E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.502 din 05.07.2018

privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 17 iulie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate, denumit în continuare ONAC, este instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
(2) ONAC este desemnat ca unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă.
(3) ONAC are sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5.
Articolul 2
(1) În exercitarea atribuţiilor sale, ONAC colaborează cu ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte instituţii publice şi organisme şi cu partenerii de dialog social.
(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, ONAC poate încheia protocoale de cooperare/colaborare cu alte instituţii publice sau persoane juridice de drept public sau privat, din ţară sau din străinătate.
Articolul 3
(1) În calitate de unitate de achiziţii centralizate, ONAC îndeplineşte următoarele funcţii:a)de strategie, prin care se asigură elaborarea şi implementarea strategiei grupelor de produse şi servicii, astfel încât să asigure îndeplinirea obiectivelor principale, prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă; b)de organizare şi implementare a procedurilor de atribuire centralizate; c)de administrare şi de gestionare eficientă, transparentă, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, a bunurilor, bugetelor şi fondurilor alocate; d)de asistenţă de specialitate pentru autorităţile contractante în legătură cu încheierea contractelor subsecvente de achiziţii publice având ca obiect produsele şi serviciile achiziţionate în sistem centralizat.
(2) Principiile care stau la baza activităţii ONAC sunt următoarele:a)organizarea procedurilor de atribuire centralizate în condiţii de eficienţă economică şi cu respectarea legii şi a bunelor practici în materie; b)independenţa în exercitarea atribuţiilor; c)transparenţa activităţii în domeniul său de activitate; d)întărirea autorităţii instituţiei.
Articolul 4
(1) ONAC are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1.
(2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), prin ordin al preşedintelui ONAC, denumit în continuare preşedinte, se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare şi se poate stabili numărul total al posturilor, numărul funcţiilor de conducere şi al celor de execuţie, în condiţiile legii.
(3) Personalul din cadrul ONAC se numeşte în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui.
(4) Numărul maxim de posturi al ONAC este de 43, exclusiv demnitarul.
Articolul 5
(1) Statul de funcţii al ONAC se aprobă prin ordin de către preşedinte.
(2) Atribuţiile şi răspunderile structurilor din cadrul ONAC se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ONAC, aprobat prin ordin al preşedintelui.
(3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din ONAC se stabilesc prin fişa postului pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, care se semnează de salariat şi se aprobă în condiţiile legii.
(4) Funcţia de audit public intern se asigură de structura de audit public intern organizată la nivelul ordonatorului principal de credite potrivit prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.
Articolul 6
(1) Preşedintele este, potrivit legii, ordonator terţiar de credite şi poate delega această calitate către persoane cu funcţii de conducere din cadrul ONAC, în condiţiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării.
(2) Preşedintele răspunde în faţa ministrului finanţelor publice pentru întreaga sa activitate.
(3) Preşedintele reprezintă instituţia în exercitarea atribuţiilor sale, îndeplinind următoarele atribuţii principale:a)aprobă strategiile de dezvoltare instituţională a ONAC, programele de activitate şi programele de cooperare; b)aprobă planul şi raportul anual de activitate ale ONAC; c)fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Finanţelor Publice; d)urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor din cadrul ONAC, în limita bugetului aprobat; e)reprezintă interesele instituţiei în raporturile cu terţe persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate; f)coordonează activitatea desfăşurată în cadrul ONAC; g)îndeplineşte atribuţiile conducătorului autorităţii contractante stabilite prin actele normative în domeniul achiziţiilor publice; h)semnează acordurile-cadru încheiate de ONAC pentru utilizatori ca rezultat al procedurilor de atribuire centralizate.
(4) Preşedintele îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative, precum şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(5) În cazul în care preşedintele, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, deleagă prin ordin persoane cu funcţii de conducere din cadrul ONAC să exercite aceste atribuţii, cu informarea ministrului finanţelor publice.
Articolul 7
(1) ONAC are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea ONAC, precum şi alte persoane pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al ONAC, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea ordonatorului terţiar de credite.
Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (2), după litera dd) se introduce o nouă literă, litera ee), cu următorul cuprins: ee) de unitate de achiziţii centralizate realizate prin Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate. 2. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.917, exclusiv demnitarii. 3. La articolul 13, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
(9) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. 4. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3-5 la prezenta hotărâre.
Articolul 9Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. Articolul 10Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezenta hotărâre. Articolul 11Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 25 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre. Articolul 12Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 23 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezenta hotărâre. Articolul 13 Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,Bogdan PuşcaşMinistrul muncii şi justiţiei sociale,Lia-Olguţa VasilescuANEXA Nr. 11 )1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate Numărul maxim de posturi: 43 posturi (exclusiv demnitarul) ANEXA Nr. 2MIJLOACELE DE TRANSPORT şi consumul de carburanţi ale Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate

Nr. crt. Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul de carburant/lună
0 1 2 3 4
1 Parc auto demnitar autoturism 1 300 litri
2 Parc auto comun*) autoturism 1 200 litri

*) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. NOTE: 1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi. 2. Autoturismele din parcul auto al Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate pot fi conduse şi de demnitar sau de alte categorii de salariaţi, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui. ANEXA Nr. 31 )(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009) 1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. Numărul maxim de posturi: 1.917 (exclusiv demnitarii). Până la 31 august 2019, numărul maxim de posturi (exclusiv demnitarii) se suplimentează cu 14 posturi de tip contractual, pe perioadă determinată. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Finanţelor Publice ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009) UNITĂŢILE aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice şi societăţile la care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar

Numărul maxim de posturi
A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice
I. Cu finanţare de la bugetul de stat
1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 27.582*)
2. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice 583**)
3. Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate 43**)
II. Cu finanţare din venituri proprii şi, în completare, subvenţii de la bugetul de stat
1. Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar ***) 21***)
B. Instituţii şi activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice
1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei „Revista Finanţe Publice şi Contabilitate"****)
C. Companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi aflate în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar
1. Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.
2. Compania Naţională „Loteria Română" - S.A.
3. CEC BANK - S.A.
4. Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
5. Fondul Român de Contragarantare S.A.*****)
6. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN şi filialele sale ******)

*) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. **) În numărul maxim de posturi nu este inclus demnitarul. ***) Conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. În numărul maxim de posturi este inclus preşedintele. ****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare. *****) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare. ******) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare. ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009) MIJLOACELE DE TRANSPORT şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice

Nr. crt. Ministerul Finanţelor Publice - aparat propriu Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
0 1 2 3 4
1 Parc auto demnitari, înalţi funcţionari publici şi asimilaţi ai acestora*) autoturism 10 300
2 Parc auto comun*) autoturism 4 200
3 Parc auto transport marfă, persoane, delegaţii şi activităţi specifice**) autoturism autoutilitară microbuz 6 1 1 200

*) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. **) Numărul autoturismelor este stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. NOTE: 1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi. 2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi, nominalizaţi prin ordin al ministrului finanţelor publice. ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013) I. Mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat propriu
1.1. parc auto demnitari, înalţi funcţionari publici şi asimilaţi (1) autoturism*) 7 300
1.2. parc comun (1) autoturism*) 4 200
(2) autoturism 4 200
(3) autoturism operativ**) 33 500
(4) autovehicul transport marfă 1 450
(5) autovehicul transport persoane (asigurare transport delegaţii) 1 450
1.3. Direcţia Generală a Vămilor (1) autoturism 1 350
(2) autovehicul transport marfă şi persoane (aprovizionare, deplasări operative, protocol) 5 350
(3) autoturism operativ (supravegheri, însoţiri, controale, investigaţii) 7 350
(4) autovehicul (autovehicule pentru transportul câinilor dresaţi de detecţie bunuri a căror circulaţie este interzisă sau restricţionată) 4 350
(5) autoturism operativ (control/inspecţii/expertize - unitatea nucleară) 2 300
(6) autospecială (laborator mobil pentru control vamal cu raze x, raze gama) 15 4.500
1.4. Direcţia generală executări silite cazuri speciale (1) autoturism operativ 26 500
2. Direcţia generală antifraudă fiscală
(1) autoturism operativ pentru acţiunile de prevenire şi combatere a actelor şi faptelor de evaziune fiscală, fraudă fiscală şi vamală 483 500
(2) autovehicul transport marfă şi persoane (deplasări operative) 220 500
(3) autovehicul transport persoane (asigurare transport echipe operative) 3 500
(4) ambarcaţiuni fluviale (4 locuri + echipaj) 1 800
(5) ambarcaţiuni fluviale (8/10 locuri + echipaj) 1 1.000
3. Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice
3.1. Direcţiile generale regionale - structuri de administrare fiscală şi trezorerie (1) autoturism 555 450
(2) autovehicul transport marfă 80 450
(3) autovehicul transport valori la trezorerie 59 600
(4) şalupă pentru control (judeţul Tulcea) 1 80 l/oră pentru maximum 60 ore/lună
Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
3.2. Direcţiile regionale vamale (1) autoturism 8 350
(2) autovehicul transport marfă şi persoane (aprovizionare, deplasări operative, protocol) 8 350
(3) autoturism operativ (supravegheri, însoţiri, controale, investigaţii) 55 350
(4) autovehicul (autovehicule pentru transportul câinilor dresaţi de detecţie bunuri a căror circulaţie este interzisă sau restricţionată) 56 350
(5) autoturism operativ (control/inspecţii/expertize - unitatea nucleară) 5 300
(6) autospecială (laborator mobil pentru control vamal cu raze x, raze gama) 2 1.200
(7) autoturisme operative pentru birourile vamale de interior şi frontieră 88 500
(8) autovehicule operative (control pistă pentru structurile din aeroporturile internaţionale Otopeni şi Timişoara) 2 150
(9) autovehicule operative pentru structurile de frontieră cu puncte vamale arondate (transport valori, bunuri confiscate, personal operativ, supraveghere porturi, zone libere) 5 500
(10) autovehicul operativ pentru structurile vamale situate între 5 şi 90 km faţă de localitatea de reşedinţă (transport valori, bunuri confiscate, personal operativ) 14 500
(11) autospeciale deszăpezire structuri vamale de frontieră rutieră 9 350
(12) şalupe patrulare control şi supraveghere vamală, în limitele de competenţă 10 80 l/oră pentru maximum 60 de ore/lună
3 100 l/oră pentru maximum 60 de ore/lună
4. Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
4.1. parc comun (1) autoturism*) 3 200
(2) autoturism operativ***) 22 500

*) Numărul autoturismelor este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. **) Cele 33 de autoturisme se repartizează direcţiilor/direcţiilor generale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu numai prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi vor fi conduse numai de persoanele nominalizate în baza aceluiaşi ordin. ***) Cele 22 de autoturisme se repartizează direcţiilor/serviciilor din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili numai prin decizie a directorului general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi vor fi conduse numai de persoanele nominalizate prin această decizie. II. Câini

Nr. crt. Unitatea Denumirea Numărul maxim aprobat (bucăţi)
1 Direcţia generală a vămilor Câini dresaţi pentru depistarea bunurilor a căror circulaţie este interzisă sau restricţionată 60

NOTE: 1. Repartizarea, redistribuirea şi modul de utilizare a mijloacelor de transport repartizate structurilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu şi structurile subordonate se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care, la nivelul anului bugetar, se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace aprobat pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat propriu şi structurile subordonate. 3. Mijloacele de transport din dotarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pot fi conduse de salariaţii care au prevăzută această activitate prin fişa postului sau de demnitari şi de alte categorii de salariaţi, persoane care au acest drept, potrivit legii, nominalizaţi în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 4. După finalizarea demersurilor de scoatere din uz a mijloacelor de transport care au îndeplinit toate condiţiile de casare, pot fi achiziţionate mijloace de transport noi, astfel încât totalul autovehiculelor din parc să nu depăşească numărul total aprobat. ANEXA Nr. 7(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 634/2015) MIJLOACELE DE TRANSPORT şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice

Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
0 1 2 3 4
1 Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - aparat propriu
1.1. Parc auto demnitari, înalţi funcţionari publici şi asimilaţi ai acestora autoturism 3 300
1.2. Parc auto comun autoturism 11 200
2 Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - structuri teritoriale
2.1. Parc auto comun autoturism 8 500

NOTE: 1. Nu se consideră depăşire la consum de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi. 2. Autoturismele din parcul auto al agenţiei pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. ANEXA Nr. 8(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 817/2017) MIJLOACELE DE TRANSPORT şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice

Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
0 1 2 3 4
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
1. Parc auto demnitari autoturism 1 300
2. Parc auto comun autoturism 1 200

NOTE: 1. Nu se consideră depăşire la consum de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat. 2. Autoturismul din parcul auto al autorităţii poate fi condus şi de demnitar sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 502/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 502 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu