Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.766 din 10.09.2020

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", precum şi a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 15 septembrie 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 alin. (3) şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2În aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă Schema de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3În termen de 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile financiare nebancare transmit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN cererile de înscriere în program, solicitările pentru alocarea de plafoane de garantare în funcţie de nivelul estimat al finanţărilor pe care le vor acorda în anul 2020 în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", precum şi nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 alin. (4) din anexa nr. 1. Articolul 4 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuMinistrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,Virgil-Daniel PopescuMinistrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,Lucian Nicolae BodeANEXA Nr. 1 NORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" Capitolul IDispoziţii generale Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice reglementează modalitatea şi condiţiile de acordare, monitorizare şi plată a ajutoarelor de minimis, prevăzute la art. 6 din anexa nr. 2 la hotărâre - schema de ajutor de minimis, de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP. Garanţiile de stat prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în favoarea fiecărui beneficiar participant în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", denumit în continuare Programul, pentru finanţările de tip leasing financiar destinate achiziţionării de bunuri mobile noi şi/sau second-hand prin intermediul finanţărilor de tip leasing financiar, prin MFP, astfel: a)în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei definite conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e); b)în procent de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane utilizate în scop comercial, care se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) lit. a)-d).
(2) Beneficiarul poate solicita finanţarea de tip leasing financiar pentru unul sau mai multe bunuri mobile în cadrul Programului, în valoare maximă cumulată de 5.000.000 lei.
(3) Finanţările de tip leasing financiar prevăzute la alin. (1) se acordă în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele interne ale finanţatorului, cu încadrarea în prezentele norme metodologice, în reglementările interne de garantare ale FNGCIMM şi cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.
(4) Costul total al finanţărilor de tip leasing financiar acordate în cadrul Programului este reprezentat de rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an pentru finanţările de tip leasing financiar acordate în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2). Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator în toate etapele finanţării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele şi costurile aferente operaţiunilor conexe activităţii de finanţare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costuri pentru înregistrarea şi publicitatea garanţiilor etc.
(5) Costurile de garantare pentru finanţările de tip leasing financiar acordate în cadrul Programului se compun din:a)comision de administrare - sumă datorată FNGCIMM de către beneficiarul Programului pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată, şi este calculat la valoarea maximă a garanţiei la acordare, respectiv la soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de minimis primit de către beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei în cadrul schemei de ajutor de minimis.Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de soldul efectiv al finanţării, pentru întreaga perioadă de derulare a finanţării, prin plata diferenţei de către beneficiar sau FNGCIMM, după caz. Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea: Comision de administrare = (valoarea/soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior1 * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv2)/12;1 În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior.2 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat. b)comision de risc - suma datorată MFP de către beneficiarul Programului.Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent aplicat la valoarea maximă a garanţiei la acordare, respectiv la soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de minimis primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei în cadrul schemei de ajutor de minimis. Nivelul comisionului de risc se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul. Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea: Comision de risc = (valoarea/soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior3 * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv)4/123 În anul acordării garanţiei, comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior.4 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.
(6) Finanţatorul va asuma şi va transmite FNGCIMM lunar, până pe data de 7 a lunii curente, documentele justificative necesare pentru plata dobânzii subvenţionate. Formatul documentelor justificative, precum şi modul de transmitere către FNGCIMM sunt agreate şi detaliate în Convenţia de garantare şi plată a ajutorului de minims încheiată cu finanţatorii, respectiv în Convenţia privind implementarea Programului.
(7) Plata ajutorului de minimis aferent dobânzii subvenţionate şi a comisionului de administrare se efectuează până la data de 31 octombrie 2021, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei prin Programul „Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, potrivit prevederilor Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", emisă şi transmisă lunar de administratorul schemei. Modelul deciziei de plată este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
(8) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către MFP, în calitate de ordonator principal de credite, exclusiv în baza deciziei de plată emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea şi modul de determinare a cuantumului obligaţiei de plată.
(9) Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MFP, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.
(10) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabileşte procedura de punere în aplicare a prevederilor alin. (8) şi (9).
(11) În cadrul schemei de ajutor de minimis aferente acestui program, pentru finanţările prevăzute la alin. (1), MFP plăteşte dobânzile aferente finanţărilor de tip leasing financiar în procent de până la 50%, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100%, din bugetul MFP - Acţiuni generale, de la titlul 55 „Alte transferuri", alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat". Din ajutorul de minimis se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării, precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorate pe întreaga durată de valabilitate a contractului de garantare.
(12) Facilităţile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în baza schemei de ajutor de minimis prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor europene în domeniul ajutorului de stat.
(13) Schema de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
(14) Schema de ajutor de minimis prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre este implementată de către MFP, prin FNGCIMM, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de minimis. MFP are calitatea de furnizor al ajutorului de minimis, iar calitatea de administrator al acestei scheme de ajutor de minimis este delegată FNGCIMM.
(15) Pentru toate categoriile de finanţări prevăzute la alin. (1) nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de leasing financiar nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către finanţator.
(16) Pentru finanţările de tip leasing financiar, finanţatorii pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie cu durata cuprinsă între 3 şi 12 luni.
(17) Finanţatorii sunt obligaţi să menţină condiţiile prevăzute la alin. (4) şi (15) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Programului.
(18) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul Programului, FNGCIMM mandatează finanţatorii să instituie în baza contractului de garantare o ipotecă legală mobiliară asupra activului finanţat prin contractul de leasing financiar, în favoarea statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, pentru a garanta obligaţia de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea activelor conform art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor, în cazul în care legea prevede efectuarea unor astfel de formalităţi, în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
(19) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale mobiliare instituite conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către finanţator în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Pentru formalităţile de modificare/radiere a ipotecilor legale mobiliare finanţatorul trebuie să obţină acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale mobiliare asupra activelor finanţate prin contractul de leasing financiar, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, vor avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, respectiv până la momentul formulării cererii de plată a garanţiei de către finanţator.
(20) Între MFP şi FNGCIMM se încheie o convenţie privind implementarea Programului, iar între FNGCIMM şi finanţatorii participanţi în Program se încheie convenţii de garantare şi plată a ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării de tip leasing financiar cu garanţie de stat. Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)convenţie privind implementarea Programului - document-cadru, prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între MFP şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor acordate în cadrul Programului. Modelul convenţiei privind implementarea Programului se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice; b)convenţie de garantare şi plată a ajutorului de minimis - document semnat între FNGCIMM, în calitate de mandatar al MFP, şi finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor de stat şi ajutorului de minimis. Modelul convenţiei de garantare şi plată a ajutorului de minimis se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice; c)soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a finanţării garantate, rezultată în urma diminuării cu ratele de leasing rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile, comisioanele şi orice alte sume datorate de către beneficiar în baza contractului de leasing financiar; d)declararea exigibilităţii finanţării garantate - data rezilierii contractului de leasing financiar, trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale finanţatorului ca urmare a producerii riscului de credit şi desfiinţarea beneficiului rambursării finanţării conform graficului de rambursare convenit cu finanţatorul; e)rezilierea contractului de leasing - încetarea unui contract de leasing financiar ca urmare a faptului ca beneficiarul nu şi-a executat obligaţiile contractuale; f)perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii FNGCIMM în baza garanţiei acordate de stat prin mandatul încredinţat FNGCIMM; g)întreprinderi afiliate - o persoană juridică este afiliată cu o altă/alte persoane juridice dacă deţine, în mod direct sau indirect, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică sau dacă o persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică; h)întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare: 1. o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi; 2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; 4. o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care au, cu una sau mai multe întreprinderi, legăturile la care se face referire la pct. 1- 4 sunt considerate întreprinderi unice; i)acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei, finanţator şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se acordă ajutoare de minimis în baza schemei de ajutor de minimis. Articolul 3
(1) Bunurile mobile care se pot achiziţiona în cadrul Programului se pot încadra în următoarele categorii, în funcţie de obiectul de activitate al beneficiarului, fără a se limita la acestea:a)autoutilitară - autovehicul transport marfă - autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri şi care poate tracta o remorcă; b)autocar - autobuz definit conform prevederilor art. 3 pct. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru transportul bagajelor pe distanţe mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicţia de a transporta persoane în picioare; c)echipamente - totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, respectiv maşini, utilaje şi instalaţii de lucru etc., destinate desfăşurării de către beneficiarul eligibil a activităţilor economice conform codului CAEN finanţat; d)utilaje - totalitatea uneltelor, aparatelor, maşinilor etc. necesare pentru efectuarea de către beneficiar a unei anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de producţie conform CAEN finanţat; e)echipamente IT şi tehnologia informaţiei - totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, sistemele hardware şi software şi/sau tehnologia necesară pentru prelucrarea - procurarea, procesarea, stocarea, convertirea şi transmiterea informaţiei prin folosirea computerelor - calculatoarelor electronice, tehnicii de calcul - tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audiovideo etc.
(2) Achiziţia bunurilor mobile second-hand poate fi finanţată prin leasing garantat în cadrul Programului în cazul bunurilor înmatriculate şi rulate minimum 100 km, iar în cazul bunurilor neînmatriculabile, dacă acestea au fost puse în funcţiune şi la data cererii de acordare a finanţării înregistrează un număr de ore de funcţionare. Finanţatorul poate aproba finanţarea în condiţiile în care durata maximă a finanţării este cel puţin egală cu perioada rămasă din durata normată de funcţionare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar.
(3) Conform politicilor interne ale finanţatorului se stabileşte că vechimea bunului mobil la momentul finanţării plus perioada de finanţare nu trebuie să depăşească durata economică de viaţă a acestuia - în funcţie de tipul bunului mobil, perioada totală nu va depăşi 10 ani.
Articolul 4Data la care încetează răspunderea statului în baza garanţiei acordate prin intermediul FNGCIMM în numele şi pe contul său este: a)data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată; b)data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a finanţării garantate ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor; c)data la care MFP plăteşte valoarea de executare a garanţiei; d)data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei; e)data înregistrării la FNGCIMM a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la garanţie.
Capitolul IIDurata Programului şi alocarea plafoanelor de garantare Articolul 5
(1) Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către MFP a plafonului de garanţii de stat şi de prelungirea perioadei de valabilitate a schemei de ajutor de minimis.
(2) Pentru anul 2020, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 1.500.000.000 lei.
Articolul 6
(1) După aprobarea plafonului total alocat pentru anul 2020, în vederea acordării de garanţii, FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare finanţatorilor participanţi în Program, în baza solicitărilor formulate de aceştia, pe care le transmite MFP în vederea aprobării. În cazul în care valoarea totală a garanţiilor care urmează să fie acordate de finanţatori depăşeşte valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al MFP, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia.
(2) Pentru anii următori, după aprobarea plafonului anual, acesta se alocă de către FNGCIMM, la solicitarea finanţatorilor participanţi în Program, cu acordul prealabil al MFP, în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul Programului în anul precedent sau de la începutul anului în curs în cazul alocării de plafoane suplimentare şi/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual.
(3) FNGCIMM este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare a garanţiilor, cu acordul prealabil al MFP.
Capitolul IIIDescrierea finanţărilor şi criteriile de eligibilitate pentru finanţatori Articolul 7
(1) Condiţiile de acordare a finanţărilor garantate prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) se stabilesc de finanţatori în conformitate cu normele interne de finanţare ale acestora, cu încadrarea în condiţiile Programului.
(2) Valoarea maximă a finanţărilor care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului se stabileşte cu încadrarea în limita prevăzută la art. 1 alin. (2).
(3) Durata maximă a finanţării este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei perioade de graţie cu durata cuprinsă între 3 şi 12 luni.
Articolul 8Criteriile de eligibilitate pentru finanţatorii care acordă finanţări garantate în cadrul Programului sunt următoarele: a)se încadrează în categoria instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României; b)au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean; c)acordă finanţări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului; d)acordă finanţările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condiţiile Programului, precum şi a capacităţii de rambursare a acestora, efectuată în conformitate cu normele interne proprii în vigoare; e)prevăd în mod expres în contractele de leasing financiar costurile cu dobânda, exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni, incluse în marjă şi, separat, costurile cu comisioanele aferente finanţărilor garantate; f)nu percep comision de rambursare anticipată şi nu includ în contractele de leasing financiar clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora; g)acordă finanţările pentru o durată maximă de 72 de luni, inclusiv perioada de graţie cu durata cuprinsă între 3 şi 12 luni.
Capitolul IVCriterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului Articolul 9Beneficiarul este eligibil în cadrul Programului dacă la data acordării finanţării îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, nu desfăşoară activitatea în sectoarele şi domeniile prevăzute la art. 3 alin. (5) din acelaşi act normativ şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate din schema de ajutor de minimis prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre. Articolul 10
(1) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul, la solicitarea finanţatorului, poate să prezinte acestuia garanţii accesorii finanţării garantate sub forma biletelor la ordin emise de beneficiar şi avalizate, în conformitate cu normele şi procedurile proprii de finanţare ale finanţatorilor.
(2) În solicitările de acordare a garanţiilor de stat transmise de finanţatori către FNGCIMM în cadrul Programului sunt cuprinse şi informaţii privind garanţiile legale mobiliare, garanţiile accesorii, valoarea de piaţă a bunului mobil şi valoarea admisă în garanţie a acestora, dacă este cazul.
(3) În cazul în care beneficiarul finanţării înregistrează obligaţii fiscale restante şi/sau alte obligaţii bugetare restante administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, acesta are obligaţia achitării acestora până la data transmiterii de către finanţator la FNGCIMM a solicitării de garantare în cadrul Programului.
Articolul 11Nu pot fi garantate în cadrul Programului finanţările acordate desfăşurării unei activităţi din următoarele sectoare/domenii: a)intermedieri financiare şi asigurări:641 - Intermediere monetară; 642 - Activităţi ale holdingurilor; 643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare; 649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii; 651 - Activităţi de asigurări; 652 - Activităţi de reasigurare; 653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale); 661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii; 662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii; 663 - Activităţi de administrare a fondurilor; b)tranzacţii imobiliare:681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract; c)920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri; d)producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepţia vinului şi berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;110 - Fabricarea băuturilor, cu excepţia clasei: 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe, 1105 - Fabricarea berii, 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate; 1200 - Fabricarea produselor din tutun; 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei; 2051 - Fabricarea explozivilor; 4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun; 4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun; 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; 4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate; e)activităţi de închiriere şi leasing:771 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule; 772 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti; 773 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; 774 - Leasing cu bunuri intangibile, exclusiv financiare; f)activităţi de investigare şi protecţie:801 - Activităţi de protecţie şi gardă; 802 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare; 803 - Activităţi de investigaţii; g)sectoarele de activitate excluse de la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
Capitolul VImplementarea Programului şi acordarea garanţiilor Articolul 12
(1) Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unor convenţii de garantare şi plată a ajutorului de minimis încheiate între FNGCIMM şi finanţatorii participanţi în Program. Acordarea garanţiilor de stat se realizează în lei.
(2) Finanţatorul transmite FNGCIMM, direct sau prin unităţile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanţiei de stat, după aprobarea finanţării de către structurile sale competente, prin intermediul aplicaţiei web, https://plafon.garantare.ro.
(3) Solicitarea de garantare se transmite de către finanţator împreună cu următoarele documente:a)declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului finanţării. Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM, respectiv încadrarea beneficiarului în categoria întreprinderilor afiliate se realizează de către finanţator; b)declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în procedură de executare silită, îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului de minimis şi criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului finanţării garantate. Verificarea respectării de către beneficiar a acestor condiţii se efectuează de FNGCIMM pe baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului, cu excepţia verificării încadrării beneficiarului finanţării în condiţiile de acordare a ajutorului de minimis, care se realizeaza de către FNGCIMM prin consultarea bazei de date RegAS publicată pe site-ul Consiliului Concurenţei; c)rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu datele disponibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare, anterior transmiterii solicitării de garantare. Verificarea se efectuează de către finanţator; d)rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăţi, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu datele disponibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările ulterioare, anterior transmiterii solicitării de garantare. Verificarea se efectuează de către finanţator; e)certificatul de atestare fiscală în copie certificată pentru conformitate cu originalul sau cu semnătură electronică, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare restante administrate de organul fiscal central. Verificarea certificatului de atestare fiscală, precum şi a condiţiei privind achitarea obligaţiilor restante de către beneficiar se realizează de către finanţator.
(4) Pe perioada schemei de ajutor de minimis, sumele reprezentând comisionul de risc se evidenţiază în situaţia centralizatoare prezentată de către FNGCIMM. Modelul şi conţinutul acesteia urmează să fie detaliate în ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. 26 alin. (2). Verificarea se efectuează de către FNGCCIMM.
(5) Un operator economic este considerat în dificultate dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei Europene - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014.
(6) Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către FNGCIMM pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM pe baza informaţiilor furnizate de finanţator conform prevederilor alin. (3) şi informaţiilor şi documentelor obţinute de FNGCIMM prin consultarea indicatorilor din situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate, depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, atunci când există obligaţia legală de întocmire a acestora, obţinuţi de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online şi rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă. Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, de către beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor afiliate se realizează de către finanţator.
(7) Verificarea condiţiei prevăzute la alin. (5) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM poate fi realizată de FNGCIMM şi pe baza rapoartelor obţinute de FNGCIMM de la un furnizor de date financiare integrate cu care acesta are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare. Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)-g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se analizează de către finanţator conform prevederilor alin. (3) şi de către FNGCIMM conform prevederilor alin. (6) prin raportare la datele şi situaţia existentă la data analizei solicitării de aprobare a finanţării, respectiv la data analizei solicitării de acordare a garanţiei.
(8) După verificarea documentelor şi datelor prevăzute la alin. (2)-(7) de către FNGCIMM şi finanţatori, după caz, potrivit reglementărilor proprii, a convenţiilor de garantare şi plată a ajutorului de minimis, încheiate cu finanţatorii, pe baza datelor completate de către finanţator în solicitarea de garantare, FNGCIMM comunică finanţatorului decizia sa în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor.
Articolul 13
(1) FNGCIMM transmite finanţatorului contractul de garantare şi acordul de finanţare în vederea semnării, în cel puţin patru exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor. Transmiterea contractului de garantare şi a acordului de finanţare se poate realiza şi prin mijloace electronice.
(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, finanţatorul şi beneficiarul semnează contractul de garantare şi acordul de finanţare. După semnare, finanţatorul remite FNGCIMM, prin curier, prin poştă cu confirmare de primire sau electronic, după caz, două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare.
(3) În cazul bunului mobil care face obiectul finanţării de tip leasing financiar, finanţatorul are obligaţia înscrierii ipotecilor prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate în baza contractului de garantare.
(4) Contractul de garantare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, obiectul şi durata contractului, individualizarea şi descrierea ipotecilor legale mobiliare şi a garanţiilor accesorii, termenii şi condiţiile de acordare şi plată a garanţiei, valoarea maximă a garanţiei acordate în monedă naţională, modalitatea de calcul şi termenul de plată a comisionului de administrare şi modalitatea de calcul al comisionului de risc, cazurile şi modalitatea de recuperare a creanţelor rezultate din plata garanţiilor, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.
(5) Acordul de finanţare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, tipul de credit acordat beneficiarului, obiectul şi durata contractului, termenii şi condiţiile de acordare a acestuia, modalitatea de plată a sumelor cuvenite beneficiarului sub formă de ajutor de minimis, raportarea ajutorului de minimis sub forma subvenţiilor costurilor de finanţare-garantare, modalitatea de revocare a acordului de finanţare, cazurile şi modalitatea de recuperare a creanţelor rezultate din nerespectarea condiţiilor de acordare a ajutorului de minimis, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.
Articolul 14
(1) În cazul bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, finanţatorul are obligaţia de a încheia poliţe de asigurare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, în condiţiile prevederilor art. 9 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, la valoarea admisă în garanţie de o societate de asigurare, pentru bunurile second-hand, respectiv la valoarea de asigurare a bunului mobil, pentru bunurile noi.
(2) Dreptul la despăgubirile rezultate din poliţele de asigurare încheiate sunt cesionate în favoarea statului român, prin MFP, proporţional cu procentul de garantare.
(3) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor mobile admise în garanţie care fac obiectul contractului de leasing financiar, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către furnizorul de servicii care a efectuat reparaţia bunului mobil sau către beneficiarul programului în cazul în care acesta a efectuat plata reparaţiei, după caz. Beneficiarul Programului are obligaţia să aducă bunul în starea de folosinţă existentă înainte de producerea daunei.
(4) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor mobile admise în garanţie care fac obiectul contractului de leasing financiar, pentru despăgubirile a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% şi până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări direct către furnizorul de servicii care a efectuat reparaţia bunului mobil, cu acordul finanţatorului şi al statului, reprezentat de către MFP, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Beneficiarul Programului are obligaţia să aducă bunul în starea de folosinţă existentă înainte de producerea daunei.
(5) În cazul daunelor totale produse bunurilor mobile admise în garanţie care fac obiectul contractului de leasing financiar, după ce MFP a plătit finanţatorului suma rezultată din executarea garanţiei de stat, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către stat, reprezentat prin MFP, şi finanţator, proportional cu riscul asumat de finanţator şi garant, cu înştiinţarea prealabilă a acestora, după deducerea de către finanţator a cheltuielilor de orice fel făcute în cadrul procedurii de recuperare, dacă este cazul, dobânzi, comisioane şi a primei de asigurare.
(6) Suma încasată de MFP, prin unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (5), se face venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
(7) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor mobile admise în garanţie care fac obiectul contractului de leasing financiar, înainte de depunerea de către finanţator la FNGCIMM a cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate, la solicitarea finanţatorului, MFP îşi exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către finanţator, cu condiţia ca finanţatorul să nu solicite executarea garanţiei şi să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la FNGCIMM şi se află în curs de soluţionare, acordul MFP privind încasarea despăgubirilor de către finanţator este emis sub condiţia retragerii cererii de plată a garanţiei. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în cadrul acestui alineat, acordul MFP privind încasarea integrală de către finanţator a valorii despăgubirilor se consideră desfiinţat cu efect retroactiv.
(8) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care finanţatorul le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (7) nu acoperă integral soldul finanţării garantate în cadrul Programului, la solicitarea finanţatorului, MFP îşi exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către acesta, cu condiţia utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la FNGCIMM şi se află în curs de soluţionare, acordul MFP privind încasarea despăgubirilor de către finanţator este emis sub condiţia actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea parţială a finanţării garantate restante în cadrul Programului. Finanţatorul poate depune cererea de plată, pentru diferenţa rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporţional cu procentul de garantare, în conformitate cu prevederile art. 22. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MFP privind încasarea integrală de către finanţator a valorii despăgubirilor se consideră desfiinţat cu efect retroactiv.
(9) În situaţia valorificării bunului mobil admis în garanţie care face obiectul contractului de leasing financiar ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 5 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, finanţatorul/asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către stat, reprezentat prin MFP, până la concurenţa creanţei rezultate din plata garanţiei, în condiţiile alin. (5), sau, după caz, către finanţator, în condiţiile alin. (7) sau (8), până la concurenţa soldului finanţării garantate.
(10) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăţi în legătură cu drepturile izvorâte din poliţa de asigurare a bunului mobil admis în garanţie care face obiectul contractului de leasing financiar, precum şi în cazul încasării sumei menţionate la alin. (9), finanţatorul are obligaţia înştiinţării FNGCIMM şi MFP cu privire la natura şi valoarea sumelor virate, precum şi cu privire la data efectuării plăţii în contul MFP deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.
(11) Dacă MFP a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanţiei şi înscrisul se află în curs de întocmire la FNGCIMM, acesta diminuează creanţa rezultată prin plată şi informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (10) şi data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de FNGCIMM şi transmis Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, MFP informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (10) şi data încasării acestora.
Articolul 15
(1) Garanţia emisă de FNGCIMM în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:a)este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei; b)este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată în cazul în care beneficiarul Programului nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente; c)este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială; d)este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia de garantare şi plată a ajutorului de minimis încheiată cu finanţatorul; e)acoperă maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de leasing financiar, pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar; f)acoperă maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de leasing financiar, pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane, utilizate în scop comercial, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar; g)valoarea garanţiei se reduce cu principalul - ratele de leasing rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare; h)garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros.
(2) Garanţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit.
Articolul 16
(1) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, transmisibil, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare a înscrierii, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale mobiliare în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, constituite în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Se acordă FNGCIMM un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale mobiliare prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Mandatul special se acordă prin contractul de garantare pentru ipotecile individualizate conform prevederilor art. 18 alin. (2).
Articolul 17Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către FNGCIMM a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului. Articolul 18
(1) Finanţatorul şi beneficiarul semnează contractul de garantare transmis de către FNGCIMM după aprobarea garanţiei de stat.
(2) Ipoteca legală mobiliară prevăzută la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se individualizează în contractul de garantare.
(3) După semnarea contractului de garantare şi după constituirea şi efectuarea formalităţilor de publicitate a ipotecilor prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, finanţatorul pune la dispoziţia beneficiarului finanţarea garantată în condiţiile Programului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele interne proprii.
Articolul 19FNGCIMM monitorizează garanţiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării finanţării garantate pe baza situaţiilor furnizate de către finanţator, conform prevederilor contractului de garantare şi convenţiei de garantare şi plată a ajutorului de minimis. Articolul 20
(1) Cererea de plată se depune de către finanţator, după neplata integrală a trei rate de leasing calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, ulterior rezilierii contractului de leasing şi trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate, împreună cu următoarele documente:a)contractul de leasing financiar, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; b)prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi ultima/ ultimele poliţă/poliţe de asigurare valabilă/valabile a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, admise pentru garantarea finanţării, cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MFP, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul; c)cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor avaliştilor biletelor la ordin, dacă este cazul, înregistrate la executorul judecătoresc, şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul, dacă este cazul; d)extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile legale mobiliare, din care să rezulte înscrierea ipotecilor legale mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MFP, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul; e)extrasul contului de încasări scadente de la beneficiar la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul; f)extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul; g)notificarea transmisă de finanţator către beneficiarul finanţării garantate cu privire la data rezilierii contractului de leasing, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de finanţator pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 30 de zile de la data rezilierii contractului de leasing.
(2) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al FNGCIMM într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat. În cazul în care documentele sunt semnate electronic, acestea se transmit la FNGCIMM sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
(3) FNGCIMM poate solicita finanţatorului, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, şi acesta este obligat să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către FNGCIMM. Documentele solicitate în completare se depun de către finanţator la sediul FNGCIMM cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 21 alin. (1), se vor ataşa de FNGCIMM la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.
Articolul 21
(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FNGCIMM aprobă sau respinge cererea de plată.
(2) FNGCIMM aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 20, ale asumării de către finanţator a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale respectării de către finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (4) şi (15), art. 13 alin. (3) şi art. 14 alin. (1) şi (2).
(3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată finanţatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 13 alin. (2), obligaţia FNGCIMM de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa termenului prevăzut la alin. (7).
(4) FNGCIMM respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 20 şi/sau ale neasumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în condiţiile nerespectării de către finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (4) şi (15), art. 13 alin. (3) şi art. 14 alin. (1) şi (2).
(5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică finanţatorului şi MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
(6) FNGCIMM restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.
(7) Plata garanţiei se face de către MFP într-un cont unic al finanţatorului indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată.
(8) Sumele garantate de către FNGCIMM în numele şi în contul statului se plătesc finanţatorului de către MFP de la bugetul de stat, prin bugetul MFP - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri", cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
Articolul 22
(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MFP transmite FNGCIMM dovada efectuării plăţii.
(2) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (1), FNGCIMM întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1). FNGCIMM transmite titlul de creanţă spre ştiinţă şi finanţatorului, scanat, la o adresă de email comunicată prin cererea de plată.
(3) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul FNGCIMM şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
(4) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:a)denumirea debitorului; b)adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului; c)numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.
(5) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
(6) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
(7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
(8) Titlul executoriu prevăzut la alin. (7) se înaintează de către FNGCIMM organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Codului de procedură fiscală, împreună cu următoarele documente:a)dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul beneficiar al finanţării garantate, confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FNGCIMM din care rezultă efectuarea procedurii de afişare; b)contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original semnat olograf sau semnat electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite la FNGCIMM sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, conform legii; c)avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară.
(9) Dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către finanţator a garanţiilor de stat acordate de FNGCIMM se calculează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.
(10) Finanţatorul poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului.
(11) FNGCIMM revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către finanţator, şi restituie acestuia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei, cu respectarea condiţiilor Programului.
(12) După încasarea oricărei sume în contul finanţării acordate beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, finanţatorul transmite FNGCIMM, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FNGCIMM va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
(13) Addendumul se comunică finanţatorului şi MFP în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FNGCIMM, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către MFP şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la FNGCIMM.
Articolul 23
(1) Finanţatorii procedează la valorificarea bunurilor mobile finanţate prin contractul de leasing financiar şi, după caz, a celorlalte garanţii constituite prin intermediul contractului de leasing financiar, în vederea recuperării creanţelor rezultate din plata garanţiilor emise pentru finanţările acordate în cadrul Programului şi a celor rezultate din contractul de leasing.
(2) Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală procedează la aplicarea măsurilor de executare silită, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în baza înscrisului primit potrivit art. 22 alin. (8).
(3) Anterior demarării procedurii de valorificare a bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar, inclusiv în cazul în care bunul mobil nu a fost valorificat, finanţatorii înştiinţează organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(4) Finanţatorii vor înştiinţa organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de valorificare a bunului, cu privire la preţul de valorificare al acestuia, pentru a participa la distribuirea preţului, în funcţie de suma rămasă de recuperat din creanţa bugetară cuprinsă în înscrisul prevăzut la art. 22 alin. (8). Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării, confirmă suma rămasă de recuperat din creanţa bugetară cuprinsă în înscrisul prevăzut la art. 22 alin. (8).
(5) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din valorificarea bunurilor se va consemna de îndată de către finanţator într-un proces-verbal, care se va semna de finanţator şi de către organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(6) Sumele provenite din valorificarea realizată de către finanţator a bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar, după deducerea cheltuielilor de orice fel făcute în cadrul procedurii de recuperare, conservare, evaluare şi vânzare a activelor finanţate prin contractul de leasing financiar garantat în cadrul Programului, cu excepţia TVA, precum şi a celor cu primele de asigurare, se distribuie statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi finanţatorului, proporţional cu participarea la riscuri a fiecărei părţi.
(7) Sumele rezultate din executarea garanţiilor accesorii, precum şi din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile, comisioanele şi primele de asigurare aferente finanţării acordate, vor diminua, proporţional cu procentele de garantare, creanţa rezultată din valoarea de executare a garanţiei plătită finanţatorului de statul român, rămasă neachitată.
(8) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (6) şi (7), finanţatorul va vira organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală suma cuvenită, însoţită de o comunicare în care vor fi menţionate următoarele elemente: numele şi datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de leasing financiar şi al înscrisului prevăzut la art. 22 alin. (8), suma recuperată şi data încasării acesteia, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor şi indicarea garanţiei executate.
(9) După finalizarea tuturor procedurilor de valorificare, în cazul constatării unor diferenţe între sumele virate potrivit alin. (6) şi (7) şi datele din documentele justificative prevăzute la alin. (5) şi (8), părţile vor proceda la regularizarea acestora.
(10) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, finanţatorii transmit MFP trimestrial situaţia sumelor încasate conform prevederilor art. 11 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 24
(1) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de MFP a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către finanţator, MFP poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmise de FNGCIMM. În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, ulterior efectuării de MFP a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către finanţator, înscrierea la masa credală pentru creanţa rezultată din plata valorii de executare a garanţiei de stat se solicită de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2) În situaţia finalizării executării silite a beneficiarului finanţării de către finanţator şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, MFP emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(3) În baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală însoţite de acordul Ministerului Finanţelor Publice finanţatorii vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală mobiliară în favoarea statului român.
Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 25Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, finanţatorii participanţi în cadrul Programului transmit FNGCIMM o declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentanţii legali ai acestora care să conţină angajamentul de respectare a încadrării costului finanţărilor garantate de stat în marja maximă de 3,5% pe an peste indicele ROBOR la 3 luni - ROBOR 3M. Articolul 26
(1) În aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul convenţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, modelul convenţiei de garantare şi plată a ajutorului de minimis prevăzute la art. 2 lit. b) din prezentele norme metodologice, al contractului de garantare, precum şi al înscrisului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 20 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2) Ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. 1 alin. (10) din prezentele norme metodologice se aprobă în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ANEXĂla normele metodologice Nr. ........ ............. Data ........ ............ DECIZIE DE PLATĂ a sumelor de virat în contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" Către Ministerul Finanţelor Publice În temeiul art. 1 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", precum şi a Schemei de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", vă solicităm plata ajutorului de minimis, în sumă de .......... lei, stabilit de FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei, pentru luna ............, reprezentând valoarea dobânzilor aferente finanţărilor de tip leasing financiar accesate de beneficiarii eligibili în cadrul Programului .......... şi a comisioanelor de administrare, conform următorului centralizator: Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM

Nr. crt. Instituţia finanţatoare Valoare totală a ajutorului de minimis, din care: Componenta de dobândă Componenta de comision de administrare
1
2
...
n
TOTAL

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să viraţi suma de ............ în contul nostru curent nr. .........., deschis la ........... . Director general, ........ ................ ANEXA Nr. 2SCHEMA de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Schema de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", denumit în continuare Program, are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la Banca Naţională a României a unor plafoane anuale de garantare pentru finanţările de tip leasing financiar pentru achiziţionarea de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităţilor IMM-urilor, precum şi întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, în calitate de utilizatori, denumiţi în continuare beneficiari, astfel:a)în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei, definite conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Normele metodologice; b)în procent de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane utilizate în scop comercial, care se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) lit. a)-d) din Normele metodologice.
(2) Beneficiarul poate solicita finanţarea de tip leasing financiar pentru unul sau mai multe bunuri mobile în cadrul Programului în valoare maximă cumulată de 5.000.000 lei.
(3) Valoarea garanţiei se reduce cu principalul (ratele de leasing) rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.
(4) Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (FNGCIMM) a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi contul statului.
(5) Durata maximă a finanţării este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei perioade de graţie cu durata cuprinsă între 3 şi 12 luni.
(6) Prin prezenta hotărâre se instituie o schemă de ajutor de minimis elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, precum şi cu respectarea Recomandării Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante. Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
(7) Forma finală a prezentei scheme de ajutor de minimis se transmite spre informare Consiliului Concurenţei de către FNGCIMM, în termen de 15 zile de la data adoptării, şi se publică pe pagina de internet a FNGCIMM şi a Consiliului Concurenţei.
(8) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică exclusiv beneficiarilor prevăzuţi la art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", cu modificările şi completările ulterioare.
(9) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
Articolul 2
(1) Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" este implementat de către FNGCIMM, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis este Ministerul Finanţelor Publice, iar FNGCIMM îi sunt delegate atribuţiile de administrare a schemei.
Articolul 3Obiectivele principale ale schemei de ajutor de minimis urmăresc menţinerea şi dezvoltarea sectorului IMM, precum şi întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, prin acordarea în principal de sprijin sub forma acordării de garanţii în numele şi contul statului pentru finanţările de tip leasing financiar destinate achiziţionării de bunuri mobile noi sau second-hand necesare desfăşurării activităţii beneficiarilor eligibili în cadrul Programului, în special a celor care au nevoie de transfer tehnologic în procesele de producţie şi care vor contribui la stimularea fluxurilor financiare şi la conservarea necesarului de lichiditate pentru derularea activităţii în condiţii optime.
Capitolul IIDurata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari Articolul 4
(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis este valabilă pentru angajamentele legale încheiate până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii şi cu respectarea dispoziţiilor legii bugetului anual de stat şi a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
(2) Plăţile în cadrul prezentei scheme se efectuează până la data de 31 octombrie 2021.
Articolul 5
(1) Pentru anul 2020, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 1.500.000.000 lei, iar echivalentul subvenţiei brute - ESB al ajutorului sub formă de garanţii aferent acestui plafon nu va depăşi 1.200.000.000 lei.
(2) Bugetul alocat subvenţionării comisionului de risc, comisionului de administrare şi a dobânzii este de 111,6 milioane lei, respectiv:a)credite de angajament aferente anului 2020 în sumă de 111,6 milioane lei; b)credite bugetare aferente perioadei 2020-2021 în sumă de 111,6 milioane lei pentru realizarea de plăţi în baza angajamentelor legale emise.
(3) Ajutorul de minimis aferent dobânzii parţial subvenţionate, comisionului de administrare şi comisionului de risc se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi se virează lunar în contul FNGCIMM, pe baza situaţiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituţiile de credit pe propria răspundere.
(4) Prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 1.600 de beneficiari.
Capitolul IIITipurile de ajutor de minimis Articolul 6
(1) În baza prezentei scheme de ajutor de minimis se acordă următoarele forme de ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013:a)garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale Programului, definit conform art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţările de tip leasing destinate achiziţionării prin intermediul finanţatorilor de bunuri mobile noi şi/sau second-hand, acordate în condiţiile prevederilor art. 1 alin. (1); b)subvenţionarea dobânzii aferente finanţărilor în leasing garantate în condiţiile Programului în procent de până la 50%, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării; c)subvenţionarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc în procent de 100% aferente garanţiei acordate în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1).
(2) Echivalentul subvenţie brută - ESB al ajutorului de minimis sub formă de garanţie se calculează conform dispoziţiilor Regulamentului de minimis, respectiv prin înmulţirea pragului de minimis aplicabil - 200.000 EUR pentru toate sectoarele de activitate eligibile, cu excepţia transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, căruia i se aplică 100.000 EUR, cu raportul dintre valoarea garanţiei acordate şi sumele maxime permise de regulament, precum şi cu raportul dintre durata garanţiei şi durata maximă aplicabilă, astfel:a)pentru garanţiile cu o durată de maximum 5 ani - 60 de luni

(i) Dacă IMM-ul îşi desfăşoară activitatea în toate sectoarele de activitate eligibile, cu excepţia transportului rutier de mărfuri:

1 Se va utiliza cursul Băncii Naţionale a României valabil la data acordării garanţiei.

(ii) Dacă IMM-ul îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri:

2 Se va utiliza cursul Băncii Naţionale a României valabil la data acordării garanţiei.b)pentru garanţiile cu o durată care depăşesc 5 ani - maximum 72 de luni

(i) Dacă IMM-ul îşi desfăşoară activitatea în toate sectoarele de activitate eligibile, cu excepţia transportului rutier de mărfuri:

(ii) Dacă IMM-ul îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri:


(3) Valoarea cumulată a ajutorului de minimis constând în subvenţionarea comisionului de risc şi de administrare este inclusă în echivalentul subvenţiei brute a garanţiei, calculată conform prevederilor alin. (2).
(4) Ajutorul de minimis prevăzut la alin. (1) lit. b) acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării. Ajutorul de minimis prevăzut la alin. (1) lit. c) acoperă valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorate pe întreaga durată de derulare a finanţării garantate în cadrul Programului.
(5) Furnizorul schemei de ajutor de minimis este Ministerul Finanţelor Publice, iar FNGCIMM îi sunt delegate atribuţiile de administrare a schemei.
Articolul 7
(1) Beneficiarii care au contractat finanţări de tip leasing financiar, garantate conform art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pot primi, în baza prezentei scheme, ajutoare de minimis în limita cumulului dintre valoarea echivalentului subvenţie brută a garanţiei, calculat conform prevederilor art. 6 alin. (2) din schemă, valoarea subvenţiei comisionului de risc, a comisionului de administrare şi valoarea subvenţiei parţiale de dobândă aferentă finanţării de tip leasing financiar în condiţiile prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din prezenta schemă de ajutor de minimis, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 200.000 euro per întreprindere unică, respectiv 100.000 euro, echivalent lei, pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2) şi ale art. 9.
(2) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme nu poate depăşi plafonul de minimis - echivalentul în lei a 200.000 de euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
(3) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 200.000 euro este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
Capitolul IVBeneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului Articolul 8Pot beneficia de prevederile Programului următorii operatori economici care respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările si completările ulterioare: societate sau societate cooperativă, societate agricolă, cooperativă agricolă de producţie, persoană fizică autorizată, întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau întreprindere familială, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, asociaţiile sau fundaţiile nonprofit care desfăşoară activităţi economice şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, entitate care are calitatea de utilizator în accepţiunea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii solicitării de finanţare, următoarele criterii de eligibilitate: a)nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014; b)nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau finanţatorul; c)nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni sau, dacă înregistrează restanţe în baza de date a Centralei Riscului de Credit, acestea sunt încadrate în categoriile standard, în observaţie şi substandard, conform Criteriilor de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de împrumutători faţă de debitori prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit; d)nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, conform prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi; e)sunt eligibile conform reglementărilor interne ale finanţatorului; f)nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare; g)nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe fiscale şi bugetare administrate de organul fiscal central; h)nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, respectiv de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost pe durata a trei exerciţii financiare consecutive, respectiv anul în curs şi ultimele două exerciţii financiare precedente. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri ale Uniunii Europene; termenul „întreprindere unică" include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care au, cu una sau mai multe întreprinderi, legăturile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

i)nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii; j)nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente, după caz. Articolul 9
(1) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care au fuzionat. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
(2) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
(3) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei.
(5) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare adoptată de Comisia Europeană.
(6) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.
Articolul 10
(1) Nu se acordă ajutor de minimis în cadrul Programului pentru beneficiarii din următoarele sectoare/domenii de activitate: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepţia vinului şi berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.
(2) Nu se acordă ajutor de minimis în cadrul Programului pentru activităţile de:a)pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, respectiv:

(i) 031 - Pescuitul;
(ii) 032 - Acvacultura;

b)producţie primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013: 011 Cultivarea plantelor nepermanente; 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; 014 Creşterea animalelor; 015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; 017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii; c)prelucrare şi comercializare ale produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:

(i) când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
(ii) când ajutorul este condiţionat de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

(3) Prin prelucrarea produselor agricole se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.
(4) Prin comercializarea produselor agricole se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.
(5) Nu se acordă ajutor de minimis pentru activităţi legate de export, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export şi ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
(6) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate prevăzute la alin. (1) şi (2), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate. Verificarea încadrării achiziţiei finanţate prin operaţiuni de tip leasing în codul CAEN finanţabil se realizează de către finanţator.
(7) Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de minimis.
(8) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi evidenţe contabile separate, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.
(9) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea ajutoarelor de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depăşeşte plafoanele maxime de minimis, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei de ajutor de minimis, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
Articolul 11
(1) Obiectul finanţării de tip leasing financiar îl constituie achiziţia în cadrul Programului a următoarelor categorii de bunuri mobile noi sau second-hand, în funcţiei de obiectul de activitate al beneficiarului, fără a se limita la acestea:a)autoutilitară - autovehicul transport marfă - autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri şi care poate tracta o remorcă; b)autocar - autobuz definit conform prevederilor art. 3 pct. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru transportul bagajelor pe distanţe mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicţia de a transporta persoane în picioare; c)echipamente - totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru etc., destinate desfăşurării de către beneficiarul eligibil a activităţilor economice conform codului CAEN finanţat; d)utilaje - totalitatea uneltelor, aparatelor, maşinilor etc. necesare pentru efectuarea de către beneficiar a unei anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de producţie conform CAEN finanţat; e)echipamente IT şi tehnologia informaţiei - totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, sistemele hardware si software şi/sau tehnologia necesară pentru prelucrarea - procurarea, procesarea, stocarea, convertirea şi transmiterea informaţiei prin folosirea computerelor - calculatoarelor electronice, tehnicii de calcul - tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimanta/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audiovideo etc.
(2) Bunurile mobile second-hand pot fi finanţate prin leasing financiar garantat în cadrul Programului dacă îndeplinesc următoarele condiţii:a)în cazul bunurilor înmatriculate şi rulate minimum 100 km; b)în cazul bunurilor neînmatriculabile dacă acestea au fost puse în funcţiune şi la data cererii de acordare a finanţării înregistrează un număr de ore de funcţionare.
(3) Finanţatorul are obligaţia de a aproba finanţarea în condiţiile în care durata maximă a finanţării este cel puţin egală cu perioada rămasă din durata normată de funcţionare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar şi se stabileşte conform normelor proprii ale finanţatorului; în general vechimea bunului la momentul finanţării plus perioada de finanţare nu trebuie sa depăşească durata economică de viaţă; în funcţie de tipul bunului perioada totală nu va depăşi 10 ani.
Articolul 12
(1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord de finanţare din partea FNGCIMM.
(2) Procedura de selecţie a beneficiarilor, de emitere a acordului de finanţare şi a plăţii ajutorului de minimis se efectuează de către FNGCIMM conform prevederilor prezentei hotărâri.
Capitolul VDispoziţii privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea Articolul 13FNGCIMM trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele de minimis acordate în cadrul schemei. FNGCIMM are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de minimis acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei. Articolul 14Beneficiarii ajutorului de minimis acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de minimis sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate. Articolul 15FNGCIMM, în calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de minimis, cu atribuţii delegate de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Articolul 16FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei de ajutor de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat. Capitolul VIControlul beneficiarilor schemei şi recuperarea ajutorului de minimis Articolul 17Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se vor face de către FNGCIMM, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare pentru FNGCIMM. Articolul 18Beneficiarul şi instituţiile financiare nebancare care au acordat finanţările de tip leasing financiar prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de minimis acordat în cadrul prezentei scheme. Articolul 19În situaţia în care FNGCIMM constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de minimis şi/sau pe cele ale Acordului de finanţare, solicită acestora rambursarea ajutorului de minimis primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de minimis se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 766/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 766 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 766/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu