Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 680 din 28 iunie 2007

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 487 din 20 iulie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Akos Derzsi,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,

Silviu George Didilescu

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1)-(5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, următoarele categorii de persoane:

a) persoanele cu handicap grav;

b) persoanele cu handicap accentuat;

c) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;

d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;

e)   însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora;

f)  persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu;

g) asistenţii personali sau însoţitorii persoanelorcu handicap care au afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu.

Art. 2. - Persoanele cu handicap grav şi accentuat care beneficiază de facilităţi pentru transportul interurban pe calea ferată, auto sau fluvial, atât în baza Legii nr. 448/2006, cât şi potrivit altor prevederi legale, nu pot cumula aceste facilităţi.

Art. 3. - Pentru călătoria gratuită pe calea ferată, la alegere, cu tren de persoane sau accelerat, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transportfluvial, persoanele cu handicap, precum şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora vor utiliza biletele de călătorie emise de către organismele abilitate. Asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap călătoresc în baza biletelor speciale de călătorie gratuită acordate persoanei cu handicap, pe care se înscrie menţiunea „asistent personal", respectiv „însoţitor".

Art. 4. - Operatorii de transport interurban vor încheia convenţii privind transportul de călători cu fiecare direcţie generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană sau locală a sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare DGASPC, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Biletele de călătorie gratuită pentru transportul interurban se tipăresc de către operatorii de transport, costul tipăririi fiind suportat din bugetul DGASPC.

Art. 6. - (1) Călătoriile gratuite pe calea ferată se efectuează pe baza biletului de călătorie gratuită, dus-întors, acordat în baza Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de DGASPC, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Biletele de călătorie gratuită pe calea ferată sunt tipărite pe hârtie de culoare galbenă, cu filigran „CFR Călători" în masa hârtiei, nominale, netransmisibile şi anuale. Biletele de călătorie gratuită au tipărite aceeaşi serie, care reprezintă iniţialele judeţului, şi acelaşi număr pe fiecare dintre părţile componente, în casetă oranj, care devine fluorescentă sub acţiunea razelor UV, precum şi numele judeţului sau al sectorului de care aparţine beneficiarul. Anul calendaristic de valabilitate este tipărit în întregime.

(3) In anul 2007 se utilizează în paralel şi biletele prevăzute în anexa nr. 2, care au anul 2007 tipărit sau aplicat prin ştampilare.

(4) Biletele de călătorie gratuită sunt valabile şi în prima lună calendaristică - luna ianuarie a anului următor celui pentru care au fost distribuite beneficiarilor.

(5) Biletele de călătorie gratuită pe calea ferată sunt valabile numai pentru tren de persoane, clasa a II-a, şi tren accelerat, clasa a II-a. Folosirea acestor bilete la clasa I, clasa business sau la trenurile de rang superior: rapid, intercity, la vagon de dormit, vagon cuşetă sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe bilet se face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare corespunzătoare, inclusiv a tichetelor de rezervare.

Art. 7. - (1) Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la întreruperea călătoriei de până la 5 zile.

(2) In cazul în care posesorul biletului de călătorie gratuită renunţă la călătorie, acesta va solicita unităţii de transport viza de neutilizare şi restituirea cuponului statistic, pe care îl poate folosi pentru o altă călătorie, dar numai pentru ruta înscrisă iniţial. Solicitarea de restituire se poate face numai în cursul lunii în care s-a dorit călătoria iniţială, la unitatea unde s-a prezentat biletul de călătorie gratuită pentru viză.

(3)  Tariful biletului de călătorie gratuită este cel din ziua efectuării călătoriei sau din ziua emiterii biletului pentru legitimaţiile de călătorie eliberate cu anticipaţie.

(4) Operatorul de transport de călători întocmeşte „Decontul prestaţiilor efectuate pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru judeţul/sectorul.... pe luna.....anul ....", decont care, împreună cu centralizatorul însoţit de cupoanele statistice şi factura, se înaintează către DGASPC până la data de 25 a lunii în curs pentru luna expirată.

(5) In vederea asigurării transferului de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap al sumelor aferente decontării prestaţiilor efectuate de către operatorii de transport interurban, DGASPC vor depune necesarul de fonduri până la data de 30 a lunii în curs pentru luna expirată.

(6) Cheltuielile aferente prestaţiilor efectuate cu transportul interurban se decontează din bugetul DGASPC, din transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 8. - (1) Insoţitorii sau asistenţii personali ai persoanelor cu handicap călătoresc astfel:

a) în baza biletelor de călătorie gratuită acordate conform prevederilor legale în vigoare, pe care emitentul a bifat cu X categoria „însoţitor" sau „asistent personal" pentru biletele de călătorie gratuită prevăzute în anexa nr. 1;

b) în baza biletelor de călătorie gratuită acordate conform prevederilor legale în vigoare, pe care se înscrie menţiunea „pentru însoţitor", respectiv „pentru asistent personal" la rubrica rezervată numelui, cu semnătura şi ştampila unităţii emitente, pentru biletele de călătorie gratuită prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Insoţitorii călătoresc numai însoţindu-l pe titular, iar asistenţii personali pot călători fără să însoţească persoana cu handicap. Asistenţii personali se legitimează cu actul de identitate.

Art. 9. - (1) Biletul de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora, precum şi cupoanele statistice se completează de către utilizator, cu cerneală sau pix cu pastă, cu numele şi prenumele persoanei beneficiare, staţia de plecare şi staţia de destinaţie şi se prezintă pentru viză la casele de bilete ale staţiilor sau agenţiilor de voiaj de cale ferată, fluvial sau auto înainte de începerea călătoriei. Casierul staţiei sau agenţiei de voiaj de cale ferată, fluvial sau auto va reţine cuponul statistic şi va elibera biletul de călătorie gratuită.

(2)  Biletul de călătorie gratuită şi cupoanele statistice vor purta ştampila DGASPC care le eliberează.

(3) La controlul biletelorde călătorie, utilizatorul va prezenta atât biletul de călătorie gratuită, cât şi actul de identitate. Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor speciale de călătorie gratuită sunt considerate ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi tratate în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 10. - (1) Decontarea biletelor de călătorie gratuită pentru transportul interurban se va efectua lunar de DGASPC care au eliberat biletele, pe baza decontului şi a centralizatorului însoţit de cupoanele statistice, la tarifele sau în cuantumul stabilit prin convenţia încheiată cu societăţile comerciale de transport interurban.

(2) Operatorii de transport interurban răspund de realitatea şi exactitatea datelor prezentate, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 11. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la normele metodoloaice

FAŢA   BILETULUI

Seria.....este formată din două litere, corespunzător prescrurtării denumiri judeţului

Pe cupoanele anexă 1 -4.....se completează cu denumirea integrală a judeţului

VERSOUL   BILETULUI

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

FAŢA   BILETULUI

VERSOUL   BILETULUI

INSTRUCŢIUNI:

1 .Biletul este nominal şi este valabil numai cu adeverinţa care atestă calitatea posesorului.

2.Beneficiarul cu drept de însoţitor va justifica această calitate cu certificatul medical în care se menţionează dreptul la însoţitor.

3 .Biletele de călătorie folosite pentru însoţitor vor avea înscrisă menţiunea „pentru însoţitor" la rubrica rezervată numelui şi sunt valabile numai pentru aceeaşi călătorie cu a persoanei cu drept de însoţitor.   Celelalte  date  înscrise  pe  biletul  însoţitorului   sunt identice cu cele trecute pe biletul persoanei cu drept la însoţitor.

4.Folosirea biletelor  la tren  de  rag  superior,  la  o  clasă superioară sau pe altă rută decât cea înscrisă pe bilet se poate face numai cu plata diferenţelor tarifare corespunzătoare.

5.Biletul dă dreptul la câte o întrerupere a călătoriei de 5 zile, atât pentru călătoria de DUS cât şi pentru călătoria de INTORS.

6.Biletul se completează cu cerneală sau pix cu pastă.

7.Ruta  se  completează  de  casierul  cf potrivit  indicaţiilor călătorului, separat la DUS, separat la INTORS.

8.Nu se primesc pentru viză biletele care prezintă modificări,

VIZA

Staţie sau

agenţie voiaj

DUS

VIZA

Intrerupere

DUS

VIZA

Staţie sau

agenţie voiaj ÎNTORS

VIZA

Intrerupere

ÎNTORS


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 680/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 680 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu