Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.626 din 20.06.2012

pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 9 mai 2012 şi la Bucureşti la 22 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, precum şi pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 29 iunie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Amendamentul nr. 3*) convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 9 mai 2012 şi la Bucureşti la 22 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2005, cu completările ulterioare.*) Traducere. Articolul 2După alineatul (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 17 iunie 2005, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Comisioanele de amendament, ocazionate de amendarea contractului de finanţare potrivit alin. (1), se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu Ministrul sănătăţii, Vasile Cepoi Banca Europeană de Investiţii Ministerul Finanţelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 RO-70060 Bucureşti România În atenţia domnului Cristian Marius Sporiş, secretar de stat Luxemburg, 9 mai 2012 JUII/SEE/AIA Ref: România - Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar (FI nr. 22.943) Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii, din data de 28 februarie 2005, cu amendamentele ulterioare (Contractul de finanţare) Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare Stimaţi domni, Ne referim la Contractul de finanţare menţionat mai sus. 1. Interpretare Dacă nu sunt definiţi altfel, termenii scrişi cu majusculă utilizaţi în această scrisoare au înţelesul atribuit acestora în Contractul de finanţare. Referirile la articole sunt referiri la articole în Contractul de finanţare. În această scrisoare: Data efectivă“ înseamnă cea mai târzie dată dintre: (i) data la care Banca confirmă Împrumutatului, în scris (pentru evitarea oricărei neînţelegeri, prin poşta electronică), că a primit două exemplare originale ale acestei scrisori, contrasemnate în mod corespunzător, în numele Împrumutatului, împreună cu o copie a împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă aceasta nu a fost transmisă anterior, şi faptul că niciun alt document nu este necesar pentru finalizarea procesului de semnare a prezentului amendament nr. 3; şi (ii) data primirii de către Bancă a plăţii comisionului de amendament, care în orice caz nu va fi mai târziu de 31 iulie 2012. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, dacă documentaţia transmisă nu este satisfăcătoare Băncii sau dacă comisionul de amendament nu a fost plătit, prezentul amendament nr. 3 nu îşi va produce efectele. 2. Amendamente la Contractul de finanţare Începând cu data efectivă, avem plăcerea să confirmăm că, în urma cererii dumneavoastră din data de 22 decembrie 2011, Banca acceptă amendarea anumitor prevederi ale Contractului de finanţare, astfel cum sunt stipulate mai jos. Articolul 1.02.A În articolul 1.02.A data „30 aprilie 2012“ se înlocuieşte cu data „31 octombrie 2013“. Articolul 1.02B În articolul 1.02.B data „31 decembrie 2011“ se înlocuieşte cu data „30 iunie 2013“. Articolul 1.08 După articolul 1.07 se introduce un nou articol, articolul 1.08, care va avea următorul cuprins: Comisionul de angajament Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament calculat la soldul zilnic netras, neanulat din împrumut, începând cu data de 31 iulie 2012 inclusiv, la o rată egală cu 0,10% (zece puncte de bază) pe an, comisionul de angajament acumulat fiind plătibil: a)la fiecare Dată de Plată; şi b)la ultima Dată de Tragere sau, dacă Împrumutul este anulat integral conform articolului 1.06 anterior datei de 30 iunie 2013, la data anulării.Dacă data la care comisionul urmează a fi plătit nu este o Zi Lucrătoare Relevantă, plata va fi efectuată în următoarea zi din acea lună calendaristică care este o Zi Lucrătoare Relevantă, dacă este posibil, sau, în caz contrar, în ziua precedentă cea mai apropiată care este o Zi Lucrătoare Relevantă, în oricare dintre cazuri cu ajustarea corespunzătoare a sumei comisionului de angajament datorat. Articolul 4.01.A Articolul 4.01.A se modifică şi va avea următorul cuprins: Împrumutatul va rambursa: (i) fiecare Tranşă disponibilizată până la data de 31 august 2009 inclusiv, conform graficului de rambursare prezentat în anexa B1; (ii) fiecare Tranşă disponibilizată după data de 31 august 2009 şi anterior datei de 9 mai 2012, conform graficului de rambursare prezentat în anexa B2; şi (iii) fiecare Tranşă disponibilizată după data de 9 mai 2012 inclusiv, conform graficului de rambursare prezentat în anexa B3. Articolul 12.03 Primul paragraf al articolul 12.03 se modifică şi va avea următorul cuprins: Preambulurile şi următoarele anexe fac parte integrantă din acest contract: Anexa A (A1 şi A2) Descrierea Tehnică şi Cerinţele privind Informaţiile în cadrul Proiectului; Anexa B1 Graficul de rambursare (pentru Tranşele disponibilizate până la data de 31 august 2009 inclusiv); Anexa B2 Graficul de rambursare (pentru Tranşele disponibilizate după data de 31 august 2009 şi anterior datei de 9 mai 2012); Anexa B3 Graficul de rambursare (pentru Tranşele disponibilizate după data de 9 mai 2012 inclusiv); Anexa C Definiţia EURIBOR şi LIBOR; Anexa D Forma Certificatului din partea Împrumutatului; şi Anexa E Formularul Cererii de Tragere. Modificări în cadrul anexei A1 - Descrierea Tehnică Ultimul rând din anexa A1 va fi modificat şi va avea următorul cuprins: „Finalizarea Proiectului: 31 decembrie 2013“. Anexa B3 În ceea ce priveşte fiecare tranşă disponibilizată după data de 9 mai 2012 inclusiv, o nouă anexă, anexa B3 (Graficul de rambursare), se inserează după anexa B2 în forma prevăzută în anexa la prezentul amendament nr. 3. 3. Continuarea obligaţiilor Împrumutatul confirmă şi acceptă că, în afara celor prevăzute şi agreate prin prezentul, această scrisoare nu constituie o renunţare din partea Băncii sau un amendament al celorlalţi termeni sau condiţii ale Contractului de finanţare. Banca îşi rezervă oricare dintre şi toate drepturile contractuale şi juridice pe care le are în cadrul acestui Contract de finanţare şi potrivit legislaţiei aplicabile. 4. Comision de amendament Un comision de amendament în valoare de 20.000 EUR (douăzeci de mii de euro) va fi plătit Băncii de către Împrumutat pentru încheierea acestui amendament nr. 3. Această sumă va fi plătită în contul IBAN LU 080019 0150 0467 5000 deschis la Banque et Caisse D’Epargne de L’Etat, Luxembourg (BCEELULL), după semnarea prezentului amendament nr. 3 şi nu mai târziu de 31 iulie 2012, menţionând ca referinţă numărul facturii. 5. Legislaţia şi jurisdicţia aplicabile Prezenta scrisoare va fi guvernată de legea Marelui Ducat al Luxemburgului, iar părţile la aceasta se supun Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Dacă sunteţi de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să returnaţi Băncii, în atenţia doamnei Angela Iacomucci (tel 00 352 4379 83466), două (2) exemplare originale ale prezentei scrisori, cu iniţiale pe fiecare pagină, datate şi semnate în numele şi din partea României, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu o copie a împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă aceasta nu a fost transmisă anterior, până la cel mai târziu 30 iunie 2012. După această dată, Banca îşi rezervă dreptul, în funcţie de propria sa decizie, de a confirma, prin notificarea Împrumutatului, dacă acceptarea prezentei scrisori de către Împrumutat este considerată a fi dată în mod valabil de către Împrumutat. Cu stimă, Banca Europeană de Investiţii Michael O’Halloran Massino Novo Agreat şi acceptat pentru şi în numele României, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Cristian Marius Sporiş, secretar de stat Data: 22 mai 2012 ANEXĂ(Anexa B3) GRAFIC DE RAMBURSARE România - Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar
Data de scadenţă a rambursării tranşei Sume care vor fi rambursate exprimate ca o fracţie din împrumutul disponibilizat de către Bancă după data de 9 mai 2012 inclusiv
1. 25.02.2014 1/32
2. 25.08.2014 1/32
3. 25.02.2015 1/32
4. 25.08.2015 1/32
5. 25.02.2016 1/32
6. 25.08.2016 1/32
7. 25.02.2017 1/32
8. 25.08.2017 1/32
9. 25.02.2018 1/32
10. 25.08.2018 1/32
11. 25.02.2019 1/32
12. 25.08.2019 1/32
13. 25.02.2020 1/32
14. 25.08.2020 1/32
15. 25.02.2021 1/32
16. 25.08.2021 1/32
17. 25.02.2022 1/32
18. 25.08.2022 1/32
19. 25.02.2023 1/32
20. 25.08.2023 1/32
21. 25.02.2024 1/32
22. 25.08.2024 1/32
23. 25.02.2025 1/32
24. 25.08.2025 1/32
25. 25.02.2026 1/32
26. 25.08.2026 1/32
27. 25.02.2027 1/32
28. 25.08.2027 1/32
29. 25.02.2028 1/32
30. 25.08.2028 1/32
31. 25.02.2029 1/32
32. 25.08.2029 1/32SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 626/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 626 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu