Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.51 din 15.02.2018

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 19 februarie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este autoritatea pentru: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, amenajarea spaţiului maritim, mobilitate urbană, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice locale, dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, ajutor de stat aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate.(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu ministerele de resort, realizează politica guvernamentală pentru domeniile prevăzute la alin. (2). Articolul 2Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, latura nord, sectorul 5, şi îşi desfăşoară activitatea în spaţii din următoarele sedii din Bucureşti: Bulevardul Libertăţii nr. 16 (tronsoanele I, V şi VI) latura nord, sectorul 5, Bulevardul Libertăţii nr. 14 (tronsoanele V şi VI) latura sud, sectorul 5, şi Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul 1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute sau utilizate în condiţiile legii. Articolul 3Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice exercită în domeniile sale de activitate următoarele funcţii: a)de planificare strategică; b)de reglementare şi avizare; c)de reprezentare; d)de autoritate de stat în domeniile sale de activitate; e)de administrare; f)de implementare şi gestionare a programelor finanţate din fonduri europene, naţionale, precum şi din alte surse legal constituite; g)de monitorizare şi control; h)de coordonare; i)de certificare pentru programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020. Articolul 4(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice exercită funcţiile autorităţii de management şi îndeplineşte atribuţiile aferente acesteia, pentru: Programul operaţional regional 2007-2013 şi 2014-2020, Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative" 2007-2013 şi Programul operaţional „Capacitate administrativă" 2014-2020. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice exercită funcţiile de autorităţi de management/autorităţi comune de management, autorităţi naţionale, secretariat tehnic comun, puncte de contact/puncte naţionale de contact/persoane naţionale de contact, sistem naţional de control de prim nivel pentru programele finanţate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC şi din fonduri naţionale, precum şi funcţiile de puncte de contact în materie de control pentru programele finanţate din ENI-CBC, astfel:a)autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013; b)autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia; c)autoritatea comună de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013; d)autoritatea comună de management şi secretariatul tehnic comun pentru Programul operaţional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013"; e)autoritatea naţională pentru Programul ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013; f)autoritatea naţională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013; g)autoritatea naţională şi Punctul naţional de contact pentru Programul operaţional „Sud-Estul Europei"; h)autoritatea naţională şi Punctul naţional de contact pentru Programul de cooperare interregională INTERREG IV C; i)autoritatea naţională pentru Programul pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II; j)autoritatea naţională pentru Programul ESPON 2013 - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale; k)autoritatea naţională şi persoana naţională de contact pentru Programul operaţional INTERACT II 2007-2013; l)autoritatea naţională şi Punctul central naţional pentru Programul Reţeaua europeană de cunoştinţe în urbanism; m)punctul naţional de contact pentru Programul operaţional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013; n)sistem naţional de control de prim nivel responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013", Programului ENPI-CBC Ungaria-Slovacia- România-Ucraina 2007-2013, Programului operaţional „Sud-Estul Europei", Programului de cooperare interregională Interreg IV C, Programului pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II, Programului ESPON 2013 - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale, Programului operaţional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013 şi de beneficiarii de asistenţă tehnică în cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013", Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Programului operaţional „Sud-Estul Europei" şi pentru orice alt program de cooperare teritorială europeană în care participă beneficiari din România în perioada 2014-2020; o)autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria; p)autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria; q)autoritatea de management pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia; r)autoritatea de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020; s)autoritatea de management pentru Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020; ş)autoritatea de management pentru Programul operaţional comun „Bazinul Mării Negre" 2014-2020; t)autoritatea naţională pentru Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020; ţ)autoritatea naţională pentru Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020; u)autoritatea naţională pentru Programul operaţional comun „Bazinul Mării Negre" 2014-2020; v)autoritatea naţională pentru Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020; w)autoritatea naţională pentru Programul transnaţional „Dunărea" 2014-2020; x)Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE; y)Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare URBACT III; z)Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare INTERACT III 2014-2020;aa) autoritatea naţională pentru Programul de cooperare ESPON 2020; bb) autoritate naţională pentru orice alt program de cooperare teritorială europeană în care participă beneficiari din România în perioada 2014-2020; cc) punctul naţional de contact aferent Programului transnaţional „Dunărea" 2014-2020, punctul naţional URBACT aferent programului URBACT III, punctul naţional de contact aferent programului INTERREG EUROPE, persoana naţională de contact aferentă programului INTERACT III 2014-2020, punct de contact şi reprezentant al României în cadrul Grupului director al Ariei prioritare 10 „Ameliorarea Capacităţii administrative şi cooperării instituţionale" a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, punctul naţional de contact ESPON în România; dd) punctul de contact în materie de control responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre" 2014-2020 şi al Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020; ee) sistem naţional de control de prim nivel responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre" 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014--2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, Programului transnaţional „Dunărea" 2014-2020, Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, Programului de cooperare URBACT III şi de beneficiarii de asistenţă tehnică în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Programului Interreg V-A România-Ungaria, Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre" 2014-2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, şi al Programului transnaţional „Dunărea" 2014-2020; ff) unitatea de certificare pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia. (3) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îşi desfăşoară activitatea Agenţia de Implementare pentru programele PHARE - Coeziune Economică şi Socială şi PHARE - Cooperare Transfrontalieră.(4) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se organizează şi funcţionează Organismul intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 „Îmbunătăţirea mediului înconjurător", din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.(5) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice asigură coordonarea Ariei prioritare 3 „Turism, cultură, contacte directe între oameni" din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării şi asigură punctul de contact şi reprezentarea României în cadrul Grupului director al Ariei prioritare 10 „Ameliorarea Capacităţii administrative şi cooperării instituţionale" a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. Articolul 5Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are următoarele atribuţii: 1. realizează Programul de guvernare în domeniile sale de activitate; 2. elaborează strategii, politici, programe şi planuri pentru domeniile sale de activitate; 3. elaborează şi coordonează, împreună cu ministerele de resort, implementarea de strategii şi politici în domeniul reformei administrativ-teritoriale şi în domeniul fiscal-bugetar local; 4. elaborează şi monitorizează strategii şi programe de dezvoltare a infrastructurii unităţilor administrativ-teritoriale, cu finanţare internă şi/sau externă; 5. colaborează cu ministerul de resort şi aplică măsurile necesare în domeniul său de activitate pentru implementarea sistemului e-guvernare; 6. stabileşte, în condiţiile legii, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pentru programele pe care le gestionează, pe care le supune informării şi/sau analizei Guvernului, după caz; 7. îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative europene în domeniile sale de competenţă; 8. dezvoltă parteneriatul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale; 9. coordonează procesul de reformă a administraţiei publice centrale şi locale, descentralizare şi reorganizare administrativ-teritorială a ţării; 10. coordonează procesul de elaborare de către ministerele de resort a standardelor de calitate şi a standardelor de cost pentru serviciile publice descentralizate; 11. elaborează, coordonează şi implementează, împreună cu ministerele de resort, politicile fiscal-bugetare locale; 12. sprijină autorităţile administraţiei publice locale prin promovarea de măsuri privind creşterea capacităţii administrativ-financiare şi eficientizarea serviciilor publice prestate cetăţeanului; 13. dezvoltă împreună cu Ministerul Finanţelor Publice sistemul de echilibrare financiară a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în strânsă corelare cu standardele de cost, cu indicatorii de performanţă şi capacitatea administrativ-financiară a acestora, centrat pe obiectivul asigurării unui pachet minim obligatoriu de investiţii publice; 14. reglementează şi monitorizează serviciile comunitare de utilităţi publice; 15. promovează proiectele de acte normative înaintate de către autorităţile publice prevăzute la art. 1 lit. c) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009; 16. asigură fundamentarea politicilor de dezvoltare naţională, regională şi locală prin elaborarea de analize teritoriale şi utilizarea instrumentelor de monitorizare şi analiză a stării teritoriului; 17. implementează proiecte în parteneriat public-privat sau proiecte de regenerare urbană de utilitate publică, inclusiv împreună cu alte autorităţi publice de la nivel central şi local; 18. reglementează, monitorizează şi implementează măsurile pentru înfiinţarea, sprijinirea şi dezvoltarea parcurilor industriale şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în materia ajutoarelor de stat; 19. realizează promovarea unor programe naţionale care să finanţeze activităţi şi acţiuni necesare asigurării dezvoltării durabile şi echilibrate a teritoriului naţional, întărirea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, protejarea şi promovarea patrimoniului naţional, precum şi creşterea calităţii locuirii în cadrul aşezărilor umane; 20. gestionează domeniul cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale; 21. gestionează domeniul amenajării teritoriului, urbanism, mobilitate urbană şi arhitectură, domeniul lucrărilor publice, domeniul construcţiilor, gestiunii şi dezvoltării imobiliar-edilitare; 22. asigură, prin structurile de specialitate, disciplina şi calitatea în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului, autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice, conform legii; 23. gestionează domeniul locuirii, locuinţelor şi al clădirilor de locuit, al reabilitării termice şi al eficienţei termice a clădirilor; 24. îndeplineşte atribuţiile specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative; 25. gestionează, potrivit competenţelor sale, instrumentul de preaderare PHARE; 26. participă la dezvoltarea, armonizarea şi funcţionarea cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru implementarea, gestionarea şi controlul instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, fondurilor europene post 2020 şi a instrumentelor de preaderare PHARE; 27. contribuie la procesul de negociere, modificare, monitorizare şi evaluare a implementării Acordului de parteneriat 2014-2020 şi realizează procesul de elaborare, negociere, modificare, implementare, monitorizare şi evaluare a programelor finanţate prin fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020 aflate în coordonarea sa; 28. elaborează cadrul normativ naţional şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate; 29. iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative, proiecte de acorduri internaţionale, norme, instrucţiuni şi metodologii specifice în domeniile sale de activitate; 30. emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate; 31. organizează sistemul de elaborare, avizare şi aprobare a reglementărilor tehnice şi economice pentru domeniile sale de activitate, precum şi documentarea specialiştilor, în condiţiile legii; 32. emite avizul în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii publice de interes naţional din competenţa de aprobare a Guvernului şi avizează proiectele de acte normative privind indicatorii tehnico-economici ai acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 33. avizează documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, conform legii; 34. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare; 35. coordonează elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente şi participă la elaborarea programelor pentru educarea populaţiei privind comportarea în caz de seisme; 36. îndrumă şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale şi aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale elaborate pe domeniile de reglementare ale ministerului şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin; 37. avizează acordurile şi convenţiile de cooperare pe care autorităţile administraţiei publice locale le încheie cu autorităţi ale administraţiei publice locale din alte ţări; 38. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei şi a programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în administraţia publică; 39. colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice în vederea dezvoltării de sisteme de monitorizare şi analiză a modului de formare şi de execuţie a bugetelor locale, în scopul creşterii capacităţii administrative şi financiare a autorităţilor administraţiei publice locale; 40. emite ordine şi instrucţiuni, potrivit competenţelor sale, privind procesul de gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora, pentru programele pe care le gestionează potrivit art. 4 alin. (1) şi (2); 41. asigură în numele statului român şi al Guvernului României, în condiţiile legii, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate; 42. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi cu organizaţii similare din alte state, precum şi cu organisme internaţionale în domeniile sale de activitate; 43. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, private, ai organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, din domeniile sale de activitate; 44. iniţiază şi negociază, în conformitate cu împuternicirea acordată de Guvern, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora în domeniile sale de activitate; 45. reprezintă interesele autorităţilor administraţiei publice locale în Guvern; 46. asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în subordinea sa; 47. emite avize şi aprobări de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri europene, din fonduri speciale şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse; 48. asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, evaluează şi propune spre avizare Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe studiile de fezabilitate aferente investiţiilor publice de interes naţional din competenţa de aprobare a Guvernului; 49. organizează şi asigură funcţionarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii: verificatori de proiecte, experţi tehnici, precum şi auditori energetici pentru clădiri; 50. îndeplineşte rolul de autoritate competentă în domeniul produselor pentru construcţii; 51. asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale de inginerie seismică; 52. asigură organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional, potrivit legii; 53. asigură organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnic permanent pentru construcţii; 54. îndeplineşte rolul de autoritate de recunoaştere şi desemnare pe plan naţional, respectiv de notificare la Comisia Europeană a organismelor de certificare a conformităţii produselor pentru construcţii; 55. asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei de recunoaştere şi desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agrementele tehnice europene; 56. asigură Secretariatul Centrului Naţional pentru Aşezări Umane (CNAU-HABITAT); 57. asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Dezvoltare Teritorială, în vederea fundamentării tehnice a emiterii avizului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism; 58. asigură Secretariatul Comitetului de amenajare a spaţiului maritim; 59. participă la stabilirea măsurilor organizatorice de acţionare, pe plan central şi local, în cazuri de seisme sau alunecări de teren, în cadrul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă; 60. îndeplineşte rolul de autoritate de notificare în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 61. propune Guvernului nominalizarea reprezentanţilor acestuia şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale în comitetele şi/sau comisiile constituite la nivelul Consiliului Europei; 62. coordonează şi asigură preşedinţia Comitetului interministerial privind Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030; 63. închiriază/concesionează, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare; sumele obţinute din chirii/redevenţe constituie venituri la bugetul de stat; 64. poate închiria/concesiona, primi în administrare sau utiliza, în condiţiile legii, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată; 65. iniţiază, finanţează şi/sau gestionează/implementează, în condiţiile legii, programe şi proiecte de dezvoltare de interes naţional, regional şi local în domeniile pentru care are competenţă, conform legii; 66. elaborează priorităţile, criteriile de eligibilitate şi procedurile necesare finanţării, implementării, monitorizării şi controlului programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate; 67. asigură, în condiţiile legii, managementul fondurilor publice europene şi naţionale aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate; 68. programează, monitorizează şi controlează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniile de competenţă ale ministerului, inclusiv pentru perioada post 2020; 69. asigură îndeplinirea funcţiei de autoritate de certificare, potrivit art. 126 şi 137 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria şi Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia; 70. contribuie la coordonarea activităţii birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră şi a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în scopul implementării programelor de dezvoltare regională şi de cooperare transfrontalieră; 71. avizează statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale agenţiilor de dezvoltare regională în calitatea lor de organism intermediar, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, secretariatelor tehnice comune/Infopoint/ punctelor de contact şi ale altor organisme de interes public care desfăşoară activităţi în domeniile sale de activitate; 72. coordonează şi/sau realizează procesul de pregătire a cadrului organizatoric şi procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR 2007-2013, POR 2014-2020, PO DCA 2007-2013, POCA 2014-2020 şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENI-CBC şi IPA-CBC, precum şi pentru perioada post 2020; 73. coordonează şi/sau realizează procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR 2014-2020, elaborarea POCA 2014-2020, şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENI-CBC şi IPA-CBC, precum şi pentru perioada post 2020; 74. elaborează rapoartele anuale/finale de implementare solicitate de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene, pentru programele europene pe care le gestionează; 75. asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor europene pe care le gestionează; 76. coordonează elaborarea şi implementarea Planului de comunicare şi a Planului multianual de evaluare pentru toate programele europene pe care le gestionează; 77. gestionează legătura cu instituţiile naţionale şi internaţionale şi cu unităţile de management de program din ţările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum şi pe parcursul implementării programelor; 78. coordonează activitatea specifică legată de închiderea programelor care au beneficiat de asistenţă din partea Uniunii Europene prin PHARE - Coeziune economică şi socială şi PHARE - Cooperare transfrontalieră, precum şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC şi IPA-CBC; 79. organizează şi finanţează activitatea pentru constituirea fondului propriu de colecţii şi baze de date, inclusiv baze de date în profil teritorial, regional şi local, precum şi pentru constituirea fondurilor de documentare specializate pentru domeniile sale de activitate, în vederea integrării acesteia în infrastructura naţională de date spaţiale pentru asigurarea interoperabilităţii şi compatibilităţii informaţiilor la nivel naţional, regional, local şi în perspectiva europeană, precum şi pentru asigurarea unei administrări de tip e-guvernare; 80. organizează, coordonează şi implementează sistemul informaţional specific domeniilor sale de activitate şi emite reglementări specifice în vederea corelării programelor sectoriale informaţionale; 81. asigură monitorizarea derulării investiţiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanţează; 82. aprobă şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de infrastructură, construcţii şi lucrări tehnico-edilitare din domeniile sale de activitate; 83. exercită activităţi de audit intern şi control la nivelul programelor pentru care îndeplineşte rolul de autoritate de management, autoritate comună de management, autoritate naţională, punct naţional de contact, punct naţional/persoană naţională de contact; 84. colaborează/cooperează cu:

(i) structurile implicate în activităţile de prevenire şi combatere a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene şi asigură comunicarea cu acestea;
(ii) instituţiile care au atribuţii în domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziţie publică desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, în condiţiile prevăzute de lege;
(iii) inspectorii guvernamentali în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor acestora prevăzute de art. 12 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, pe domeniile de competenţă;
(iv) instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii Europene;

85. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 86. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă şi restructurare a administraţiei publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene şi cu legislaţia internă, şi asigură realizarea strategiilor şi programelor în domeniul său de activitate; 87. efectuează controale privind gestionarea şi utilizarea fondurilor din cadrul programelor prevăzute la art. 4 în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora; 88. solicită informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate, în condiţiile legii; 89. asigură protecţia informaţiilor clasificate naţionale, ale Uniunii Europene şi Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii; 90. finanţează, în condiţiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor în limba română ale standardelor şi, după caz, ale anexelor naţionale pentru aplicarea euro codurilor din domeniul construcţiilor; 91. susţine şi mediază constituirea de parteneriate/platforme de colaborare la nivel central şi local în domeniile sale de activitate; 92. iniţiază, împreună cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici şi a personalului angajat, în domeniile sale de activitate; 93. realizează cercetări sociologice, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate; 94. contractează, în condiţiile legii, servicii specializate, în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică; 95. editează, direct sau prin unităţile subordonate/din coordonarea ori de sub autoritatea sa, publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate; 96. organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi; 97. monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate; 98. asigură organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă; 99. asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa; 100. realizează, în domeniul său de activitate, dialogul şi parteneriatul social cu confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional; 101. cooperează cu Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformităţii sistemelor de management şi control specifice programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, respectiv fonduri de cooperare teritorială europeană; 102. cooperează cu Autoritatea de certificare şi plată şi cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în vederea stabilirii şi implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros şi eficient al fondurilor alocate programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, respectiv fonduri de cooperare teritorială europeană 2007-2013; 103. îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile de comunicare şi informare în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013, al fondurilor de cooperare teritorială europeană şi al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, inclusiv pentru aplicarea art. 117 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013; 104. primeşte fondurile de la Comisia Europeană pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020 şi Programul operaţional comun „Bazinul Mării Negre" 2014-2020; 105. gestionează legătura cu instituţiile naţionale şi internaţionale şi cu unităţile de management de program din ţările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum şi pe parcursul implementării programelor; 106. îndeplineşte atribuţiile aferente implementării Strategiei naţionale anticorupţie 2016-2020 la nivelul structurii proprii; 107. contribuie la elaborarea poziţiei României cu privire la propunerile de politici şi reglementări europene în domeniul instrumentelor structurale şi fondurilor europene şi de coeziune, programelor de cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională post-2020, în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene; 108. stabileşte, în condiţiile legii, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării şi/sau analizei Guvernului, după caz; 109. asigură participarea reprezentanţilor ministerului în comisiile, comitetele şi consiliile din care face parte conform legii; 110. asigură, după caz, preşedinţia, secretariatul sau participarea în comitetele şi în comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate; 111. elaborează strategia de comunicare, coordonează şi monitorizează sistemul de comunicare internă şi externă de la nivelul structurilor aflate în subordinea ministerului, potrivit competenţelor sale. Articolul 6(1) Atribuţiile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi sau instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea ministerului, prin alte autorităţi sau societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii.(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate solicita, pe bază de protocol, informaţii necesare realizării obiectului de activitate, privind deschiderile de conturi gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, bazele de date gestionate de Ministerul Finanţelor Publice sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, informaţii privind datele înregistrate în Registrul comerţului computerizat, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi Cartea funciară.(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative. Articolul 7În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi, în condiţiile legii, cu orice alte persoane juridice şi persoane fizice. Articolul 8În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este autorizat: a)să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii; b)să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate în domeniile de activitate; c)să încheie protocoale/acorduri de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale; d)să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuţiilor sale, potrivit legii; e)să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; f)să efectueze acte de control conform reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi europene în domeniile sale de activitate; g)să aplice sancţiuni prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 9(1) Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente şi încadrarea personalului se aprobă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este de 920, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.(4) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(5) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, se pot organiza direcţii, servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat, în condiţiile legii. Articolul 10(1) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice desemnează dintre specialiştii săi consilieri şi/sau experţi care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detaşat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de şapte, acesta putând fi modificat prin hotărâre a Guvernului.(2) Personalului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice trimis în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate. Articolul 11(1) Agenţia de implementare pentru programele PHARE, autorităţile de management, autorităţile comune de management şi autorităţile naţionale pot delega atribuţii privind gestionarea curentă a programelor. În acest scop, autorităţile de management, autorităţile comune de management şi autorităţile naţionale pot înfiinţa/desemna, cu acordul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, structura care, din punct de vedere organizaţional, corespunde necesităţilor îndeplinirii acestui obiectiv.(2) În condiţiile legii, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se pot organiza şi pot funcţiona unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, unităţi de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, pentru implementarea/administrarea/ supervizarea proiectelor finanţate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului.(3) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UMP/UCP şi, după caz, numărul de unităţi sunt prevăzute în documentele de programare şi actele normative aferente proiectului şi se aprobă prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.(4) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice numeşte personalul UMP/UCP şi stabileşte competenţele directorului acestuia.(5) Pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene nerambursabile, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate înfiinţa unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal încadrat suplimentar peste numărul maxim de posturi stabilit la art. 9 alin. (3), pe posturi în afara organigramei, cu contract individual de muncă pe durată determinată pe perioada implementării proiectelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(6) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (5), precum şi încadrarea şi salarizarea personalului aferent se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii.(7) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele conducătorului acesteia, în condiţiile legii. Articolul 12(1) Conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se asigură de către ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.(2) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare persoanelor din subordine.(3) În faţa autorităţilor jurisdicţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.(4) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice este preşedintele Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.(6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.(7) Prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pot fi delegate atribuţii.(8) În cazul în care ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii. Articolul 13(1) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice este ajutat în activitatea sa de 6 secretari de stat şi 4 subsecretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizii ale prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.(2) Secretarii de stat şi subsecretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.(3) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ori încredinţate de ministru, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.(5) Pe lângă ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.(6) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi ale altor compartimente din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Articolul 14(1) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea sau din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sunt prevăzute în anexa nr. 3.(3) Conducătorii instituţiilor şi unităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt numiţi şi revocaţi în/din funcţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 15(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosinţă gratuită unor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele, proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii. Articolul 16(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are în dotare, pentru activităţi specifice desfăşurate, un număr de 99 de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit prin ordin al ministrului pentru fiecare autoturism.(2) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.(3) Persoanele care au atribuţii în domeniul de activitate al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pot folosi mijloacele de transport din parcul auto al instituţiei în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite. Articolul 17Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice numeşte şi eliberează din funcţie personalul instituţiei alcătuit din funcţionari publici şi personal angajat cu contract individual de muncă. Articolul 18Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate, în condiţiile legii. Articolul 19Patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se constituie prin preluarea parţială a patrimoniului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termenul prevăzut de art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018. Articolul 20Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 16 ianuarie 2017. Articolul 22 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Paul Stănescu Ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Adrian Marius Rîndunică, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 11 )1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ANEXA Nr. 2I. Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 1. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 2. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 3. Inspectoratul de Stat în Construcţii II. Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ANEXA Nr. 3Unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 1. Agenţia Naţională pentru Locuinţe 2. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 51/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 51 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 51/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu