Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.626 din 20.06.2012

pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 9 mai 2012 şi la Bucureşti la 22 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, precum şi pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 29 iunie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Amendamentul nr. 3*) convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 9 mai 2012 şi la Bucureşti la 22 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2005, cu completările ulterioare.*) Traducere. Articolul 2După alineatul (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 17 iunie 2005, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Comisioanele de amendament, ocazionate de amendarea contractului de finanţare potrivit alin. (1), se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu Ministrul sănătăţii, Vasile Cepoi Banca Europeană de Investiţii Ministerul Finanţelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 RO-70060 Bucureşti România În atenţia domnului Cristian Marius Sporiş, secretar de stat Luxemburg, 9 mai 2012 JUII/SEE/AIA Ref: România - Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar (FI nr. 22.943) Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii, din data de 28 februarie 2005, cu amendamentele ulterioare (Contractul de finanţare) Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare Stimaţi domni, Ne referim la Contractul de finanţare menţionat mai sus. 1. Interpretare Dacă nu sunt definiţi altfel, termenii scrişi cu majusculă utilizaţi în această scrisoare au înţelesul atribuit acestora în Contractul de finanţare. Referirile la articole sunt referiri la articole în Contractul de finanţare. În această scrisoare: Data efectivă“ înseamnă cea mai târzie dată dintre: (i) data la care Banca confirmă Împrumutatului, în scris (pentru evitarea oricărei neînţelegeri, prin poşta electronică), că a primit două exemplare originale ale acestei scrisori, contrasemnate în mod corespunzător, în numele Împrumutatului, împreună cu o copie a împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă aceasta nu a fost transmisă anterior, şi faptul că niciun alt document nu este necesar pentru finalizarea procesului de semnare a prezentului amendament nr. 3; şi (ii) data primirii de către Bancă a plăţii comisionului de amendament, care în orice caz nu va fi mai târziu de 31 iulie 2012. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, dacă documentaţia transmisă nu este satisfăcătoare Băncii sau dacă comisionul de amendament nu a fost plătit, prezentul amendament nr. 3 nu îşi va produce efectele. 2. Amendamente la Contractul de finanţare Începând cu data efectivă, avem plăcerea să confirmăm că, în urma cererii dumneavoastră din data de 22 decembrie 2011, Banca acceptă amendarea anumitor prevederi ale Contractului de finanţare, astfel cum sunt stipulate mai jos. Articolul 1.02.A În articolul 1.02.A data „30 aprilie 2012“ se înlocuieşte cu data „31 octombrie 2013“. Articolul 1.02B În articolul 1.02.B data „31 decembrie 2011“ se înlocuieşte cu data „30 iunie 2013“. Articolul 1.08 După articolul 1.07 se introduce un nou articol, articolul 1.08, care va avea următorul cuprins: Comisionul de angajament Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament calculat la soldul zilnic netras, neanulat din împrumut, începând cu data de 31 iulie 2012 inclusiv, la o rată egală cu 0,10% (zece puncte de bază) pe an, comisionul de angajament acumulat fiind plătibil: a)la fiecare Dată de Plată; şi b)la ultima Dată de Tragere sau, dacă Împrumutul este anulat integral conform articolului 1.06 anterior datei de 30 iunie 2013, la data anulării.Dacă data la care comisionul urmează a fi plătit nu este o Zi Lucrătoare Relevantă, plata va fi efectuată în următoarea zi din acea lună calendaristică care este o Zi Lucrătoare Relevantă, dacă este posibil, sau, în caz contrar, în ziua precedentă cea mai apropiată care este o Zi Lucrătoare Relevantă, în oricare dintre cazuri cu ajustarea corespunzătoare a sumei comisionului de angajament datorat. Articolul 4.01.A Articolul 4.01.A se modifică şi va avea următorul cuprins: Împrumutatul va rambursa: (i) fiecare Tranşă disponibilizată până la data de 31 august 2009 inclusiv, conform graficului de rambursare prezentat în anexa B1; (ii) fiecare Tranşă disponibilizată după data de 31 august 2009 şi anterior datei de 9 mai 2012, conform graficului de rambursare prezentat în anexa B2; şi (iii) fiecare Tranşă disponibilizată după data de 9 mai 2012 inclusiv, conform graficului de rambursare prezentat în anexa B3. Articolul 12.03 Primul paragraf al articolul 12.03 se modifică şi va avea următorul cuprins: Preambulurile şi următoarele anexe fac parte integrantă din acest contract: Anexa A (A1 şi A2) Descrierea Tehnică şi Cerinţele privind Informaţiile în cadrul Proiectului; Anexa B1 Graficul de rambursare (pentru Tranşele disponibilizate până la data de 31 august 2009 inclusiv); Anexa B2 Graficul de rambursare (pentru Tranşele disponibilizate după data de 31 august 2009 şi anterior datei de 9 mai 2012); Anexa B3 Graficul de rambursare (pentru Tranşele disponibilizate după data de 9 mai 2012 inclusiv); Anexa C Definiţia EURIBOR şi LIBOR; Anexa D Forma Certificatului din partea Împrumutatului; şi Anexa E Formularul Cererii de Tragere. Modificări în cadrul anexei A1 - Descrierea Tehnică Ultimul rând din anexa A1 va fi modificat şi va avea următorul cuprins: „Finalizarea Proiectului: 31 decembrie 2013“. Anexa B3 În ceea ce priveşte fiecare tranşă disponibilizată după data de 9 mai 2012 inclusiv, o nouă anexă, anexa B3 (Graficul de rambursare), se inserează după anexa B2 în forma prevăzută în anexa la prezentul amendament nr. 3. 3. Continuarea obligaţiilor Împrumutatul confirmă şi acceptă că, în afara celor prevăzute şi agreate prin prezentul, această scrisoare nu constituie o renunţare din partea Băncii sau un amendament al celorlalţi termeni sau condiţii ale Contractului de finanţare. Banca îşi rezervă oricare dintre şi toate drepturile contractuale şi juridice pe care le are în cadrul acestui Contract de finanţare şi potrivit legislaţiei aplicabile. 4. Comision de amendament Un comision de amendament în valoare de 20.000 EUR (douăzeci de mii de euro) va fi plătit Băncii de către Împrumutat pentru încheierea acestui amendament nr. 3. Această sumă va fi plătită în contul IBAN LU 080019 0150 0467 5000 deschis la Banque et Caisse D’Epargne de L’Etat, Luxembourg (BCEELULL), după semnarea prezentului amendament nr. 3 şi nu mai târziu de 31 iulie 2012, menţionând ca referinţă numărul facturii. 5. Legislaţia şi jurisdicţia aplicabile Prezenta scrisoare va fi guvernată de legea Marelui Ducat al Luxemburgului, iar părţile la aceasta se supun Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Dacă sunteţi de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să returnaţi Băncii, în atenţia doamnei Angela Iacomucci (tel 00 352 4379 83466), două (2) exemplare originale ale prezentei scrisori, cu iniţiale pe fiecare pagină, datate şi semnate în numele şi din partea României, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu o copie a împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă aceasta nu a fost transmisă anterior, până la cel mai târziu 30 iunie 2012. După această dată, Banca îşi rezervă dreptul, în funcţie de propria sa decizie, de a confirma, prin notificarea Împrumutatului, dacă acceptarea prezentei scrisori de către Împrumutat este considerată a fi dată în mod valabil de către Împrumutat. Cu stimă, Banca Europeană de Investiţii Michael O’Halloran Massino Novo Agreat şi acceptat pentru şi în numele României, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Cristian Marius Sporiş, secretar de stat Data: 22 mai 2012 ANEXĂ(Anexa B3) GRAFIC DE RAMBURSARE România - Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar
Data de scadenţă a rambursării tranşei Sume care vor fi rambursate exprimate ca o fracţie din împrumutul disponibilizat de către Bancă după data de 9 mai 2012 inclusiv
1. 25.02.2014 1/32
2. 25.08.2014 1/32
3. 25.02.2015 1/32
4. 25.08.2015 1/32
5. 25.02.2016 1/32
6. 25.08.2016 1/32
7. 25.02.2017 1/32
8. 25.08.2017 1/32
9. 25.02.2018 1/32
10. 25.08.2018 1/32
11. 25.02.2019 1/32
12. 25.08.2019 1/32
13. 25.02.2020 1/32
14. 25.08.2020 1/32
15. 25.02.2021 1/32
16. 25.08.2021 1/32
17. 25.02.2022 1/32
18. 25.08.2022 1/32
19. 25.02.2023 1/32
20. 25.08.2023 1/32
21. 25.02.2024 1/32
22. 25.08.2024 1/32
23. 25.02.2025 1/32
24. 25.08.2025 1/32
25. 25.02.2026 1/32
26. 25.08.2026 1/32
27. 25.02.2027 1/32
28. 25.08.2027 1/32
29. 25.02.2028 1/32
30. 25.08.2028 1/32
31. 25.02.2029 1/32
32. 25.08.2029 1/32SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 626/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 626 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu