Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 460 din 15 aprilie 2009

pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale de a desfasura procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare, dupa caz, în vederea încheierii unui acord-cadru ce are ca obiect achizitia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu optiune de cumparare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 277 din 28 aprilie 2009



In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă desfăşurarea procedurii de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, după caz, în vederea încheierii unui acord-cadru multianual pe perioada 2009-2012 pentru achiziţia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opţiune de cumpărare, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi care sunt necesare instituţiilor publice beneficiare.

(2)   In sensul prezentei hotărâri, prin instituţii publice beneficiare se înţelege instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, care fac parte din administraţia centrală şi ai căror conducători sunt ordonatori de credite principali, secundari sau terţiari, precum şi toate instituţiile publice aflate în subordonarea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora.

(3)  Fiecare minister va realiza centralizarea necesarului de produse software cu privire la care să se exercite dreptul de utilizare pentru instituţiile publice beneficiare aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia.

(4) Instituţiile publice beneficiare, altele decât cele prevăzute la alin. (3), îşi vor realiza propriul necesar de produse software cu privire la care să se exercite dreptul de utilizare, pe care îl vor trimite Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Art. 2. - (1) Se mandatează'Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în numele Guvernului României, sa desfăşoare procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, după caz, cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să încheie acordul-cadru şi contractele subsecvente.

(2) După încheierea acordului-cadru, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va semna în numele Guvernului României un contract prin care va achiziţiona dreptul de utilizare a produselor software prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Inainte de semnarea contractului, instituţiile publice beneficiare prevăzute în anexa nr. 2 vor confirma'cantitatea de produse software solicitată, comanda urmând a se face pe baza centralizării acestor rezultate.

(3)   Sumele necesare pentru executarea contractului prevăzut la alin. (2), aferente anilor 2009-2010, se vor asigura din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate prin lege pentru anul 2010 cu această destinaţie în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi în limita deschiderilor de credite aprobate în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 3. - (1) Sumele necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale se efectuează, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate prin lege pentru fiecare an cu această destinaţie în bugetul Ministerului Comunicaţiilor   şi   Societăţii    Informaţionale   şi   în    limita deschiderilor de credite aprobate în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) In vederea asigurării sumelor necesare prin includerea acestora în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, instituţiile publice beneficiare, prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare sau autoritate se află ori în nume propriu, după caz, vor transmite, până la data de 1 iulie Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale propunerile referitoare la achiziţia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere' cu opţiune de cumpărare, pentru ca acestea să fie incluse în proiectul de buget pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli, şi estimările pentru următorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate.

(3) In cazul în care pe parcursul anului bugetar se constată de către instituţiile publice beneficiare un necesar suplimentar de produse software cu privire la care să exercite dreptul de utilizare, acestea vor transmite, prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare sau autoritate se află ori în nume propriu, după caz, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale datele prevăzute la alin. (2), m vederea introducerii sumelor necesare în proiectul de buget de rectificare, cu cel puţin 15 zile înainte ca propunerea să fie depusă la Ministerul Finanţelor Publice.

(4)   Ministerul Finanţelor Publice va asigura includerea sumelor necesare în proiectul de buget al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe anul următor.

Art. 4. - (1) In vederea încheierii contractelor subsecvente, fiecare instituţie publică beneficiară, prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare sau autoritate se află ori în nume propriu, după caz, va face o solicitare Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin care va preciza numărul şi tipul produselor software cu privire la care urmează să exercite dreptul de utilizare.

(2)  In funcţie de existenţa sumelor în buget, Ministerul Comunicaţiilor' şi Societăţii Informaţionale va declanşa procedura de încheiere a unui contract subsecvent.

(3) In cazul în care nu există sursele de finanţare, se va ţine cont de solicitare la proxima rectificare bugetară!

(4)   După încheierea contractului subsecvent, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va transmite o informare ' instituţiei publice beneficiare direct sau prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare ori autoritate se află, după caz, în care va preciza data încheierii, obiectul şi durata contractului, însoţită de contractul de comodat ce se va încheia şi prin care se va transmite instituţiei publice beneficiare dreptul neexclusiv de a utiliza produsele software solicitate şi kiturile de instalare corespunzătoare. Contractul de comodat se va încheia între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi instituţia publică beneficiara direct sau prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare ori autoritate se află instituţia publică beneficiară, acesta din urmă având responsabilitatea transmiterii dreptului de utilizare a produselor software corespunzător solicitărilor.

(5) Instituţiile publice beneficiare vor fi responsabile de instalarea produselor software într-un număr corespunzător necesarului comunicat Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Gabriel Sandu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi MonitorizareaAchiziţiilor Publice,

Cristina Trăilă

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

Produse software ce urmează a fi achiziţionate

1.  Desktop Package                                                           4. System Management Server

2. Windows Server Standard                                              5. Share Point Portal Server

3.  Exchange Server Standard                                            6. MSQL Server

ANEXA Nr. 2

Cantităţile şi instituţiile publice beneficiare

Denumirea instituţiei

Nr. calculatoare eligibile

Nr. servere eligibile

Observaţii

Desktop Package

Windows

Server

Standard

Exchange

Server Standard

System

Management

Server

Share Point Portal Server

Ministerul Afacerilor Externe

955

16

3

1

1

Ministerul întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului si Mediului de Afaceri

569

16

4

1

1

Ministerul Apărării Naţionale

17239

412

78

1

3

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

831

46

4

1

1

Ministerul Economiei

498

7

1

0

0

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

9073

405

23

46

7

Ministerul Sănătăţii

11925

713

184

413

113

Ministerul Public

7494

1255

5

3

3

Ministerul Tineretului şi Sportului

390

3

3

2

2

Ministerul Finanţelor Publice

19715

680

0

0

0

Ministerul Justiţiei si Libertăţilor Cetăţeneşti

22996

2056

7

170

18

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

32

1

0

0

0

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

1827

94

0

0

0

Ministerul Mediului

4103

157

5

3

4

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat

330

26

0

0

0

Secretariatul General al Guvernului

835

27

1

2

1

Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

56

0

0

0

0

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale

75

5

1

1

1

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice

18

5

0

0

1

Agenţia Română pentru Investiţii Străine

37

1

0

0

0

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

144

1

1

0

0

Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor

2

1

0

0

0

Institutul National de Statistică

1520

0

0

2

1

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor

39

1

0

0

0

Oficiul Registrului National al Informaţiilor Secrete de Stat

193

6

2

0

0

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

2058

46

6

7

7

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

4044

172

152

152

117

Ministerul Administraţiei si Internelor

41777

1247

159

139

95

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

4589

213

164

164

164

TOTAL:

153364

7612

803

1108

540


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 460/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 460 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 460/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu