Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 680 din 28 iunie 2007

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 487 din 20 iulie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Akos Derzsi,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,

Silviu George Didilescu

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1)-(5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, următoarele categorii de persoane:

a) persoanele cu handicap grav;

b) persoanele cu handicap accentuat;

c) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;

d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;

e)   însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora;

f)  persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu;

g) asistenţii personali sau însoţitorii persoanelorcu handicap care au afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu.

Art. 2. - Persoanele cu handicap grav şi accentuat care beneficiază de facilităţi pentru transportul interurban pe calea ferată, auto sau fluvial, atât în baza Legii nr. 448/2006, cât şi potrivit altor prevederi legale, nu pot cumula aceste facilităţi.

Art. 3. - Pentru călătoria gratuită pe calea ferată, la alegere, cu tren de persoane sau accelerat, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transportfluvial, persoanele cu handicap, precum şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora vor utiliza biletele de călătorie emise de către organismele abilitate. Asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap călătoresc în baza biletelor speciale de călătorie gratuită acordate persoanei cu handicap, pe care se înscrie menţiunea „asistent personal", respectiv „însoţitor".

Art. 4. - Operatorii de transport interurban vor încheia convenţii privind transportul de călători cu fiecare direcţie generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană sau locală a sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare DGASPC, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Biletele de călătorie gratuită pentru transportul interurban se tipăresc de către operatorii de transport, costul tipăririi fiind suportat din bugetul DGASPC.

Art. 6. - (1) Călătoriile gratuite pe calea ferată se efectuează pe baza biletului de călătorie gratuită, dus-întors, acordat în baza Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de DGASPC, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Biletele de călătorie gratuită pe calea ferată sunt tipărite pe hârtie de culoare galbenă, cu filigran „CFR Călători" în masa hârtiei, nominale, netransmisibile şi anuale. Biletele de călătorie gratuită au tipărite aceeaşi serie, care reprezintă iniţialele judeţului, şi acelaşi număr pe fiecare dintre părţile componente, în casetă oranj, care devine fluorescentă sub acţiunea razelor UV, precum şi numele judeţului sau al sectorului de care aparţine beneficiarul. Anul calendaristic de valabilitate este tipărit în întregime.

(3) In anul 2007 se utilizează în paralel şi biletele prevăzute în anexa nr. 2, care au anul 2007 tipărit sau aplicat prin ştampilare.

(4) Biletele de călătorie gratuită sunt valabile şi în prima lună calendaristică - luna ianuarie a anului următor celui pentru care au fost distribuite beneficiarilor.

(5) Biletele de călătorie gratuită pe calea ferată sunt valabile numai pentru tren de persoane, clasa a II-a, şi tren accelerat, clasa a II-a. Folosirea acestor bilete la clasa I, clasa business sau la trenurile de rang superior: rapid, intercity, la vagon de dormit, vagon cuşetă sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe bilet se face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare corespunzătoare, inclusiv a tichetelor de rezervare.

Art. 7. - (1) Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la întreruperea călătoriei de până la 5 zile.

(2) In cazul în care posesorul biletului de călătorie gratuită renunţă la călătorie, acesta va solicita unităţii de transport viza de neutilizare şi restituirea cuponului statistic, pe care îl poate folosi pentru o altă călătorie, dar numai pentru ruta înscrisă iniţial. Solicitarea de restituire se poate face numai în cursul lunii în care s-a dorit călătoria iniţială, la unitatea unde s-a prezentat biletul de călătorie gratuită pentru viză.

(3)  Tariful biletului de călătorie gratuită este cel din ziua efectuării călătoriei sau din ziua emiterii biletului pentru legitimaţiile de călătorie eliberate cu anticipaţie.

(4) Operatorul de transport de călători întocmeşte „Decontul prestaţiilor efectuate pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru judeţul/sectorul.... pe luna.....anul ....", decont care, împreună cu centralizatorul însoţit de cupoanele statistice şi factura, se înaintează către DGASPC până la data de 25 a lunii în curs pentru luna expirată.

(5) In vederea asigurării transferului de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap al sumelor aferente decontării prestaţiilor efectuate de către operatorii de transport interurban, DGASPC vor depune necesarul de fonduri până la data de 30 a lunii în curs pentru luna expirată.

(6) Cheltuielile aferente prestaţiilor efectuate cu transportul interurban se decontează din bugetul DGASPC, din transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 8. - (1) Insoţitorii sau asistenţii personali ai persoanelor cu handicap călătoresc astfel:

a) în baza biletelor de călătorie gratuită acordate conform prevederilor legale în vigoare, pe care emitentul a bifat cu X categoria „însoţitor" sau „asistent personal" pentru biletele de călătorie gratuită prevăzute în anexa nr. 1;

b) în baza biletelor de călătorie gratuită acordate conform prevederilor legale în vigoare, pe care se înscrie menţiunea „pentru însoţitor", respectiv „pentru asistent personal" la rubrica rezervată numelui, cu semnătura şi ştampila unităţii emitente, pentru biletele de călătorie gratuită prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Insoţitorii călătoresc numai însoţindu-l pe titular, iar asistenţii personali pot călători fără să însoţească persoana cu handicap. Asistenţii personali se legitimează cu actul de identitate.

Art. 9. - (1) Biletul de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora, precum şi cupoanele statistice se completează de către utilizator, cu cerneală sau pix cu pastă, cu numele şi prenumele persoanei beneficiare, staţia de plecare şi staţia de destinaţie şi se prezintă pentru viză la casele de bilete ale staţiilor sau agenţiilor de voiaj de cale ferată, fluvial sau auto înainte de începerea călătoriei. Casierul staţiei sau agenţiei de voiaj de cale ferată, fluvial sau auto va reţine cuponul statistic şi va elibera biletul de călătorie gratuită.

(2)  Biletul de călătorie gratuită şi cupoanele statistice vor purta ştampila DGASPC care le eliberează.

(3) La controlul biletelorde călătorie, utilizatorul va prezenta atât biletul de călătorie gratuită, cât şi actul de identitate. Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor speciale de călătorie gratuită sunt considerate ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi tratate în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 10. - (1) Decontarea biletelor de călătorie gratuită pentru transportul interurban se va efectua lunar de DGASPC care au eliberat biletele, pe baza decontului şi a centralizatorului însoţit de cupoanele statistice, la tarifele sau în cuantumul stabilit prin convenţia încheiată cu societăţile comerciale de transport interurban.

(2) Operatorii de transport interurban răspund de realitatea şi exactitatea datelor prezentate, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 11. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la normele metodoloaice

FAŢA   BILETULUI

Seria.....este formată din două litere, corespunzător prescrurtării denumiri judeţului

Pe cupoanele anexă 1 -4.....se completează cu denumirea integrală a judeţului

VERSOUL   BILETULUI

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

FAŢA   BILETULUI

VERSOUL   BILETULUI

INSTRUCŢIUNI:

1 .Biletul este nominal şi este valabil numai cu adeverinţa care atestă calitatea posesorului.

2.Beneficiarul cu drept de însoţitor va justifica această calitate cu certificatul medical în care se menţionează dreptul la însoţitor.

3 .Biletele de călătorie folosite pentru însoţitor vor avea înscrisă menţiunea „pentru însoţitor" la rubrica rezervată numelui şi sunt valabile numai pentru aceeaşi călătorie cu a persoanei cu drept de însoţitor.   Celelalte  date  înscrise  pe  biletul  însoţitorului   sunt identice cu cele trecute pe biletul persoanei cu drept la însoţitor.

4.Folosirea biletelor  la tren  de  rag  superior,  la  o  clasă superioară sau pe altă rută decât cea înscrisă pe bilet se poate face numai cu plata diferenţelor tarifare corespunzătoare.

5.Biletul dă dreptul la câte o întrerupere a călătoriei de 5 zile, atât pentru călătoria de DUS cât şi pentru călătoria de INTORS.

6.Biletul se completează cu cerneală sau pix cu pastă.

7.Ruta  se  completează  de  casierul  cf potrivit  indicaţiilor călătorului, separat la DUS, separat la INTORS.

8.Nu se primesc pentru viză biletele care prezintă modificări,

VIZA

Staţie sau

agenţie voiaj

DUS

VIZA

Intrerupere

DUS

VIZA

Staţie sau

agenţie voiaj ÎNTORS

VIZA

Intrerupere

ÎNTORS


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 680/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 680 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu