Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.63, din 30.09.2019

privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Nicolae-George Epurescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 808 din 04 octombrie 2019SmartCity1

Valer Dorneanu - preşedinte
Marian Enache - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Gheorghe Stan - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Elena-Simina Tănăsescu - judecător
Benke Károly - magistrat-asistent-şef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.1. Pe rol se află soluţionarea contestaţiei formulate de Partidul Alternativa Civică: Atitudine, Solidaritate, Acţiune (A.C.A.S.A.) împotriva neînregistrării candidaturii domnului Nicolae-George Epurescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.2. Contestaţia a fost înregistrată la Curtea Constituţională la data de 27 septembrie 2019 şi formează obiectul Dosarului nr. 2.558F/2019, la care au fost ataşate propunerea de candidatură a domnului Nicolae-George Epurescu, împreună cu Decizia nr. 28/D din 26 septembrie 2019 privind respingerea înregistrării candidaturii şi a semnului electoral ale domnului Nicolae-George Epurescu pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, transmise de Biroul Electoral Central cu Adresa nr. 308/C/BEC/P/2019 din 28 septembrie 2019, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 7.496 din 28 septembrie 2019.3. În temeiul dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contestaţiile se soluţionează fără înştiinţarea părţilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării şi a celorlalte documente aflate la dosar.4. La termenul de judecată fixat pentru data de 29 septembrie 2019, Curtea, constatând imposibilitatea constituirii legale a completului de judecată la acest termen potrivit art. 51 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a dispus, în temeiul art. 51 alin. (1) teza întâi şi al art. 14 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, amânarea judecării cauzei pentru data de 30 septembrie 2019.5. Contestatorul solicită constatarea faptului că Biroul Electoral Central a încălcat dispozitivul Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 21 din 25 septembrie 2019, că prin considerentele Deciziei nr. 289 din 11 mai 2016, paragraful 33, şi ale Deciziei nr. 737 din 6 decembrie 2016, paragrafele 26-28, Curtea Constituţională a stabilit că prezumţia de constituţionalitate a articolului de lege sau a ordonanţei de urgenţă ce reglementează sistemul electoral este răsturnată dacă prevede obligaţii ce depăşesc limitele maxime stabilite de recomandările cuprinse în Liniile directoare din Codul bunelor practici în materie electorală - adoptate de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni plenare, Veneţia, 18-19 octombrie 2002 şi că au fost îndeplinite condiţiile legale pentru admiterea candidaturii domnului Nicolae-George Epurescu, drept care să se dispună anularea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 28/D din 26 septembrie 2019 şi înregistrarea candidaturii şi a semnului său electoral la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.6. În susţinerea răsturnării prezumţiei de constituţionalitate a prevederilor legale privind lista de susţinători se mai invocă atât art. 21 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cât şi art. 3 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Cu privire la acest din urmă text convenţional se invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi anume Hotărârea din 8 aprilie 2010, pronunţată în Cauza Namat Aliyev împotriva statului Azerbaidjan, şi Hotărârea din 11 iunie 2015, pronunţată în Cauza Tahirov împotriva statului Azerbaidjan, şi Hotărârea din 30 mai 2017, pronunţată în Cauza Davydov şi alţii împotriva Rusiei.7. Invocându-se art. 2.545 alin. (2) din Codul civil şi art. 185 alin. (1) din Codul de procedură civilă, se arată că Biroul Electoral Central nu a emis o decizie înăuntrul termenului maxim de 48 de ore prevăzut de Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât este decăzut din acest drept. Ca urmare a Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 21 din 25 septembrie 2019, Biroul Electoral Central nu avea competenţa de a emite o decizie de respingere a candidaturii sale, ci doar de admitere a acesteia.8. Cu privire la răsturnarea prezumţiei de constituţionalitate a obligativităţii depunerii unui număr de 200.000 de semnături de susţinere se arată că este obligaţia Curţii Constituţionale să analizeze dacă recomandările cuprinse în Liniile directoare din Codul bunelor practici în materie electorală - adoptate de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni plenare, Veneţia, 18-19 octombrie 2002, reprezintă „reguli de evaluare a răsturnării prezumţiei de constituţionalitate şi [...] să comunice dacă prezumţia de constituţionalitate a prevederii depunerii a 200.000 de semnături a fost răsturnată". În sensul celor de mai sus este invocată jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie electorală. Se concluzionează în sensul că art. 4 alin. (2) şi art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc doar necesitatea prezentării listei de semnături de susţinere, fără a mai impune un număr minim, şi că acest număr minim poate fi stabilit numai de legiuitor, şi nu de Curtea Constituţională. Se subliniază că aceste prevederi legale nu sunt corelate cu considerentele deciziilor Curţii Constituţionale.9. Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicită respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate, având în vedere că instanţa constituţională, prin Hotărârea nr. 21 din 25 septembrie 2019, nu a obligat Biroul Electoral Central să emită o decizie de înregistrare a candidaturii domnului Nicolae-George Epurescu, ci, potrivit legii, o decizie cu privire la candidatura acestuia.CURTEA,examinând contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum şi documentele aflate la dosar, reţine următoarele: 10. Potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. f) din Constituţie, ale art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celor ale art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea Constituţională este competentă să soluţioneze contestaţia privind neînregistrarea candidaturii domnului Nicolae-George Epurescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.11. Curtea reţine că atât condiţiile de eligibilitate, cât şi impedimentele constituţionale pentru a fi ales în funcţia de Preşedinte al României sunt prevăzute expres şi limitativ în Constituţie şi în Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.12. Potrivit art. 37 din Constituţie, coroborat cu art. 16 alin. (3), art. 36 şi art. 40 alin. (3) din Constituţie, au dreptul de a fi aleşi pentru funcţia de Preşedinte al României cetăţenii cu drept de vot care, până în ziua alegerilor inclusiv, au împlinit 35 de ani, au domiciliul în ţară şi cărora nu le este interzisă asocierea în partide politice. Totodată, conform art. 27 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „(2) Propunerile se fac în scris şi vor fi primite numai dacă: a) sunt semnate de conducerea partidului sau a alianţei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent;b)cuprind prenumele şi numele, locul şi data naşterii, starea civilă, domiciliul, studiile, ocupaţia şi profesia candidatului şi precizarea că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida;c)sunt însoţite de declaraţia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată şi datată de candidat, de declaraţia de avere, declaraţia de interese, de o declaraţie pe propria răspundere a candidatului în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, precum şi de lista susţinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegători".13. Curtea reţine că în faza contestării înregistrării sau neînregistrării candidaturilor, după caz, competenţa sa vizează îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de fond şi formă pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României. În cazul de faţă, Curtea constată că, prin Hotărârea sa nr. 21 din 25 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 27 septembrie 2019, a obligat Biroul Electoral Central să emită, potrivit legii, o decizie cu privire la candidatura domnului Nicolae-George Epurescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019. Totodată, în considerentele acestei hotărâri, la paragraful 19, s-a precizat că „în condiţiile în care se verifică faptul că, în cauză, nu a fost depusă lista de susţinători potrivit art. 4 alin. (2) teza întâi şi art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biroului Electoral Central îi va reveni, potrivit legii, obligaţia de a emite o decizie de respingere a înregistrării candidaturii domnului Nicolae-George Epurescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019". Ca urmare a acestei hotărâri, Biroul Electoral Central a emis Decizia nr. 28/D din 26 septembrie 2019 privind respingerea înregistrării candidaturii şi a semnului electoral ale domnului Nicolae-George Epurescu pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019. Curtea constată că decizia adoptată este legală, întrucât propunerea de candidatură a domnului Nicolae-George Epurescu nu a fost însoţită de lista de susţinători prevăzută de art. 4 alin. (2) şi art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 14. De asemenea, Curtea constată că, în cauză, contestatorul este nemulţumit şi de soluţia legislativă prevăzută de art. 4 alin. (2) teza întâi şi art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia candidaturile propuse de partidele şi de alianţele politice, precum şi candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt susţinute de cel puţin 200.000 de alegători, pe care o consideră neconstituţională. Prin Hotărârea nr. 21 din 25 septembrie 2019, Curtea a statuat că neconstituţionalitatea unui act de reglementare primară în cadrul controlului a posteriori de constituţionalitate presupune răsturnarea prezumţiei de constituţionalitate a acestuia printr-o decizie a Curţii Constituţionale în condiţiile şi procedura prevăzute de art. 146 lit. d) din Constituţie şi de Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind, aşadar, de neconceput ca un act normativ să fie implicit declarat neconstituţional. Totodată, în prezenta hotărâre, Curtea subliniază că, în cadrul atribuţiei sale prevăzute de art. 146 lit. f) din Constituţie, nu realizează un control de constituţionalitate a actelor de reglementare primară incidente. 15. Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu majoritate de voturi, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii HOTĂRĂŞTE: Respinge contestaţia formulată de Partidul Alternativa Civică Atitudine, Solidaritate, Acţiune (A.C.A.S.A.) împotriva neînregistrării candidaturii domnului Nicolae-George Epurescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019. Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 30 septembrie 2019. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE prof. univ. dr. VALER DORNEANU Magistrat-asistent-şef, Benke KárolySmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 63,/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 63, din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 63,/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu