Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.756 din 12.10.2016

pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 849 din 26 octombrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei, cu sediul în Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, sectorul 2.(2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale statului şi constituie sistemul administraţiei penitenciare.(3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate pot fi furnizori de servicii sociale, în condiţiile legii.(4) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este constituit din funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici şi din personal contractual.(5) Finanţarea sistemului administraţiei penitenciare se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat şi din venituri proprii. Articolul 2(1) Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale, cu recomandările Consiliului Europei cu privire la tratamentul deţinuţilor, cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările ulterioare, Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor aplică strategia Guvernului României în ceea ce priveşte executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate pronunţate de instanţele judecătoreşti.(3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor contribuie la asigurarea apărării, ordinii publice şi a securităţii naţionale prin organizarea pazei, escortării, însoţirii, supravegherii şi aplicării regimului de executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate care se execută în centrele de arestare preventivă şi în secţiile speciale de arestare preventivă, prin organizarea activităţilor de reintegrare socială a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv, precum şi prin activităţi de prevenire a criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar, desfăşurate potrivit legii. Articolul 3În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Administraţia Naţională a Penitenciarelor cooperează cu instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu alte instituţii ale statului şi colaborează cu asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii. Articolul 4Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordine este coordonată de către ministrul justiţiei. Articolul 5(1) Pentru asigurarea funcţionării Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea sa, ministrul justiţiei, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu consultarea sau la iniţiativa directorilor unităţilor subordonate, aprobă prin ordin statele de organizare, organigramele şi tabelele de înzestrare cu armament, mijloace şi tehnică de luptă.(2) Normele de înzestrare cu armament, mijloace şi tehnică de luptă pentru unităţile din sistemul penitenciar se aprobă prin ordin de către ministrul justiţiei. Articolul 6(1) În realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Administraţia Naţională a Penitenciarelor exercită următoarele atribuţii:a)organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate în unităţile din subordinea sa, pronunţate de instanţele judecătoreşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare; b)organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă asigurarea pazei, escortării, însoţirii şi supravegherii deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa; c)elaborează strategia de aplicare a regimului de executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate, urmăreşte transpunerea ei în practică, potrivit principiilor privind respectarea demnităţii umane, exercitarea drepturilor de către deţinuţi, persoane internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa, interzicerea supunerii la tortură, la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente, precum şi interzicerea discriminării; d)organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea de evidenţă nominală şi statistică a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa; e)organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă folosirea la muncă a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa; f)controlează şi ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa, la prezentarea acestora în faţa instanţelor de judecată, organelor de urmărire penală, precum şi în cazul transferului în alte locuri de deţinere; g)organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile desfăşurate, potrivit legii, de unităţile subordonate privind preluarea sau predarea la punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaţional, în baza deciziilor emise de autorităţile judiciare române, a persoanelor escortate din străinătate pe numele cărora au fost emise mandate de executare a pedepsei privative de libertate ori hotărâri de internare în centre educative sau de detenţie, ori a celor care urmează să fie escortate în străinătate; h)organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile de intervenţie în situaţia producerii de incidente critice şi operaţionale în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; i)organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile privind asigurarea dreptului la asistenţă medicală al deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa şi al personalului din sistemul administraţiei penitenciare; j)organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, desfăşurate cu deţinuţii, persoanele internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa şi stabileşte strategia şi modalităţile de realizare a acestora; k)asigură cadrul organizatoric şi îndrumă activităţile de învăţământ, precum şi activităţile de formare profesională a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa; l)planifică, organizează şi coordonează activităţile destinate înzestrării, dotării şi asigurării cu bunuri şi mijloace materiale, în funcţie de obiectivele sistemului administraţiei penitenciare, priorităţile şi resursele materiale şi financiare avute la dispoziţie; m)elaborează programe anuale şi de perspectivă pentru investiţii şi reparaţii capitale pentru sistemul administraţiei penitenciare, inclusiv pentru locuinţele de serviciu şi intervenţie; n)organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea financiar-contabilă şi de logistică din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa; o)elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, pe care îl propune spre avizare ministrului justiţiei, şi asigură executarea bugetului în condiţiile legii; p)asigură administrarea patrimoniului potrivit dispoziţiilor legale, organizează şi asigură alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul mijloacelor şi echipamentelor din dotare; q)organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea de management a resurselor umane la nivelul sistemului administraţiei penitenciare; r)organizează, coordonează, evaluează, îndrumă şi controlează activităţile de formare profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare desfăşurate de unităţile subordonate, centre de formare profesională proprii sau de către furnizorii de formare profesională, precum şi activităţile de învăţământ desfăşurate de instituţiile de învăţământ proprii; s)colaborează, în domeniul formării profesionale a personalului din sistemul administraţiei penitenciare, cu unităţile sau centrele de formare profesională ale instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi cu instituţiile de învăţământ colaboratoare care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare; ş)organizează, coordonează, evaluează, îndrumă şi desfăşoară activităţile de evaluare şi asistenţă psihologică pentru personal, precum şi activităţile de psihologie organizaţională; t)organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile de menţinere a capacităţii de luptă şi de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea sa de la starea de pace la starea de mobilizare sau de război; ţ)organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile referitoare la protecţia informaţiilor clasificate; u)elaborează studii, cercetări şi analize privind aspecte specifice sistemului administraţiei penitenciare, editează buletine informative şi publicaţii de specialitate; v)întocmeşte proiecte de acte normative din sfera de activitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea sa; w)organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile de relaţii publice, de soluţionare a petiţiilor în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa; x)organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, asigură un sistem informatic unitar, care să permită prelucrarea datelor, realizarea, implementarea şi exploatarea aplicaţiilor informatice pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa; y)reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie interesele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi coordonează această activitate la nivelul unităţilor din subordinea sa; z)organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile desfăşurate de unităţile subordonate, potrivit legii, în scopul prevenirii criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar;aa) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile efectuate de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii pentru asigurarea bunurilor, produselor şi serviciilor necesare îndeplinirii activităţilor specifice Ministerului Justiţiei, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea sa; bb) organizează şi asigură, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public intern la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor din subordinea sa; cc) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea de management al situaţiilor de urgenţă la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor din subordinea sa; dd) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea de securitate şi sănătate în muncă, precum şi activitatea de protecţia mediului în sistemul administraţiei penitenciare; ee) desfăşoară, potrivit prevederilor legale, activităţi de inspecţie în toate domeniile de activitate, la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea sa; ff) organizează activitatea de inspecţia muncii pentru sistemul administraţiei penitenciare; gg) asigură condiţiile de odihnă, tratament şi de recuperare a stării de sănătate a personalului din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi gestionarea bazei materiale aflate în administrare, formată din centre de odihnă, de tratament şi alte dotări destinate acestui scop; hh) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă accesarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe; ii) cooperează cu structuri similare din alte state, precum şi cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale, acordă consultanţă de specialitate şi prestează servicii în domeniile de competenţă. (2) În realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Administraţia Naţională a Penitenciarelor îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.(3) Relaţia cu instituţiile de învăţământ colaboratoare din afara sistemului penitenciar, care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare, se reglementează prin protocol încheiat la nivel de minister, care va cuprinde şi aspecte legate de posibilitatea alocării, din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, a unor resurse materiale şi umane, pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ. Capitolul IIStructura organizatorică Articolul 7(1) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se exercită de către directorul general.(2) Directorul general conduce întreaga activitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Justiţiei şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de ministrul justiţiei.(3) Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite, calitate care poate fi delegată în condiţiile legii.(4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii şi instrucţiuni şi răspunde în faţa ministrului justiţiei pentru întreaga activitate desfăşurată de sistemul administraţiei penitenciare. Deciziile şi instrucţiunile cu caracter normativ emise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) În activitatea de conducere, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncţi. (6) Directorul general şi directorii generali adjuncţi sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.(7) Directorii generali adjuncţi exercită atribuţiile delegate de directorul general.(8) Directorii generali adjuncţi angajează şi reprezintă Administraţia Naţională a Penitenciarelor pe baza mandatului expres dat prin decizie a directorului general. Articolul 8(1) În Administraţia Naţională a Penitenciarelor funcţionează direcţii, servicii, birouri, secţii sau compartimente, conform statului de organizare şi organigramei.(2) Prin decizie a directorului general se pot organiza grupuri de lucru temporare şi funcţionale pentru realizarea unor lucrări sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale sistemului administraţiei penitenciare.(3) Organizarea, atribuţiile şi responsabilităţile componentelor structurale prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.(4) Directorii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor sunt numiţi, în condiţiile legii, de către ministrul justiţiei, la propunerea directorului general; şefii de servicii, de secţii, de birouri, precum şi personalul de execuţie sunt numiţi, în condiţiile legii, de către directorul general, la propunerea directorilor generali adjuncţi, potrivit domeniilor de competenţă. Articolul 9(1) În cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează Consiliul de conducere, ca organ consultativ în stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii, având ca membri titulari: directorul general, directorii generali adjuncţi şi şefii structurilor din subordinea acestora. Directorul general poate dispune ca la lucrările consiliului să participe şi alte persoane, atunci când situaţia o impune.(2) Componenţa şi regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Consiliului de conducere se stabilesc prin decizie a directorului general. Articolul 10(1) În cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza şi de a aviza documentaţiile tehnico-economice elaborate de proiectanţi de specialitate, finanţate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, aparţinând Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate acesteia.(2) Componenţa şi atribuţiile Consiliului tehnico-economic se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. Capitolul IIIUnităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor Articolul 11(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se înfiinţează, se organizează şi funcţionează penitenciare, penitenciare-spital, penitenciare pentru tineri, penitenciare pentru femei, centre educative, centre de detenţie, centre de formare profesională, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare - Complex Sovata şi Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare - Complex Flamingo Eforie Sud.(2) Unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului şi au personalitate juridică. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), centrele de formare profesională nu au personalitate juridică şi funcţionează în cadrul penitenciarelor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cheltuielile de administrare şi funcţionare aferente centrelor de formare profesională se asigură din fondurile bugetului unităţilor în cadrul cărora funcţionează.(4) Unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt prevăzute în anexă.(5) În structura organizatorică a unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează, conform statului de funcţii şi organigramei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei, sectoare de activitate, servicii, secţii de deţinere interioare şi exterioare, secţii medicale, secţii, cabinete medicale, birouri, compartimente, centre de pregătire şi recuperare, precum şi sectoare agrozootehnice şi ateliere de producţie.(6) Activitatea sectoarelor agrozootehnice şi a atelierelor de producţie asigură reeducarea şi resocializarea deţinuţilor prin implicarea acestora în desfăşurarea de activităţi lucrative. (7) Organizarea şi funcţionarea unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.(8) Penitenciarele-spital sunt penitenciare speciale care furnizează, potrivit legii, servicii medicale în condiţiile specifice sistemului penitenciar. Penitenciarele-spital sunt finanţate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi alte venituri proprii; acestea pot primi şi sume de la bugetul de stat, în condiţiile legii. (9) Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii este unitate de achiziţii publice centralizate care realizează achiziţiile centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa şi asigură personal, bunuri, lucrări şi servicii necesare îndeplinirii unor activităţi specifice Ministerului Justiţiei şi sistemului administraţiei penitenciare.(10) Bunurile realizate în unităţile din sistemul administraţiei penitenciare pot fi preluate fără plată de Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii. Bunurile şi serviciile achiziţionate centralizat, precum şi cele preluate pot fi redistribuite fără plată în sistemul administraţiei penitenciare.(11) Normele privind achiziţiile centralizate şi transferul fără plată se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.(12) Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna este unitate de învăţământ postliceal care asigură formarea iniţială a agenţilor de penitenciare.(13) Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare - Complex Sovata şi Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare - Complex Flamingo Eforie Sud asigură condiţiile de odihnă, tratament şi recuperare a stării de sănătate, cu prioritate pentru personalul din sistemul justiţiei.(14) Centrele de formare profesională desfăşoară activităţi de formare profesională pentru întreg sistemul administraţiei penitenciare.(15) Cazarea în centrele de formare profesională, pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare pe timpul cât desfăşoară activităţi de formare profesională sau se află în interesul serviciului în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea ori îşi are domiciliul, se asigură gratuit, pe baza ordinului de serviciu/similar sau a unui alt document de serviciu. Articolul 12(1) Conducerea fiecărei unităţi cu personalitate juridică, subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se exercită de către un director.(2) Directorul este ordonator terţiar de credite, calitate care poate fi delegată în condiţiile legii.(3) Directorul conduce întreaga activitate a unităţii şi o reprezintă în raporturile cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.(4) În vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, cu respectarea prevederilor legale, directorul emite decizii şi răspunde în faţa directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de întreaga activitate desfăşurată în unitatea pe care o conduce.(5) În exercitarea atribuţiilor de conducere, directorul este ajutat de unul sau mai mulţi directori adjuncţi.(6) Directorii sunt numiţi, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea directorului general. (7) Directorii adjuncţi şi personalul cu funcţii de conducere sunt numiţi, în condiţiile legii, de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la propunerea directorilor generali adjuncţi, potrivit domeniilor de competenţă, cu consultarea directorilor de unităţi.(8) Numirea în funcţie a personalului de execuţie se face de către directorul unităţii, în condiţiile legii.(9) În cadrul fiecărei unităţi cu personalitate juridică subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează un consiliu de conducere, ca organ consultativ în stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii. Dispoziţiile art. 9 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. (10) Componenţa consiliului de conducere se stabileşte prin decizie a directorului unităţii, iar regulamentul de desfăşurare a lucrărilor consiliilor de conducere din cadrul unităţilor cu personalitate juridică subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se aprobă prin decizie a directorului general. Capitolul IVDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 13(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Subunitatea de pază şi escortare deţinuţi transferaţi se preia în structura organizatorică a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, împreună cu posturile şi personalul aferent.(2) Personalul preluat conform alin. (1) este numit în condiţiile legii în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu păstrarea tuturor drepturilor dobândite anterior. Articolul 14Referirile la unităţile din sistemul administraţiei penitenciare din alte acte normative se consideră făcute la unităţile prevăzute în anexă. Articolul 15(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare.(2) Până la intrarea în vigoare a actelor normative subsecvente, emise în aplicarea prezentei hotărâri, se vor aplica prevederile actelor normative existente, în măsura în care nu contravin acesteia. Articolul 16Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 281, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 281 (1) În cadrul Ministerului funcţionează Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza şi de a aviza documentaţiile tehnico-economice elaborate de proiectanţi de specialitate, finanţate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, aparţinând aparatului propriu al Ministerului, unităţilor subordonate acestuia, cu excepţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei finanţate de la bugetul de stat pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite. 2. La anexa nr. 3 punctul I, partea introductivă a literei B va avea următorul cuprins: B. Administraţia Naţională a Penitenciarelor

şi unităţile subordonate 15.041

PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: p. Ministrul justiţiei, Gabriela Scutea, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru ANEXĂUNITĂŢILE din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 1 Funcţia de director se echivalează cu o funcţie de director de unitate din nomenclatorul de funcţii în vigoare. 2 Funcţia de director se echivalează cu o funcţie de director de unitate din nomenclatorul de funcţii în vigoare. 3 Funcţia de director se echivalează cu o funcţie de director de unitate din nomenclatorul de funcţii în vigoare. 4 Funcţia de director se echivalează cu o funcţie de director de unitate din nomenclatorul de funcţii în vigoare. 5 Funcţia de director se echivalează cu o funcţie de director adjunct de unitate din nomenclatorul de funcţii în vigoare. 6 Funcţia de director se echivalează cu o funcţie de director adjunct de unitate din nomenclatorul de funcţii în vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 756/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 756 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 72 2017
    Salutare tuturor. Am văzut comentarii de la oameni care au primit deja împrumuturile lor din împrumuturi cu inimă pură și apoi am decis să aplic sub recomandările lor și în urmă cu doar câteva ore am confirmat în propriul cont bancar personal o sumă totală de 100.000 de euro pe care am solicitat-o. Aceasta este într-adevăr o veste minunată și îi sfătuiesc pe toți cei care au nevoie de un împrumut real să aplice prin e-mail (elenanino0007@gmail.com) Sunt fericit acum că am obținut împrumutul pe care l-am solicitat.
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu