Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.703 din 26.08.2015

pentru aprobarea Normelor metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 31 august 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 334/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Normele metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul fondurilor europene, Marius Nica Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂNORME METODOLOGICE de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al
art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013Articolul 1Direcţia generală programe infrastructură mare, denumită în continuare DG PIM, şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, au obligaţia recuperării de la beneficiarii POS Mediu a sumelor aferente corecţiilor financiare suportate de la bugetul de stat, în situaţia prevăzută de art. 2 alin. (4) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013.Articolul 2Recuperarea sumelor prevăzute la art. 1 se realizează prin: a)încasarea sumelor de la beneficiari; b)compensare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;c)executare silită, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Pentru recuperarea sumelor prevăzute la art. 1, DG PIM transmite, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârilor judecătoreşti de menţinere a corecţiilor financiare în sarcina beneficiarilor, procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare/nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare şi procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, împreună cu dovada comunicării acestora, însoţite de hotărârea judecătorească definitivă de menţinere a corecţiilor financiare în sarcina beneficiarilor/certificat de grefă/orice alt document din care rezultă soluţia definitivă a instanţei, organelor fiscale competente, care: a)realizează procedura de recuperare a sumelor prin încasare de la beneficiari; b)efectuează procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile europene şi/sau din fondurile publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4(1) În vederea încasării de la debitor a dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite, DG PIM calculează cuantumul acesteia şi emite un proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, care urmează regimul juridic al titlurilor de creanţă reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. (2) Modelul procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. (3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (2) se comunică debitorului potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data întocmirii procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate. (5) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se fac venit la acelaşi buget în care se virează şi creanţa bugetară rezultată din nereguli. ANEXĂla normele metodologice Aprob ........ ................ ................ ................ ............. (numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente) (ştampila autorităţii emitente) PROCES-VERBAL de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate Încheiat la data de ........ ................ ................ ................ ............., privind proiectul ........ ........ ..............., denumire ........ ........ ............., codul SMIS/MIS etc. 1. Denumirea şi datele de identificare ale autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. (denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control) Persoana/Persoanele:

domnul/doamna ........ ............., având funcţia de ........ ..............;

domnul/doamna ........ ............., având funcţia de ........ ..............,din cadrul ........ ................ ................ ........ .........., în baza ........ ................ .......... prevederilor Procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. .........../............., emis de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., (numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente/forului superior) a/au procedat la calculul dobânzilor datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă menţionat mai sus ............/........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. . . 2. Baza legală a verificării: a)prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;b)contractul/decizia/acordul/ordinul de finanţare.3. Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate: a)denumirea/numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............; b)sediul/domiciliul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............; c)codul unic de înregistrare/codul numeric personal ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; d)domiciliul fiscal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........; e)reprezentatul legal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... .4. Modul de calcul al dobânzii datorate: a)valoarea debitului stabilit prin Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. ........./data ........ ................ ........ .............. lei ........ ........; b)data la care titlul de creanţă a devenit executoriu conform prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare ........ ................ ..........;c)data/datele când a fost recuperat integral debitul stabilit prin Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. ........ ........../data ........ ................ ................ ........ ...............; d)numărul de zile dintre data la care titlul de creanţă a devenit executoriu şi data/datele la care a fost încasat; e)procentul de dobândă utilizat conform prevederilor art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare ........ ................ ................;f)valoarea creanţei bugetare rezultate din calculul dobânzii datorate ........ ................ ................ ................ ........ ........... .5. Debitor: a)denumirea/numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........; b)sediul/domiciliul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...............; c)codul unic de înregistrare/codul numeric personal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ d)domiciliul fiscal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........; e)reprezentatul legal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .6. Cuantumul dobânzii datorate Debitorul, ........ ................ ................ ........ .........., datorează autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene o dobândă în valoare de ........ ................ ........ ............ lei, după cum urmează: a)bugetul UE .............. lei; b)buget aferent fondurilor publice naţionale aferente fondurilor europene .............. lei.7. Termen de plată În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, scadenţa creanţei bugetare stabilite prin prezentul titlu de creanţă este la 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă.8. Cont bancar de recuperare Contul bancar al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este cod ........ ........, deschis la ................, cod fiscal ........ ................ ................ ............. . În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate constituie titlu de creanţă.În temeiul art. 43 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 7 din prezentul proces-verbal.Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanţă se poate formula contestaţie, care se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă. Prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate a fost întocmit în ... (...) exemplare originale. Semnături:

domnul/doamna ........ ........ ..............., semnătura ........ ...........

domnul/doamna ........ ........ ..............., semnătura ........ ...........


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 703/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 703 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 703/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu