E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 81 din 23 ianuarie 2003

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate in administrarea Ministerului de Interne

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din 18 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 28/2001, si al art. 20^1 din Ordonanta Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si improspatarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale, aprobata prin Legea nr. 50/1999, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate in administrarea Ministerului de Interne, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 904/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea Ministerului de Interne, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 din 26 septembrie 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate in administrarea Ministerului de Interne

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Bunurile aflate in administrarea Ministerului de Interne, scoase din functiune potrivit reglementarilor in vigoare, pot fi valorificate in starea fizica in care se afla ori ca bunuri rezultate in urma dezmembrarii sau demolarii, prin licitatie, selectie de oferte, negociere directa, valorificare directa fara organizare de licitatie si prin transmitere fara plata la alte institutii publice, in conditiile legii.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, prin bunuri se intelege produsele, echipamentele si orice alte obiecte de orice fel si cu orice fel de descriere, cu exceptia cladirilor si terenurilor.
    Art. 3
    Asupra bunurilor scoase din functiune potrivit reglementarilor in vigoare, care urmeaza sa fie valorificate, se interzice efectuarea oricaror lucrari care necesita manopera si materiale pentru schimbarea starii tehnice in care se aflau la data scoaterii din functiune (folosinta), cu exceptia cazurilor prevazute in prezentul regulament.
    Art. 4
    (1) Bunurile pentru care s-a obtinut aprobarea de valorificare raman in evidenta si in administrarea unitatilor detinatoare sau a centrelor de colectare pana la predarea lor efectiva.
    (2) Unitatile detinatoare raspund de pastrarea bunurilor care urmeaza a fi valorificate, de starea tehnica si completarea prevazute in documentele de evaluare, pana la predarea lor cumparatorului.
    Art. 5
    (1) Bunurile care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, de natura armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor si instalatiilor speciale, precum si cele care, datorita caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite in mod curent in alte sectoare de activitate vor fi valorificate, la intern, prin selectie de oferte sau negociere directa, prin agenti economici autorizati in productia, comercializarea unor asemenea bunuri, iar la extern, prin Regia Autonoma "Rami-Dacia".
    (2) Armamentul usor de infanterie, precum si munitia aferenta din stocurile excedentare ale Ministerului de Interne pot fi valorificate prin negociere directa cu Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, persoana juridica romana de utilitate publica, in numele si pentru organizatiile vanatoresti afiliate, dar numai in scopul asigurarii pazei fondului de vanatoare pe care acestea il gestioneaza.
    (3) Nu fac obiectul valorificarii aparatura de secretizare sau componentele speciale care, prin procedura de valorificare, ar conduce la furnizarea de informatii cu caracter secret. Aceste bunuri, dupa scoaterea din functiune sau declasare, dupa caz, se caseaza potrivit normelor in vigoare.
    Art. 6
    (1) Bunurile dezafectate de dotarile specific militare, precum si cele care se folosesc in mod curent in alte sectoare de activitate pot fi valorificate la persoane fizice si juridice, prin licitatie publica, selectie de oferte, negociere directa.
    (2) Deseurile nerefolosibile nu se valorifica, ci se distrug.
    Art. 7
    Prevederile prezentului regulament se aplica si pentru bunurile materiale din rezervele proprii, in urmatoarele conditii:
    a) bunurile nu au putut fi improspatate sau pastrarea lor in depozitare ar duce la deprecieri ori stari periculoase de orice fel, stabilite prin analize si incercari in laboratoare si poligoane specializate, potrivit normelor de specialitate in vigoare;
    b) bunurile nu mai sunt necesare, au devenit excedentare, nu mai sunt prevazute in inzestrarea unitatilor, nu se mai fabrica sau din cauza uzurii fizice ori morale nu mai corespund destinatiei si fac obiectul inlocuirii cu tehnica performanta de acelasi tip.
    Art. 8
    La cererea expresa a unor institutii publice ordonatorul principal de credite poate aproba transmiterea fara plata a bunurilor scoase din functiune, fara a se recurge la vreuna dintre formele de valorificare prevazute la art. 6 alin. (1).

    CAP. 2
    Evaluarea bunurilor

    Art. 9
    (1) Bunurile care urmeaza sa fie valorificate prin procedurile prevazute la art. 6 se evalueaza, la intern, de o comisie numita prin ordin al ordonatorului de credite in a carui administrare nemijlocita se afla acestea, iar la extern, prin ordin al ordonatorului principal de credite.
    (2) Comisia de evaluare se compune din cel putin 3 membri cu experienta si probitate morala, dintre care, in mod obligatoriu, un specialist din compartimentul financiar-contabilitate, restul membrilor provenind din cadrul personalului cu pregatire profesionala de specialitate in domeniul din care fac parte bunurile care se valorifica.
    Art. 10
    (1) Comisia de evaluare stabileste pretul initial de vanzare, conform reglementarilor in vigoare, si intocmeste un raport de evaluare care va fi supus aprobarii ordonatorului de credite al unitatii care are in evidenta contabila bunurile ce urmeaza sa fie valorificate.
    (2) Prin acest raport comisia de evaluare va supune totodata spre aprobare ordonatorului de credite si eventualele preturi diminuate potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) lit. b) si c).
    (3) La evaluarea bunurilor se vor avea in vedere pretul pietei la bunurile de acelasi fel, perioada in care au fost utilizate, gradul de uzura si starea tehnica in care se afla.

    CAP. 3
    Valorificarea la intern

    Art. 11
    (1) Procedurile de valorificare se organizeaza de catre ordonatorii de credite care au in administrare bunurile respective, prin structurile de specialitate din subordine.
    (2) Locul de desfasurare a fiecarei proceduri va fi stabilit de catre organizatorul acesteia.
    Art. 12
    In cazul bunurilor din rezervele proprii, intocmirea si aprobarea programelor de valorificare, precum si structurile abilitate sa organizeze proceduri de valorificare se stabilesc prin instructiuni interne.

    SECTIUNEA 1
    Valorificarea prin licitatie publica deschisa cu strigare

    Art. 13
    (1) Conducatorul unitatii organizatoare numeste, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii licitatiei, comisia de licitatie formata din minimum 3 membri cu experienta profesionala si probitate morala, in urmatoarea componenta:
    a) presedintele comisiei de licitatie;
    b) secretarul comisiei de licitatie;
    c) membri - specialisti in domeniile logistic, financiar si juridic.
    (2) Nu pot face parte din comisia de licitatie membrii comisiei de evaluare a bunurilor respective.
    Art. 14
    (1) In vederea asigurarii transparentei organizatorul licitatiei va publica un anunt de vanzare cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii licitatiei.
    (2) Anuntul de vanzare se avizeaza de comisia de licitatie inainte de a fi publicat.
    Art. 15
    (1) Anuntul de vanzare la licitatie pentru bunurile al caror pret initial de vanzare este de peste 500 euro/produs se va publica prin grija organizatorului, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru licitatie, intr-o publicatie cu difuzare la nivel national.
    (2) Anuntul prevazut la alin. (1) se va afisa, la aceeasi data, atat la sediul organizatorului, cat si la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza teritoriala functioneaza organizatorul licitatiei.
    (3) In cazul bunurilor al caror pret initial de vanzare este sub 500 euro/produs publicitatea se va face numai prin afisarea anuntului prevazut la alin. (1), la sediul organizatorului si la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza teritoriala functioneaza organizatorul licitatiei.
    Art. 16
    Anuntul de vanzare la licitatie va contine urmatoarele date:
    a) denumirea si adresa unitatii organizatoare a licitatiei;
    b) obiectul licitatiei;
    c) locul si data la care se poate obtine caietul de sarcini;
    d) locul, data si ora tinerii licitatiei, precum si datele de desfasurare a urmatoarelor licitatii in caz de neadjudecare;
    e) numarul de telefon si/sau fax, precum si adresa de e-mail de unde se pot obtine informatii suplimentare.
    Art. 17
    (1) Organizatorul licitatiei va intocmi si va pune la dispozitie persoanelor fizice si juridice interesate, contra cost, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data desfasurarii licitatiei, urmatoarele documente:
    a) caietul de sarcini;
    b) fisele tehnice ale bunurilor scoase la licitatie (in care se vor face si precizari referitoare la starea de functionare a acestora);
    c) modelul contractului de vanzare-cumparare, continand clauzele asiguratorii pe care comisia de licitatie le considera necesare pentru a fi introduse, precum si modelul declaratiei participantului la licitatie de acceptare a modelului contractului de vanzare-cumparare;
    d) liste, cataloage etc.
    (2) Caietul de sarcini cuprinde:
    a) obiectul licitatiei;
    b) cantitatea oferita si locul de depozitare;
    c) pretul de incepere a licitatiei si valoarea saltului de supralicitare;
    d) modalitati de plata;
    e) termenul limita de prezentare a documentelor de catre participantii la licitatie;
    f) data si locul de desfasurare a licitatiei;
    g) modul de desfasurare a licitatiei;
    h) data si locul depunerii garantiei de participare la licitatie;
    i) conditiile de admitere la licitatie, precum si clauzele asiguratorii privind pierderea garantiei de participare.
    (3) Caietul de sarcini se aproba de conducatorul unitatii organizatoare.
    (4) Costul documentelor prevazute la alin. (1) reprezinta contravaloarea redactarii si multiplicarii acestora.
    Art. 18
    Organizatorul are obligatia sa raspunda in scris, prin telex, fax sau Internet, inainte de termenul de depunere a documentelor, la toate solicitarile referitoare la documentele licitatiei, formulate de persoanele care le-au achizitionat, denumite in continuare licitatori.
    Art. 19
    Modificarea documentelor licitatiei, efectuata de organizator din proprie initiativa sau la solicitarea licitatorilor, va fi notificata in scris tuturor licitatorilor cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de termenul limita de depunere a documentelor.
    Art. 20
    (1) Garantia de participare este stabilita de comisia de licitatie, reprezentand 5 - 10% din preturile initiale de vanzare stabilite in urma evaluarii bunurilor, si se depune in contul organizatorului licitatiei sau la casieria acestuia cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea desfasurarii licitatiei.
    (2) Licitatorii care nu ofera in timpul desfasurarii licitatiei cel putin pretul de pornire pierd garantia de participare.
    (3) Garantia de participare se restituie licitatorilor carora nu li s-au adjudecat bunuri sau care nu s-au prezentat la licitatie, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data desfasurarii acesteia.
    Art. 21
    (1) La licitatiile de vanzare a bunurilor poate participa orice persoana fizica sau juridica care va prezenta urmatoarele documente:
    a) chitanta de achitare a taxei de participare la licitatie, eliberata de casieria organizatorului (taxa de participare se determina in functie de cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea licitatiei);
    b) dovada virarii in contul organizatorului a garantiei de participare sau chitanta de depunere a acesteia, eliberata de casieria organizatorului;
    c) copie de pe certificatul de inmatriculare in Registrul comertului sau, dupa caz, de pe certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor si de pe codul fiscal, pentru persoanele juridice, iar pentru persoanele fizice, copie de pe actul de identitate.
    (2) Documentele de participare la licitatie se primesc de organizator cu cel mult 5 zile lucratoare inaintea datei stabilite pentru tinerea licitatiei de vanzare a bunurilor.
    Art. 22
    (1) La licitatie nu pot participa in calitate de licitatori membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitatie si nici sotul sau rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai acestora.
    (2) Membrii comisiilor de evaluare si de licitatie, inainte de sedinta de licitatie, au obligatia de a semna pe propria raspundere o declaratie de impartialitate, prin care sa confirme ca nu se afla in nici una dintre situatiile urmatoare:
    a) este sot sau ruda ori afin pana la gradul IV inclusiv cu vreunul dintre licitatori;
    b) in ultimii 3 ani a avut contracte de munca sau de colaborare cu unul dintre licitatori ori a facut parte din consiliul de administratie sau din orice alt organ de conducere ori de administratie al acestora;
    c) detine parti sociale sau actiuni din capitalul social subscris al unuia dintre licitatori.
    Art. 23
    Comisia de licitatie va analiza documentele prezentate cu doua zile inainte de data desfasurarii licitatiei si va intocmi lista cuprinzand potentialii cumparatori acceptati, excluzand de la participare pe cei care nu au prezentat in totalitate si la termenul stabilit prin caietul de sarcini documentele de participare.
    Art. 24
    Solicitantilor care prezinta chitanta de plata a taxei de participare la licitatie li se permite examinarea amanuntita a bunurilor, la locul in care acestea se afla, fara punerea in functiune sau efectuarea de probe.
    Art. 25
    (1) Licitatia se desfasoara in prezenta tuturor membrilor comisiei, sedinta fiind condusa de presedintele comisiei de licitatie.
    (2) In ziua si la ora stabilite pentru inceperea licitatiei, in cazul in care sunt cel putin 2 participanti, presedintele comisiei de licitatie verifica daca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea licitatiei, inclusiv cele de publicitate, face prezenta participantilor prin completarea unui tabel cu datele de identificare a acestora, citeste lista celor exclusi si motivele excluderii, dupa care anunta obiectul licitatiei si pretul initial de vanzare de la care se porneste strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisia de licitatie.
    (3) Participantii la licitatia publica cu strigare vor prezenta oferta de pret prin strigare. Oferta de pret trebuie sa respecte conditiile de salt precizate la deschiderea licitatiei. Presedintele comisiei de licitatie anunta cu glas tare si clar suma oferita de licitator.
    (4) Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o suma mai mare, presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecarea bunului licitat in favoarea licitatorului care a oferit ultima suma.
    (5) Dupa anuntarea verbala a castigatorului presedintele comisiei de licitatie declara inchisa licitatia, iar secretarul comisiei intocmeste un proces-verbal care se semneaza de membrii comisiei de licitatie si de participantii la licitatie.
    (6) Procesul-verbal impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea licitatiei se arhiveaza la sediul organizatorului, constituind baza legala a incheierii contractului de vanzare-cumparare. Un exemplar al procesului-verbal se va trimite unitatii in gestiunea careia se afla bunurile.
    Art. 26
    (1) Eventualele contestatii formulate de participantii la licitatie se depun la sediul organizatorului licitatiei, in termen de 24 de ore de la incheierea acesteia.
    (2) Organizatorul este obligat sa solutioneze contestatiile in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea acestora.
    Art. 27
    (1) Castigatorul licitatiei are obligatia sa semneze contractul de vanzare-cumparare si sa achite integral pretul bunului adjudecat, in termen de 10 zile de la data licitatiei. In cazul neprezentarii pentru semnarea contractului castigatorul pierde garantia de participare.
    (2) Daca s-a formulat o contestatie la licitatie, contractul de vanzare-cumparare va fi semnat in termen de 5 zile de la solutionarea acesteia.
    Art. 28
    (1) In cazul in care la licitatie nu s-au prezentat minimum 2 licitatori, se va proceda dupa cum urmeaza:
    a) in situatia in care se prezinta un singur licitator a carui oferta este corespunzatoare, comisia adjudeca bunurile in favoarea acestuia, la pretul initial. Se intocmeste un proces-verbal de adjudecare semnat de ambele parti, care va constitui temeiul legal de incheiere a contractului de vanzare-cumparare;
    b) in cazul in care nu s-a prezentat nici un licitator, licitatia se va repeta dupa trecerea a cel putin 15 zile de la data organizarii precedentei licitatii, iar pretul initial va fi diminuat cu pana la 20% . Daca se prezinta un singur licitator a carui oferta este corespunzatoare, se procedeaza potrivit lit. a), pretul de pornire fiind pretul initial, diminuat;
    c) in cazul in care nici la a doua licitatie nu se prezinta nici un licitator, licitatia va fi reluata dupa cel putin 5 zile, iar pretul va fi diminuat cu pana la 40% fata de prima licitatie (pretul de pornire). Daca se prezinta un singur licitator a carui oferta este corespunzatoare, se procedeaza potrivit lit. a), pretul de pornire fiind pretul initial, diminuat;
    d) in cazul in care nici de aceasta data nu s-a prezentat cel putin un licitator, comisia de licitatie informeaza in scris ordonatorul de credite care are in administrare bunurile, pentru ca acesta sa dispuna masuri in vederea valorificarii acestora potrivit prevederilor art. 1 lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 28/2001, sau casarea respectivelor bunuri, dupa caz.
    (2) Pentru bunurile care fac obiectul Ordonantei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si improspatarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale, aprobata prin Legea nr. 50/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se va proceda dupa cum urmeaza:
    a) in cazul in care la licitatie nu s-au prezentat minimum 2 licitatori, se incheie proces-verbal de constatare, urmand ca licitatia sa se repete, dupa cel mult 15 zile de la stabilirea de catre structura specializata a noilor conditii de valorificare;
    b) in situatia in care pretul rezultat in urma procedurilor de valorificare la extern se situeaza sub pretul de pornire determinat de comisia de evaluare, valorificarea la acest pret se va efectua numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite, iar influentele negative determinate de eventualele diferente de pret se vor suporta din fondurile bugetare alocate in anul urmator pentru reintregirea, completarea si cresterea nivelurilor rezervelor proprii.
    (3) In situatia in care dupa a treia licitatie bunurile nu au fost adjudecate, organizatorul licitatiei informeaza in scris structura specializata, pentru ca aceasta sa dispuna masuri in vederea scoaterii din functiune sau declasarea si valorificarea prin transmitere fara plata ori casarea, dupa caz, a bunurilor.
    Art. 29
    (1) Organizatorul licitatiei poate sa anuleze licitatia, pana la inchiderea acesteia, in una dintre urmatoarele situatii:
    a) nici un licitator nu a oferit pretul de pornire;
    b) nu au fost intrunite conditiile de calificare de nici unul dintre licitatori;
    c) nu a fost asigurat nivelul corespunzator al concurentei in urma descalificarii unor licitatori.
    (2) Decizia de anulare a licitatiei obliga organizatorul sa comunice in scris tuturor participantilor urmatoarele date:
    a) incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au asumat prin depunerea documentelor;
    b) motivul anularii procedurii;
    c) restituirea garantiei de participare, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (1) lit. a).

    SECTIUNEA a 2-a
    Valorificare prin selectie de oferte

    Art. 30
    (1) Procedura selectiei de oferte de pret se aplica la valorificarea bunurilor prevazute la art. 5 si consta in solicitarea, fara publicarea unui anunt in acest sens, a unor oferte de pret de la cel putin 2 potentiali cumparatori.
    (2) Invitatiile de participare la aceasta procedura trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
    a) obiectul selectiei de oferte;
    b) modalitatea de transmitere a ofertei;
    c) cantitatea oferita;
    d) pretul minim de incepere a procedurii;
    e) informatii privind starea bunurilor ce fac obiectul valorificarii;
    f) locul si termenul limita de prezentare a ofertei;
    g) data si locul depunerii garantiei de participare la selectia de oferte.
    (3) Fiecare ofertant are voie sa prezinte o singura oferta de pret, pe care nu o poate schimba.
    (4) Ofertele de pret se depun sau se transmit la sediul organizatorului procedurii de valorificare, semnate de catre ofertant, in plic inchis si sigilat.
    (5) Cuantumul garantiei de participare reprezinta 5 - 10% din preturile initiale de vanzare stabilite in urma evaluarii bunurilor.
    Art. 31
    (1) Conducatorul unitatii organizatoare numeste, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii selectiei de oferte, comisia de selectie formata din minimum 3 membri cu experienta profesionala si probitate morala, in urmatoarea componenta:
    a) presedintele comisiei de selectie;
    b) secretarul comisiei de selectie;
    c) membri - specialisti in domeniile logistic, financiar si juridic.
    (2) Nu pot face parte din comisia de selectie membrii comisiei de evaluare a bunurilor respective.
    (3) Comisia de selectie are obligatia de a deschide ofertele la data si in locul indicate in invitatia de participare. Ofertele sunt analizate in prezenta tuturor membrilor comisiei, iar rezultatul se consemneaza intr-un proces-verbal.
    Art. 32
    (1) In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor comisia de selectie verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc.
    (2) Plicurile vor fi deschise de presedintele comisiei de selectie, care are obligatia de a anunta urmatoarele informatii:
    a) denumirea (numele) ofertantilor;
    b) retragerile de oferte;
    c) existenta documentelor solicitate;
    d) pretul oferit;
    e) orice alte detalii si precizari pe care comisia de selectie le considera necesare.
    Art. 33
    Comisia de selectie are obligatia de a evalua toate ofertele corespunzatoare si, in urma acestei evaluari, de a stabili oferta castigatoare.
    Art. 34
    Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului "pretul cel mai mare" si se va realiza prin compararea preturilor fiecarei oferte. Se va intocmi clasamentul, in ordinea descrescatoare a preturilor, stabilindu-se astfel oferta castigatoare.
    Art. 35
    Contractul de vanzare-cumparare se incheie cu ofertantul care a oferit pretul cel mai mare.
    Art. 36
    (1) Eventualele contestatii formulate de participantii la selectie se depun la sediul organizatorului selectiei, in termen de 24 de ore de la incheierea acesteia.
    (2) Organizatorul selectiei este obligat sa solutioneze contestatiile in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea acestora.
    Art. 37
    (1) Castigatorul selectiei este obligat sa semneze contractul de vanzare-cumparare si sa achite integral pretul bunului adjudecat, in termen de 10 zile de la data selectiei. In cazul neprezentarii pentru semnarea contractului castigatorul pierde garantia de participare.
    (2) Daca s-a formulat o contestatie la selectie, contractul de vanzare-cumparare va fi semnat in termen de 5 zile de la solutionarea acesteia.
    Art. 38
    In cazul in care pana la data stabilita nu se primesc oferte la pretul de evaluare, se va incheia un proces-verbal de constatare, iar bunurile se vor valorifica potrivit prevederilor art. 1 lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 28/2001.

    SECTIUNEA a 3-a
    Valorificarea prin negociere directa

    Art. 39
    Valorificarea prin negociere directa se aplica la bunurile prevazute la art. 5 sau, in cazul aplicarii procedurii selectiei de oferte, cand mai multi ofertanti ofera acelasi pret, egal sau mai mare decat cel de evaluare a bunului, situatie in care comisia de selectie va organiza sedinta de negociere in cel mult 10 zile de la organizarea selectiei.
    Art. 40
    Negocierea directa se desfasoara dupa cum urmeaza:
    a) consultarea ofertantului, negocierea pretului si stabilirea prevederilor finale privind continutul clauzelor contractuale, intocmindu-se in acest sens un proces-verbal care se semneaza de catre ambele parti;
    b) incheierea contractului de vanzare-cumparare.
    Art. 41
    Pretul negociat nu poate fi mai mic decat cel initial de pornire.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 42
    Bunurile care nu au fost vandute prin licitatie, selectie de oferte sau negociere directa, schimbate cu altele noi avand aceiasi parametri sau care nu au fost transmise fara plata altor institutii publice, pot fi valorificate, cu aprobarea ordonatorului de credite al unitatii care le are in administrare, prin agenti economici care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile, prin oferte de pret negociabil. In cazul in care s-au desfasurat negocierile de pret, acestea se vor consemna intr-un proces-verbal de negociere.
    Art. 43
    Bunurile care nu au putut fi valorificate prin licitatie, selectie de oferte sau negociere directa, schimbate cu altele noi avand aceiasi parametri sau care nu au fost transmise fara plata altor institutii publice si care nu au putut fi valorificate in conditiile art. 42, vor fi casate conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 44
    Veniturile realizate din valorificarea bunurilor potrivit prezentului regulament vor fi utilizate conform dispozitiilor legale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 81/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 81 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 81/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu