Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.750 din 27.07.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 04 august 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Regia Autonomă «Monitorul Oficial», denumită în continuare Regia autonomă, cu sediul în municipiul Bucureşti, este înfiinţată şi funcţionează sub autoritatea Camerei Deputaţilor. 2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2Obiectul principal de activitate al Regiei autonome îl constituie producţia editorială şi tipografică, precum şi difuzarea publicaţiilor executate, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei autonome, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 3. La articolul 3, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele 11 şi 12, cu următorul cuprins: Monitorul Oficial al României, publicaţia oficială a statului român, este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată. Serviciul public de editare a Monitorului Oficial al României este asigurat de către Regia autonomă şi este protejat de lege. Copierea, transpunerea şi difuzarea, indiferent de suport, a publicaţiei Monitorul Oficial al României, în formatul protejat de lege, fără consimţământul titularului de drepturi, sunt interzise. Este de asemenea interzisă, fără acordul titularului de drepturi, punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin internet sau alte reţele de calculatoare, a produselor protejate potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin Regiei autonome sau a copiilor de pe acestea, indiferent de suport. 4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010. 5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Activitatea Regiei autonome se desfăşoară în sediul aflat în municipiul Bucureşti, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, şi în subunitatea - punctul de lucru din municipiul Bucureşti, şos. Panduri nr. 1, bl. P.33, sectorul 5. Regia autonomă poate înfiinţa filiale, unităţi şi subunităţi, puncte de lucru, secţii, potrivit legii. 6. Articolul 7 se abrogă. 7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8Conducerea Regiei autonome este asigurată de către consiliul de administraţie. Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al Regiei autonome, desemnat de către membrii acestuia şi numit de către secretarul general al Camerei Deputaţilor prin ordin. 8. Articolul 10 se abrogă. 9. La anexă, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Regia Autonomă «Monitorul Oficial», denumită în continuare Regia autonomă, este persoană juridică ce desfăşoară activitate de interes public naţional, sub autoritatea Camerei Deputaţilor, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament. 10. La anexă, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2Activitatea Regiei autonome se desfăşoară în sediul aflat în municipiul Bucureşti, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, şi în subunitatea - punctul de lucru din municipiul Bucureşti, şos. Panduri nr. 1, bl. P.33, sectorul 5. 11. La anexă, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3Obiectul de activitate al Regiei autonome îl constituie: a)editarea şi tipărirea Monitorului Oficial al României, părţile I-VII, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, precum şi potrivit altor acte normative; b)elaborarea şi editarea pe orice tip de suport a colecţiilor legislative şi a culegerilor de acte normative grupate pe domenii de activitate, în limba română şi/sau în limbi străine; c)editarea şi tipărirea de carte şi presă, realizarea altor activităţi de tipărire, servicii pregătitoare, legătorie şi servicii conexe, reproducerea înregistrărilor; d)stocarea şi prelucrarea informaţiei legislative, imprimarea materialelor destinate activităţii parlamentare; e)realizarea de software, editarea altor produse software, consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi portalurilor web, activităţi conexe în realizarea obiectului de activitate şi la comandă, alte activităţi de servicii informaţionale; f)repararea maşinilor, echipamentelor electronice şi electrice, precum şi activităţi de întreţinere în domeniul tipografic, intermediere în comerţul cu maşini, echipamente, consumabile, în legătură cu obiectul de activitate; g)comerţul cu ridicata şi cu amănuntul în realizarea obiectului de activitate, precum şi valorificarea produselor chimice - cerneluri, adezivi, uleiuri etc. în domeniul poligrafie, cu hârtie, precum şi cu produse fără specializare, din domeniul de activitate al regiei; h)comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor, CD-urilor şi DVD-urilor în magazine specializate şi nespecializate, standuri, chioşcuri, pieţe, prin internet, precum şi în afara acestora; i)activităţi de distribuţie şi expediţie a bunurilor realizate, transportul acestora şi transport în realizarea obiectului de activitate; j)activităţile de testare şi analize tehnice, cercetare, activităţi de formare şi perfecţionare profesională, precum şi alte forme de învăţământ, în condiţiile legii, care au legătură cu obiectul de activitate; k)activităţile de promovare şi publicitate a produselor şi activităţii proprii, consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării, în legătură cu obiectul de activitate; l)activităţile de închiriere a bunurilor proprii, maşini, echipamente şi alte bunuri tangibile, precum şi a imobilelor proprietatea Regiei autonome; m)organizarea de expoziţii, târguri, congrese şi întruniri în legătură cu obiectul de activitate sau cu domenii conexe; n)activităţile de arhivă şi bibliotecă în legătură cu obiectul de activitate, activităţi de servicii, suport pentru întreprinderi, în legătură cu obiectul de activitate. 12. La anexă, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010. 13. La anexă, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5Regia autonomă este proprietara imobilelor dobândite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achiziţiei unui spaţiu de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», aprobată cu modificări prin Legea nr. 196/2000, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achiziţiei unui imobil de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», aprobată prin Legea nr. 658/2001, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome «Monitorul Oficial», aprobată prin Legea nr. 576/2002, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial» în proprietatea acesteia şi are în administrare imobilul proprietatea statului potrivit Hotărârii Guvernului nr. 551/1992 privind transmiterea unui imobil din administrarea Societăţii Comerciale «Herăstrău Nord» - S.A. în administrarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial 14. La anexă, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: a)aprobă structura organizatorică şi funcţională a Regiei autonome, numărul de posturi şi Regulamentul de ordine interioară; b)aprobă înfiinţarea/desfiinţarea de filiale, secţii, unităţi, subunităţi sau puncte de lucru; c)aprobă programele economice ale Regiei autonome; d)propune şi aprobă, după caz, atragerea de surse de finanţare pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei autonome; e)aprobă preţurile şi tarifele pentru publicaţiile, lucrările şi serviciile Regiei autonome, precum şi acordarea de reduceri de preţuri, potrivit legii, a perioadelor de graţie şi a întinderii riscului contractual; f)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei autonome şi situaţiile financiare anuale; g)stabileşte clauzele contractului de mandat şi reprezintă Regia autonomă la semnarea acestuia; h)prezintă secretarului general al Camerei Deputaţilor un raport asupra activităţii Regiei autonome în anul precedent şi programul de activitate pentru anul în curs; i)aprobă propunerile de asociere cu persoane fizice sau juridice, potrivit legii, altele decât cele stabilite de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice; j)aprobă planul de investiţii anual; k)aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe, modalitatea de amortizare a activelor corporale şi necorporale; l)hotărăşte în toate problemele privind activitatea Regiei autonome, cu excepţia celor date în competenţa altor autorităţi, potrivit legii. 15. La anexă, articolele 13 şi 14 se abrogă. 16. La anexă, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15Regia autonomă întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă de Guvern, precum şi situaţii financiare anuale în conformitate cu reglementările contabile conforme cu directivele europene, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. 17. La anexă, capitolul VII , cuprinzând articolele 18-22, se abrogă. Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Secretarul general al Camerei Deputaţilor, Gheorghe Barbu Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 750/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 750 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu