Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.693 din 12.09.2019

privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri şi de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 18 septembrie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri şi de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri şi de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 85 din 27 martie 2019, denumit în continuare Regulament. Articolul 2
(1) Se desemnează Ministerul Transporturilor, prin Direcţia transport rutier, denumită în continuare DTR, ca autoritate competentă în sensul prevederilor art. 10 alin. (1) din Regulament, care se consultă şi cooperează cu autorităţile competente din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, denumit în continuare Regatul Unit, pentru a asigura punerea în aplicare a Regulamentului.
(2) DTR asigură cooperarea cu Comisia Europeană, efectuată în baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Regulament.
Articolul 3În vederea îndeplinirii de către DTR a competenţelor prevăzute la art. 2, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., pune la dispoziţia DTR, în termenul stabilit de aceasta, orice informaţie relevantă pentru punerea în aplicare a art. 7 şi 8 din Regulament. Articolul 4Termenii şi expresiile de mai jos, utilizate în prezenta hotărâre, au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Regulament: a)vehicul; b)transport permis de mărfuri; c)transport permis de persoane cu autocarul sau autobuzul; d)operator de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit; e)licenţă în Regatul Unit; f)autocar sau autobuz; g)servicii regulate; h)servicii regulate speciale; i)operator de servicii de transport cu autocarul şi autobuzul din Regatul Unit; j)operator. Articolul 5Următoarele fapte reprezintă încălcări ale prevederilor Regulamentului şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiuni: a)efectuarea transporturilor de mărfuri permise, prevăzute la art. 3 din Regulament, fără a deţine la bordul vehiculului o licenţă în Regatul Unit sau efectuarea transporturilor de mărfuri permise pentru care nu este necesară deţinerea unei licenţe în Regatul Unit, cu nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. e) din Regulament; b)efectuarea transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul, prevăzute la art. 4 din Regulament, fără a deţine la bordul vehiculului o licenţă în Regatul Unit sau efectuarea transporturilor de persoane permise pentru care nu este necesară deţinerea unei licenţe în Regatul Unit, cu nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulament; c)nerespectarea de către operatorul de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit a prevederilor art. 2 pct. 2 lit. b) din Regulament privind efectuarea operaţiunilor suplimentare în cadrul transportului permis de mărfuri; d)efectuarea de către operatorul din Regatul Unit a transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul fără a deţine la bordul vehiculului autorizaţia prevăzută la art. 4 alin. (2) din Regulament sau efectuarea de către operatorul din Regatul Unit a transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul având autorizaţia prevăzută la art. 4 alin. (2) din Regulament necompletată/completată necorespunzător şi/sau neştampilată de către autoritatea competentă din Regatul Unit, după caz; e)efectuarea de către persoana fizică sau persoana juridică a transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul fără a deţine la bordul vehiculului autorizaţia naţională prevăzută la art. 4 alin (4) din Regulament sau având autorizaţia naţională necompletată/completată necorespunzător şi/sau neştampilată de către autoritatea competentă din Regatul Unit, după caz; f)utilizarea de către operatorul din Regatul Unit la efectuarea transporturilor de mărfuri permise prevăzute la art. 3 din Regulament, respectiv la efectuarea transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul prevăzute la art. 4 din Regulament a unui conducător auto care nu este titular al unui document eliberat de autorităţile competente din Regatul Unit care să ateste calificarea iniţială şi formarea periodică potrivit cerinţelor prevăzute în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului; g)conducerea unui vehicul utilizat la efectuarea transporturilor de mărfuri permise prevăzute la art. 3 din Regulament, respectiv la efectuarea transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul prevăzute la art. 4 din Regulament fără a deţine un document eliberat de autorităţile competente din Regatul Unit care să ateste calificarea iniţială şi formarea periodică potrivit cerinţelor prevăzute în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului. Articolul 6
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 5 lit. c), d) şi f) se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului din Regatul Unit.
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 5 lit. a), b), e) şi g) se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului din Regatul Unit ori persoanei fizice sau persoanei juridice străine, după caz.
Articolul 7În toate cazurile în care din documentele prezentate la control de către conducătorul auto nu poate fi identificat operatorul din Regatul Unit sau persoana juridică, după caz, care efectuează operaţiunea de transport, se aplică amenda conducătorului auto. Articolul 8Inspecţia şi controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri şi ale Regulamentului se efectuează în trafic de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., potrivit competenţelor ce le revin, în conformitate cu prezenta hotărâre. Articolul 9
(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 5 şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare se fac de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 5 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 10Prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile operatorilor de transport rutier străini, persoanelor fizice sau persoanelor juridice străine. Articolul 11
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu ziua următoare datei la care încetează în mod efectiv pentru Regatul Marii Britanii şi Irlandei de Nord statutul de membru al Uniunii Europene.
(2) Prezenta hotărâre nu se aplică dacă, până la data la care încetează în mod efectiv pentru Regatul Marii Britanii şi Irlandei de Nord statutul de membru al Uniunii Europene, a intrat în vigoare un acord de retragere cu Regatul Unit, în conformitate cu art. 50 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Articolul 12 Prezenta hotărâre se aplică în condiţiile art. 11 alin. (1), pe perioadă determinată, respectiv pe durata de aplicare a Regulamentului. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc p. Ministrul afacerilor externe, Monica-Dorina Gheorghiţă, secretar de stat Ministrul delegat pentru afaceri europene, George CiambaSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 693/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 693 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Salam untuk semua Warga Negara Indonesia !!! perusahaan kami siap untuk mendengarkan perusahaan, perusahaan swasta dan individu yang tertarik untuk memperoleh pinjaman modal dan bentuk pinjaman lainnya untuk berbagai keperluan dengan tingkat bunga rendah dan durasi pinjaman yang terjangkau. Kami menggunakan platform iklan online perusahaan kami untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa kami menawarkan pinjaman kepada perusahaan swasta, perorangan, pemilik bisnis e.t.c dengan suku bunga rendah. Ini untuk memberi tahu masyarakat umum bahwa perusahaan pinjaman kami adalah organisasi pinjaman global yang didedikasikan untuk menyediakan pinjaman tunai yang dijamin cepat untuk individu dan perusahaan yang memenuhi syarat dengan tingkat bunga bersubsidi per tahun. Kami telah membantu sejumlah perusahaan swasta, perorangan dan organisasi yang telah menghadapi kesulitan keuangan secara global dan sedang mencari perusahaan pinjaman swasta yang andal. Saat Anda melamar bersama kami, Anda melamar dengan perusahaan tepercaya yang peduli dengan kebutuhan keuangan Anda dan perusahaan kami juga memberikan saran keuangan kepada pelanggan yang ingin meminjam pinjaman tentang cara berinvestasi dengan bijak dan pilihan bisnis untuk dijalani. Kami akan mengurus Anda melalui seluruh proses dan proses perusahaan kami sangat mudah dan staf kami selalu siap untuk melayani Anda kapan saja dan kapan saja .. Datang ke kantor kami hari ini atau Anda dapat menghubungi kami melalui email Madam Bridget Cooper: cooperbridget22@gamil.com Anda juga dapat menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut Anda bisa mendapatkan pinjaman berikut dari kami; Pinjaman modal bisnis, Pinjaman pribadi, pinjaman perumahan, Pinjaman bebas hutang, Pinjaman pendidikan, pinjaman pendirian perusahaan, Pinjaman individu, Pinjaman perawatan kesehatan Pinjaman pertanian Pinjaman mobil Jangan ragu untuk Hubungi kami hari ini dan rasakan peluang perubahan kehidupan finansial yang ditawarkan perusahaan kami. Jadilah saksi penawaran kami hari ini sehingga Anda dapat memberi tahu orang lain yang membutuhkan pinjaman untuk juga mengalami kebebasan finansial yang Anda miliki. Sekali lagi Anda dapat menghubungi kami melalui email: cooperbridget22@gamil.com Datang dan alami kebebasan finansial karena dengan perusahaan kami, pencarian Anda untuk perusahaan pinjaman yang dapat diandalkan telah berakhir.
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 693/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu