Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.611 din 23.08.2017

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 06 septembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 44 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul economiei, Mihai-Viorel Fifor Ministrul apărării naţionale, Adrian Ţuţuianu Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Capitolul IRegimul de autorizare şi înregistrare a operatorilor economici din industria naţională de apărare Articolul 1Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, asigură metodologia unitară, stabilesc procedurile şi modul în care autorităţile publice şi operatorii economici aplică prevederile Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 232/2016. Articolul 2(1) Operatorii economici care au sau intenţionează să includă în obiectul de activitate oricare dintre activităţile necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice, denumite în continuare produse, şi/sau să presteze serviciile aferente acestora trebuie să solicite de la ministerul de resort autorizaţia prevăzută la art. 3 lit. b) din Legea nr. 232/2016, al cărei model este stabilit în anexa nr. 1, conform codurilor CAEN privind clasificarea activităţilor din economia naţională.(2) Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească, în mod cumulativ, un operator economic pentru a fi autorizat să desfăşoare în România activităţile necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau să presteze serviciile aferente acestora, precum şi pentru a avea dreptul de a se înscrie în registrul unic al operatorilor economici şi al capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare, astfel cum este prevăzut la art. 3 lit. x) din Legea nr. 232/2016, denumit în continuare registru, sunt următoarele:a)să fie înregistrat ca persoană juridică română; b)actul constitutiv al operatorului economic trebuie să cuprindă cel puţin o activitate referitoare la realizarea de produse militare, sensibile şi/sau strategice şi/sau prestări de servicii în legătură cu acestea; c)asociaţii/acţionarii care deţin cel puţin 10% din părţile sociale/acţiuni, precum şi administratorii operatorului economic să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru infracţiuni contra persoanei, infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi al materialelor explozive, încălcarea regimului de control al exporturilor ori includerea pe o listă de sancţiuni internaţionale, cu excepţia celor reabilitaţi; d)să deţină una sau mai multe capacităţi şi să desfăşoare una sau mai multe activităţi aşa cum sunt definite la art. 3 lit. c), d) şi/sau ş) din Legea nr. 232/2016; e)să obţină avizul prealabil din partea instituţiilor cu atribuţii din domeniul securităţii naţionale, prevăzut la art. 6 alin. (5) lit. m) din Legea nr. 232/2016, care indică necesitatea utilizării produselor şi/sau serviciilor realizate de operatorul economic, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Pază şi Protecţie. (3) Procedura de acordare a avizului prealabil se aprobă prin ordin al conducătorului instituţiilor din domeniul securităţii naţionale. Capitolul IIProcedura de autorizare, înregistrare şi radiere a operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau serviciilor aferente acestora Articolul 3(1) În vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1), operatorii economici interesaţi trebuie să depună la ministerul de resort o cerere însoţită de următoarele documente:a)copie certificată a certificatului de înregistrare emis de registrul comerţului; b)certificat constatator, în formă extinsă, emis de registrul comerţului, în original; c)declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că deţine în mod legal bunuri mobile sau imobile, care fac parte din capacităţile deţinute de operatorul economic definite la art. 3 lit. c) şi/sau d) din Legea nr. 232/2016, în original; d)avizul prealabil din partea instituţiilor cu atribuţii din domeniul securităţii naţionale, prevăzut la art. 6 alin. (5) lit. m) din Legea nr. 232/2016, care indică necesitatea utilizării produselor şi/sau serviciilor realizate de operatorul economic, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Pază şi Protecţie. (2) Cererile pentru obţinerea autorizaţiei se soluţionează în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.(3) Pentru gestionarea şi manipularea informaţiilor clasificate de un anumit nivel, operatorii economici solicită, în condiţiile legii, emiterea de autorizaţii şi/sau certificate necesare, ulterior înscrierii acestora în registru. Articolul 4(1) În cazul în care cererea de autorizare este respinsă, ministerul de resort comunică solicitantului motivarea, operatorul economic având posibilitatea reluării procedurii de autorizare.(2) La data comunicării avizului pozitiv, ministerul de resort eliberează solicitantului şi autorizaţia pentru desfăşurarea activităţilor necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau serviciilor aferente acestora şi procedează la înscrierea operatorului economic în registru.(3) Retragerea autorizaţiei şi radierea din registru se fac, după caz, în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 2 alin. (2) sau la cererea operatorului economic.(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) ministerul de resort va comunica operatorului economic în cauză retragerea autorizaţiei şi radierea din registru.(5) Evidenţa operatorilor economici autorizaţi şi a capacităţilor acestora se realizează prin înscrierea în registru, organizat şi administrat de ministerul de resort prin direcţia de specialitate.(6) Registrul este clasificat şi este gestionat în conformitate cu legislaţia privind protecţia informaţiilor clasificate.(7) În situaţia în care operatorul economic nu mai îndeplineşte unul dintre criteriile prevăzute la art. 2 alin. (2) are obligaţia de a informa ministerul de resort în termen de 5 zile de la data la care constată acest fapt. Articolul 5(1) Produsele/Serviciile operatorilor economici autorizaţi sunt înscrise în catalogul de produse specifice industriei naţionale de apărare, organizat şi administrat de ministerul de resort prin direcţia de specialitate.(2) Actualizarea catalogului se realizează în funcţie de modificările care se aduc în registru, cu respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate. Capitolul IIIConservarea şi securizarea capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare Articolul 6Conservarea capacităţilor de producţie şi/sau servicii se realizează pe baza inventarului prevăzut la art. 8 din Legea nr. 232/2016, precum şi pe baza planurilor de conservare şi presupune trecerea în starea de păstrare/menţinere, în scopul menţinerii parametrilor tehnico-funcţionali reglementaţi de instrucţiunile şi normativele tehnice şi tehnologice, a capacităţilor sau a unor active din cadrul acestora, care sunt destinate exclusiv satisfacerii cererilor forţelor sistemului naţional de apărare (FSNA) în timp de pace, mobilizare sau război, constând în: protecţia temporară a acestora împotriva coroziunii, îmbătrânirii, degradării fizice şi chimice, determinate de lipsa de comenzi şi/sau contracte ori de imposibilitatea obiectivă a executării de către operatorul economic a altor activităţi productive şi cuprinde următoarele etape: a)pregătirea pentru intrarea în conservare, care constă în aducerea la parametrii tehnici a capacităţilor ce urmează a fi conservate; b)conservarea propriu-zisă, desfăşurată conform instrucţiunilor tehnice specifice elaborate de către fiecare operator economic; c)menţinerea şi urmărirea comportării în timp a capacităţilor conservate. Articolul 7(1) În aplicarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 232/2016, capacităţile de producţie şi/sau servicii pentru apărare, definite conform prevederilor art. 3 lit. c) şi d) din lege, se evidenţiază în inventarul capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare, care se întocmeşte conform prevederilor legale privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, cu respectarea dispoziţiilor alin. (3).(2) Inventarierea la nivelul operatorului economic se efectuează de către comisii de inventariere formate din cel puţin 3 membri, numite prin dispoziţii scrise emise de reprezentantul legal al operatorului economic.(3) Dosarul inventarului cuprinde:a)pagina de gardă; b)nota de fundamentare; c)memoriul de prezentare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; d)planul general al operatorului economic, prevăzut în anexa nr. 2a; e)fişa capacităţii, prevăzută în anexa nr. 3, Situaţia investiţiilor realizate pe capacităţile de producţie pentru apărare, prevăzută în anexa nr. 3a, Situaţia suprafeţelor totale şi productive, prevăzută în anexa nr. 3b, Situaţia dotării cu scule, dispozitive, verificatoare (SDV-uri) şi aparatură de măsură şi control (AMC-uri) specializate din sectorul de producţie pentru apărare, prevăzută în anexa nr. 3c, Situaţia existentului de documentaţii aferente producţiei pentru apărare, prevăzută în anexa nr. 3d; f)listele de inventariere cuprind numai activele strict specializate ale capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare - aşa cum sunt definite la art. 3 lit. c) şi d) din lege; g)decizia privind numirea comisiilor de inventariere; h)declaraţiile gestionarilor; i)procesul-verbal de inventariere aprobat de reprezentantul legal al operatorului economic; j)documentele de inventariere. (4) Pagina de gardă va fi redactată şi structurată ca pagină de semnături şi va cuprinde denumirea inventarului, anul întocmirii şi entităţile care l-au întocmit, avizat şi aprobat, iar pe verso compunerea inventarului, conform anexei nr. 4.(5) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (3) lit. b) cuprinde motivarea schimbărilor apărute pentru fiecare componentă a inventarului conform celor indicate în memoriul de prezentare, planul general al operatorului economic, fişa capacităţii şi liste de inventariere.(6) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (3) lit. b) va fi întocmită şi aprobată de reprezentantul legal al operatorului economic şi în cuprinsul acesteia se vor indica atât activele care se scot din inventar cât şi cele care se introduc în inventar.(7) Listele de inventariere prevăzute în anexa nr. 4 nr. crt. 8 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile se vor redacta conform modelului nr. 14-3-12 prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.(8) Dosarul inventarului va fi întocmit în 3 exemplare originale, din care, după aprobare, rămâne câte un exemplar la autoritatea de specialitate, ministerul de resort şi operatorul economic care l-a întocmit.(9) Actualizarea inventarului nu înlocuieşte inventarierea curentă a bunurilor operatorului economic, efectuată în baza prevederilor legale.(10) Autoritatea de specialitate comunică inventarul aprobat ministerului de resort, în termen de 15 zile de la data aprobării, în condiţiile legii. Articolul 8Planurile de conservare cuprind ansamblul de operaţiuni de conservare prevăzute la art. 6, sunt elaborate de operatorii economici deţinători şi se aprobă de ministerul de resort cu avizul autorităţii de specialitate. Articolul 9(1) Structura-cadru a planului de conservare este prevăzută în anexa nr. 5.(2) Elaborarea şi derularea planului de conservare cuprind următoarele etape:a)până la data de 30 aprilie a fiecărui an, operatorul economic transmite la ministerul de resort propuneri pentru planul de conservare pentru anul următor; b)ministerul de resort analizează propunerile aferente planului de conservare şi include sumele necesare în proiectul de buget propriu pe care îl întocmeşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; c)după aprobarea bugetului de stat, ministerul de resort solicită întocmirea şi/sau actualizarea, după caz, a planului de conservare de către operatorul economic, iar acesta are obligaţia înaintării planului în termen de 20 de zile de la primirea solicitării; d)după aprobarea planului de conservare, ministerul de resort transmite către autoritatea de specialitate lista capacităţilor de producţie pentru apărare sau a unor active din cadrul acestora şi necesarul de fonduri în completare de la bugetul de stat, prin ministerul de resort, care sunt destinate realizării ansamblului operaţiunilor şi lucrărilor de conservare propuse a fi înscrise în proiectul hotărârii Guvernului de aprobare a planului de pregătire a economiei naţionale pentru apărare în anul respectiv; e)pe baza planului de conservare aprobat, ministerul de resort poate încheia cu operatorii economici contracte de finanţare prin care se stabilesc cheltuielile materiale pentru lucrările de conservare; f)decontarea cheltuielilor materiale stabilite prin contractul de finanţare se face pe bază de documente justificative fundamentate pe necesarul de materiale aferente capacităţilor de producţie pentru apărare sau unor active din cadrul acestora, în baza căruia se face plata. Articolul 10Potrivit prevederilor art. 9 şi cu respectarea dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi d) din Legea nr. 232/2016, pot fi introduse în conservare, fără a se limita, mijloace de producţie: maşini, utilaje, instalaţii, linii tehnologice; elemente de plan general: construcţii, drumuri interioare, căi ferate uzinale; elemente de construcţii de arhitectură: hale industriale, plafoane, ateliere, magazii, depozite, anexe tehnice; elemente specifice termotehnice: puncte termice, instalaţii interioare de încălzire, de ventilaţie; instalaţii electrice: utilaje şi echipamente, posturi de apă, reţele exterioare de transport şi distribuţie, staţii de epurare a apelor uzate; investiţii, linii tehnologice şi construcţii nefinalizate; SDV-urile, materialele necesare reluării producţiei şi/sau prestării serviciilor aferente produselor militare, sensibile şi strategice, precum şi documentaţia tehnică şi tehnologică aferentă. Articolul 11(1) Planul de securizare a capacităţilor producţiei pentru apărare se elaborează la nivelul fiecărui operator economic şi se aprobă de ministerul de resort cu avizul autorităţii de specialitate.(2) Structura-cadru a planului de securizare este prevăzută în anexa nr. 6. Articolul 12Potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 232/2016, elaborarea şi derularea planului de securizare cuprind următoarele etape: a)până la data de 30 aprilie a fiecărui an, operatorii economici transmit ministerului de resort propuneri pentru planul de securizare pentru anul următor; b)ministerul de resort analizează propunerile din planul de securizare şi include sumele necesare în proiectul de buget propriu, pe care îl întocmeşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c)după aprobarea bugetului de stat, ministerul de resort solicită operatorilor economici întocmirea şi/sau actualizarea planului de securizare; d)în termen de 20 de zile de la solicitare, operatorul economic are obligaţia de a transmite planul de securizare; e)pe baza planului de securizare aprobat, inclusiv a actualizărilor la acesta, ministerul de resort poate încheia cu operatorii economici contracte de finanţare prin care se stabilesc cheltuielile materiale pentru realizarea condiţiilor şi lucrărilor de securizare. Articolul 13Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 232/2016, în termen de 30 de zile de la solicitarea ministerului de resort, instituţiile din cadrul FSNA transmit către acesta necesarul de mentenanţă pe categorii de tehnică, conform documentaţiilor tehnice pentru asigurarea suportului logistic pe durata de viaţă a produsului, în scopul stabilirii criteriilor pentru selectarea operatorilor în vederea desemnării ca centre de mentenanţă. Capitolul IVReorganizarea, restructurarea şi privatizarea operatorilor economici Articolul 14(1) Potrivit prevederilor art. 22 şi 23 din Legea nr. 232/2016, fără a aduce atingere dispoziţiilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministerul de resort emite ordinul privind aplicarea măsurilor excepţionale care trebuie luate în perioada premergătoare anunţului de ofertă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Ordinul, emis conform alin. (1), are la bază, dar fără a se limita la, următoarele:a)existenţa măsurii excepţionale în programul de reorganizare şi restructurare, aprobat în condiţiile legii; b)evaluarea şi fundamentarea prealabilă a oportunităţii măsurii excepţionale, realizată de operatorul economic, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, asumării răspunderii, şi luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al acestuia; c)avizul conducerii administrative a societăţii, inclusiv al administratorului special. (3) Potrivit prevederilor art. 22 alin. (9) din Legea nr. 232/2016, ordinul prevăzut la alin. (1) priveşte şi modalitatea de negociere a condiţiilor de înfiinţare a societăţilor, astfel încât să se respecte drepturile şi interesele legitime ale acţionarilor. Articolul 15Potrivit prevederilor art. 22 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 232/2016, prin ordin al ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se stabilesc procedura şi criteriile pe baza cărora instituţia publică implicată selectează persoanele fizice sau juridice române care pot îndeplini calitatea de administrator special. Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 16Măsurile de administrare specială instituite până la data intrării în vigoare a prezentelor norme vor continua să fie aplicate, potrivit legii. Articolul 17(1) Datele comunicate şi informaţiile privind exercitarea controlului şi verificării la operatorii economici înscrişi în registru sunt protejate conform legislaţiei privind informaţiile clasificate.(2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1la norme ROMÂNIA MINISTERUL DE RESORT AUTORIZAŢIE Nr. ....... În temeiul art. 6 alin. (5) lit. m) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, autorizăm ........ ................ ................ ................ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ................ ........, str. ........ ........ ............ nr. .........., judeţul/sectorul ............, nr. de ordine la registrul comerţului ................, cod unic de înregistrare ........ ........ ..............

Nr. crt. Activitatea Cod CAEN
1
2
3

Data emiterii autorizaţiei: ........ ................ ........ ............ Ministru, ........ ................ ................ ........ ............ Autorizaţia rămâne în proprietatea ministerului de resort şi se returnează la radierea din registru. ANEXA Nr. 2la norme OPERATORUL ECONOMIC MEMORIU DE PREZENTARE Memoriul de prezentare va cuprinde, în principal, următoarele: 1. denumirea operatorului economic: actul de înfiinţare (reorganizare);

conducere;

adresa, inclusiv căsuţa poştală;

adresa punctului de lucru;

telefon secretariat;

telefon central;

telefon fix şi mobil director;

telefon fix şi mobil responsabil întocmire inventar;

telefon fix şi mobil şef structură de securitate;

e-mail;

site oficial pe internet;2. ministerul de resort; 3. structura acţionariatului; 4. capitalul social; 5. obiectul de activitate. Director general, ........ ................ ................ ........ .......... ANEXA Nr. 2ala norme OPERATOR ECONOMIC CLASIFICAT (după completare) PLANUL GENERAL AL OPERATORULUI ECONOMIC Scara: (se va utiliza maximum formatul A3) SCHEMA LEGENDA: Se nominalizează structurile funcţionale şi productive. În cazul în care spaţiul existent nu permite nominalizarea tuturor structurilor, acestea vor fi specificate separat, pe file format A4. Director general, ........ ................ ............... Director de specialitate, ........ ................ ............... ANEXA Nr. 3la norme CLASIFICAT (după completare) Ministerul de resort ........ ................ ................ ......... Operatorul economic ........ ................ ........ ............... Telefon ........ ........ ............... Fax ........ ................ .............. FIŞA CAPACITĂŢII Capacităţi de producţie pentru apărare

Nr. crt. Denumire produs, grupa de produse, lucrări, servicii Capacitatea de producţie Observaţii
U.M. Proiectată (unităţi fizice) (mil. lei) Aprobată (unităţi fizice) (mil. lei) Pusă în funcţiune (unităţi fizice) (mil. lei) Situaţia capacităţii după restructurare
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL, din care:

NOTĂ: Valorile din col. 5 vor fi cele din evidenţa contabilă. Director general, ........ ................ ............... Director de specialitate, ........ ................ ............... ANEXA Nr. 3ala norme OPERATOR ECONOMIC CLASIFICAT (după completare) SITUAŢIA investiţiilor realizate pe capacităţile de producţie pentru apărare

Nr. crt. Denumirea capacităţii Obiectul investiţiei Sursa de finanţare Grad de utilizare Observaţii
1
2
3

NOTE: 1. Situaţia se completează cu ocazia inventarierii şi cuprinde obiectivele de investiţii noi realizate şi incluse în inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare. 2. La rubrica observaţii se vor menţiona inclusiv investiţiile nefinalizate aferente capacităţilor de producţie pentru apărare şi care nu au fost sistate. Director general, ........ ................ ............... Director de specialitate, ........ ................ ............... ANEXA Nr. 3bla norme OPERATOR ECONOMIC CLASIFICAT (după completare) SITUAŢIA suprafeţelor totale şi productive

Nr. crt. Denumirea capacităţii (conform fişei capacităţii) Suprafaţa (mp) Observaţii
Suprafaţă teren Suprafaţă desfăşurată Suprafaţă desfăşurată productivă
TOTAL

NOTĂ: În cazul în care capacităţile nu se pot delimita, se va completa numai rubrica „Total". Director general, ........ ................ ............... Director de specialitate, ........ ................ ............... ANEXA Nr. 3c la norme OPERATOR ECONOMIC SITUAŢIA dotării cu scule, dispozitive, verificatoare (SDV-uri) şi aparatură de măsură şi control (AMC-uri) specializate din sectorul de producţie pentru apărare

Nr.crt. Categorie Existent buc. (tone) Conservat buc. (tone) Observaţii
0 1 2 3 4
1 SDV-uri
2 AMC-uri
TOTAL

NOTĂ: SDV-urile şi AMC-urile vor fi corelate cantitativ cu capacităţile de producţie pentru apărare nominalizate în anexa nr. 3 la norme. Director general, ........ ................ ............... Director de specialitate, ........ ................ ............... ANEXA Nr. 3d la norme OPERATOR ECONOMIC CLASIFICAT (după completare) SITUAŢIA existentului de documentaţii aferente producţiei pentru apărare

Nr. crt. Denumire documentaţie Simbol/faza Felul documentaţiei: original (O), copie (C) Anul elaborării Regimul juridic Nr. file Observaţii
TOTAL

NOTĂ: Situaţia se completează pe următoarele capitole: studii;

documentaţii de produs;

documentaţii tehnologice;

documentaţii de licenţă.Director general, ........ ................ ............... Director de specialitate, ........ ................ ............... ANEXA Nr. 4 la norme PAGINA DE GARDĂ Inventarul capacităţilor de producţie/servicii pentru apărare pe anul ............ de la societatea ........ ........ .............. Aprobat (denumirea autorităţii de specialitate) Preşedinte Avizat (denumirea ministerului de resort) Secretar de stat Întocmit (denumirea operatorului economic) Director general

Cuprins
Nr. crt. Denumirea capitolului Pag.
1 Pagina de gardă
2 Notă de fundamentare
3 Anexa nr. 2 la norme - Memoriul de prezentare
4 Anexa nr. 2a la norme - Planul general al operatorului economic
5 Anexa nr. 3 la norme - Fişa capacitaţii de producţie pentru apărare
6 Anexa nr. 3a la norme - Situaţia investiţiilor realizate pe capacităţile de producţie pentru apărare
7 Anexa nr. 3b la norme - Situaţia suprafeţelor totale şi productive
8 Anexa nr. 3c la norme - Situaţia dotării cu scule, dispozitive, verificatoare (S.D.V.-uri) şi aparatură de măsură şi control (A.M.C.-uri) specializate din sectorul de producţie pentru apărare
9 Anexa nr. 3d la norme - Situaţia existentului de documentaţii aferente producţiei pentru apărare
10 Listele de inventariere
11 Decizia privind numirea comisiei de inventariere
12 Declaraţiile gestionarilor
13 Procesul-verbal de inventariere

ANEXA Nr. 5 la norme (Secret după completare) APROB, Ministerul de resort Secretarul de stat coordonator AVIZAT Autoritatea de specialitate PLANUL DE CONSERVARE structura-cadru -1. Date de identificare: denumirea operatorului economic;

sediul, numărul de telefon, fax, cod fiscal;

profilul de activitate.2. Planul general al operatorului economic, pe care se marchează: amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice, depozitele de incintă, depozitele din afara unităţii, propuse pentru conservare;

căile de acces din incinta unităţii şi cele adiacente acesteia;

reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic şi gaze;

reţele de canalizare;

staţiile pirotehnice şi spaţiile de siguranţă aferente acestora;

poligoane de tragere sau încercare, căi de acces la acestea;

vecinătăţile.3. Organizarea şi desfăşurarea conservării capacităţilor de producţie: justificarea conservării capacităţilor de producţie;

pregătirea pentru intrarea în conservare a capacităţilor de producţie;

menţinerea şi urmărirea comportării în timp a capacităţilor de producţie conservate;

particularităţi tehnice de conservare:

localizarea mijloacelor fixe propuse pentru conservare (utilaje, construcţii, plan general, instalaţii tehnologice etc.);

stabilirea duratei de conservare;

principalele activităţi pentru conservarea mijloacelor fixe (se întocmeşte fişa de conservare pentru fiecare mijloc fix care urmează a fi conservat; fişa va conţine activităţile care se vor executa, timpii de execuţie, denumirea materialelor folosite pentru conservare);

fişa de conservare - se aprobă de managerul operatorului economic.4. Categoria de personal folosită pentru conservare: personal instruit în acest scop.5. Surse de finanţare pentru achiziţionarea materialelor necesare conservării şi cheltuielile de manoperă, după caz: surse proprii;

bugetul de stat, prin ministerul de resort.6. Planul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, mijloacelor de producţie, elementelor de plan general, precum şi al investiţiilor/construcţiilor nefinalizate trebuie să conţină date privind: destinaţia;

suprafaţa construcţiei, din care cea conservată;

mijloacele fixe care se vor conserva (denumire, an de fabricaţie, produsele pentru care sunt destinate, numărul utilajelor de acelaşi tip, cine execută, controlează şi răspunde de operaţiunile de conservare, cine răspunde în perioada de conservare, periodicitatea controlului mijloacelor fixe conservate);

căile interioare de acces, de evacuare şi de intervenţie;

instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată construcţia;

modalităţi de intervenţie în caz de incendiu sau calamităţi naturale.Director general, ........ ........ ............ Director economic, ........ ........ ............ NOTE: 1. La planul de conservare se anexează fişele de conservare, care se aprobă de conducătorul operatorului economic. 2. Fişele de conservare se întocmesc pentru fiecare mijloc de producţie propus pentru conservare, precum şi pentru sumele propuse pentru finanţare în anul respectiv. ANEXA Nr. 6 la norme (Secret după completare) APROB, Ministerul de resort Secretarul de stat coordonator AVIZAT Autoritatea de specialitate PLANUL DE SECURIZARE structura-cadru -1. Date de identificare: denumirea operatorului economic;

sediul, numărul de telefon, fax, cod fiscal;

profilul de activitate.2. Planul general al operatorului economic, pe care se marchează: amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice, depozitele de incintă, depozitele din afara unităţii, propuse pentru securizare;

căile de acces din incinta unităţii şi cele adiacente acesteia;

reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic şi gaze;

reţele de canalizare;

staţiile pirotehnice şi spaţiile de siguranţă aferente acestora;

poligoane de tragere sau încercare, căi de acces la acestea;

vecinătăţile.3. Organizarea şi desfăşurarea securizării capacităţilor de producţie: justificarea securizării capacităţilor de producţie;

particularităţi tehnice de securizare:

întocmirea planului de pază şi stabilirea condiţiilor de securitate, după caz;

executarea de lucrări de reabilitare a clădirilor, în scopul asigurării unui climat tehnologic conform normelor în vigoare, inclusiv reabilitarea reţelelor de energie electrică, gaze, apă, canalizare şi stării de epurare;

asigurarea condiţiilor de climat tehnologic impus de normativele de profil;

localizarea mijloacelor fixe propuse pentru securizare (utilaje, construcţii, plan general, instalaţii tehnologice etc.);

stabilirea duratei de securizare;

principalele activităţi pentru securizarea capacităţilor de producţie.4. Categoria de personal folosită pentru securizare: personal instruit în acest scop.5. Surse de finanţare pentru achiziţionarea materialelor necesare securizării şi cheltuielile de manoperă, după caz: surse proprii;

bugetul de stat, prin ministerul de resort.6. Planul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, mijloacelor de producţie, elementelor de plan general, precum şi al investiţiilor/construcţiilor nefinalizate trebuie să conţină date privind: destinaţia;

suprafaţa construcţiei, din care cea securizată;

mijloacele fixe care se vor securiza;

căile interioare de acces, de evacuare şi de intervenţie;

instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată construcţia;

modalităţi de intervenţie în caz de incendiu sau calamitaţi naturale.Director general, ........ ........ .............. Director economic, ........ ........ ............. NOTE: 1. La planul de securizare se anexează fişele de securizare, care se aprobă de conducătorul operatorului economic. 2. Fişele de securizare se întocmesc pentru fiecare mijloc de producţie propus pentru securizare, precum şi pentru sumele propuse pentru finanţare în anul respectiv.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 611/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 611 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 611/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu