E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 533 2002 abrogat de articolul 15 din actul Hotărârea 60 2005
Articolul 3 din actul Hotărârea 533 2002 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 2375 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 533 2002 modificat de articolul 6 din actul Hotărârea 1882 2004
Articolul 6 din actul Hotărârea 533 2002 modificat de Hotărârea 1625 2004
Articolul 7 din actul Hotărârea 533 2002 completat de Hotărârea 1625 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 533 2002 modificat de Hotărârea 1625 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 533 2002 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 1278 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 533 2002 modificat de Hotărârea 866 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 533 2002 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 806 2003
Articolul 3 din actul Hotărârea 533 2002 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 468 2003
Articolul 4 din actul Hotărârea 533 2002 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 184 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 533 din 30 mai 2002

privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 391 din  7 iunie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome "Locato" de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si ale art. 8 alin. (1) si ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se organizeaza si functioneaza potrivit prezentei hotarari, in scopul administrarii, pastrarii integritatii si protejarii bunurilor apartinand domeniului public al statului, destinate asigurarii serviciilor publice de interes national - de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala -, a bunurilor destinate asigurarii de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si pentru personalul acestora, precum si a bunurilor apartinand domeniului privat al statului, pe care le are in administrare.
    (2) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumita in continuare regie, este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care indeplineste fata de aceasta atributiile legale prevazute pentru ministerul de resort.
    (3) Sediul regiei este in municipiul Bucuresti, str. Moliere nr. 2 - 4, sectorul 1.
    Art. 2
    (1) Regia isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Regia are in structura sa sucursalele, cu statut de unitati fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    (1) Pentru realizarea obiectului de activitate regia are in administrare bunurile imobile din domeniul public al statului prevazute in anexa nr. 3 si bunurile din domeniul privat al statului prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Regia este proprietara bunurilor prevazute in anexa nr. 5, iar in exercitarea dreptului de proprietate regia poseda, foloseste si dispune in mod autonom de aceste bunuri, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
    (3) Imobilele prevazute la pozitiile 133, 167, 211, 300, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 343, 357, 359, 360, 830 si 831 din anexa nr. 4 isi schimba destinatia din locuinte in imobile cu alta destinatie decat cea de locuinte.
    Art. 4
    Patrimoniul regiei la data de 31 martie 2002 este de 4.738.378 milioane lei.
    Art. 5
    Obiectul de activitate al regiei il constituie in principal:
    a) administrarea, conservarea, protectia si intretinerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes national - de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala -, precum si a celor proprietate privata a statului, pe care le are in administrare;
    b) administrarea imobilelor cu destinatie de resedinte oficiale si a celorlalte locuinte de protocol;
    c) administrarea si inchirierea spatiilor de locuit si cu alta destinatie decat cea de locuit, precum si prestarea de servicii la cerere, in principal pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si personalul acestora, precum si pentru alte persoane juridice si fizice straine care isi desfasoara activitatea in Romania;
    d) atribuirea spatiilor pentru sediile autoritatilor si institutiilor publice de interes national;
    e) producerea, in conditiile legii, a pasapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor si a altor documente si tiparituri cu caracter special;
    f) alte activitati stabilite in regulamentul prevazut in anexa nr. 1 si in alte acte normative.
    Art. 6
    (1) Atribuirea, in conditiile legii, catre ministere, autoritati si institutii publice, partide politice, fundatii, asociatii, cabinete de avocatura, birouri notariale, unitati apartinand cultelor religioase, unitati din domeniul presei sau editurilor a spatiilor pentru birouri si pentru alte destinatii din imobilele ce se afla in administrarea regiei se face de catre aceasta, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Atribuirea spatiilor de locuit si cu alta destinatie decat cea de locuit, apartinand domeniului privat al statului, pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si pentru personalul acestora se face de catre regie, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.
    (3) Atribuirea, in totalitate sau in parte, a imobilelor, constructii si terenuri, aflate in administrarea regiei, catre alte persoane juridice decat cele prevazute la alin. (1) se face pe baza de contracte de asociere, de inchiriere, de prestari de servicii, incheiate potrivit legii.
    (4) Atribuirea spatiilor din imobile apartinand domeniului privat al statului, cu destinatia de locuinte, catre persoane juridice romane sau straine se poate face prin negociere directa, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, atat pentru schimbarea temporara a destinatiei, cat si in ceea ce priveste pretul de inchiriere.
    Art. 7
    (1) Regia isi acopera cheltuielile din veniturile proprii obtinute din valorificarea productiei si a prestatiilor realizate, potrivit obiectului sau de activitate, in conditiile aplicarii de preturi si tarife legal stabilite.
    (2) Cheltuielile pentru administrarea, functionarea, conservarea si protejarea bazei materiale destinate activitatii de reprezentare si protocol se acopera anual, in cote-parti stabilite prin contracte de prestari de servicii, pana la acoperirea cheltuielilor efective aferente bazei materiale cu aceasta destinatie, de catre Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala, la nivelul sumelor aprobate prin bugetele proprii.
    (3) Sumele reprezentand cheltuielile prevazute la alin. (2) se comunica de catre regie celor 5 institutii beneficiare, pentru a fi incluse de acestea in bugetele de venituri si cheltuieli proprii pentru exercitiul financiar urmator.
    (4) La inceputul exercitiului financiar al fiecarui an regia incheie cu fiecare dintre cele 5 institutii beneficiare contracte de prestari de servicii prin care se stabilesc cota-parte, cuantumul sumelor si modalitatile de decontare, corespunzator sumelor cuprinse in bugetele acestora.
    (5) In situatia in care intervin modificari in cursul anului privind nivelul cheltuielilor cuprinse in contractele de prestari de servicii, partile au obligatia de a reglementa prin acte aditionale diferentele de sume rezultate si care fac obiectul decontarilor reciproce.
    (6) Sumele neacoperite de cele 5 institutii beneficiare, rezultate ca diferenta intre cheltuielile efective pentru administrarea, functionarea, conservarea si protejarea bazei materiale de reprezentare si protocol, inregistrate de regie, si sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetele proprii, cu rectificarile ulterioare, ale celor 5 institutii beneficiare, preluate in contractele de prestari de servicii anuale, se suporta de catre regie din veniturile proprii.
    (7) La prezentarea spre aprobare, in conditiile legii, a bugetului de venituri si cheltuieli regia va anexa la acesta bugetul activitatii de reprezentare si protocol.
    Art. 8
    Regia asigura administrarea, conservarea, protectia si intretinerea imobilelor in care isi desfasoara activitatea Guvernul, iar cheltuielile aferente activitatilor prestate, calculate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se acopera anual pe baza de contracte de prestari de servicii.
    Art. 9
    (1) Conducerea regiei este asigurata de un consiliu de administratie format din 5 persoane, dintre care una este directorul general, numite prin ordin al ministrului de resort.
    (2) Directorul general are si calitatea de presedinte al consiliului de administratie al regiei.
    (3) Personalul de conducere al regiei, altul decat cel prevazut la alin. (1), si al sucursalelor sale este numit de consiliul de administratie pe criteriul competentei profesionale.
    Art. 10
    In vederea completarii fondului locativ regia poate cumpara sau schimba proprietati aflate in domeniul privat al statului si in administrarea sa - constructii si/sau terenuri - prin negociere directa si cu avizul Secretariatului General al Guvernului, in conditiile legii.
    Art. 11
    Regia are conturi in lei si in valuta si intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, conform legii.
    Art. 12
    Structura organizatorica si functionala a sucursalelor regiei si modificarea repartizarii pe sucursale a bunurilor din patrimoniul acesteia, precum si a celor din domeniul public si privat al statului, pe care le administreaza, se aproba de consiliul de administratie al regiei.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 9 octombrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

                         REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumita in continuare regie, asigura administrarea, pastrarea integritatii si protejarea bunurilor apartinand domeniului public al statului, destinate asigurarii serviciilor publice de interes national - de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala -, in structura prevazuta in anexa nr. 2 la hotarare, a bunurilor destinate asigurarilor de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si pentru personalul acestora, precum si a bunurilor apartinand domeniului privat al statului pe care le are in administrare.
    Art. 2
    (1) Regia este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara; activitatea acesteia se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si ale prezentului regulament.
    (2) Secretariatul General al Guvernului indeplineste fata de regie atributiile prevazute de reglementarile legale in vigoare pentru ministerul de resort.
    Art. 3
    Sediul regiei este in municipiul Bucuresti, str. Moliere nr. 2 - 4, sectorul 1.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    Obiectul de activitate al regiei il constituie in principal:
    1. administrarea, conservarea, protejarea si intretinerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes national - de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala -, a bunurilor destinate asigurarii de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si pentru personalul acestora, denumite in continuare beneficiari straini, precum si a celor proprietate privata a statului pe care le are in administrare;
    2. asigurarea serviciilor de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala;
    3. administrarea, conservarea, protejarea si intretinerea imobilelor in care isi desfasoara activitatea Guvernul, pe baza de contracte de prestari de servicii;
    4. administrarea imobilelor cu destinatie de resedinte oficiale si a celorlalte locuinte de protocol;
    5. exploatarea, in conditii de eficienta economica, a bunurilor mobile si imobile, proprietate a regiei sau administrate de aceasta, si valorificarea lor in modalitatile permise de lege;
    6. inchirierea spatiilor de locuit si a celor cu alta destinatie decat cea de locuit, in conditiile legii; inchirierea spatiilor ca sedii pentru ministere, autoritati si institutii publice, partide politice, asociatii, fundatii, cabinete de avocatura, birouri notariale, unitati apartinand cultelor religioase, unitati din domeniul presei sau al editurilor, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului;
    7. exploatarea, la tarife stabilite pe criterii economice, a capacitatilor ramase disponibile in anumite perioade de maximum 3 luni, dupa asigurarea serviciilor de reprezentare si protocol si a celor necesare institutiilor publice centrale;
    8. prestarea de servicii specifice pentru intretinerea sediilor administrative ale institutiilor publice, ale agentilor economici, precum si pentru beneficiarii straini;
    9. executarea lucrarilor de conservare, intretinere, constructii si reparatii la imobilele si instalatiile proprii, precum si pentru terti, in conditiile legii; executarea de confectii metalice si din lemn;
    10. prestarea de servicii specifice in domeniile hotelier si alimentatie publica, de agrement si de refacere fizica, activitati de tratament si asistenta sanatoriala;
    11. conservarea, dezvoltarea si valorificarea, in conditiile legii, a fondului forestier, agricol si cinegetic propriu, cresterea pasarilor, piscicultura, apicultura;
    12. productia agricola, vegetala si animala proprie si valorificarea acesteia; prelucrarea si conservarea legumelor si a fructelor, fabricarea bauturilor alcoolice distilate, fabricarea produselor lactate si a branzeturilor, fabricarea produselor de panificatie si patiserie, cultura florilor si plantelor ornamentale, prelucrarea si conservarea carnii, patiserie, cofetarie;
    13. fabricarea produselor pentru hrana animalelor;
    14. argasirea si finisarea blanurilor, confectionarea articolelor din blana;
    15. productie poligrafica si editoriala; realizarea de tiparituri pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern, Curtea Constitutionala, ministere, alte institutii publice centrale si alti beneficiari, in conditiile legii;
    16. producerea si emiterea, in conditiile legii, a pasapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor, precum si a altor documente si tiparituri cu caracter special; tiparirea de formulare tipizate si/sau cu regim special, documente cu caracter administrativ specifice activitatii financiar-contabile si de trezorerie, titluri de stat, titluri de proprietate, inscrisuri de stat, acte de identitate si imprimate confidentiale, carnete de munca, carnete de marinar, carnete de sanatate si carti de alegator;
    17. alte activitati anexe productiei de tiparituri; productia de accesorii pentru utilaje tipografice; productia de bannere;
    18. comert cu amanuntul si cu ridicata, activitati de alimentatie publica, operatiuni de export-import;
    19. fabricarea stampilelor din cauciuc si a altor insemne specifice fiecarei institutii solicitante, in conditiile legii;
    20. difuzarea produselor specifice obiectului de activitate propriu prin concesionarea drepturilor de vanzare altor agenti economici sau prin retea proprie, in conditiile legii;
    21. efectuarea operatiunilor de transport si a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
    22. efectuarea de experimentari, studii si prognoze in domeniul specific de activitate;
    23. organizarea actiunilor de formare si perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate;
    24. asigurarea, conform prevederilor legale in vigoare, a colaborarii si cooperarii tehnice, stiintifice si tehnologice cu firme din tara si din strainatate, in sistem de reprezentare si/sau prin asociere, pentru produsele specifice domeniului de activitate;
    25. organizarea de licitatii in domeniu, in tara si in strainatate;
    26. administrarea parcului auto propriu si asigurarea prestatiilor de transport pentru aparatul de lucru al Guvernului si pentru activitatile de reprezentare si protocol;
    27. servicii de transport intern si international; service auto; scoala de soferi; productie de piese de schimb si subansambluri pentru mijloace de transport auto;
    28. activitati legate de gestionarea salilor de spectacole aflate in patrimoniul regiei, organizarea de expozitii, proiectia de filme, jocuri distractive si de noroc, in conditiile legii;
    29. dezvoltarea fondului locativ prin executarea de constructii noi sau extinderea celor existente;
    30. tranzactii imobiliare;
    31. activitati specifice agentiilor de turism;
    32. extractia si prepararea turbei;
    33. lucrari de proiectare;
    34. prestarea unor servicii, direct sau in calitate de intermediar, la cererea si in contul beneficiarilor straini, privind inmatricularea si radierea din circulatie a autovehiculelor, instruirea in vederea sustinerii examenelor de conducator auto, asigurarea de combustibil, carburanti, lubrifianti si alte materiale sau produse solicitate;
    35. realizarea altor activitati care au legatura cu obiectul sau de activitate.

    CAP. 3
    Patrimoniul si structura regiei

    Art. 5
    (1) Patrimoniul regiei la data de 31 martie 2002, rezultat in urma comasarii cu Regia Autonoma "Locato", este de 4.738.378 milioane lei.
    (2) Pentru realizarea serviciilor publice de interes national - de reprezentare si protocol - regia are in administrare bunurile din domeniul public al statului prevazute in anexa nr. 3 la hotarare.
    (3) Bunurile din domeniul privat al statului administrate de regie sunt prevazute in anexa nr. 4 la hotarare.
    (4) Regia este proprietara bunurilor prevazute in anexa nr. 5 la hotarare, iar in exercitarea dreptului de proprietate regia poseda, foloseste si dispune in mod autonom de aceste bunuri, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
    (5) Regia nu poate aduce ca aport in cadrul operatiunilor de asociere bunurile din domeniul public al statului pe care le are in administrare.
    Art. 6
    (1) Regia are in structura sa sucursalele, cu statut de unitati fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2 la hotarare.
    (2) Modul de organizare si functionare a sucursalelor, relatiile acestora cu regia, precum si relatiile dintre ele se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare aprobate de consiliul de administratie al regiei.
    (3) Structura organizatorica si functionala a sucursalelor, precum si modificarea repartizarii patrimoniului intre acestea se aproba de consiliul de administratie al regiei.

    CAP. 4
    Conducerea si gestionarea activitatii regiei

    Art. 7
    (1) Conducerea regiei este asigurata de un consiliu de administratie format din 5 persoane, dintre care una este directorul general, numite prin ordin al ministrului de resort.
    (2) Directorul general are si calitatea de presedinte al consiliului de administratie al regiei.
    (3) Consiliul de administratie al regiei isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare. Consiliul de administratie hotaraste in problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta directorului general.
    Art. 8
    Componenta consiliului de administratie al regiei este urmatoarea:
    - presedinte - director general;
    - un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului;
    - un reprezentant din partea Ministerului Finantelor Publice;
    - 2 specialisti in domeniu.
    Art. 9
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4 ani, putand fi inlocuiti prin ordin al ministrului de resort.
    Art. 10
    Membrii consiliului de administratie al regiei isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de unde provin si toate drepturile si obligatiile decurgand din aceasta calitate; acestia sunt platiti cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate.
    Art. 11
    Consiliul de administratie al regiei are urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
    1. aproba structura organizatorica si functionala a sucursalelor, precum si organigrama si statul de functii ale regiei;
    2. aproba strategia de restructurare, organizare si functionare a regiei si a sucursalelor sale;
    3. supune spre aprobare Guvernului, in conditiile legii, bugetul de venituri si cheltuieli; aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere ale regiei si le trimite spre avizare Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Finantelor Publice;
    4. analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul de venituri si cheltuieli, pe baza de balanta de verificare contabila, si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii regiei, in conditii care sa asigure echilibrul bugetului de venituri si cheltuieli;
    5. aproba contractarea de imprumuturi pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;
    6. numeste si revoca personalul de conducere al regiei, prevazut la art. 9 alin. (3) din hotarare;
    7. propune, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului regiei, inclusiv prin externalizarea si transformarea in societati comerciale a unor sucursale sau active corporale independente;
    8. aproba scazaminte si pierderi, in conditiile legii;
    9. aproba, in conditiile legii, modalitatea de amortizare a activelor corporale si necorporale din patrimoniul regiei;
    10. aproba achizitionarea de bunuri imobile, constructii si terenuri, in conditiile legii;
    11. aproba instrainarea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul regiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
    12. dispune punerea in aplicare a hotararilor definitive si irevocabile ale instantelor judecatoresti, referitoare la retrocedarea de bunuri si valori;
    13. aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    14. aproba planul de investitii anual al regiei;
    15. aproba scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe;
    16. aproba, in conditiile legii, infiintarea sau desfiintarea de subunitati, precum si asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
    17. propune spre aprobare Secretariatului General al Guvernului participarea la constituirea de noi persoane juridice;
    18. aproba regulamentul de organizare si functionare a sucursalelor din structura regiei;
    19. aproba regulamentul de ordine interioara, precum si normele de protectie si securitate a muncii;
    20. desemneaza reprezentantii regiei in adunarile generale ale actionarilor si in consiliile de administratie, precum si cenzorii in societatile comerciale la care regia este actionar;
    21. adopta, in conditiile legii, orice alte hotarari cu privire la activitatea regiei.
    Art. 12
    Directorul general al regiei are in principal urmatoarele atributii si competente:
    1. selectioneaza, angajeaza si concediaza personalul de conducere, altul decat cel prevazut la art. 9 alin. (3) din hotarare, si personalul de executie, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a contractului colectiv de munca;
    2. incheie contractele individuale de munca cu salariatii regiei, cu respectarea prevederilor contractului colectiv de munca;
    3. asigura conducerea operativa a regiei si a sucursalelor sale, impreuna cu directorii executivi;
    4. reprezinta regia in relatiile cu tertii si semneaza actele ce angajeaza regia fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
    5. organizeaza si aproba rezultatele controlului financiar de gestiune, conform prevederilor legale;
    6. coordoneaza direct activitatea de control financiar intern, de organizare si salarizare, precum si cea juridica;
    7. aproba si ia masuri, potrivit legii, pentru imputarea si recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajatilor regiei; ia masuri pentru recuperarea pagubelor provocate regiei de catre terti;
    8. raspunde de aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului de administratie;
    9. analizeaza modul de derulare a contractelor incheiate de regie;
    10. aproba sponsorizari si acte de mecenat;
    11. exercita orice alte atributii ce ii sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioara, precum si prin reglementarile legale in vigoare.
    Art. 13
    Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui ori a 2 dintre membrii sai, si adopta hotarari valabile cu votul a cel putin 3 dintre membrii sai.
    Art. 14
    Pentru luarea unor anumite decizii consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza specialisti din diferite sectoare, a caror activitate va fi remunerata prin intelegerea partilor, pe baza de contract civil.
    Art. 15
    Directorul general al regiei conduce activitatea curenta a acesteia si reprezinta regia in relatiile cu autoritatile publice, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice.
    Art. 16
    In lipsa directorului general atributiile acestuia sunt exercitate de unul dintre directorii executivi ai regiei, pe baza de delegatie scrisa.
    Art. 17
    Dupa incheierea bilantului contabil anual si a contului de profit si pierdere consiliul de administratie prezinta Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul precedent si asupra programului de activitate pe anul in curs.

    CAP. 5
    Bugetul si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 18
    (1) Regia intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, conform modelelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bugetele de venituri si cheltuieli ale sucursalelor din structura regiei asigura functionarea corecta si dezvoltarea tehnologica, la nivelul standardelor, a activitatilor de productie, prestari de servicii, intretinere, protejare si conservare a bunurilor pe care le administreaza.
    (3) Sucursalele isi organizeaza si isi conduc evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale. Acestea intocmesc anual bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil ca parti integrante din bugetul de venituri si cheltuieli, respectiv din bilantul contabil al regiei.
    Art. 19
    Operatiunile de incasari si plati in lei si in valuta se efectueaza de regie prin conturi deschise la banci si prin casieria proprie, potrivit prevederilor legale.

    CAP. 6
    Relatii comerciale

    Art. 20
    Relatiile comerciale dintre regie si terti se bazeaza pe raporturi contractuale.
    Art. 21
    Preturile si tarifele pentru produsele si prestarile de servicii executate de regie se stabilesc, in functie de cerere si oferta, de fiecare sucursala, daca acestea nu intra sub incidenta prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996.
    Art. 22
    In scopul asigurarii masurilor de securitate a beneficiarilor fondului locativ de protocol, precum si a beneficiarilor straini lucrarile de constructii si reparatii la imobile pot fi executate in regie proprie, iar cand acest lucru nu este posibil, cu firme de specialitate, prin incredintare directa.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 23
    (1) Litigiile de orice fel in care este implicata regia sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.
    (2) In litigiile referitoare la dreptul de administrare asupra bunurilor din domeniul public si privat al statului si la dreptul de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul propriu, in instanta regia sta in nume propriu.
    (3) In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul public si privat al statului pe care le administreaza, regia are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civila si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. Regia raspunde, in conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neindeplinirii acestei obligatii. De asemenea, neindeplinirea acestei obligatii poate atrage revocarea dreptului de administrare.
    Art. 24
    Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte prevederi legale care reglementeaza activitatea regiilor autonome.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                               LISTA
cuprinzand sucursalele din structura Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 ______________________________________________________________________________
|NR. |   DENUMIREA   |         SEDIUL       |                                  |
|CRT.|   SUCURSALEI  |______________________|      OBIECTUL DE ACTIVITATE      |
|    |               |LOCALITATEA|  JUDETUL |                                  |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 0. |       1       |    2      |     3    |                 4                |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 1. |SUCURSALA      |Comuna     |ILFOV     |- administrarea, conservarea,     |
|    |AGROSILVICA    |CIOLPANI   |          |  protectia si intretinerea       |
|    |SI DE AGREMENT |Sos.       |          |  patrimoniului public destinat   |
|    |SCROVISTEA     |Bucuresti- |          |  asigurarii serviciilor de       |
|    |               |Ploiesti   |          |  reprezentare si protocol pentru |
|    |               |Km. 32     |          |  Presedintie in principal, precum|
|    |               |           |          |  si pentru alte institutii de    |
|    |               |           |          |  interes national;               |
|    |               |           |          |- protejarea si valorificarea     |
|    |               |           |          |  fondului silvic si agricol ce   |
|    |               |           |          |  constituie rezervatie naturala; |
|    |               |           |          |- reprezentare si protocol in     |
|    |               |           |          |  principal pentru Presedintie,   |
|    |               |           |          |  precum si pentru alti           |
|    |               |           |          |  beneficiari;                    |
|    |               |           |          |- exploatare forestiera;          |
|    |               |           |          |- conservarea, dezvoltarea si     |
|    |               |           |          |  valorificarea fondului          |
|    |               |           |          |  forestier, agricol si cinegetic |
|    |               |           |          |  ce constituie rezervatie        |
|    |               |           |          |  naturala;                       |
|    |               |           |          |- cresterea pasarilor;            |
|    |               |           |          |- piscicultura;                   |
|    |               |           |          |- apicultura;                     |
|    |               |           |          |- prestari servicii specifice in  |
|    |               |           |          |  domeniul hotelier si            |
|    |               |           |          |  alimentatiei publice, activitate|
|    |               |           |          |  comerciala cu amanuntul si cu   |
|    |               |           |          |  ridicata, alte servicii;        |
|    |               |           |          |- operatiuni de export-import;    |
|    |               |           |          |- servicii de agrement si jocuri  |
|    |               |           |          |  de noroc, in conditiile legii.  |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 2. |SUCURSALA      |SINAIA     |PRAHOVA   |- administrarea, conservarea,     |
|    |PENTRU         |Str.       |          |  protectia si intretinerea       |
|    |REPREZENTARE   |Pelesului  |          |  patrimoniului public si a celui |
|    |SI PROTOCOL    |nr. 2      |          |  propriu;                        |
|    |"SINAIA"       |           |          |- asigurarea de servicii de       |
|    |               |           |          |  reprezentare si protocol pentru |
|    |               |           |          |  Senat, Camera Deputatilor,      |
|    |               |           |          |  Presedintie, Guvern si Curtea   |
|    |               |           |          |  Constitutionala;                |
|    |               |           |          |- valorificarea bazei materiale si|
|    |               |           |          |  prestarea de servicii de        |
|    |               |           |          |  protocol pentru ministere si    |
|    |               |           |          |  alti beneficiari;               |
|    |               |           |          |- prestari servicii hoteliere si  |
|    |               |           |          |  de alimentatie publica,         |
|    |               |           |          |  activitati comerciale cu        |
|    |               |           |          |  amanuntul si ridicata;          |
|    |               |           |          |- cultura florilor si plantelor   |
|    |               |           |          |  ornamentale;                    |
|    |               |           |          |- fabricarea produselor de        |
|    |               |           |          |  panificatie si patiserie;       |
|    |               |           |          |- jocuri de noroc si servicii de  |
|    |               |           |          |  agrement, in conditiile legii;  |
|    |               |           |          |- inchirieri mijloace de          |
|    |               |           |          |  transport;                      |
|    |               |           |          |- organizarea si efectuarea de    |
|    |               |           |          |  propaganda publicitara pentru   |
|    |               |           |          |  activitatea turistica si        |
|    |               |           |          |  comerciala.                     |
|    |               |           |          |- valorificarea bazei materiale si|
|    |               |           |          |  prestarea de servicii de        |
|    |               |           |          |  protocol pentru ministere si    |
|    |               |           |          |  alti beneficiari;               |
|    |               |           |          |- productie agricola si           |
|    |               |           |          |  valorificarea acesteia;         |
|    |               |           |          |- prestari servicii hoteliere si  |
|    |               |           |          |  de alimentatie publica,         |
|    |               |           |          |  activitati comerciale, cu       |
|    |               |           |          |  amanuntul si cu ridicata;       |
|    |               |           |          |- fabricarea produselor de        |
|    |               |           |          |  panificatie si patiserie;       |
|    |               |           |          |- activitati ale agentiilor de    |
|    |               |           |          |  turism;                         |
|    |               |           |          |- activitati de tratament si      |
|    |               |           |          |  asistenta sanatoriala;          |
|    |               |           |          |- jocuri de noroc si servicii de  |
|    |               |           |          |  agrement, in conditiile legii;  |
|    |               |           |          |- transporturi de persoane.       |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 3. |SUCURSALA      |BAILE      |VALCEA    |- administrarea, conservarea,     |
|    |PENTRU         |OLANESTI   |          |  protectia si intretinerea       |
|    |REPREZENTARE   |Aleea      |          |  patrimoniului public si a celui |
|    |SI PROTOCOL    |Salcamilor |          |  propriu;                        |
|    |"OLANESTI"     |nr. 2      |          |- asigurarea de servicii de       |
|    |               |           |          |  reprezentare si protocol pentru |
|    |               |           |          |  Senat, Camera Deputatilor,      |
|    |               |           |          |  Presedintie, Guvern si Curtea   |
|    |               |           |          |  Constitutionala;                |
|    |               |           |          |- valorificarea bazei materiale si|
|    |               |           |          |  prestarea de servicii de        |
|    |               |           |          |  protocol pentru ministere si    |
|    |               |           |          |  alti beneficiari;               |
|    |               |           |          |- productie agricola vegetala si  |
|    |               |           |          |  animaliera si valorificarea     |
|    |               |           |          |  acesteia;                       |
|    |               |           |          |- prestari servicii hoteliere si  |
|    |               |           |          |  de alimentatie publica, comert  |
|    |               |           |          |  cu amanuntul si cu ridicata,    |
|    |               |           |          |  productie pomicola, floricola,  |
|    |               |           |          |  legumicola;                     |
|    |               |           |          |- transport naval de persoane;    |
|    |               |           |          |- activitati de asistenta         |
|    |               |           |          |  sanatoriala;                    |
|    |               |           |          |- servicii de agrement si jocuri  |
|    |               |           |          |  de noroc, in conditiile legii.  |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 4. |SUCURSALA      |NEPTUN     |CONSTANTA |- administrarea, conservarea,     |
|    |PENTRU         |MANGALIA   |          |  protectia si intretinerea       |
|    |REPREZENTARE   |Club-Bazin |          |  patrimoniului public si a celui |
|    |SI PROTOCOL    |           |          |  propriu;                        |
|    |"NEPTUN"       |           |          |- asigurarea de servicii de       |
|    |               |           |          |  reprezentare si protocol pentru |
|    |               |           |          |  Senat, Camera Deputatilor,      |
|    |               |           |          |  Presedintie, Guvern si Curtea   |
|    |               |           |          |  Constitutionala;                |
|    |               |           |          |- valorificarea bazei materiale si|
|    |               |           |          |  prestarea de servicii de        |
|    |               |           |          |  protocol pentru ministere si    |
|    |               |           |          |  alti beneficiari;               |
|    |               |           |          |- prestatii hoteliere si de       |
|    |               |           |          |  agrement, alimentatie publica,  |
|    |               |           |          |  comert cu amanuntul si cu       |
|    |               |           |          |  ridicata;                       |
|    |               |           |          |- productie agricola si           |
|    |               |           |          |  valorificarea acesteia;         |
|    |               |           |          |- cultura florilor si plantelor   |
|    |               |           |          |  ornamentale;                    |
|    |               |           |          |- activitati specifice agentiilor |
|    |               |           |          |  de turism;                      |
|    |               |           |          |- activitati privind operatiuni de|
|    |               |           |          |  import-export;                  |
|    |               |           |          |- prestari servicii de agrement si|
|    |               |           |          |  jocuri de noroc, in conditiile  |
|    |               |           |          |  legii;                          |
|    |               |           |          |- activitati de tratament si      |
|    |               |           |          |  asistenta sanatoriala.          |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 5. |SUCURSALA      |CLUJ-NAPOCA|CLUJ      |- asigurarea de servicii de       |
|    |PENTRU         |Str. Napoca|          |  reprezentare si protocol pentru |
|    |REPREZENTARE   |nr. 16     |          |  diversi beneficiari;            |
|    |SI PROTOCOL    |           |          |- administrarea imobilelor de     |
|    |"VICTORIA"     |           |          |  protocol si inchirierea         |
|    |CLUJ-NAPOCA    |           |          |  acestora in conditiile legii;   |
|    |               |           |          |- prestari servicii hoteliere si  |
|    |               |           |          |  de alimentatie publica, comert  |
|    |               |           |          |  cu ridicata si cu amanuntul, de |
|    |               |           |          |  agrement si jocuri de noroc;    |
|    |               |           |          |- productie agricola vegetala si  |
|    |               |           |          |  animaliera si valorificarea     |
|    |               |           |          |  acesteia;                       |
|    |               |           |          |- piscicultura;                   |
|    |               |           |          |- prelucrarea si conservarea      |
|    |               |           |          |  fructelor si legumelor;         |
|    |               |           |          |- fabricarea bauturilor alcoolice |
|    |               |           |          |  distilate;                      |
|    |               |           |          |- industrializarea si             |
|    |               |           |          |  valorificarea productiei        |
|    |               |           |          |  auxiliare activitatilor de      |
|    |               |           |          |  baza ale acesteia;              |
|    |               |           |          |- extractia si prepararea turbei; |
|    |               |           |          |- administrarea parcului auto     |
|    |               |           |          |  propriu si prestarea de servicii|
|    |               |           |          |  de transport intern;            |
|    |               |           |          |- intretinerea si repararea       |
|    |               |           |          |  autovehiculelor (service auto); |
|    |               |           |          |- servicii de editura si scoala de|
|    |               |           |          |  soferi amatori;                 |
|    |               |           |          |- lucrari de constructii;         |
|    |               |           |          |- activitati privind operatiuni de|
|    |               |           |          |  import-export.                  |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 6. |SUCURSALA      |SUCEAVA    |SUCEAVA   |- administrarea, conservarea,     |
|    |PENTRU         |Str. Vasile|          |  protectia si intretinerea       |
|    |REPREZENTARE SI|Bumbac     |          |  patrimoniului public si a celui |
|    |PROTOCOL       |nr. 4 - 8  |          |  propriu;                        |
|    |SUCEAVA        |           |          |- asigurarea de servicii de       |
|    |               |           |          |  reprezentare si protocol pentru |
|    |               |           |          |  diversi beneficiari;            |
|    |               |           |          |- administrarea imobilelor de     |
|    |               |           |          |  protocol si inchirierea acestora|
|    |               |           |          |  in conditiile legii;            |
|    |               |           |          |- prestari servicii hoteliere si  |
|    |               |           |          |  de alimentatie publica, comert  |
|    |               |           |          |  cu amanuntul si cu ridicata;    |
|    |               |           |          |- fabricarea produselor de        |
|    |               |           |          |  panificatie si patiserie;       |
|    |               |           |          |- productia agricola vegetala si  |
|    |               |           |          |  animaliera si valorificarea     |
|    |               |           |          |  acesteia;                       |
|    |               |           |          |- activitati privind operatiuni   |
|    |               |           |          |  pentru import-export;           |
|    |               |           |          |- tranzactii imobiliare;          |
|    |               |           |          |- servicii de agrement si de      |
|    |               |           |          |  refacere fizica si jocuri de    |
|    |               |           |          |  noroc, in conditiile legii;     |
|    |               |           |          |- activitati ale agentiilor de    |
|    |               |           |          |  turism;                         |
|    |               |           |          |- alte prestari de servicii.      |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 7. |SUCURSALA      |BUCURESTI, |SECTORUL 2|- administrarea, conservarea,     |
|    |PENTRU         |Str.       |          |  protectia si intretinerea       |
|    |ADMINISTRAREA  |J.L.       |          |  patrimoniului public si a celui |
|    |SI             |Calderon   |          |  propriu;                        |
|    |INTRETINEREA   |nr. 48     |          |- inchirierea, administrarea,     |
|    |FONDULUI       |           |          |  conservarea, intretinerea       |
|    |IMOBILIAR      |           |          |  spatiilor de locuit si cu alta  |
|    |               |           |          |  destinatie decat cea de locuit, |
|    |               |           |          |  precum si prestarea de servicii |
|    |               |           |          |  in legatura cu acestea pentru   |
|    |               |           |          |  beneficiarii straini;           |
|    |               |           |          |- administrarea imobilelor de     |
|    |               |           |          |  protocol si a celor destinate   |
|    |               |           |          |  sediilor unor ministere si ale  |
|    |               |           |          |  altor autoritati publice;       |
|    |               |           |          |- administrarea locuintelor de    |
|    |               |           |          |  protocol atribuite demnitarilor |
|    |               |           |          |  pe durata exercitarii functiei  |
|    |               |           |          |  si, respectiv, a resedintelor   |
|    |               |           |          |  oficiale repartizate potrivit   |
|    |               |           |          |  legii;                          |
|    |               |           |          |- administrarea locuintelor,      |
|    |               |           |          |  altele decat cele de protocol,  |
|    |               |           |          |  construite din fondurile        |
|    |               |           |          |  statului sau cele construite sau|
|    |               |           |          |  achizitionate din fondurile     |
|    |               |           |          |  proprii, inscrise in patrimoniul|
|    |               |           |          |  sau, cu drept de dispozitie     |
|    |               |           |          |  asupra acestora, in conditiile  |
|    |               |           |          |  legii;                          |
|    |               |           |          |- dezvoltarea fondului locativ    |
|    |               |           |          |  prin executarea de constructii  |
|    |               |           |          |  noi si extinderea celor         |
|    |               |           |          |  existente;
|    |               |           |          |- executarea lucrarilor de        |
|    |               |           |          |  conservare, intretinere,        |
|    |               |           |          |  constructii si reparatii la     |
|    |               |           |          |  imobile si instalatii;          |
|    |               |           |          |- inchirierea spatiilor de locuit,|
|    |               |           |          |  precum si a celor cu alta       |
|    |               |           |          |  destinatie decat cea de locuit; |
|    |               |           |          |- prestari servicii specifice     |
|    |               |           |          |  pentru intretinerea sediilor    |
|    |               |           |          |  administrative ale institutiilor|
|    |               |           |          |  si societatilor comerciale;     |
|    |               |           |          |- operatiuni imobiliare,          |
|    |               |           |          |  executarea lucrarilor de        |
|    |               |           |          |  constructii, instalatii,        |
|    |               |           |          |  izolatii, vopsitorii, zugraveli,|
|    |               |           |          |  tamplarie etc.;                 |
|    |               |           |          |- activitati de intretinerea si   |
|    |               |           |          |  repararea cladirilor si         |
|    |               |           |          |  constructiilor speciale;        |
|    |               |           |          |- confectii metalice si din lemn; |
|    |               |           |          |- valorificarea productiei        |
|    |               |           |          |  auxiliare activitatilor de baza;|
|    |               |           |          |- transport de materiale.         |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 8. |SUCURSALA      |BUCURESTI, |SECTORUL 1|- realizarea tipariturilor pentru |
|    |POLIGRAFICA    |Str.       |          |  Senat, Camera Deputatilor,      |
|    |"Bucurestii    |Hrisovului |          |  Presedintie, Guvern, Curtea     |
|    |Noi"           |nr. 18 A   |          |  Constitutionala, ministere, alte|
|    |               |           |          |  institutii publice centrale si  |
|    |               |           |          |  alti beneficiari;               |
|    |               |           |          |- producerea, in conditiile legii,|
|    |               |           |          |  de cecuri bancare si de         |
|    |               |           |          |  alocatii, diplome si certificate|
|    |               |           |          |  pentru studii, certificate de   |
|    |               |           |          |  nastere, certificate de         |
|    |               |           |          |  casatorie, certificate de deces;|
|    |               |           |          |  tiparirea altor hartii de       |
|    |               |           |          |  valoare si cu regim special;    |
|    |               |           |          |- producerea si emiterea, in      |
|    |               |           |          |  conditiile legii, a             |
|    |               |           |          |  pasapoartelor, permiselor de    |
|    |               |           |          |  conducere auto, a certificatelor|
|    |               |           |          |  de inmatriculare a              |
|    |               |           |          |  autovehiculelor; tiparirea de   |
|    |               |           |          |  formulare tipizate si/sau       |
|    |               |           |          |  cu regim special, documente cu  |
|    |               |           |          |  caracter administrativ specifice|
|    |               |           |          |  activitatii financiar-contabile |
|    |               |           |          |  si de trezorerie; titluri de    |
|    |               |           |          |  stat, titluri de proprietate,   |
|    |               |           |          |  inscrisuri de stat, acte de     |
|    |               |           |          |  identitate si imprimate         |
|    |               |           |          |  confidentiale, carnete de munca,|
|    |               |           |          |  carnete de marinar, carnete de  |
|    |               |           |          |  sanatate si carti de alegator;  |
|    |               |           |          |- activitate editoriala si        |
|    |               |           |          |  tiparirea de publicatii         |
|    |               |           |          |  periodice, carti beletristica,  |
|    |               |           |          |  albume, reviste, pliante etc.;  |
|    |               |           |          |- oferirea de servicii de         |
|    |               |           |          |  pre-press (scanare, procesare   |
|    |               |           |          |  imagine, separatii de culoare,  |
|    |               |           |          |  proofing, etc.);                |
|    |               |           |          |- asigurarea de servicii de       |
|    |               |           |          |  finisare a productiei           |
|    |               |           |          |  tipografice;                    |
|    |               |           |          |- productia de banner-e;          |
|    |               |           |          |- alte servicii specifice         |
|    |               |           |          |  activitatii tipografice.        |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 9. |SUCURSALA DE   |BUCURESTI, |SECTORUL 1|- administrarea parcului auto     |
|    |TRANSPORT      |B-dul      |          |  propriu si asigurarea           |
|    |"Bucurestii    |Bucurestii |          |  prestatiilor de transport pentru|
|    |Noi"           |Noi nr. 40 |          |  activitatile de reprezentare si |
|    |               |           |          |  protocol;                       |
|    |               |           |          |- servicii de transport           |
|    |               |           |          |  international si intern - de    |
|    |               |           |          |  persoane si marfuri;            |
|    |               |           |          |- service auto;                   |
|    |               |           |          |- scoala de soferi;               |
|    |               |           |          |- productie de piese de schimb si |
|    |               |           |          |  subansambluri;                  |
|    |               |           |          |- activitati comerciale in        |
|    |               |           |          |  domeniul sau, operatiuni de     |
|    |               |           |          |  import-export;                  |
|    |               |           |          |- comisionar in vama.             |
|    |               |           |          |- prestari servicii;              |
|    |               |           |          |- asigura transportul demnitarilor|
|    |               |           |          |  si aparatului de lucru al       |
|    |               |           |          |  departamentelor Guvernului;     |
|    |               |           |          |- executa lucrari de intretinere  |
|    |               |           |          |  si reparatie: intretinere si    |
|    |               |           |          |  reparatii la autovehiculele din |
|    |               |           |          |  parc;                           |
|    |               |           |          |- executa servicii de inchirieri: |
|    |               |           |          |  autoturisme cu soferi, cladiri, |
|    |               |           |          |  personal de specialitate;       |
|    |               |           |          |- achizitii de bunuri si          |
|    |               |           |          |  materiale;                      |
|    |               |           |          |- achizitii de piese de schimb,   |
|    |               |           |          |  carburanti, lubrifianti, aditivi|
|    |               |           |          |  si cosmetice pentru             |
|    |               |           |          |  autoturismele din parc;         |
|    |               |           |          |- achizitii de materiale pentru   |
|    |               |           |          |  protectia muncii si P.S.I.;     |
|    |               |           |          |- achizitii de materiale de       |
|    |               |           |          |  intretinerea curateniei in      |
|    |               |           |          |  cladirile aflate in             |
|    |               |           |          |  administrare;                   |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 10.|SUCURSALA      |BUCURESTI, |SECTOR 1  |- productie agricola vegetala si  |
|    |AGROINDUSTRIALA|Sos.       |          |  animaliera pentru unitatile de  |
|    |BANEASA        |Bucuresti- |          |  reprezentare si protocol, precum|
|    |               |Ploiesti   |          |  si pentru terti;                |
|    |               |nr. 107    |          |- prelucrarea si conservarea      |
|    |               |           |          |  carnii;                         |
|    |               |           |          |- fabricarea produselor lactate si|
|    |               |           |          |  a branzeturilor;                |
|    |               |           |          |- activitati comerciale cu        |
|    |               |           |          |  amanuntul, de alimentatie si cu |
|    |               |           |          |  ridicata, operatiuni de         |
|    |               |           |          |  import-export;                  |
|    |               |           |          |- fabricarea bauturilor alcoolice;|
|    |               |           |          |- industrializarea produselor din |
|    |               |           |          |  obiectul sau de activitate;     |
|    |               |           |          |- prestarea de servicii de        |
|    |               |           |          |  protocol pentru ministere si    |
|    |               |           |          |  alti beneficiari;               |
|    |               |           |          |- prestatii hoteliere si          |
|    |               |           |          |  de alimentatie publica,         |
|    |               |           |          |  activitate comerciala cu        |
|    |               |           |          |  cu amanuntul si ridicata.       |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 11.|SUCURSALA      |Comuna     |ILFOV     |- productie agricola vegetala si  |
|    |AGROINDUSTRIALA|MAGURELE   |          |  animaliera pentru unitatile de  |
|    |MAGURELE       |str.       |          |  reprezentare si protocol, precum|
|    |               |Atomistilor|          |  si pentru terti;                |
|    |               |nr. 1      |          |- prelucrarea si conservarea      |
|    |               |           |          |  carnii;                         |
|    |               |           |          |- cresterea animalelor pentru     |
|    |               |           |          |  blana;                          |
|    |               |           |          |- fabricarea produselor pentru    |
|    |               |           |          |  hrana animalelor;               |
|    |               |           |          |- industrializarea si             |
|    |               |           |          |  valorificarea productiei        |
|    |               |           |          |  auxiliare activitatilor de      |
|    |               |           |          |  baza ale acesteia;              |
|    |               |           |          |- argasirea si finisarea          |
|    |               |           |          |  blanurilor;                     |
|    |               |           |          |- confectionarea articolelor din  |
|    |               |           |          |  blana;                          |
|    |               |           |          |- activitati comerciale cu        |
|    |               |           |          |  amanuntul, de alimentatie si cu |
|    |               |           |          |  ridicata, operatiuni de         |
|    |               |           |          |  import-export.                  |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 12.|SUCURSALA      |BUCURESTI  |SECTOR 1  |- productie agricola vegetala si  |
|    |AGROINDUSTRIALA|Sos. Campu-|          |  animaliera pentru unitatile de  |
|    |PIPERA         |Pipera,    |          |  reprezentare si protocol,       |
|    |               |nr. 1 A    |          |  precum si pentru terti;         |
|    |               |           |          |- cultura florilor si plantelor   |
|    |               |           |          |  ornamentale;                    |
|    |               |           |          |- piscicultura;                   |
|    |               |           |          |- prelucrarea si conservarea      |
|    |               |           |          |  fructelor si legumelor;         |
|    |               |           |          |- activitati comerciale cu        |
|    |               |           |          |  amanuntul, de alimentatie si cu |
|    |               |           |          |  ridicata;                       |
|    |               |           |          |- operatiuni de import-export;    |
|    |               |           |          |- mica industrie.                 |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 13.|SUCURSALA      |BUCURESTI, |SECTOR 1  |- administrarea, conservarea,     |
|    |"SALA          |Str. Ion   |          |  protejarea si intretinerea      |
|    |PALATULUI"     |Campineanu |          |  patrimoniului public de interes |
|    |               |nr. 28,    |          |  national aflat in administrarea |
|    |               |sectorul 1 |          |  sa;                             |
|    |               |           |          |- activitati legate de gestionarea|
|    |               |           |          |  salilor de spectacole;          |
|    |               |           |          |- organizarea de expozitii;       |
|    |               |           |          |- proiectia de filme;             |
|    |               |           |          |- activitati comerciale, cu       |
|    |               |           |          |  amanuntul si de alimentatie,    |
|    |               |           |          |  operatiuni de import-export;    |
|    |               |           |          |- jocuri distractive si de noroc; |
|    |               |           |          |- organizarea si desfasurarea de  |
|    |               |           |          |  servicii pentru conferinte,     |
|    |               |           |          |  congrese interne si             |
|    |               |           |          |  internationale, manifestari     |
|    |               |           |          |  stiintifice si social-culturale |
|    |               |           |          |  cu caracter national si         |
|    |               |           |          |  international;                  |
|    |               |           |          |- organizarea de servicii         |
|    |               |           |          |  turistice, microproductie;      |
|    |               |           |          |- organizarea si efectuarea de    |
|    |               |           |          |  propaganda publicitara          |
|    |               |           |          |  corespunzatoare obiectului de   |
|    |               |           |          |  activitate.                     |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 14.|S.R.P. "TRIUMF"|BUCURESTI  |SECTOR 1  |- administrarea, conservarea,     |
|    |               |Al.        |          |  protectia si intretinerea       |
|    |               |Alexandru  |          |  bunurilor din patrimoniul public|
|    |               |nr. 45     |          |  si privat al statului;          |
|    |               |           |          |- asigurarea de servicii de       |
|    |               |           |          |  reprezentare si protocol pentru |
|    |               |           |          |  Senat, Camera Deputatilor,      |
|    |               |           |          |  Presedintie, Guvern si Curtea   |
|    |               |           |          |  Constitutionala si alti         |
|    |               |           |          |  beneficiari;                    |
|    |               |           |          |- valorificarea bazei materiale si|
|    |               |           |          |  prestarea de servicii de        |
|    |               |           |          |  protocol pentru ministere si    |
|    |               |           |          |  alti beneficiari;               |
|    |               |           |          |- productia agricola vegetala si  |
|    |               |           |          |  valorificarea acesteia;         |
|    |               |           |          |- prestatii hoteliere si          |
|    |               |           |          |  activitati comerciale cu        |
|    |               |           |          |  amanuntul, de alimentatie       |
|    |               |           |          |  publica si cu ridicata;         |
|    |               |           |          |- operatiuni de import-export;    |
|    |               |           |          |- administrarea imobilelor de     |
|    |               |           |          |  protocol si inchirierea acestora|
|    |               |           |          |  in conditiile legii;            |
|    |               |           |          |- servicii de agrement si jocuri  |
|    |               |           |          |  de noroc, in conditiile legii;  |
|    |               |           |          |- servicii de transport naval.    |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 15.|ACTIVITATEA    |BUCURESTI  |SECTOR 1  |- conform art. 4 din Regulamentul |
|    |PROPRIE A      |Str.       |          |  de organizare si functionare    |
|    |REGIEI         |Moliere    |          |  (Anexa nr. 1).                  |
|    |               |nr. 2 - 4, |          |                                  |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                 LISTA
cuprinzand bunurile imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |              Denumirea imobilului si adresa               |    Teren    |
|crt.|                                                           |   - m.p. -  |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1.|                          2.                               |      3.     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|            SUCURSALA AGROSILVICA SI DE AGREMENT SCROVISTEA                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Complex SCROVISTEA compus din:                            |25.618.000,00|
|    | 4 vile, corp administrativ, corp garda, Club bazin,       |             |
|    | popicarie, crama, ferme si sectii de productie,           |             |
|    | crescatorie fazani, piscicultura, padure si terenul       |             |
|    | aferent din Scrovistea, Sos. Bucuresti - Ploiesti Km. 32, |             |
|    | jud. Ilfov                                                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2.| Teren Rustica-Crama continand vii, livezi, arabil si      |   123.860,00|
|    | padure                                                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3.| COMPLEX PALAT SNAGOV compus din palat, centru de          |   253.580,00|
|    | conferinte, hotel, anexe poarta si terenul aferent din    |             |
|    | Snagov, jud. Ilfov                                        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|            SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL SINAIA                  |
|______________________________________________________________________________|
|  4.| Vila "POSTAVARUL" cu constructii speciale si terenul      |    14.743,60|
|    | aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr. 38, jud.   |             |
|    | Brasov                                                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  5.| Vila "IZVORUL" si terenul aferent din Predeal, str.       |    12.508,48|
|    | Nicolae Balcescu nr. 36, jud. Brasov                      |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  6.| Vila "CARPATI" cu garaj, constructii speciale si terenul  |    14.152,50|
|    | aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr. 21,        |             |
|    | jud. Brasov                                               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  7.| Vila "PAJURA" cu bar, popicarie, centrala termica si      |     6.176,00|
|    | terenul aferent din Poiana Brasov, jud. Brasov            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  8.| Vila "COVASNA" cu terenul aferent din Covasna, str. Valea |    17.107,21|
|    | Zanelor nr. 10, jud. Covasna                              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  9.| Complex Foisor compus din: Palatul Foisor, Casa Veche a   |   165.553,00|
|    | Gradinii, Casa Noua a Gradinii, Casa Papusii, sere, casa  |             |
|    | heliport, anexe si constructii speciale, parc si padure cu|             |
|    | terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr. 2,        |             |
|    | jud. Prahova                                              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 10.| Complex turistic Furnica compus din: hotel cu 3 corpuri,  |    10.859,51|
|    | terasa, grup gospodaresc (centrala termica, spalatorie,   |             |
|    | ateliere corp E, constructii speciale) cu terenul aferent |             |
|    | din Sinaia, str. Furnica nr. 50, jud. Prahova             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 11.| Hotel Economat, Vila 2 si 3, depozit alimentar, cladire   |    26.870,64|
|    | brutarie si terenul aferent, din Sinaia, Aleea Pelesului  |             |
|    | nr. 2, jud. Prahova                                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 12.| Vila nr. 1 Economat - cladire administrativa, dependinte, |    32.592,29|
|    | constructii speciale si terenul aferent din Sinaia, Aleea |             |
|    | Pelesului nr. 2, jud. Prahova                             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 13.| Vila "Sipot" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea         |     2.085,39|
|    | Pelesului nr. 2, jud. Prahova                             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 14.| Uzina electrica cu terenul aferent din Sinaia, Aleea      |     4.240,04|
|    | Pelesului nr. 2, jud. Prahova                             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 15.| Vila "Cavaleri" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea      |    13.038,67|
|    | Pelesului nr. 2, jud. Prahova                             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 16.| Cabana "Vulparie" cu anexe - grajduri, magazii,           |     7.246,59|
|    | constructii speciale si terenul aferent din Sinaia, Aleea |             |
|    | Vulparie, jud. Prahova                                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 17.| Teren Poiana Stanii din Poiana Stanii - Sinaia,           |       666,00|
|    | jud. Prahova                                              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 18.| Braseria "Posada" cu terenul aferent din Posada,          |     1.315,57|
|    | jud. Prahova                                              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 19.| Casa taraneasca "Posada" cu terenul aferent din Posada,   |    10.585,74|
|    | jud. Prahova                                              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 20.| Casa de oaspeti Foisor nr. 37 cu anexele si terenul       |     2.914,00|
|    | aferent din Tusnad, jud. Harghita                         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 21.| Teren hotel "TANTI" din Sinaia, str. O. Goga nr. 37,      |       643,12|
|    | jud. Prahova                                              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|         SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL OLANESTI                   |
|______________________________________________________________________________|
| 22.| Complex PALAT OLANESTI compus din corp vechi si nou,      |   107.687,21|
|    | cabana, cladire centrala termica, heliport, parc si       |             |
|    | terenul aferent din Olanesti, Aleea Salcamilor nr. 2,     |             |
|    | jud. Valcea                                               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 23.| Teren castel Savarsin din judetul Arad                    |    62.435,00|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 24.| Complex Micesti compus din casa de oaspeti, castel de     |   131.099,00|
|    | vanatoare, popicarie, casa taraneasca, bazin de inot si   |             |
|    | terenul aferent din Micesti, comuna Maracineni, jud. Arges|             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 25.| Vila Bujoreni cu terasa, spatii anexe si terenul aferent  |    26.455,43|
|    | din Ramnicu Valcea, str. Calea lui Traian, jud. Valcea    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|            SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL NEPTUN                  |
|______________________________________________________________________________|
| 26.| Complex LOTUS cu vilele Nufarul, Trandafirul, Ghiocelul,  |   134.883,69|
|    | Lotus si anexele: piscina, baile reci, lac, debarcader,   |             |
|    | plaja si terenul aferent din Neptun - Mangalia,           |             |
|    | jud. Constanta                                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 27.| Heliport Neptun cu terenul aferent din Neptun - Mangalia, |    48.642,19|
|    | jud. Constanta                                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 28.| Imobil Centrul de conferinte Club Bazin cu terenul aferent|    16.627,45|
|    | Neptun - Mangalia, jud. Constanta                         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 29.| Vila Panseluta cu terenul aferent din Neptun - Mangalia,  |    12.073,66|
|    | jud. Constanta                                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 30.| Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord,           |     6.972,18|
|    | str. Tudor Vladimirescu, jud. Constanta                   |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 31.| Complex Doina - hotel, restaurant si teren aferent din    |    18.597,80|
|    | Neptun jud. Constanta                                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 32.| Policlinica Doina cu teren aferent din NEPTUN             |     6.627,18|
|    | jud. Constanta                                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|           SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL SUCEAVA                  |
|______________________________________________________________________________|
| 33.| Casa de oaspeti cu ferma "BRADET" nr. 2, constructii anexe|   175.440,00|
|    | si terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr. 1,      |             |
|    | jud. Suceava                                              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|      SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA SI INTRETINEREA FONDULUI IMOBILIAR       | |______________________________________________________________________________|
| 34.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, str. Vasile      |       929,00|
|    | Alecsandri nr. 8, sector 1                                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 35.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, str. Eugen       |       541,14|
|    | Lovinescu (fosta Emile Zolla) nr. 2A, ap. 1, garaj,       |             |
|    | sector 1                                                  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 36.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, Sos. Kiseleff    |     7.056,00|
|    | nr. 10, sector 1                                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 37.| Etajul 5 al imobilului situat in Bucuresti, Bd. Gheorghe  |       260,00|
|    | Magheru nr. 6 - 8, sector 1, cu terenul aferent           |             |
|    | (cota indiviza)                                           |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 38.| Cota indiviza de 28,14% din imobilul situat in Bucuresti, |     1.156,00|
|    | Calea Victoriei nr. 91 - 93, sector 1, cu terenul aferent |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 39.| Cota indiviza de 57,3% din imobilul situat in Bucuresti,  |     1.153,00|
|    | Calea Victoriei nr. 118, sector 1, cu terenul aferent     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 40.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti,                  |     1.099,00|
|    | str. J.L. Calderon nr. 16, sector 2                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 41.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, str. Negustori   |     1.049,00|
|    | nr. 1B, sector 2                                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 42.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, str. Negustori   |       784,00|
|    | nr. 3, sector 2                                           |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 43.| Imobil si garaj cu terenul aferent din Bucuresti,         |     8.806,95|
|    | Bd. Mircea Eliade nr. 3, sector 1                         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 44.| Monumentul Eroilor din Parcul Carol, Bucuresti, sector 4  |           - |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 45.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, Bd. Mircea Eliade|    26.782,36|
|    | nr. 113, sector 1                                         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 46.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, str. Academiei   |     7.730,00|
|    | nr. 32 - 34, sector 1                                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 47.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, Bd. Aviatorilor  |     3.282,45|
|    | nr. 86, sector 1                                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 48.| Imobil si garaj cu terenul aferent din Bucuresti,         |       509,65|
|    | Bd. Aviatorilor nr. 92, sector 1                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 49.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, str. Gogol       |     2.157,62|
|    | nr. 2, sector 1                                           |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 50.| Imobil cu garaj si terenul aferent din Bucuresti,         |     1.436,35|
|    | str. Gogol nr. 3, sector 1                                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 51.| Imobil si garaj cu terenul aferent din Bucuresti,         |       405,07|
|    | str. Helesteului nr. 22, sector 1                         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 52.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, Bd. Mircea Eliade|     3.668,00|
|    | nr. 12, sector 1                                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 53.| Imobil si garaj cu terenul aferent din Bucuresti,         |       400,21|
|    | str. Eugen Iosif nr. 20, sector 5                         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 54.| Imobil si garaj cu terenul aferent din Bucuresti,         |       291,78|
|    | str. Alex. Puskin nr. 5, p, ap. 1, sector 1               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 55.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, str. Tolstoi     |     1.463,80|
|    | nr. 27, ap. 1 si ap. 2, sector 1                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 56.| Imobil si garaj din Bucuresti, str. Ionescu Gion          |       235,00|
|    | nr. 13, sector 1                                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 57.| Imobil Corp A cu terenul aferent, situat in Bucuresti,    |       983,00|
|    | str. Batistei nr. 24A, sector 2                           |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 58.| Imobil cu terenul aferent, situat in Bucuresti,           |     7.776,00|
|    | P-ta Victoriei nr. 1, sector 1                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 59.| Imobil cu terenul aferent, situat in Bucuresti,           |     4.825,00|
|    | bd. Iancu de Hunedoara nr. 3 - 5, sector 1                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 60.| Imobil, situat in Bucuresti, str. G. Clemanceanu nr. 7,   |       294,00|
|    | sector 1                                                  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 61.| Imobil, situat in Bucuresti, str. G. Clemanceanu nr. 9A,  |       302,00|
|    | sector 1                                                  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 62.| Imobil, P + 1, str. D.P. Kiseleff nr. 47, sector 1,       |     1.402,00|
|    | Bucuresti                                                 |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|         SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL TRIUMF BUCURESTI           |
|______________________________________________________________________________|
| 63.| Palat Primaverii nr. 50 cu cladiri anexe (Club si         |    23.261,60|
|    | spalatorie, cabine poarta si garaj, depozit) si terenul   |             |
|    | aferent din Bucuresti, Bd. Primaverii nr. 50, sector 1    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 64.| Palat Primaverii - LAC 1 cu anexe si terenul aferent din  |    42.946,00|
|    | Bucuresti, Bd. Mircea Eliade nr. 5 - 13, sector 1         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 65.| Imobile - Casele de oaspeti - LAC 2 si LAC 3 cu garaje,   |    68.985,00|
|    | magazie, patinoar, teren tenis si vestiar, cu terenul     |             |
|    | aferent din Bucuresti, str. Turgheniev nr. 24, sector 1   |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 66.| Imobil - Casa de oaspeti - compus din 2 corpuri de cladire|    21.119,00|
|    | si anexa, cu terenul aferent din Bucuresti, Aleea         |             |
|    | Modrogan nr. 1, sector 1                                  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 67.| Imobil - Casa de oaspeti - cu terenul aferent din         |     1.406,94|
|    | Bucuresti, str. Turgheniev nr. 18, sector 1               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 68.| Imobil Vila nr. 1 A cu terenul aferent din comuna Snagov, |    25.364,20|
|    | jud. Ilfov                                                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 69.| Imobil Vila nr. 1 B cu terenul aferent din comuna Snagov, |    12.271,90|
|    | jud. Ilfov                                                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 70.| Imobil Vila nr. 9 cu terenul aferent din comuna Snagov,   |    14.625,70|
|    | jud. Ilfov                                                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 71.| Imobil Vila nr. 10 cu anexe: CASA TARANEASCA, sere, bar,  |    37.958,10|
|    | debarcader, hangar, alte anexe si terenul aferent din     |             |
|    | comuna Snagov, jud. Ilfov                                 |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 72.| Imobil Vila nr. 11 cu 4 constructii anexe, garaje si      |    27.412,60|
|    | terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 73.| Vila DANTE, str. Dante Aligheri nr. 11, suprafata         |     8.404,70|
|    | construita 1.387,70 mp., sector 1, Bucuresti              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 74.| Vila Pangrati, str. Ermil Pangrati nr. 20, sector 1       |     1.180,13|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 75.| Vila Pictor G.D. Mircea nr. 4, sector 1                   |       786,10|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 76.| Imobil, garaj cu teren aferent situat in Bucuresti,       |       375,08|
|    | str. Margareta Sterian nr. 7, sector 2                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 77.| Imobil Palat Elisabeta - cladire si constructii speciale  |    12.977,00|
|    | cu terenul aferent din Sos. Kiseleff nr. 26, sector 1     |             |
|    | Bucuresti                                                 |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|             SUCURSALA DE TRANSPORT "BUCURESTII NOI"                          |
|______________________________________________________________________________|
| 78.| Imobil Garaj cu terenul aferent din Bucuresti,            |     5.150,00|
|    | str. Paris nr. 11, sector 1                               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|                    SUCURSALA "SALA PALATULUI"                                |
|______________________________________________________________________________|
| 79.| Sala Palatului Bucuresti, str. Ion Campineanu,            |     8.955,00|
|    | nr. 28, sector 1                                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil

                                 LISTA
cuprinzand bunurile imobile din domeniul privat al statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  DENUMIREA IMOBILULUI SI ADRESA    |   TEREN    |          TEMEI        |
|crt.|                                    |   - mp -   |          LEGAL        |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 1. |               2.                   |      3.    |            4.         |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|         SUCURSALA AGROSILVICA SI DE AGREMENT SCROVISTEA                      |
|______________________________________________________________________________|
| 1. | Complex Pacea si terenul aferent   |  158.030,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | din comuna Ciolpani, sat Izvorani, |            |                       |
|    | jud. Ilfov, compus din: hotel;     |            |                       |
|    | restaurant; anexa poarta; casute   |            |                       |
|    | lemn; spalatorie; depozit produse  |            |                       |
|    | agricole.                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 2. | Vila POD - investitie neterminata  |   12.904,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | cu terenul si plantatiile aferente |            |                       |
|    | din comuna Snagov, jud. Ilfov      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 3. | Debarcaderul cu garajul de salupe, |    5.510,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | ateliere si anexe gospodaresti din |            |                       |
|    | Complexul Palat, comuna Snagov,    |            |                       |
|    | jud. Ilfov                         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 4. | Legatura rutiera intre palat si    |      -     | H.G. nr. 445/1995     |
|    | Vila POD, comuna Snagov, jud. Ilfov|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 5. | Vila nr. 88 si teren aferent, com. |    9.106,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | Ciolpani, jud. Ilfov               |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 6. | Cheu andocare (investitie in       |   10.145,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | conservare) si teren aferent din   |            |                       |
|    | sat Silistea Snagovului com. Gruiu,|            |                       |
|    | jud. Ilfov                         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 7. | Teren Complex Pacea, com. Ciolpani,|   47.400,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | jud. Ilfov                         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 8. | Vila "STEAUA" cu terenul aferent   |   10.161,00| H.G. nr. 445/1995     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|            SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL SINAIA                  |
|______________________________________________________________________________|
| 9. | Vilele "Timis 8" si "Timis 14" cu  |  141.352,20| H.G. nr. 567/1993     |
|    | anexele, cantonul si terenul       |            |                       |
|    | aferent, inclusiv livada, din      |            |                       |
|    | Timisul de Jos nr. 26, jud. Brasov |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|10. | Vila "Redeventa" cu terenul aferent|      876,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | din Predeal, str. Libertatii       |            |                       |
|    | nr. 55, jud. Brasov                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|11. | Vila "Boicescu" cu terenul aferent |      717,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | din Predeal, str. B.P. Hasdeu      |            |                       |
|    | nr. 21 jud. Brasov                 |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|12. | Teren aferent Vila "Albina" din    |      704,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | Predeal, str. Closca nr. 8, jud.   |            |                       |
|    | Brasov                             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|13. | Vila "Ghiocelul" cu terenul aferent|    1.131,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | din Predeal, str. V. Alecsandri    |            |                       |
|    | nr. 38, jud. Brasov                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|14. | Vila "Victoria" - investitie in    |      889,45| H.G. nr. 639/1995     |
|    | curs - si terenul aferent din      |            |                       |
|    | Predeal, str. Libertatii nr. 55,   |            |                       |
|    | jud. Brasov                        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|15. | Vila "Melinte" cu terenul aferent  |      833,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | din Predeal, str. N. Balcescu      |            |                       |
|    | nr. 45, jud. Brasov                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|16. | Vila "Sandoza" cu terenul aferent  |    1.328,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | din Predeal, str. Cerna nr. 7,     |            |                       |
|    | jud. Brasov                        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|17. | Vila "Nasta" cu terenul aferent din|      573,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | Predeal, str. Titu Maiorescu nr. 4,|            |                       |
|    | jud. Brasov                        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|18. | Vila "Porumbelul" cu terenul       |      635,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | aferent din Predeal, str. Closca   |            |                       |
|    | nr. 9, jud. Brasov                 |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|19. | Vila "Randunica" ap. 2, cu cota de |    1.727,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | 1/2 din terenul aferent din        |            |                       |
|    | Predeal, str. N. Balcescu nr. 32,  |            |                       |
|    | jud. Brasov                        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 20.| Vila "Crinul" cu terenul aferent   |      462,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | din Predeal, str. B.P. Hasdeu      |            |                       |
|    | nr. 19, jud. Brasov                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 21.| Vila "Ghica" cu terenul aferent din|      550,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | Predeal, str. Libertatii nr. 154,  |            |                       |
|    | jud. Brasov                        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 22.| Vila "Vanatorul" cu terenul aferent|    1.313,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | din Predeal, str. N. Balcescu nr.  |            |                       |
|    | 39, jud. Brasov                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 23.| Vila "Crivatul" cu terenul aferent |    1.107,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | din Predeal, str. Libertatii nr.   |            |                       |
|    | 69, jud. Brasov                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 24.| Vila "Viforul" cu terenul aferent  |    1.028,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | din Predeal, str. Ghioceilor nr. 1,|            |                       |
|    | jud. Brasov                        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 25.| Hotelul si restaurantul "Robinson" |    6.922,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | cu terenul aferent din Predeal,    |            |                       |
|    | str. Muncii nr. 10, jud. Brasov    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 26.| Grup gospodaresc Pietrosul,        |     2792,06| H.G. nr. 639/1995     |
|    | str. Postavarului nr. 10, Predeal, |            |                       |
|    | jud Brasov                         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 27.| Complexul balnear "Bradul" compus  |   22.832,25| H.G. nr. 639/1995     |
|    | din: hotel, restaurant si baza de  |            |                       |
|    | tratament cu terenul si anexele    |            |                       |
|    | aferente, din Covasna, str. Valea  |            |                       |
|    | Zanelor nr. 10, jud. Covasna       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 28.| Complex Parc din Tg. Mures, str.   |    2.841,21| H.G. nr. 64/1996      |
|    | Primariei nr. 2, jud. Mures, compus|            |                       |
|    | din: hotel, restaurant si terenul  |            |                       |
|    | aferent                            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 29.| Vila Predeal cu terenul aferent,   |      240,00| H.G. nr. 1224/2001    |
|    | din Predeal str. M. Saulescu nr.   |            |                       |
|    | 71, jud. Brasov                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 30.| Minihotel Covasna cu terenul       |      200,00| H.G. nr. 1224/2001    |
|    | aferent concesionat, din Covasna,  |            |                       |
|    | str. Gh. Doja nr. 1A, jud. Covasna |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 31.| Sediu BA Covasna cu terenul aferent|      282,67| H.G. nr. 1224/2001    |
|    | concesionat si cu centrala termica |            |                       |
|    | din Covasna, str. Gh. Doja nr. 2A, |            |                       |
|    | jud. Covasna                       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 32.| Teren, situat in Poiana Brasov,    |   42.975,64| O.G. nr. 61/2000      |
|    | jud. Brasov                        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 33.| Teren fosta Vila "Narcisa" din     |    1.296,60| O.G. nr. 61/2000      |
|    | Predeal, jud. Brasov               |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 34.| Teren de la Vila nr. 2 "Bucegi" cu |      194,27| H.G. nr. 64/1996      |
|    | anexe si din Cumpatul - Sinaia,    |            |                       |
|    | str. Cumpatul nr. 30, jud. Prahova |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 35.| Vila nr. 7 "Club" (receptie +      |    1.598,34| H.G. nr. 64/1996      |
|    | cabinet medical + bufet + statii   |            |                       |
|    | radio) cu terenul aferent din      |            |                       |
|    | Cumpatul - Sinaia, str. Cumpatul   |            |                       |
|    | nr. 22, jud. Prahova               |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 36.| Vila nr. 18 - locuinte personal si |    3.868,79| H.G. nr. 64/1996      |
|    | Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe:     |            |                       |
|    | ateliere, depozit alimente,        |            |                       |
|    | carmangerie, garaj si terenul      |            |                       |
|    | aferent din Cumpatul - Sinaia,     |            |                       |
|    | str. Cumpatul nr. 18, jud. Prahova |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 37.| Vila nr. 21 "Garofita" cu terenul  |    1.811,83| H.G. nr. 64/1996      |
|    | aferent din Cumpatul - Sinaia,     |            |                       |
|    | str. Alunis nr. 26, jud. Prahova   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 38.| Vila nr. 19 "Alunis" cu terenul    |    1.121,92| H.G. nr. 64/1996      |
|    | aferent din Cumpatul - Sinaia,     |            |                       |
|    | str. Alunis nr. 7, jud. Prahova    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 39.| Vila "Victoria" + imprejumuire, cu |    1.407,14| H.G. nr. 64/1996      |
|    | terenul aferent din Furnica -      |            |                       |
|    | Sinaia, str. Victoria nr. 2,       |            |                       |
|    | jud. Prahova                       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 40.| Vilele "Zambila", "Panseluta" si   |    2.933,81| H.G. nr. 64/1996      |
|    | anexa "Crinul" cu terenul aferent  |            |                       |
|    | din Furnica - Sinaia, str. Furnica |            |                       |
|    | nr. 51 - 53, jud. Prahova          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 41.| Popicarie Furnica (disco-bar) cu   |    1.149,88| H.G. nr. 64/1996      |
|    | terenul aferent din Furnica -      |            |                       |
|    | Sinaia, str. Furnica nr. 50,       |            |                       |
|    | jud. Prahova                       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 42.| Cabana "Furnica" cu terenul aferent|    1.602,15| H.G. nr. 64/1996      |
|    | din Furnica - Sinaia, str. Furnica |            |                       |
|    | nr. 50, jud. Prahova               |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 43.| Teren-parc (Vila Bujorul) din      |      319,38| H.G. nr. 64/1996      |
|    | Cumpatul - Sinaia, str. Alunis,    |            |                       |
|    | jud. Prahova                       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 44.| Teren (Vila Craita) din Cumpatul - |      772,49| H.G. nr. 64/1996      |
|    | Sinaia, str. Alunis, jud. Prahova  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 45.| Teren (Vila Lamaita) din Cumpatul -|       39,33| H.G. nr. 64/1996      |
|    | Sinaia, str. Alunis, jud. Prahova  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 46.| Terasa "Cumpatu" din Cumpatul -    |         -  | H.G. nr. 64/1996      |
|    | Sinaia, str. Cumpatu nr. 24 - 26,  |            |                       |
|    | jud. Prahova                       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 47.| Teren de la Restaurantul           |      491,13| H.G. nr. 64/1996      |
|    | Vanatorul - Cumpatul, Sinaia       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|                                                                              |
|             SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL OLANESTI               |
|______________________________________________________________________________|
| 48.| Complex motel "Banatul" - Corpurile|   49.588,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | A si B si restaurant - cu terenul  |            | republicata           |
|    | aferent din Timisoara, str.        |            |                       |
|    | Dorobantilor nr. 94, jud. Timis    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 49.| Vila "Belvedere" - Corpurile A si B|    3.273,20| H.G. nr. 639/1995     |
|    | - cu anexele si terenul aferent din|            | republicata           |
|    | Baile Herculane, str. Nicolae      |            |                       |
|    | Stoica de Hateg nr. 7,             |            |                       |
|    | jud. Caras-Severin                 |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 50.| Complexul "Rojistea" cu anexele    |  144.589,52| H.G. nr. 639/1995     |
|    | (canton silvic si casa incubatie)  |            | republicata           |
|    | si terenul aferent din             |            |                       |
|    | Bratovoiesti, jud. Dolj            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 51.| Complex Cindrelul cu teren aferent |    1.211,00|                       |
|    | din Paltinis, jud. Sibiu           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 52.| Spatiu comercial amenajat          |          - | H.G. nr. 1224/2001    |
|    | (8 camere) la parter bloc locuinte,|            |                       |
|    | str. Iulius Cezar, nr. 3, p + 1,   |            |                       |
|    | Drobeta-Turnu Severin              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 53.| Investitii in curs, finisaje cca.  |    1.514,00| H.G. nr. 1224/2001    |
|    | 35%, cladire 2S + P + M + 5, Calea |            |                       |
|    | Dumbravii nr. 17, jud. Sibiu, teren|            |                       |
|    | concesionat din care: 765 mp       |            |                       |
|    | concesionat exclusiv si 749 mp     |            |                       |
|    | concesiune indiviza                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 54.| Parter preluat din cladire         |       34,20| H.G. nr. 1224/2001    |
|    | S + p + 1, str. N. Balcescu nr. 4, |            |                       |
|    | Orastie, jud. Hunedoara            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 55.| Teren, str, G-ral Praporgescu      |    1.186,03| H.G. nr. 1224/2001    |
|    | nr. 17, Rm. Valcea, jud. Valcea    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 56.| Hotel Bradet, com. Bradulet, jud.  |    1.528,00| O.G. nr. 61/2000      |
|    | Arges, Centrul de perfectionare-   |            |                       |
|    | complex hotelier-investitie in curs|            |                       |
|    | de definitivare                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 57.| Teren Drobeta-Turnu Severin, str.  |      211,00| H.G. nr. 945/1995     |
|    | Republicii nr. 79, jud. Mehedinti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 58.| Anexe (boxe) din Complexul Palat   |          - |                       |
|    | Olanesti, localitatea Olanesti,    |            |                       |
|    | jud. Valcea                        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 59.| Centrala termica - sera din        |          - |                       |
|    | Complexul Palat Olanesti,          |            |                       |
|    | localitatea Olanesti, jud. Valcea  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 60.| Grajd bovine din Complexul Palat   |          - |                       |
|    | Olanesti, localitatea Olanesti,    |            |                       |
|    | jud. Valcea                        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|                                                                              |
|           SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL NEPTUN                   |
|______________________________________________________________________________|
| 61.| Pepiniera din Eforie Nord,         |    8.710,04| H.G. nr. 639/1995     |
|    | jud. Constanta                     |            | republicata           |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 62.| Complex restaurant "Dunarea"       |   21.796,08| H.G. nr. 567/1993,    |
|    | impreuna cu Hotel si bar "Dacia" si|            | republicata           |
|    | terenul aferent constructiilor,    |            |                       |
|    | incl. Teren tenis de camp din      |            |                       |
|    | Neptun-Olimp, jud. Constanta       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 63.| Vila "Marul" A + B cu terenul      |    4.163,40| H.G. nr. 567/1993,    |
|    | aferent din Neptun-Olimp,          |            | republicata           |
|    | jud. Constanta                     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 64.| Vila nr. 1 cu 8 apartamente si     |    1.469,54| H.G. nr. 567/1993,    |
|    | terenul aferent din Neptun-Olimp,  |            | republicata           |
|    | jud. Constanta                     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 65.| Vila nr. 4 cu 8 apartamente si     |    2.177,02| H.G. nr. 596/1996     |
|    | terenul aferent din Neptun-Olimp,  |            |                       |
|    | jud. Constanta                     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 66.| Vila nr. 5 cu 8 apartamente si     |    2.729,40| H.G. nr. 596/1996     |
|    | terenul aferent din Neptun-Olimp,  |            |                       |
|    | jud. Constanta                     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 67.| Sere si rasadnita cu terenul       |    4.384,69| H.G. nr. 567/1993,    |
|    | aferent din Neptun-Olimp,          |            | republicata           |
|    | jud. Constanta                     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 68.| Vila "Ciresul" A + B cu terenul    |    4.840,85| H.G. nr. 567/1993,    |
|    | aferent din Neptun-Olimp,          |            | republicata           |
|    | jud. Constanta                     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 69.| Grup gospodaresc din zona II cu    |    9.363,33| H.G. nr. 567/1993,    |
|    | Camin cazare, Spalatorie si        |            | republicata           |
|    | braseria "Turist", cu terenul      |            |                       |
|    | aferent, din Neptun-Olimp,         |            |                       |
|    | jud. Constanta                     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 70.| Punct termic (Bazar Neptun) cu     |      609,76| H.G. nr. 567/1993,    |
|    | terenul aferent din Neptun-Olimp,  |            | republicata           |
|    | jud. Constanta                     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 71.| Vila "Parul" A + B cu terenul      |    4.815,09| H.G. nr. 567/1993,    |
|    | aferent din Neptun-Olimp,          |            | republicata           |
|    | jud. Constanta                     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 72.| Vila "Nucul" A + B cu terenul      |    5.413,74| H.G. nr. 567/1993,    |
|    | aferent din Neptun-Olimp,          |            | republicata           |
|    | jud. Constanta                     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 73.| Vila "Violeta" cu terenul aferent  |    3.946,65| H.G. nr. 567/1993,    |
|    | din Neptun-Olimp, jud. Constanta   |            | republicata           |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 74.| Vila "Bujorul" cu terenul aferent  |    7.313,04| H.G. nr. 567/1993,    |
|    | din Neptun-Olimp, jud. Constanta   |            | republicata           |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 75.| Vilele "Crinul" si "Salcia" cu     |    3.562,47| H.G. nr. 567/1993,    |
|    | terenul aferent din Neptun-Olimp,  |            | republicata           |
|    | jud. Constanta                     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 76.| Vila "Bradul" A + B cu terenul     |    4.981,39| H.G. nr. 567/1993,    |
|    | aferent din Neptun-Olimp,          |            | republicata           |
|    | jud. Constanta                     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 77.| Hotel si restaurant "Arad" cu      |    7.594,57| H.G. nr. 596/1996     |
|    | terenul aferent din Neptun-Olimp,  |            |                       |
|    | jud. Constanta.                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 78.| Teren de tenis si teren minigolf   |   15.212,17| H.G. nr. 596/1996     |
|    | din Neptun-Olimp (Hotel Arad), jud.|            |                       |
|    | Constanta                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 79.| Vila Egreta, Mamaia, jud. Constanta|      354,00| O.G. nr. 61/2000      |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 80.| Vila Cerna, Mamaia, Jud. Constanta |      354,00| O.G. nr. 61/2000      |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 81.| Restaurant Ambasador cu terenul    |    8.299,64| H.G. nr. 596/1996     |
|    | aferent din Neptun-Olimp,          |            |                       |
|    | jud. Constanta                     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|                                                                              |
|       SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA       |
|______________________________________________________________________________|
| 82.| Imobil - sediul administrativ - cu |    1.098,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | terenul aferent din Cluj-Napoca,   |            |                       |
|    | str. Napoca nr. 6, jud. Cluj       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 83.| Casa de oaspeti cu terenul aferent |    1.350,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | din Cluj-Napoca, str. Pavlov       |            |                       |
|    | nr. 21, jud. Cluj                  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 84.| Casa de oaspeti cu terenul aferent |      597,60| H.G. nr. 445/1995     |
|    | din Cluj-Napoca, str. Pavlov       |            |                       |
|    | nr. 23, jud. Cluj                  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 85.| Casa de oaspeti cu terenul aferent |    1.422,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | din Cluj-Napoca, str. Pavlov       |            |                       |
|    | nr. 25, jud. Cluj                  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 86.| Casa de oaspeti cu terenul aferent |    1.965,30| H.G. nr. 445/1995     |
|    | din Cluj-Napoca, str. Pavlov       |            |                       |
|    | nr. 27, jud. Cluj                  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 87.| Complex hotel-restaurant "Victoria"|    2.470,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | cu terenul aferent din Cluj-Napoca,|            |                       |
|    | B-dul 21 Decembrie nr. 54 - 56,    |            |                       |
|    | jud. Cluj                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 88.| Service auto "Victoria", cu terenul|    4.137,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent, compus din:               |            |                       |
|    | - cladire garaj si atelier auto    |            |                       |
|    | - cladire birouri                  |            |                       |
|    | str. Dorobantilor nr. 18 - 20,     |            |                       |
|    | Cluj-Napoca, jud. Cluj             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 89.| Sectia de exploatare turba, cu     |            | H.G. nr. 445/1995     |
|    | terenul aferent, compusa din:      |            |                       |
|    | a) incinta: cladire birouri si     |    7.167,60|                       |
|    |    grup social, soproane prelucrare|            |                       |
|    |    turba;                          |            |                       |
|    | b) sopron prelucrare turba intern  |    2.625,58|                       |
|    | din localitatea Calatele, jud. Cluj|            |                       | |____|____________________________________|____________|_______________________|
| 90.| Teren agricol - tarlaua Ploton,    |  210.000,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | com. Apahida, jud. Cluj            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 91.| Complex agroindustrial "Apahida"   |   50.501,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | din comuna Apahida, str. Libertatii|            |                       |
|    | nr. 1, jud. Cluj, cu terenul       |            |                       |
|    | aferent, compus din:               |            |                       |
|    | - Pensiune agroturistica           |            |                       |
|    | - grup social                      |            |                       |
|    | - atelier preparate carne          |            |                       |
|    | - atelier pentru lactate           |            |                       |
|    | - bloc cu 12 apartamente           |            |                       |
|    | - grajd taurine nr. 1              |            |                       |
|    | - grajd taurine nr. 2              |            |                       |
|    | - grajd taurine nr. 3              |            |                       |
|    | - grajd taurine nr. 4              |            |                       |
|    | - hala crestere pui                |            |                       |
|    | - grajd comun                      |            |                       |
|    | - grajd pentru porcine la ingrasat |            |                       |
|    | - grajd maternitate scroafe +      |            |                       |
|    |   tineret                          |            |                       |
|    | - tabara vara pentru porcine       |            |                       |
|    | - magazie cereale                  |            |                       |
|    | - bucatarie furaje                 |            |                       |
|    | - filtru sanitar                   |            |                       |
|    | - magazie cereale 1000 t           |            |                       |
|    | - centrala termica                 |            |                       |
|    | - fanar                            |            |                       |
|    | - patule pentru porumb             |            |                       |
|    | - siloz suprafata 2000 mp          |            |                       |
|    | - patule pentru porumb circulare   |            |                       |
|    | - remize masini + tractoare        |            |                       |
|    | - atelier mecanic                  |            |                       |
|    | - sopron ingrasaminte chimice      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 92.| Ferma ovine Budustau, cu teren     |   11.888,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent, compusa din:              |            |                       |
|    | - locuinta personal                |            |                       |
|    | - saivan ovine                     |            |                       |
|    | - fanar                            |            |                       |
|    | - siloz 2 celule,                  |            |                       |
|    | din localitatea Budustau, jud. Cluj|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 93.| Teren agricol in satul Budustau,   |  200.000,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | com. Apahida jud. Cluj             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 94.| Sector agroindustrial Huedin, cu   |   19.845,92| H.G. nr. 445/1995     |
|    | terenul aferent, compus din:       |            |                       |
|    | a) incinta: grup social, saivan    |            |                       |
|    | de oi, grajd animale, distilerie,  |            |                       |
|    | fanar, siloz fructe;               |            |                       |
|    | b) casa oaspeti;                   |      245,98|                       |
|    | c) amenajare pomicola in suprafata |  952.208,10|                       |
|    | de 952.208,10 mp. Din care         |            |                       |
|    | 590.200 mp la actionari;           |            |                       |
|    | din localitatea Huedin, jud. Cluj  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 95.| Sector piscicol Campenesti compus  |            | H.G. nr. 445/1995     |
|    | din:                               |            |                       |
|    | a) incinta:                        |    2.389,00|                       |
|    | b) amenajare piscicola, in         |1.257.611,00|                       |
|    | suprafata de 1.257.611 mp, din care|            |                       |
|    | 311.200 mp la persoane fizice -    |            |                       |
|    | actionari                          |            |                       |
|    | din localitatea Campenesti,        |            |                       |
|    | jud. Cluj                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 96.| Str. Pata nr. 24, ap. 25, sc. 3 -  |       32,38| H.G. nr. 1224/2001    |
|    | parter (3 cam.) Cluj, jud. Cluj    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|            SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL SUCEAVA                 |
|______________________________________________________________________________|
| 97.| Hotelul si restaurantul "Suceava"  |    5.021,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | cu constructiile anexe si terenul  |            |                       |
|    | aferent din Municipiul Suceava, din|            |                       |
|    | str. Vasile Bumbac nr.  4 - 8,     |            |                       |
|    | jud. Suceava                       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 98.| Ferma Bradet nr. 1 formata din     |   97.992,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | cladire birouri si magazii, hala de|            |                       |
|    | preparare, beci fructe si legume,  |            |                       |
|    | cu terenul aferent din Suceava,    |            |                       |
|    | str. Parcului nr. 1, jud. Suceava  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
| 99.| Casa de oaspeti "Sucevita" formata |      404,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | din 2 corpuri de cladire (casa     |            |                       |
|    | taraneasca nr. 1 si nr. 2) cu anexa|            |                       |
|    | gospodareasca si terenul aferent   |            |                       |
|    | din com. Sucevita, jud. Suceava    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|      SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA SI INTRETINEREA FONDULUI IMOBILIAR       |
|______________________________________________________________________________|
|100.| B-dul N. Balcescu nr. 21, sector 1 |    1.195,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|101.| Str. Mendeleev nr. 36 - 38,        |    1.210,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|102 | B-dul Elisabeta nr. 7 - 9 (fost    |            |                       |
|    | Republicii nr. 10 - 12) sector 1   |    1.349,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | partial                            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|103.| Str. Matei Millo nr. 7, sector 1   |      517,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|104.| Bd. G-ral Gh. Magheru              |     1815,62| H.G. nr. 567/1993     |
|    | nr. 28 - 30, sector 1              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|105.| Piata Amzei nr. 6, sector 1        |      454,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|106.| B-dul Dacia nr. 59, sector 1       |      414,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | (fost nr. 13)                      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|107.| Calea Victoriei nr. 216, sector 1  |    1.050,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|108.| Str. Constantin Mille nr. 17,      |      738,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|109.| Str. Luigi Cazavillan nr. 19,      |      738,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|110.| Str. Luigi Cazavillan nr. 16,      |      944,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | corp A + B, sector 1               |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|111.| Str. Transilvaniei nr. 2, sector 1 |      582,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|112.| Calea Dorobantilor nr. 129,        |      902,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|113.| Str. Licurg nr. 2 (garaj), sector 2|      280,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|114.| Splaiul Independentei nr. 202 A,   |    9.609,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 6                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|115.| Str. Banu Manta nr. 25, sector 1   |      523,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|116.| Str. Brezoianu Ion nr. 35, sector 1|      150,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|117.| Str. Atena nr. 11, sector 1        |      820,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|118.| Str. G. Clemenceau nr. 5, sector 1 |      532,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|119.| Str. G. Clemenceau nr. 9 B,        |       86,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|120.| Str. Matei Millo nr. 13, sector 5  |    1.361,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|121.| Piata Walter Maracineanu nr. 1 - 3,|    4.177,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|122.| Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 7,       |    2.190,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1 partial                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|123.| Bd. Nicolae Balcescu nr. 22,       |      409,59| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1 - partial                 |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|124.| Bd. Regina Elisabeta nr. 3 (fost   |    1.031,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | Republicii nr. 16), sector 3       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|125.| Bd. Carol I nr. 12 (fost           |    1.734,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | Republicii nr. 32), sector 3       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|126.| Str. Lipscani nr. 19, sector 3     |    1.804,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|127.| Piata Rosetti nr. 4, sector 2      |      603,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|128.| Str. Campineanu nr. 3 - 5, sector 1|    1.750,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|129.| Str. Academiei nr. 39 - 41 (garaj),|      130,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|130.| Str. Constantin Mille nr. 12,      |      591,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|131.| Bd. Nicolae Balcescu nr. 17 - 19,  |    1.414,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|132.| Str. C. Sandu Aldea nr. 14A, et. 1,|       65,00| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 2, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|133.| Str. C. Sandu Aldea nr. 67 si      |      485,38| H.G. nr. 39/1996      |
|    | garaj, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|134.| Str. C. Sandu Aldea nr. 69, parter,|      200,46| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 1, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|135.| Str. Armindenului nr. 3, Corp A si |      524,26| H.G. nr. 39/1996      |
|    | Corp B (garaj), sector 1           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|136.| Str. Arcului nr. 14, et. 2, ap. 10,|       31,38| H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 2                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|137.| Str. Tudor Arghezi nr. 32, et. 2,  |       13,85| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 14, sector 2                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|138.| Str. Atena nr. 7, et. 3, ap. 5,    |       48,30| H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|139.| Bd. Aviatorilor nr. 35, et. 1,     |       84,25| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 3, sector 1, garaj             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|140.| Bd. Aviatorilor nr. 98, et. 1,     |      351,01| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 2 sector 1                     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|141.| Bd. Aviatorilor nr. 100, parter,   |            | H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 1, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|      971,78|_______________________|
|142.| Bd. Aviatorilor nr. 100, et. 1,    |            | H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 2, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|143.| Str. Amiral C. Balescu nr. 19,     |    1.290,13| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 1 si garaj, sector 1   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|144.| Str. Braziliei nr. 1 - 3, sc. B,   |        7,28| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 2, ap. 20, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|145.| Str. Bruxelles nr. 3, Corp A,      |       69,46| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 1 si garaj, sector 1   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|146.| Str. Bitolia nr. 10, et. 1, ap. 2, |       95,88| H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|147.| Str. Bitolia nr. 19, et. 2, ap. 3, |       38,25| H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|148.| Str. Bitolia nr. 30, et. 1, ap. 2  |       39,90| H.G. nr. 39/1996      |
|    | si camera de serviciu, sector 1    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|149.| Str. Bitolia nr. 38 parter, ap. 1  |      162,00| H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|150.| Str. Bitolia nr. 51, parter, ap. 1,|       65,28| H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|151.| Str. Brezoianu Ion nr. 29B, et. 2, |        4,81| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 25, sector 1                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|152.| Str. Brezoianu nr. 10, et. 4,      |       12,30| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 8, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|153.| Str. Poenaru Bordea nr. 6, et. 6,  |        5,41| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 20, sector 4                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|154.| Str. Radu Boiangiu nr. 15 - 17,    |        9,67| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 1 si garaj, sector 1   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|155.| Str. Victor Babes nr. 3, et. 1,    |      129,09| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 2, sector 5                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|156.| Str. Caderea Bastiliei nr. 7,      |       15,83| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 2, ap. 9, sector 1             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|157.| Bd. N. Balcescu nr. 5, sc. B,      |        8,40| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 7, ap. 50, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|158.| Bd. N. Balcescu nr. 9, sc. B,      |        9,30| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 2, ap. 16, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|159.| Str. Crangului nr. 1, etaj 1,      |      222,66| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 2 si garaj, sector 1           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|160.| Str. Crangului nr. 6, Corp B si    |      232,00| H.G. nr. 39/1996      |
|    | garaj, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|161.| Str. Crangului nr. 11A, parter,    |            | H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 1 si garaj, sector 1           |            |                       |
|____|____________________________________|            |_______________________|
|162.| Str. Crangului nr. 11A, et. 1,     |      530,76| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 2, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|163.| Str. Crangului nr. 14, parter,     |      117,82| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 1 si garaj, sector 1           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|164.| Str. Crangului nr. 17 si garaj,    |      301,18| H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|165.| Str. Clucerului nr. 62 - 66, sc. C,|        7,28| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 14, sector 1           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|166 | Str. Ion Cantacuzino nr. 4, parter,|      554,80| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 1 si garaj, sector 1           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|167.| Str. J.L. Calderon nr. 59, et. 2,  |       19,31| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 10, sector 2                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|168.| Str. Drobeta nr. 19A, et. 1, ap. 3,|        3,28| H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 2                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|169.| Str. George Enescu nr. 7, et. 2    |        6,32| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 13 sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|170.| Str. George Enescu nr. 9, et. 2,   |        8,37| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 20, sector 1                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|171.| Str. Frumoasa nr. 36, parter,      |      236,00| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 1, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|172.| Str. Finlanda nr. 6, parter,       |      127,00| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 1 si garaj, sector 1           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|173.| Str. Helesteului nr. 5, et. 1,     |       58,08| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 2, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|174.| Str. Helesteului nr. 26 si garaj,  |      338,08| H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|175.| Teren, str. Herastrau nr. 4 si     |      307,16| H.G. nr. 39/1996      |
|    | garaj, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|176.| Str. Herastrau nr. 37, ap. 1 si    |            | H.G. nr. 39/1996      |
|    | garaj, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|            |_______________________|
|177.| Str. Herastrau nr. 37, ap. 2 si    |      291,00| H.G. nr. 39/1996      |
|    | garaj, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|178.| Str. Herastrau nr. 40, sector 1    |      244,58| H.G. nr. 39/1996      |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|179.| Intr. Eliza Zamfirescu Leonida     |      318,39| H.G. nr. 39/1996      |
|    | (fost Nic. Ionescu) nr. 11 si      |            |                       |
|    | garaj, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|180.| Str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 25 |      596,27| H.G. nr. 39/1996      |
|    | si garaj, sector 1                 |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|181.| Str. Av. Theodor Iliescu nr. 44,   |      189,10| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 1 si garaj, sector 1   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|182.| Str. Av. Theodor Iliescu nr. 72,   |      113,73| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 1, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|183.| Sos. Kiseleff nr. 20, et. 1, ap. 4,|            | H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|            |                       |
|184.| Sos. Kiseleff nr. 20, et. 2, ap. 5,|    4.086,91| H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|185.| Sos. Kiseleff nr. 22, parter,      |            | H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 1, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|            |                       |
|186.| Sos. Kiseleff nr. 22, et. 2, ap. 6,|    6.582,95| H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|187.| Sos. Kiseleff nr. 24, parter,      |            | H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 1, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|            |_______________________|
|188.| Sos. Kiseleff nr. 24, parter,      |            | H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 2, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|            |_______________________|
|189.| Sos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 3,|            | H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|      314,54|_______________________|
|190.| Sos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 4,|            | H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|            |_______________________|
|191.| Sos. Kiseleff nr. 24, Corp A,      |            | H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 1, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|            |_______________________|
|192.| Sos. Kiseleff nr. 24, Corp B,      |            | H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 2, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|193.| Str. C-tin Radulescu Motru nr. 16, |       10,75| H.G. nr. 39/1996      |
|    | sc. C, bl. 21, et. 2, ap. 92,      |            |                       |
|    | sector 4                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|194.| Bd. Regina Elisabeta nr. 25,       |       92,60| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 6, ap. 30, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|195.| Str. Luterana nr. 5, sc. D, et. 2, |        4,15| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 42, sector 1                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|196.| Str. lt. Gh. Manu nr. 12, et. 1,   |        8,20| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 4, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|197.| Str. Londra nr. 4, et. 2, ap. 8,   |       31,01| H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|198.| Str. Dr. Lister nr. 63, parter,    |            | H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 1 si garaj, sector 5           |            |                       |
|____|____________________________________|            |_______________________|
|199.| Str. Dr. Lister nr. 63, et. 1,     |      434,85| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 2, sector 5                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|200.| Str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 3,  |            | H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 18 si garaj, sector 1          |            |                       |
|____|____________________________________|            |_______________________|
|201.| Str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 5,  |        8,42| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 28, sector 1                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|202.| Str. Maxim Gorki nr. 24, parter,   |      129,90| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 1, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|203.| Str. dr. Gr. Mora nr. 13, parter,  |      238,58| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 1 si garaj, sector 1           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|204.| Str. Spataru Milescu nr. 65 si     |      193,28| H.G. nr. 39/1996      |
|    | garaj, sector 2                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|205.| Bd. Marasti nr. 49, parter, ap. 1  |       69,00| H.G. nr. 39/1996      |
|    | si garaj, sector 1                 |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|206.| Bd. Ion Mihalache (fost 1 Mai)     |       55,68| H.G. nr. 39/1996      |
|    | nr. 64, bl. 41, et. 2, ap. 8,      |            |                       |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|207.| Str. arh. I. Mincu nr. 29 bis,     |        9,91| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 2, ap. 3, sector 1             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|208.| Str. lt. Victor Manu 73 bis,       |      369,39| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 1, sector 2            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|209.| Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 12 - 14, |       16,20| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 4, ap. 8, sector 1             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|210.| Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 24,      |       12,28| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 6, ap. 10, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|211.| Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 32 - 36, |        1,02| H.G. nr. 39/1996      |
|    | sc. C, et. 4, ap. 18, sector 1     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|212.| Str. Oslo nr. 8, et. 1, ap. 2 si   |       21,23| H.G. nr. 39/1996      |
|    | garaj, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|213.| Str. Pictor I. Negulici nr. 11,    |        1,15| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 2 si garaj, sector 1   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|214.| Str. Pictor I. Negulici nr. 20 si  |      341,45| H.G. nr. 39/1996      |
|    | garaj, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|215.| Str. Pictor I. Negulici nr. 32,    |      353,41| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 1, ap. 2                       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|216.| Str. Pictor I. Negulici nr. 42,    |       53,56| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 1, ap. 3, sector 1             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|217.| Str. lt. av. Serban Petrescu nr. 9,|      102,23| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 1, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|218.| Str. Pivnicierului nr. 4 - 6,      |       29,16| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 3, ap. 16, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|219.| Bd. Primaverii nr. 49, et. 1,      |       42,23| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 2, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|220.| Str. Plantelor nr. 16, et. 1,      |       51,67| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 2, sector 2                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|221.| Str. Plantelor nr. 44, parter,     |      140,38| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 1, sector 2                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|222.| Str. cpt. Gr. Preotescu nr. 29,    |       40,70| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 2 si garaj, sector 4   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|223.| Str. Dimitrie Paciurea nr. 6,      |       15,65| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 2, sector 2            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|224.| Str. ing. Ermil Pangratti nr. 14,  |       70,71| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 1, ap. 2, sector 1             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|225.| Str. ing. Ermil Pangratti nr. 21,  |      352,55| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 1, garaj, sector 1     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|226.| Str. ing. Ermil Pangratti nr. 25,  |      142,18| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 1, ap. 2, sector 1             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|227.| Str. Alex. Philipide nr. 12, et. 1,|       18,92| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 2 si garaj (Sf. Spiridon       |       22,12|                       |
|    | nr. 4), sector 2                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|228.| Bd. Carol I nr. 54B (fost Pache    |        1,76| H.G. nr. 39/1996      |
|    | Protopopescu nr. 64B), et. 5,      |            |                       |
|    | ap. 8, sector 2                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|229.| Piata Amzei nr. 15, et. 1, ap. 1,  |        3,63| H.G. nr. 39/1996      |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|230.| Str. Washington (fosta Rozelor)    |       30,81| H.G. nr. 39/1996      |
|    | nr. 13, et. 2, ap. 6, sector 1     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|231.| Str. Popa Soare nr. 14, parter,    |       22,70| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 2, sector 2                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|232.| Str. av. St. Sanatescu nr. 8,      |      164,76| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 1, garaj, sector 1     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|233.| Str. av. Gh. Stalpeanu nr. 11,     |       18,20| H.G. nr. 39/1996      |
|    | bl. 8, et. 2, ap. 12 si garaj,     |            |                       |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|234.| Str. Spatarului nr. 32, et. 2,     |        6,82| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 6, sector 2                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|235.| Str. lt. av. Iuliu Tetrat nr. 14,  |       33,56| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 1, ap. 2, sector 1             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|236.| Str. lt. av. Iuliu Tetrat nr. 26,  |      290,00| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 1 si garaj, sector 1   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|237.| Str. Ivan Turgheniev nr. 2 - 4,    |            | H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 1, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|            |_______________________|
|238.| Str. Ivan Turgheniev nr. 2 - 4,    |      778,28| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 1, ap. 2 si garaj, sector 1    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|239.| Str. Ivan Turgheniev nr. 6,        |      279,30| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 1, incl. 1/2 din garaj,|            |                       |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|240.| Str. Muzeul Zambaccian nr. 27,     |      185,81| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 1 sector 1             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|241.| Str. Av. Mircea Zorileanu nr. 45,  |      255,72| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 1, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|242.| Str. Av. Mircea Zorileanu nr. 51   |      482,00| H.G. nr. 39/1996      |
|    | si garaj, sector 1                 |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|243.| Str. Sipotul Fantanilor nr. 2,     |        8,00| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 5, ap. 63, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|244.| Str. Emanuel Porumbaru nr. 7,      |       20,70| H.G. nr. 39/1996      |
|    | et. 3, ap. 3 si garaj, sector 1    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|245.| Str. Emanuel Porumbaru nr. 41A,    |       90,22| H.G. nr. 39/1996      |
|    | parter, ap. 1, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|246.| Str. C-tin Prezan nr. 4, et. 1,    |     1677,59| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 2, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|247.| Str. C-tin Prezan nr. 4, ap. 1,    |     1268,88| Ord. SGG nr. 530/1996 |
|    | et. 1, sector 1                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|248.| Str. Ardeleni nr. 1, et. 1, ap. 5, |       11,50| H.G. nr. 214/2001     |
|    | sector 2                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|249.| Str. Ardeleni nr. 1, et. 5, ap. 24,|       11,50| H.G. nr. 214/2001     |
|    | sector 2                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|250.| Str. Valeriu Braniste nr. 56 ap.   |       36,56| H.G. nr. 11/1995      |
|    | 1a, sector 3                       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|251.| Teren Str. Baiculesti nr. 1,       |    1.451,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|252.| Teren Str. Smardan nr. 5, sector 3 |    1.092,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|253.| Teren Calea Victoriei nr. 109,     |    1.076,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|254.| Teren Bd. Dacia nr. 30, sector 1   |    1.017,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|255.| Teren Str. Ministerului nr. 2 - 4, |       82,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | tronson 1, intrarea 2 si tronson 2,|      480,00|                       |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|256.| Teren Str. Ion Ghica nr. 13,       |    1.419,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 3                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|257.| Teren Str. Doamnei nr. 2, sector 3 |    1.492,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|258.| Teren Str. Doamnei nr. 17 - 19,    |    1.284,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 3                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|259.| Teren Calea Mosilor nr. 128        |     1986,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|260.| Str. Trestiana nr. 11, bl. 14, sc. |          - | D.C. nr. 957/1995     |
|    | A, et. 4, ap. 19, sector 5         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|261.| Depozite si ateliere cu terenul    |    2.623,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | aferent din str. Fabrica de Glucoza|            |                       |
|    | nr. 3 - 5, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|262.| Teren situat in str. Sofia nr. 18, |       24,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|263.| Teren, situat in str. dr.          |      100,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | Draghiescu nr. 4, ap. 1, parter,   |            |                       |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|264.| Teren situat in str. Progresului   |       14,50| H.G. nr. 567/1993     |
|    | nr. 13, ap. 7, etaj 3, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|265.| Teren situat in Bd. Pache          |       20,25| H.G. nr. 567/1993     |
|    | Protopopescu nr. 1, etaj 2, ap. 6, |            |                       |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|266.| Teren situat in str. dr. Lister    |       12,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | nr. 58, parter, ap. 1, sector 5,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       | |____|____________________________________|____________|_______________________|
|267.| Teren situat in str. Iulius Tetrat |       46,60| H.G. nr. 567/1993     |
|    | nr. 31, parter, ap. 1 sector 1,    |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       | |____|____________________________________|____________|_______________________|
|268.| Teren situat in str. Obedenaru nr. |      100,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | 19, etaj 2, ap. 3, sector 2,       |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|269.| Teren situat in str. Braziliei     |       50,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | nr. 7, etaj 1, ap. 2, sector 1,    |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|270.| Teren situat in str. Spiru Haret   |       13,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | nr. 13, parter, ap. 3, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|271.| Teren situat in str. Fluierului    |       57,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | nr. 17 D, parter, ap. 1, sector 2, |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|272.| Teren situat in str. dr. N.        |      130,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | Manolescu nr. 5 - 7, parter, ap. 2 |            |                       |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|273.| Teren situat in str. Amiral Balescu|       20,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | nr. 29, et. 1, ap. 3, sector 1,    |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|274.| Teren situat in str. Costache Negri|       30,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | nr. 10 bis, parter, ap. 2,         |            |                       |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|275.| Teren situat in str. Sandu Aldea   |      120,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | nr. 19, et. 1, ap. 3, sector 1,    |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|276.| Aleea Alexandru nr. 12, Sector 1   |      627,40| H.G. 214/2001         |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|277.| Cota indiviza teren situat in str. |       38,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | Andrei Muresan nr. 29, et. 1,      |            |                       |
|    | ap. 2, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|278.| Teren curte situat in str. Moliere |      336,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | nr. 3 - 5, parter, ap. 1, sector 1,|            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|279.| Teren curte situat in str. Moliere |      168,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | nr. 3 - 5, ap. 2, et. 1, sector 1, |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|280.| Teren curte situat in str. Moliere |      296,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | nr. 3 - 5, ap. 3, et. 2, sector 1, |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|281.| Str. Iancu de Hunedoara nr. 66,    |       10,86| H.G. nr. 567/1993     |
|    | et. 7, ap. 54, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|282.| Str. Iancu de Hunedoara nr. 66,    |       13,78| H.G. nr. 567/1993     |
|    | et. 7, ap. 56, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|283.| Str. Iancu de Hunedoara nr. 66,    |       10.86| H.G. nr. 567/1993     |
|    | et. 8, ap. 57, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|284.| Str. Iancu de Hunedoara nr. 66,    |       13,78| H.G. nr. 567/1993     |
|    | et. 9, ap. 59, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|285.| Str. Iancu de Hunedoara nr. 66,    |       13,78| H.G. nr. 567/1993     |
|    | et. 9, ap. 62, sector 1            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|286.| Str. Icoanei nr. 110, et. 5,       |       17,88| H.G. nr. 567/1993     |
|    | ap. 17, sector 2                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|287.| Str. Icoanei nr. 110, et. 6,       |       25,61| H.G. nr. 567/1993     |
|    | ap. 21, sector 2                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|288.| Str. Icoanei nr. 110, et. 7,       |       20,12| H.G. nr. 567/1993     |
|    | ap. 22, sector 2                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|289.| Str. Icoanei nr. 110, et. 8,       |       20,12| H.G. nr. 567/1993     |
|    | ap. 25, sector 2                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|290.| Str. Icoanei nr. 110, et. 10,      |       18,12| H.G. nr. 567/1993     |
|    | ap. 32, sector 2                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|291.| Str. Icoanei nr. 110, et. 10,      |       25,22| H.G. nr. 567/1993     |
|    | ap. 33, sector 2                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|292.| Str. Turda nr. 120, parter, ap. 1, |        9,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|293.| Str. Turda nr. 120, et. 1, ap. 5,  |        8,97| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|294.| Str. Turda nr. 120, et. 3, ap. 14, |       10,85| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|295.| Str. Turda nr. 120, et. 4, ap. 18, |       10,85| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|296.| Str. Vlaicu Aurel nr. 147, et. 1,  |        6,48| H.G. nr. 567/1993     |
|    | ap. 6, sector 2                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|297.| Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,  |        8,23| H.G. nr. 567/1993     |
|    | et. 1, ap. 49, sector 2            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|298.| Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,  |        6,28| H.G. nr. 567/1993     |
|    | et. 1, ap. 52, sector 2            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|299.| Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,  |        8,23| H.G. nr. 567/1993     |
|    | et. 3, ap. 57, sector 2            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|300.| Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,  |        8,23| H.G. nr. 567/1993     |
|    | et. 4, ap. 61, sector 2            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|301.| Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,  |        6,63| H.G. nr. 567/1993     |
|    | et. 4, ap. 62, sector 2            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|302.| Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,  |        6,28| H.G. nr. 567/1993     |
|    | et. 4, ap. 64, sector 2            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|303.| Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,  |        6,69| H.G. nr. 567/1993     |
|    | et. 5, ap. 67, sector 2            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|304.| Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,  |        6,63| H.G. nr. 567/1993     |
|    | et. 6, ap. 70, sector 2            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|305.| Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,  |        6,65| H.G. nr. 567/1993     |
|    | et. 6, ap. 71, sector 2            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|306.| Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,  |        6,28| H.G. nr. 567/1993     |
|    | et. 6, ap. 72, sector 2            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|307.| Str. Avram Iancu nr. 8, sector 2   |      657,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|308.| Str. g-ral Ion Florescu nr. 1,     |      228,90| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 3                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|309.| Str. dr. Grigore Mora nr. 39,      |      526,20| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|310.| Str. Alex. Phillipide nr. 15,      |      281,26| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 2                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|311.| Str. Romulus nr. 4, sector 2       |      591,30| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|312.| Str. Romulus nr. 6, sector 2       |      689,00| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|313.| Str. Sf. Spiridon nr. 10, sector 5 |      336,52| H.G. nr. 567/1993     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|314.| Str. Muzeul Zambaccian nr. 17,     |      493,24| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|315.| Str. prof. Zossima Demarat nr. 8,  |      435,30| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector                             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|316.| Str. Praga nr. 2, ap. 1, parter,   |      855,96| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1, cu terenul aferent       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|317.| Aleea Alexandru nr. 44, et. 1,     |      287,07| H.G. nr. 567/1993     |
|    | ap. 2, garaj, cu terenul aferent,  |            |                       |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|318.| Str. Haga nr. 3, parter, ap. 1, cu |      103,97| H.G. nr. 567/1993     |
|    | terenul aferent, sector 1          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|319.| Str. Matei Voievod nr. 21 - 23,    |       11,00| O.G. 61/2000          |
|    | et. 1, ap. 5, sector 3             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|320.| Str. Matei Voievod nr. 21 - 23,    |       10,00| O.G. 61/2000          |
|    | et. 2, ap. 7, sector 3             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|321.| Str. Matei Voievod nr. 21 - 23,    |       10,00| O.G. 61/2000          |
|    | et. 4, ap. 10, sector 3            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|322.| Str. Matei Voievod nr. 21 - 23,    |       10,00| O.G. 61/2000          |
|    | et. 5, ap. 12, sector 3            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|323.| Str. Matei Voievod nr. 21 - 23,    |        7,00| O.G. 61/2000          |
|    | parter ap. 3, sector 3             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|324.| Cladire, birouri si ateliere cu    |      525,10| D.T. nr. 104/2001     |
|    | terenul aferent, str. Maguricea    |            |                       |
|    | nr. 3 - 5, sector 1                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|325.| Str. Smardan nr. 3, sector 3       |      880,00| Legea nr. 122/2001    |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|326.| Str. Traian nr. 98, bl. L12 B,     |       55,13| Legea nr. 122/2001    |
|    | (cota indiviza), sector 3          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|327.| Str. M. Basarab nr. 71, bl. L 111A,|       32,89| Legea nr. 122/2001    |
|    | (cota indiviza) sector 3           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|328.| Str. M. Basarab nr. 73, bl. L 113A,|       99,69| Legea nr. 122/2001    |
|    | (cota indiviza) sector 3           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|329.| Calea Grivitei nr. 140, sector 1   |      595,00| Legea nr. 122/2001    |
|    | (hotel Dunarea)                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|330.| Calea Grivitei nr. 140, sector 1   |      223,00| Legea nr. 122/2001    |
|    | (bloc Sora)                        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|331.| Str. N. Racota nr. 16 - 18, et. 4, |       21,75| H.G. nr. 1173/2001    |
|    | ap. 10, sector 1                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|332.| Bd. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 9,    |       11,75| H.G. nr. 172/2002     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|333.| Bd. Dacia nr. 55, et. 6, ap. 12,   |       15,02| H.G. nr. 172/2002     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|334.| Bd. Dacia nr. 55, et. 7, ap. 15,   |       12,12| H.G. nr. 172/2002     |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|335.| Str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2,  |       26,78| H.G. nr. 172/2002     |
|    | et. 1, ap. 3 Sector 2, Bucuresti   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|336.| Str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2,  |       37,43| H.G. nr. 172/2002     |
|    | et. 1, ap. 4 Sector 2, Bucuresti   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|337.| Str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2,  |       34,96| H.G. nr. 172/2002     |
|    | et. 2, ap. 7 Sector 2, Bucuresti   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|338.| Str. M. Eminescu nr. 124, sc. C,   |       32,39| H.G. nr. 172/2002     |
|    | et. 1, ap. 3 Sector 2, Bucuresti   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|339.| Str. M. Eminescu nr. 124, sc. B1,  |       42,16| H.G. nr. 172/2002     |
|    | et. 4, ap. 10 Sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|340.| Str. M. Eminescu nr. 124, sc. C,   |       54,40| H.G. nr. 172/2002     |
|    | et. 1, ap. 4 Sector 2, Bucuresti   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|341.| Str. M. Eminescu nr. 44 - 48,      |       73,81| H.G. nr. 172/2002     |
|    | et. 6, ap. 14 Sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|342.| Str. M. Eminescu nr. 50 - 54,      |       78,75| H.G. nr. 172/2002     |
|    | et. 5, ap. 12 Sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|343.| Str. M. Eminescu nr. 44 - 48,      |       88,75| H.G. nr. 172/2002     |
|    | et. 6, ap. 13 Sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|344.| Str. M. Eminescu nr. 50 - 54,      |       76,98| H.G. nr. 172/2002     |
|    | et. 4, ap. 9, Sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|345.| Imobil + garaj, Aleea Alexandru    |      684,33| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 40, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|346.| Teren, str. Armindenului           |      550,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 8 - 10, sector 1, Bucuresti    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|347.| Imobil, str. Aviatorilor nr. 50A,  |    1.043,99| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|348.| Teren, Calea Floreasca nr. 202,    |    3.995,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|349.| Imobil, str. Campineanu nr. 20,    |      871,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|350.| Imobil, str. Campineanu nr. 16,    |      245,85| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|351.| Imobil, str. B. Delavrancea nr. 12,|      602,52| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|352.| Teren, str. B. Delavrancea nr. 12A,|      629,40| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|353.| Imobil, Calea Dorobantilor nr. 87, |           -| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|354.| Imobil, Str. M. Eminescu nr. 102 - |    1.028,20| H.G. nr. 567/1993     |
|    | 104, sector 2, Bucuresti           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|355.| Teren, D.P. Kiseleff nr. 17 - 17B, |    4.255,66| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|356.| Imobil, str. P.D. Kiseleff nr. 55, |      934,00| H.G. nr. 214/2001     |
|    | vila 9, parter, ap. 2, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|357.| Imobil, str. Marasti nr. 4, parter,|      111,98| H.G. nr. 214/2001     |
|    | ap. 1, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|358.| Imobil, str. Marasti nr. 4, et. 2, |      108,14| H.G. nr. 214/2001     |
|    | ap. 3, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|359.| Imobil, Calea Victoriei nr. 91 -   |      610,07| H.G. nr. 214/2001     |
|    | 93, sc. B, et. 4, ap. 14, sector 1,|            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|360.| Imobil, str. Argentina nr. 33,     |      108,60| H.G. nr. 462/2001     |
|    | ap. 1, parter, sector, Bucuresti   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|361.| Teren, M. Gorki nr. 36, sector 1,  |      370,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|362.| Imobil, str. Mircea Voda nr. 47,   |      480,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 3, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|363.| Teren, Bd. Primaverii nr. 30,      |      781,60| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|364.| Imobil, Bd. Primaverii nr. 22,     |      764,71| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|365.| Imobil, Bd. Primaverii nr. 48A,    |    1.428,56| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|366.| Imobil, Bd. Primaverii nr. 11,     |      243,49| H.G. nr. 39/1996      |
|    | ap. 1, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|367.| Imobil si garaj cu terenul aferent |      434,86| H.G. nr. 39/1996      |
|    | din Bucuresti, str. Pictor D.      |            |                       |
|    | Rosenthal nr. 13, sector 1,        |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|368.| Imobil si garaj cu terenul aferent |      481,70| H.G. nr. 39/1996      |
|    | din Bucuresti, str. Tolstoi nr. 25,|            |                       |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|369.| Imobil, str. N. Balcescu nr. 35,   |        9,01| H.G. nr. 214/2001     |
|    | sc. A, et. 5, ap. 10, sector 1,    |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|370.| Imobil, str. Mihail Eminescu       |       45,99| H.G. nr. 214/2001     |
|    | nr. 124, sc. C, et. 7, ap. 15,     |            |                       |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|371.| Imobil, str. Mihail Eminescu       |       35,33| H.G. nr. 214/2001     |
|    | nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 8,     |            |                       |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|372.| Imobil, str. Mihail Eminescu       |       39,89| H.G. nr. 172/2002     |
|    | nr. 124, sc. B1, ap. 8, sector 2,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|373.| Cota indiviza de 88,15% din        |      631,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | imobilul situat in Bucuresti,      |            |                       |
|    | str. Blanari nr. 18, sector 3, cu  |            |                       |
|    | terenul aferent                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|374.| Imobil (corp A + B) cu terenul     |    5.349,58| H.G. nr. 567/1993     |
|    | aferent din Bucuresti, Calea       |            |                       |
|    | Rahovei nr. 196, sector 6,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|375.| Cota indiviza de 72% din imobilul  |   19.850,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | Casa Presei - corpurile B, C, D si |            |                       |
|    | garaj expeditie - P-ta Presei      |            |                       |
|    | Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|376.| Teren, situat in Bucuresti, str.   |   23.621,00| H.G. nr. 64/1996      |
|    | Tarmului nr. 1, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|377.| Imobil si garaj, str. M. Gorki     |    1.300,34| H.G. nr. 567/1993     |
|    | nr. 26, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|378.| Imobil + garaj, str. Scoala        |    1.517,38| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Floreasca nr. 9 - 11, sector 1,    |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|379.| Imobil + garaj, str. Aldea Sandu   |      460,20| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 22, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|380.| Imobil, str. Aldea Sandu nr. 56,   |      480,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|381.| Imobil, str. Alecsandri nr. 5,     |      186,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|382.| Imobil, str. Alex. Petofi nr. 47,  |      208,30| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|383.| Imobil, str. Alexandrescu nr. 86,  |    1.592,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|384.| Imobil + garaj, str. Alexandru     |    3.270,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 1, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|385.| Imobil, str. Alexandru nr. 3 - 5,  |    1.405,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | corp A, B, sector 1, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|386.| Imobil, str. Alexandru nr. 37,     |    1.350,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|387.| Imobil, str. Alexandru nr. 41,     |      554,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|388.| Apartament, str. Ardeleni nr. 1,   |       11,51| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | bl. 39, ap. 18, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|389.| Imobil + garaj, str. Arghezi nr. 7,|    1.019,09| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|390.| Imobil + garaj, str. Arghezi nr. 9,|    2.074,75| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|391.| Imobil, str. Armasului nr. 14,     |      802,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|392.| Imobil, str. Armasului nr. 4,      |      203,61| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|393.| Imobil + garaj, str. Armeneasca    |      765,90| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 35, sector 2, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|394.| Imobil, str. Armindenului nr. 12,  |      980,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|395.| Imobil, str. Atena nr. 12,         |      624,90| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | corp A, B, sector 1, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|396.| Imobil, str. Atena nr. 18,         |      400,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|397.| Imobil, str. Atena nr. 20,         |      632,20| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|398.| Imobil + garaj, str. Atena nr. 2   |      373,82| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | bis, sector 1, Bucuresti           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|399.| Imobil + garaj, str. Aviatorilor   |      568,01| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 50, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|400.| Imobil + garaj, str. Aviatorilor   |      540,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 72, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|401.| Imobil, str. Aviatorilor nr. 88,   |    1.169,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|402.| Imobil + garaj, str. Aviatorilor   |      432,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 9, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|403.| Apartament, str. Balcescu nr. 16,  |       20,35| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 5, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|404.| Spatiu comercial, str. Balcescu    |      102,40| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 22, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|405.| Imobil, str. Balcescu nr. 26,      |      591,40| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|406.| Imobil, str. Batistei nr. 13,      |    1.710,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|407.| Imobil + garaj, str. Batistei      |    1.264,40| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 39, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|408.| Imobil + garaj, str. Belgrad nr. 8,|      371,20| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|409.| Spatiu comercial, str. Biserica    |       38,25| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Amzei nr. 29, sector 1, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|410.| Imobil, str. Bitolia nr. 5,        |      368,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|411.| Imobil + garaj, str. Bitolia       |      799,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 7 - 9, sector 1, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|412.| Imobil, str. Bratianu Gh. Nr. 28,  |      501,45| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|413.| Imobil, str. Bratianu Gh. Nr. 7,   |      413,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|414.| Imobil, str. Bucuresti-Ploiesti    |   10.450,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 5, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|415.| Imobil + garaj, str. Burghelea     |      753,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 1, sector 2, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|416.| Imobil + garaj, str. Burghelea     |    1.019,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 3, sector 2, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|417.| Imobil + garaj, str. Calarasilor   |      609,95| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 79, bl. 3, sector 3, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|418.| Imobil, str. Calderon J.L. nr. 46, |      970,45| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|419.| Imobil, str. Calderon J.L. nr. 48, |      543,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|420.| Imobil + garaj, str. Calderon J.L. |      923,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 63, sector 2, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|421.| Imobil + garaj, str. Calotesti     |      235,60| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 1, bl. 6, sector 3, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|422.| Apartament + garaj, str. Catargiu  |       87,71| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Lascar nr. 11, ap. 18, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|423.| Imobil, str. Catargiu Lascar       |    1.107,55| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 15, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|424.| Imobil, str. Catargiu Lascar       |      504,30| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 29, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|425.| Imobil, str. Catargiu Lascar       |    1.902,30| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 39, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|426.| Imobil, str. Catargiu Lascar       |      789,50| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 50, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|427.| Imobil, str. Catargiu Lascar nr. 8,|      717,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | A, B, C, D, sector 1, Bucuresti    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|428.| Apartament, str. Cimpia Turzii     |      251,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 32, ap. 1, sector, Bucuresti   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|429.| Imobil + garaj, str. Coanda H.     |      920,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 9, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|430.| Apartament, str. Constantinescu Al.|      134,40| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 46 - 48, ap. 1, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|431.| Apartament, str. Constantinescu Al.|      230,85| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 46 - 48, ap. 2, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|432.| Apartament, str. Constantinescu Al.|      114,92| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 46 - 48, ap. 3, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|433.| Apartament, str. Constantinescu Al.|      141,75| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 46 - 48, ap. 4, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|434.| Apartament, str. Constantinescu Al.|      112,43| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 46 - 48, ap. 5, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|435.| Apartament, str. Constantinescu Al.|      137,61| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 46 - 48, ap. 8, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|436.| Apartament, str. Constantinescu Al.|      113,73| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 46 - 48, ap. 9, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|437.| Apartament, str. Constantinescu Al.|       57,14| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 46 - 48, ap. 11, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|438.| Imobil, str. Constantinescu Al.    |      725,05| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 59, corp A + B + C, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|439.| Imobil, str. Constantinescu Al.    |      719,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 61, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|440.| Imobil + garaj, str. Costinescu N. |    1.987,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 2, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|441.| Apartament, str. Dacia nr. 55,     |       11,86| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 5, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|442.| Apartament, str. Dacia nr. 55,     |       12,89| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 1, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|443.| Apartament, str. Dacia nr. 55,     |        8,46| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 2, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|444.| Apartament, str. Dacia nr. 55,     |       11,91| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 3, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|445.| Apartament, str. Dacia nr. 55,     |       14,16| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 4, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|446.| Apartament, str. Dacia nr. 55,     |       14,04| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 6, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|447.| Apartament, str. Dacia nr. 55,     |       11,75| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 7, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|448.| Apartament, str. Dacia nr. 55,     |       14,07| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 8, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|449.| Apartament, str. Dacia nr. 55,     |       14,02| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 10, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|450.| Apartament, str. Dacia nr. 55,     |       11,96| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 11, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|451.| Apartament, str. Dacia nr. 55,     |       11,88| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 13, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|452.| Apartament, str. Dacia nr. 55,     |       14,15| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 14, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|453.| Apartament, str. Dacia nr. 55,     |       14,44| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 16, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|454.| Apartament, str. Dacia nr. 55,     |       15,82| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 17, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|455.| Imobil + garaj, str. Dacia nr. 60, |      783,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|456.| Imobil + garaj, str. Dacia nr. 69, |      430,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|457.| Imobil, str. Dacia nr. 75,         |      492,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|458.| Imobil + garaj, str. Dacia nr. 79, |      882,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|459.| Imobil, str. Dacia nr. 89,         |      233,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|460.| Imobil, str. Delavrancea nr. 6 A,  |    8.298,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|461.| Imobil, str. Demetriad nr. 14,     |      605,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|462.| Imobil, str. Demetriad nr. 16,     |    1.460,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|463.| Imobil, str. Docentilor nr. 10,    |      440,45| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|464.| Imobil, str. Docentilor nr. 20,    |      512,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|465.| Imobil, str. Dorobantilor nr. 39,  |    3.196,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | corp A, B, C, sector 1, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|466.| Imobil, str. Drobeta nr. 13,       |      368,20| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|467.| Imobil, str. Drobeta nr. 4 - 10,   |    1.377,90| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|468.| Imobil + garaj, str. Drossu N.     |      706,68| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 4 B, sector 1, Bucuresti       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|469.| Imobil, str. Dumbrava Rosie nr. 10,|    1.627,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|470.| Imobil + garaj, str. Dumbrava Rosie|      899,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 4, sector 2, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|471.| Imobil, str. Eliade Mircea nr. 14, |      321,60| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | corp A, B, sector 1, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|472.| Imobil + garaj, str. Elisabeta     |      531,38| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 7, oras Constanta, jud.        |            |                       |
|    | Constanta                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|473.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       15,03| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 1, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|474.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       47,66| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 2, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|475.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       25,56| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 3, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|476.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       53,61| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 4, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|477.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       55,79| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 5, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|478.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       53,61| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 6, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|479.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       56,02| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 7, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|480.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       56,24| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 8, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|481.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       53,84| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 9, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|482.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       53,61| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 10, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|483.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       55,90| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 11, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|484.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       55,74| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 12, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|485.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       56,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 13, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|486.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       56,60| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 14, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|487.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       55,31| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 15, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|488.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       34,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 16, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|489.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       35,32| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. A, ap. 17, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|490.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       28,65| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B1, ap. 1, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|491.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       34,60| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B1, ap. 11, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|492.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       38,46| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B1, ap. 12, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|493.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       35,45| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B1, ap. 13, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|494.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       41,98| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B1, ap. 14, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|495.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       31,07| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B1, ap. 2, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|496.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       32,92| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B1, ap. 3, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|497.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       41,73| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B1, ap. 4, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|498.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       34,26| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B1, ap. 5, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|499.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       41,73| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B1, ap. 6, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|500.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       35,01| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B1, ap. 7, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|501.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       34,91| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B1, ap. 9, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|502.| Terasa + camera serviciu, str.     |       10,11| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Eminescu nr. 124, sc. B1, ter. +   |            |                       |
|    | c.s., sector 2, Bucuresti          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|503.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       29,84| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 1, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|504.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       34,96| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 10, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|505.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       35,76| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 11, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|506.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       31,41| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 12, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|507.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       39,97| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 13, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|508.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       32,70| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 14, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|509.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       29,49| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 15, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|510.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       36,87| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 16, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|511.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       36,24| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 17, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|512.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       30,09| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 18, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|513.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       40,44| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 19, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|514.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       25,82| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 2, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|515.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       36,22| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 20, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|516.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       32,78| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 21, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|517.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       38,76| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 22, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|518.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       36,33| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 23, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|519.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       36,19| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 5, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|520.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       26,19| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 6, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|521.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       26,19| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. B2, ap. 9, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|522.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       23,10| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. C, ap. 1, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|523.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       41,53| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. C, ap. 2, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|524.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       32,39| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. C, ap. 5, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|525.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       54,59| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. C, ap. 6, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|526.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       36,63| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. C, ap. 7, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|527.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       54,63| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. C, ap. 8, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|528.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       38,56| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. C, ap. 9, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|529.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       55,35| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. C, ap. 10, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|530.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       33,98| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. C, ap. 11, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|531.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       51,56| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. C, ap. 12, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|532.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       32,39| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. C, ap. 13, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|533.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       53,34| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. C, ap. 14, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|534.| Apartament, str. Eminescu nr. 124, |       39,83| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sc. C, ap. 16, sector 2, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|535.| Apartament, str. Eminescu nr. 44 - |       72,70| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 48, ap. 1, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|536.| Apartament, str. Eminescu nr. 44 - |       76,36| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 48, ap. 2, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|537.| Apartament, str. Eminescu nr. 44 - |       83,36| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 48, ap. 3, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|538.| Apartament, str. Eminescu nr. 44 - |       74,36| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 48, ap. 4, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|539.| Apartament, str. Eminescu nr. 44 - |       82,79| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 48, ap. 5, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|540.| Apartament, str. Eminescu nr. 44 - |       76,10| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 48, ap. 6, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|541.| Apartament, str. Eminescu nr. 44 - |       82,74| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 48, ap. 7, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|542.| Apartament, str. Eminescu nr. 44 - |       74,05| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 48, ap. 8, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|543.| Apartament, str. Eminescu nr. 44 - |       84,15| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 48, ap. 9, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|544.| Apartament, str. Eminescu nr. 44 - |       69,26| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 48, ap. 10, sector 2, Bucuresti    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|545.| Apartament, str. Eminescu nr. 44 - |       82,16| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 48, ap. 11, sector 2, Bucuresti    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|546.| Apartament, str. Eminescu nr. 44 - |       74,72| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 48, ap. 12, sector 2, Bucuresti    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|547.| Apartament, str. Eminescu nr. 44 - |       82,30| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 48, ap. 15, sector 2, Bucuresti    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|548.| Apartament, str. Eminescu nr. 44 - |       75,35| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 48, ap. 16, sector 2, Bucuresti    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|549.| Camera serviciu, str. Eminescu     |        6,34| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 44 - 48, c.s., sector 2,       |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|550.| Apartament, str. Eminescu nr. 50 - |       67,17| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 54, ap. 1, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|551.| Apartament, str. Eminescu nr. 50 - |       72,43| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 54, ap. 2, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|552.| Apartament, str. Eminescu nr. 50 - |       77,17| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 54, ap. 3, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|553.| Apartament, str. Eminescu nr. 50 - |       74,73| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 54, ap. 4, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|554.| Apartament, str. Eminescu nr. 50 - |       76,67| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 54, ap. 5, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|555.| Apartament, str. Eminescu nr. 50 - |       76,48| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 54, ap. 6, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|556.| Apartament, str. Eminescu nr. 50 - |       76,88| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 54, ap. 7, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|557.| Apartament, str. Eminescu nr. 50 - |       69,44| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 54, ap. 8, sector 2, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|558.| Apartament, str. Eminescu nr. 50 - |       74,42| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 54, ap. 10, sector 2, Bucuresti    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|559.| Apartament, str. Eminescu nr. 50 - |       79,94| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 54, ap. 11, sector 2, Bucuresti    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|560.| Apartament, str. Eminescu nr. 50 - |       76,05| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 54, ap. 13, sector 2, Bucuresti    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|561.| Apartament, str. Eminescu nr. 50 - |       75,08| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 54, ap. 14, sector 2, Bucuresti    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|562.| Apartament, str. Eminescu nr. 50 - |       75,79| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 54, ap. 15, sector 2, Bucuresti    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|563.| Apartament, str. Eminescu nr. 50 - |       76,32| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 54, ap. 16, sector 2, Bucuresti    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|564.| Apartament, str. Eminescu nr. 56,  |      434,28| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 2, sector 2, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|565.| Imobil, str. Eminescu nr. 82 - 88, |    1.207,50| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|566.| Imobil, str. Eroilor nr. 8,        |      251,80| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 5, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|567.| Imobil + garaj, str. Filipescu N.  |    1.218,50| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 42, sector 2, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|568.| Imobil, str. Gh. Manu nr. 3,       |      920,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 1 - 13, sector 1, Bucuresti    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|569.| Teren, str. Gogol 4, sector 1,     |      600,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|570.| Imobil, str. Grigorescu E. nr. 14, |      224,80| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|571.| Imobil, str. Grigorescu E. nr. 16, |    1.243,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|572.| Imobil (fara ap. 54, 56, 57, 59,   |      267,94| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 62), str. I. de Hunedoara nr. 64 - |            |                       |
|    | 66, bl. 12B, sector 1, Bucuresti   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|573.| Apartament, str. Icoanei nr. 110,  |       20,13| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 1, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|574.| Apartament, str. Icoanei nr. 110,  |       17,89| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 2, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|575.| Apartament, str. Icoanei nr. 110,  |       25,61| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 3, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|576.| Apartament, str. Icoanei nr. 110,  |       17,89| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 5, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|577.| Apartament, str. Icoanei nr. 110,  |       25,61| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 6, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|578.| Apartament, str. Icoanei nr. 110,  |       20,13| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 7, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|579.| Apartament, str. Icoanei nr. 110,  |       17,89| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 11, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|580.| Apartament, str. Icoanei nr. 110,  |       25,61| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 12, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|581.| Apartament, str. Icoanei nr. 110,  |       17,88| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 14, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|582.| Apartament, str. Icoanei nr. 110,  |       25,61| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 15, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|583.| Apartament, str. Icoanei nr. 110,  |       20,13| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 16, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|584.| Imobil, str. Iorga Nicolae nr. 11, |    1.730,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|585.| Imobil + garaj, str. Iorga Nicolae |    2.090,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 36, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|586.| Imobil + garaj, str. Kiritescu     |      678,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 6, bl. 3, sector 2, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|587.| Apartament, str. Kiseleff nr. 14,  |      132,87| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 4, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|588.| Imobil, str. Kiseleff nr. 16,      |    2.695,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|589.| Imobil, str. Kiseleff nr. 18,      |    2.317,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|590.| Apartament, str. Kiseleff nr. 20,  |       73,95| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 2, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|591.| Apartament, str. Kiseleff nr. 20,  |      172,76| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 3, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|592.| Apartament, str. Kiseleff nr. 20,  |      172,76| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 6, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|593.| Imobil + garaj, str. Kiseleff      |    5.274,34| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 21, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|594.| Apartament, str. Kiseleff nr. 24,  |       58,98| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 7, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|595.| Imobil + garaj, str. Kiseleff      |    8.845,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 45 A, sector 1, Bucuresti      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|596.| Imobil + garaj, str. Kiseleff      |    6.341,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 45 B, sector 1, Bucuresti      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|597.| Imobil, str. Kiseleff nr. 55,      |       27,60| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | vila 10, sector 1, Bucuresti       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|598.| Imobil, str. Kiseleff nr. 55,      |      934,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | vila 6, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|599.| Imobil (fara ap. 2), str. Kiseleff |      186,93| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 55, vila 9, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|600.| Imobil + garaj, str. Kiseleff      |    2.845,85| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 57, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|601.| Apartament, str. Lahovari Alex.    |       10,93| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 5 A, ap. 5, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|602.| Imobil, str. Lascar V. nr. 52,     |    1.353,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|603.| Imobil, str. Londra nr. 39,        |      852,60| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | corp A, B, sector 1, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|604.| Imobil, str. Lovinescu Eugen nr. 2,|    1.033,90| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector Bucuresti                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|605.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       12,32| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 11, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|606.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       23,79| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 15, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|607.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       18,88| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 16, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|608.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       17,88| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 18, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|609.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       21,27| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 19, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|610.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       19,15| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 20, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|611.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       18,70| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 21, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|612.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       17,88| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 22, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|613.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       19,15| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 24, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|614.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       18,70| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 25, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|615.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       21,27| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 27, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|616.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       19,15| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 28, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|617.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       21,27| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 31, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|618.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       18,70| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 33, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|619.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       17,88| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 34, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|620.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       21,27| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 35, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|621.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       19,15| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 36, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|622.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       18,70| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 37, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|623.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       17,88| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 38, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|624.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       18,70| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 41, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|625.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       19,15| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 44, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|626.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       12,51| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 46, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|627.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       19,15| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 48, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|628.| Apartament, str. Magheru Gh.       |       18,07| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 24, sc. B, ap. 50, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|629.| Spatiu comercial, str. Magheru Gh. |       32,97| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 41, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|630.| Imobil (fara ap. 1, 3), str.       |      326,88| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Marasti nr. 4, sector 1, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|631.| Imobil, str. Masarik Thomas nr. 29,|      380,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|632.| Apartament + garaj, str. Matei     |      366,84| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Voievod nr. 18, ap. 1, sector 3,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|633.| Apartament, str. Mendeleev nr. 37, |       70,03| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 8, et. 3, sector 1, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|634.| Imobil, str. Michelet nr. 8,       |    1.479,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|635.| Subsol + parter + mezanin, str.    |      271,40| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      |            |                       |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|636.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       27,36| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 4, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|637.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       13,19| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 5, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|638.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       24,41| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 8, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|639.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       27,13| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 9, sector 1,   |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|640.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       13,41| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 10, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|641.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       29,30| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 11, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|642.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       24,60| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 13, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|643.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       27,12| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 14, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|644.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       13,33| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 15, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|645.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       29,90| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 16, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|646.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       23,96| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 17, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|647.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       24,49| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 18, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|648.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       13,29| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 20, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|649.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       29,74| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 21, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|650.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       24,14| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 22, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|651.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       24,49| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 23, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|652.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       24,37| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 24, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|653.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       29,83| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 26, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|654.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       25,64| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 27, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|655.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       25,23| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 29, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|656.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       13,47| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 30, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|657.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       13,56| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 35, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|658.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       22,70| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 36, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|659.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       23,22| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 37, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|660.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       22,60| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 38, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|661.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       22,77| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 39, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|662.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       23,22| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 40, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|663.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       22,74| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 41, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|664.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       22,42| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 42, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|665.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       23,27| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 43, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|666.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       22,88| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 44, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|667.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       22,41| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 45, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|668.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       23,22| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 46, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|669.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       22,74| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 47, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|670.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       22,21| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 48, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|671.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       23,30| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 49, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|672.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       22,76| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 50, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|673.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       22,43| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 51, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|674.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       23,25| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 52, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|675.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       22,64| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 53, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|676.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       22,48| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 54, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|677.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       23,08| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 55, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|678.| Apartament, str. Mihalache Ion     |       22,83| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 125, bl. 7, ap. 56, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|679.| Imobil + garaj, str. Mintuleasa    |      555,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 28 A, sector 3, Bucuresti      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|680.| Imobil + garaj, str. Mirea G.      |      781,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|681.| Imobil, str. Mirea G. nr. 11,      |      493,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|682.| Imobil, str. Mirea G. nr. 18,      |      285,60| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|683.| Imobil, str. Modrogan nr. 16,      |    2.019,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | corp A, B, C, sector 1, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|684.| Imobil, str. Mora Grigore nr. 17,  |      617,94| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | corp A, B, C, sector 1, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|685.| Imobil, str. Muzeul Zambaccian     |    1.567,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 15, corp A, B, C, sector 1,    |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|686.| Imobil, str. Muzeul Zambaccian     |      347,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 29, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|687.| Imobil + garaj, str. Negustori     |    1.043,85| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 16, sector 2, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|688.| Imobil + garaj, str. Olari nr. 23, |      151,70| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|689.| Imobil, str. Orlando nr. 10,       |    2.165,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|690.| Imobil + garaje, str. Orlando      |    1.872,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 8, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|691.| Imobil + garaj, str. Orlando       |      671,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 9, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|692.| Imobil, str. Pangratti nr. 18,     |      349,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|693.| Imobil, str. Pangratti nr. 2,      |      605,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|694.| Imobil + garaj, str. Paris nr. 19 -|      642,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | 19 BIS, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|695.| Imobil, str. Paris nr. 35,         |      524,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | corp A, B, C, sector 1, Bucuresti  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|696.| Imobil + garaj, str. Paris nr. 37, |      564,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|697.| Imobil (fara ap. 4, 10), str.      |      450,57| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Paris nr. 45 A, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|698.| Imobil, str. Paris nr. 47,         |    1.066,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|699.| Imobil + garaj, str. Paris nr. 55, |      635,49| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|700.| Imobil + garaj, str. Paris,        |    1.094,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 65 A, sector 1, Bucuresti      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|701.| Imobil, str. Piata Cantacuzino     |      933,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 1, sector 2, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|702.| Imobil, str. Pitar Mos nr. 10,     |      392,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|703.| Imobil, str. Pitar Mos nr. 12, corp|    1.124,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | A + B + C, sector 1, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|704.| Imobil + garaj, str. Plantelor     |      800,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 37, sector 2, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|705.| Imobil, str. Polona nr. 1 - 5,     |    1.263,70| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|706.| Imobil, str. Polona nr. 17,        |      345,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|707.| Imobil, str. Polona nr. 2,         |      938,50| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|708.| Imobil, str. Polona nr. 35,        |    1.480,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|709.| Imobil, str. Polona nr. 4          |    2.077,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|710.| Imobil + garaj, str. Polona nr. 8, |    1.772,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|711.| Imobil, str. Polona nr. 9,         |      911,30| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|712.| Imobil, str. Praga nr. 11,         |      580,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|713.| Imobil + garaj, str. Praporgescu D.|      445,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 33, sector 2, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|714.| Apartament, str. Prezan C. nr. 2 A,|    1.784,45| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | ap. 1, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|715.| Imobil + garaj, str. Primaverii    |      752,40| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 28, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|716.| Imobil, str. Primaverii nr. 48,    |    1.043,44| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|717.| Teren, str. Privighetorilor 1 bis, |  151.000,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|718.| Apartament, str. Quinet Edgar      |       14,21| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 1, sector 1, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|719.| Apartament, str. Quinet Edgar      |        7,33| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 2, sector 1, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|720.| Apartament, str. Quinet Edgar      |        7,49| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 3, sector 1, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|721.| Apartament, str. Quinet Edgar      |       14,79| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 4, sector 1, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|722.| Apartament, str. Quinet Edgar      |        7,46| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 5, sector 1, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|723.| Apartament, str. Quinet Edgar      |        7,60| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 6, sector 1, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|724.| Apartament, str. Quinet Edgar      |       17,92| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 7, sector 1, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|725.| Apartament, str. Quinet Edgar      |       14,79| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 8, sector 1, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|726.| Apartament, str. Quinet Edgar      |        7,46| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 9, sector 1, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|727.| Apartament, str. Quinet Edgar      |        7,60| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 10, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|728.| Apartament, str. Quinet Edgar      |       17,92| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 11, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|729.| Apartament, str. Quinet Edgar      |        7,46| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 13, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|730.| Apartament, str. Quinet Edgar      |        7,46| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 17, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|731.| Apartament, str. Quinet Edgar      |        7,60| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 18, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|732.| Apartament, str. Quinet Edgar      |        7,46| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 21, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|733.| Apartament, str. Quinet Edgar      |        7,61| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 25, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|734.| Apartament, str. Quinet Edgar      |        6,91| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 10, ap. 32, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|735.| Imobil, str. Rabat nr. 18,         |      425,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|736.| Imobil, str. Rabat nr. 19,         |      712,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|737.| Imobil + garaj, str. Rabat nr. 21, |      787,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|738.| Apartament, str. Racota N.         |       51,55| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 2, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|739.| Apartament, str. Racota N.         |       41,95| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 3, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|740.| Apartament, str. Racota N.         |       53,33| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 4, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|741.| Apartament, str. Racota N.         |       45,36| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 5, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|742.| Apartament, str. Racota N.         |       52,54| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 7, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|743.| Apartament, str. Racota N.         |       44,77| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 8, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|744.| Apartament, str. Racota N.         |       41,04| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 9, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|745.| Apartament, str. Racota N.         |       56,31| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 10, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|746.| Apartament, str. Racota N.         |       46,10| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 11, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|747.| Apartament, str. Racota N.         |       41,30| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 12, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|748.| Apartament, str. Racota N.         |       52,64| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 13, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|749.| Apartament, str. Racota N.         |       49,70| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 14, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|750.| Apartament, str. Racota N.         |       41,20| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 15, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|751.| Apartament, str. Racota N.         |       52,56| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 16, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|752.| Apartament, str. Racota N.         |       44,61| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 17, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|753.| Apartament, str. Racota N.         |       41,22| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 18, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|754.| Apartament, str. Racota N.         |       53,95| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 19, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|755.| Apartament, str. Racota N.         |       44,90| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 20, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|756.| Apartament, str. Racota N.         |       41,20| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 21, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|757.| Apartament, str. Racota N.         |       51,27| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 22, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|758.| Apartament, str. Racota N.         |       43,48| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 23, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|759.| Apartament, str. Racota N.         |       51,32| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 24, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|760.| Apartament, str. Racota N.         |       45,35| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 12 - 14, ap. 25, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|761.| Apartament, str. Racota N.         |       26,09| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 16 - 18, ap. 1, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|762.| Apartament, str. Racota N.         |       16,62| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 16 - 18, ap. 2, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|763.| Apartament, str. Racota N.         |       25,96| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 16 - 18, ap. 3, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|764.| Apartament, str. Racota N.         |       21,31| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 16 - 18, ap. 4, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|765.| Apartament, str. Racota N.         |       23,86| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 16 - 18, ap. 5, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|766.| Apartament, str. Racota N.         |       21,36| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 16 - 18, ap. 6, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|767.| Apartament, str. Racota N.         |       27,61| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 16 - 18, ap. 7, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|768.| Apartament, str. Racota N.         |       21,45| H.G. nr. 39/1996      |
|    | nr. 16 - 18, ap. 8, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|769.| Apartament, str. Racota N.         |       28,10| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 16 - 18, ap. 9, sector 1,      |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|770.| Apartament, str. Racota N.         |       27,33| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 16 - 18, ap. 11, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|771.| Apartament, str. Racota N.         |       20,92| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 16 - 18, ap. 12, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|772.| Apartament, str. Racota N.         |       25,18| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 16 - 18, ap. 13, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|773.| Apartament, str. Racota N.         |       22,21| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 16 - 18, ap. 14, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|774.| Apartament, str. Racota N.         |       27,21| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 16 - 18, ap. 15, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|775.| Apartament, str. Racota N.         |       22,11| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 16 - 18, ap. 16, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|776.| Imobil + garaj, str. Romana, nr. 2,|      272,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|777.| Imobil + garaj, str. Romano        |      573,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Alexandru nr. 19, sector 2,        |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|778.| Imobil + garaj, str. Rosetti C.A.  |    1.785,85| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 33, sector 2, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|779.| Imobil, str. Rosetti C.A., nr. 35, |    1.967,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|780.| Imobil, str. Rosetti M. nr. 8A,    |      234,70| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 2, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|781.| Imobil + garaj, str. Russo Alecu   |    1.808,50| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 13 - 19, sector 2, Bucuresti   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|782.| Imobil + garaj, str. Sf. Stefan    |      587,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 3, sector 2, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|783.| Imobil + garaj, str. Silvestru     |      215,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 4, sector 2, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|784.| Imobil + garaj, str. Sofia nr. 11, |      613,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|785.| Imobil + garaj, str. Sontu Gh.     |    2.940,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | Nr. 11, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|786.| Imobil + garaj, str. Starostescu   |      541,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 3, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|787.| Imobil + garaj, str. Starostescu   |    1.343,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 6, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|788.| Apartament, str. Tineretului       |        7,39| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 15, bl. A4, ap. 22, sector 4,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|789.| Apartament, str. Tineretului       |        7,37| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 15, bl. A4, ap. 23, sector 4,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|790.| Imobil, str. Tirana nr. 1,         |      775,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|791.| Imobil + garaj, str. Tokio, nr. 11 |      215,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|792.| Apartament, str. Trestiana, nr. 3, |        8,63| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | bl. 8B, ap. 59, sector 4, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|793.| Apartament, str. Trestiana, nr. 3, |        8,96| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | bl. 8B, ap. 64, sector 4, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|794.| Imobil, str. Tuberozelor nr. 6,    |      540,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|795.| Apartament, str. Turda nr. 116,    |        9,21| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | bl. 36, ap. 25, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|796.| Apartament, str. Turda nr. 116,    |        8,92| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | bl. 36, ap. 28, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|797.| Apartament, str. Turda nr. 120,    |       10,60| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | bl. 38, ap. 3, sector 1, Bucuresti |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|798.| Apartament, str. Turda nr. 120,    |        9,10| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | bl. 38, ap. 36, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|799.| Imobil + garaj, str. Uruguay       |      917,95| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 14, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|800.| Imobil + garaj, str. Viitorului    |      313,47| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 14, sector 2, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|801.| Imobil + garaj, str. Visarion      |      104,40| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 9 A, sector 1, Bucuresti       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|802.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        9,16| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 4, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|803.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 9, sector 2, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|804.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 13, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|805.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        6,48| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 14, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|806.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        6,48| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 18, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|807.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        7,01| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 19, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|808.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        6,21| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 20, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|809.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        6,48| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 22, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|810.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 25, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|811.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        6,48| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 26, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|812.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        7,01| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 27, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|813.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        7,01| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 31, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|814.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        7,01| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 35, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|815.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        6,23| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 47, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|816.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 53, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|817.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        6,63| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 54, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|818.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        6,69| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 55, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|819.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        6,28| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 56, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|820.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        6,63| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 58, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|821.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        6,69| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 63, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|822.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 65, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|823.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 73, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|824.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 77, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|825.| Apartament, str. Vlaicu Aurel      |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 147, ap. 81, sector 2,         |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|826.| Imobil + garaj, str. Washington    |      358,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | nr. 14 A, sector 1, Bucuresti      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|827.| Imobil, str. Xenopol Alex. Nr. 15, |      262,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|828.| Imobil, str. Zamfirescu D. nr. 7,  |      356,80| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|829.| Imobil, str. Zborului nr. 10,      |      615,00| O.U.G. nr. 32/2002    |
|    | sector 3, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|830.| Imobil cu teren aferent din        |    2.430,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | Bucuresti, str. Cehov nr. 8,       |            |                       |
|    | sector 1                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|831.| Imobil cu terenul aferent din      |      436,96| H.G. nr. 567/1993     |
|    | Bucuresti, str. dr. Lister nr. 57, |            |                       |
|    | sector 5                           |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|832.| Teren, str. Bitolia, nr. 21,       |      149,44| H.G. nr. 39/1996      |
|    | corp A, parter, ap. 1, sector 1    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|833.| Teren, str. Dr. Constantin         |      175,60| H.G. nr. 39/1996      |
|    | Severeanu, nr. 36, ap. 1, sector 5 |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|834.| Teren str. Muzeul Zambaccian       |       34,11| H.G. nr. 39/1996      |
|    | nr. 14, et. 1, ap. 2, sector 1     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|                   SUCURSALA POLIGRAFICA "BUCURESTII NOI"                     |
|______________________________________________________________________________|
| 1. |                 2.                 |      3.    |           4.          |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|835.| Imobil birouri si tipografie cu    |   18.146,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | terenul aferent din Str. Hrisovului|            |                       |
|    | nr. 18 A, sector 1, Bucuresti      |            |                       |
|    | compus din:                        |            |                       |
|    | corp vechi                         |            |                       |
|    |   corp nou (investitie neterminata)|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|                   SUCURSALA DE TRANSPORT "BUCURESTII NOI"                    |
|______________________________________________________________________________|
|836.| SEDIUL CENTRAL din B-dul Bucurestii|   91.102,09| H.G. nr. 567/1993     |
|    | Noi nr. 40, sector 1, Bucuresti,   |            |                       |
|    | compus din:                        |            |                       |
|    | - cladire principala administratie |            |                       |
|    | - grup de imobile, hala de parcare,|            |                       |
|    | ateliere, hale de reparatii,       |            |                       |
|    | depozite, statii PECO, rezervor    |            |                       |
|    | incendiu, cantina, cabinet medical,|            |                       |
|    | laborator psihologic, spatii       |            |                       |
|    | administrative, sectii de          |            |                       |
|    | fabricatie, sectii de reparatii,   |            |                       |
|    | spatii de parcare, cai de acces, cu|            |                       |
|    | terenul aferent desfasurarii       |            |                       |
|    | urmatoarelor activitati:           |            |                       |
|    | autobaza transport international de|            |                       |
|    | marfuri, cu service VOLVO, camioane|            |                       |
|    | si service FREUHAUF, transport     |            |                       |
|    | intern de marfuri;                 |            |                       |
|    | autobaza transport persoane,       |            |                       |
|    | autocare, microbuze, turisme si    |            |                       |
|    | autoutilitare;                     |            |                       |
|    | sectia de reparatii auto cu:       |            |                       |
|    | reparatii camioane, reparatii      |            |                       |
|    | turisme, dezmembrari, fabricatie,  |            |                       |
|    | confectii metalice, P.A.F.G.,      |            |                       |
|    | acoperiri galvanice.               |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|837.| PARCARE PAJURA, str. Pecetei nr. 4,|    5.418,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|    | Spatiul de conservare pentru parcul|            |                       |
|    | retras din circulatie al Autobazei |            |                       |
|    | transport intern de marfuri        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|838.| AUTOSERVICE S.T.B.N. (VOLVO) din   |    2.336,90| H.G. nr. 567/1993     |
|    | Bd. Aviatorilor nr. 14, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti pentru reparat           |            |                       |
|    | autoturisme, scoala de soferi,     |            |                       |
|    | inspectii tehnice periodice,       |            |                       |
|    | transport persoane, vanzari piese  |            |                       |
|    | si autoturisme.                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|                       SUCURSALA AGROINDUSTRIALA BANEASA                      |
|______________________________________________________________________________|
|839.| Sediu central din Bucuresti, Sos.  |  210.025,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | Bucuresti-Ploiesti nr. 107,        |            |                       |
|    | sector 1, spatii productie,        |            |                       |
|    | depozitare, sere, rasadnite, cu    |            |                       |
|    | terenul aferent                    |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|840.| Complex agrozootehnic Vlasia -     |4.598.020,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | cladiri, spatii de                 |            |                       |
|    | productie-depozitare, teren arabil |            |                       |
|    | din comuna Snagov, jud. Ilfov      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|841.| Ferma Tunari - cladiri, spatii     |  721.485,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | productie depozitare, teren arabil |            |                       |
|    | din Comuna Voluntari, sos.         |            |                       |
|    | Pipera-Tunari nr. 75, jud. Ilfov   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|842.| Complex Buftea situat in orasul    |  252.048,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | Buftea, str. Stirbei Voda nr. 36,  |            |                       |
|    | jud. Ilfov, compus din: |            |                       |
|    | - Palatul Stirbei                  |            |                       |
|    | - Capela Stirbei                   |            |                       |
|    | - Vila Stirbei                     |            |                       |
|    | - Parc, lac, cu terenul aferent    |            |                       |
|    | - Cladire administratie            |            |                       |
|    | - Cladire poarta                   |            |                       |
|    | - Constructii speciale             |            |                       |
|    | - Sera, ateliere, magazii anexa    |   36.069,00| H.G. nr. 639/1995     |
|    | - Teren cladiri fosta fabrica de   |   10.495,00|                       |
|    |   conserve Stirbei (Frigotehnica)  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|843.| Spatiu comercial situat in         |      -     | H.G. nr. 567/1993     |
|    | str. Campineanu nr. 27, bloc. 7,   |            |                       |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|                      SUCURSALA AGROINDUSTRIALA MAGURELE                      |
|______________________________________________________________________________|
|844.| Imobil pentru contractari -        |    3.265,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | negocieri cu terenul aferent din   |            |                       |
|    | Bucuresti, Sos.                    |            |                       |
|    | Bucuresti-Magurele nr. 92, sector 5|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|845.| Complex Magurele, cu terenul       |  235.739,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | aferent, compus din:               |            |                       |
|    | - sediul administrativ (birouri)   |            |                       |
|    | - ferma pentru cresterea si        |            |                       |
|    |   ingrasarea porcilor              |            |                       |
|    | - fabrica de nutreturi combinate   |            |                       |
|    | abator                             |            |                       |
|    | filtru sanitar                     |            |                       |
|    | depozite                           |            |                       |
|    | laborator                          |            |                       |
|    | centrala termica                   |            |                       |
|    | atelier mecanic                    |            |                       |
|    | statie de epurare                  |            |                       |
|    | statie pompe                       |            |                       |
|    | 2 blocuri de locuinte P + 4        |            |                       |
|    | (20 apart.)                        |            |                       |
|    | din comuna Magurele,               |            |                       |
|    | str. Atomistilor nr. 1, jud. Ilfov |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|846.| Ferma Malu Rosu pentru cresterea   |  170.314,71| H.G. nr. 567/1993     |
|    | animalelor de blana cu terenul     |            |                       |
|    | aferent din Comuna Gruiu,          |            |                       |
|    | jud. Ilfov                         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|847.| Calea Victoriei nr. 216 (spatiu    |      -     | D.T. Nr. 84 si        |
|    | productie in suprafata construita  |            |  281/2000             |
|    | de 421,49 mp.)                     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|                      SUCURSALA AGROINDUSTRIALA PIPERA                        |
|______________________________________________________________________________|
|848.| Imobil - sediul administrativ cu   |  624.902,10| H.G. nr. 639/1995     |
|    | anexe, sere, hale sortare,         |            |                       |
|    | depozite, ateliere si terenul      |            |                       |
|    | aferent din Sos. Campul Pipera     |            |                       |
|    | nr. 1A, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|849.| Bloc locuinte 6G in zona Aviatiei  |      714,80| H.G. nr. 639/1995     |
|    | cu terenul aferent din Str. av.    |            |                       |
|    | Alex. Serbanescu nr. 4 - 6,        |            |                       |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|850.| Teren in zona Colentina, str.      |   16.887,10| H.G. nr. 639/1995     |
|    | Nicolae Zamfir nr. 1, sector 2,    |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|851.| Spatiu comercial - 48 mp - imobil  |      -     | OT nr. 383/2001       |
|    | din P-ta Rosetti nr. 4, sector 2,  |            |                       |
|    | Bucuresti cu cota indiviza de teren|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|852.| Ateliere cu magazii si terenul     |    4.857,30| H.G. nr. 639/1995     |
|    | aferent din str. Fabrica de Glucoza|            |                       |
|    | nr. 6, sector 2, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|                      SUCURSALA "SALA PALATULUI"                              |
|______________________________________________________________________________|
|853.| Spatii comerciale:                 |         -  | H.G. nr. 11/1995 si   |
|    | - in Calea Victoriei nr. 68 - 70,  |            | nr. 639/1995          |
|    | sector 1, Bucuresti                |            | republicata           |
|    | - depozite in blocurile 2, 4 si 5, |            |                       |
|    | situate la parter si subsol, in    |            |                       |
|    | str. Valeriu Braniste nr. 54 - 56, |            |                       |
|    | sector 3, Bucuresti                |            |                       |
|    | - imobil str. I. Campineanu nr. 27,|            |                       |
|    | sector, Bucuresti                  |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|            SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL "TRIUMF"                |
|______________________________________________________________________________|
|854.| Anexa K2 cu terenul aferent din    |      925,20| H.G. nr. 567/1993     |
|    | Bd. Mircea Eliade nr. 2, sector 1, |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|855.| Imobil - sediu, spatii de productie|    1.843,85| H.G. nr. 567/1993     |
|    | si depozite - cu anexe (cabina     |            |                       |
|    | poarta, centrala frigorifica,      |            |                       |
|    | atelier mecanic, sopron metalic) si|            |                       |
|    | terenul aferent din Aleea Alexandru|            |                       |
|    | nr. 45, sector 1, Bucuresti        |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|856.| Teren cu baraci de depozitare in   |      619,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | Aleea Alexandru nr. 42, sector 1,  |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|857.| Imobil Hotel Triumf cu terenul     |   14.987,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | aferent din Sos. Kiseleff nr. 12,  |            |                       |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|858.| Imobil Club Floreasca cu terenul   |   16.010,60| H.G. nr. 567/1993     |
|    | aferent din Bucuresti, Bd. Mircea  |            |                       |
|    | Eliade nr. 1, sector 1             |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|859.| Depozite cu spatii frigorifice, si |    2.784,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | terenul aferent, din Str. Maguricea|            |                       |
|    | nr. 4, sector 1, Bucuresti         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|860.| Imobil cu terenul aferent din      |      655,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | str. Aleea Modrogan nr. 3,         |            |                       |
|    | sector 1, Bucuresti                |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|861.| Sere de flori si rasaduri cu       |    4.200,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | terenul aferent din str. Aleea     |            |                       |
|    | Modrogan nr. 5, sector 1, Bucuresti|            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|862.| Sere cu terenul aferent din        |   11.793,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | str. Tarmului nr. 5, sector 1,     |            |                       |
|    | Bucuresti                          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|863.| Imobil sector service auto din     |         -  | H.G. nr. 567/1993     |
|    | comuna Campineanca, jud. Vrancea   |            | republicata           |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|864.| Vila nr. 3 si teren aferent din    |    1.577,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|865.| Vila nr. 5 si teren aferent,       |   12.599,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | com. Snagov, jud. Ilfov (cu anexa 1|            |                       |
|    | si 2)                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|866.| Vila nr. 8 cu terenul aferent din  |    1.824,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, jud. Ilfov          |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|867.| Vila nr. 12 A si teren aferent din |    5.121,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|868.| Vilele nr. 12 (B + C) cu terenurile|    4.935,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferente din comuna Snagov, judetul|            |                       |
|    | Ilfov                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|869.| Vila nr. 13 cu anexa - spalatorie -|    6.333,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | si teren aferent din comuna Snagov,|            |                       |
|    | judetul Ilfov                      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|870.| Vila nr. 14, anexa si teren aferent|   11.443,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | din comuna Snagov, judetul Ilfov   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|871.| Vila nr. 16 cu teren aferent din   |    4.344,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|872.| Vila nr. 17 cu teren aferent,      |    1.358,00|                       |
|    | com. Snagov, jud. Ilfov            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|873.| Teren fosta Vila 19 - comuna       |     1964,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | Snagov, judetul Ilfov              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|874.| Teren fosta Vila 7 - comuna Snagov,|      133,50| H.G. nr. 445/1995     |
|    | judetul Ilfov                      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|875.| Teren, anexa Vila 21 - comuna      |     1964,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | Snagov, jud. Ilfov                 |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|876.| Vila nr. 22 cu 2 anexe si terenul  |   10.735,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent din comuna Snagov, judetul |            |                       |
|    | Ilfov                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|877.| Complexul "Muntenia" comuna Snagov,|   26.289,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | jud. Ilfov format din:             |            |                       |
|    | - Restaurant "Muntenia" (Vila      |            |                       |
|    | nr. 18) si bar cu sala de jocuri si|            |                       |
|    | magazie, bufet, spalatorie, sera,  |            |                       |
|    | anexa Vila nr. 16 si anexa Vila    |            |                       |
|    | nr. 17;                            |            |                       |
|    | - Sediu administrativ al sucursalei|            |                       |
|    | format din Vila 15 si constructia  |            |                       |
|    | noua cu anexele (centrala termica, |            |                       |
|    | centrala telefonica, magazie,      |            |                       |
|    | depozite, atelier tamplarie, cu    |            |                       |
|    | terenul aferent)                   |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|878.| Vila nr. 23 - hotel si restaurant -|   25.153,40| H.G. nr. 445/1995     |
|    | cu teren aferent din comuna Snagov,|            |                       |
|    | judetul Ilfov                      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|879.| Anexa 1 si Anexa 2 la Vila nr. 23  |    5.858,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | cu teren aferent din comuna Snagov,|            |                       |
|    | judetul Ilfov                      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|880.| Vila nr. 24 si teren aferent din   |    4.774,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|881.| Anexa Vila nr. 24 A si teren       |    4.637,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent din comuna Snagov, judetul |            |                       |
|    | Ilfov                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|882.| Vila nr. 25 si teren aferent din   |    1.477,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|883.| Vila nr. 27 si anexa cu teren      |    4.455,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent din comuna Snagov, judetul |            |                       |
|    | Ilfov                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|884.| Vila nr. 28 cu anexa si teren      |    3.947,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent din comuna Snagov, judetul |            |                       |
|    | Ilfov                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|885.| Vila nr. 30 si teren aferent din   |    6.815,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|886.| Vila nr. 31 cu anexa si teren      |   21.212,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent din comuna Snagov, judetul |            |                       |
|    | Ilfov                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|887.| Vila nr. 32 cu anexa si teren      |    5.109,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent din comuna Snagov, judetul |            |                       |
|    | Ilfov                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|888.| Vila nr. 33 si teren aferent din   |    8.802,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|889.| Vila nr. 35 si teren aferent din   |   12.443.00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | sat Ghermanesti, comuna Snagov,    |            |                       |
|    | judetul Ilfov                      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|890.| Vila nr. 36 cu anexa si teren      |    5.346,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent din sat Ghermanesti,       |            |                       |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|891.| Vila nr. 38 cu anexa si teren      |    8.566,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent din sat Ghermanesti,       |            |                       |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|892.| Vila nr. 39 si teren aferent din   |    2.490,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | sat Ghermanesti, comuna Snagov,    |            |                       |
|    | judetul Ilfov                      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|893.| Vila nr. 42 si teren aferent din   |    2.500,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|894.| Teren aferent Vilei nr. 44 din     |      206,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|895.| Vila nr. 45 cu anexa si terenul    |    3.872,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent din comuna Snagov, judetul |            |                       |
|    | Ilfov                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|896.| Anexele nr. 49 si nr. 50 cu terenul|      431,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent din comuna Snagov, judetul |            |                       |
|    | Ilfov                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|897.| Anexele nr. 51, nr. 52, nr. 53 si  |    2.016,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | nr. 54 cu terenul aferent din      |            |                       |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|898.| Vila nr. 55 si teren aferent din   |    1.436,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|899.| Vila nr. 56 si teren aferent din   |      605,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|900.| Vila nr. 57 si teren aferent din   |    1.028,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|901.| Vila nr. 58 si teren aferent din   |    1.819,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|902.| Vila nr. 59 si teren aferent din   |    1.027,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|903.| Teren aferent vilei nr. 60 din     |       50,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|904.| Vila nr. 61 si teren aferent din   |    1.936,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|905.| Vila nr. 62 si teren aferent din   |      822,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov       |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|906.| Anexa vila nr. 63 si teren         |      211,00| H.G. nr. 445/1995     |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|907.| Baraci nr. 64, nr. 65 si nr. 66 cu |    6.348,00|                       |
|    | terenul aferent din comuna Snagov, |            |                       |
|    | judetul Ilfov                      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|908.| Vilele nr. 67A si nr. 67B cu teren |    5.580,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent din comuna Snagov, judetul |            |                       |
|    | Ilfov                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|909.| Vila nr. 68 cu anexa si teren      |    7.977,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent din comuna Snagov, judetul |            |                       |
|    | Ilfov                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|910.| Vila nr. 71 cu anexa si teren      |    4.602,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent din comuna Snagov, judetul |            |                       |
|    | Ilfov                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|911.| Vila nr. 73 si teren aferent din   |    2.139,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | sat Ghermanesti, comuna Snagov,    |            |                       |
|    | jud. Ilfov                         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|912.| Baraci nr. 74, 75 din sat          |         -  | H.G. nr. 445/1995     |
|    | Ghermanesti, com. Snagov, judetul  |            |                       |
|    | Ilfov                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|913.| Vila nr. 76 si teren aferent din   |    4.357,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | sat Ghermanesti, comuna Snagov,    |            |                       |
|    | judetul Ilfov                      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|914.| Baraca nr. 77 si teren aferent din |    2.440,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | sat Ghermanesti, comuna Snagov,    |            |                       |
|    | judetul Ilfov                      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|915.| Vila nr. 80 si teren aferent din   |    4.860,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | sat Ghermanesti, comuna Snagov,    |            |                       |
|    | judetul Ilfov                      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|916.| Teren vila nr. 82 din sat          |      119,10| H.G. nr. 445/1995     |
|    | Ghermanesti, comuna Snagov, judetul|            |                       |
|    | Ilfov                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|917.| Vila nr. 84 cu anexa si teren      |    3.874,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent din sat Ghermanesti, comuna|            |                       |
|    | Snagov, judetul Ilfov              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|918.| Vila nr. 86 si teren aferent din   |    7.986,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | sat Ghermanesti, comuna Snagov,    |            |                       |
|    | jud. Ilfov                         |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|919.| Vila nr. 90 cu anexa si teren      |    6.320,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | aferent din satul Silistea         |            |                       |
|    | Snagovului, comuna Gruiu, judetul  |            |                       |
|    | Ilfov                              |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|920.| Vila nr. 91 si teren aferent din   |      750,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | satul Snagov, comuna Snagov,       |            |                       |
|    | judetul Ilfov                      |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|921.| Teren, fosta vila nr. 85 din  com. |      561,00| H.G. nr. 445/1995     |
|    | Ghermanesti, jud. Ilfov            |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|
|                        ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI                          |
|______________________________________________________________________________|
|922.| Imobil - sediu central - cu anexe  |    8.020,00| H.G. nr. 567/1993     |
|    | si terenul aferent din str. Moliere|            |                       |
|    | nr. 2 - 4, sector 1, Bucuresti     |            |                       |
|____|____________________________________|____________|_______________________|

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                               LISTA
cuprinzand bunurile imobile proprietate a Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 _____________________________________________________________________________
|Nr.                 DENUMIREA IMOBILULUI SI ADRESA                   TEREN   |
|crt.                                                                - mp. -  |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. |                              2.                            |     3.    |
|____|____________________________________________________________|___________|
|                           R.A.-A.P.P.S.                                     |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. | Teren intravilan la Vila 23 Snagov, jud. Ilfov             |  4.805,60 |
|____|____________________________________________________________|___________|
|      SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA SI INTRETINEREA FONDULUI IMOBILIAR      |
|_____________________________________________________________________________|
| 2. | Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, scara 2, sectorul 3, Bucuresti  |    248,00 |
|____|____________________________________________________________|___________|
| 3. | Str. C-tin Prezan nr. 4, et. 2, ap. 3, sector 1, Bucuresti |   1202,91 |
|____|____________________________________________________________|___________|
| 4. | Bd. Tineretului nr. 15, bl. A4, et. 1, ap. 7, sector 4     |      7,38 |
|____|____________________________________________________________|___________|
| 5. | Str. Turda nr. 120, bl. 38, sc. A, et. 5, ap. 21, sector 1 |      8,97 |
|____|____________________________________________________________|___________|
| 6. | Str. Paris nr. 32, et. 1, ap. 2, sector 1, Bucuresti       |    270,91 |
|____|____________________________________________________________|___________|
|                  SUCURSALA AGROINDUSTRIALA MAGURELE                         |
|_____________________________________________________________________________|
| 7. | Teren comuna Magurele, str. Atomistilor nr. 1, jud. Ilfov  | 26.169,00 |
|____|____________________________________________________________|___________|
|           SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL SUCEAVA                 |
|_____________________________________________________________________________|
| 8. | Spatiu comercial in suprafata de 75 mp, strada N. Balcescu |     87,62 |
|    | nr. 4, localitatea Suceava, jud. Suceava.                  |           |
|____|____________________________________________________________|___________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 533/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 533 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 533/2002
Hotărârea 60 2005
privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 2375 2004
pentru completarea art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile
Hotărârea 1882 2004
privind transmiterea, cu plata, a unei parti dintr-un imobil din patrimoniul Companiei Nationale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. in proprietatea statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 1625 2004
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 1278 2004
privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in domeniul public al statului si in administrarea Serviciului de Protectie si Paza
Hotărârea 866 2004
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 806 2003
privind darea in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor bunuri imobile trecute in proprietatea publica a statului
Hotărârea 468 2003
privind transmiterea unui teren proprietate publica a statului in administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane
Hotărârea 184 2003
privind transmiterea unui imobil, proprietate privata a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea Ministerului de Interne
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu