Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.645 din 07.08.2020

privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 11 august 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IOrganizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie Articolul 1
(1) Institutul Naţional de Administraţie, denumit în continuare Institutul, se organizează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
(2) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Occidentului nr. 14, sectorul 1.
(3) Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor sale, Institutul poate utiliza şi alte spaţii, în condiţiile legii.
Articolul 2
(1) Institutul pune în aplicare direcţiile strategice ale Guvernului privind eficientizarea administraţiei publice prin profesionalizarea personalului din administraţia publică centrală şi locală.
(2) Institutul exercită atribuţii în domeniile:a)formării profesionale a personalului din administraţia publică; b)perfecţionării profesionale a personalului din administraţia publică; c)cercetării-inovării în domeniul administraţiei publice; d)facilitării comunicării informaţiilor şi cunoştinţelor în domeniul administraţiei publice; e)asigurării calităţii în domeniul formării personalului din administraţia publică.
Articolul 3
(1) În domeniul formării şi perfecţionării profesionale în administraţia publică, pentru îndeplinirea atribuţiilor principale, Institutul realizează următoarele:a)implementează Strategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2016, cu modificările ulterioare, în conformitate cu atribuţiile care îi revin; b)elaborează, până la data de 31 ianuarie, pentru anul în curs, cu respectarea nevoilor de formare comunicate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, grilele de programe de formare profesională şi tematica aferentă acestora, care sunt supuse spre avizare Consiliului de coordonare. Grilele de programe de formare profesională pot fi actualizate semestrial, în funcţie de nevoile suplimentare de formare identificate, şi de îndată, în cazul apariţiei unei modificări legislative importante; c)întocmeşte oferta de formare pentru programele de formare profesională pe care le organizează, pe care o comunică instituţiilor şi autorităţilor publice şi o publică pe siteul propriu; d)asigură comunicarea şi buna colaborare instituţională cu celelalte instituţii publice care organizează programe de formare profesională; e)elaborează metodologia de selecţie a experţilor şi formatorilor cu care colaborează pentru derularea programelor de formare pe care le organizează; f)întocmeşte şi gestionează evidenţa experţilor şi formatorilor care participă la derularea programelor de formare pentru personalul din administraţia publică; g)elaborează metodologiile de selecţie a partenerilor în procesul de formare, care se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei; h)fundamentează, elaborează şi implementează programe şi proiecte cu finanţare externă în domeniul său de activitate, monitorizează derularea acestora şi prezintă periodic ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei rapoarte privind modul de derulare a acestora; i)elaborează regulamentele de organizare şi desfăşurare a programelor de formare specializată derulate de Institut; j)alte atribuţii prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.
(2) Institutul asigură programe de formare specializată pentru ocuparea, în condiţiile legii, a funcţiilor corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.
(3) Institutul asigură formare pentru:a)funcţionari publici; b)personal care îşi exercită activitatea în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de management; c)persoane alese sau numite în funcţie de demnitate publică sau asimilate acestora; d)aleşi locali; e)alte categorii de personal din administraţia publică, stabilite prin lege.
(4) Pentru programele de formare specializată prevăzute la alin. (2) tematica este aprobată de preşedintele Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.
(5) Condiţiile de organizare a programelor de formare specializată prevăzute la alin. (2), numărul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţa nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfăşurare a concursului, tariful şi modalităţile pentru plata tarifului de participare la program se stabilesc prin regulamente de organizare şi desfăşurare aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, la propunerea preşedintelui Institutului.
Articolul 4
(1) Institutul asigură programe de perfecţionare profesională pentru:a)grupurile-ţintă strategice, stabilite prin acte normative, documente programatice sau alte documente emise de Guvern şi comunicate Institutului prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; b)personalul din administraţia publică, în baza nevoilor de formare identificate la nivelul administraţiei publice şi centralizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; c)instituţii şi autorităţi publice sau persoane interesate.
(2) Procedura de identificare a nevoilor de formare profesională în administraţia publică pentru categoriile de beneficiari de formare prevăzuţi la alin. (1) este aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(3) Pentru programele de perfecţionare profesională prevăzute la alin. (1), tematica este aprobată de preşedintele Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.
(4) Tarifele se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, la propunerea preşedintelui Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.
Articolul 5
(1) În domeniul cercetării şi inovării în administraţia publică, Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii:a)organizează activităţi de cercetare-inovare în domeniul administraţiei publice, seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică; b)realizează analize, studii, rapoarte, prognoze şi publicaţii în domeniul administraţiei publice; c)participă la activităţi de cercetare-inovare în domeniul administraţiei publice, seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică; d)sprijină/facilitează susţinerea activităţii de cercetare şi inovare prin acordarea de burse şi granturi de cercetare, în condiţiile legii; e)accesează mecanisme de finanţare în domeniul cercetării-inovării şi derulează proiecte, în condiţiile legii.
(2) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Institutul se poate asocia sau poate încheia parteneriate cu alte instituţii şi autorităţi publice, cu instituţii similare din ţară şi străinătate sau cu instituţii de învăţământ superior şi alte persoane juridice, de drept public sau privat, interesate.
Articolul 6În domeniul facilitării comunicării informaţiilor şi cunoştinţelor în materia administraţiei publice, Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii: a)diseminează rezultatele analizelor, studiilor, rapoartelor, prognozelor, proiectelor în domeniul administraţiei publice realizate, prin diverse forme de comunicare, publicaţii tipărite sau în format electronic; b)dezvoltă, la nivel naţional, baze de date, biblioteci şi reţele în domeniul formării profesionale, în mod direct sau în parteneriat cu alte persoane juridice, de drept public sau privat din piaţa de formare; c)pune la dispoziţie instituţiilor şi autorităţilor publice, cu titlu gratuit, baze de date şi biblioteci în domeniul administraţiei publice; d)organizează seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală şi locală; e)participă la reţele naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale şi în domeniul cercetării-inovării în administraţia publică. Articolul 7În domeniul asigurării calităţii formării personalului din administraţia publică, Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii: a)stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare, standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează; b)elaborează sau, după caz, actualizează standardele ocupaţionale pentru ocupaţiile din domeniul administraţiei publice; c)întreprinde demersurile necesare autorizării, în condiţiile legii, a programelor de perfecţionare profesională pe care le organizează; d)asigură controlul şi monitorizarea respectării standardelor de calitate pentru programele de formare pe care le organizează în mod direct sau pe care le derulează în parteneriat sau în asociere cu alţi furnizori de formare. Articolul 8Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Institutul poate: a)să colaboreze cu instituţiile şi autorităţile publice; b)să colaboreze cu instituţii şi organisme similare din ţară şi din străinătate în domeniul său de activitate; c)să negocieze, în baza mandatului stabilit de ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, încheierea unor acorduri şi proiecte de colaborare internaţională în domeniile sale de activitate, pe care le prezintă acestuia în vederea aprobării sau însuşirii, urmată de transmiterea către Guvern spre aprobare, după caz; d)să încheie parteneriate cu entităţi publice şi private, după caz. Articolul 9
(1) Preşedintele Institutului conduce aparatul propriu al Institutului, stabilit prin prezenta hotărâre, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia, în condiţiile legii.
(2) Preşedintele reprezintă Institutul în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, cu persoane juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie.
(3) Vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile care îi sunt delegate de preşedinte prin ordin, în condiţiile legii.
Articolul 10
(1) Institutul are un secretar general, care face parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi este numit în condiţiile legii.
(2) Atribuţiile secretarului general se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Institutului.
Articolul 11
(1) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Institutului este de 100, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui Institutului.
(2) Personalul Institutului este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual.
(3) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa nr. 1.
(4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui Institutului, având în vedere nevoile instituţionale şi structura de personal, se pot înfiinţa, după caz, servicii, birouri şi/sau alte compartimente, în condiţiile legii.
(5) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente se aprobă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, la propunerea preşedintelui Institutului.
(6) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.
(7) Atribuţiile compartimentelor, atribuţiile şi responsabilităţile personalului, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului, precum şi prin fişa postului.
Articolul 12
(1) Bugetul se aprobă de către ordonatorul principal de credite.
(2) În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Institutul poate iniţia, finanţa şi/sau gestiona/implementa programe şi proiecte de interes naţional, regional sau local în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.
Articolul 13
(1) Pe lângă Institut funcţionează un Consiliu de coordonare, constituit în condiţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare.
(2) Consiliul de coordonare se constituie prin decizie a primministrului, pe baza propunerilor scrise ale conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare.
(3) Selecţia membrilor Consiliului de coordonare prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, şi a supleanţilor acestora se va face în baza unor criterii de selecţie aprobate prin decizie a primministrului, la propunerea ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei. Criteriile de selecţie sunt publicate pe paginile de internet ale Cancelariei Prim-Ministrului, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi Institutului. Membrii consiliului nu pot face parte din secretariatul acestuia.
(4) Consiliul de coordonare adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui consiliului este hotărâtor.
(5) Secretariatul Consiliului de coordonare este asigurat de Institut.
(6) Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.
Articolul 14Consiliul de coordonare îndeplineşte următoarele atribuţii: a)avizează anual grilele de programe de formare profesională organizate de Institut şi tematica specifică a acestora; b)avizează regulamentele de organizare şi desfăşurare a programelor de formare specializată derulate de Institut; c)avizează standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează Institutul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; d)avizează propunerile de standarde ocupaţionale elaborate de Institut; e)elaborează proiectul de regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare, care este înaintat spre aprobare ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei; f)avizează proiectul de buget al Institutului, precum şi execuţia bugetară a acestuia; g)avizează propunerile preşedintelui Institutului privind tarifele de participare la programele de formare profesională organizate de Institut, în condiţiile legii, anterior înaintării lor spre aprobare prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei; h)avizează acordurile de colaborare, de parteneriat sau asociere încheiate de Institut; i)avizează înfiinţarea centrelor teritoriale de formare continuă. Articolul 15
(1) Centrele teritoriale de formare continuă pentru administraţia publică, denumite în continuare centre teritoriale, sunt structuri fără personalitate juridică în cadrul Institutului.
(2) Numărul şi locaţia centrelor teritoriale se stabilesc prin ordin al preşedintelui Institutului, în condiţiile legii.
Articolul 16
(1) Centrele teritoriale exercită atribuţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare.
(2) Centrele teritoriale pot exercita şi alte atribuţii care le-au fost delegate prin ordin al preşedintelui Institutului.
Articolul 17Conducătorii centrelor teritoriale sunt funcţionari publici de conducere şi sunt numiţi de preşedintele Institutului, în urma promovării unui concurs organizat în condiţiile legii. Articolul 18În organizarea şi derularea programelor de formare prevăzute la art. 7 lit. a)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, Institutul utilizează personal specializat, după cum urmează: a)funcţionari publici şi personal contractual cu experienţă în administraţia publică, certificaţi în condiţiile legii; b)personal didactic din învăţământul superior; c)formatori de competenţe profesionale, certificaţi în condiţiile legii.
Capitolul IIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 19
(1) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile legii.
(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei împreună cu Ministerului Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statutului, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Predarea întregului personal al Institutului, care a fost preluat prin protocol de predare-primire de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei conform Hotărârii Guvernului nr. 358/2020, se realizează prin protocol de predare-preluare încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi Institut, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(4) Aplicarea procedurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la încadrarea personalului în cadrul structurii organizatorice a Institutului se va realiza în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 20
(1) Parcul normat de mijloace de transport pentru Institut şi pentru centrele teritoriale este prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Consumul lunar de carburant se stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului pentru fiecare autoturism.
Articolul 21 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Augustin-Cătălin Iapă, secretar de stat Preşedintele Institutului Naţional de Administraţie, Pavel Năstase Ministrul muncii şi protecţiei sociale, Victoria Violeta Alexandru Ministrul educaţiei şi cercetării, Cristina Monica Anisie Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu
ANEXA Nr. 11 )1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Institutului Naţional de Administraţie ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a bunurilor imobile aferente activităţii de formare profesională

Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresă
Bunuri din domeniul public al statului
162.264 8.29.08 Imobil - sediu Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti Clădire C1 - corp A Regim de înălţime: S + D + P + E + M Suprafaţă construită = 290 mp Suprafaţă totală = 814,17 mp Suprafaţă desfăşurată = 1.135 mp Nr. cadastral 243215-C1 Clădire C2 - corp B anexă Regim de înălţime: P Suprafaţă construită desfăşurată = 15 mp Suprafaţă utilă totală = 10,85 mp Nr. cadastral 243215-C2 Teren intravilan Suprafaţă teren = 1.238 mp Nr. cadastral/nr. CF 243215 N: Str. Occidentului E: proprietăţi private S: Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice I.N. Socolescu V: Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice I.N. Socolescu Str. Occidentului nr. 14, municipiul Bucureşti, sectorul 1 2004 6.501.310,00 MLPDA Cod unic de identificare (CUI) 26369185 - ordonator principal de credite; Institutul Naţional de Administraţie Cod unic de identificare (CUI) 37589690 - Administrator
155800 8.29.08 Imobil - sediu Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara Clădire C1 Regim de înălţime: P + 2E Suprafaţă construită = 842 mp Suprafaţă desfăşurată = 2.526 mp Nr. cadastral/nr. topografic: 411632-C1 Clădire D3 Regim de înălţime: P Suprafaţă construită = 661 mp Suprafaţă desfăşurată = 661 mp Nr. cadastral/nr. topografic: 411632-C2 Clădire D4 Regim de înălţime: P Suprafaţă construită = 141 mp Suprafaţă desfăşurată = 141 mp Nr. cadastral/nr. topografic: 411632-C3 Teren intravilan Suprafaţă teren = 7.288 mp Nr. cadastral/nr. CF: 411632 Nr. topografic 2049/1/2 N - statul român prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră E - statul român, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră S - statul român, prin Serviciul Român de Informaţii şi prin Ministerul Afacerilor Interne V - statul român, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Str. Grigore T. Popa nr. 2B (cale de acces din str. Sever Bocu nr. 49) municipiul Timişoara, judeţul Timiş 2006 8.901.254,00 MLPDA Cod unic de identificare (CUI) 26369185 - ordonator principal de credite; Institutul Naţional de Administraţie Cod unic de identificare (CUI) 37589690 -Administrator
Bunuri din domeniul public al statului
155318 8.29.08 Parte imobil - sediu Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Sibiu Construcţii Regim de înălţime: S + P + E + M Drept de administrare asupra 17 încăperi din imobil având: Suprafaţă construită = 520 mp Suprafaţă construită desfăşurată = 1.435,83 mp Teren intravilan Suprafaţă teren = 2.384 mp Nr. CF: 3119 Sibiu Nr. topografic 1576/1, 1577/1 N - Grup şcolar Agricol Sibiu E - Grup şcolar Agricol Sibiu S - Primăria Municipiului Sibiu, Cercul Militar Sibiu V - Str. Banatului, locuinţe Bd. Victoriei nr. 2-4, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu 1996 5.320.060 MLPDA Cod unic de identificare (CUI) 26369185 - ordonator principal de credite; Institutul Naţional de Administraţie Cod unic de identificare (CUI) 37589690 -Administrator
Bunuri din domeniul privat al statului - investiţie realizată în imobilul mai sus identificat
Nr. de identificare M.F.P. Mansardă cu 17 încăperi 508.500,00
INVPPS-31409-2015
Valoarea totală de inventar (în lei) a bunurilor din domeniul public şi din domeniul privat al statului (mai sus identificate) 21.231.124

ANEXA Nr. 3PARCUL NORMAT DE MIJLOACE DE TRANSPORT pentru Institutul Naţional de Administraţie şi pentru centrele teritoriale

Nr. crt. Denumirea instituţiei Tipul mijlocului de transport Parc normat (bucăţi)
1. Institutul Naţional de Administraţie, inclusiv activităţi specifice de organizare şi monitorizare autoturism 13SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 645/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 645 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 645/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu