Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 8 din 17 februarie 2010

privind aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea

ACT EMIS DE: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 din 18 februarie 2010In temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 11 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 17 februarie 2010, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Normele de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Normele prevăzute la art. 1 se aplică pentru certificarea declaraţiilor fiscale anuale aferente anului 2009, care se depun la organele fiscale în anul 2010.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

ANEXA

NORME

de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea

Prezentele norme stabilesc principiile generale aplicabile activităţii de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea, denumite în continuare declaraţii de impozit pe profit, în acord cu dispoziţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 1

Definiţii

In cadrul prezentelor norme, termenii de mai jos au următorul înţeles:

a)  compania reprezintă contribuabilul a cărui declaraţie anuală de impozit pe profit este supusă certificării de către un consultant fiscal;

b)  certificarea reprezintă verificarea exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţiile fiscale, în concordanţă cu prevederile legale, pe baza documentelor şi informaţiilor financiar-contabile şi fiscale solicitate de către consultantul fiscal şi furnizate de companie, date ce sunt reflectate în evidenţa contabilă a companiei. Verificarea exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţia anuală de impozit pe profit se va face prin sondaj şi în limita unui prag de semnificaţie, aşa cum este definit în prezentele norme. Certificarea declaraţiei anuale de impozit pe profit nu presupune oferirea de soluţii de optimizare fiscală;

c)   dosarul de lucru reprezintă ansamblul datelor şi informaţiilor cerute de către consultantul fiscal în vederea certificării declaraţiei anuale de impozit pe profit şi primite de către acesta de la reprezentanţii companiei. De asemenea, dosarul de lucru include şi testele, fişierele de lucru şi alte documente pe baza cărora consultantul fiscal realizează activitatea de verificare;

d)  verificarea prin sondaj reprezintă activitatea de verificare selectivă a documentelor şi operaţiunilor considerate ca reprezentative pentru totalitate, în care sunt reflectate veniturile si cheltuielile.

ARTICOLUL 2

Contractul

Relaţia profesională trebuie statuată prin intermediul unui contract în formă scrisă încheiat între companie şi consultantul fiscal.

ARTICOLUL 3

Răspunderea consultantului fiscal

Consultantul fiscal va presta serviciul de certificare cu grija şi atenţia cuvenite conform cerinţelor cuprinse în standardele profesionale şi Codul etic al consultantului fiscal. Camera Consultanţilor Fiscali va supraveghea activitatea consultanţilor fiscali ce prestează servicii de certificare a declaraţiei anuale de impozit pe profit. Camera Consultanţilor Fiscali va aplica sancţiunile prevăzute de regulamentul propriu de organizare şi funcţionare în cazul în care se dovedeşte faptul că un consultant fiscal nu a respectat prevederile acestui regulament, ale codului etic şi ale prezentelor norme.

ARTICOLUL 4

Prezentarea informaţiilor

(1) Compania pregăteşte declaraţia anuală de impozit pe profit şi este răspunzătoare pentru întocmirea documentelor contabile, pentru acurateţea înregistrărilor contabile, precum şi pentru întocmirea şi acurateţea registrelor fiscale. Compania, prin reprezentanţii săi, va trebui să dea o declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea înregistrărilor şi a politicilor contabile cu referenţialul contabil românesc în vigoare, şi anume Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Modelul declaraţiei pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.

(2)  Compania va pune la dispoziţia consultantului fiscal documente şi informaţii în vederea verificării elementelor înscrise în declaraţia anuală de impozit pe profit ce face obiectul certificării. In situaţia în care aceste documente sunt confidenţiale, consultantul fiscal va da o declaraţie de păstrare a confidenţialităţii informaţiilor la care are acces.

(3)  Toate informaţiile trebuie solicitate în scris de către consultantul fiscal.

ARTICOLUL 5

Procedura de lucru

(1) Tratamentul fiscal al operaţiunilor economice reflectate în documentele financiar-contabile şi care sunt înscrise în declaraţia anuală de impozit pe profit ce urmează a fi supusă certificării se verifică prin sondaj.

(2) Consultantul fiscal trebuie să ia în considerare pragul de semnificaţie atunci când este angajat în vederea certificării declaraţiilor fiscale.

(3) In elaborarea raportului de certificare, consultantul fiscal impune un nivel acceptabil al pragului de semnificaţie, astfel încât să poată detecta din punct de vedere cantitativ denaturările semnificative.

ARTICOLUL 6

Stabilirea pragului de semnificaţie/materialităţii

In stabilirea pragului de semnificaţie/materialităţii pentru verificarea calculului impozitului pe profit, consultanţii fiscali se vor baza în primul rând pe raţionamentul lor profesional, precum şi pe procedurile analitice şi pe înţelegerea în ansamblu a companiei şi a mediului economic în care aceasta activează.

ARTICOLUL 7

Utilizarea unor valori de referinţă în stabilirea pragului de semnificaţie/materialităţii

Deşi stabilirea pragului de semnificaţie/materialităţii este o problemă de raţionament profesional, în anumite cazuri va fi util să se aplice un procentaj dintr-o anumită valoare de referinţă.

ARTICOLUL 8

Aplicarea unui procentaj asupra unei valori de referinţă

(1)  Ca regulă generală, în determinarea procentajului care va fi aplicat unei valori de referinţă alese pentru stabilirea pragului de semnificaţie, se va folosi raţionamentul profesional.

(2)   Pentru stabilirea valorii de referinţă utilizate pentru determinarea pragului de semnificaţie/materialităţii, se vor utiliza informaţiile fiscale relevante, cum ar fi:

-  ponderea fiecărei categorii de venit neimpozabil în total venituri neimpozabile;

- ponderea fiecărei categorii de cheltuială nedeductibilă în total cheltuieli nedeductibile.

ARTICOLUL 9

Utilizarea raţionamentului profesional

Consultanţii fiscali sunt obligaţi să îşi utilizeze raţionamentul profesional pentru a stabili dacă cele menţionate mai sus sunt adecvate circumstanţelor individuale.

ARTICOLUL 10

Cerinţe minimale de verificare în vederea certificării declaraţiei anuale privind impozitul pe profit

(1) Verificarea declaraţiei anuale de impozit pe profit va trebui să urmărească cel puţin elementele menţionate în mod specific în cuprinsul titlului II „Impozit pe profit" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cum ar fi: veniturile impozabile, veniturile neimpozabile, elementele similare veniturilor şi cheltuielilor, reevaluările, cheltuielile nedeductibile şi cu deductibilitate limitată, gradul de îndatorare, provizioanele, amortizarea, cheltuielile/veniturile angajate etc.

(2)  Certificarea declaraţiei anuale de impozit pe profit nu presupune verificarea politicii/documentaţiei privind preţurile de transfer, a politicilor comerciale şi a politicilor contabile aplicate de companie. Certificarea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit pentru o anumită perioadă nu presupune şi verificarea pierderii fiscale reportate şi a altor elemente fiscale ce provin din perioadele anterioare şi care produc efecte în perioada supusă certificării.

ARTICOLUL 11

Documentare

Consultantul fiscal care va presta serviciile de certificare a declaraţiilor fiscale va avea obligaţia să documenteze această activitate în cadrul unui dosar de lucru ce va fi arhivat la sediul consultantului fiscal. Acest dosar va sta la baza controlului de calitate efectuat periodic de către Camera Consultanţilor Fiscali.

ARTICOLUL 12

Raportul de certificare

Rezultatele certificării vor fi consemnate într-un document numit raport de certificare, care va fi înaintat companiei.

ARTICOLUL 13

Elemente minimale ale raportului de certificare a declaraţiei anuale de impozit pe profit

Raportul de certificare va trebui să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) o scurtă prezentare a companiei;

b) valoarea pragului de semnificaţie;

c)   menţiuni referitoare la pierderea fiscală din anul/anii anterior/anteriori reportată în anul în care se certifică declaraţia anuală de impozit pe profit;

d) elementele care au fost supuse verificării conform titlului II „Impozit pe profit" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum au fost menţionate la art. 10;

e)  eventualele ajustări propuse faţă de declaraţia supusă iniţial certificării;

f) opinia consultantului fiscal referitoare la declaraţia anuală de impozit pe profit care a fost supusă verificării.

ARTICOLUL 14

Nota de certificare

Consultantul fiscal va emite o notă de certificare care va însoţi declaraţia anuală de impozit pe profit. In nota de certificare se va menţiona dacă certificarea se va face cu rezerve sau fără. Modelul notei de certificare este prezentat în anexa nr. 2 - în cazul certificării de către un consultant fiscal - şi, respectiv, în anexa nr. 2A - în cazul certificării de către o societate comercială de consultanţă fiscală.

ARTICOLUL 15

Anexele nr. 1,2 şi 2A fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

Modelul declaraţiei pe propria răspundere

DECLARAŢIE

Subsemnatul,......................................................., domiciliat în.........................................., str...........................nr........, bl........., sc......, et............, ap............., sectorul........, CNP.................................., posesor al......seria......nr..........................., eliberată de.......................................la data de..................................,în calitate de administrator al S.C........................................, cu domiciliul fiscal în............................................, str.......................................nr........, bl.........., sc......, et............, ap............., sectorul........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului...................................sub nr. J........./............/............., având codul de identificare fiscală....................................., atribut fiscal RO, declar pe propria răspundere următoarele:

- documentele ce au stat la baza înregistrărilor contabile aferente exerciţiului financiar................sunt autentice şi reflectă tranzacţii reale;

- nu deţin, cu orice titlu, bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii şi nu au fost efectuate operaţiuni economice fără să fie înregistrate în contabilitate;

-  a fost efectuată inventarierea generală a patrimoniului, iar rezultatele valorificării acestuia au fost înregistrate în contabilitatea aferentă exerciţiului financiar.................;

- balanţa de verificare aferentă lunii decembrie a anului ....................a fost întocmită cu respectarea reglementărilor contabile în vigoare şi reflectă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

- sumele înregistrate drept cheltuieli deductibile sunt numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare;

- contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz;

- contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz;

- atât cheltuielile, cât şi veniturile înregistrate în balanţa de verificare încheiată la 31.12..............au respectat întocmai prevederile legale, rulajele aferente conturilor analitice de venituri şi cheltuieli sunt corect înregistrate după destinaţie şi numai aferent exerciţiului financiar....................;

- dobânzile şi diferenţele de curs valutar înregistrate în contabilitate sunt aferente creditelor bancare sau leasingurilor financiare contractate de la entităţile prevăzute la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal);

- pierderea fiscală înregistrată în exerciţiul financiar precedent conform declaraţiei privind impozitul pe profit preluată în declaraţia privind impozitul pe profit a anului.....................este reală şi a rezultat în urma respectării prevederilor Codului fiscal;

- impozitele şi taxele datorate bugetului de stat, inclusiv impozitul pe profit, au fost corect înregistrate în conturi analitice, calculul acestora fiind în sarcina mea;

- registrul de evidenţă fiscală al societăţii a fost completat corect şi în termenul legal, sumele înscrise în acesta fiind în strictă concordanţă cu prevederile Codului fiscal;

- pentru orice abatere de la regulile contabile îmi asum răspunderea exclusivă.

Semnătura

..................................................

Data

..................................................

ANEXA Nr. 2 la norme

Modelul notei de certificare

NOTĂ   DE   CERTIFICARE

a declaraţiei privind impozitul pe profit aferente anului.........

Subsemnatul/a,..................................................., în calitate de consultant fiscal înregistrat la Camera Consultanţilor Fiscali sub nr....................../an.................., în baza Contractului nr.................../.............., am acordat servicii profesionale de certificare a declaraţiei privind impozitul pe profit aferente anului..................pentru S.C................................................................................

Declaraţia privind impozitul pe profit aferentă anului ........................ este responsabilitatea conducerii Societăţii .....................................

Responsabilitatea noastră este de a ne exprima o opinie asupra declaraţiei privind impozitul pe profit aferente anului........., bazată pe certificarea pe care am efectuat-o.

Noi am efectuat certificarea în conformitate cu Normele de certificare a declaraţiei de impozit pe profit şi cu Codul etic al consultantului fiscal, emise de Camera Consultanţilor Fiscali. Certificarea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit reprezintă verificarea exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţiile fiscale, în concordanţă cu prevederile legale, pe baza documentelor şi informaţiilor financiar-contabile şi fiscale solicitate de către consultantul fiscal şi furnizate de companie, date ce sunt reflectate în evidenţa contabilă a companiei. Verificarea exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţia anuală de impozit pe profit s-a făcut prin sondaj şi în limita unui prag de semnificaţie.

In opinia noastră, certificăm fără/cu rezerve declaraţia privind impozitul pe profit aferentă anului ........................................................... la S.C.

Data..............................................

Adresa..........................................

Consultant fiscal,

....................................................

(semnătura şi parafa)

ANEXA Nr. 2A la norme

Modelul notei de certificare

NOTĂ   DE   CERTIFICARE

a declaraţiei privind impozitul pe profit aferente anului.........

S.C........................................................, în calitate de societate comercială de consultanţă fiscală, autorizată de Camera Consultanţilor Fiscali sub nr......................../an ..........., reprezentată de administrator consultant fiscal ..................................., înregistrat la Camera Consultanţilor Fiscali sub nr...................../an..........., în baza Contractului nr............/.............., am acordat servicii profesionale de certificare a declaraţiei privind impozitul pe profit aferente anului...........pentru S.C.................................

Declaraţia privind impozitul pe profit aferentă anului..........este responsabilitatea conducerii Societăţii...........................

Responsabilitatea noastră este de a ne exprima o opinie asupra declaraţiei privind impozitul pe profit aferente anului........., bazată pe certificarea pe care am efectuat-o.

Noi am efectuat certificarea în conformitate cu Normele de certificare a declaraţiei de impozit pe profit şi cu Codul etic al consultantului fiscal, emise de Camera Consultanţilor Fiscali. Certificarea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit reprezintă verificarea exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţiile fiscale, în concordanţă cu prevederile legale, pe baza documentelor şi informaţiilor financiar-contabile şi fiscale solicitate de către consultantul fiscal şi furnizate de companie, date ce sunt reflectate în evidenţa contabilă a companiei. Verificarea exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţia anuală de impozit pe profit s-a făcut prin sondaj şi în limita unui prag de semnificaţie.

In  opinia   noastră,   certificăm  fără/cu   rezerve  declaraţia   privind   impozitul   pe   profit  aferentă  anului   .........   la S.C.........................................

Data..............................................................

Adresa ........................................................

Numele şi prenumele reprezentantului legal

....................................................................

(semnătura şi ştampila)


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 8/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 8 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 8/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu