Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.675 din 19.09.2016

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin, judeţul Mureş, şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor - Ruşeţu, judeţul Buzău, precum şi pentru aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea institutului, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 30 septembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, denumit în continuare Institutul, cu sediul în municipiul Constanţa, str. I. C. Brătianu nr. 248, judeţul Constanţa, se reorganizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin fuziune prin absorbţie cu următoarele staţiuni de cercetare-dezvoltare, care se desfiinţează: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin, judeţul Mureş, şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor - Ruşeţu, judeţul Buzău. Articolul 2(1) Patrimoniul Institutului este constituit din patrimoniul actual al Institutului format din bunuri imobile din domeniul public al statului şi bunuri proprii, la care se adaugă patrimoniul format din bunuri imobile din domeniul public şi privat al statului, precum şi bunurile proprii, preluate de la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciureşti, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor - Ruşeţu, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi din datorii şi alte active, stocuri, creanţe, disponibilităţi, evidenţiate în situaţiile financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în protocolul de predare-preluare încheiat de către Institut cu staţiunile cu care fuzionează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Construcţiile şi terenul aferent acestora, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, pot fi închiriate de către Institut cu avizul de oportunitate al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(3) Închirierea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de Institut într-un cont de disponibil, din care acesta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50%, ca venit la bugetul de stat, şi o cotă de 50%, ca venit la bugetul propriu al Institutului, din care acesta foloseşte şi pentru repararea/ reabilitarea construcţiilor/clădirilor din domeniul public al statului pe care le are în administrare, efectuarea lucrărilor de cadastru, precum şi pentru stabilirea valorilor de inventar juste ale acestora.(4) Institutul are în administrare terenuri cu suprafaţa totală de 1.533,38 ha, aflate în proprietatea publică a statului, înregistrate la poziţiile cu nr. MFP 153840, MFP 106428 şi MFP 102530, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, suprafaţă de teren constituită din fuziunea prin absorbţie a celor patru unităţi de cercetare.(5) Institutul, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au obligaţia să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru terenurile prevăzute la alin. (4), în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca la finalizarea acestora Institutul să solicite Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţierea unui proiect de act normativ pentru actualizarea suprafeţelor de teren prevăzute în anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a suprafeţelor de teren prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. Articolul 3Institutul desfăşoară următoarele activităţi codificate în baza clasificării Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN: a)diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 -Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; b)diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; grupa 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); clasa 0150 - Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor); grupa 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii după recoltare; clasa 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 - Activităţi după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea seminţelor; c)diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 101 - Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne; clasa 1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii; grupa 105 - Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; grupa 109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; d)diviziunea 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312 - Repararea maşinilor; clasa 3319 - Repararea altor echipamente; e)diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului de autovehicule şi motociclete; grupa 462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii; clasa 4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; grupa 463 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; clasa 4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile; f)diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 - Transporturi rutiere şi de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri; g)diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 692 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; h)diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; i)diviziunea 75 - Activităţi veterinare; grupa 750 - Activităţi veterinare, clasa 7500 - Activităţi veterinare; j)diviziunea 77 - Activităţi de închiriere şi leasing; grupa 773 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; clasa 7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole; k)diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; l)diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; clasa 8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ. Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu unităţi/instituţii de învăţământ acreditate şi operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Articolul 5Finanţarea activităţilor Institutului se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Institutul beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale. Articolul 7(1) Institutul organizează evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare ale Institutului se aprobă de către consiliul de administraţie al acestuia şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" în vederea centralizării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 8(1) Personalul instituţiilor prevăzute la art. 1 este preluat în cadrul Institutului cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate.(2) Institutul preia pe bază de protocol de predare-preluare contractele individuale de muncă ale personalului de la staţiunile care se desfiinţează potrivit prevederilor art. 1.(3) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare.(4) Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabilă categoriei de personal, prin decizie a directorului general al Institutului, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Salarizarea personalului Institutului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului bugetar.(6) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul poate încheia contracte de furnizare pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice, iar pentru activităţi necalificate cu caracter ocazional poate folosi forţa de muncă zilieră potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată. Articolul 9Numărul maxim de posturi al Institutului este de 120. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Institutului se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia.(2) Institutul întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acesta. Articolul 11(1) Institutul efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază este înregistrat fiscal. (2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la bănci comerciale selectate de către Institut. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică ale Institutului se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul general al Institutului îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Institutului este asigurată de directorul general şi de consiliul de administraţie format din 5 membri.(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul general al unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul Institutului. Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Pentru activitatea desfăşurată, membrii consiliului de administraţie pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită conform prevederilor art. 34 lit. a) teza a patra din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de directorul general, numit pe o perioadă de 4 ani prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pe baza rezultatelor concursului organizat conform legii, perioadă care poate fi prelungită o singură dată cu cel mult 4 ani. (4) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă, cu respectarea prevederilor legale în domeniul salarizării personalului bugetar.(5) Persoana care ocupă funcţia de director general are funcţia de bază la Institut.(6) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului. Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Institutului este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului, în condiţiile legii. Articolul 15Institutul, reorganizat conform prevederilor prezentei hotărâri, preia toate drepturile şi obligaţiile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciureşti, Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin şi Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor - Ruşeţu. Articolul 16Institutul are în dotare un parc auto format din 4 autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi 4 autoutilitare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Articolul 17Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a)bunurile imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciureşti, Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin şi a Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor - Ruşeţu, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 pct. 1, se transmit în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, reorganizat potrivit prevederilor prezentei hotărâri, prin protocol de predare-preluare încheiat între părţile implicate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri; b)scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 3 şi 4; c)denumirea „Staţiunea de Dezvoltare pentru Ovine Ruşeţu" se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Ruşeţu", conform anexei nr. 5.2 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare; d)actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului şi înregistrarea valorii terenurilor, conform anexei nr. 1. Articolul 18Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Mircea Dumitru Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului şi ale bunurilor proprii aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas (CUI - 2410171), precum şi ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi bunurile proprii aflate în administrarea ori, după caz, în proprietatea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciureşti (CUI - 897683), Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin (CUI - 1236116) şi Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Ruşeţu (CUI - 2809955), care trec în administrarea ori, după caz, în proprietatea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas 1. Bunuri din domeniul public al statului

Nr. MFP Cod de clasificare Denumirea Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (în lei)
115901 8.27.07 Saivan 978 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu, km 253 1.004
115911 8.27.07 Saivan 2 corpuri 521 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248 23.006
115918 8.28.10 Fânar 1 400 tone fân balotat Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, DN3, km 253 261
115927 8.27.07 Saivan 5 1576 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, DN3, km 253 23.006
115944 8.28.10 Fânar 2 600 tone fân balotat Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, km 253 549
115949 8.28.13 Magazie 360 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu, km 253 384
115953 8.27.07 Saivan 1238 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248 758
115959 8.28.03 Laborator cercetare 1449 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248 2.249.501
115962 8.28.10 Pavilion 1 558 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248 115.031
115973 8.27.07 Saivan 500 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248 338
115975 8.27.07 Saivan 4 1476 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, - Nr.; km 253 43.136
115978 8.28.10 Pătul 600 tone porumb ştiuleţi Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, - Nr.; km 253 19.411
115982 8.27.07 Saivan 2 1476 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, -; Nr.; km 253 43.136
115985 8.27.07 Saivan 1091 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu km 253248 575
115992 8.27.07 Saivan 1004 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu km 253 939
115993 8.27.07 Saivan 1126 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu km 253 791
115996 8.27.07 Saivan 405 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu km 253 529
116017 8.27.07 Saivan 1100 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu km 253 1.221
116018 8.27.07 Saivan 989 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu km 253 1.247
116026 8.27.07 Saivan 991 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu km 253 744
116033 8.27.07 Saivan 1 1476 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, km 253 44.784
116037 8.27.07 Saivan 1476 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, km 253 44.784
116041 8.28.10 Pătul porumb 200 tone porumb ştiuleţi Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248 7.988
116048 8.28.10 Fânar 1 cu paratrăsnet 300 tone fân balotat Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248 652
116051 8.28.10 Fânar 300 tone fân balotat Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248 886
121296 8.28.10 Clădire moara de furaje Beton, S = 258 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Nr. km 253 200
Nr. MFP Cod de clasificare Denumirea Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (în lei)
121297 8.27.07 Adăpost şopron berbeci S = 851 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, bd. I. C. Brătianu nr. 248 287
121298 8.28.10 Clădire - Muzeul Oii Cărămidă, acoperiş tablă, S = 216 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, bd. I. C. Brătianu nr. 248 42.800
121299 8.28.13 Atelier mecanic Stâlp beton, zid cărămidă, acoperiş tablă S = 744 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, bd. I. C. Brătianu nr. 248 476
121300 8.28.10 Drum acces Dale beton, R = 1200 m Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, bd. I. C. Brătianu Nr. km 253 770
153840 8.05.03 Total teren S = 558,1280 ha Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. Ion. C. Brătianu nr. 248 107.945.821
Total I.C.D.C.O.C. - Palas 110.615.015
102468 8.28.03 Clădire laborator Cărămidă, azbociment, 252 m2 Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa 2.432
102474 8.29.08 Clădire birou + laborator Cărămidă, ţiglă, 396 m2 Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa 2.052
102476 8.27.07 Saivan Cărămidă, azbociment Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa 3.496
102482 8.28.10 Maternitate Cărămidă, ţiglă Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa 19.190
102492 8.28.10 PIAV Cărămidă, ţiglă Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa 532
102522 8.28.10 Padoc piatră Piatră cubică Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa 912
102524 8.28.10 Clădire atelier Cărămidă Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa 2.090
102526 8.28.10 Padoc piatră Piatră cubică Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa 912
102528 8.28.08 Garaj auto Cărămidă, 42 m2 Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa 3.192
102530 8.05.03 Total teren S-725,00 ha Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa 16.888.160
Total S.C.D.C.O.C. Bilciureşti 16.922.968
106367 8.27.07 Adăpost animale 500 mp construcţii semideschise cu utilaje, apă, energie electrică Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin, judeţul Mureş 27.495
106368 8.27.07 Adăpost animale 500 mp construcţii semideschise cu utilaje, apă, energie electrică Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin, judeţul Mureş 27.495
106394 8.27.07 Adăpost animale 500 mp construcţii semideschise cu utilaje, apă, energie electrică Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin, judeţul Mureş 16.497
106399 8.27.07 Adăpost animale 500 mp construcţii semideschise cu utilaje, apă, energie electrică Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin, judeţul Mureş 16.497
106401 8.28.12 Bloc locuinţe (P + 2 nivele) Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin, judeţul Mureş 247.455
106404 8.28.10 Filtru sanitar Construcţie din cărămidă compartimentată funcţional, 150 mp Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin, judeţul Mureş 10.998
106417 8.29.08 Clădire administrativă cu laboratoare 2 nivele cu SU = 820 mp Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin, judeţul Mureş 267.251
106428 8.05.03 Total teren S = 250,21 ha Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin, judeţul Mureş 10.100.000
Total S.C.D.C.O.C. Reghin 10.713.688
115300 8.28.10 Filtru sanitar - birou Pereţi cărămidă, planşeu beton, 280 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 217.300
115306 8.27.07 Saivan ovine cu şopron Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 1800 mp Judeţul Buzău, satul Spătaru; nr.: 411.686
Nr. MFP Cod de clasificare Denumirea Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (în lei)
115316 8.27.07 Saivan ovine cu şopron Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 1800 mp Judeţul Buzău, satul Spătaru; nr.: 392.590
115322 8.28.12 Casă de locuit pentru ciobani Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 120 mp Judeţul Buzău, satul Spătaru; nr.: 30.600
115327 8.28.10 Magazie, 25 vagoane Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 200 mp Judeţul Buzău, satul Spătaru; nr.: 35.600
115341 8.27.03 Siloz suprafaţă beton, 120 mc Judeţul Buzău, satul Spătaru; nr.: 317
115352 8.28.10 Clădire preparat furaje Cărămidă, învelitoare azbociment, 216 mp Judeţul Buzău, satul Spătaru; nr.: 58.300
Total S.C.D.C.O. Ruşeţu 1.146.293
TOTAL GENERAL 139.397.964
153840 106428 102530 8.05.03 Total general teren I.C.D.C.O.C. - Palas Suprafaţa - 1.533,3380 ha 134.933.981

2. Bunuri din domeniul privat al statului

Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
I.C.D.C.O.C. - Palas S.C.D.C.O.C. - Bilciureşti S.C.D.C.O.C. - Reghin S.C.P.C.O. - Ruşeţu Total
1. 1. Construcţii - - 180.000 - 180.000 în administrare
2. 2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii - - - - -
3. 3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale - - - - -
TOTAL - - 180.000 - 180.000

3. Bunuri proprii

Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
I.C.D.C.O.C. - Palas S.C.D.C.O.C. -Bilciureşti S.C.D.C.O.C. - Reghin S.C.P.C.O. - Ruşeţu Total
1. 1. Construcţii 491.036,63 - 30.000 - 521.036,63 în proprietate
2. 2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 3.080.465,32 142.630 671.106 - 3.894.201,32 în proprietate
3. 3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale 31.211,58 5.635 25.200 - 62.046,58 în proprietate
TOTAL 3.602.713,53 148.265 726.306 - 4.477.284,53

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi terenul aferent acestora aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas, judeţul Constanţa, CUI - 2410171 care pot fi închiriate, în condiţiile legii

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (în lei)
115911 8.27.07 Saivan două corpuri Suprafaţa - 521 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I.C. Brătianu nr. 248 23.006
121298 8.28.10 Clădire - Muzeul Oii Cărămidă, acoperiş tablă, Suprafaţa - 216 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, bd. I.C. Brătianu nr. 248 42.800
121299 8.28.13 Atelier mecanic Stâlp beton, zid cărămidă, acoperiş tablă Suprafaţa - 744 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, bd. I.C. Brătianu nr. 248 476
115300 8.28.10 Filtru sanitar - birou Pereţi cărămidă, planşeu beton, 280 mp Judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 217.300
115306 8.27.07 Saivan ovine cu şopron Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 1.800 mp Judeţul Buzău; satul Spătaru; nr.: 411.686
115316 8.27.07 Saivan ovine cu şopron Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 1.800 mp Judeţul Buzău; satul Spătaru; nr.: 392.590
115322 8.28.12 Casă de locuit pentru ciobani Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 120 mp Judeţul Buzău; satul Spătaru; nr.: 30.600
115327 8.28.10 Magazie, 25 vagoane Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 200 mp Judeţul Buzău; satul Spătaru; nr.: 35.600
115341 8.27.03 Siloz suprafaţă beton, 120 mc Judeţul Buzău; satul Spătaru; nr.: 317
115352 8.28.10 Clădire preparat furaje Cărămidă, învelitoare azbociment, 216 mp Judeţul Buzău; satul Spătaru; nr.: - 58.300

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile care se scad din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti, CUI - 897683, ca urmare a executării silite, respectiv a Sentinţei civile nr. 131/2011 a Judecătoriei Pucioasa, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1.254 din 7 noiembrie 2007

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ al dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Baza legală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
102489 8.28.03 Clădire laborator Cărămidă, ţiglă 215 mp în incinta staţiunii Judeţul Dâmboviţa, oraşul Fieni, nr. - 1940 120 Sentinţa civilă nr. 2.250/2007 în Dosarul nr. 1.172/315/2007; Decizia nr. 1.254/07.11.2007 imobil
102496 8.27.07 Grajd nr. 1 Cărămidă, 4 comp., 265 mp în incinta staţiunii Judeţul Dâmboviţa, oraşul Fieni, nr. - 1942 630 imobil
102511 8.27.07 Grajd nr. 2 Piaţă, acop. azbociment în incinta staţiunii Judeţul Dâmboviţa, oraşul Fieni, nr. - 1942 670 imobil
102515 8.27.07 Grajd nr. 3 Cărămidă, 365 mp în incinta staţiunii Judeţul Dâmboviţa, oraşul Fieni, nr. - 1940 750 imobil
102516 8.27.07 Grajd nr. 4 Cărămidă, ţiglă, Suprafaţa -196 mp în incinta staţiunii Judeţul Dâmboviţa, oraşul Fieni, nr. - 1940 1.240 imobil
102519 8.28.03 Clădire laborator + cantină Cărămidă, ţiglă, 244 mp în incinta staţiunii Judeţul Dâmboviţa, oraşul Fieni, nr. - 1940 150 imobil
TOTAL 3.560

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Ruşeţu (CUI - 2809955), situate pe terenuri proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care au trecut în domeniul privat al Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Ruşeţu şi s-au transmis în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu titlu gratuit, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care se scad din inventarul bunurilor din domeniul public al statului

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (în lei) Date de identificare teren aferent (T - tarla; P - parcelă) Cartea funciară nr.
114951 8.28.10 Magazie cereale - Lunca Pereţi cărămidă, învelit. azbociment 200 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 56 T13 P252 1333
114958 8.28.13 Ghereta poarta nr. 1 Pereţi cărămidă, planşeu beton, instalaţie electrică, 6 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 2 T13, P 252 1333
114960 8.28.10 Clădirea uzinei electrice Clădire, planşeu beton armat, AD, 16,3 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 6 T18 P813 1328
114967 8.28.03 Abator - laborator Pereţi cărămidă, şarpantă lemn, 72 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 905 T6, P124 1323
114971 8.27.07 Grajd testare porcine 2 hale a 132 boxe, 1.182 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 1.778 T6, P124 1323
114977 8.27.07 Grajd porcin - flux Zidărie cărămidă, învelit. tablă, instalaţie electrică şi sanitară, 1.080 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 367 T6, P124 1323
114979 8.27.07 Maternitate scr. nr. 3 Pereţi cărămidă, învelit. ţiglă, instalaţie electrică şi apă 1.182 mp, capacitate 120 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 344 T6, P124 1323
114981 8.27.07 Maternitate scr. nr. 1 Pereţi cărămidă, învelit. ţiglă, instalaţie electrică şi apă, 1.182 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 850 T6, P124 1323
114984 8.27.07 Adăpost tineret porcin Pereţi cărămidă, învelit. ţiglă, instalaţie electrică şi apă, 1.182 mp, capacitate 4.200 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 573 T6, P124 1323
114986 8.27.07 Grajd pentru cabaline Zidărie cărămidă, jgheab beton, 40 mp, capacitate 10 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 122 T6, P124 1323
115014 8.28.10 Magazie furaje - 50 vagoane Pereţi cărămidă, învelit. ţiglă Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 293 T6, P124 1323
115018 8.28.12 Clădire locuit 2 apartamente Ferma de porci Pereţi cărămidă, învelit. ţiglă, instalaţie electrică şi sanitară, 100 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 22 T6, P124 1323
115052 8.27.07 Grajd tineret creşă 1 Capacitate 1.200 capete, 1.200 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 1.370 T6, P124 1323
115053 8.28.12 Bloc 6 apartamente cu anexe Pereţi cărămidă, planşeu beton, instalaţie electrică şi sanitară, 1.100 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 14.510 T13, P 252 1333
115058 8.28.12 Cantină şi sală de mese Pereţi cărămidă, învelitoare ţiglă, instalaţie electrică şi sanitară, 128 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 119 T12, P 252 1333
115068 8.28.12 Clădire locuit cu două nivele Pereţi cărămidă, învelit. ţiglă, instalaţie electrică şi sanitară, 180 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 44 T 13, P 252 1333
115075 8.28.10 Clădire staţie pompare Cărămidă, pardoseală beton, învelit. ţiglă, 16 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 2 T 13, P 252 1333
115078 8.28.10 Cantină - economic Cărămidă, învelit. tablă, instalaţie electrică, 108 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 55 T 13, P 252 1333
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (în lei) Date de identificare teren aferent (T - tarla; P - parcelă) Cartea funciară nr.
115084 8.29.08 Clădire adm. Lunca Cărămidă, învelit. tablă, instalaţie electrică, 120 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 217 T 13, P 252 1333
115089 8.28.13 Clădire poarta nr. 2 Cărămidă, învelit. ţiglă, instalaţie electrică, 12 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 19 T 13, P 252 1333
115093 8.27.07 Grajd tin. porcin Văcăreasca Zidărie cărămidă, AD 997 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 629 T18, P812 1328
115101 8.28.10 Magazie cereale - Lunca Pereţi cărămidă, învelit. ţiglă AD 605,92 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 195 T 13, P 252 1333
115102 8.28.12 Clădire locuit - Văcăreasca Pereţi cărămidă, învelit. ţiglă, instalaţie electrică, 20 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 28 T18, P812 1328
115103 8.27.07 Saivan cu padoc ovine Pereţi beton, învelit. internită, şopron, 1.680 mp, capacitate 1.200 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 9.670 T 13, P 252 1333
115113 8.28.10 Magazie cu moară - Văcăreasca Pereţi cărămidă, ţiglă, instalaţie electrică, 1.200 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 96 T18, P812 1328
115233 8.28.10 Magazie furaje - Lunca Zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ţiglă, capacitate 50 vagoane Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 225 T 13, P 252 1333
115239 8.28.12 Clădire locuit Oierie Pereţi cărămidă, şarpantă lemn, ţiglă, 60 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 19 T 13, P 309 1343
115243 8.28.10 Platformă muls Macovei Pereţi zidărie pe 3 laturi, şarpantă lemn, învelit. tablă, 50 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 16 T 21, P 921 1322
115248 8.27.07 Grajd pentru oi - Lunca Pereţi cărămidă, şarpantă lemn, ţiglă, 1.492 mp, 1.200 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 102 T 13, P 252 1333
115256 8.27.07 Grajd pentru oi - Lunca Pereţi cărămidă, şarpantă lemn, ţiglă, 1.492 mp, 1.200 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 176 T 13, P 252 1333
115257 8.27.07 Saivan cu padoc ovine Pereţi beton, învelit. internită, şopron, 11.120 mp, capacitate 800 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 7.018 T 13, P 252 1333
115261 8.27.07 Saivan cu padoc ovine Pereţi beton, învelit. internită, şopron 11.120 mp, capacitate 800 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 7.018 T 13, P 252 1333
115262 8.28.10 Magazie furaje - 50 vagoane Pereţi cărămidă, învelit. ţiglă Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 93 T 6, P 124 1323
115265 8.27.07 Saivan cu padoc ovine Pereţi beton, învelit. internită, şopron, 11.120 mp, 800 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 7.018 T 13, P 252 1333
115271 8.27.07 Maternitate scroafe nr. 2 Pereţi cărămidă, învelit. ţiglă, instalaţie electrică şi apă, 1.182 mp, 120 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 437 T 6, P 124 1323
115272 8.27.07 Saivan cu padoc ovine Pereţi beton, învelit. internită, şopron, 1.680 mp, 1.200 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 7.670 T 13, P 252 1333
115276 8.27.07 Saivan ovine Oierie Zidărie cărămidă, ţiglă, instalaţie electrică 600 mp, 450 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 274 T 13, P 312 1343
115278 8.27.07 Grajd pentru oi stabulaţie Pereţi zidărie, ţiglă, instalaţie electrică, 1.492 mp, 1.200 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 115 T 13, P 252 1333
115280 8.27.07 Saivan pentru ovine Oierie Pereţi zidărie, ţiglă, AD 1.492 mp, 1.200 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 240 T13, P 312 1343
115282 8.28.10 Cabină pod basculă Cărămidă, acoperiş beton armat, 6 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 9 T 6, P 124 1323
115286 8.28.10 Filtru sanitar Cărămidă, beton armat, instalaţie electrică, încălzire, 300 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 622 T 6, P 124 1323
115287 8.27.07 Grajd vieri Cărămidă, acoperiş beton armat, instalaţie electrică şi apă 1.182 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 866 T 6, P 124 1323
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (în lei) Date de identificare teren aferent (T - tarla; P - parcelă) Cartea funciară nr.
115290 8.27.07 Maternitate scroafe Cărămidă, învelit. beton armat, instalaţie electrică şi apă, 1.182 mp, 120 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 1043 T 6, P 124 1323
115293 8.27.07 Grajd tineret creşă II Capacitate 1.200 capete 1.200 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 1340 T 6, P 124 1323
115297 8.27.07 Saivan cu padoc ovine Pereţi beton, învelitoare eternită, şopron, 11.120 mp, 800 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 7.018 T 13, P 252 1333
115303 8.27.07 Grajd cai serviciu Lunca Pereţi cărămidă, învelit. ţiglă, instalaţie electrică, 80 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 121 T 13, P 252 1333
115340 8.28.10 Magazie cereale - Văcăreasca Pereţi cărămidă, învelit. ţiglă, AD 152,6 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 12 T 18, P 812 1328
115342 8.28.03 Laborator cercetare Pereţi zidărie, acoperiş tablă, AD 310,4 mp - parter, AD 310,4 mp etaj Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 36.289 T 13, P, 252 1333
115343 8.28.10 Magazie preparat furaje Cărămidă, construct. pct. moară, 80 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 1.872 T 13, P, 252 1333
115349 8.28.13 Atelier de reparaţii Pereţi cărămidă, ţiglă, instalaţie electrică, 120 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 60 T 13, P, 252 1333
115355 8.27.07 Maternitate scroafe nr. 4 Pereţi cărămidă, învelit. ţiglă, instalaţie electrică şi apă, 1.182 mp, capac. 120 capete Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 386 T 6, P 124 1323
121443 8.28.12 Clădire locuit 4 apartamente, pereţi cărămidă, acoperiş ţiglă, S = 231,78 mp Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău 27.943 T 16, P 777 - intravilan 1340
TOTAL 140.274SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 675/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 675 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu