Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.693 din 12.09.2019

privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri şi de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 18 septembrie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri şi de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri şi de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 85 din 27 martie 2019, denumit în continuare Regulament. Articolul 2
(1) Se desemnează Ministerul Transporturilor, prin Direcţia transport rutier, denumită în continuare DTR, ca autoritate competentă în sensul prevederilor art. 10 alin. (1) din Regulament, care se consultă şi cooperează cu autorităţile competente din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, denumit în continuare Regatul Unit, pentru a asigura punerea în aplicare a Regulamentului.
(2) DTR asigură cooperarea cu Comisia Europeană, efectuată în baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Regulament.
Articolul 3În vederea îndeplinirii de către DTR a competenţelor prevăzute la art. 2, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., pune la dispoziţia DTR, în termenul stabilit de aceasta, orice informaţie relevantă pentru punerea în aplicare a art. 7 şi 8 din Regulament. Articolul 4Termenii şi expresiile de mai jos, utilizate în prezenta hotărâre, au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Regulament: a)vehicul; b)transport permis de mărfuri; c)transport permis de persoane cu autocarul sau autobuzul; d)operator de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit; e)licenţă în Regatul Unit; f)autocar sau autobuz; g)servicii regulate; h)servicii regulate speciale; i)operator de servicii de transport cu autocarul şi autobuzul din Regatul Unit; j)operator. Articolul 5Următoarele fapte reprezintă încălcări ale prevederilor Regulamentului şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiuni: a)efectuarea transporturilor de mărfuri permise, prevăzute la art. 3 din Regulament, fără a deţine la bordul vehiculului o licenţă în Regatul Unit sau efectuarea transporturilor de mărfuri permise pentru care nu este necesară deţinerea unei licenţe în Regatul Unit, cu nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. e) din Regulament; b)efectuarea transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul, prevăzute la art. 4 din Regulament, fără a deţine la bordul vehiculului o licenţă în Regatul Unit sau efectuarea transporturilor de persoane permise pentru care nu este necesară deţinerea unei licenţe în Regatul Unit, cu nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulament; c)nerespectarea de către operatorul de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit a prevederilor art. 2 pct. 2 lit. b) din Regulament privind efectuarea operaţiunilor suplimentare în cadrul transportului permis de mărfuri; d)efectuarea de către operatorul din Regatul Unit a transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul fără a deţine la bordul vehiculului autorizaţia prevăzută la art. 4 alin. (2) din Regulament sau efectuarea de către operatorul din Regatul Unit a transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul având autorizaţia prevăzută la art. 4 alin. (2) din Regulament necompletată/completată necorespunzător şi/sau neştampilată de către autoritatea competentă din Regatul Unit, după caz; e)efectuarea de către persoana fizică sau persoana juridică a transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul fără a deţine la bordul vehiculului autorizaţia naţională prevăzută la art. 4 alin (4) din Regulament sau având autorizaţia naţională necompletată/completată necorespunzător şi/sau neştampilată de către autoritatea competentă din Regatul Unit, după caz; f)utilizarea de către operatorul din Regatul Unit la efectuarea transporturilor de mărfuri permise prevăzute la art. 3 din Regulament, respectiv la efectuarea transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul prevăzute la art. 4 din Regulament a unui conducător auto care nu este titular al unui document eliberat de autorităţile competente din Regatul Unit care să ateste calificarea iniţială şi formarea periodică potrivit cerinţelor prevăzute în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului; g)conducerea unui vehicul utilizat la efectuarea transporturilor de mărfuri permise prevăzute la art. 3 din Regulament, respectiv la efectuarea transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul prevăzute la art. 4 din Regulament fără a deţine un document eliberat de autorităţile competente din Regatul Unit care să ateste calificarea iniţială şi formarea periodică potrivit cerinţelor prevăzute în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului. Articolul 6
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 5 lit. c), d) şi f) se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului din Regatul Unit.
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 5 lit. a), b), e) şi g) se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului din Regatul Unit ori persoanei fizice sau persoanei juridice străine, după caz.
Articolul 7În toate cazurile în care din documentele prezentate la control de către conducătorul auto nu poate fi identificat operatorul din Regatul Unit sau persoana juridică, după caz, care efectuează operaţiunea de transport, se aplică amenda conducătorului auto. Articolul 8Inspecţia şi controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri şi ale Regulamentului se efectuează în trafic de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., potrivit competenţelor ce le revin, în conformitate cu prezenta hotărâre. Articolul 9
(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 5 şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare se fac de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 5 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 10Prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile operatorilor de transport rutier străini, persoanelor fizice sau persoanelor juridice străine. Articolul 11
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu ziua următoare datei la care încetează în mod efectiv pentru Regatul Marii Britanii şi Irlandei de Nord statutul de membru al Uniunii Europene.
(2) Prezenta hotărâre nu se aplică dacă, până la data la care încetează în mod efectiv pentru Regatul Marii Britanii şi Irlandei de Nord statutul de membru al Uniunii Europene, a intrat în vigoare un acord de retragere cu Regatul Unit, în conformitate cu art. 50 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Articolul 12 Prezenta hotărâre se aplică în condiţiile art. 11 alin. (1), pe perioadă determinată, respectiv pe durata de aplicare a Regulamentului. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc p. Ministrul afacerilor externe, Monica-Dorina Gheorghiţă, secretar de stat Ministrul delegat pentru afaceri europene, George CiambaSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 693/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 693 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 693/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu