Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.476 din 28.06.2018

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 09 iulie 2018SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2
(1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană.
2. La articolului 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Bugetul mediu anual al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro. 3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Bugetul maxim anual al schemei care poate fi angajat cuprinde pe lângă bugetul prevăzut la alin. (3) sumele stabilite cu această destinaţie, dar neutilizate în anii anteriori, în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin legile bugetare anuale. 4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 300. 5. La articolul 13 alineatul (2), litera c) se abrogă. 6. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiţia anterior depunerii cererii de acord pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă. 7. La articolul 17 alineatul (1), litera c) se abrogă. 8. La articolul 17 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul. 9. La articolul 18, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 13,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 3 milioane euro; 10. La articolul 19, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 19
(1) Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare şi bugetul anual alocat schemei, data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale......... ................ ................ ................ ................ ........ .........
(3) În cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanţare înregistrate până la data epuizării bugetului se constată neutilizarea în totalitate a bugetului anual alocat schemei sau acesta este suplimentat în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanţelor Publice publică pe site-ul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei sau bugetul suplimentat şi data reluării procedurii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanţare.
11. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Cererile de acord pentru finanţare înregistrate după data epuizării bugetului anual alocat schemei se restituie întreprinderilor. 12. Articolul 21 se abrogă. 13. La anexa nr. 2 articolul 1, literele e), v), y) şi z) se modifică şi vor avea următorul cuprins: e)ajutor pentru exploatare - ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi. Aceste cheltuieli includ categorii de costuri precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, întreţinerea, chiria şi administrarea, dar exclud costurile de amortizare şi costurile de finanţare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiţii;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... v)întreprindere nou-înfiinţată - întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care a desfăşurat/nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... y)planul de afaceri - document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea investiţiei, vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locaţia realizării investiţiei, prezentarea investiţiei, planul de investiţii şi fundamentarea acestuia, analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţare, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, efectul stimulativ al ajutorului de stat, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în anexa nr. 3. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia; z)planul de investiţii - document sintetic, prezentat în format tabelar, care cuprinde cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale cu determinarea valorii totale a investiţiei, conform prevederilor art. 6 din hotărâre, precum şi a calendarului realizării investiţiei; 14. La anexa nr. 2 articolul 1, după litera ff) se introduce o nouă literă, litera ff1), cu următorul cuprins: ff1) relocare - transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind SEE, unitatea iniţială, către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor, unitatea care beneficiază de ajutor. Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din SEE; 15. La anexa nr. 2 articolul 1, litera kk) se modifică şi va avea următorul cuprins: kk) sursa de finanţare - resursele de natură strict financiară ale întreprinderii destinate realizării investiţiei iniţiale, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar; 16. La anexa nr. 2 articolul 1 litera kk1), punctele (iii) şi (iv) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(iii) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi deţin o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;
(iv) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi asupra cărora cumpărătorul deţine o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere;".

17. La anexa nr. 2, la articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare începe de la data comunicată de Ministerul Finanţelor Publice pe siteul său, conform art. 19 alin. (1) din hotărâre.
(3) Cererile de acord pentru finanţare înregistrate după data epuizării bugetului anual alocat schemei se restituie întreprinderilor.
18. La anexa nr. 2, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3Întreprinderea solicitantă transmite către Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice o cerere de acord pentru finanţare, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente justificative: a)certificat constatator, în original, emis de Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, în care să se menţioneze cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate şi punctele de lucru ale întreprinderii; b)situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, după caz; c)planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei iniţiale şi eficienţa economică a întreprinderii, inclusiv în format electronic; d)împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare; e)act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie; f)opis cu documentele transmise. 19. La anexa nr. 2, articolele 31 şi 32 se abrogă . 20. La anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Ministerul Finanţelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise, prevăzute la art. 3, conform prevederilor anexei nr. 2 şi analizează viabilitatea investiţiei şi eficienţa economică a întreprinderii conform prevederilor anexei nr. 3.
21. La anexa nr. 2 articolul 4 alineatul (2) litera c), punctul (iv) se abrogă. 22. La anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5
(1) Ministerul Finanţelor Publice solicită informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin (2) lit. b), în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.
23. La anexa nr. 2, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme. 24. La anexa nr. 2, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8Întreprinderile au obligaţia demarării investiţiei pentru care au solicitat finanţare în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu respectarea calendarului asumat în documentaţia anexată cererii, sub sancţiunea prevăzută la art. 17. 25. La anexa nr. 2 articolul 10 alineatul (1), literele d)-f) se abrogă. 26. La anexa nr. 2, la articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii de plată, transmisă de întreprindere, Ministerul Finanţelor Publice solicită organelor fiscale centrale şi locale eliberarea certificatului de atestare fiscală care se emite potrivit art. 158 sau 159 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. Ministerul Finanţelor Publice efectuează plata dacă certificatele fiscale nu cuprind debite restante. 27. La anexa nr. 2, la articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Cererile de plată a ajutorului de stat se depun până la data de 30 septembrie a fiecărui an. 28. La anexa nr. 2, la articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita documente şi informaţii, care vor fi transmise către Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la data primirii solicitării. 29. La anexa nr. 2, la articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) În situaţia în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise de Ministerul Finanţelor Publice sau nu respectă termenul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile, în vederea completării acesteia. 30. La anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12
(1) Ministerul Finanţelor Publice soluţionează cererea de plată a ajutorului de stat:a)după analizarea la sediul ministerului a documentelor justificative anexate cererii de plată şi a eligibilităţii activelor pentru care se solicită plata ajutorului de stat; şi b)după verificarea la faţa locului a existenţei activelor şi a conformităţii declaraţiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere.
31. La anexa nr. 2, la articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenţii şi transferuri», deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme şi a fost efectuată verificarea la faţa locului. 32. La anexa nr. 2, la articolul 13, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
(3) Întreprinderile au obligaţia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenţii şi transferuri». În situaţia în care se constată existenţa unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaţia de a informa de îndată Ministerul Finanţelor Publice în vederea restituirii acesteia.
(4) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile deschise cu această destinaţie la Trezoreria Statului, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.
(5) Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanţelor Publice percepe dobânzi şi penalităţi aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
33. La anexa nr. 2, la articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care calendarul realizării investiţiei înregistrează modificări, întreprinderea are obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice aprobarea acestor modificări, pe parcursul implementării investiţiei iniţiale, în termen de 30 de zile de când a luat la cunoştinţă de respectiva modificare, anexând o fundamentare în acest sens. 34. La anexa nr. 2, la articolul 16, alineatul (4) se abrogă. 35. La anexa nr. 2 articolul 17 alineatul (1), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)întreprinderea nu respectă prevederile art. 16 alin. (1) şi (2); e)valoarea totală a investiţiei nu respectă prevederile art. 18 lit. b) din hotărâre. 36. La anexa nr. 2 articolul 17 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)întreprinderea nu respectă prevederile art. 17 alin. (1) lit. h) din hotărâre. 37. La anexa nr. 2 articolul 17, după alineatul (4) se introduc două noi alineate , alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins: (41) În cazul în care sunt prevăzute mai multe condiţii în acordul pentru finanţare, valoarea ajutorului de stat plătit ce se recuperează se calculează conform următorului mecanism: a)se calculează gradul de îndeplinire a fiecărei condiţii prin raportarea valorii indicatorului realizat la valoarea indicatorului menţionată în acordul pentru finanţare sau în planul de afaceri, după caz; b)se calculează media aritmetică a gradelor de îndeplinire a tuturor condiţiilor; c)procentul calculat conform lit. b) se aplică valorii ajutorului de stat plătit; d)diferenţa dintre valoarea ajutorului de stat plătit şi valoarea calculată conform lit. c) reprezintă valoarea ajutorului de stat de recuperat.(42) În condiţiile în care, ulterior emiterii acordului pentru finanţare, intervin modificări ale legislaţiei generale care reglementează cadrul de organizare şi funcţionare a societăţilor, la sfârşitul perioadei de menţinere a investiţiei, valoarea contribuţiei la dezvoltarea regională prevăzută în documentaţia anexată cererii de acord pentru finanţare se recalculează în raport cu aceste modificări. 38. La anexa nr. 2 articolul 17, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum şi de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, cu modificările ulterioare.
(6) Ajutorul de stat plătit care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
39. Anexele nr. 1, 2 , 4a şi 4b la procedură se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.
Articolul IICererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluţionare dispoziţiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepţia prevederilor art. I pct. 28-30. Articolul IIIOrice altă schemă de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională care va fi iniţiată de alţi furnizori de ajutor de stat trebuie să asigure respectarea principiului complementarităţii în raport cu prezenta schemă de ajutor de stat. Articolul IV
(1) În termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor Publice va emite Ghiduri în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Finanţelor Publice poate aproba prin ordin al ministrului metodologia de depunere în format electronic a formularelor şi documentelor electronice, semnate cu semnătură electronică.
PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Paul StănescuMinistrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,Ştefan-Radu OpreaANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la procedură) Data înregistrării ........ ........ ............. Numărul înregistrării ........ ................ Cerere de acord pentru finanţare Subscrisa ........ ................ ................ ........ ..........., având datele de identificare menţionate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ........ ................ ................ .........., având calitatea de ........ ................ ................ .........., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare. I. Prezentarea întreprinderii Denumirea întreprinderii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Data înregistrării întreprinderii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Codul de identificare fiscală: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............., cod poştal: ........ ................ ............. Telefon: ........ ................ ................ ................ ........ ..............., fax: ........ ................ ................ ................ .............. E-mail: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Forma juridică: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Capitalul social: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ lei, deţinut de: persoane fizice: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............%;

IMM1: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........%1 Întreprinderea care se încadrează în definiţia prevăzută la anexa nr. 1 la regulament.

întreprinderi mari2: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................%.2 Întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la regulament.Obiectul principal de activitate: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Cod CAEN: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Obiectul secundar de activitate3: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........3 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate. Cod CAEN: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ II. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz: numărul mediu de salariaţi: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............

cifra de afaceri: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ lei

valoare active totale4: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ lei4 Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans. rentabilitatea cifrei de afaceri5: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. lei6 Elementul „Capitaluri proprii" din bilanţ.5 Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri). capitaluri proprii6: ........ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... lei........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ III. Prezentarea succintă a investiţiei realizate în cadrul schemei: obiectivul investiţiei:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale: înfiinţarea unei unităţi noi  extinderea capacităţii unităţii  diversificarea producţiei unităţii  schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii sau încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice: înfiinţarea unei unităţi noi  diversificarea activităţii unităţii valoarea investiţiei: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... lei

locaţia realizării investiţiei: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........

data estimată a demarării investiţiei conform planului de investiţii: ........ ................ ................ ................ ........ .............

data estimată a finalizării a investiţiei conform planului de investiţii: ........ ................ ................ ................ ........ ...........IV. Efectul stimulativ Ajutorul de stat acordat în baza prezentei scheme are efect stimulativ, întrucât:  investiţia nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă în absenţa ajutorului; sau  investiţia nu ar fi realizată în regiunea respectivă în absenţa ajutorului. V. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate

Denumirea activităţii Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finanţare Valoarea cheltuielilor eligibile*) - lei - Intensitatea maximă a ajutorului în regiune Valoarea ajutorului de stat solicitat - lei -
An I**) An II An.... Total An I An II An.... Total
Realizarea de investiţii în active corporale şi necorporale a) Costuri eligibile pentru realizarea de investiţii în active corporale
a1) Realizare construcţii
a2) Închiriere construcţii
a3) Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente
b) Costuri eligibile pentru realizarea de investiţii în active necorporale
b1) Costuri cu brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală
TOTAL

*) Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A. **) A se indica anii calendaristici. VI. Declaraţie pe propria răspundere Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........ ..........., identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. ........ ........., eliberat de ........ ........ la data de ........ .........., cu domiciliul în localitatea ........ ............., str. ........ ............ nr. ......., bl. ........., sc. ......., ap. ......, sectorul/judeţul ........ ............, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ........ ........, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Declar pe propria răspundere că întreprinderea: • se încadrează în categoria întreprinderilor mari; • se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii; • nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare; • nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat; • nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii; • nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; • nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii; • nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul; • nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate; Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani7, întreprinderea:7 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.  nu a beneficiat de ajutor de minimis şi alte ajutoare de stat;  a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi ajutoare de stat:

Nr. crt. Denumirea proiectului de investiţii Locaţia realizării investiţiei (judeţul) Anul acordării ajutorului Furnizorul ajutorului Actul normativ Cuantumul ajutorului - euro8 -8 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

De asemenea declar pe propria răspundere că întreprinderea:  nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;  a beneficiat sau va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:

Nr. crt. Denumirea proiectului de investiţii Locaţia realizării investiţiei (judeţul) Anul acordării ajutorului Furnizorul ajutorului Actul normativ Cuantumul ajutorului - euro9 -9 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

Numele: ........ ................ ........ ............. Funcţia: ........ ................ ........ ............. Semnătura10: ........ ................ .............10 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Data semnării: ........ ................ ........... ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la procedură)

Condiţii de conformitate
Cererea de acord pentru finanţare - are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din anexa nr. 1 şi este datată şi semnată în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conţine informaţii corelate cu informaţiile din certificatul constatator, situaţiile financiare, planul de investiţii, actul de identitate al persoanei autorizate sau împuternicirea, dacă este cazul.
Certificatul constatator - este ataşat în original, este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi conţine toate informaţiile necesare conform prevederilor art. 3 lit. a) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat.
Situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat - sunt depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz, sunt ataşate în copie.
Planul de investiţii - cuprinde toate informaţiile necesare conform definiţiei şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, este datat şi semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conţine informaţii corelate cu informaţiile din cererea de acord pentru finanţare.
Planul de afaceri - cuprinde toate informaţiile necesare conform definiţiei şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, este datat şi semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - prezintă proiecţiile financiare pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la finalizarea acesteia (cont de profit şi pierdere, bilanţ şi flux de numerar) în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu modelele prezentate în Ghidul solicitantului; - conţine informaţii corelate cu informaţiile din cererea de acord pentru finanţare.
Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri - sunt ataşate în copie.
Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante - în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare, este ataşată în original.
Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea - se ataşează în copie.
Opisul - are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina la care este îndosariat.

ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 4a la procedură) Cerere de plată a ajutorului de stat Subscrisa ........ ................ ........ .............., având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ........ ........ ..............., având calitatea de ........ .........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......... nr. ............, eliberat de ........ .......... la data de ........ ..............., cu domiciliul în localitatea ........ ................ ........ ..........., str. ........ ................ ................ nr. .........., bl. ............, sc. .........., ap. ..........., sectorul/judeţul ........ ........ ........., cod poştal ........ ........, solicit plata ajutorului de stat, în sumă de ........ ................ ........ ........, în baza Acordului pentru finanţare nr. ........ ......... din data de ........ .........., şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectând intensitatea de ........ ................ .......... conform Acordului pentru finanţare. I. Datele de identificare a întreprinderii: Denumirea întreprinderii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Data înregistrării întreprinderii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Codul de identificare fiscală: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Telefon: ........ ................ ................ .............. Fax: ........ ................ ................ E-mail: ........ ................ ................ Cod IBAN: ........ ................ ........ ........ deschis la Trezoreria ........ ................ ................ ................ ........ ............ Anexez la prezenta formularul de decont, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4b la procedură. II. Declaraţie pe propria răspundere Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. .........., eliberat de ........ ........ ............ la data de ................, cu domiciliul în localitatea ........ ........ ............., str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ........ ............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ........ ................ .............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Declar pe propria răspundere că întreprinderea:  nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;  nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;  nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;  nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul. Numele: ........ ................ ........ ............ Funcţia: ........ ................ ........ ............. Semnătura1: ........ ................ ..........1 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Data semnării: ........ ................ ............ NOTĂ: CEREREA DE PLATĂ A AJUTORULUI DE STAT ESTE ÎNSOŢITĂ DE DOCUMENTELE MENŢIONATE ÎN GHIDUL DE PLATĂ PREZENTAT PE SITE-UL MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 4b la procedură) FORMULAR DE DECONT Întreprinderea: ........ ................ ................ ........ ......... Data: ........ ................ ..........

Codul/ Poziţia din planul de investiţii Activitatea (construcţii/ instalaţii/ active necorporale) Tipul costului (linia de fabricaţie) Nr. de inventar Denumirea Factura de achiziţie Plata Cursul valutar utilizat la înregistrarea în evidenţa contabilă Valoarea înregistrată în contabilitate Intensitate conform acordului pentru finanţare % Ajutor de stat solicitat -lei-
Denumirea din planul de investiţii Denumirea din situaţiile contabile Furnizor Numărul facturii Data facturii Valoare lei/valută Tipul documentului (OP/DPE) nr. şi data Extras de cont (nr. , data plată) Valoare plătită în lei/valută Total valută fără TVA Total lei fără TVA din care eligibilă pentru care se solicită finanţare
Total din care eligibilă Total din care eligibilă Valută fără TVA Lei fără TVA
cu TVA fără TVA cu TVA fără TVA cu TVA fără TVA cu TVA fără TVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Valoare ajutor de stat solicitat, din care: -lei- (col. 26)
Construcţii, din care:
- realizate
- chirii
Instalaţii tehnice şi maşini
Active necorporale
TOTAL
Valoare cheltuieli eligibile pentru care se solicită decontare, din care: Valută fără TVA (col. 23) Lei fără TVA (col. 24)
Construcţii, din care:
- realizate
- chirii
Instalaţii tehnice şi maşini
Active necorporale
TOTAL

Numele: ........ ................ ................ Funcţia: ........ ................ ........ ............. Semnătura1: ........ ................ ......... 1 Formularul de decont va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 476/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 476 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 476/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu