Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (3) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 74 din 26 ianuarie 1991

privind înfiintarea Regiei autonome „Administratia romana a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA*)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 500 din 20 iulie 2009Art. 1. - (1) Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Regia autonomă „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA (Romanian Air Trafic Services Administration), cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti, km 16,5, ca persoană juridică, funcţionând pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, putând beneficia de subvenţii de la bugetul de stat.

(2) Administraţia română a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA se constituie prin preluarea subunităţilor, formaţiilor şi obiectivelor prevăzute în anexa nr. 1, împreună cu baza materială şi personalul aferent acestora.

(3) In cadrul structurii Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA se înfiinţează şi funcţionează Centrul de coordonare a operaţiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în pericol şi a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucureşti, ca subunitate fără personalitate juridică. Finanţarea activităţii centrului se asigură din tariful de rută ce se aplică României, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 2. - (1) Regia autonomă „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum şi servicii de căutare şi salvare, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

(2) Obiectul de activitate al Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA cuprinde şi activităţi de consultanţă şi prestări de servicii în domeniul său de activitate, activităţi de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare şi comercializare de produse specifice domeniului managementului traficului aerian, prin forţe proprii sau în parteneriat cu operatori economici interni sau externi, precum şi activităţi de transport în cont propriu, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 3. -Administraţia română a serviciilor de trafic aerian este împuternicită să elaboreze programul de perfecţionare a pregătirii de specialitate a întregului personal de trafic aerian, meteorologic, de protecţie a navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice.

Art. 4. - Patrimoniul Administraţiei române a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA este de 1.004.229 mii ROL, conform datelor din bilanţul contabil încheiat la data de 30 iunie 1990, constituit prin preluarea patrimoniilor subunităţilor prevăzute în anexa nr. 1 şi va fi definitivat pe baza reevaluării acestuia, în condiţiile prevăzute de lege, până la data de 1 martie 1991**).

Art. 5. -Administraţia română a serviciilor de trafic aerian poate coopera în domeniul său de activitate cu organele similare din statele cu care se întreţin relaţii aviatice civile şi cu organizaţiile internaţionale specializate în acest domeniu.

Art. 6. - Pentru realizarea activităţii proprii, Administraţia română a serviciilor de trafic aerian poate încheia contracte de import-export şi de asigurare de asistenţă tehnică sau servicii cu parteneri din ţară sau străinătate.

Art. 7. - (1) Tarifele în lei şi valută, pentru serviciile asigurate operatorilor aerieni români sau străini, se stabilesc de Consiliul de administraţie al ROMATSA, cu respectarea prevederilor legale si înţelegerilor internaţionale încheiate în acest domeniu.

(2) In vederea dezvoltării şi modernizării rapide impuse de standardele internaţionale, ROMATSA poate utiliza fondurile valutare realizate din încasări, conform legii.

Art. 8. - Organizarea şi funcţionarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA se fac în conformitate cu regulamentul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9. - Personalul care trece la Administraţia română a serviciilor de trafic aerian ca urmare a aplicării prevederilor din prezenta hotărâre se consideră transferat în interesul serviciului, iar în cazul în care este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la diferenţă până la salariul tarifar avut şi la sporul de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 10. - Salarizarea personalului din aparatul central al ROMATSA se face potrivit prevederilor anexei VI lit. A din Legea nr. 57/1974, iar a personalului din unităţile componente conform dispoziţiilor din anexele IV, V şi VII din aceeaşi lege, până la apariţia noilor reglementări din acest domeniu de activitate***).

Art. 11. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - Pe data prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

*) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 14 iulie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 29 ianuarie 1991 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin:

- Hotărârea Guvernului nr. 731/1992 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 şi Hotărârii Guvernului nr. 125/1992, referitoare la organizarea regiilor autonome din domeniul aviaţiei civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 27 noiembrie 1992;

- Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 august 1993, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 75/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 3 februarie 2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2006 pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 30 august 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 19 octombrie 2007.

**)Ase vedea şi art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 731/1992 şi art. 5 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993, cu modificările ulterioare.

***) Legea nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii a fost abrogată prin Legea salarizării nr. 14/1991, abrogată prin Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

ANEXA Nr. 1

Subunităţile, formaţiile, obiectivele din compunerea Regiei autonome „Administraţia serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA

Nr. crt.

Denumirea subunităţilor componente ale regiei ROMATSA

Unităţile economice din care se preiau părţi din patrimoniu şi personal

1.

Formaţia NOTAM (NOTICE TO AIRMAN)*)

Departamentul aviaţiei civile

2.

Centrul regional de dirijare Bucureşti

Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti - SA

3.

Centrul naţional de protecţie meteorologică a navigaţiei aeriene

Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti - SA

4.

Radiofar de rută Floreşti

Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti - SA

5.

Radiofar de rută Strejnic

Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti - SA

6.

Radiofar de rută Urziceni

Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti - SA

7.

Radiofar de rută Mizil

Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti - SA

8.

Radiofar de rută Tăndărei

Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti - SA

9.

Radiofar de rută Curtea de Argeş

Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti - SA

10.

Centrul regional de dirijare Cluj

Aeroportul Cluj

11.

Centrul regional de dirijare Arad

Aeroportul Arad

12.

Centrul regional de dirijare Bacău

Aeroportul Bacău

13.

Radiofar de rută Galaţi

Aeroportul Bacău

14.

Centrul de dirijare Constanţa - M. Kogălniceanu

Aeroportul Constanţa - M. Kogălniceanu

15.

Radiofar de rută Braşov

Aeroportul Sibiu

16.

Radiofar de rută Deva

Aeroportul Sibiu

17.

Radiofar de rută Târgu Jiu

Aeroportul Craiova

18.

Centrul naţional de telecomunicaţii aeronautice

Baza de deservire tehnică şi reparaţii aeroportuare

19.

Centrul de coordonare a operaţiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în pericol şi a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucureşti

*) A se vedea art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, care prevede abrogarea pct. 3.10 al art. 3 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, referitoare la formaţia NOTAM.

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA

I. Dispoziţii generale

Art. 1. -Administraţia română a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA administrează şi exploatează*) căile aeriene române, asigură conducerea şi dezvoltarea unitară a activităţilor de dirijare a aeronavelor aparţinând companiilor aeriene române şi străine, urmăreşte integrarea în sistemul specializat european (Organizaţia Europeană pentru Securitatea Zborurilor - EUROCONTROL), asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, utilizarea coordonată a spaţiului aerian al României de către aviaţia civilă şi militară.

Art. 2. -Administraţia română a serviciilor de trafic aerian este persoană juridică română, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, poate beneficia de subvenţii de la bugetul de stat şi îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament, având statut de regie autonomă.

Art. 3. - (1) Sediul principal al ROMATSA este în municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploieşti km 16,5.

(2) Administraţia română a serviciilor de trafic aerian are în structură la data înfiinţării următoarele categorii de subunităţi, fără personalitate juridică:

1. Direcţia regională a căilor aeriene Bucureşti;

2. Direcţia regională a căilor aeriene Arad;

3. Direcţia regională a căilor aeriene Bacău;

4. Direcţia regională a căilor aeriene Cluj;

5. Direcţia regională a căilor aeriene Constanţa;

6. Centrul naţional de protecţie meteorologica a navigaţiei aeriene;

7. Centrul naţional de telecomunicaţii aeronautice;

8. Radiofaru'ri de rută: Floreşti, Strejnic, Mizil, Urziceni, Tăndărei, Curtea de Argeş, Târgu Jiu, Deva, Braşov, Galaţi;

9. Servicii şi birouri;

10. Centrul de coordonare a operaţiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în pericol şi a'supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucureşti.

(3) Modalitatea de constituire, drepturile şi obligaţiile pentru subunităţile din structură sunt stabilite în prezentul regulament.

*) A se vedea art. II pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 14 iulie 2008.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - (1) Regia autonomă „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA are ca obiect principal de activitate exploatarea spaţiului aerian al României*) şi furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de căutare şi salvare, servicii de informare aeronautică, precum şi coordonarea operaţiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în pericol şi a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs în regiunea'de informare a zborurilor FIR - Bucureşti.

(2) Regia autonomă „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA desfăşoară şi activităţi de consultanţă şi prestări de servicii în domeniul sau de activitate, activităţi de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare şi comercializare de produse specifice domeniului managementului traficului aerian, prin forţe proprii sau în parteneriat cu operatori economici interni ori externi, precum şi activităţi de transport în interes propriu, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Regia autonomă „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA se poate afilia la organe şi organisme internaţionale din domeniul obiectului său de activitate.

Art. 5. - (1) In realizarea obiectului de activitate, ROMATSA are următoarele atribuţii principale:

I. In domeniul tehnic:

1. asigură căile aeriene naţionale cu echipamente şi instalaţii moderne de control şi dirijare'a zborurilor şi de telecomunicaţii aeronautice;

2. asigură întreţinerea şi exploatarea mijloacelor tehnice de protecţie a navigaţiei aeriene, meteorologice şi telecomunicaţii aeronautice necesare dirijării traficului aerian'pe căile aeriene în deplină siguranţă pentru a satisface cerinţele transportatorilor aerieni interni şi externi şi pentru nevoile de apărare a ţării;

3. elaborează şi aplică norme tehnice proprii' pentru exploatarea şi întreţinerea mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene, meteorologice şi de telecomunicaţii aeronautice;

4. aplică reglementările internaţionale O.A.C.I. (Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile) privind gestionarea frecvenţelor pentru dirijarea traficului aerian internaţional şi intern;

5. realizează, în colaborare cu organisme specializate, lucrările de revizie şi reparaţii ale instalaţiilor şi echipamentelor proprii;

6. optimizează tehnic dotările şi exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor în vederea asigurării siguranţei depline a activităţilor de trafic aerian pe căile aeriene;

7. asigură proiectarea, executarea şi punerea în funcţiune, prin contracte cu alte unităţi, a noilor obiective regionale de dirijare şi control al traficului aerian;

8. încheie contracte de asistenţă tehnică sau servicii executate în străinătate de personalul român de trafic aerian, meteorologic sau de protecţia navigaţiei aeriene;

9. organizează aprovizionarea tehnico-materială a subunităţilor din structură pentru produsele din ţară şi din import, colaborând cu compartimentele de specialitate din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;

10. încheie contracte de consultanţă şi prestare de servicii în domeniul său de activitate.

II. In domeniul operaţional:

1. asigură, prin subunităţile din structură, dirijarea aeronavelor române şi străine pe căile aeriene organizate în spaţiul aerian controlat al României repartizat aviaţiei civile, în condiţii de siguranţă a zborurilor, realizând un contrai permanent al circulaţiei acestora potrivit normelor şi recomandărilor internaţionale de control şi dirijare a zborurilor, precum şi a reglementărilor naţionale;

2. elaborează studii privind dezvoltarea şi modernizarea reţelei de căi aeriene naţionale pe baza tendinţelor de creştere a traficului aerian şi a stadiului de dezvoltare tehnologică a mijloacelor de control şi dirijare a zborurilor şi de automatizare a procedurilor de programare şi urmărire a activităţii de zbor;

3. elaborează proiecte de regulamente, reguli şi proceduri de dirijare şi coordonare a zborurilor, de telecomunicaţii aeronautice şi protecţie a navigaţiei aeriene în concordanţă cu regulile şi procedurile internaţionale;

4. asigură publicarea internaţională a reglementărilor naţionale de control şi dirijare a zborurilor în spaţiul aerian al României repartizat aviaţiei civile şi informarea operativă şi permanentă asupra stării mijloacelor şi modificărilor survenite în căile aeriene naţionale, prin A.I.R România, precum şi informarea permanentă a organelor de trafic aerian de pe aeroporturile internaţionale din ţară cu privire la situaţia căilor aeriene ale tuturor statelor cu care întreţin legături aviatice civile;

5. organizează şi exploatează, prin subunităţile din structură, reţeaua naţională de meteorologie aeronautică şi asigură informarea meteorologică a echipajelor ce execută zboruri în spaţiul aerian al ţării noastre, precum şi informarea organelor aeroportuare interesate cu privire la situaţia meteorologică pe căile aeriene ale statelor cu care se întreţin legături aviatice civile;

6. realizează, prin subunităţile sale, în conformitate cu regulile şi reglementările centrului de telecomunicaţii aeronautice, transmiterea şi tranzitarea tuturor mesajelor telegrafice, radiotelegrafice şi de radiocomunicaţii, privind organizarea şi desfăşurarea în condiţii de siguranţă a zborurilor;

7. cooperează cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naţionale pentru folosirea în comun a spaţiului aerian naţional şi organizează în comun activitatea de dirijare şi control a zborurilor aeronavelor militare pe căile aeriene, informarea meteorologică aeronautică a acestora în condiţii de siguranţă a zborurilor, precum şi pentru rezolvarea problemelor comune în domeniul apărării naţionale şi de acţiune în situaţii de calamitate sau alte situaţii speciale;

8. organizează şi controlează pregătirea profesională a întregului personal de trafic aerian, meteorologic, de protecţie a navigaţiei aeriene şi de telecomunicaţii aeronautice;

9. colaborează cu organele aeroportuare în domeniul controlului, dirijării, informării aeronautice şi meteorologice, de protecţie a navigaţiei aeriene şi telecomunicaţiilor;

10. realizează cooperarea, în domeniul său de activitate, cu unităţile similare din statele cu care se întreţin relaţii aviatice civile şi cu organizaţiile internaţionale specializate în acest domeniu, stabileşte, cu respectarea reglementărilor naţionale, proceduri comune de dirijare a zborurilor împreună cu organele similare ale statelor vecine sau cu organele aeroportuare;

11. declanşează investigarea incidentelor de trafic produse în spaţiul aerian al ţării noastre şi participă în comisiile de anchetare a incidentelor şi accidentelor de aviaţie civilă;

12. asigură aplicarea programului naţional de securitate a aviaţiei civile în unităţile sale componente;

13. asigură şi răspunde de pregătirea disponibilizării unităţilor componente şi a personalului pentru nevoile de apărare;

14. participă la planurile de acţiune privind alarmarea, căutarea şi salvarea aeronavelor aflate în dificultate;

15. asigură efectuarea controlului medical pentru personalul ce execută serviciu operativ, respectarea disciplinei muncii în desfăşurarea prestaţiilor, respectarea atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către întregul personal, în baza statutului personalului;

*) A se vedea art. II pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 14 iulie 2008.

16. organizează activitatea de management în subunităţile din structură, inclusiv dezvoltarea aplicaţiilor informatice, în vederea asigurării rapide a tuturor informaţiilor necesare luării deciziilor tehnico-economice şi organizatorice.

III. In domeniul economico-financiar:

1. realizează programarea şi executarea activităţii economico-financiare, întocmeşte proiectele bugetelor anuale de venituri şi cheltuieli, urmăreşte execuţia acestora conform legislaţiei în vigoare;

2. fundamentează politica de credite şi a altor surse de finanţare a subunităţilor;

3. elaborează programul de dezvoltare al subunităţilor şi asigură finanţarea şi realizarea obiectivelor cuprinse în program, urmărind elaborarea şi avizarea legală a documentaţiei tehnice de execuţie;

4. efectuează direct operaţii de comerţ exterior prin compartimente proprii şi realizează importul de echipamente şi piese de schimb;

5. ROMATSA stabileşte prin contracte tarifele sau salariile pentru personalul român ce execută în străinătate activităţi de asistenţă tehnică sau asigurări de servicii.

(2) Atribuţiile Centrului de coordonare a operaţiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor civile aflate în pericol şi a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR- Bucureşti sunt:

1. deţine baza cu datele de contact ale unităţilor de trafic aerian, aerodromurilor, operatorilor aerieni care desfăşoară operaţiuni în FIR Bucureşti, ale unităţilor de căutare şi/sau salvare desemnate prin regulamente specifice, inspectoratelor locale pentru situaţii de urgenţă, instituţiilor prefectului, Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, actualizată permanent;

2. urmăreşte elaborarea de către organizaţiile implicate în activităţile de căutare şi/sau salvare a planurilor de acţiune, în conformitate cu cerinţele anexei 12 la Convenţia de la Chicago. Propune modificări ale planurilor de acţiune şi le supune aprobării Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform reglementărilor în vigoare aplicabile;

3. asigură supravegherea continuă a transmisiilor radio recepţionate de la aeronavele în pericol şi, totodată, recepţionarea semnalelor emise de echipamentele de locaţie pentru situaţii de urgentă (ELT) pe frecventele 121,5 MHz si 406 MHz;

4. informează operativ Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii cu privire la producerea unui accident de aviaţie major pe teritoriul României sau a posibilităţii producerii unui asemenea accident, ca urmare a informaţiilor primite de la unităţile de alarmare, precum şi cu privire la derularea operaţiunilor de căutare a aeronavei implicate în accident şi de salvare a supravieţuitorilor accidentului;

5. notifică statul de înmatriculare al unei aeronave civile care a fost implicată într-un accident de aviaţie în regiunea de informare a zborurilor FIR- Bucureşti;

6. notifică şi informează operatorul aerian cu privire la evoluţia operaţiunilor de căutare şi/sau salvare;

7. urmăreşte derularea procedurilor operaţionale aplicabile în cazul producerii unui accident de aviaţie civilă;

8. determină zona de căutare, declanşează şi coordonează activitatea de căutare a unei aeronave dispărute pe teritoriul României, în urma informaţiilor primite de la unităţile de alarmare;

9. notifică organizaţiile cu atribuţii în operaţiunile de salvare, după identificarea locului producerii accidentului, conform regulamentelor aplicabile.

III. Patrimoniul

Art. 6. - (1) Patrimoniul iniţial al ROMATSA este de 1.004.229 mii ROL conform datelor din bilanţul contabil de la 30 iunie 1990 prin preluarea patrimoniilor subunităţilor prevăzute în anexa nr. 1.

(2) ROMATSA îşi va definitiva patrimoniul pe baza reevaluării acestuia în condiţiile prevăzute de lege, activitate ce se va finaliza până la data de 31 decembrie 1990*).

IV. Structura regiei. Drepturile si obligaţiile unităţilor din cadrul ROMATSA

Art. 7. - (1) ROMATSA aprobă înfiinţarea de subunităţi, potrivit legii, stabilind relaţiile acestora în cadrul regiei şi cu terţi, pentru acte şi fapte juridice din domeniile tehnico-economice, administrative, financiare şi altele.

(2) Organizarea şi conducerea subunităţilor din structură se stabileşte de consiliul de administraţie al regiei.

Art. 8. - Subunităţile din 'structura ROMATSA au competenţele prevăzute pentru regie cu următoarele limitări:

1. nu întreţin relaţii directe cu bugetul statului;

2. nu pot fi subvenţionate decât în limitele stabilite de ROMATSA.

Art. 9. - Direcţiile regionale sunt conduse de un director care este şi preşedintele consiliului director compus din 3-7 persoane, numit de consiliul de administraţie al regiei.

V. Organele de conducere ale ROMATSA

Art. 10. - Conducerea regiei se asigură prin:

1. consiliul de administraţie;

2. directorul general.

Art. 11. - (1) Consiliul de administraţie se numeşte sau se revocă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi este compus din 5-9 persoane, dintre care una este directorul general al ROMATSA, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.

(2) Din consiliul de administraţie fac parte câte un reprezentant al Ministerului FinanţelorPublice şi al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, ceilalţi membri fiind numiţi dintre ingineri, economişti, jurişti sau alte'persoane specializate în domeniul de activitate al ROMATSA.

Art. 12. - Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de funcţionare.

Art. 13. -Atribuţiile, răspunderile şi competenţele consiliului de administraţie surit următoarele:

1. aprobă structura organizatorică şi funcţională a regiei;

2. aprobă, potrivit legii, investiţiile ce urmează a fi realizate din fonduri proprii ale ROMATSA;'

3. propune, potrivit reglementărilor, investiţiile de amploare ce necesită subvenţii de la stat;

4. aprobă bugetul regiei cu marcarea veniturilor şi cheltuielilor;

5. stabileşte şi face propuneri pentru subvenţiile necesare de la bugetul de stat pe destinaţii;

6. stabileşte cererile de împrumuturi pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora;

7. răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu;

8. aprobă înstrăinarea bunurilor imobile aparţinând regiei cu o valoare de maximum 7 milioane lei;

9. stabileşte taxe şi tarife proprii pentru prestaţiile şi serviciile efectuate;

10. aprobă utilizarea fondului valutar potrivit legii;

11. asigură şi răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător;

12. aproba statutul personalului din ROMATSA;

13. stabileşte potrivit legii nivelurile de salarizare a personalului, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime legale de salarizare;

14. stabileşte funcţiile şi meseriile specifice;

15. aproba orice aite probleme privind activitatea consiliului de administraţie, cu excepţia acelor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.

*) Ase vedea şi art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 731/1992 şi art. 5 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993, cu modificările ulterioare.

Art. 14. - Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie la cererea preşedintelui ori a unei treimi din membrii săi.

Art. 15. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înţelegerii pe bază de contracte.

Art. 16. - Consiliul de administraţie prezintă anual Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii un raport asupra activităţii în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 17. - Directorul general al ROMATSA este numit sau revocat de ministrul transporturilor şi infrastructurii. El nu poate ocupa funcţii în consiliile de administraţie ale unor societăţi comerciale cu capital privat.

Art. 18. - Directorul general al ROMATSA conduce activitatea curentă a acesteia şi reprezintă regia în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoane fizice sau juridice. De asemenea, angajează şi concediază personalul aparatului propriu şi numeşte prin decizie conducătorii subunităţilor din structura regiei în conformitate cu prevederile legale.

VI. Bugetul şi administrarea acestuia. Relaţii financiare

Art. 19. - (1) Corelat cu volumul prestaţiilor şi serviciilor, ROMATSA determină anual volumul de venituri de realizat şi cheltuielile totale de efectuat.

(2) Regia realizează venituri în lei şi valută din taxele percepute pentru activităţile specifice pentru operatorii interni şi ai statelor cu care sunt întreţinute relaţii aviatice civile, în conformitate cu normele interne şi internaţionale.

Art. 20. - (1) Partea de cheltuieli care depăşeşte nivelul veniturilor realizate se subvenţionează de la bugetul de stat în condiţiile legii.

(2) Statul asigură în condiţiile legii alocaţii bugetare pentru realizarea obiectivelor de investiţii şi modernizare ale direcţiilor regionale de dirijare.

Art. 21. - Regia întocmeşte buget de venituri şi cheltuieli, bilanţ contabil şi cont de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 22. - Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aprobă de Ministerul Finanţelor Publice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 23. - (1) Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă ROMATSA constituie fondul de rezervă şi fondul de dezvoltare şi orice alte fonduri pe care le consideră necesare desfăşurării activităţii şi satisfacerii nevoilor sale de funcţionare, plăteşte cotele de asigurare şi securitate socială şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

(2) Pentru dezvoltarea şi modernizarea rapidă, impusă de standardele internaţionale, se pot utiliza fonduri valutare, realizate din încasări, conform legii.

Art. 24. - ROMATSA hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, în limita competenţelor ce-i sunt acordate, stabileşte nivelul surselor proprii de finanţare.

Art. 25. - Operaţiunile de încasări şi plăţi ale ROMATSA şi subunităţilor componente se efectuează prin conturi în lei şi valută deschise la Banca Naţională a României şi la alte instituţii bancare.

Art. 26. - Subunităţile regiei care au autonomie funcţională limitată:

1. întocmesc buget de venituri şi cheltuieli proprii;

2. întocmesc bilanţ contabil şi situaţia principalilor indicatori financiari;

3. efectuează încasări şi plăţi în lei şi valută prin conturi deschise la bănci şi prin casieria proprie, în limitele acordate de regie;

4. primesc, utilizează şi răspund de buna gospodărire a sumelor alocate drept subvenţii de către ROMATSA şi a creditelor de la bănci.

Art. 27. - (1) Decontările cu bugetul statului pentru întregul sistem se efectuează în mod unitar de către ROMATSA.

(2) Mijloacele fixe se trec de la o subunitate la alta, fără plată, cu acordul regiei.

VII. Relaţiile comerciale

Art. 28. - (1) Taxele şi tarifele în lei şi valută percepute pentru activităţile specifice pentru operatorii'interni şi ai statelor cu care întreţin relaţii aviatice civile se stabilesc în conformitate cu reglementările interne şi internaţionale de aviaţie civilă.

(2) Taxele şi tarifele se stabilesc în funcţie de greutatea aeronavelor şi distanţa de zbor parcursă în spaţiul aerian al României şi după aprobare se publică în Monitorul Oficial al României. '

Art. 29. - (1) In cadrul obiectului său de activitate, regia autonomă poate, conform legii, să-şi asigure investiţii pe bază de licitaţie publică prin orice societăţi comerciale din ţară şi străinătate.

(2) Adjudecarea licitaţiilor se efectuează conform prevederilor legale; licitaţiile pentru lucrările cu o valoare mai mare de 5 milioane lei se publică în Monitorul Oficial al României.

(3) Termenele pentru licitaţiile publice sunt de cel puţin 30 de zile de la data publicării.

VIII. Controlul activităţii

Art. 30. - Gestiunea regiei autonome este controlată de organele de specialitate proprii.

IX. Dispoziţii referitoare la personal

Art. 31. - (1) Personalul ROMATSA, de orice categorie sau specialitate, este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administraţie, precum şi prevederilor regulamentelor şi instrucţiunilor specifice.

(2) Prin statut se reglementează cel puţin:

1. criteriile de angajare, promovare, autorizare pe post;

2. îndatoririle salariaţilor pe niveluri ierarhice;

3. modul de aplicare a sancţiunilor;

4. relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din afara regiei autonome;

5. păstrarea secretului de stat şi de serviciu, limite şi competenţe privind transmiterea informaţiilor către persoane fizice şi juridice din afara ROMATSA;

6. sistemul propriu de salarizate cu încadrarea în limitele legale;

7. sistemul de recompensare;

8. alte prevederi specifice referitoare la protecţia socială a personalului.

Art. 32. - Personalul încadrat în regia autonomă beneficiază de asistenţă medicală fără plată şi de control periodic, potrivit reglementărilor aeronautice, contractelor şi convenţiilor speciale încheiate.

Art. 33. - Personalul regiei autonome beneficiază, fără plată, de forme de perfecţionare profesională, prin Centrul de Instruire a Personalului Aeronautic pe bază de contract, costurile fiind suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei.

Art. 34. - Pentru contribuţia deosebită la buna desfăşurare a activităţii, consiliul de administraţie poate hotărî, în limita disponibilităţilor în valută, acordarea de premii şi plăţi în valută convertibilă angajaţilor săi, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 35. - Personalul propriu ce execută activităţi în străinătate în baza unui contract de asistenţă tehnică sau asigurări de servicii încheiat prin ROMATSA cu parteneri externi este considerat detaşat şi beneficiază de continuitate în muncă conform legislaţiei în'vigbare.

X. Dispoziţii finale

Art. 36. - Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian respectă şi răspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legislaţia generală internă, precum şi din legislaţia specifică şi a reglementărilor emise de Autoritatea Aeronautică pentru Aviaţia Civilă şi O.A.C.I.

Art. 37. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 74/1991

 
09.02.2014 13:02:07  Anonim  a scris :
Referitor la armonizarea H.G. 74/91 raspunsul este categoric...DA!!!fie si daca facem referire la contradictia flagranta intre art.11al.1 al acesteia cu art.19 din O.U.G.109/2011,fara sa mai vorbim de neactualizarea ei cu legea de baza a aviatiei si anume CODUL AERIAN CIVIL-modificat prin O.G.29/1997.
   
 
09.02.2014 13:00:36  Anonim  a scris :
Referitor la armonizarea H.G. 74/91 raspunsul este categoric...DA!!!fie si daca facem referire la contradictia flagranta intre art.11al.1 al acesteia cu art.19 din O.U.G.109/2011,fara sa mai vorbim de neactualizarea ei cu legea de baza a aviatiei si anume CODUL AERIAN CIVIL-modificat prin O.G.29/1997.
   
 
09.02.2014 11:29:05  Anonim  a scris :
ANONIM-Oare in 24 de ani nu era nevoie de o armonizare a prezenteiH.G.cu evolutia fenomenului aviatic la nivel european???
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 74/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu