Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.817 din 15.11.2017

privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 23 noiembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 81 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1– Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, denumită în continuare A.S.P.A.A.S., înfiinţată în temeiul art. 73 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, ca instituţie publică, cu personalitate juridică. Articolul 2(1) Structura organizatorică a A.S.P.A.A.S. este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Personalul A.S.P.A.A.S. este compus din preşedinte cu rang de subsecretar de stat, funcţionari publici şi personal contractual.(3) Personalul A.S.P.A.A.S. se numeşte în funcţie prin ordin al preşedintelui, cu excepţia celui numit de prim-ministru.(4) Numărul maxim de posturi este 25, inclusiv preşedintele.(5) Încadrarea personalului preluat în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile şi maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (6) Salarizarea personalului A.S.P.A.A.S. se face conform prevederilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice, corespunzător formei de organizare, finanţare şi subordonare. Articolul 3(1) Statul de funcţii pentru A.S.P.A.A.S. se aprobă prin ordin al preşedintelui.(2) Atribuţiile şi răspunderile structurilor din cadrul A.S.P.A.A.S. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a A.S.P.A.A.S., în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.S.P.A.A.S. se aprobă de ministrul finanţelor publice în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile individuale ale personalului A.S.P.A.A.S. se stabilesc prin fişele posturilor. Articolul 4(1) Preşedintele elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al A.S.P.A.A.S. pe care îl înaintează, spre aprobare, ordonatorului principal de credite.(2) Excedentele rezultate din execuţia bugetară anuală, pentru partea de venituri proprii, se utilizează conform normelor metodologice de utilizare a excedentului, aprobate prin ordin de ordonatorul principal de credite.(3) Excedentul din venituri proprii preluat de la Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile în baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează potrivit normelor metodologice prevăzute la alin. (2). Articolul 5A.S.P.A.A.S. are în dotare un parc auto. Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 6(1) Patrimoniul A.S.P.A.A.S. se constituie prin preluarea patrimoniului Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile art. 73 alin. (7) din Legea nr. 162/2017. (2) Protocolul prevăzut la alin. (1) cuprinde personalul, prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data predării-preluării, precum şi patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Sediul principal al Ministerului Finanţelor Publice este în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5. Ministerul Finanţelor Publice îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute potrivit legii. 2. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi, în completare, din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. 3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. Articolul 8 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Ionuţ Mişap. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Adrian Marius Rândunică,secretar de statANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar ANEXA Nr. 2MIJLOACELE DE TRANSPORT şi consumul de carburanţi pentru activităţile specifice ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim de carburant pentru autovehicul (litri/lună)
0 1 2 3 4
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
1. Parc auto demnitar autoturism 1 400
2. Parc auto comun autoturism 1 300

NOTE: 1. Nu se consideră depăşire la consum de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat. 2. Autoturismul din parcul auto al autorităţii poate fi condus şi de demnitar sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar. 3. Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009) UNITĂŢILE aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice şi societăţile la care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar

Numărul maxim de posturi
A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice
I. Cu finanţare de la bugetul de stat
1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 27.949*)
2. Comisia Naţională de Prognoză 93
3. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice 436
II. Cu finanţare din venituri proprii şi, în completare, subvenţii de la bugetul de stat
1. Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar**) 25
B. Instituţii şi activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice
1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei „Revista Finanţe Publice şi Contabilitate"***)
C. Companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi aflate în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar
1. Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.
2. Compania Naţională „Loteria Română" - S.A.
3. CEC BANK - S.A.
4. Societatea Comercială Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
5. Fondul Român de Contragarantare - S.A.****)
6. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN şi filialele sale*****)

*) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. **) Conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. ***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare. ****) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările şi completările ulterioare. *****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 817/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 817 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu