Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.643 din 07.08.2020

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 12 august 2020SmartCity1

În vederea asigurării aplicării prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord,având în vedere dispoziţiile art. 131 din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 şi (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1În cuprinsul prezentei hotărâri se aplică definiţiile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2019/945, şi în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947. Articolul 2
(1) Se desemnează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor ca autoritate de notificare în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945.
(2) În conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, evaluarea şi monitorizarea organismelor de evaluare a conformităţii se efectuează de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
Articolul 3Pe baza documentelor puse la dispoziţie de organismul naţional de acreditare prevăzut la art. 2 alin. (2), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor informează Comisia Europeană cu privire la procedurile de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi procedurile de monitorizare a organismelor notificate, precum şi în legătură cu orice modificări ale acestora. Articolul 4
(1) Se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca autoritate de supraveghere a pieţei pentru produsele care intră sub incidenţa cap. II din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, denumite în continuare produse.
(2) În exercitarea atribuţiilor de autoritate de supraveghere a pieţei, Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate dispune, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului delegat (UE) 2019/945, măsuri privind restricţionarea sau interzicerea introducerii şi/sau punerii la dispoziţie pe piaţa din România a unui produs sau pentru retragerea sau rechemarea acestuia de pe piaţă.
(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) se dispun prin decizie a directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române şi se comunică operatorului economic care a introdus şi/sau a pus la dispoziţie pe piaţa din România produsul care face obiectul deciziei.
(4) În cazul luării unei decizii privind interzicerea introducerii pe piaţa din România a unui produs, Autoritatea Aeronautică Civilă Română informează în mod corespunzător autoritatea vamală.
(5) Fără a aduce atingere atribuţiilor Autorităţii Aeronautice Civile Române rezultate din calitatea de autoritate de supraveghere a pieţei conform alin. (1), în vederea eficientizării activităţilor specifice de supraveghere a pieţei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în conformitate cu atribuţiile legale ce îi revin, verifică produsele puse la dispoziţie pe piaţa din România de către importatori şi distribuitori, indiferent de canalul de comercializare, pentru a se asigura că sunt respectate următoarele cerinţe:a)marcajul CE este aplicat pe produs, cu respectarea dispoziţiilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 şi ale art. 15 şi 16 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945; b)numărul de identificare al organismului notificat a fost aplicat cu respectarea dispoziţiilor art. 16 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945; c)a fost aplicată eticheta de identificare a clasei produsului; d)a fost aplicată, după caz, indicaţia nivelului de putere acustică; e)numărul de serie al produsului a fost aplicat şi are formatul corect; f)manualul sau informaţiile prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2019/945 sunt disponibile, inclusiv în limba română; g)declaraţia de conformitate UE, întocmită corect, este ataşată produsului, inclusiv in limba română; h)documentaţia tehnică este disponibilă şi completă; i)numele producătorului sau al importatorului produsului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată, adresa website-ului şi adresa poştală la care pot fi contactaţi sunt indicate pe produs, pe ambalajul acestuia sau într-un document însoţitor.
(6) În exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (5), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cooperează cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
(7) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor comunică Autorităţii Aeronautice Civile Române neconformităţile identificate în urma verificărilor efectuate în conformitate cu alin. (5) şi, după caz, sancţiunile aplicate.
Articolul 5În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) şi ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, manualul, informaţiile şi declaraţia de conformitate UE care însoţesc orice produs care intră sau este pus la dispoziţie sub orice formă pe piaţa din România, în vederea comercializării, trebuie să fie traduse în limba română. Articolul 6
(1) Producătorii cu sediul în România, precum şi importatorii produselor comunică Autorităţii Aeronautice Civile Române adresele şi datele de contact ale distribuitorilor cărora le-au furnizat produse în vederea comercializării acestora pe teritoriul României.
(2) Distribuitorii care comercializează produse pe teritoriul României, inclusiv prin canale electronice, comunică Autorităţii Aeronautice Civile Române datele de contact şi adresele producătorilor sau, după caz, ale importatorilor care le-au furnizat produsele.
Articolul 7Se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca autoritate competentă în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947. Articolul 8Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a)introducerea sau punerea la dispoziţie pe piaţa din România de către importatori sau distribuitori a unui produs care nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 4 alin. (5); b)nerespectarea de către producători a obligaţiilor ce le revin conform art. 4 alin. (3) şi art. 6 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945; c)nerespectarea de către importatori a obligaţiilor ce le revin conform art. 8 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, altele decât cele care intră sub incidenţa lit. a); d)nerespectarea de către distribuitori a obligaţiilor ce le revin conform art. 9 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, altele decât cele care intră sub incidenţa lit. a); e)nerespectarea de către operatorii economici a dispoziţiilor art. 11 din Regulamentul delegat (UE) 2019/945; f)nerespectarea de către operatorii UAS a obligaţiei de înregistrare conform cerinţei prevăzute la art. 14 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947; g)utilizarea de către un pilot la distanţă, într-o operaţiune UAS din categoria „deschise", a unei aeronave fără pilot pentru care nu sunt respectate cerinţele prevăzute la pct. UAS.OPEN.050 subpct. 6 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947; h)utilizarea unei aeronave fără pilot într-o operaţiune UAS din categoria „deschise", respectiv „specifice", de către un pilot la distanţă care nu îndeplineşte cerinţele de la pct. UAS.OPEN.060 subpct. 1 lit. (a), respectiv pct. UAS.SPEC.060 subpct. 1 lit. (b) din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947; i)nerespectarea de către pilotul la distanţă a dispoziţiilor pct. UAS.OPEN.060 subpct. 3, respectiv pct. UAS.SPEC.060 subpct. 3 lit. (e) din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947; j)refuzul operatorului UAS care efectuează operaţiuni din categoria specifice de a permite accesul inspectorilor Autorităţii Aeronautice Civile Române la orice structură, UAS, document, evidenţe, date, proceduri, conform cerinţei de la pct. UAS.SPEC.090 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947. Articolul 9
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 8 lit. f)-h) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 8 lit. a), e) şi j) se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei.
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 8 lit. b)-d) şi i) se sancţionează cu amendă de la 15.000-20.000 lei.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:a)persoanele desemnate în acest scop de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru toate contravenţiile prevăzute la art. 8; b)persoanele desemnate în acest scop de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, pentru contravenţiile prevăzute la art. 8 lit. a); c)ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi poliţiştii locali pentru contravenţiile prevăzute la art. 8 lit. f)-h).
(5) Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Aplicarea sancţiunilor de natură contravenţională prevăzute la art. 8 nu aduce atingere dreptului Autorităţii Aeronautice Civile Române de a dispune măsurile prevăzute la art. 39 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945.
Articolul 10Dispoziţiile prezentei hotărâri nu se aplică aeronavelor de stat. Articolul 11
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 8 lit. f)-j) se aplică de la data aplicării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord.
PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, Lucian Nicolae Bode p. Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri, Daniela Nicolescu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu p. Ministrul afacerilor interne, Gheorghe Sorescu, secretar de stat Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian AurescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 643/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 643 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 643/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu