2) Operatorii economici care preiau activele si carora li se cesioneaza contractele prevazute la alin. (1) au obligatia de a utiliza veniturile obtinute din aceste contracte exclusiv pentru activitatile de intretinere si reparatii ale sectiei/sectiilor inchiriate si/sau pentru dezvoltarea transportului feroviar public de calatori pe sectia/sectiile inchiriate.
    (3) Lunar, odata cu solicitarea subventiei pentru transportul de calatori, pe langa celelalte documente stabilite de legislatia in vigoare, operatorii economici au obligatia de a da o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte modul cum au utilizat sumele rezultate din activitatile prevazute la alin. (2), iar la finele anului fiscal au obligatia de a intocmi o fisa concentratoare cu modul de utilizare a sumelor rezultate din activitatile prevazute la alin. (2), impreuna cu celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare.
    (4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) si (3) atrage rezilierea contractului de inchiriere si executarea de catre C.F.R. a depozitului constituit conform art. 16^3 alin. (1) lit. g)."
    7. Dupa articolul 20 se introduc doua noi articole, articolele 20^1 si 20^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 20^1
    In situatia in care operatorul economic care preia in exploatare sectii de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile suspenda oricare dintre serviciile asumate prin contractul de inchiriere a sectiei/sectiilor de circulatie fara un preaviz transmis in scris la C.F.R. si la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. cu 6 (sase) luni inainte de data suspendarii respective, i se va retine garantia constituita conform art. 16^3 alin. (1) lit. g).
    Art. 20^2
    (1) In situatia in care operatorul economic care preia in exploatare sectii de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile suspenda oricare dintre serviciile asumate prin contractul de inchiriere a sectiei/sectiilor de circulatie, C.F.R. va prelua sectia/sectiile respective, iar Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va prelua operarea trenurilor de calatori pe sectia/sectiile respective, in conditiile legii.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) C.F.R. si Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. vor prelua personalul necesar desfasurarii in bune conditii a activitatilor pe sectia/sectiile preluate de la operatorul economic care suspenda efectuarea serviciilor pe sectia/sectiile inchiriate, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (3) Numarul de personal preluat de C.F.R. si/sau de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. pentru situatiile prevazute la alin. (2) nu poate depasi numarul de personal existent la data incheierii contractului cu operatorul castigator al licitatiei pentru sectia/sectiile respective.
    (4) Sectiile de circulatie preluate de C.F.R. si Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. vor fi reintroduse in procedura de licitatie pentru inchirierea serviciilor, conform prevederilor prezentei hotarari."
    8. Dupa articolul 23 se introduc patru noi articole, articolele 24 - 27, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) In situatia in care, pentru asigurarea unor conditii optime publicului calator, este necesar ca trenul/trenurile sa porneasca sau sa soseasca intr-o statie de cale ferata situata pe infrastructura feroviara interoperabila, alta decat statia care delimiteaza sectia neinteroperabila, dar aflata la o distanta de maximum 10 km, administratorul infrastructurii feroviare are obligatia de a permite circulatia acestor trenuri, in sistem de peaj, la o valoare a tarifului de utilizare a infrastructurii de 25% din valoarea tarifului pentru portiunea de linie respectiva si categoria de tren.
    (2) Legatura prevazuta la alin. (1) se poate solicita de catre operatorul economic castigator al licitatiei si in urma analizei dintre acesta si C.F.R. si Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Art. 25
    Daca, ulterior preluarii sectiei/sectiilor de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile, operatorul economic constata ca este necesara modificarea pachetului minim social, in sensul modificarii orelor de plecare si sosire a trenurilor, modificarea numarului de trenuri operate, cu modificarea corespunzatoare a subventiei acordate pentru aceste servicii, el poate, cu acordul scris al autoritatilor publice locale, sa faca aceste modificari avand obligatia ca anterior adoptarii lor sa fie comunicate in scris catre C.F.R., in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1), si sa fie facute publice prin mijloace de avizare a publicului calator, inclusiv prin afisare in statii.
    Art. 26
    Incepand cu data preluarii in totalitate a gestionarii si operarii trenurilor pe sectia/sectiile de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile operatorul economic este raspunzator in totalitate de desfasurarea traficului feroviar, in conditiile legii.
    Art. 27
    (1) Toate contractele existente la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se vor actualiza in termen de 30 de zile, conform prevederilor art. 16^3 alin. (1) lit. g).
    (2) Pentru operatorii economici care refuza sa actualizeze contractele, acestea se reziliaza in conformitate cu legislatia in vigoare."
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila, precum si de gestionare a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 28 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                       Gheorghe Dobre

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel PopescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 813/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 813 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 813/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu