Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.750 din 27.07.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 04 august 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Regia Autonomă «Monitorul Oficial», denumită în continuare Regia autonomă, cu sediul în municipiul Bucureşti, este înfiinţată şi funcţionează sub autoritatea Camerei Deputaţilor. 2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2Obiectul principal de activitate al Regiei autonome îl constituie producţia editorială şi tipografică, precum şi difuzarea publicaţiilor executate, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei autonome, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 3. La articolul 3, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele 11 şi 12, cu următorul cuprins: Monitorul Oficial al României, publicaţia oficială a statului român, este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată. Serviciul public de editare a Monitorului Oficial al României este asigurat de către Regia autonomă şi este protejat de lege. Copierea, transpunerea şi difuzarea, indiferent de suport, a publicaţiei Monitorul Oficial al României, în formatul protejat de lege, fără consimţământul titularului de drepturi, sunt interzise. Este de asemenea interzisă, fără acordul titularului de drepturi, punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin internet sau alte reţele de calculatoare, a produselor protejate potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin Regiei autonome sau a copiilor de pe acestea, indiferent de suport. 4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010. 5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Activitatea Regiei autonome se desfăşoară în sediul aflat în municipiul Bucureşti, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, şi în subunitatea - punctul de lucru din municipiul Bucureşti, şos. Panduri nr. 1, bl. P.33, sectorul 5. Regia autonomă poate înfiinţa filiale, unităţi şi subunităţi, puncte de lucru, secţii, potrivit legii. 6. Articolul 7 se abrogă. 7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8Conducerea Regiei autonome este asigurată de către consiliul de administraţie. Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al Regiei autonome, desemnat de către membrii acestuia şi numit de către secretarul general al Camerei Deputaţilor prin ordin. 8. Articolul 10 se abrogă. 9. La anexă, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Regia Autonomă «Monitorul Oficial», denumită în continuare Regia autonomă, este persoană juridică ce desfăşoară activitate de interes public naţional, sub autoritatea Camerei Deputaţilor, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament. 10. La anexă, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2Activitatea Regiei autonome se desfăşoară în sediul aflat în municipiul Bucureşti, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, şi în subunitatea - punctul de lucru din municipiul Bucureşti, şos. Panduri nr. 1, bl. P.33, sectorul 5. 11. La anexă, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3Obiectul de activitate al Regiei autonome îl constituie: a)editarea şi tipărirea Monitorului Oficial al României, părţile I-VII, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, precum şi potrivit altor acte normative; b)elaborarea şi editarea pe orice tip de suport a colecţiilor legislative şi a culegerilor de acte normative grupate pe domenii de activitate, în limba română şi/sau în limbi străine; c)editarea şi tipărirea de carte şi presă, realizarea altor activităţi de tipărire, servicii pregătitoare, legătorie şi servicii conexe, reproducerea înregistrărilor; d)stocarea şi prelucrarea informaţiei legislative, imprimarea materialelor destinate activităţii parlamentare; e)realizarea de software, editarea altor produse software, consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi portalurilor web, activităţi conexe în realizarea obiectului de activitate şi la comandă, alte activităţi de servicii informaţionale; f)repararea maşinilor, echipamentelor electronice şi electrice, precum şi activităţi de întreţinere în domeniul tipografic, intermediere în comerţul cu maşini, echipamente, consumabile, în legătură cu obiectul de activitate; g)comerţul cu ridicata şi cu amănuntul în realizarea obiectului de activitate, precum şi valorificarea produselor chimice - cerneluri, adezivi, uleiuri etc. în domeniul poligrafie, cu hârtie, precum şi cu produse fără specializare, din domeniul de activitate al regiei; h)comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor, CD-urilor şi DVD-urilor în magazine specializate şi nespecializate, standuri, chioşcuri, pieţe, prin internet, precum şi în afara acestora; i)activităţi de distribuţie şi expediţie a bunurilor realizate, transportul acestora şi transport în realizarea obiectului de activitate; j)activităţile de testare şi analize tehnice, cercetare, activităţi de formare şi perfecţionare profesională, precum şi alte forme de învăţământ, în condiţiile legii, care au legătură cu obiectul de activitate; k)activităţile de promovare şi publicitate a produselor şi activităţii proprii, consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării, în legătură cu obiectul de activitate; l)activităţile de închiriere a bunurilor proprii, maşini, echipamente şi alte bunuri tangibile, precum şi a imobilelor proprietatea Regiei autonome; m)organizarea de expoziţii, târguri, congrese şi întruniri în legătură cu obiectul de activitate sau cu domenii conexe; n)activităţile de arhivă şi bibliotecă în legătură cu obiectul de activitate, activităţi de servicii, suport pentru întreprinderi, în legătură cu obiectul de activitate. 12. La anexă, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010. 13. La anexă, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5Regia autonomă este proprietara imobilelor dobândite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achiziţiei unui spaţiu de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», aprobată cu modificări prin Legea nr. 196/2000, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achiziţiei unui imobil de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», aprobată prin Legea nr. 658/2001, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome «Monitorul Oficial», aprobată prin Legea nr. 576/2002, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial» în proprietatea acesteia şi are în administrare imobilul proprietatea statului potrivit Hotărârii Guvernului nr. 551/1992 privind transmiterea unui imobil din administrarea Societăţii Comerciale «Herăstrău Nord» - S.A. în administrarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial 14. La anexă, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: a)aprobă structura organizatorică şi funcţională a Regiei autonome, numărul de posturi şi Regulamentul de ordine interioară; b)aprobă înfiinţarea/desfiinţarea de filiale, secţii, unităţi, subunităţi sau puncte de lucru; c)aprobă programele economice ale Regiei autonome; d)propune şi aprobă, după caz, atragerea de surse de finanţare pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei autonome; e)aprobă preţurile şi tarifele pentru publicaţiile, lucrările şi serviciile Regiei autonome, precum şi acordarea de reduceri de preţuri, potrivit legii, a perioadelor de graţie şi a întinderii riscului contractual; f)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei autonome şi situaţiile financiare anuale; g)stabileşte clauzele contractului de mandat şi reprezintă Regia autonomă la semnarea acestuia; h)prezintă secretarului general al Camerei Deputaţilor un raport asupra activităţii Regiei autonome în anul precedent şi programul de activitate pentru anul în curs; i)aprobă propunerile de asociere cu persoane fizice sau juridice, potrivit legii, altele decât cele stabilite de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice; j)aprobă planul de investiţii anual; k)aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe, modalitatea de amortizare a activelor corporale şi necorporale; l)hotărăşte în toate problemele privind activitatea Regiei autonome, cu excepţia celor date în competenţa altor autorităţi, potrivit legii. 15. La anexă, articolele 13 şi 14 se abrogă. 16. La anexă, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15Regia autonomă întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă de Guvern, precum şi situaţii financiare anuale în conformitate cu reglementările contabile conforme cu directivele europene, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. 17. La anexă, capitolul VII , cuprinzând articolele 18-22, se abrogă. Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Secretarul general al Camerei Deputaţilor, Gheorghe Barbu Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 750/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 750 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu