Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 676 din 28 iunie 2007

privind domeniile de studii universitare de licenata, structurile institutiilor de invatamant superior si specializarile organizate de acestea

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 481 din 18 iulie 2007Având în vedere prevederile art. 60 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) şi (4) din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2-4 din Legea consorţiilor universitare nr. 287/2004, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenţă şi al specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate sectorial şi/sau general, precum şi numărul de credite de studiu transferabile, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, aflate în proces de acreditare, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Specializările ale căror denumiri au fost adaptate la nomenclatorul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2005   privind  structurile   instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora, cu modificările ulterioare, care funcţionează începând cu anul I 2005-2006 şi care se regăsesc în prezenta hotărâre îşi continuă activitatea.

Art. 7. - Şcolile de studii academice postuniversitare care au fost înfiinţate în baza unor alte acte normative funcţionează în conformitate cu prevederile acestora.

Art. 8. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului se abrogă art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005, precum şi anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 11 septembrie 2006, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

Cristian Mihai Adomniţei

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobriţoiu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remeş

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

NOMENCLATORUL

domeniilor de studii universitare de licenţă şi al specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate sectorial şi/sau general, precum şi numărul de credite de studiu transferabile

A. Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă

Domenii fundamentale de ştiinţă, artă, cultură

Domenii de studii universitare de licenţă

Nr. C.S.T.

Specializarea

Ştiinţe exacte

Matematică

180

Matematică

Matematici aplicate

Matematică informatică

Fizică

180

Fizică

Fizică medicală

Biofizică

Fizică informatică

Chimie

180

Chimie

Biochimie tehnologică

Radiochimie

Chimie informatică

Informatică

180

Informatică

Informatică aplicată

Ştiinţe ale naturii

Biologie

180

Biologie

Biochimie

Geografie

180

Geografie

Geografia turismului

Cartografie

Hidrologie si meteorologie

Planificare teritorială

Geologie

180

Geologie

Geochimie

Ştiinţa mediului

180

Chimia mediului

Ecologie si protecţia mediului

Geografia mediului

Fizica mediului

Ştiinţa mediului

Ştiinţe umaniste

Filosofie

180

Filosofie

Limbă şi literatură

180

Limba si literatura română* 1)

Limbă si literatură* 2)

Limbă si literatură modernă* 3)

Literatură universală si comparată* 1)

Filologie clasică* 4)

Limbi moderne aplicate

180

Traducere si interpretare

Limbi moderne aplicate

Istorie

180

Istorie

Arheologie

Arhivistică

Muzeologie

Istoria artei

Studii culturale

180

Etnologie

Studii iudaice

Studii americane

Studii culturale

Domenii fundamentale de ştiinţă, artă, cultură

Domenii de studii universitare de licenţă

Nr. C.S.T.

Specializarea

Teologie

Teologie

240

Teologie pastorală* 5)

180

Teologie didactică* 5)

Artă sacră

Teologie socială* 5)

Ştiinţe juridice

Drept

240

Drept

Drept comunitar

180

Ordine si sigurantă publică

Ştiinţe sociale şi politice

Sociologie

180

Sociologie

Antropologie

Asistentă socială

180

Asistentă socială

Ştiinţe politice

180

Ştiinţe politice

Studii de securitate

Relaţii internaţionale si studii europene

180

Relaţii internaţionale şi studii europene

Ştiinţe administrative

180

Administraţie publică

Administraţie europeană

Asistentă managerială si secretariat

Politie comunitară

Ştiinţe ale comunicării

180

Jurnalism

Comunicare si relaţii publice

Biblioteconomie si ştiinţa informării

Ştiinţe ale educaţiei

180

Pedagogie

Psihopedagogie specială

Pedagogia învăţământului primar si preşcolar

Psihologie

180

Psihologie

Terapie ocupaţională

Ştiinţe economice

Economie

180

Economie generală

Economie agroalimentară

Economia mediului

Economie si comunicare economică în afaceri

Economie agroalimentară si a mediului

Economie generală si comunicare economică

Finanţe

180

Finanţe si bănci

Administrarea afacerilor

180

Administrarea afacerilor

Economia firmei

Economia comerţului, turismului si serviciilor

Merceologie si managementul calităţii

Administrarea afacerilor (în limbi străine)

Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie si managementul calităţii

Contabilitate

180

Contabilitate si informatică de gestiune

Cibernetică, statistică şi informatică economică

180

Cibernetică economică

Informatică economică

Statistică si previziune economică

Economie şi afaceri internaţionale

180

Economie internaţională

Afaceri internaţionale

Economie si afaceri internaţionale

Management

180

Management

Managementul dezvoltării rurale durabile

Marketing

180

Marketing

Domenii fundamentale de ştiinţă, artă, cultură

Domenii de studii universitare de licenţă

Nr. C.S.T.

180

Specializarea

Arte

Teatru

Artele spectacolului* 6)

Teatrologie* 7)

Scenografie

Cinematografie şi media

240

Cinematografie, fotografie, media* 8)

Filmologie

Muzică

Arte plastice, decorative şi design

180

Pedagogie muzicală

Muzică religioasă

240

Muzicologie

Interpretare muzicală - canto

Interpretare muzicală - instrumente

Compoziţie muzicală

Dirijat

Artele spectacolului muzical

180

Arte plastice* 9)

Arte decorative

Design

Conservare si restaurare

Artă murală

Pedagogia artelor plastice si decorative

Istoria si teoria artei

Ceramică - sticlă - metal

Arte textile - design textil

Modă - design vestimentar

Scenografie si eveniment artistic

Design ambiental

Artă monumentală

Arhitectură şi urbanism

Arhitectură

360

Arhitectură

300

Arhitectură de interior

Design de produs

180

Conservare si restaurare de arhitectură

Arhitectura peisajului

Mobilier si amenajări interioare

Urbanism

240

Proiectare si planificare urbană

Urbanism si administrarea teritoriului

Amenajarea si planificarea peisajului

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sport

180

Educaţie fizică si sportivă

Sport si performantă motrică

Kinetoterapie si motricitate specială

Ştiinţe agricole şi silvice

Agronomie

240

Agricultură

Ştiinţele solului

Montanologie

Protecţia plantelor

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură si industria alimentară

Horticultura

240

Horticultura

Peisagistică

Silvicultură

240

Silvicultură

Exploatări forestiere

Cinegetică

Zootehnie

240

Zootehnie

Piscicultura si acvacultura

Domenii fundamentale de ştiinţă, artă, cultură

Domenii de studii universitare de licenţă

Nr. C.S.T.

Specializarea

Biotehnologii

240

Inginerie genetică

Biotehnologii* 10)

Ştiinţe inginereşti

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

240

Calculatoare

Tehnologia informaţiei

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională

Ingineria informaţiei

Inginerie genistică

240

Maşini si utilaje de geniu

Sisteme pentru baraie de mine, distrugeri si mascare

Inginerie geodezică

240

Măsurători terestre si cadastru

Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice

Inginerie aerospaţială

240

Construcţii aerospaţiale

Sisteme de propulsie

Echipamente si instalaţii de aviaţie

Inginerie si management aeronautic

Aeronave si motoare de aviaţie

Inginerie chimică

240

Ingineria substanţelor anorganice si protecţia mediului

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie si carbochimie

Ştiinţa si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale

Ştiinţa si ingineria polimerilor

Ingineria si informatica proceselor chimice si biochimice

Inginerie chimică

Controlul si securitatea produselor alimentare

Inginerie biochimică

Ingineria fabricaţiei hârtiei

Tehnologia chimică a produselor din piele si înlocuitori

Tehnologie chimică textilă

Chimie alimentară si tehnologii biochimice

Prelucrarea petrolului si petrochimie

Extracte si aditivi naturali alimentari

Chimie militară

Inginerie civilă

240

Construcţii civile, industriale si agricole

Căi ferate, drumuri si poduri

Construcţii si fortificaţii

Amenajări si construcţii hidrotehnice

Construcţii miniere

Inginerie sanitară si protecţia mediului

Imbunătăţiri funciare si dezvoltare rurală

Inginerie civilă

Inginerie urbană si dezvoltare regională

Infrastructura transporturilor metropolitane

Ingineria instalaţiilor

240

Instalaţii pentru construcţii

Instalaţii si echipamente pentru protecţia atmosferei

Instalaţii pentru construcţii - pompieri

Inginerie de armament, rachete şi muniţii

240

Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare

Muniţii, rachete, explozivi si pulberi

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului

Sisteme integrate de armament si muniţie

Domenii fundamentale de ştiinţă, artă, cultură

Domenii de studii universitare de licenţă

Nr. C.S.T.

Specializarea

Inginerie electrică

240

Sisteme electrice

Electronică de putere si acţionări electrice

Electrotehnică

Instrumentaţie si achiziţii de date

Electromecanică

Inginerie electrică si calculatoare

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

240

Electronică aplicată

Tehnologii si sisteme de telecomunicaţii

Reţele si software de telecomunicaţii

Microelectronică, optoelectronică si nanotehnologii

Telecomenzi si electronică în transporturi

Echipamente si sisteme electronice militare

Transmisiuni

Inginerie energetică

240

Ingineria sistemelor electroenergetice

Hidroenergetică

Termoenergetică

Energetică industrială

Energetică si tehnologii nucleare

Managementul energiei

Inginerie geologică

240

Inginerie geologică

Geologia resurselor miniere

Geologia resurselor petroliere

Geofizică

Inginerie industrială

240

Tehnologia construcţiilor de maşini

Maşini unelte si sisteme de producţie

Ingineria sudării

Design industrial

Ingineria si managementul calităţii

Ingineria securităţii în industrie

Nanotehnologii si sisteme neconventionale

Tehnologia si designul produselor textile

Tehnologia si designul confecţiilor din piele si înlocuitori

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

Tehnologia tricotajelor si confecţiilor

Inginerie forestieră

240

Ingineria prelucrării lemnului

Ingineria produselor finite din lemn

Ingineria produselor alimentare

240

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

Controlul si expertiza produselor alimentare

Pescuit si industrializarea peştelui

Ingineria autovehicolelor

240

Construcţii de autovehicule

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

Autovehicule rutiere

Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule

Blindate, automobile si tractoare

Ingineria materialelor

240

Ştiinţa materialelor

Ingineria elaborării materialelor metalice

Ingineria procesării materialelor

Inginerie mecanică

240

Sisteme si echipamente termice

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

Domenii fundamentale de ştiinţă, artă, cultură

Domenii de studii universitare de licenţă

Nr. C.S.T.

Specializarea

Mecanică fină si nanotehnologii

Maşini si echipamente miniere

Inginerie mecanică

Maşini si instalaţii pentru agricultură si industrie alimentară

Utilaje petroliere si petrochimice

Utilaje pentru transportul si depozitarea hidrocarburilor

Echipamente pentru procese industriale

Utilaje tehnologice pentru construcţii

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii

Utilaje pentru textile si pielărie

Vehicule pentru transportul feroviar

Utilaje si instalaţii portuare

Ingineria mediului

240

Ingineria si protecţia mediului în industrie

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice

Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

Inginerie si protecţia mediului în agricultură

Ingineria dezvoltării rurale durabile

Ingineria mediului

Ingineria valorificării deşeurilor

Inginerie navală şi navigaţie

240

Sisteme si echipamente navale

Arhitectură navală

Navigatie si transport maritim si fluvial

Navigatie, hidrografie si echipamente navale

Electromecanică navală

Ingineria sistemelor

240

Automatică si informatică aplicată

Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă

Ingineria sistemelor multimedia

Inginerie şi management

240

Inginerie economică industrială

Inginerie economică în domeniul mecanic

Inginerie economică în construcţii

Inginerie si management naval si portuar

Inginerie economică în domeniul transporturilor

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Inginerie economică în industria chimică si de materiale

Inginerie economică în agricultură

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

Ingineria transporturilor

240

Ingineria transporturilor si trafic

Mecatronică şi robotică

240

Mecatronică

Robotică

Mine, Petrol şi Gaze

240

Inginerie minieră

Prepararea substanţelor minerale utile

Topografie minieră

Inginerie de petrol si gaze

Transportul, depozitarea si distribuţia hidrocarburilor

Ştiinţe inginereşti aplicate

240

Inginerie medicală

Optometrie

Biotehnologii industriale

Domenii fundamentale de ştiinţă, artă, cultură

Domenii de studii universitare de licenţă

Nr. C.S.T.

Specializarea

Inginerie fizică

Informatică industrială

Informatică aplicată în inginerie electrică

Matematică si informatică aplicată în inginerie

Fizică tehnologică

Bioinginerie

Ştiinţe militare şi informaţii

Ştiinţe militare şi informaţii

180

Conducere interarme - forte terestre

Conducere interarme - forte navale

Conducere interarme - forte aeriene

Conducere logistică

Managementul organizatiei

Comunicare si relaţii publice - informaţii

Psihologie - informaţii

Management economico-financiar

Medicină veterinară

Medicină veterinară

360

Medicină veterinară

*1) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă.                      

*2) Se adaugă: limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/limbă şi literatură modernă.

*3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatură română/clasică.

*4) Se adaugă: în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă

*5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă.

*6) Se adaugă după caz: Actorie, Regie, Păpuşi-Marionete, Coregrafie.

*7) Se adaugă după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.

*8) Se adaugă după caz: Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală scenaristică, publicitate media, filmologie.

*9) Se adaugă după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii.

*10) Se adaugă după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.

B. Lista specializărilor din domeniul Sănătate reglementate sectorial şi, respectiv, general

Domeniul de studii universitare de licenţă

Natura reglementării

Număr C.S.T.

Specializări

Sănătate

Reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene

360

Medicină

Medicină dentară

300

Farmacie

240

Asistenţă medicală generală

Moaşe

Reglementate general

180

Radiologie si imagistică

Laborator clinic

Balneo - fiziokinetoterapie si recuperare

Tehnică dentară

Asistentă dentară

Asistentă de farmacie

Audiologie si protezare auditivă

Asistenţă de profilaxie stomatologică

ANEXA Nr. 2

STRUCTURA

instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Inginerie Electrică

Inginerie electrică

Sisteme electrice

A

Zi

240

Electronică de putere şi acţionări electrice

A

Zi

240

Instrumentaţie si achiziţii de date

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic

A

Zi

240

Ştiinţe inginereşti aplicate

Informatică aplicată în inginerie electrică

A

Zi

240

2

Facultatea de Energetică

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

A

Zi

240

Hidroenergetică

A

Zi

240

Termoenergetică

A

Zi

240

Energetică si tehnologii nucleare

A

Zi

240

Managementul energiei

A

Zi

240

Ştiinţe inginereşti aplicate

Informatică industrială

A

Zi

240

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

Zi

240

3

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

A

Zi

240

Tehnologia informaţiei

A

Zi

240

Ingineria sistemelor

Automatică si informatică aplicată

A

Zi

240

4

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică aplicată

A

Zi

240

Tehnologii si sisteme de telecomunicaţii

A

Zi

240

Reţele si software de telecomunicaţii

A

Zi

240

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

A

Zi

240

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria informaţiei

A

Zi

240

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic

A

Zi

240

5

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Inginerie mecanică

Sisteme si echipamente termice

A

Zi

240

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

A

Zi

240

Mecanică fină si nanotehnologii

A

Zi

240

Echipamente pentru procese industriale

A

Zi

240

Utilaje pentru textile si pielărie

A

Zi

240

Ştiinţe inginereşti aplicate

Optometrie

A

Zi

240

Mecatronică si robotică

Mecatronică

A

Zi

240

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

Zi

240

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

6

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

Zi

240

Maşini unelte si sisteme de producţie

A

Zi

240

Ingineria sudării

A

Zi

240

Ingineria si managementul calităţii

A

Zi

240

Nanotehnologii şi sisteme neconventionale

A

Zi

240

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

A

Zi

240

Mecatronică si robotică

Robotică

A

Zi

240

7

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Inginerie mecanică

Maşini şi instalaţii pentru agricultură si industrie alimentară

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

A

Zi

240

Ingineria dezvoltării rurale durabile

A

Zi

240

8

Facultatea de Transporturi

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi trafic

A

Zi

240

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

A

Zi

240

Inginerie mecanică

Vehicule pentru transportul feroviar

A

Zi

240

Inginerie electronică si telecomunicaţii

Telecomenzi şi electronică în transporturi

A

Zi

240

9

Facultatea de Inginerie Aerospatiala

Inginerie aerospatiala

Construcţii aerospaţiale

A

Zi

240

Sisteme de propulsie

A

Zi

240

Echipamente si instalaţii de aviaţie

A

Zi

240

Inginerie si management aeronautic

A

Zi

240

10

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor

A

Zi

240

Ingineria elaborării materialelor metalice

A

Zi

240

Ingineria procesării materialelor

A

Zi

240

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

A

Zi

240

Inginerie şi management

Inginerie economică în industria chimică si de materiale

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

Zi

240

11

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Inginerie chimică

Ingineria substanţelor anorganice si protecţia mediului

A

Zi

240

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie si carbochimie

A

Zi

240

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice si nanomateriale

A

Zi

240

Stiinta si ingineria polimerilor

A

Zi

240

Ingineria şi informatica proceselor chimice si biochimice

A

Zi

240

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

A

Zi

240

Inginerie şi management

Inginerie economică în industria chimică si de    materiale

A

Zi

240

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

12

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică aplicată (în limbile engleză, franceză si germană)

A

Zi

240

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria informaţiei

(în limbile engleză si franceză)

A

Zi

240

Inginerie chimică

Inginerie chimică

(în limbile engleză si franceză)

A

Zi

240

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică (în limbile engleză, franceză şi germană)

A

Zi

240

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor (în limbile engleză si franceză)

A

Zi

240

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (în limba germană)

A

Zi

240

Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)

A

Zi

240

13

Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Ştiinţe inginereşti aplicate

Matematică şi informatică aplicată în inginerie

A

Zi

240

Inginerie fizică

A

Zi

240

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale si agricole

A

Zi

240

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

A

Zi

240

Inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

A

Zi

240

2

Facultatea de Hidrotehnică

Inginerie civilă

Amenajări si construcţii hidrotehnice

A

Zi

240

Inginerie sanitară si protecţia mediului

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria mediului

AP

Zi

240

Ingineria sistemelor

Automatică si informatică aplicată

AP

Zi

240

3

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri

si Poduri

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri si poduri

A

Zi

240

Infrastructura transporturilor metropolitane

AP

Zi

240

4

Facultatea de Instalaţii

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

A

Zi

240

Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei

A

Zi

240

5

Facultatea de Utilaj Tehnologic

Inginerie mecanică

Utilaje tehnologice pentru construcţii

A

Zi

240

Inginerie mecanică

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii

A

Zi

240

6

Facultatea de Geodezie

Inginerie geodezică

Măsurători terestre si cadastru

A

Zi

240

7

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Inginerie civilă

Inginerie civilă (în limbile engleză si franceză)

A

Zi

240

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii (în limba franceză)

A

Zi

240

8

Departamentul de Limbi Străine si Comunicare

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare

AP

Zi

180

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ Şl URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Arhitectură

Arhitectură

Arhitectură

A

Zi

360

Conservare şi restaurare de arhitectură

AP

Zi

180

2

Facultatea

de Arhitectură de Interior

Arhitectură

Arhitectură de interior

AP

Zi

300

Design de produs

AP

Zi

300

Mobilier si amenajări interioare

AP

Zi

180

3

Facultatea de Urbanism

Urbanism

Urbanism si administrarea teritoriului

A

Zi

240

Amenajarea si planificarea peisajului

AP

Zi

240

4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE Şl MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

invăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură

A

Zi

240

Ştiinţele solului

A

Zi

240

Protecţia plantelor

A

Zi

240

Biologie

Biologie

AP

Zi/FR

180

Silvicultură

Silvicultură

AP

Zi

240

2

Facultatea de

Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală

Inginerie şi management

Inginerie economică în agricultură

A

Zi/ID

240

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

AP

Zi/ID

240

3

Facultatea de Horticultura

Horticultura

Horticultura

A

Zi

240

Peisagistică

AP

Zi

240

4

Facultatea de Zootehnie

Zootehnie

Zootehnie

A

Zi

240

Piscicultura si acvacultura

AP

Zi

240

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

Zi

240

Silvicultură

Cinegetică

AP

Zi

240

5

Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară

A

Zi

360

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

AP

Zi

240

6

Facultatea de Biotehnologii

Biotehnologii

Biotehnologii agricole

A

Zi

240

Biotehnologii medical-veterinare

A

Zi

240

Ştiinţe inginereşti aplicate

Biotehnologii industriale

A

Zi

240

7

Facultatea de Imbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

Inginerie civilă

Imbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A/AP

Zi/FR

240

Inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

AP

Zi

240

Inginerie geodezică

Măsurători terestre si cadastru

A/AP

Zi/FR

240

8

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala Slatina

Inginerie şi management

Inginerie economică în agricultură (la Slatina)

AP

Zi

240

9

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala Călăraşi

Inginerie şi management

Inginerie economică în agricultură (la Călăraşi)

A

Zi

240

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Administraţie si Afaceri

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

AP

Zi/FR/ID

180

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

AP

Zi

180

2

Facultatea de Biologie

Biologie

Biologie

A

Zi

180

Biochimie

A

Zi

180

Ştiinţa mediului

Ecologie si protecţia mediului

A

Zi

180

3

Facultatea de Chimie

Chimie

Chimie

A

Zi

180

Chimie (în limba franceză)

A

Zi

180

Chimie (în limba engleză)

AP

Zi

180

Biochimie tehnologică

A

Zi

180

Radiochimie

AP

Zi

180

Ştiinţa mediului

Chimia mediului

AP

Zi

180

4

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A/AP

Zi/ID

240

5

Facultatea de Filosofie

Filosofie

Filosofie

A

Zi

180

6

Facultatea de Fizică

Fizică

Fizică

A

Zi

180

Fizică (în limbile franceză si engleză)

A

Zi

180

Biofizică

AP

Zi

180

Fizică medicală

A

Zi

180

Fizică informatică

AP

Zi

180

Ştiinţe inginereşti aplicate

Fizică tehnologică

A

Zi

240

7

Facultatea de Geografie

Geografie

Geog rafie

A/AP/AP

Zi/FR/ID

180

Hidrologie si meteorologie

AP

Zi

180

Geografia turismului (la Călimăneşti)

AP

Zi

180

Geografia turismului

(la Drobeta Turnu-Severin)

AP

Zi

180

Geografia turismului

AP

Zi/FR/ID

180

Planificare teritorială

AP

Zi

180

Planificare teritorială

(la Drobeta Turnu-Severin)

AP

Zi

180

Cartog rafie

A

Zi

180

Cartografie (la Macin)

AP

Zi

180

Ştiinţa mediului

Geografia mediului

A/AP

Zi/FR

180

8

Facultatea de Geologie şi Geofizică

Inginerie geologică

Inginerie geologică

A

Zi

240

Geofizică

A

Zi

240

Geologie

Geologie

A

Zi

180

9

Facultatea de Istorie

Istorie

Istorie

A/AP

Zi/ID

180

Istoria artei

AP

Zi

180

Relaţii internaţionale si studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

AP

Zi

180

10

Facultatea de Jurnalism si Ştiinţele Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

A/AP

Zi/ID

180

Comunicare si relaţii publice

A/AP

Zi/ID

180

11

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română -

O limbă si literatură modernă

A/AP

Zi/ID

180

Literatură universală şi comparată -

O limbă si literatură modernă

AP

Zi

180

Relaţii internaţionale si studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

AP

Zi

180

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare si relaţii publice

A/AP

Zi/ID

180

Biblioteconomie si ştiinţa informării

A

Zi

180

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

Ştiinţe administrative

Asistentă managerială si secretariat

A/AP

Zi/ID

180

Asistenţă managerială şi secretariat (la Crevedia)

AP

Zi

180

Studii culturale

Studii americane

AP

Zi

180

12

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Limbă şi literatură

O limbă şi literatură modernă(A) -

O limbă şi literatură modernă (B)/Limba rromani

A/AP

Zi/ID

180

O limbă şi literatură modernă -

Limba şi literatura română/ Limba neogreacă

AP

Zi/ID

180

Limba şi literatura rromani -

Limba şi literatura română/ O limbă si literatură modernă

AP

Zi


180

Limbi moderne aplicate

Traducere si interpretare

AP

Zi

180

Limbi moderne aplicate

AP

Zi

180

13

Facultatea de Matematică şi

Informatică

Matematică

Matematică

A

Zi

180

Matematică (în limba franceză)

A

Zi

180

Matematici aplicate

A

Zi

180

Matematici aplicate (în limba engleză)

A

Zi

180

Matematică informatică

AP

Zi/ID

180

Informatică

Informatică

A/AP

Zi/ID

180

14

Facultatea de Sociologie si Asistentă Socială

Sociologie

Sociologie

A

Zi

180

Asistentă socială

Asistentă socială

A/AP

Zi/ID

180

15

Facultatea de Psihologie şi

Ştiinţele Educaţiei

Psihologie

Psihologie

A/AP

Zi/ID

180

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogie

A

Zi

180

Psihopedagogie specială

A

Zi

180

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A/AP

Zi/ID

180

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

(la Focşani)

AP

Zi

180

Pedagogia învăţământului primar si preşcolar

(la Buzău)

AP

Zi

180

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

(la Crevedia)

AP

Zi

180

16

Facultatea de Ştiinţe Politice

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

A

Zi

180

Ştiinţe politice (în limbile franceză si engleză)

A

Zi

180

17

Facultatea de Teologie Baptistă

Teologie

Teologie baptistă didactică

A

Zi

180

Teologie baptistă socială

A

Zi

180

18

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

A

Zi

240

Teologie ortodoxă didactică

A

Zi

180

Teologie ortodoxă socială

A

Zi

180

Artă sacră

A

Zi

180

19

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie

Teologie romano-catolică socială

A

Zi

180

20

Departamentul de Tehnologii

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Tehnologia informaţiei

AP

Zi/ID

240

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ Şl FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Medicină

Sănătate

Medicină*)

A

Zi

360

*) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale.

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

2

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Medicină dentară*)

A

Zi

360

3

Facultatea de Farmacie

Sănătate

Farmacie*)

A

Zi

300

4

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

Sănătate

Moaşe

AP

Zi

240

Asistentă medicală generală

AP

Zi

240

Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare

AP

Zi

180

Radiologie si imagistică

AP

Zi

180

Laborator clinic

AP

Zi

180

Asistentă dentară

AP

Zi

180

Tehnică dentară

A

Zi

180

Asistentă de farmacie

AP

Zi

180

Audiologie şi protezare auditivă

AP

Zi

180

*) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării.

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Economie

Economie

Economie şi comunicare economică în afaceri

A/AP

Zi/ID

180

2

Facultatea de Economie

Agroalimentară si a Mediului

Economie

Economie agroalimentară şi a mediului

A/AP

Zi/ID

180

3

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în Limbi Străine

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limbile engleză, franceză şi germană)

A

Zi

180

4

Facultatea de Comerţ

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii

A/AP

Zi/ID

180

5

Facultatea de Management

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A/AP

Zi/ID

180

Management

Management

A/AP

Zi/ID

180

6

Facultatea de Marketing

Marketing

Marketing

A/AP

Zi/ID

180

7

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Cibernetică economică

A/AP

Zi/ID

180

Statistică şi previziune economică

A/AP

Zi/ID

180

Informatică economică

A/AP

Zi/ID

180

8

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Finanţe

Finanţe şi bănci

A/AP

Zi/ID

180

9

Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A/AP

Zi/ID

180

10

Facultatea de Relaţii Economice Internationale

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

A/AP

Zi/ID

180

Nr. crt.

Şcoli de studii postuniversitare

Specializarea acreditată (A)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Şcoala de Studii Postuniversitare de Management

Management - MBA

A

Zi

120

2

Institutul Naţional de Dezvoltare Economică

Dezvoltarea economică a întreprinderii

A

Zi

120

8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Interpretare Muzicală

Muzică

Interpretare muzicală - instrumente

A

Zi

240

Interpretare muzicală - canto

A

Zi

240

Artele spectacolului muzical

A

Zi

240

2

Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală

Muzică

Compoziţie muzicală

A

Zi

240

Muzicologie

A

Zi

240

Pedagogie muzicală

A/AP

Zi/FR

180

Muzică religioasă

A

Zi

180

Dirijat

A

Zi

240

9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Arte Plastice

Arte plastice, decorative şi design

Arte plastice (pictură, sculptură, grafică)

A

Zi

180

Pedagogia artelor plastice si decorative

A

Zi

180

Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii)

A

Zi

1800

2

Facultatea de Arte Decorative şi Design

Arte plastice, decorative şi design

Arte decorative

A

Zi

180

Arte textile - design vestimentar

A

Zi

180

Ceramică - sticlă - metal

A

Zi

180

Artă murală

A

Zi

180

Design

A

Zi

180

Scenografie si eveniment artistic

A

Zi

180

3

Facultatea de Istoria şi Teoria Artei

Arte plastice, decorative şi design

Istoria şi teoria artei

A

Zi

180

Conservare si restaurare

A

Zi

180

10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I.L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Teatru

Teatru

Artele spectacolului (actorie, regie, păpuşi - marionete, coregrafie)

A

Zi

180

Scenografie

AP

Zi

180

Teatrologie

A

Zi

180

2

Facultatea de Film

Cinematografie şi media

Cinematografie, fotografie, media (regie de film şi Tv., imagine de film si Tv., multimedia: sunet-montaj)

A

Zi

240

Filmologie

A

Zi

240

11. ACADEMIA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ Şl SPORT DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Educaţie Fizică si Sport

Educaţie fizică si sport

Educaţie fizică si sportivă

A

Zi

180

Sport si performantă motrică

A

Zi

180

2

Facultatea de Kinetoterapie

Educaţie fizică şi sport

Kinetoterapie şi motricitate specială

A

Zi

180

12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE Şl ADMINISTRATIVE

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Administraţie Publică

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A/AP

Zi/ID

180

Administraţie europeană

AP

Zi

180

2

Facultatea de Ştiinţe Politice

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

A/AP

Zi/ID

180

Sociologie

Sociologie

AP

Zi

180

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

AP

Zi

180

3

Facultatea de Comunicare si Relaţii Publice

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

Zi/ID

180

13. UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie

Istorie

A/AP

Zi/ID

180

Arheologie

A

Zi

180

Arhivistică

A

Zi

180

Muzeologie

A

Zi

180

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba si literatura franceză

A/AP

Zi/ID

180

Limba şi literatura română - Limba si literatura   engleză

A

Zi

180

Limba şi literatura franceză - Limba si literatura   engleză

AP

Zi

180

2

Facultatea de Ştiinţe

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A/AP

Zi/ID

180

Administrarea afacerilor

A/AP

Zi/ID

180

Finanţe

Finanţe si bănci

AP

Zi

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/AP

Zi/ID

180

Marketing

Marketing

AP

Zi

180

Informatică

Informatică

AP

Zi

180

Inginerie geodezică

Măsurători terestre si cadastru

AP

Zi

240

3

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Drept

Drept

A

Zi

240

Sociologie

Sociologie

AP

Zi

180

Asistentă socială

Asistentă socială

A/AP

Zi/ID

180

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

(la Blaj)

AP

Zi

180

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

AP

Zi

180

Asistentă managerială si secretariat

A/AP

Zi/ID

180

4

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

A

Zi

240

Teologie ortodoxă didactică

A

Zi

180

Teologie ortodoxă socială

A

Zi

180

14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Inginerie

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

Zi

240

Ingineria sudării

A

Zi

240

Tehnologia si designul produselor textile

A

Zi

240

Tehnologia tricotajelor si confecţiilor

A

Zi

240

Inginerie mecanică

Vehicule pentru transportul feroviar

A

Zi

240

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

AP

Zi

240

Ingineria sistemelor

Automatică si informatică aplicată

AP

Zi

240

Inginerie chimică

Tehnologie chimică textilă

A

Zi

240

Inginerie şi management Inginerie economică industrială

AP

Zi

240

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

2

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

A

Zi

240

Controlul şi expertiza produselor alimentare

AP

Zi

240

Biotehnologii

Biotehnologii pentru industria alimentară

AP

Zi

240

Inginerie

si management

Inginerie şi management

în alimentaţia publică si agroturism

AP

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

AP

Zi

240

3

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba si literatura engleză

AP

Zi

180

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

AP

Zi

180

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

AP

Zi

180

Istorie

Istorie

AP

Zi

180

4

Facultatea de Ştiinţe Economice

Finanţe

Finanţe si bănci

A/AP

Zi/ID

180

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A/AP

Zi/ID

180

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

AP

Zi/ID

180

Management

Management

AP

Zi

180

5

Facultatea de Teologie

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

A

Zi

240

Teologie ortodoxă didactică

A

Zi

180

Teologie ortodoxă socială

AP

Zi

180

6

Facultatea de Ştiinţe Exacte

Informatică

Informatică

AP

Zi/ID

180

Matematică

Matematică informatică

AP

Zi

180

7

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogie specială

AP

Zi

180

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

AP

Zi

180

Asistentă socială

Asistentă socială

AP

Zi

180

8

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

AP

Zi

180

15. UNIVERSITATEA DIN BACĂU

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Inginerie

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

Zi

240

Design industrial

AP

Zi

240

Ingineria si managementul calităţii

AP

Zi

240

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

A

Zi

240

Mecatronică si robotică

Mecatronică

AP

Zi

240

Inginerie chimică

Inginerie biochimică

AP

Zi

240

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

Zi

240

Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic

AP

Zi

240

Inginerie energetică

Energetică industrială

A

Zi

240

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria si protecţia mediului în industrie

AP

Zi

240

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie fizică

AP

Zi

240

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Tehnologia informaţiei

AP

Zi

240

2

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)

A/AP

Zi/ID

180

O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) - Limba si literatura română

AP

Zi

180

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

Limba şi literatura engleză - Limba si literatura franceză

A/AP

Zi/ID

180

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare si relaţii publice

AP

Zi

180

Istorie

Istorie

AP

Zi

180

3

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică si sportivă

A

Zi

180

Educaţie fizică şi sportivă (la Piatra Neamţ)

AP

Zi

180

Kinetoterapie si motricitate specială

A

Zi

180

4

Facultatea de Ştiinţe

Biologie

Biologie

A

Zi

180

Matematică

Matematică

A

Zi

180

Matematică informatică

AP

Zi

180

Informatică

Informatică

AP

Zi

180

5

Facultatea de Ştiinţe Economice

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A

Zi

180

Marketing

Marketing

A/AP

Zi/ID

180

16. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Inginerie

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

Zi

240

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale

AP

Zi

240

Inginerie electrică

Electromecanică

A

Zi

240

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

AP

Zi

240

Inginerie şi managem'ent

Inginerie economică în domeniul mecanic

AP

Zi

240

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

AP

Zi

240

Inginerie electronică si telecomunicaţii

Electronică aplicată

AP

Zi

240

2

Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu

Ingineria mediului

Ingineria valorificării deşeurilor

AP

Zi

240

Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului

AP

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria si protecţia mediului în industrie

A

Zi

240

Mine, petrol şi gaze

Inginerie minieră

A

Zi

240

Prepararea substanţelor minerale utile

A

Zi

240

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

AP

Zi

240

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale si agricole

AP

Zi

240

Inginerie geodezică

Măsurători terestre si cadastru

AP

Zi

240

3

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limba si literatura română

AP

Zi

180

Limba şi literatura română - O limba şi literatură modernă (engleză, franceză)

A

Zi

180

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

A

Zi

180

Studii culturale

Etnologie

A

Zi

180

Filosofie

Filosofie

AP

Zi

180

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

AP

Zi

180

Asistentă socială

Asistentă socială

A

Zi

180

Teologie

Teologie ortodoxă didactică

A

Zi

180

Teologie ortodoxă pastorală

AP

Zi

240

Teologie greco-catolică didactică

A

Zi

180

Teologie greco-catolică pastorală

AP

Zi

240

Arte plastice, decorative si design

Arte plastice (pictură)

AP

Zi

180

4

Facultatea de Ştiinţe

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

A

Zi

240

Controlul şi expertiza produselor alimentare

AP

Zi

240

Biologie

Biologie

A

Zi

180

Chimie

Chimie

A

Zi

180

Matematică

Matematici aplicate

A

Zi

180

Matematică

A/AP

Zi/ID

180

Matematică informatică

A

Zi

180

Informatică

Informatică

AP

Zi

180

Fizică

Fizică

A/AP

Zi/ID

180

Management

Management

A

Zi

180

Administrarea afacerilor

Economia firmei

A

Zi

180

17. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de

învăţământ

Număr de credite

1

Facultatea de Inginerie Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere (în limba engleză)

AP

Zi

240

Autovehicule rutiere

A/AP

Zi/FR

240

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

A

Zi

240

Mecanică fină si nanotehnologii

A

Zi

240

Mecatronică si robotică

Mecatronică

A

Zi

240

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor si trafic

AP

Zi

240

Ştiinţe inginereşti aplicate

Optometrie

AP

Zi

240

2

Facultatea de Inginerie Tehnologică

Inginerie industrială

Design industrial (în limba engleză)

AP

Zi

240

Tehnologia construcţiilor de maşini

(în limba franceză)

AP

Zi

240