Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.626 din 20.06.2012

pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 9 mai 2012 şi la Bucureşti la 22 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, precum şi pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 29 iunie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Amendamentul nr. 3*) convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 9 mai 2012 şi la Bucureşti la 22 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2005, cu completările ulterioare.*) Traducere. Articolul 2După alineatul (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 17 iunie 2005, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Comisioanele de amendament, ocazionate de amendarea contractului de finanţare potrivit alin. (1), se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu Ministrul sănătăţii, Vasile Cepoi Banca Europeană de Investiţii Ministerul Finanţelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 RO-70060 Bucureşti România În atenţia domnului Cristian Marius Sporiş, secretar de stat Luxemburg, 9 mai 2012 JUII/SEE/AIA Ref: România - Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar (FI nr. 22.943) Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii, din data de 28 februarie 2005, cu amendamentele ulterioare (Contractul de finanţare) Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare Stimaţi domni, Ne referim la Contractul de finanţare menţionat mai sus. 1. Interpretare Dacă nu sunt definiţi altfel, termenii scrişi cu majusculă utilizaţi în această scrisoare au înţelesul atribuit acestora în Contractul de finanţare. Referirile la articole sunt referiri la articole în Contractul de finanţare. În această scrisoare: Data efectivă“ înseamnă cea mai târzie dată dintre: (i) data la care Banca confirmă Împrumutatului, în scris (pentru evitarea oricărei neînţelegeri, prin poşta electronică), că a primit două exemplare originale ale acestei scrisori, contrasemnate în mod corespunzător, în numele Împrumutatului, împreună cu o copie a împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă aceasta nu a fost transmisă anterior, şi faptul că niciun alt document nu este necesar pentru finalizarea procesului de semnare a prezentului amendament nr. 3; şi (ii) data primirii de către Bancă a plăţii comisionului de amendament, care în orice caz nu va fi mai târziu de 31 iulie 2012. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, dacă documentaţia transmisă nu este satisfăcătoare Băncii sau dacă comisionul de amendament nu a fost plătit, prezentul amendament nr. 3 nu îşi va produce efectele. 2. Amendamente la Contractul de finanţare Începând cu data efectivă, avem plăcerea să confirmăm că, în urma cererii dumneavoastră din data de 22 decembrie 2011, Banca acceptă amendarea anumitor prevederi ale Contractului de finanţare, astfel cum sunt stipulate mai jos. Articolul 1.02.A În articolul 1.02.A data „30 aprilie 2012“ se înlocuieşte cu data „31 octombrie 2013“. Articolul 1.02B În articolul 1.02.B data „31 decembrie 2011“ se înlocuieşte cu data „30 iunie 2013“. Articolul 1.08 După articolul 1.07 se introduce un nou articol, articolul 1.08, care va avea următorul cuprins: Comisionul de angajament Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament calculat la soldul zilnic netras, neanulat din împrumut, începând cu data de 31 iulie 2012 inclusiv, la o rată egală cu 0,10% (zece puncte de bază) pe an, comisionul de angajament acumulat fiind plătibil: a)la fiecare Dată de Plată; şi b)la ultima Dată de Tragere sau, dacă Împrumutul este anulat integral conform articolului 1.06 anterior datei de 30 iunie 2013, la data anulării.Dacă data la care comisionul urmează a fi plătit nu este o Zi Lucrătoare Relevantă, plata va fi efectuată în următoarea zi din acea lună calendaristică care este o Zi Lucrătoare Relevantă, dacă este posibil, sau, în caz contrar, în ziua precedentă cea mai apropiată care este o Zi Lucrătoare Relevantă, în oricare dintre cazuri cu ajustarea corespunzătoare a sumei comisionului de angajament datorat. Articolul 4.01.A Articolul 4.01.A se modifică şi va avea următorul cuprins: Împrumutatul va rambursa: (i) fiecare Tranşă disponibilizată până la data de 31 august 2009 inclusiv, conform graficului de rambursare prezentat în anexa B1; (ii) fiecare Tranşă disponibilizată după data de 31 august 2009 şi anterior datei de 9 mai 2012, conform graficului de rambursare prezentat în anexa B2; şi (iii) fiecare Tranşă disponibilizată după data de 9 mai 2012 inclusiv, conform graficului de rambursare prezentat în anexa B3. Articolul 12.03 Primul paragraf al articolul 12.03 se modifică şi va avea următorul cuprins: Preambulurile şi următoarele anexe fac parte integrantă din acest contract: Anexa A (A1 şi A2) Descrierea Tehnică şi Cerinţele privind Informaţiile în cadrul Proiectului; Anexa B1 Graficul de rambursare (pentru Tranşele disponibilizate până la data de 31 august 2009 inclusiv); Anexa B2 Graficul de rambursare (pentru Tranşele disponibilizate după data de 31 august 2009 şi anterior datei de 9 mai 2012); Anexa B3 Graficul de rambursare (pentru Tranşele disponibilizate după data de 9 mai 2012 inclusiv); Anexa C Definiţia EURIBOR şi LIBOR; Anexa D Forma Certificatului din partea Împrumutatului; şi Anexa E Formularul Cererii de Tragere. Modificări în cadrul anexei A1 - Descrierea Tehnică Ultimul rând din anexa A1 va fi modificat şi va avea următorul cuprins: „Finalizarea Proiectului: 31 decembrie 2013“. Anexa B3 În ceea ce priveşte fiecare tranşă disponibilizată după data de 9 mai 2012 inclusiv, o nouă anexă, anexa B3 (Graficul de rambursare), se inserează după anexa B2 în forma prevăzută în anexa la prezentul amendament nr. 3. 3. Continuarea obligaţiilor Împrumutatul confirmă şi acceptă că, în afara celor prevăzute şi agreate prin prezentul, această scrisoare nu constituie o renunţare din partea Băncii sau un amendament al celorlalţi termeni sau condiţii ale Contractului de finanţare. Banca îşi rezervă oricare dintre şi toate drepturile contractuale şi juridice pe care le are în cadrul acestui Contract de finanţare şi potrivit legislaţiei aplicabile. 4. Comision de amendament Un comision de amendament în valoare de 20.000 EUR (douăzeci de mii de euro) va fi plătit Băncii de către Împrumutat pentru încheierea acestui amendament nr. 3. Această sumă va fi plătită în contul IBAN LU 080019 0150 0467 5000 deschis la Banque et Caisse D’Epargne de L’Etat, Luxembourg (BCEELULL), după semnarea prezentului amendament nr. 3 şi nu mai târziu de 31 iulie 2012, menţionând ca referinţă numărul facturii. 5. Legislaţia şi jurisdicţia aplicabile Prezenta scrisoare va fi guvernată de legea Marelui Ducat al Luxemburgului, iar părţile la aceasta se supun Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Dacă sunteţi de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să returnaţi Băncii, în atenţia doamnei Angela Iacomucci (tel 00 352 4379 83466), două (2) exemplare originale ale prezentei scrisori, cu iniţiale pe fiecare pagină, datate şi semnate în numele şi din partea României, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu o copie a împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă aceasta nu a fost transmisă anterior, până la cel mai târziu 30 iunie 2012. După această dată, Banca îşi rezervă dreptul, în funcţie de propria sa decizie, de a confirma, prin notificarea Împrumutatului, dacă acceptarea prezentei scrisori de către Împrumutat este considerată a fi dată în mod valabil de către Împrumutat. Cu stimă, Banca Europeană de Investiţii Michael O’Halloran Massino Novo Agreat şi acceptat pentru şi în numele României, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Cristian Marius Sporiş, secretar de stat Data: 22 mai 2012 ANEXĂ(Anexa B3) GRAFIC DE RAMBURSARE România - Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar
Data de scadenţă a rambursării tranşei Sume care vor fi rambursate exprimate ca o fracţie din împrumutul disponibilizat de către Bancă după data de 9 mai 2012 inclusiv
1. 25.02.2014 1/32
2. 25.08.2014 1/32
3. 25.02.2015 1/32
4. 25.08.2015 1/32
5. 25.02.2016 1/32
6. 25.08.2016 1/32
7. 25.02.2017 1/32
8. 25.08.2017 1/32
9. 25.02.2018 1/32
10. 25.08.2018 1/32
11. 25.02.2019 1/32
12. 25.08.2019 1/32
13. 25.02.2020 1/32
14. 25.08.2020 1/32
15. 25.02.2021 1/32
16. 25.08.2021 1/32
17. 25.02.2022 1/32
18. 25.08.2022 1/32
19. 25.02.2023 1/32
20. 25.08.2023 1/32
21. 25.02.2024 1/32
22. 25.08.2024 1/32
23. 25.02.2025 1/32
24. 25.08.2025 1/32
25. 25.02.2026 1/32
26. 25.08.2026 1/32
27. 25.02.2027 1/32
28. 25.08.2027 1/32
29. 25.02.2028 1/32
30. 25.08.2028 1/32
31. 25.02.2029 1/32
32. 25.08.2029 1/32SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 626/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 626 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu