E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 782 din 14 iunie 2006

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 553 din 27 iunie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 291 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului  Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea

şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Alexandru Cojocaru

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare si funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor funcţionează ca organism administrativ-jurisdicţional pe lângă Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, având următoarele competenţe:

a)  să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de atribuire înainte de încheierea contractelor;

b)  să se pronunţe asupra legalităţii procedurilor şi operaţiunilor desfăşurate de autoritatea contractantă în atribuirea contractelor de achiziţie publică;

c)  să emită opinii asupra existenţei unei încălcări a legislaţiei în domeniu deduse judecăţii, dacă instanţa de judecată solicită acest lucru, în conformitate cu prevederile art. 287 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

(2) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor are obligaţia apărării şi realizării drepturilor şi intereselor legitime supuse soluţionării, fără privilegii şi discriminări.

Art. 2. - (1) Competenţele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se realizează cu respectarea principiilor independenţei şi stabilităţii în funcţie a membrilor săi, ale transparenţei şi imparţialităţii în luarea deciziilor, precum şi cu cele ale legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare, potrivit legii.

(2) In desfăşurarea activităţii sale, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor stabileşte contacte şi cooperează cu instituţiile corespondente din statele membre ale Uniunii Europene sau cu organisme internaţionale similare.

Art. 3. - Sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este în municipiul Bucureşti.

CAPITOLUL II

Organizarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Art. 4. - Numărul maxim de posturi al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este de 37, dintre care 21 de posturi sunt alocate pentru membrii Consiliului, denumiţi consilieri de soluţionare a contestaţiilor in domeniul achiziţiilor publice, şi 16 posturi sunt alocate pentru personalul tehnic-administrativ.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este prevăzută în anexa nr. 1.

(2)  In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, se pot organiza şi alte servicii, birouri sau oficii.

(3)  Structura personalului şi numărul salariaţilor, pentru fiecare serviciu, birou sau oficiu, se stabilesc în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

(4)  Atribuţiile individuale ale membrilor şi personalului tehnic-administrativ se stabilesc prin fişa postului.

Art. 6. - (1) Conducerea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este asigurată de un preşedinte ales prin vot secret cu majoritate simplă, de către cei 21 de membri ai Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor reuniţi în plen.

(2) Preşedintele este ales pentru o perioadă de 3 ani, mandatul său putând fi reînnoit o singură dată.

Art. 7. - (1) In termen de 5 zile de la numire, membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor au obligaţia alegerii unui preşedinte dintre consilierii de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice care şi-au exprimat intenţia de a candida.

(2)  Candidaturile se depun într-un termen de cel mult 48 de ore de la numirea membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, la o comisie constituită în acest scop, formată din 3 persoane, alese în ordinea descrescătoare a clasamentului notelor obţinute la concursul de admitere în Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

(3)   In măsura în care dintre membrii desemnaţi potrivit alin. (2) unul sau mai mulţi dintre aceştia îşi exprimă intenţia de a candida la preşedinţia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, din comisie vor face parte următorii clasaţi.

(4)   Procedura de votare se organizează în termen de 24 de ore de la expirarea perioadei de depunere a candidaturilor.

(5)  Membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pot contesta procedura de alegere a preşedintelui într-un termen de 24 de ore de la validarea votului. Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor, de către comisia pentru organizarea procedurii de alegere a preşedintelui Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

(6)   Procedura de alegere a preşedintelui Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei şi care are calitatea de act de învestitură a preşedintelui.

(7)  In situaţia în care unul dintre termenele prevăzute la alin. (1), (2), (4) şi (5) se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte corespunzător.

Art. 8. - (1) Preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor poate fi revocat înainte de expirarea mandatului la cererea scrisă şi motivată a majorităţii membrilor, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor care îi revin potrivit legii.

(2)   După luarea la cunoştinţă a cererii, Colegiul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor convoacă de urgenţă membrii în plen şi se ia act, prin proces-verbal semnat de către aceştia, asupra măsurii revocării.

(3)  Măsura de revocare poate fi contestată într-un termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă, la instanţa competentă.

(4)   Revocarea din funcţia de preşedinte nu conduce la pierderea calităţii de membru al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

(5)  In caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte, într-un termen de cel mult 7 zile se procedează la alegerea noului preşedinte.

Art. 9. - (1) Până la data de 31 decembrie 2006, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor funcţionează fără personalitate juridică, iar preşedintele acestuia îl reprezintă în relaţiile care nu implică raporturi patrimoniale cu celelalte autorităţi şi instituţii publice naţionale sau internaţionale.

(2)  Incepând cu data de 1 ianuarie 2007, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor dobândeşte personalitate juridică, iar preşedintele acestuia îl angajează patrimonial prin semnătura sa în raporturile cu terţii, având calitatea de ordonator terţiar de credite.

(3)   In situaţia în care preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu îşi poate îndeplini atribuţiile pe o perioadă mai mare de 3 zile, acesta are obligaţia de a-şi delega prin ordin atribuţiile unuia dintre membrii Colegiului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Art. 10. - (1) In scopul organizării eficiente a activităţii, preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor are următoarele atribuţii manageriale:

a)     aprobă, ulterior dobândirii personalităţii juridice, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

b)   ia măsuri pentru organizarea şi buna funcţionare a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

c)  înaintează primului-ministru, ulterior dobândirii personalităţii juridice, propunerile de numire a membrilor Consiliului Naţional de

Soluţionare a Contestaţiilor, pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de soluţionare a contestaţiilor;

d)   asigură şi verifică respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor, atât de către membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cât şi de personalul tehnic-administrativ;

e)  asigură şi răspunde de repartizarea aleatorie a contestaţiilor către consilierii de soluţionare a contestaţiilor;

f)  desemnează membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor care urmează să îndeplinească şi alte atribuţii decât cele privind activitatea de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii;

g)  răspunde de organizarea activităţii de formare profesională continuă;

h) convoacă Colegiul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau sesizează Comisia de disciplină ori de câte ori este cazul;

i) numeşte personalul tehnic-administrativ, aprobă delegarea, detaşarea, dispune promovarea şi aplică sancţiunile pentru această categorie de personal, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

j) ia măsuri pentru respectarea de către personalul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a tuturor drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin reglementările legale în vigoare şi a regulamentelor interne;

k) răspunde de modul de organizare a arhivei;

l) numeşte consilierul de serviciu, stabilind locul, atribuţiile şi programul de desfăşurare a activităţii acestuia;

m) prezintă şi susţine în faţa Parlamentului raportul de activitate anual, pe care îl transmite spre informare şi Cancelariei Primului-Ministru;

n) coordonează activitatea de redactare şi editare a Buletinului Oficial al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

o) asigură constituirea de baze de date privind litigiile cu care a fost sesizat spre soluţionare Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

p) colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în scopul promovării unor politici optime în domeniul achiziţiilor publice.

(2)  In exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor emite ordine.

(3)  Indeplinirea atribuţiilor manageriale prevăzute la alin. (2) nu conduce la restrângerea sarcinilor care decurg din calitatea de membru al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Art. 11. - (1) Colegiul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este format din 3 membri aleşi prin vot cu majoritate simplă de toţi membrii Consiliului, dintre consilierii de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice care şi-au exprimat intenţia de a candida.

(2)   Procedura de alegere a Colegiului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea procedurii de alegere a preşedintelui Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prevăzută la art. 7.

(3)  Colegiul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este ales pentru o perioadă de 2 ani, numărul de mandate nefiind limitat.

(4)   La şedinţele Colegiului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pot participa şi reprezentanţi ai altor instituţii, care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevăzute la art. 263 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 34/2006.

Art. 12. - (1) Membrii Colegiului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pot fi revocaţi înainte de expirarea mandatului la cererea scrisă şi motivată a majorităţii membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în condiţiile prevăzute la art. 8.

(2) In caz de vacanţă a funcţiei de membru al Colegiului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, într-un termen de cel mult 15 zile se procedează la alegerea noului membru.

Art. 13. - Colegiul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor are următoarele atribuţii:

a)   asigură efectuarea evaluării membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în condiţiile art. 263 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006;

b)  elaborează şi propune spre aprobare preşedintelui, ulterior dobândirii personalităţii juridice, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

c)  elaborează şi propune spre aprobare membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, reuniţi în plen, Codul etic aplicabil personalului   acestuia;

d)   analizează activitatea desfăşurată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi întocmeşte raportul de activitate anual, pe care îl înaintează preşedintelui, în vederea aprobării acestuia de către membrii reuniţi în plen;

e)   propune preşedintelui măsuri pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi;

f)  formulează puncte de vedere la proiectele de acte normative în domeniul achiziţiilor publice, la solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

g)    propune preşedintelui componenţa completelor de soluţionare a contestaţiilor la începutul fiecărui an calendaristic, urmărind pe cât posibil asigurarea continuităţii acestora;

h) propune preşedintelui schimbarea membrilor completelor de soluţionare a contestaţiilor, în cazurile în care, potrivit legii, se impune acest lucru;

i) soluţionează cererile membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi le supune spre aprobare preşedintelui;

j) avizează proiectul de buget al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Art. 14. - Personalul tehnic-administrativ al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor funcţionează în cadrul următoarelor compartimente:

a)  Serviciul registratură, arhivă şi bibliotecă;

b)   Serviciul economic-administrativ ce include şi Oficiul de informare şi relaţii publice.

Art. 15. - Serviciul registratură, arhivă şi bibliotecă are următoarele atribuţii:

a)  întocmeşte şi completează registrul general de dosare, opisul alfabetic, condica şedinţelor de soluţionare a contestaţiilor şi orice alte registre speciale;

b)  primeşte şi înregistrează actele de sesizare ale Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, dosarele de la alte instanţe, precum şi restul corespondenţei;

c)  ţine evidenţa actelor de sesizare, precum şi a circulaţiei acestora în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

d)  arhivează dosarele soluţionate;

e)  întocmeşte citaţiile şi toate celelalte acte de procedură dispuse de membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

f)   completează borderourile şi predă corespondenţa privind activitatea   de soluţionare a contestaţiilor pentru expediere;

g)  tehnoredactează deciziile completelor de soluţionare a contestaţiilor sau orice alte lucrări repartizate de preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

h) comunică deciziile completelor de soluţionare a contestaţiilor în termenul prevăzut de lege;

i) asigură păstrarea în bună stare a dosarelor şi registrelor;

j) înaintează curţilor de apel dosarele în care s-a formulat plângere;

k) ţine evidenţa legislaţiei, jurisprudenţei şi a doctrinei;

l) ţine evidenţa şi gestiunea bibliotecii;

m) informează periodic Serviciul economic-administrativ asupra necesarului de carte sau de   alte publicaţii;

n) informează periodic membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu privire la actele normative în domeniu, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;

o) asigură accesul părţilor la dosarele în curs de soluţionare.

Art. 16. - (1) Serviciul economic-administrativ are următoarele atribuţii:

a)   răspunde de aprovizionarea cu materialele necesare desfăşurării activităţii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

b)  asigură, ulterior dobândirii personalităţii juridice, gestionarea şi administrarea resurselor materiale şi băneşti ale Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor;

c)  verifică modul în care se respectă regulile de acces al publicului în incinta Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor;

d)  întocmeşte corespondenţa cu caracter administrativ a Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor;

e)  duce la îndeplinire măsurile pentru asigurarea pazei sediului Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, securitatea bunurilor, paza contra incendiilor şi protecţia muncii;

f)  ţine legătura cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în scopul asigurării de către aceasta a sprijinului logistic;

g)  îndeplineşte orice alte sarcini cu caracter administrativ dispuse de preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

h) asigură fundamentarea şi elaborarea proiectului de buget propriu al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; proiectul de buget pentru anul 2007 se înaintează Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice pentru includerea în proiectul de buget al Cancelariei Primului-Ministru, în mod distinct;

i) întocmeşte, ulterior dobândirii personalităţii juridice, raportările financiar-contabile şi operative potrivit legii;

j) propune modul de cheltuire a fondurilor puse la dispoziţie;

k) analizează petiţiile înregistrate şi face propuneri preşedintelui Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în legătură cu modul de soluţionare;

l) face menţiune în registrul de petiţii, înregistrând cererile şi răspunsurile privind accesul la informaţiile publice;

m) organizează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi a personalului tehnic-administrativ;

n) organizează, ulterior dobândirii personalităţii juridice, procedurile legale privind recrutarea, încadrarea, numirea, promovarea, transferul, detaşarea, delegarea ori încetarea din funcţie a membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi a personalului tehnic-administrativ;

o) fundamentează şi întocmeşte deciziile de stabilire a drepturilor salariale ale membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi ale personalului tehnic-administrativ, pe care le supune aprobării' preşedintelui;

p) coordonează activitatea de completare, actualizare şi de ţinere a evidenţei fişelor posturilor din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

q) coordonează activitatea de completare, actualizare şi de ţinere a evidenţei declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pentru membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, potrivit legii;

r) alcătuieşte şi gestionează dosarele profesionale ale membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

(2) Oficiul de informare şi relaţii publice din cadrul Serviciului economic-administrativ are următoarele atribuţii:

a)  asigură îndeplinirea obligaţiei de furnizare a informaţiilor cu caracter public cu privire la activitatea de soluţionare a contestaţiilor, prin afişare în locuri vizibile la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ori prin publicarea pe pagina web proprie;

b)  identifică ştirile difuzate în mass-media, care au un impact asupra activităţii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, verifică veridicitatea informaţiilor şi asigură informarea corectă a opiniei publice;

c)   redactează comunicate şi participă la conferinţe de presă, furnizând informaţiile de interes public, în scopul unei informări corecte şi complete;

d)   sprijină membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în exercitarea dreptului la replică;

e)   asigură legătura Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu mass-media în vederea garantării transparenţei activităţii desfăşurate, în condiţiile legii;

f)   organizează şi gestionează pagina web a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

g)   redactează Buletinul Oficial al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

h) orice alte atribuţii stabilite în sarcina oficiului de conducerea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Art. 17. - Conducerea structurilor organizatorice din aparatul propriu al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se asigură de şefi de serviciu, birou sau oficiu, după caz, care organizează, coordonează, îndrumă şi răspund de activitatea compartimentului pe care îl conduc.

CAPITOLUL III

Statutul membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Art. 18. - (1) Membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sunt numiţi în funcţie prin decizie a primului-ministru, pe baza promovării concursului organizat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare.

(2) Până la dobândirea personalităţii juridice, concursul este organizat de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Ulterior dobândirii personalităţii juridice, concursul se organizează de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Art. 19. - (1) Pot participa la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile specifice prevăzute la art. 261 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

(2)   Experienţa în domeniul achiziţiilor publice se poate demonstra prin prezentarea unor documente din care să rezulte îndeplinirea următoarelor activităţi:

a)  organizarea în mod regulat a unor proceduri de achiziţie publică;

b)   întocmirea în mod regulat a unor documentaţii pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

c)  participarea în mod regulat la evaluarea ofertelor, în calitate de membru al comisiei de evaluare;

d)   soluţionarea unor contestaţii la procedura de atribuire a unor contracte de achiziţie publică.

(3)  In aplicarea prevederilor alin. (2), documente doveditoare sunt considerate, fără a se limita la acestea, fişa postului din care să rezulte atribuţiile exprese în domeniul achiziţiilor publice/concurenţei, ordinele de numire în comisiile de evaluare sau de soluţionare a contestaţiilor, diplomele obţinute în urma absolvirii unor cursuri în domeniul achiziţiilor publice/concurenţei.

Art. 20. - (1) Membrii comisiei de concurs, precum şi cei ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi cele prevăzute pentru înscrierea candidaţilor la concurs.

(2) Numărul membrilor fiecărei comisii este de 5, dintre care unul este numit preşedinte.

Art. 21. - (1) Concursul de admitere constă în două probe, o probă scrisă, cu caracter teoretic şi practic, şi o probă orală, care constă într-un interviu.

(2)  Tematica de concurs se stabileşte din legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice şi în domeniile conexe.

(3)  Pentru proba scrisă se elaborează minimum 5 variante de subiecte.

(4)   Partea cu caracter practic a probei scrise constă în soluţionarea unei contestaţii.

(5)   Interviul urmăreşte motivaţia, abilităţile de comunicare, aptitudinile şi experienţa profesională ale candidaţilor; întrebările şi răspunsurile candidaţilor se consemnează în fişa de interviu, care se semnează la sfârşitul acestuia de membrii comisiei de examinare, candidat şi secretarul comisiei de concurs.

(6)   Ponderea probelor de concurs este următoarea: 80% proba scrisă, din care proba scrisă cu caracter teoretic 50%, iar proba scrisă cu caracter practic 30%, şi 20% proba orală.

Art. 22. - Pentru a fi admişi la interviu, candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă cel puţin 70 de puncte.

Art. 23. - Membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor au următoarele îndatoriri:

a)   să soluţioneze în termen contestaţiile repartizate, dând dovadă de imparţialitate şi obiectivitate;

b)  să asigure prin activitatea desfăşurată respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi independenţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

c)  să aducă la cunoştinţă preşedintelui Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi instituţiilor abilitate orice ingerinţă în activitatea de soluţionare a contestaţiilor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

d)  să participe la şedinţele de soluţionare a contestaţiilor şi să respecte secretul deliberărilor;

e)   să îşi perfecţioneze continuu pregătirea profesională, conform cerinţelor de specializare;

f)  să dea dovadă de competenţă profesională, calm, politeţe şi imparţialitate faţă de persoanele cu care intră în contact în calitate oficială;

g)   să asigure securitatea şi confidenţialitatea dosarelor pe perioada în care acestea le sunt încredinţate spre soluţionare;

h) să îndeplinească, în limitele funcţiei şi competenţei, alte atribuţii decât cele privind activitatea de soluţionare a contestaţiilor, stabilite de preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

i) să respecte normele codului deontologic al funcţionarilor publici, obligaţiile stabilite în sarcina funcţionarilor publici prin Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Colegiului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi ale Comisiei de disciplină.

Art. 24. - (1) Membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sunt obligaţi să se abţină de la orice activitate legată de soluţionarea unei contestaţii, în cazurile în care se presupune existenţa unui conflict de interese, aşa cum acesta este definit la art. 264 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

(2) Exercitarea activităţilor în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice se poate desfăşura de membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor numai în afara programului de lucru.

Art. 25. - Membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor beneficiază anual de un concediu de odihnă, precum şi de alte concedii, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 26. - (1) Membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor au obligaţia soluţionării contestaţiilor cu celeritate, înaintea oricăror alte obligaţii.

(2)  Completul de soluţionare a contestaţiei este independent, deciziile pronunţate fiind bazate pe stricta aplicare şi respectare a legii.

(3)  Completul de soluţionare a contestaţiei poate fi considerat răspunzător pentru decizia pronunţată, în următoarele cazuri:

a)   nu ia în considerare documentele relevante aflate la dosarul cauzei;

b)   se demonstrează reaua-credinţă, respectiv soluţionarea contestaţiei cu părtinire;

c)  interpretează în sens contrar dispoziţiilor legale documentele relevante aflate la dosarul cauzei.

(4) Constatarea existenţei unuia dintre cazurile prevăzute la alin. (3) se face de Comisia de disciplină şi de alte organe abilitate potrivit legii, după caz.

Art. 27. - (1) Membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor au obligaţia formării profesionale continue.

(2)  Formarea profesională continuă trebuie să ţină seama de dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei achiziţiilor publice şi a domeniilor conexe, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene în domeniu.

(3)   Responsabilitatea pentru organizarea activităţii de formare profesională continuă revine preşedintelui Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în calitatea sa de conducător al instituţiei, precum şi fiecărui membru, prin pregătire individuală.

Art. 28. - (1) Membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi personalul tehnic-administrativ au obligaţia de a participa anual la programe de formare profesională continuă organizate de instituţii de formare profesională specializate din ţară sau din străinătate, cel puţin 15 zile pe an.

(2) Complementar activităţilor de formare profesională, în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se organizează lunar activităţi constând în dezbateri şi consultări privind soluţiile pronunţate, în scopul aplicării unitare a legislaţiei.

Art. 29. - (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă, membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sunt supuşi anual unei evaluări privind eficienţa şi calitatea activităţii, integritatea, absolvirea unor cursuri de specializare şi de formare continuă şi, după caz, privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.

(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se realizează în conformitate cu Regulamentul pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă ale membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 30. - (1) Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sunt cele prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Constatarea abaterilor disciplinare ale membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

(3)   Membrii Comisiei de disciplină nu pot avea calitatea de membru al Colegiului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Art. 31. - (1) Membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pot fi suspendaţi din funcţie în condiţiile dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Incetarea raporturilor de serviciu ale membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor poate avea loc în condiţiile dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IV

Statutul personalului tehnic-administrativ al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Art. 32. - (1) Personalul tehnic-administrativ al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este constituit din personal angajat pe bază de contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

(2)  Angajarea, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului tehnic-administrativ se aprobă prin ordin al preşedintelui Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în condiţiile legii.

(3)   Drepturile şi obligaţiile specifice ale personalului tehnic-administrativ se stabilesc prin contractul individual de muncă, în condiţiile legii.

Art. 33. - Poate ocupa un post de personal contractual în aparatul propriu al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)   are capacitate deplină de exerciţiu şi vârsta de cel puţin 18 ani;

b)  are studii ce corespund funcţiei;

c)  îndeplineşte condiţiile de vechime stabilite pentru ocuparea funcţiei respective;

d)  are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei respective, atestată pe bază de certificat medical;

e)  nu are antecedente penale;

f)  a promovat concursul de angajare.

Art. 34. - Personalul contractual din aparatul propriu al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este supus anual unei verificări privind îndeplinirea criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă stabilite prin fişa postului, în condiţiile legii.

Art. 35. - (1) Personalul tehnic-administrativ răspunde disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu.

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele:

a)   nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;

b)   manifestările care aduc atingere probităţii şi demnităţii profesionale;

c)  întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

d)  absenţele nemotivate de la serviciu;

e)  nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

f)  refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

g)  desfăşurarea în timpul programului de lucru a altor activităţi decât cele profesionale.

Art. 36. - Până la dobândirea personalităţii juridice, concursul pentru angajarea personalului tehnic-administrativ este organizat de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, conform Regulamentului de organizare a concursului pentru numirea personalului tehnic-administrativ al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prevăzut în anexa nr. 3. Ulterior dobândirii personalităţii juridice, concursul se organizează de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

CAPITOLUL V

Modul de întocmire a evidenţei activităţii desfăşurate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Art. 37. - In concordanţă cu obiectul său de activitate, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor întocmeşte şi păstrează următoarele registre:

a)  Registrul general de contestaţii: în acest registru se trec în ordinea intrării toate contestaţiile primite, cu rubricile stabilite în acest scop. Toate cererile depuse ulterior sau corespondenţa în legătură cu dosarul vor fi înregistrate sub acelaşi număr;

b)   Registrul informativ: în acest registru se menţionează, pentru fiecare dosar înregistrat în ordine numerică, data ieşirii dosarului din arhivă şi persoana căreia i s-a predat, data reintrării în arhivă, numărul, data deciziei şi soluţia pe scurt, data trimiterii dosarului către instanţa competentă şi data revenirii dosarului, conexarea sau ataşarea acestuia;

c)   Registrul de termene al arhivei: în acest registru se trec toate dosarele soluţionate pe termene de soluţionare, consemnându-se numărul şi data înregistrării lor;

d)   Opisul alfabetic: în acest registru se trec numele şi prenumele sau, după caz, denumirea părţilor din dosar, inclusiv a celor introduse ulterior în procedura de soluţionare, precum şi numărul dosarului;

e)  Registrul de evidenţă a redactării deciziilor: în acest registru se trec în ordine numerică toate deciziile pronunţate şi se notează numărul dosarului şi numele membrului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor care a redactat decizia;

f)  Registrul de evidenţă a căilor de atac: în acest registru se trec, în ordinea datei introducerii plângerii, denumirea părţii care a introdus plângerea, numărul dosarului, data declarării căii de atac şi data înaintării dosarului către Curtea de Apel;

g)   Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de judecată: în acest registru se trec toate dosarele sosite de la Curtea de Apel şi soluţiile pronunţate în căile de atac;

h) Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative.

Art. 38. - Inregistrările în registrele existente la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se ţin de regulă în sistem informatizat.

Art. 39. - Evidenţa în sistem informatizat se păstrează şi pe suport hârtie, prin listarea periodică a înregistrărilor şi legarea lor în mape distincte.

CAPITOLUL VI

Relaţia cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

Art. 40. - (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice asigură suportul logistic pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

(2) Relaţiile funcţionale dintre Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor vor face obiectul unui protocol semnat între preşedinţii celor două instituţii.

Art. 41. - Până la intrarea în vigoare a unor dispoziţii contrare:

a) cheltuielile curente şi de capital ale Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se asigură prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

b) înregistrările contabile şi evidenţa resurselor umane pentru personalul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor vor fi efectuate prin grija Direcţiei economic-administrativ din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

Art. 42. - (1) La solicitarea scrisă a preşedintelui Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a asigura, în limita fondurilor disponibile, resursele necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

(2) Responsabilitatea privind gestiunea resurselor prevăzute la alin. (1) revine preşedintelui Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 43. - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor utilizează un parc propriu de mijloace de transport dotat cu două autoturisme, prin suplimentarea numărului de autoturisme aflat la dispoziţia Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

Art. 44. - (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice va începe demersurile pentru operaţionalizarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Primul concurs de admitere în Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor va fi organizat potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană.

Art. 45. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

ANEXA Nr. 2 la regulament

REGULAMENT

pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă ale membrilor Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor

Art. 1. - (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă, membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sunt supuşi anual unei evaluări privind eficienţa, calitatea activităţii, integritatea şi obligaţia de formare profesională continuă şi, după caz, unei evaluări privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.

(2) Criteriile de evaluare aplicabile sunt cele prevăzute în fişa postului, în condiţiile prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Evaluarea membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se face în luna ianuarie a fiecărui an şi are în vedere perioada cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale anului anterior.

(2) In mod excepţional, evaluarea membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se poate realiza şi în cursul anului, în situaţia în care raporturile de serviciu ale celui evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii; în acest caz, persoana în cauză va fi evaluată pentru toată perioada, până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu.

Art. 3. - (1) In condiţiile în care în cursul unui an preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau membrii Colegiului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor renunţă ori sunt revocaţi din funcţia deţinută, se efectuează, în mod excepţional, o evaluare a acestora, ţinându-se cont de specificul activităţii desfăşurate până la acel moment.

(2) Evaluarea menţionată la alin. (1) se efectuează în termen de 15 zile de la data revocării din funcţia deţinută sau de la data la care a fost depusă cererea de transfer ori de demisie.

Art. 4. - Evaluarea membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se efectuează după cum urmează:

a)   se alcătuiesc 3 grupuri, formate din câte 7 membri ai Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. In fiecare dintre cele 3 grupuri se regăseşte câte un membru al Colegiului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, care deţine şi calitatea de coordonator al grupului respectiv;

b)  fiecare dintre grupurile constituite efectuează evaluarea unui grup, astfel încât niciunul dintre grupuri să nu se evalueze reciproc;

c)  fiecare dintre membrii unui grup efectuează evaluarea individuală a membrilor celuilalt grup, potrivit criteriilor de evaluare prevăzute în Fişa pentru stabilirea criteriilor de performanţă profesională care sunt avute în vedere pentru evaluarea anuală a activităţii membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, anexă la prezentul regulament;

d)  evaluarea fiecărui membru este rezultatul mediei aritmetice a evaluărilor individuale realizate de membrii grupului evaluator;

e)  în cazul preşedintelui Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi al membrilor Colegiului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se ţine cont în evaluarea efectuată şi de criteriile specifice prevăzute în fişa pentru stabilirea criteriilor de performanţă profesională, menţionată la lit. c).

Art. 5. - Evaluatorii au în vedere în cursul procedurii de evaluare verificarea criteriilor prevăzute în fişa pentru stabilirea criteriilor de performanţă profesională şi pot utiliza orice lucrare îndeplinită în perioada avută în vedere, precum şi dosarul profesional al persoanei evaluate.

Art. 6. - Procedura de evaluare cuprinde completarea raportului de evaluare de către evaluatori şi contrasemnarea raportului de evaluare final de către persoana evaluată.

Art. 7. - In vederea completării raportului de evaluare, evaluatorii:

a) notează criteriile de performanţă profesională în funcţie de importanţa acestora;

b)   stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

c)  consemnează rezultatul final al evaluării în fişa de evaluare şi rezultatele persoanei evaluate, dificultăţile obiective întâmpinate de aceasta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante.

Art. 8. - (1) Pentru membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, criteriile menţionate în fişa pentru stabilirea criteriilor de performanţă profesională au următoarea pondere:

a)   pentru criteriile menţionate la pct. 1 din fişă, ponderea acestora este de 25% din nota finală; în măsura în care, din motive independente de voinţa persoanei evaluate, programele de instruire sau de perfecţionare nu au putut fi urmate în perioada evaluată, se vor lua în considerare doar criteriile menţionate la pct. 2 din fişă;

b)   pentru criteriile menţionate la pct. 2 din fişă, ponderea acestora este de 75% din nota finală, după cum urmează: obiectivele menţionate la lit. A din fişă au o pondere de 60% din ponderea acordată criteriilor de la pct. 2, iar criteriile menţionate la lit. B din fişă au o pondere de 40 % din ponderea acordată criteriilor de la pct. 2, astfel: criteriile menţionate la lit. a) 20%, criteriile menţionate la lit. b) 15% şi criteriile menţionate la lit. c) 5%.

(2) Pentru preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau pentru membrii Colegiului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, criteriile menţionate în fişă au următoarea pondere:

a)   pentru criteriile menţionate la pct. 1 din fişă, ponderea acestora este de 10 % din nota finală; în măsura în care, din motive independente de voinţa persoanei evaluate, programele de instruire sau de perfecţionare nu au putut fi urmate în perioada evaluată, ponderea menţionată pentru acest punct se va lua în considerare la ponderea acordată pentru criteriile menţionate la pct. 3 din fişă;

b)   pentru criteriile menţionate la pct. 2 din fişă, ponderea acestora este de 60% din nota finală, după cum urmează: obiectivele menţionate la lit. A au o pondere de 60% din ponderea acordată criteriilor de la pct. 2, iar criteriile menţionate la lit. B au o pondere de 40 % din ponderea acordată criteriilor de la pct. 2, astfel: criteriile menţionate la lit. a) 20%, criteriile menţionate la lit. b) 15% şi criteriile menţionate la lit. c) 5%;

c)   pentru criteriile menţionate la pct. 3 din fişă, ponderea acestora este de 30% din nota finală.

Art. 9. - Raportul de evaluare a activităţii profesionale se întocmeşte separat, pentru fiecare dintre persoanele evaluate şi de către fiecare dintre membrii grupului de evaluare.

Art. 10. - Prin raportul de evaluare a activităţii profesionale a persoanei evaluate, întocmit de evaluatori, se poate acorda unul dintre calificativele prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Notarea criteriilor de performanţă se face parcurgându-se următoarele etape:

a)  fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea activităţii;

b)  pentru fiecare criteriu de performanţă se stabileşte ponderea individuală, astfel încât suma totală a ponderilor să fie 100%;

c)   nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se obţine prin însumarea notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu, ţinându-se cont de ponderea acordată fiecărui criteriu.

(2) Semnificaţiile notelor prevăzute la alin. (1) sunt următoarele: nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.

Art. 12. - Raportul final de evaluare se înaintează pentru semnare şi luare la cunoştinţă persoanei evaluate. Acest raport se semnează şi de membrul Colegiului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor coordonator al grupului.

Art. 13. - Persoana evaluată care este nemulţumită de calificativul obţinut poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului final al evaluării la instanţa competentă.

Art. 14. - (1) Consilierul de soluţionare a contestaţiilor care la evaluare a primit calificativul „Nesatisfăcător" este eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru, raportul de serviciu al acestuia încetând în condiţiile legii.

(2) Consilierul de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice care la evaluare a primit calificativul „Satisfăcător" este obligat să urmeze cursurile de formare specializată indicate de preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Art. 15. - (1) Evoluţia persoanei evaluate se consemnează în fişa din dosarul profesional care se întocmeşte şi se păstrează la Serviciul economic-administrativ.

(2)  Datele conţinute în dosarul profesional sunt confidenţiale, în condiţiile prevăzute de lege.

(3)  Fiecare persoană are acces la propriul dosar profesional şi poate obţine copii de pe actele existente la dosar.

Anexă la regulamentul de verificare

FIŞA

pentru stabilirea criteriilor de performanţă profesională care sunt avute în vedere pentru evaluarea anuală a activităţii membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Numele: ..........................................................................................................................

Prenumele: ......................................................................................................................

Funcţia ocupată: ..............................................................................................................

Perioada evaluată:  ...........................................................................................................

1.  Programele de instruire sau de perfecţionare urmate în perioada evaluată:

(Pondere 25% din total, respectiv pondere 10% din total în cazul preşedintelui/colegiului de conducere)

A.  Programe de formare continuă organizate la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor:

Tematica:  .....................................................................................................................

Rezultatul obţinut:   ........................................................................................................

B.   Programe de perfecţionare sau de instruire organizate prin intermediul formelor centralizate de pregătire (Institutul Naţional de Administraţie ori alte forme de instruire sau de perfecţionare centralizată):

Instituţia formatoare:   .....................................................................................................

Perioada desfăşurării:  .....................................................................................................

Tematica:  ........................................................................................................................

Rezultatul obţinut:   ..........................................................................................................................................

C.   Alte forme de perfecţionare sau de instruire urmate în perioada evaluată (instituţii de învăţământ ori de formare din ţară sau din străinătate):

Tematica:  .....................................................................................................................

Diploma obţinută:  ..........................................................................................................

Nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de la pct. 1:

2.  Activitatea profesională a membrilor Consiliului Naţional de soluţionare a contestaţiilor

(Pondere 75% din total, respectiv pondere 60% din total în cazul preşedintelui/colegiului de conducere)

A. Obiective

(Pondere 60% din total pondere pct. 2)

Nr. crt.

Indicatori

Pondere obiectiv (%)

Număr

Nota acordată

Exemple:

1.

Nr. decizii casate

20%

2.

Nr. decizii casate imputabile

40%

3.

Nr. avize de legalitate emise

10%

4.

Plângeri, reclamaţii, cereri soluţionate

20%

5.

Alte activităţi

10%

Nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor:  ..............................................................................................................

Comentarii: ......................................................................................................................

B. Criteriile referitoare la performanţa profesională

(Pondere 40% din total pondere pct. 2)

a) Competenţa profesională

(Pondere 20% din total pondere pct. 2 lit. B)

Nr. crt.

Criteriu

Nota acordată

1.

Cunoaşterea legislaţiei specifice domeniului de activitate

2.

Capacitatea de interpretare şi aplicare a legii

3.

Capacitatea de rezolvare a lucrărilor cu un grad de complexitate ridicat

4.

Capacitatea de organizare a timpului propriu de lucru pentru rezolvarea lucrărilor la termenele planificate

Nr. crt.

Criteriu

Nota acordată

5.

Capacitate de sinteză şi analiză în redactarea lucrărilor specifice domeniului de activitate

6.

Capacitate de rezolvare a problemelor

7.

Capacitate de implementare a soluţiilor

8.

Flexibilitate în îndeplinirea sarcinilor suplimentare: adaptarea programului de lucru în funcţie de necesităţi

Nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de competenţă profesională:  ...................................................................

Comentarii: ....................................................................................................................

b) Calităţi ale persoanei evaluate

(Pondere 15% din total pondere pct. 2 lit. B)

Nr. crt.

Criteriu

Nota acordată

1.

Capacitatea de a lucra în echipă

2.

Capacitatea de a lucra independent

3.

Iniţiativa în muncă

4.

Asumarea responsabilităţilor

5.

Conduita în timpul orelor de serviciu (în relaţiile cu colegii şi în relaţiile cu justiţiabilii)

6.

Respectarea normelor de deontologie

7.

Capacitatea de adaptare la noi reguli sau la noi sarcini în timpul serviciului

8.

Rezistenta la stres

Nota acordată pentru îndeplinirea criteriului: ......................

Comentarii: .......................

c) Alte cunoştinţe de specialitate

(Pondere 5% din total pondere pct. 2 lit. B)

Nr. crt.

Criteriu

Nota acordată

1.

Abilităţi în utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice

2.

Abilităţi  de  comunicare în  limbi  de circulaţie  internaţională,  în  măsura în  care  acestea sunt cerute în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu

Nota acordată pentru îndeplinirea criteriului:  ..................................................................................................................

Comentarii: ......................................................................................................................

Nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de la pct. 2:  .............................................................................................

Comentarii: ......................................................................................................................

3. Criterii avute în vedere pentru evaluarea performanţelor preşedintelui/colegiului de conducere al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

(Pondere 30% din total)

Nr. crt.

Criteriu

Nota acordata

1.

Capacitatea de organizare a activităţilor specifice prin repartizarea echilibrată a sarcinilor, în funcţie de obiectivele individuale ale fiecărui angajat

2.

Capacitatea de decizie în organizarea activităţilor specifice

3.

Capacitatea de monitorizare a activităţii desfăşurate

4.

Capacitatea de coordonare şi gestionare a resurselor umane existente, în sensul motivării acestora, a dezvoltării abilităţilor profesionale şi personale, a identificării nevoii de perfecţionare individuală

5.

Gradul de comunicare cu persoanele aflate în subordonare

6.

Atitudinea în relaţiile cu:

- subordonaţii;

- petiţionarii;

- alte instituţii

7.

Obiectivitatea în aprecierea referitoare la munca subalternilor şi în evaluarea anuală a acestora

8.

Gradul de complexitate al activităţii desfăşurate

9.

Capacitatea de gestionare a resurselor materiale şi financiare disponibile, în scopul bunei desfăşurări a activităţii

10.

Capacitatea de delegare obiectivă a atribuţiilor în funcţie de obiectivele individuale

11.

Capacitatea de a gestiona situaţiile de criză

12.

Abilităţi de mediere şi negociere

13.

Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic

14.

Capacitatea de îndrumare

15.

Capacitate si spirit de iniţiativă

Nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de la pct. 3: .............................................................................................

Comentarii: ....................................................................................................................

Rezultate deosebite:  ......................................................................................................

Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată: ..................................................

Alte observaţii: ................................................................................................................

Comentariile persoanei evaluate: ...................................................................................

Nota finală a evaluării: ...................................................................................................

Nota finală a evaluării după contestaţie: .........................................................................

Calificativul final al evaluării:..........................................................................................

Calificativul final al evaluării după contestaţie: .............................................................

Semnătura evaluatorului:................................................................................................

Data:   .............................................................................................................................

Semnătura persoanei evaluate:   ....................................................................................

Data:   .............................................................................................................................

ANEXA Nr. 3 la regulament

REGULAMENT de organizare a concursului pentru numirea personalului tehnic-administrativ al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Art. 1. - (1) Angajarea personalului tehnic-administrativ la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se face pe bază de concurs şi competenţă profesională.

(2) Poate ocupa un post cu contract individual de muncă în aparatul tehnic-administrativ al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 33 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Art. 2. - (1) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului, tematica şi bibliografia, numărul de posturi scoase la concurs şi termenul limită pentru depunerea dosarelor se publică în cel puţin un cotidian de circulaţie naţională, la sediul instituţiei organizatoare şi pe pagina web a instituţiei organizatoare a concursului.

(2) Publicarea anunţului prevăzut la alin. (1) se efectuează cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării concursului.

Art. 3. - (1) Dosarele de concurs se depun la secretariatul instituţiei organizatoare cu minimum 5 zile înainte de data desfăşurării concursului.

(2) Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:

a)  cerere-tip;

b)  copie de pe buletinul/cartea de identitate;

c)  copie legalizată de pe actul doveditor al studiilor urmate;

d)  certificatul de cazier judiciar;

e)  curriculum vitae;

f)  copie de pe carnetul de muncă.

Art. 4. - (1) Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt numite prin ordin al preşedintelui instituţiei organizatoare, fiind alcătuite din câte 3 membri.

(2) Comisia de concurs se numeşte înainte de publicarea anunţului de desfăşurare a concursului şi are următoarele atribuţii:

a) elaborează tematica de concurs;

b)  verifică dosarele candidaţilor înscrişi la concurs;

c)  elaborează subiectele de concurs şi baremele de corectare;

d)  corectează lucrările pe baza baremelor stabilite;

e)  stabileşte candidaţii admişi şi candidaţii respinşi.

Art. 5. - (1) Membrii comisiei de concurs elaborează minimum 3 variante de subiecte pentru proba scrisă.

(2) Timpul destinat elaborării probei scrise este de două ore din momentul comunicării subiectelor.

Art. 6. - (1) Concursul constă într-o probă scrisă/practică şi un interviu, care sunt notate cu note între 1 şi 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Ponderea celor două probe în nota finală este egală.

(2)  Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 7.

(3)  La note egale, comisia de examinare va stabili candidatul admis în raport cu datele personale cuprinse în recomandări, nivelul studiilor sau experienţa profesională.

(4)   Rezultatul concursului se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei de examinare şi se afişează la sediul Instituţiei organizatoare a concursului.

Art. 7. - (1) In termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie.

(2)   Contestaţiile se analizează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, răspunsul urmând a fi comunicat petentului într-un termen de maximum 5 zile.

(3)   Hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă.

(4)   După confirmarea rezultatelor obţinute la concurs se fac comunicările pentru candidaţii declaraţi admişi.

Art. 8. - Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se prezinte pentru angajare într-un termen de maximum 15 zile de la comunicare. în cazul neprezentării la termenul stabilit, postul este declarat vacant.

Art. 9. - (1) Persoanele angajate vor fi supuse unei perioade de probă cu o durată de 30 de zile calendaristice. Dacă la sfârşitul perioadei de probă persoana angajată s-a dovedit corespunzătoare, angajarea va fi definitivată de la data începerii perioadei de probă.

(2)   Definitivarea se acordă pe baza notărilor preşedintelui Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

(3)   Dacă după expirarea perioadei de probă persoana angajată nu corespunde sarcinilor ce-i revin, aceasta va fi trecută pe un post corespunzător pregătirii şi competenţei sau, după caz, i se va desface contractul de munca, în condiţiile legii.

 


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 782/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 782 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu