Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 753 din 21 iulie 2010

pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului Central Fitosanitar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 543 din 3 august 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) şi al art. 12 şi 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se înfiinţează Laboratorul Central Fitosanitar, denumit în continuare Laborator, instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţat integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a comasării prin fuziune şi preluării activităţii şi patrimoniului Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitara şi Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale, care se desfiinţează.

Art. 2. - Sediul Laboratorului este în localitatea Voluntari, bd. Voluntari nr. 11, judeţul Ilfov.

Art. 3. - Laboratorul este laborator naţional de referinţă, prin care Agenţia Naţională Fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale rezolvă operativ problemele privind carantina fitosanitara, controlul calităţii produselor de protecţie a plantelor şi controlul reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale.

Art. 4. - (1) Laboratorul are următoarele atribuţii:

I. In domeniul carantinei fitosanitare:

a) efectuează analize fitopatologice şi entomologice la probele ridicate din plantele şi produsele vegetale importate şi/sau destinate exportului, la probele provenite din monitorizarea teritoriului şi a circulaţiei intracomunitare şi, la cerere, la probele provenite de la diferiţi operatori economici ori persoane fizice;

b) efectuează analize fizico-chimice la produsele de protecţie a plantelor, asigurând aplicarea prevederilor legale cu privire la calitatea produselor de protecţie a plantelor utilizate pentru prevenirea şi combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la culturile agricole;

c) reprezintă punctul naţional de contact pentru schimbul de informaţii dintre statele membre ale Uniunii Europene cu privire la protocoalele oficiale de lucru aplicate în laboratoarele de profil;

d) coordonează din punct de vedere tehnic activitatea laboratoarelor regionale de profil;

e) confirmă rezultatele obţinute de laboratoarele regionale de profil, atunci când este cazul, şi evaluează rezultatele testelor efectuate de acestea;

f) cooperează în dezvoltarea, validarea şi standardizarea protocoalelor internaţionale în domeniu;

g) elaborează recomandări pentru aplicarea protocoalelor de lucru recunoscute internaţional şi/sau validate;

h) elaborează recomandări naţionale pentru prelevarea şi manipularea probelor;

i) participă la teste internaţionale interlaboratoare/ profesionale, cerinţă obligatorie pentru laboratoarele naţionale de referinţă;

j) pregăteşte, menţine şi distribuie materiale de referinţă;

k) furnizează asistenţă ştiinţifică şi tehnică pentru elaborarea şi implementarea programelor de monitorizare a organismelor dăunătoare plantelor şi produselor vegetale;

l) stabileşte măsurile de eradicare şi/sau combatere pentru prevenirea răspândirii organismelor dăunătoare în cauză, împreună cu Agenţia Naţională Fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

m) elaborează programul naţional de monitorizare a calităţii produselor de protecţie a plantelor;

n) participă la elaborarea planului naţional de control unic integrat;

o) participă la instruirea inspectorilor fitosanitari privind modul de implementare a legislaţiei fitosanitare;

p) asigură respectarea prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17025/2005 privind asigurarea calităţii analizelor efectuate şi răspunde de modul de interpretare a rezultatelor obţinute;

q) participă la elaborarea proiectelor de acte normative, specifice carantinei fitosanitare şi controlului calităţii produselor de protecţie a plantelor;

r) participă la şedinţele Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor;

s) evaluează din punctul de vedere al identităţii, proprietăţilor fizico-chimice, impurităţilor, metodelor de analiză şi al altor informaţii relevante dosarele depuse în vederea omologării produselor de protecţie a plantelor sau includerii substanţelor active în lista substanţelor active autorizate în Uniunea Europeană;

ş) organizează şi coordonează activitatea inspectoratelor de carantină fitosanitara vamală, compartimente de lucru aflate în structura instituţiei, prin care se asigură respectarea prevederilor legale privind controlul fitosanitar al plantelor, produselor vegetale şi al altor obiecte importate din ţări terţe în punctele de trecere a frontierei de stat;

t) informează operativ Agenţia Naţională Fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi alte instituţii publice interesate asupra unor situaţii deosebite constatate ca urmare a efectuării analizelor de laborator sau a controalelor fitosanitare;

ţ) participă la conferinţe, simpozioane de informare şi documentare cu caracter intern şi internaţional, seminare, grupuri de lucru şi comitete organizate de Comisia Europeană.

II. In domeniul controlului reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale:

a) efectuează analize pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale în cadrul planului comunitar coordonat de control multianual, conform Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produse alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor şi planului naţional de monitorizare;

b) asigură instruirea inspectorilor fitosanitari în privinţa prelevării probelor de plante şi produse vegetale;

c) elaborează planul naţional de monitorizare a reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale;

d) participă la elaborarea planului naţional de control unic integrat;

e) transmite lunar rapoarte de monitorizare Agenţiei Naţionale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

f) întocmeşte raportul anual de monitorizare a reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale, conform cerinţelor Regulamentului (CE) nr. 882/2004, şi îl transmite la Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor (EFSA);

g) urmăreşte respectarea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, conform Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală pentru animale şi de modificare a Directivei 91/414/CEE, cu modificările şi completările ulterioare;

h) declanşează sistemul rapid de alertă în cazul depăşirii limitelor maxime admise ale reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

i) participă anual la testele europene de competenţă profesională pentru plante şi produse vegetale, cerinţă obligatorie pentru laboratoarele naţionale de referinţă;

j) participă la şedinţele Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor;

k) evaluează metodele de analiză a reziduurilor de pesticide din documentaţia depusă pentru omologarea produselor de protecţie a plantelor;

l) asigură respectarea prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17025/2005 privind asigurarea calităţii analizelor efectuate şi răspunde de modul de interpretare a rezultatelor obţinute;

m) implementează cerinţele comunitare privind validarea metodelor de analiză;

n) coordonează din punct de vedere tehnic activitatea laboratoarelor regionale de profil;

o) colaborează cu laboratoarele comunitare de referinţă şi naţionale în domeniul reziduurilor de pesticide;

p) participă la conferinţe, simpozioane de informare şi documentare cu caracter intern şi internaţional, seminare, grupuri de lucru şi comitete organizate de Comisia Europeană.

(2) Laboratorul îndeplineşte orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

Art. 5. - (1) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Laboratorului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) Laboratorul are în structura sa următoarele subunităţi, fără personalitate juridică:

a) Laboratorul de Carantină Fitosanitară;

b) Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale.

(3) In funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general se pot organiza colective specializate sau interdisciplinare proprii sau în colaborare cu alte unităţi din ţară ori din străinătate.

Art. 6. - (1) Laboratorul este condus de un director general, numit, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) Directorul general al Laboratorului are calitatea de ordonator terţiar de credite.

(3) Directorul general conduce activitatea Laboratorului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie.

(4) în exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii.

(5) Directorul general poate da împuternicire de reprezentare unor persoane cu funcţii de conducere din cadrul Laboratorului.

Art. 7. - Patrimoniul Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitară şi al Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se preia de către Laborator pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiilor care predau, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe care se întocmesc la finalul anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat potrivit art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.

Art. 8. - (1) Personalul Laboratorului este format din personalul preluat/transferat de la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară şi Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale.

(2) Preluarea/Transferul personalului de la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară şi Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale de către Laborator se va face în limita numărului de posturi aprobat potrivit prevederilor art. 9 alin. (1).

(3) Incadrarea personalului în numărul de posturi stabilit potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizie a directorului general, cu respectarea termenelor şi a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.

Art. 9. - (1) Laboratorul funcţionează cu un număr maxim de posturi de 118 posturi.

(2) Personalul din cadrul Laboratorului este constituit din funcţionari publici şi personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

(3) Salarizarea personalului din cadrul Laboratorului se face potrivit legislaţiei în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului angajat pe bază de contract individual de muncă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 753/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 753 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 753/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu