Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 8 din 17 februarie 2010

privind aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea

ACT EMIS DE: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 din 18 februarie 2010In temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 11 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 17 februarie 2010, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Normele de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Normele prevăzute la art. 1 se aplică pentru certificarea declaraţiilor fiscale anuale aferente anului 2009, care se depun la organele fiscale în anul 2010.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

ANEXA

NORME

de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea

Prezentele norme stabilesc principiile generale aplicabile activităţii de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea, denumite în continuare declaraţii de impozit pe profit, în acord cu dispoziţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 1

Definiţii

In cadrul prezentelor norme, termenii de mai jos au următorul înţeles:

a)  compania reprezintă contribuabilul a cărui declaraţie anuală de impozit pe profit este supusă certificării de către un consultant fiscal;

b)  certificarea reprezintă verificarea exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţiile fiscale, în concordanţă cu prevederile legale, pe baza documentelor şi informaţiilor financiar-contabile şi fiscale solicitate de către consultantul fiscal şi furnizate de companie, date ce sunt reflectate în evidenţa contabilă a companiei. Verificarea exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţia anuală de impozit pe profit se va face prin sondaj şi în limita unui prag de semnificaţie, aşa cum este definit în prezentele norme. Certificarea declaraţiei anuale de impozit pe profit nu presupune oferirea de soluţii de optimizare fiscală;

c)   dosarul de lucru reprezintă ansamblul datelor şi informaţiilor cerute de către consultantul fiscal în vederea certificării declaraţiei anuale de impozit pe profit şi primite de către acesta de la reprezentanţii companiei. De asemenea, dosarul de lucru include şi testele, fişierele de lucru şi alte documente pe baza cărora consultantul fiscal realizează activitatea de verificare;

d)  verificarea prin sondaj reprezintă activitatea de verificare selectivă a documentelor şi operaţiunilor considerate ca reprezentative pentru totalitate, în care sunt reflectate veniturile si cheltuielile.

ARTICOLUL 2

Contractul

Relaţia profesională trebuie statuată prin intermediul unui contract în formă scrisă încheiat între companie şi consultantul fiscal.

ARTICOLUL 3

Răspunderea consultantului fiscal

Consultantul fiscal va presta serviciul de certificare cu grija şi atenţia cuvenite conform cerinţelor cuprinse în standardele profesionale şi Codul etic al consultantului fiscal. Camera Consultanţilor Fiscali va supraveghea activitatea consultanţilor fiscali ce prestează servicii de certificare a declaraţiei anuale de impozit pe profit. Camera Consultanţilor Fiscali va aplica sancţiunile prevăzute de regulamentul propriu de organizare şi funcţionare în cazul în care se dovedeşte faptul că un consultant fiscal nu a respectat prevederile acestui regulament, ale codului etic şi ale prezentelor norme.

ARTICOLUL 4

Prezentarea informaţiilor

(1) Compania pregăteşte declaraţia anuală de impozit pe profit şi este răspunzătoare pentru întocmirea documentelor contabile, pentru acurateţea înregistrărilor contabile, precum şi pentru întocmirea şi acurateţea registrelor fiscale. Compania, prin reprezentanţii săi, va trebui să dea o declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea înregistrărilor şi a politicilor contabile cu referenţialul contabil românesc în vigoare, şi anume Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Modelul declaraţiei pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.

(2)  Compania va pune la dispoziţia consultantului fiscal documente şi informaţii în vederea verificării elementelor înscrise în declaraţia anuală de impozit pe profit ce face obiectul certificării. In situaţia în care aceste documente sunt confidenţiale, consultantul fiscal va da o declaraţie de păstrare a confidenţialităţii informaţiilor la care are acces.

(3)  Toate informaţiile trebuie solicitate în scris de către consultantul fiscal.

ARTICOLUL 5

Procedura de lucru

(1) Tratamentul fiscal al operaţiunilor economice reflectate în documentele financiar-contabile şi care sunt înscrise în declaraţia anuală de impozit pe profit ce urmează a fi supusă certificării se verifică prin sondaj.

(2) Consultantul fiscal trebuie să ia în considerare pragul de semnificaţie atunci când este angajat în vederea certificării declaraţiilor fiscale.

(3) In elaborarea raportului de certificare, consultantul fiscal impune un nivel acceptabil al pragului de semnificaţie, astfel încât să poată detecta din punct de vedere cantitativ denaturările semnificative.

ARTICOLUL 6

Stabilirea pragului de semnificaţie/materialităţii

In stabilirea pragului de semnificaţie/materialităţii pentru verificarea calculului impozitului pe profit, consultanţii fiscali se vor baza în primul rând pe raţionamentul lor profesional, precum şi pe procedurile analitice şi pe înţelegerea în ansamblu a companiei şi a mediului economic în care aceasta activează.

ARTICOLUL 7

Utilizarea unor valori de referinţă în stabilirea pragului de semnificaţie/materialităţii

Deşi stabilirea pragului de semnificaţie/materialităţii este o problemă de raţionament profesional, în anumite cazuri va fi util să se aplice un procentaj dintr-o anumită valoare de referinţă.

ARTICOLUL 8

Aplicarea unui procentaj asupra unei valori de referinţă

(1)  Ca regulă generală, în determinarea procentajului care va fi aplicat unei valori de referinţă alese pentru stabilirea pragului de semnificaţie, se va folosi raţionamentul profesional.

(2)   Pentru stabilirea valorii de referinţă utilizate pentru determinarea pragului de semnificaţie/materialităţii, se vor utiliza informaţiile fiscale relevante, cum ar fi:

-  ponderea fiecărei categorii de venit neimpozabil în total venituri neimpozabile;

- ponderea fiecărei categorii de cheltuială nedeductibilă în total cheltuieli nedeductibile.

ARTICOLUL 9

Utilizarea raţionamentului profesional

Consultanţii fiscali sunt obligaţi să îşi utilizeze raţionamentul profesional pentru a stabili dacă cele menţionate mai sus sunt adecvate circumstanţelor individuale.

ARTICOLUL 10

Cerinţe minimale de verificare în vederea certificării declaraţiei anuale privind impozitul pe profit

(1) Verificarea declaraţiei anuale de impozit pe profit va trebui să urmărească cel puţin elementele menţionate în mod specific în cuprinsul titlului II „Impozit pe profit" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cum ar fi: veniturile impozabile, veniturile neimpozabile, elementele similare veniturilor şi cheltuielilor, reevaluările, cheltuielile nedeductibile şi cu deductibilitate limitată, gradul de îndatorare, provizioanele, amortizarea, cheltuielile/veniturile angajate etc.

(2)  Certificarea declaraţiei anuale de impozit pe profit nu presupune verificarea politicii/documentaţiei privind preţurile de transfer, a politicilor comerciale şi a politicilor contabile aplicate de companie. Certificarea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit pentru o anumită perioadă nu presupune şi verificarea pierderii fiscale reportate şi a altor elemente fiscale ce provin din perioadele anterioare şi care produc efecte în perioada supusă certificării.

ARTICOLUL 11

Documentare

Consultantul fiscal care va presta serviciile de certificare a declaraţiilor fiscale va avea obligaţia să documenteze această activitate în cadrul unui dosar de lucru ce va fi arhivat la sediul consultantului fiscal. Acest dosar va sta la baza controlului de calitate efectuat periodic de către Camera Consultanţilor Fiscali.

ARTICOLUL 12

Raportul de certificare

Rezultatele certificării vor fi consemnate într-un document numit raport de certificare, care va fi înaintat companiei.

ARTICOLUL 13

Elemente minimale ale raportului de certificare a declaraţiei anuale de impozit pe profit

Raportul de certificare va trebui să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) o scurtă prezentare a companiei;

b) valoarea pragului de semnificaţie;

c)   menţiuni referitoare la pierderea fiscală din anul/anii anterior/anteriori reportată în anul în care se certifică declaraţia anuală de impozit pe profit;

d) elementele care au fost supuse verificării conform titlului II „Impozit pe profit" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum au fost menţionate la art. 10;

e)  eventualele ajustări propuse faţă de declaraţia supusă iniţial certificării;

f) opinia consultantului fiscal referitoare la declaraţia anuală de impozit pe profit care a fost supusă verificării.

ARTICOLUL 14

Nota de certificare

Consultantul fiscal va emite o notă de certificare care va însoţi declaraţia anuală de impozit pe profit. In nota de certificare se va menţiona dacă certificarea se va face cu rezerve sau fără. Modelul notei de certificare este prezentat în anexa nr. 2 - în cazul certificării de către un consultant fiscal - şi, respectiv, în anexa nr. 2A - în cazul certificării de către o societate comercială de consultanţă fiscală.

ARTICOLUL 15

Anexele nr. 1,2 şi 2A fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

Modelul declaraţiei pe propria răspundere

DECLARAŢIE

Subsemnatul,......................................................., domiciliat în.........................................., str...........................nr........, bl........., sc......, et............, ap............., sectorul........, CNP.................................., posesor al......seria......nr..........................., eliberată de.......................................la data de..................................,în calitate de administrator al S.C........................................, cu domiciliul fiscal în............................................, str.......................................nr........, bl.........., sc......, et............, ap............., sectorul........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului...................................sub nr. J........./............/............., având codul de identificare fiscală....................................., atribut fiscal RO, declar pe propria răspundere următoarele:

- documentele ce au stat la baza înregistrărilor contabile aferente exerciţiului financiar................sunt autentice şi reflectă tranzacţii reale;

- nu deţin, cu orice titlu, bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii şi nu au fost efectuate operaţiuni economice fără să fie înregistrate în contabilitate;

-  a fost efectuată inventarierea generală a patrimoniului, iar rezultatele valorificării acestuia au fost înregistrate în contabilitatea aferentă exerciţiului financiar.................;

- balanţa de verificare aferentă lunii decembrie a anului ....................a fost întocmită cu respectarea reglementărilor contabile în vigoare şi reflectă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

- sumele înregistrate drept cheltuieli deductibile sunt numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare;

- contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz;

- contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz;

- atât cheltuielile, cât şi veniturile înregistrate în balanţa de verificare încheiată la 31.12..............au respectat întocmai prevederile legale, rulajele aferente conturilor analitice de venituri şi cheltuieli sunt corect înregistrate după destinaţie şi numai aferent exerciţiului financiar....................;

- dobânzile şi diferenţele de curs valutar înregistrate în contabilitate sunt aferente creditelor bancare sau leasingurilor financiare contractate de la entităţile prevăzute la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal);

- pierderea fiscală înregistrată în exerciţiul financiar precedent conform declaraţiei privind impozitul pe profit preluată în declaraţia privind impozitul pe profit a anului.....................este reală şi a rezultat în urma respectării prevederilor Codului fiscal;

- impozitele şi taxele datorate bugetului de stat, inclusiv impozitul pe profit, au fost corect înregistrate în conturi analitice, calculul acestora fiind în sarcina mea;

- registrul de evidenţă fiscală al societăţii a fost completat corect şi în termenul legal, sumele înscrise în acesta fiind în strictă concordanţă cu prevederile Codului fiscal;

- pentru orice abatere de la regulile contabile îmi asum răspunderea exclusivă.

Semnătura

..................................................

Data

..................................................

ANEXA Nr. 2 la norme

Modelul notei de certificare

NOTĂ   DE   CERTIFICARE

a declaraţiei privind impozitul pe profit aferente anului.........

Subsemnatul/a,..................................................., în calitate de consultant fiscal înregistrat la Camera Consultanţilor Fiscali sub nr....................../an.................., în baza Contractului nr.................../.............., am acordat servicii profesionale de certificare a declaraţiei privind impozitul pe profit aferente anului..................pentru S.C................................................................................

Declaraţia privind impozitul pe profit aferentă anului ........................ este responsabilitatea conducerii Societăţii .....................................

Responsabilitatea noastră este de a ne exprima o opinie asupra declaraţiei privind impozitul pe profit aferente anului........., bazată pe certificarea pe care am efectuat-o.

Noi am efectuat certificarea în conformitate cu Normele de certificare a declaraţiei de impozit pe profit şi cu Codul etic al consultantului fiscal, emise de Camera Consultanţilor Fiscali. Certificarea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit reprezintă verificarea exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţiile fiscale, în concordanţă cu prevederile legale, pe baza documentelor şi informaţiilor financiar-contabile şi fiscale solicitate de către consultantul fiscal şi furnizate de companie, date ce sunt reflectate în evidenţa contabilă a companiei. Verificarea exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţia anuală de impozit pe profit s-a făcut prin sondaj şi în limita unui prag de semnificaţie.

In opinia noastră, certificăm fără/cu rezerve declaraţia privind impozitul pe profit aferentă anului ........................................................... la S.C.

Data..............................................

Adresa..........................................

Consultant fiscal,

....................................................

(semnătura şi parafa)

ANEXA Nr. 2A la norme

Modelul notei de certificare

NOTĂ   DE   CERTIFICARE

a declaraţiei privind impozitul pe profit aferente anului.........

S.C........................................................, în calitate de societate comercială de consultanţă fiscală, autorizată de Camera Consultanţilor Fiscali sub nr......................../an ..........., reprezentată de administrator consultant fiscal ..................................., înregistrat la Camera Consultanţilor Fiscali sub nr...................../an..........., în baza Contractului nr............/.............., am acordat servicii profesionale de certificare a declaraţiei privind impozitul pe profit aferente anului...........pentru S.C.................................

Declaraţia privind impozitul pe profit aferentă anului..........este responsabilitatea conducerii Societăţii...........................

Responsabilitatea noastră este de a ne exprima o opinie asupra declaraţiei privind impozitul pe profit aferente anului........., bazată pe certificarea pe care am efectuat-o.

Noi am efectuat certificarea în conformitate cu Normele de certificare a declaraţiei de impozit pe profit şi cu Codul etic al consultantului fiscal, emise de Camera Consultanţilor Fiscali. Certificarea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit reprezintă verificarea exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţiile fiscale, în concordanţă cu prevederile legale, pe baza documentelor şi informaţiilor financiar-contabile şi fiscale solicitate de către consultantul fiscal şi furnizate de companie, date ce sunt reflectate în evidenţa contabilă a companiei. Verificarea exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţia anuală de impozit pe profit s-a făcut prin sondaj şi în limita unui prag de semnificaţie.

In  opinia   noastră,   certificăm  fără/cu   rezerve  declaraţia   privind   impozitul   pe   profit  aferentă  anului   .........   la S.C.........................................

Data..............................................................

Adresa ........................................................

Numele şi prenumele reprezentantului legal

....................................................................

(semnătura şi ştampila)


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 8/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 8 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 8/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu