Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 460 din 15 aprilie 2009

pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale de a desfasura procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare, dupa caz, în vederea încheierii unui acord-cadru ce are ca obiect achizitia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu optiune de cumparare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 277 din 28 aprilie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă desfăşurarea procedurii de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, după caz, în vederea încheierii unui acord-cadru multianual pe perioada 2009-2012 pentru achiziţia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opţiune de cumpărare, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi care sunt necesare instituţiilor publice beneficiare.

(2)   In sensul prezentei hotărâri, prin instituţii publice beneficiare se înţelege instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, care fac parte din administraţia centrală şi ai căror conducători sunt ordonatori de credite principali, secundari sau terţiari, precum şi toate instituţiile publice aflate în subordonarea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora.

(3)  Fiecare minister va realiza centralizarea necesarului de produse software cu privire la care să se exercite dreptul de utilizare pentru instituţiile publice beneficiare aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia.

(4) Instituţiile publice beneficiare, altele decât cele prevăzute la alin. (3), îşi vor realiza propriul necesar de produse software cu privire la care să se exercite dreptul de utilizare, pe care îl vor trimite Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Art. 2. - (1) Se mandatează'Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în numele Guvernului României, sa desfăşoare procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, după caz, cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să încheie acordul-cadru şi contractele subsecvente.

(2) După încheierea acordului-cadru, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va semna în numele Guvernului României un contract prin care va achiziţiona dreptul de utilizare a produselor software prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Inainte de semnarea contractului, instituţiile publice beneficiare prevăzute în anexa nr. 2 vor confirma'cantitatea de produse software solicitată, comanda urmând a se face pe baza centralizării acestor rezultate.

(3)   Sumele necesare pentru executarea contractului prevăzut la alin. (2), aferente anilor 2009-2010, se vor asigura din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate prin lege pentru anul 2010 cu această destinaţie în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi în limita deschiderilor de credite aprobate în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 3. - (1) Sumele necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale se efectuează, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate prin lege pentru fiecare an cu această destinaţie în bugetul Ministerului Comunicaţiilor   şi   Societăţii    Informaţionale   şi   în    limita deschiderilor de credite aprobate în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) In vederea asigurării sumelor necesare prin includerea acestora în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, instituţiile publice beneficiare, prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare sau autoritate se află ori în nume propriu, după caz, vor transmite, până la data de 1 iulie Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale propunerile referitoare la achiziţia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere' cu opţiune de cumpărare, pentru ca acestea să fie incluse în proiectul de buget pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli, şi estimările pentru următorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate.

(3) In cazul în care pe parcursul anului bugetar se constată de către instituţiile publice beneficiare un necesar suplimentar de produse software cu privire la care să exercite dreptul de utilizare, acestea vor transmite, prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare sau autoritate se află ori în nume propriu, după caz, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale datele prevăzute la alin. (2), m vederea introducerii sumelor necesare în proiectul de buget de rectificare, cu cel puţin 15 zile înainte ca propunerea să fie depusă la Ministerul Finanţelor Publice.

(4)   Ministerul Finanţelor Publice va asigura includerea sumelor necesare în proiectul de buget al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe anul următor.

Art. 4. - (1) In vederea încheierii contractelor subsecvente, fiecare instituţie publică beneficiară, prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare sau autoritate se află ori în nume propriu, după caz, va face o solicitare Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin care va preciza numărul şi tipul produselor software cu privire la care urmează să exercite dreptul de utilizare.

(2)  In funcţie de existenţa sumelor în buget, Ministerul Comunicaţiilor' şi Societăţii Informaţionale va declanşa procedura de încheiere a unui contract subsecvent.

(3) In cazul în care nu există sursele de finanţare, se va ţine cont de solicitare la proxima rectificare bugetară!

(4)   După încheierea contractului subsecvent, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va transmite o informare ' instituţiei publice beneficiare direct sau prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare ori autoritate se află, după caz, în care va preciza data încheierii, obiectul şi durata contractului, însoţită de contractul de comodat ce se va încheia şi prin care se va transmite instituţiei publice beneficiare dreptul neexclusiv de a utiliza produsele software solicitate şi kiturile de instalare corespunzătoare. Contractul de comodat se va încheia între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi instituţia publică beneficiara direct sau prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare ori autoritate se află instituţia publică beneficiară, acesta din urmă având responsabilitatea transmiterii dreptului de utilizare a produselor software corespunzător solicitărilor.

(5) Instituţiile publice beneficiare vor fi responsabile de instalarea produselor software într-un număr corespunzător necesarului comunicat Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Gabriel Sandu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi MonitorizareaAchiziţiilor Publice,

Cristina Trăilă

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

Produse software ce urmează a fi achiziţionate

1.  Desktop Package                                                           4. System Management Server

2. Windows Server Standard                                              5. Share Point Portal Server

3.  Exchange Server Standard                                            6. MSQL Server

ANEXA Nr. 2

Cantităţile şi instituţiile publice beneficiare

Denumirea instituţiei

Nr. calculatoare eligibile

Nr. servere eligibile

Observaţii

Desktop Package

Windows

Server

Standard

Exchange

Server Standard

System

Management

Server

Share Point Portal Server

Ministerul Afacerilor Externe

955

16

3

1

1

Ministerul întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului si Mediului de Afaceri

569

16

4

1

1

Ministerul Apărării Naţionale

17239

412

78

1

3

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

831

46

4

1

1

Ministerul Economiei

498

7

1

0

0

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

9073

405

23

46

7

Ministerul Sănătăţii

11925

713

184

413

113

Ministerul Public

7494

1255

5

3

3

Ministerul Tineretului şi Sportului

390

3

3

2

2

Ministerul Finanţelor Publice

19715

680

0

0

0

Ministerul Justiţiei si Libertăţilor Cetăţeneşti

22996

2056

7

170

18

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

32

1

0

0

0

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

1827

94

0

0

0

Ministerul Mediului

4103

157

5

3

4

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat

330

26

0

0

0

Secretariatul General al Guvernului

835

27

1

2

1

Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

56

0

0

0

0

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale

75

5

1

1

1

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice

18

5

0

0

1

Agenţia Română pentru Investiţii Străine

37

1

0

0

0

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

144

1

1

0

0

Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor

2

1

0

0

0

Institutul National de Statistică

1520

0

0

2

1

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor

39

1

0

0

0

Oficiul Registrului National al Informaţiilor Secrete de Stat

193

6

2

0

0

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

2058

46

6

7

7

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

4044

172

152

152

117

Ministerul Administraţiei si Internelor

41777

1247

159

139

95

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

4589

213

164

164

164

TOTAL:

153364

7612

803

1108

540


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 460/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 460 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 460/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu