Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 520 din  1 septembrie 1992

privind divizarea unei societati comerciale pe actiuni cu capital integral de stat din sectorul transporturi auto

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 232 din 21 septembrie 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba divizarea societatii comerciale cu capital integral de stat si infiintarea societatii comerciale pe actiuni ca persoana juridica, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social prevazute in anexa nr. 1, potrivit hotaririi imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat din 1 martie 1992.
    Art. 2
    Societatea comerciala pe actiuni infiintata ca urmare a divizarii se va organiza si va functiona in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Capitalul social al societatii comerciale pe actiuni infiintate ca urmare a divizarii s-a stabilit pe baza indicatorilor raportati la data de 30 iunie 1992.
    Activul si pasivul se preiau de catre societatea nou infiintata pe baza de protocol.
    Art. 4
    Personalul trecut la societatea nou infiintata se considera transferat.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarire.
    Art. 6
    Capitalul social al societatii comerciale, prevazut in anexa nr. 1 la Hotarirea Guvernului nr. 1284/1990, pct. 209, se diminueaza corespunzator cu partea din valoarea capitalului social transmisa societatii nou infiintate prin divizare.

                      PRIM-MINISTRU
                     THEODOR STOLOJAN

                             Contrasemneaza:
                             Ministrul transporturilor,
                             Traian Basescu

    ANEXA 1

    Societatea comerciala care se infiinteaza in sectorul auto, ca urmare a divizarii
---------------------------------------------------------------------------
 Denumirea
 societatii         Obiectul de       Sediul       Valoarea     Societatea
 comerciale         activitate al     societatii   capitalului  comerciala
 care se            societatii        comerciale   social       care se
 infiinteaza        comerciale                     - mii lei -  divizeaza
---------------------------------------------------------------------------
"Autotransport"    - efectuarea de     localitatea   8.976        S.C.
 - S.A. Gugesti      transporturi de   Gugesti,                  "Milcov-
                     marfuri si        sos. Dumbraveni           Trans" -
                     persoane in       nr. 2, jud.               S.A.
                     trafic intern si  Vrancea                   Focsani
                     international si
                     activitati
                     auxiliare
                     transportului;
                   - lucrari de
                     intretinere si
                     reparatii la
                     parcul din dotare
                     si activitati
                     service pentru
                     autovehicule;
                   - confectii piese
                     schimb auto si
                     subansamble
                     autovehicule;
                   - activitati de
                     cooperare si
                     import-export;
                   - operatiuni de
                     intermedieri in
                     tranzactii si
                     licitatii;
                   - pregatire soferi
                     amatori.
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                            STATUTUL
    Societatii Comerciale "Autotransport" - S.A. Gugesti

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii comerciale este "Autotransport" - S.A. Gugesti.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social si numarul de inregistrare la Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Autotransport" - S.A. Gugesti este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate comerciala pe actiuni.
    Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii
    Sediul societatii este in Romania, localitatea Gugesti, sos. Dumbraveni nr. 2, judetul Vrancea.
    Sediul societatii poate fi schimbat, cu respectarea actelor normative.
    Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii la Registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul societatii este efectuarea de prestatii, lucrari si servicii in domeniul transporturilor auto.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii este:
    - efectuarea de transporturi de marfuri si persoane in trafic intern si international si activitati auxiliare transportului;
    - lucrari de intretinere si reparatii la parcul din dotare si activitati service pentru autovehicule;
    - confectii piese schimb auto si subansamble autovehicule;
    - activitati de cooperare import-export;
    - operatiuni de intermedieri in tranzactii si licitatii;
    - pregatirea soferilor amatori.

    CAP. 3
    Capitalul social

    Art. 7
    Capitalul social este fixat la suma de 8.976 mii lei, impartit in actiuni nominative in valoare nominala de 1.000 lei fiecare.
    Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de unic actionar, si varsat in intregime la data constituirii societatii.
    Capitalul social initial este detinut de statul roman ca unic actionar pina la transmiterea actiunilor, partial sau in totalitate din proprietatea statului, catre persoane fizice sau juridice in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Valoarea capitalului social se constituie in titluri de valori - actiuni nominative - in valoare nominala de 1.000 lei fiecare.
    Titlurile vor purta timbrul sec si semnatura a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat, care se pastreaza la sediul societatii.
    Orice actiune da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor.
    Art. 9
    Majorarea capitalului social
    Majorarea capitalului social se va putea hotari de adunarea generala extraordinara a actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale.
    Actiunile emise pentru marirea capitalului vor fi oferite spre subscriere in primul rind celorlalti actionari, in proportie cu numarul actiunilor ce le poseda si cu obligatia ca acestia sa isi exercite dreptul lor de preemtiune in termenul hotarit de societate.
    Art. 10
    Reducerea capitalului
    Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor; daca reducerea de capital va influenta conditiile in care a fost aprobata societatea, se vor obtine noi aprobari de la organele in drept.
    Propunerea de reducere a capitalului va fi inaintata comisiei de cenzori, care va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionar confera acestuia dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, precum si alte drepturi, potrivit legii.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se poate face potrivit legii.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    Modalitatea de anuntare, publicare, inregistrare si obtinerea duplicatului sint cele stabilite de lege.

    CAP. 4
    Conducerea societatii comerciale

    Art. 14
    Conducerea societatii comerciale se realizeaza prin:
    - adunarea generala a actionarilor;
    - consiliul de administratie.
    In prima etapa de functionare a societatii comerciale, cind intregul capital este detinut de stat, atributiile adunarii generale a actionarilor sint exercitate de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Acestia isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile derivind din aceasta calitate.
    Ei nu pot face parte din consiliile de administratie si nu pot fi directori ai societatilor comerciale respective.
    Pentru munca desfasurata, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat primesc o indemnizatie al carei cuantum este stabilit prin actele normative in vigoare.
    Periodic, la incheierea activitatii, imputernicitii mandatati prezinta Ministerului Transporturilor un raport asupra activitatii desfasurate de societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada urmatoare.
    Art. 15
    Adunarea generala a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, precum si directorii si adjunctii acestora, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca. Directorii si directorii adjuncti vor fi numiti si dintre membrii consiliului de administratie;
    c) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie;
    d) aproba si modifica bugetul societatii, bilantul si contul de profit si pierderi; aproba repartizarea profitului pe actionari;
    e) hotaraste infiintarea si desfiintarea sucursalelor, filialelor, agentiilor etc.
    f) aproba marirea sau reducerea capitalului, modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    g) adopta sau modifica statutul, aproba transformarea formei juridice a societatii;
    h) aproba comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
    i) aproba executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
    j) hotaraste actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorilor si adjunctilor acestora, a cenzorilor pentru pagube pricinuite societatii.
    Art. 16
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni dupa incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul viitor.
    Modalitatea de convocare, stabilirea termenului de intrunire, publicarea convocarii, a locului si datei acesteia se vor face potrivit prevederilor in vigoare.
    Hotaririle adunarilor generale se iau prin vot deschis.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Art. 17
    Organizarea adunarii generale a actionarilor si exercitarea dreptului de vot in adunarea generala se fac in conditiile prevazute de lege.
    Art. 18
    Consiliul de administratie
    Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 3 - 5 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Consiliul de administratie este condus de catre un presedinte ales de adunarea generala a actionarilor si doi vicepresedinti alesi la prima sedinta a consiliului de administratie.
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, compus din membrii alesi dintre administratori care le fixeaza in acelasi timp si salariile.
    Presedintele indeplineste, de regula, si functia de director general sau director, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii si aduce la indeplinire deciziile adunarii generale si ale consiliului de administratie, in limitele activitatii societatii.
    Raspunderile presedintelui, vicepresedintilor, membrilor consiliului de administratie, directorului general (directorului) si adjunctilor acestuia pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale sau de la statut, precum si pentru greselile in administrarea societatii sint cele stabilite potrivit legii.
    Art. 19
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
    b) aproba operatiuni financiar-contabile si incheierea de contracte de la un anumit nivel valoric;
    c) stabileste tactica si strategia de marketing;
    d) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 30 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si programul pe anul viitor.

    CAP. 5
    Gestiunea societatii

    Art. 20
    Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori.
    Numarul cenzorilor este de 3 si tot atitia supleanti si se aleg de adunarea generala pe un mandat de 3 ani, putind fi realesi.
    Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat.
    Comisia de cenzori are atributiile stabilite prin lege.

    CAP. 6
    Activitatea societatii

    Art. 21
    Exercitiul economico-financiar
    Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
    Art. 22
    Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de directorul general (director).
    Salariile tarifare pe categorii se stabilesc prin contractul colectiv de munca, incheiat la nivelul fiecarei societati comerciale, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.
    Drepturile si obligatiile societatii se stabilesc de consiliul de administratie.
    Art. 23
    Amortizarea fondurilor fixe
    Amortizarea se stabileste prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achizitie a fondurilor fixe si se include, dupa caz, in pretul de cost al productiei, prestatiei sau in cheltuieli de circulatie si se utilizeaza pentru inlocuirea mijloacelor fixe si a altor cerinte ale societatii.
    Art. 24
    Evidenta contabila si financiar-contabila
    Societatea va tine evidenta contabila in lei si valuta si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.
    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate, in conditiile legii.
    In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.

    CAP. 7
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 26
    Modificarea formei juridice
    Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale a actionarilor si dupa obtinerea aprobarilor legale.
    Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatii.
    Art. 27
    Dizolvarea societatii
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    - imposibilitatea realizarii obiectului social;
    - reducerea capitalului sub minimum legal;
    - numarul de actionari redus sub 5, timp de 8 luni;
    - in orice alta situatie prevazuta de lege, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, luate in unanimitate.
    Art. 28
    Lichidarea societatii
    In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
    Actiunea va fi efectuata de lichidatori in conditiile prevazute de lege. Lichidarea va fi inregistrata la Registrul comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 29
    Litigii
    Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
    Litigiile personalului roman angajat de societate, ivite in raporturile cu aceasta, se rezolva in conformitate cu legislatia muncii din Romania.

    CAP. 8

    Art. 30
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale ulterioare referitoare la societatile comerciale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 520/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 520 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu