E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.559 din 04.08.2017

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 665 din 11 august 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016, aprobată prin Legea nr. 104/2017,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 9, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 9
(1) Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia. Cererea se completează cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (51) şi (52) din lege. ........ ................ ................ ................ ................ ...............
(5) Modelul cererii şi declaraţiei pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.
2. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7) , cu următorul cuprins:
(6) În situaţia în care solicitarea ajutorului social sau a alocaţiei pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se produce ulterior aprobării acordării unuia din drepturile menţionate, la solicitarea ulterioară a unui drept se completează cererea şi declaraţia pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1a.
(7) Pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date şi capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituţii în format electronic, documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia vor putea fi preluate direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, responsabilă de colectarea şi gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică extinsă, cu acordul beneficiarului dreptului prevăzut de lege. Lista documentelor va fi adusă la cunoştinţa solicitanţilor prin afişare la sediul primăriei sau prin afişare pe pagina de internet a acesteia.
3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10
(1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la art. 9 alin. (1), însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, se înregistrează într-un registru special la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul ori, după caz, reşedinţa.
4. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Potrivit prevederilor art. 7 din lege, pentru acordarea dreptului, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi au obligaţia de a prezenta o adeverinţă care să ateste că sunt înregistrate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii. 5. La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9) , cu următorul cuprins:
(9) În situaţia prevăzută la art. 9 alin. (51) din lege, ancheta socială menţionată la alin. (1) cuprinde şi verificarea informaţiilor în vederea stabilirii dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 6. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17
(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia următoarelor categorii de venituri:a)alocaţia pentru susţinerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d)ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare; e)bursele şcolare şi sumele acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; f)stimulentul educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate; g)sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare; h)sumele acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională», prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional; i)veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 23Lista cuprinzând documentele necesare acordării dreptului de ajutor social, precum şi lista prevăzută la art. 18 se afişează într-un loc vizibil la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti. Informarea populaţiei poate fi făcută şi pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 8. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241 , cu următorul cuprins: Articolul 241 Documentele prevăzute la art. 24 alin. (5) şi (61) se pot transmite şi electronic, acolo unde este posibil. 9. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază documentele prevăzute la art. 24 alin. (5) şi (6). Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, decizia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual. 10. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27
(1) După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are următoarele obligaţii:a)să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta; b)să furnizeze toate informaţiile necesare pentru efectuarea anchetei prevăzute la art. 141 alin. (1) din lege; c)să efectueze sau, după caz, să asigure prin alte persoane apte de muncă din familie efectuarea orelor prevăzute la art. 6 alin. (2)-(6) din lege.
(2) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, au obligaţia de a nu refuza un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.
(3) Fac excepţie de la obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) şi alin. (2) persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 72 din lege. Se asimilează persoanelor prevăzute la art. 72 lit. d) din lege şi persoanele care au calitatea de zilieri, pe perioada cât îşi păstrează această calitate.
(4) În vederea verificării îndeplinirii de către beneficiari a obligaţiei prevăzute la alin. (2), primarii transmit agenţiilor teritoriale lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social. Modelul listei este prevăzut în anexa nr. 11.
11. Articolul 30 se abrogă. 12. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (2) din lege, situaţia nominală cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv care au plecat cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, cuprinde şi informaţiile furnizate, conform legii, de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din sectorul public sau privat, acreditaţi conform Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 13. Articolul 311 se abrogă. 14. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33(1) Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspendă pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură, în următoarele situaţii:a)dacă refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1); b)când se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora; c)când agenţia teritorială constată, pe baza documentelor transmise de primar prevăzute la art. 131 alin. (3) din lege, că sa stabilit un cuantum eronat al ajutorului social; d)în situaţia în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social; e)în situaţia în care, în urma verificărilor efectuate conform art. 141 alin. (1) din lege, se constată că au intervenit modificări în condiţiile de acordare a dreptului la ajutorul social; f)în cazul în care se înregistrează situaţia prevăzută la art. 15 alin. (6) din lege; g)în situaţia în care, în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României, s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei ori a veniturilor beneficiarilor.
(2) Suspendarea dreptului de ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat de către serviciul sau persoana/ persoanele prevăzută/prevăzute la art. 15 alin. (3) situaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), b) şi e), şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.
(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d), f) şi g), plata ajutorului social se suspendă prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare celei în care sa făcut constatarea.
15. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34
(1) În cazul suspendării ajutorului social în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), efectuarea acţiunilor sau a lucrărilor de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1) atrage reluarea plăţii ajutorului social pentru întreaga familie ori, după caz, pentru persoana singură, începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat efectuarea acestora.
(2) Reluarea plăţii ajutorului social se face prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare îndeplinirii condiţiilor de acordare.
(3) În cazul suspendării ajutorului social în condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (6) din lege, aceasta se menţine până la angajarea persoanei apte de muncă din familia beneficiară sau până la înscrierea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3) agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă comunică agenţiei teritoriale lista persoanelor care s-au angajat sau au fost înscrise la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite.
(5) Reluarea plăţii ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care s-a primit comunicarea prevăzută la alin. (4), prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale.
16. La articolul 35 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)dacă plata ajutorului social a fost suspendată şi în termen de 3 luni nu au fost efectuate acţiunile ori lucrările de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1); ........ ................ ................ ................ ........ ............... d)dacă pe parcursul acordării dreptului la ajutor social beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 141 alin. (2) din lege; 17. La articolul 35 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e) , cu următorul cuprins: e)dacă se înregistrează situaţia prevăzută la art. 15 alin. (7) din lege. 18. La articolul 36, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Modelul deciziilor prevăzute la alin. (2), precum şi al celor prevăzute la art. 26 alin. (1) şi art. 34 alin. (2) este prevăzut în anexa nr. 7 şi se completează şi adaptează, după caz. 19. Articolul 361 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 361
(1) Recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social se realizează în condiţiile prevăzute de art. 21 din lege, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia în care beneficiarul ajutorului social este familia, iar titularul ajutorului social a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social, conform alin. (1), se va face de la ceilalţi membri ai familiei cu capacitate de exerciţiu deplină a drepturilor civile, în calitate de beneficiari ai dreptului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1), precum şi ale art. 32, dacă situaţia de fapt impune schimbarea titularului şi modificarea cuantumului ajutorului social.
20. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 38
(1) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază cererea şi declaraţia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, însoţite de actele doveditoare prevăzute la art. 381, precum şi ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.
(2) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16.
(3) Ancheta socială prevăzută la alin. (1) este efectuată de agenţia teritorială în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Datele referitoare la familia sau persoana singură se înregistrează în formularul de anchetă socială potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16a.
(4) La solicitarea agenţiei teritoriale, ancheta socială prevăzută la alin. (1) se efectuează cu asistenţa personalului din serviciul sau a persoanei/persoanelor prevăzut/prevăzute la art. 15 alin. (3).
(5) Ancheta socială este avizată de primarul localităţii de domiciliu/reşedinţă în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia de către agenţia teritorială. Avizul primarului are în vedere consemnarea în ancheta socială a faptului dacă familia sau persoana singură a beneficiat sau urmează să beneficieze de ajutor de urgenţă acordat de la bugetul local, în condiţiile prevăzute de art. 40-45.
(6) Ancheta socială este avizată de prefectul judeţului unde are domiciliul/reşedinţa solicitantul ajutorului de urgenţă în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia de către agenţia teritorială.
21. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381 , cu următorul cuprins: Articolul 381
(1) Cu prilejul efectuării anchetei sociale prevăzute la art. 38, pentru dovedirea situaţiilor de necesitate care au fost cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite cauzate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, precum şi pentru justificarea acordării ajutorului de urgenţă, solicitantul are obligaţia de a prezenta actele doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (1), precum şi, după caz, următoarele acte doveditoare:a)documente eliberate de autorităţile competente pentru constatarea calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor; b)poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale şi sau/înscrisul de constatare şi evaluare a prejudiciilor, precum şi de stabilire a cuantumului despăgubirii în cazul producerii riscului asigurat, potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată; c)adeverinţă şi/sau scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist, precum şi alte documente medicale justificative eliberate de autorităţile competente în domeniu care să ateste situaţia de dificultate invocată în cerere; d)pentru achiziţia de echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, dovada eliberată de autorităţile competente privind costul total al acestora, precum şi cheltuielile suportate de acestea; e)alte documente, la solicitarea reprezentantului/ reprezentanţilor agenţiei teritoriale care efectuează ancheta socială, în funcţie de situaţia constatată.
(2) Absenţa unora dintre documentele prevăzute la alin. (1) nu conduce la refuzul acordării ajutorului de urgenţă, urmând ca prin ancheta socială să se stabilească dacă este necesară sau nu acordarea acestuia.
(3) În situaţia în care persoana singură/familia care solicită ajutorul de urgenţă refuză să furnizeze informaţiile necesare efectuării anchetei sociale, se consideră că aceasta nu se află în situaţie de necesitate pentru acordarea ajutorului de urgenţă.
22. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 37 se acordă, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, pentru acoperirea nevoilor de bază definite la art. 54 alin. (2) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale familiei sau ale persoanei singure aflate în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege şi au în vedere, în principal, menţinerea locuinţei şi asigurarea condiţiilor de locuit, accesul la servicii medicale şi/sau de recuperare a stării de sănătate ori a capacităţii de muncă, combaterea cauzelor ce pot duce la abandon şcolar, precum şi a altor cauze ce pot conduce la riscul de excluziune socială. 23. După articolul 39 se introduc trei noi articole, articolele 391 - 393 , cu următorul cuprins: Articolul 391
(1) Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 37, în funcţie de situaţia pentru care se solicită, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 28 alin. (1) din lege, ţinând cont de următoarele criterii, după caz:a)gradul de distrugere a locuinţei şi a bunurilor deţinute de familie sau de persoana singură; b)tipul locuinţei; c)asigurarea obligatorie a locuinţei potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, şi cuantumul despăgubirii; d)bolile şi afecţiunile medicale şi gravitatea acestora; e)perioada de tratament medical şi de recuperare medicală; f)nivelul de decontare a serviciilor medicale, a medicamentelor, a ortezelor, protezelor, dispozitivelor medicale etc. de către casele de asigurări sociale de sănătate sau de terţi; g)calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; h)calitatea de asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; i)tipul familiei şi numărul membrilor din familie; j)veniturile nete lunare pe membru de familie sau ale persoanei singure; k)nivelul de îndatorare al persoanei sau al familiei ce poate determina situaţii de risc de excluziune socială; l)posibilitatea de susţinere din veniturile proprii, fără afectarea nevoilor de trai minimale definite de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a cheltuielilor suplimentare generate de situaţia de necesitate sau deosebită; m)complementaritatea unor forme de sprijin din surse publice sau private.
(2) În caz de calamităţi naturale, inundaţii, incendii sau alte situaţii similare, ajutoarele de urgenţă se pot acorda familiilor sau persoanelor singure care locuiesc în respectiva locuinţă cu contract de închiriere, comodat sau care sunt tolerate în locuinţa respectivă, dacă ajutorul nu a fost solicitat de proprietarul locuinţei.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), familiile sau persoanele singure pot beneficia de ajutor de urgenţă numai pentru pierderea, distrugerea sau afectarea bunurilor proprii.
(4) Plata ajutorului de urgenţă se poate efectua şi către alt membru de familie cu capacitate de exerciţiu deplină, consemnat în ancheta socială, în situaţia în care se înregistrează decesul titularului ajutorului de urgenţă sau acesta se află în incapacitate fizică din cauza stării de sănătate ori intervin alte cauze care conduc la imposibilitatea efectuării plăţii către titularul prevăzut în hotărârea Guvernului.
Articolul 392
(1) Ajutoarele de urgenţă se acordă o singură dată într-o perioadă de 12 luni.
(2) Pentru cazuri deosebite, care necesită acordarea de ajutoare de urgenţă peste numărul prevăzut la alin. (1) aceleiaşi familii sau persoane, persoana care efectuează ancheta socială din cadrul agenţiei teritoriale elaborează un referat care conţine prezentarea situaţiei cu care se confruntă familia sau persoana singură şi justificarea necesităţii de acordare a unui ajutor de urgenţă suplimentar.
(3) Referatul prevăzut la alin. (2) este însoţit de ancheta socială şi de actele doveditoare, se avizează de către directorul executiv al agenţiei teritoriale, precum şi de primar şi prefect şi se transmite la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială care analizează propunerea şi decide dacă se justifică acordarea ajutorului de urgenţă suplimentar.
Articolul 393
(1) Pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă agenţiile teritoriale transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anchetele sociale efectuate în condiţiile art. 38, pe bază de borderou care cuprinde numele beneficiarului, adresa de domiciliu/reşedinţă, suma propusă cu titlu de ajutor de urgenţă, precum şi referatul pentru situaţia prevăzută la art. 392 alin. (2).
(2) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, la solicitarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, are obligaţia de a prezenta acestuia anchetele sociale, precum şi referatele privind acordul pentru propunerile de ajutoare de urgenţă în cuantumuri majorate.
(3) În aplicarea art. 38-393 pot fi emise instrucţiuni şi/sau proceduri care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, conform reglementărilor în vigoare.
(4) Pentru stabilirea unitară la nivelul tuturor judeţelor şi a municipiului Bucureşti a cuantumului ajutorului de urgenţă propus prin anchetele sociale efectuate potrivit art. 38 alin. (3), ţinând cont de criteriile prevăzute la art. 391 alin. (1), prin decizia prevăzută la alin. (3) pot fi stabilite niveluri orientative ale cuantumurilor, prin stabilirea mediei sumelor cu titlu de ajutor de urgenţă aprobate în condiţiile legii prin hotărâri ale Guvernului pe tipuri de situaţii înregistrate.
24. Articolul 56 se abrogă. 25. Anexele nr. 1 , 2, 3 , 4 , 7 şi 11 la normele metodologice se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 3, 4, 5, 6 şi 7 la prezenta hotărâre. 26. După anexa nr. 1 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1 a , al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 27. Anexele nr. 10 , 12 , 13 şi 15 a - 15f la normele metodologice se abrogă . 28. Anexele nr. 16 şi 16a la normele metodologice se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 8 şi 9 la prezenta hotărâre.
Articolul IINormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (41 ) se modifică şi va avea următorul cuprins: (41 ) În situaţia în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învăţământ în străinătate, aceştia sunt luaţi în calcul la stabilirea dreptului la alocaţie doar dacă reprezentantul legal al copilului prezintă în termenul prevăzut la art. 27 alin. (1) din lege dovada frecventării cursurilor şi a numărului absenţelor înregistrate de copil/copii, eliberată de unitatea de învăţământ din străinătate, iar aceasta funcţionează în condiţiile legislaţiei statului respectiv. 2. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Modelul cererii şi declaraţiei pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 3. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) , cu următorul cuprins:
(5) În situaţia în care solicitantul, la data solicitării alocaţiei este beneficiar de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de ajutor pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, cererea se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4Reprezentantul familiei prevăzut la art. 3 alin. (1) se stabileşte în condiţiile prevăzute de art. 11 din lege. 5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins:
(4) Pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date şi capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituţii în format electronic, documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia vor putea fi preluate direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, responsabilă de colectarea şi gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică extinsă, cu acordul beneficiarului dreptului prevăzut de lege. Lista documentelor va fi adusă la cunoştinţa solicitanţilor prin afişare la sediul primăriei sau prin afişare pe pagina de internet a acesteia. 6. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă. 7. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul la depunerea acestora, următoarele documente: 8. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) nu se solicită livretul de familie. Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara de origine, traduse în limba română de un traducător autorizat, precum şi cu alte documente eliberate de autorităţile române competente. 9. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă. 10. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8
(1) Familiile definite la art. 2 din lege, care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.
(2) La depunerea cererii de acordare a alocaţiei, reprezentantul familiei prezintă la dosar o adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii, care să ateste că aceştia frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii.
(3) Beneficiază de alocaţie şi familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, dar care întrerup temporar frecventarea cursurilor de învăţământ organizate potrivit legii sau repetă anul şcolar din motive de sănătate dovedite cu certificat medical.
(4) Beneficiază de alocaţie şi familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară dacă unul sau mai mulţi dintre copii se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:a)nu sunt înscrişi la o unitate de învăţământ; b)repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale; c)nu frecventează cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii; d)frecventează cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, dar au înregistrat un număr de peste 20 de absenţe nemotivate în cursul unui semestru şcolar; e)a finalizat cursurile învăţământului general obligatoriu, conform legii, dar nu a împlinit vârsta de 18 ani.
(5) Copilul aflat în situaţiile prevăzute la alin. (4) este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
(6) Prevederile alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (41), dacă reprezentantul legal nu prezintă dovada privind frecventarea cursurilor şcolare.
(7) Alocaţia se acordă şi în perioada vacanţelor şcolare.
(8) Pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap grav sau accentuat, de vârstă şcolară şi care nu frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi pe baza dovezii prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ prevăzută de lege.
(9) Dovada prevăzută la alin. (8) se solicită de către primărie, după caz, de la secretariatele comisiilor pentru protecţia copilului sau de la centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională.
(10) În aplicarea art. 27 alin. (2) din lege, cuantumul alocaţiei se diminuează cu 20% când se înregistrează un număr de 10 absenţe nemotivate şi se menţine această diminuare până la înregistrarea unui număr de 19 absenţe nemotivate, urmând ca în cazul înregistrării unui număr de 20 de absenţe nemotivate cuantumul alocaţiei să se diminueze cu 50%.
(11) În situaţia în care mai mulţi copii înregistrează absenţe nemotivate, diminuarea prevăzută la art. 27 alin. (2) din lege se aplică pentru fiecare copil în parte în funcţie de numărul de absenţe nemotivate înregistrate de acesta, de fiecare dată raportând diminuarea la cuantumul alocaţiei.
(12) Cuantumul acordat în condiţiile prevăzute la alin. (11) se calculează ca diferenţă între cuantumul alocaţiei prevăzut de lege, stabilit prin dispoziţie a primarului, şi valoarea rezultată prin însumarea diminuărilor.
(13) Formula de calcul pentru determinarea cuantumului diminuat potrivit alin. (12) este următoarea:Exemplu: Familie formată din soţ şi soţie şi 2 copii de vârstă şcolară. Cuantumul alocaţiei stabilit prin dispoziţia primarului: 60 lei Primul copil a înregistrat 10 absenţe şcolare nemotivate. Al doilea copil a înregistrat 20 de absenţe şcolare nemotivate. Calculul diminuării: Pentru primul copil: 60 lei x 20% = 12 lei Pentru al doilea copil: 60 lei x 50% = 30 lei Diminuarea totală pentru absenţele nemotivate înregistrate: 12 lei + 30 lei = 42 lei Cuantumul diminuat rezultat: 60 lei - 42 lei = 18 lei.
(14) În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (31) din lege se procedează astfel:a)în situaţia în care unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale, includerea în numărul de copii pentru care se acordă alocaţia se face începând cu anul şcolar următor, dacă acesta este înscris/frecventează cursurile; b)în situaţia în care unul dintre copii înregistrează peste 20 de absenţe nemotivate/semestru includerea în numărul de copii pentru care se acordă alocaţia se face începând cu semestrul următor, dacă acesta este înscris/frecventează cursurile.
(15) Modificarea cuantumului alocaţiei se face în baza cererii prevăzută la art. 3 alin. (5) şi a dovezii eliberate de inspectoratul şcolar privind reînceperea cursurilor şcolare.
11. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Ancheta socială prevăzută la alin. (1), precum şi anchetele sociale prevăzute la art. 23 alin. (2), art. 25 alin. (1) şi art. 28 alin. (2) din lege se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 12. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7) , cu următorul cuprins:
(6) În situaţia în care alocaţia se solicită o dată cu ajutorul social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează o singură dată pentru stabilirea celor două drepturi.
(7) În situaţia în care alocaţia se solicită ulterior stabilirii dreptului la ajutorul social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea dreptului la alocaţie se face pe baza anchetei sociale efectuate pentru stabilirea dreptului de ajutor social, luând în considerare documentele doveditoare aferente, potrivit legii.
13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10
(1) Dreptul la alocaţie se stabileşte prin dispoziţie scrisă a primarului şi se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.
(2) În situaţia prevăzută la art. 9 alin. (6) dispoziţia scrisă a primarului se emite cu respectarea prevederilor art. 181 din lege şi conţine cuantumul separat al fiecărui drept aprobat.
(3) Dispoziţia primarului de stabilire a dreptului la alocaţie se transmite la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, însoţită de copia cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere, certificată de primar.
(4) Primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale, pe bază de borderou, documentele prevăzute la alin. (3), până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară. Borderoul se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(5) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispoziţiei primarului împreună cu ancheta socială se păstrează la primărie în dosarul titularului.
14. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) Plata drepturilor de alocaţie se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale, emisă pe baza documentelor prevăzute la art. 10 alin. (3).
(2) Plata alocaţiei se asigură lunar de către agenţiile judeţene pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont personal ori în cont de card, potrivit dispoziţiilor art. 22 din lege, ţinând seama de opţiunea beneficiarului. Plata se efectuează în luna curentă pentru drepturile lunii anterioare.
(3) În cazul familiilor prevăzute la art. 10 alin. (3) din lege, plata alocaţiei se asigură prin stat de plată şi se efectuează până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară. Agenţiile teritoriale împreună cu primarii organizează activitatea de plată a drepturilor de alocaţie pentru aceste situaţii.
(4) În situaţia în care alocaţia se solicită odată cu ajutorul social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, plata drepturilor se efectuează la aceeaşi dată.
15. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12
(1) Pentru copiii de vârstă şcolară din familiile care beneficiază de alocaţie, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv ale municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, au obligaţia de a comunica agenţiilor teritoriale, până la data de 15 a lunii următoare încheierii semestrului şcolar, situaţia privind absenţele şcolare nemotivate înregistrate de către aceşti copii, conform formatului electronic convenit cu agenţiile teritoriale, care conţine în mod obligatoriu elementele prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege.
16. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are obligaţia ca, în termen de maximum 15 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.
(2) În funcţie de modificările intervenite în situaţia familiei titularului, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 23 alin. (2) şi (3) din lege.
17. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14
(1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.
(2) În situaţia prevăzută la art. 9 alin. (6) şi (7), ancheta socială prevăzută la alin. (1) se efectuează o singură dată, pentru ambele beneficii de asistenţă socială acordate.
(3) În situaţia în care se constată schimbări ce conduc la modificarea cuantumului alocaţiei sau, după caz, la încetarea dreptului de alocaţie, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 25 alin. (2)-(4) din lege.
(4) În cazul în care titularul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale prevăzute la alin. (1) se aplică dispoziţiile art. 25 alin. (5) din lege.
18. Articolul 141 se abrogă. 19. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) Plata alocaţiei se suspendă în luna următoare celei în care se constată existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege.
(2) Reluarea plăţii drepturilor de alocaţie suspendate se face după cum urmează:a)începând cu luna următoare încetării măsurii plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial, în situaţia revenirii în familia pentru care s-a stabilit dreptul iniţial la alocaţie, pentru situaţia prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. a) din lege; b)începând cu luna următoare celei în care, după verificarea prevăzută la art. 28 alin. (2) din lege, primarul comunică agenţiei teritoriale îndeplinirea de către beneficiari a condiţiilor de acordare, pentru situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b) şi c) din lege.
(3) Plata alocaţiei în condiţiile prevăzute la alin. (2) se face în cuantumul stabilit prin dispoziţia primarului sau, după caz, în cuantumul diminuat conform art. 27 alin. (2) din lege.
(4) În situaţia prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. a) din lege, în cazul în care copilul/copiii pentru care s-a stabilit măsura plasamentului sau a plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial nu revine/revin în familia pentru care s-a stabilit dreptul iniţial la alocaţie, dreptul încetează pentru familia în cauză.
20. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16
(1) Modificarea cuantumului alocaţiei şi încetarea dreptului în condiţiile prevăzute la art. 25, art. 27 alin. (3) şi (31), respectiv art. 32 din lege se fac prin dispoziţie a primarului.
(2) Dispoziţiile primarului prevăzute la alin. (1) se transmit agenţiei teritoriale, pe bază de borderou, în termenul prevăzut la art. 10 alin. (4). Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 4.
(3) Pe baza dispoziţiei primarului, directorul agenţiei teritoriale emite decizia de modificare a cuantumului, respectiv de încetare a plăţii.
21. Anexele nr. 1 şi 2 la normele metodologice se abrogă.
Articolul IIINormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7) , cu următorul cuprins:
(6) În situaţia în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primeşte ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită unul dintre ajutoarele prevăzute la art. 1, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) În situaţia prevăzută la alin. (6), la stabilirea dreptului la ajutoarele prevăzute la art. 1, se iau în considerare documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social şi/sau la alocaţia pentru susţinerea familiei.
2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea ajutoarelor prevăzute la art. 1 depun individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, prevăzute la art. 3, la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei/cărui rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 din ordonanţa de urgenţă. 3. La articolul 6, alineatul (13 ) se modifică şi va avea următorul cuprins: (13 ) În cazul beneficiarilor de ajutor social şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei, care solicită ajutorul pentru energie electrică, ancheta socială se efectuează numai în situaţia în care au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informaţiilor potrivit art. 141 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 25 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 4. La articolul 6, după alineatul (13 ) se introduce un nou alineat, alineatul (14 ) , cu următorul cuprins: (14 ) Pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date şi capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituţii în format electronic, documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia vor putea fi preluate direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, responsabilă de colectarea şi gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică extinsă, cu acordul beneficiarului dreptului prevăzut de lege. Lista documentelor va fi adusă la cunoştinţa solicitanţilor prin afişare la sediul primăriei sau prin afişare pe pagina de internet a acesteia. 5. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29
(1) Recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei, plătite din bugetul de stat, se realizează în condiţiile prevăzute de art. 21 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015 cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia în care beneficiarul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este familia, iar titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei se va face de la ceilalţi membri ai familiei cu capacitate de exerciţiu deplină a drepturilor civile, în calitate de beneficiari ai dreptului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).
(3) În situaţia în care beneficiarul, persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit.
Articolul IV
(1)Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
(2)Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. (3) Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Articolul VÎn situaţia în care formularul cuprinzând cererea şi declaraţia pe propria răspundere în vederea solicitării drepturilor de ajutor social în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, de alocaţie pentru susţinerea familiei în baza prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, a fost completat potrivit modelului aprobat înainte de modificările aduse prin prezenta hotărâre, drepturile se acordă pe baza acestui formular, sub rezerva stabilirii dreptului conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016, aprobată prin Legea nr. 104/2017. Articolul VI Solicitările de ajutoare de urgenţă depuse până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri şi care nu au făcut obiectul unei hotărâri a Guvernului se soluţionează fără a le fi aplicabile prevederile art. 391-393 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSE Contrasemnează:Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Lia-Olguţa Vasilescup. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Sirma Caraman,secretar de statMinistrul educaţiei naţionale,Liviu-Marian PopMinistrul finanţelor publice,Ionuţ Mişa Bucureşti, 4 august 2017.Nr. 559.ANEXA Nr. 11 ) 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 1 la normele metodologice) ANEXA Nr. 21 )1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 1a la normele metodologice) ANEXA Nr. 31 )1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 2 la normele metodologice) ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 3 la normele metodologice) FIŞA DE CALCUL al ajutorului social şi al numărului de ore de acţiuni sau lucrări de interes local Numărul de înregistrare a cererii ........ .........../........ ........ ........... TITULAR Numele: ........ ........ ......... Prenumele: ........ ................ A. AJUTOR SOCIAL

1. Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul la stabilirea ajutorului social ........ ......... persoane
2. Venitul net lunar pe familie,*) din care: .......... lei
a) venituri permanente nete lunare realizate în luna anterioară .......... lei
b) alte surse de venit** .......... lei
3. Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în condiţiile legii ........... lei
4. Cuantumul ajutorului social pct. 3 – pct. 2 ............ lei/lună
5. Majorări ale ajutorului social Ajutor social (pct. 4) X 15% (se aplică numai pentru situaţiile în care persoana singură sau cel puţin un membru din familie face dovada că lucrează pe bază de contract de muncă sau convenţie civilă de prestări servicii.) ............. lei/lună
6. Ajutorul social propus pentru plată pct. 4 + pct. 5 ........... lei/lună

Întocmit, Data ........ .............. Semnătura ........ ............ Viza de control financiar preventiv, B. NUMĂR DE ORE DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL Formula de calcul al numărului de ore este următoarea: *) Veniturile nete lunare se calculează pe baza datelor înscrise la cap. 5 din Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială. **) Veniturile lunare se calculează prin împărţirea la 12 a veniturilor anuale. 1 Reprezintă numărul de ore aferente salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 2 Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel aprobat prin hotărâre a Guvernului. ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 4 la normele metodologice) LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă
Bunuri mobile(*)
1 Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării"
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate în stare de funcţionare.
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii
Terenuri/animale şi/sau păsări
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social. ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 7 la normele metodologice) model -AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI.........../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DECIZIE1 nr. ...... din ......... privind aprobarea acordării plăţii/reluarea plăţii/modificarea cuantumului/ modificarea titularului/suspendarea plăţii/încetarea plăţii ajutorului social Directorul executiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ........ ........ ........., numit prin Decizia directorului general Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nr. ........, având în vedere: art. 16 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, cu modificările ulterioare; art. 131 alin. (11) şi (2), art. 17 alin. (2), art. 19 şi art. 20 alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; art. 26 alin. (1), art. 34 alin. (2) şi art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ........ ............/Municipiului Bucureşti; Dispoziţia primarului nr. .............. din........ ........ .........şi în temeiul competenţelor conferite de lege, DECIDE: Articolul 1Se aprobă plata/reluarea/modificarea cuantumului/modificarea titularului/ suspendarea plăţii/încetarea plăţii ajutorului social în cuantum de ........ .............. lei, pentru doamna/domnul ........ ................ ........ ........, în calitate de titular. Articolul 2
(1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ........ ........ ......... .
(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ........ ........ ............ a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ........ ........ ......../Municipiului Bucureşti. În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........ ..........., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Director executiv, ........ ........ ........... 1 Modelul deciziei va fi completat, după caz, în funcţie de fiecare situaţie înregistrată. În cazul în care persoana beneficiară de ajutor social este şi eligibilă pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, modelul deciziei se completează în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor în vigoare.
ANEXA Nr. 7(Anexa nr. 11 la normele metodologice) model -Unitatea administrativ-teritorială ............ Judeţul ........ .......... Adresa ........ ............... CUI ........ ........ ........ Cod poştal ........ ........ Oficiu poştal ........ ................ LISTA persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

Nr. crt. Nume Prenume CNP Localitate domiciliu (municipiu/oraş/comună)
1.
2.
...

Aprobat primar L.S. NOTE: 1. Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a)are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare; b)nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege; c)are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii. 2. Face excepţie persoana aptă de muncă aflată în una dintre următoarele situaţii: a)asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului; b)asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii; c)participă la un program de pregătire profesională; d)este încadrată în muncă. ANEXA Nr. 81 )1) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 16 la normele metodologice) ANEXA Nr. 91 )1) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 16a la normele metodologice)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 559/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 559 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu