Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.817 din 15.11.2017

privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 23 noiembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 81 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1– Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, denumită în continuare A.S.P.A.A.S., înfiinţată în temeiul art. 73 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, ca instituţie publică, cu personalitate juridică. Articolul 2(1) Structura organizatorică a A.S.P.A.A.S. este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Personalul A.S.P.A.A.S. este compus din preşedinte cu rang de subsecretar de stat, funcţionari publici şi personal contractual.(3) Personalul A.S.P.A.A.S. se numeşte în funcţie prin ordin al preşedintelui, cu excepţia celui numit de prim-ministru.(4) Numărul maxim de posturi este 25, inclusiv preşedintele.(5) Încadrarea personalului preluat în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile şi maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (6) Salarizarea personalului A.S.P.A.A.S. se face conform prevederilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice, corespunzător formei de organizare, finanţare şi subordonare. Articolul 3(1) Statul de funcţii pentru A.S.P.A.A.S. se aprobă prin ordin al preşedintelui.(2) Atribuţiile şi răspunderile structurilor din cadrul A.S.P.A.A.S. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a A.S.P.A.A.S., în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.S.P.A.A.S. se aprobă de ministrul finanţelor publice în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile individuale ale personalului A.S.P.A.A.S. se stabilesc prin fişele posturilor. Articolul 4(1) Preşedintele elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al A.S.P.A.A.S. pe care îl înaintează, spre aprobare, ordonatorului principal de credite.(2) Excedentele rezultate din execuţia bugetară anuală, pentru partea de venituri proprii, se utilizează conform normelor metodologice de utilizare a excedentului, aprobate prin ordin de ordonatorul principal de credite.(3) Excedentul din venituri proprii preluat de la Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile în baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează potrivit normelor metodologice prevăzute la alin. (2). Articolul 5A.S.P.A.A.S. are în dotare un parc auto. Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 6(1) Patrimoniul A.S.P.A.A.S. se constituie prin preluarea patrimoniului Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile art. 73 alin. (7) din Legea nr. 162/2017. (2) Protocolul prevăzut la alin. (1) cuprinde personalul, prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data predării-preluării, precum şi patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Sediul principal al Ministerului Finanţelor Publice este în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5. Ministerul Finanţelor Publice îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute potrivit legii. 2. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi, în completare, din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. 3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. Articolul 8 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Ionuţ Mişap. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Adrian Marius Rândunică,secretar de statANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar ANEXA Nr. 2MIJLOACELE DE TRANSPORT şi consumul de carburanţi pentru activităţile specifice ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim de carburant pentru autovehicul (litri/lună)
0 1 2 3 4
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
1. Parc auto demnitar autoturism 1 400
2. Parc auto comun autoturism 1 300

NOTE: 1. Nu se consideră depăşire la consum de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat. 2. Autoturismul din parcul auto al autorităţii poate fi condus şi de demnitar sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar. 3. Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009) UNITĂŢILE aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice şi societăţile la care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar

Numărul maxim de posturi
A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice
I. Cu finanţare de la bugetul de stat
1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 27.949*)
2. Comisia Naţională de Prognoză 93
3. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice 436
II. Cu finanţare din venituri proprii şi, în completare, subvenţii de la bugetul de stat
1. Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar**) 25
B. Instituţii şi activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice
1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei „Revista Finanţe Publice şi Contabilitate"***)
C. Companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi aflate în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar
1. Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.
2. Compania Naţională „Loteria Română" - S.A.
3. CEC BANK - S.A.
4. Societatea Comercială Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
5. Fondul Român de Contragarantare - S.A.****)
6. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN şi filialele sale*****)

*) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. **) Conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. ***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare. ****) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările şi completările ulterioare. *****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 817/2017

 
23.07.2020 00:56:34  Anonim  a scris :
Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu