Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.119 din 27.02.2019

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 06 martie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 17 iulie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Articolul 3 Încadrarea personalului Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condiţiilor prevăzute în legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Alexandru PetrescuBucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 119.ANEXA Nr. 1NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentele norme metodologice sunt emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate ca unitate de achiziţii centralizate, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă. Articolul 2În calitate de unitate de achiziţii centralizate, Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate, denumit în continuare ONAC, planifică, organizează, finalizează proceduri de atribuire centralizate în numele şi pentru utilizatorii definiţi la art. 2 alin. (1) lit. f)-h) din ordonanţa de urgenţă şi monitorizează acordurile-cadru centralizate. Capitolul IILista produselor şi serviciilor achiziţionate în sistem centralizat Articolul 3ONAC achiziţionează în sistem centralizat următoarele produse şi servicii: a)combustibili pentru parcul auto; b)hârtie A4 şi A3; c)mobilier pentru birou; d)hardware; e)produse de papetărie şi birotică; f)autovehicule; g)corpuri de iluminat pentru interior; h)produse de curăţenie; i)servicii de telefonie mobilă; j)servicii de curăţenie pentru sedii; k)alte produse şi servicii standardizabile şi cu volum mare, în funcţie de priorităţi, stabilite prin memorandum, aprobat de Guvern. Capitolul III Situaţiile şi condiţiile în care ONAC derulează proceduri de atribuire centralizate Articolul 4În vederea derulării unei proceduri de atribuire centralizate, ONAC parcurge următoarele etape: a)de planificare/pregătire; b)de organizare a procedurii şi atribuirea acordului-cadru centralizat/contractului; c)post-atribuire acord-cadru centralizat/contract, respectiv executarea şi monitorizarea implementării acordului-cadru centralizat/contractului. Articolul 5ONAC poate realiza studii de piaţă sau, după caz, poate derula procese de consultare a pieţelor de profil în urma cărora să obţină informaţii pentru: a)optimizarea concurenţei; b)definitivarea instrumentelor specifice de achiziţie; c)definitivarea criteriilor de calificare şi selecţie; d)identificarea posibililor factori de evaluare a ofertelor; e)definitivarea specificaţiilor tehnice standardizate; f)identificarea, centralizarea şi/sau stabilirea valorii estimate; g)stabilirea criteriului de atribuire; h)alte elemente necesare procesului de achiziţie. Capitolul IV Drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile ONAC şi ale utilizatorilor în cadrul procesului de achiziţie publică Secţiunea 1Înregistrarea în Registrul utilizatorilor Articolul 6
(1) Utilizatorii principali au obligaţia să se înregistreze în Registrul utilizatorilor, în forma şi structura puse la dispoziţie pe pagina de internet a ONAC, respectiv: www.onac.gov.ro
(2) Utilizatorii secundari au dreptul să se înregistreze în Registrul utilizatorilor, în forma şi structura puse la dispoziţie pe pagina de internet a ONAC, respectiv: www.onac.gov.ro
Secţiunea a 2-aEtapa de planificare/pregătire Articolul 7
(1) În etapa de pregătire a unei proceduri de atribuire centralizate, ONAC transmite o notificare utilizatorilor pentru colectarea necesităţilor acestora în raport cu planificarea întocmită de acesta.
(2) Utilizatorii principali sunt obligaţi, iar utilizatorii secundari au dreptul, să transmită, în forma şi structura stabilite de către ONAC, datele şi informaţiile privind necesităţile de produse şi/sau servicii conform planificării ONAC.
(3) Utilizatorii care transmit informaţiile privind necesităţile după expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă incomplet sau în altă formă şi structură decât cele stabilite de către ONAC nu vor fi parte din acordul-cadru centralizat/sistemul dinamic de achiziţii.
(4) Completările şi/sau modificările transmise după expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă nu vor fi luate în considerare de ONAC.
(5) Responsabilitatea cu privire la corectitudinea datelor şi informaţiilor transmise de utilizatori către ONAC revine acestora.
(6) ONAC centralizează necesităţile, analizează şi decide produsul/serviciul care va face obiectul procedurii de atribuire centralizate.
(7) După finalizarea activităţilor prevăzute la alin. (6), ONAC informează utilizatorii cu privire la produsul/serviciul care va fi achiziţionat în sistem centralizat.
Articolul 8
(1) Utilizatorii nu au dreptul să organizeze alte proceduri de atribuire pentru produsul/serviciul care face obiectul procedurii de atribuire centralizate de la momentul informării prevăzute la art. 7 alin. (7).
(2) Utilizatorii finalizează procedurile de atribuire aflate în derulare la data transmiterii informării prevăzute la art. 7 alin. (7).
(3) Contractele şi acordurile-cadru încheiate de utilizatori anterior informării prevăzute la art. 7 alin. (7) care au ca obiect produsul/serviciul achiziţionat în sistem centralizat şi care se află în derulare se execută până la încetarea obligaţiilor ce decurg din acestea.
Articolul 9ONAC are următoarele drepturi: a)să solicite utilizatorilor nominalizarea unor persoane pentru participarea la grupurile de lucru constituite conform prevederilor art. 23; b)să realizeze studii de piaţă şi să organizeze ori de câte ori este necesar consultarea pieţei pentru produsele şi serviciile achiziţionate în sistem centralizat; c)să transmită utilizatorilor specificaţiile tehnice standardizate în vederea formulării de către aceştia a unor eventuale observaţii/propuneri; d)să solicite de la utilizatori orice alte informaţii în legătură cu planificarea/pregătirea procedurilor de atribuire centralizate şi implementarea contractelor subsecvente/contractelor administrate într-un sistem dinamic de achiziţii. Articolul 10Utilizatorii au următoarele obligaţii şi responsabilităţi: a)să transmită în termenul solicitat către ONAC informaţiile privind necesităţile de produse şi servicii, conform prevederilor art. 7; b)să participe la solicitarea ONAC la procesul de consultare a pieţei; c)să participe la solicitarea ONAC la întâlnirile grupurilor de lucru constituite de către ONAC conform prevederilor art. 23; d)să transmită în termenul solicitat către ONAC orice alte informaţii solicitate de către acesta în legătură cu planificarea/pregătirea procedurilor de atribuire centralizate. Articolul 11ONAC are următoarele obligaţii şi responsabilităţi: a)să colecteze, să analizeze şi să centralizeze necesităţile transmise de către utilizatori; b)să decidă asupra produsului/serviciului care va face obiectul procedurii de achiziţie centralizate; c)să standardizeze specificaţiile tehnice pentru produsele şi serviciile pentru care organizează proceduri de atribuire centralizate; d)să elaboreze documentaţia de atribuire pentru organizarea procedurilor de atribuire centralizate. Articolul 12
(1) Utilizatorii pot formula eventuale observaţii/propuneri privind specificaţiile tehnice standardizate în termen de maximum 5 zile de la informarea prevăzută la art. 7 alin. (7).
(2) În cazul transmiterii de către utilizatori a unor eventuale observaţii/propuneri asupra specificaţiilor tehnice standardizate, ONAC analizează şi decide asupra preluării acestora.
(3) ONAC informează utilizatorii asupra variantei finale a specificaţiilor tehnice standardizate, după caz.
Secţiunea a 3-aEtapa de organizare a procedurii şi atribuirea acordului-cadru centralizat/contractului Articolul 13Utilizatorii au următoarele obligaţii: a)să transmită în termenul stabilit de către ONAC eventualele informaţii solicitate ca fiind necesare pentru definitivarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici; b)să nominalizeze la solicitarea ONAC persoane care să facă parte din comisia de evaluare. Articolul 14ONAC are următoarele drepturi: a)să solicite utilizatorilor desemnarea unor persoane care să facă parte din comisia de evaluare; b)să achiziţioneze servicii externe de expertiză tehnică, juridică, financiară şi/sau privind aspecte contractuale specifice în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi pentru soluţionarea eventualelor contestaţii/plângeri; c)să solicite de la utilizatori orice alte informaţii în legătură cu organizarea şi derularea procedurilor de atribuire centralizate. Articolul 15ONAC are obligaţia de a organiza proceduri de atribuire centralizate, de a încheia acorduri-cadru centralizate şi de a utiliza sisteme dinamice de achiziţii în numele şi pentru utilizatori potrivit Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. Secţiunea a 4-aEtapa post-atribuire acord-cadru centralizat/contract, respectiv executarea şi monitorizarea implementării acordului-cadru centralizat/contractului Articolul 16Utilizatorii au următoarele drepturi: a)să intre în posesia acordului-cadru încheiat şi a documentaţiei aferente în vederea încheierii contractelor subsecvente; b)să intre în posesia documentaţiei care a stat la baza administrării sistemului dinamic şi a informaţiilor privind ofertantul/ofertanţii declarat/declaraţi câştigător(i) în vederea încheierii contractului/contractelor de achiziţie publică. Articolul 17Utilizatorii au următoarele obligaţii: a)să respecte modelul de contract subsecvent prevăzut în documentaţia de atribuire sau modelul de contract de achiziţie publică administrat într-un sistem dinamic de achiziţie, după caz; b)să încheie contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru centralizate sau contracte de achiziţie publică în cazul utilizării de către ONAC a unui sistem dinamic de achiziţii, pentru produsele şi serviciile achiziţionate în sistem centralizat; c)să transmită în format electronic către ONAC contractele subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru centralizate încheiate de către acesta; d)să implementeze contractele subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru centralizate atribuite de ONAC şi/sau a contractelor de achiziţii publice în urma utilizării unui sistem dinamic de achiziţii administrat de ONAC; e)să efectueze plăţi în legătură cu produsul/serviciul care face obiectul contractelor subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru centralizate de ONAC şi/sau a contractelor de achiziţii publice în urma utilizării unui sistem dinamic de achiziţii; f)să înştiinţeze ONAC asupra oricăror nereguli, dificultăţi tehnice sau contractuale întâmpinate în execuţia contractelor subsecvente/contractelor de achiziţii publice administrate într-un sistem dinamic de achiziţii; g)să transmită în format electronic către ONAC documentul constatator emis conform prevederilor art. 166 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 40 de zile de la data emiterii documentului constatator; h)să transmită în format electronic către ONAC informaţii actualizate privind documentul constatator emis de utilizator pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, pentru eventualele prejudicii, document contestat potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 3 zile de la momentul luării la cunoştinţă că situaţia de fapt care a stat la baza emiterii documentului respectiv trebuie modificată din cauze obiective. Articolul 18ONAC are următoarele drepturi: a)să achiziţioneze, în situaţii temeinic justificate, servicii juridice de consultanţă, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor art. I alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare; b)să solicite de la utilizatori orice alte informaţii în legătură cu implementarea contractelor subsecvente/contractelor administrate într-un sistem dinamic de achiziţii. Articolul 19ONAC are următoarele obligaţii şi responsabilităţi: a)să pună la dispoziţia utilizatorilor prin aplicaţii electronice acordul-cadru centralizat încheiat şi alte documente necesare în vederea încheierii contractelor subsecvente; b)să pună la dispoziţia utilizatorilor prin aplicaţii electronice documentaţia care a stat la baza administrării sistemului dinamic de achiziţii şi informaţii privind ofertantul/ofertanţii declarat/ declaraţi câştigător(i) în vederea semnării contractului/contractelor de achiziţie publică. Articolul 20
(1) În vederea îndeplinirii atribuţiei de monitorizare, conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) din ordonanţa de urgenţă, utilizatorii şi operatorii economici au obligaţia, ca pe baza datelor disponibile, să pună la dispoziţia ONAC, în format electronic, toate informaţiile solicitate.
(2) Monitorizarea acordurilor-cadru centralizate se realizează prin raportare periodică şi/sau la solicitarea ONAC, în raport cu derularea contractelor subsecvente.
(3) În vederea optimizării activităţii, ONAC elaborează informări şi rapoarte specifice achiziţiilor centralizate de produse şi servicii.
Capitolul VMăsuri pentru operaţionalizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a activităţii ONAC Articolul 21ONAC înfiinţează, menţine, dezvoltă şi actualizează o pagină de internet proprie, prin intermediul căreia să asigure informarea utilizatorilor şi a publicului, după caz, într-o manieră accesibilă cu privire la: a)date despre ONAC; b)informaţii de interes public; c)datele de contact ale ONAC; d)Registrul utilizatorilor; e)orice alte informaţii utile informării publicului, care au legătură cu activitatea ONAC. Articolul 22
(1) ONAC dezvoltă, gestionează şi actualizează aplicaţii electronice şi baze de date pentru asigurarea monitorizării/gestionării relaţiilor cu utilizatorii şi operatorii economici, precum şi pentru realizarea atribuţiilor specifice.
(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor şi a operaţionalizării activităţii, ONAC utilizează şi platforma SEAP.
Articolul 23
(1) ONAC poate constitui grupuri de lucru cu participarea utilizatorilor care au un aport semnificativ în volumul necesităţilor produselor/serviciilor achiziţionate centralizat.
(2) Grupurile de lucru asigură informarea constantă şi reciprocă între ONAC şi utilizatori, precum şi actualizarea informaţiilor privind activităţile acestora şi se întrunesc ori de câte ori este nevoie, după caz, la convocarea preşedintelui ONAC.
Articolul 24ONAC poate elabora instrucţiuni/metodologii de lucru în vederea realizării obiectului său de activitate.
Capitolul VIAlte dispoziţii privind desfăşurarea activităţii ONAC Articolul 25
(1) Organizarea procedurilor de atribuire centralizate revine ONAC în calitate de autoritate contractantă.
(2) În vederea desfăşurării în mod corespunzător a procedurilor de atribuire centralizate, ONAC are dreptul de a solicita, atunci când este necesar, date şi informaţii de la utilizatori, iar aceştia au obligaţia să răspundă solicitărilor în termenul prevăzut la art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
(3) În urma finalizării procedurilor de atribuire centralizate, ONAC încheie acordurile-cadru centralizate în numele utilizatorilor şi pentru aceştia.
(4) Modificarea acordurilor-cadru centralizate se realizează de către ONAC, în condiţiile legii, în numele utilizatorilor şi pentru aceştia.
(5) În cazul în care acordul-cadru centralizat este încheiat cu mai mulţi operatori economici, reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru se realizează de către ONAC.
(6) Încheierea contractelor subsecvente în temeiul acordurilor-cadru centralizate se realizează de către utilizatori.
(7) În condiţiile utilizării sistemului dinamic de achiziţii, contractele de achiziţie publică se încheie de către utilizatori.
Articolul 26În vederea realizării de activităţi de achiziţie auxiliare, exclusiv în legătură cu activităţile realizate de utilizatori având ca obiect produsele şi serviciile achiziţionate în sistem centralizat, ONAC va avea un rol activ în relaţia cu aceştia şi va asigura infrastructura tehnică care să permită utilizatorilor: a)înscrierea în Registrul utilizatorilor; b)îndeplinirea obligaţiilor stabilite în etapele de planificare/pregătire, organizare şi post-atribuire a acordului-cadru/administrarea unui sistem dinamic de achiziţie; c)transmiterea informaţiilor necesare monitorizării acordurilor-cadru centralizate. Articolul 27
(1) Utilizatorii pot propune ONAC actualizarea categoriilor de produse şi servicii achiziţionate centralizat prevăzute la art. 3.
(2) Pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea sistemului de achiziţii publice centralizate, ONAC analizează propunerile utilizatorilor luând în considerare în principal volumul de achiziţii preconizat, posibilitatea de standardizare şi complexitatea specificaţiilor tehnice şi în funcţie de rezultatul analizei iniţiază propunerea de actualizare a categoriilor de produse şi servicii, după caz.
Articolul 28ONAC poate achiziţiona servicii de închiriere sediu, respectiv bunuri imobiliare, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea activităţii sale.
ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018) Numărul maxim de posturi: 43 de posturi (exclusiv demnitarul) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Oficiului Naţional pentru Achiziţii CentralizateSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 119/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 119 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 119/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu