Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 69 din 24 ianuarie 2007

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.627/2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 77 din 1 februarie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, este autoritatea naţională competentă în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control în domeniul nuclear, conform prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată."

2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) CNCAN exercită atribuţii de autorizare potrivit prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, referitoare la emiterea, completarea, modificarea sau revizuirea autorizaţiilor pentru desfăşurarea următoarelor activităţi în domeniul nuclear:

a)   cercetarea, proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, funcţionarea de probă, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor nucleare;

b)   proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia-montajul, punerea în funcţiune, funcţionarea, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor de minerit şi preparare a minereurilor de uraniu şi toriu şi a instalaţiilor de gospodărire a deşeurilor de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu;

c)   producerea, amplasarea şi construcţia, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deţinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, tranzitul, importul şi exportul instalaţiilor radiologice, materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deşeurilor radioactive şi al dispozitivelor generatoare de radiaţii ionizante;

d)   producerea, furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric şi a sistemelor de detecţie a radiaţiilor ionizante, a materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, precum şi a mijloacelor de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate în acest scop;

e)    producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deţinerea, exportul, importul materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicată;

f)   deţinerea, transferul, importul şi exportul informaţiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicată;

g)    realizarea produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare;

h) realizarea produselor şi serviciilor destinate surselor de radiaţii, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detecţie a radiaţiilor ionizante, materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizante;

i) sursele orfane, de la detectarea acestora până la depozitarea finală ca deşeu radioactiv."

3.  După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prevederile alin. (1) lit. a), c), e) şi f) nu se aplică pentru activităţile de import, export, precum şi tranzitului înspre şi dinspre statele Uniunii Europene."

4.   Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) In afara atribuţiilor prevăzute la art. 2, 3 şi 4, CNCAN exercită şi următoarele atribuţii:

a)  iniţiază proiectele de acte normative în domeniul său de competenţă şi emite reglementările proprii şi comune cu alte autorităţi competente, potrivit legii;

b)   avizează toate proiectele de acte normative ce au implicaţii asupra domeniului nuclear;

c)   aprobă, potrivit legii, planurile de intervenţie pentru cazurile de accident nuclear şi participă la realizarea intervenţiei;

d)   elaborează Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ori de câte ori este necesar, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Economiei şi Comerţului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

e)   colaborează cu autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi controlează desfăşurarea activităţilor reţelei de supraveghere a radioactivităţii mediului;

f)   solicită organelor abilitate în domeniul siguranţei naţionale verificarea persoanelor cu responsabilităţi în domeniul desfăşurării activităţilor nucleare, în conformitate cu reglementările specifice emise potrivit art. 5 din Legea nr. 111/1996, republicată;

g)  în domeniul său de competenţă poate iniţia, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acţiuni de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), cu Agenţia pentru Energie Nucleară (A.E.N.) şi cu alte organizaţii internaţionale specializate;

h) cooperează, în condiţiile legii, cu instituţii similare din alte state;

i) controlează, potrivit legii, aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale şi a reglementărilor naţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare şi radioactive, protecţia împotriva radiaţiilor, asigurarea calităţii în domeniul nuclear, securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare şi radiologice, gospodărirea combustibilului nuclear ars şi a deşeurilor radioactive şi intervenţia în caz de accident nuclear;

j) instituie şi coordonează sistemul naţional de evidenţă şi control al materialelor nucleare, sistemul naţional de evidenţă şi control al surselor de radiaţii şi instalaţiilor nucleare şi radiologice şi registrul dozelor de radiaţii primite de personalul expus profesional;

k) cooperează cu alte organisme care au, potrivit legii, atribuţii în domeniul funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor nucleare şi radiologice, în corelaţie cu cerinţele de protecţie a mediului şi a populaţiei;

l) asigură informarea publicului asupra aspectelor aflate în competenţa CNCAN;

m) organizează dezbateri publice în domeniul său de competenţă, potrivit legii;

n) constituie punct naţional de contact pentru garanţii nucleare, pentru protecţia fizică a materialelor, instalaţiilor nucleare şi radiologice, pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de materiale nucleare şi radioactive şi pentru urgenţele radiologice;

o) dispune recuperarea surselor orfane şi coordonează activităţile de recuperare;

p) autorizează executarea construcţiilor cu specific nuclear şi exercită controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare, în condiţiile prevăzute la art. 35 lit. o) din Legea nr. 111/1996, republicată."

5. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 51 şi 52, cu următorul cuprins:

„Art. 51 - Prin ordin al preşedintelui CNCAN se constituie Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 21-24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.  1.491/2004.

Art. 52. - (1) Prin ordin al preşedintelui CNCAN se constituie Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, ca structură tehnico-administrativă cu activitate temporară.

(2) Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi funcţionează conform prevederilor Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004."

6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Finanţarea CNCAN se asigură integral din venituri proprii, respectiv din tarife percepute pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, contribuţii ale organismelor internaţionale şi ale operatorilor economici, dobânzi din disponibilităţi şi încasări din alte surse, conform prevederilor legale."

7.  Anexa nr. 1 „Structura organizatorică" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

8.  In tot cuprinsul Regulamentului sintagma „Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare" se înlocuieşte cu sintagma „Legea nr. 111/1996, republicată."

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA

(Anexa nr. 1 la regulament)

Număr maxim de posturi = 171 (exclusiv preşedintele)

STRUCTURA   ORGANIZATORICĂ

a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 69/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 69 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu