E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 449 din 10 aprilie 2003

privind organizarea si functionarea Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 307 din  7 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 33/2003 privind infiintarea Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, precum si al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, denumit in continuare CERONAV, este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 2
    Organizarea, functionarea si atributiile CERONAV sunt stabilite in regulamentul de organizare si functionare, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Structura organizatorica a CERONAV se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, la propunerea Consiliului de conducere al CERONAV.
    Art. 4
    CERONAV preia toate drepturile si obligatiile care decurg din activitatea curenta si din contractele incheiate cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, ale Centrului de Perfectionare a Personalului din Marina Civila si Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta, denumit in continuare CPPMC, si ale Centrului de Perfectionare a Personalului din Navigatia Fluviala Galati, denumit in continuare CPPNF, si se substituie acestora in litigiile aflate in curs de judecata.
    Art. 5
    (1) Patrimoniul CERONAV se constituie prin preluarea patrimoniului CPPMC si a patrimoniului CPPNF in conformitate cu balantele de verificare si situatiile financiare intocmite de cele doua persoane juridice la data de 31 martie 2003.
    (2) Predarea-preluarea activului si pasivului se face pe baza de protocol in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 6
    (1) Se aproba trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a imobilelor proprietate publica a statului, care au datele de identificare prevazute in anexa nr. 2, care se afla in administrarea CPPMC si sunt inregistrate la pozitiile corespunzatoare cu nr. M.F. 38622, 38623 si 38625 din anexa nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 45/2003 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului.
    (2) Se aproba trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a bunurilor proprietate publica a statului, care au datele de identificare prevazute in anexa nr. 3 si care se afla in administrarea CPPMC si, respectiv, a CPPNF, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 584/1997 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publica a statului, aflate in administrarea Ministerului Transporturilor.
    (3) Terenurile proprietate publica a statului, inregistrate la pozitiile corespunzatoare cu nr. M.F. 38621 si 38624 din anexa nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 45/2003, se transmit in administrarea CERONAV.
    Art. 7
    Se aproba trecerea din domeniul privat al statului in proprietatea CERONAV, cu titlu gratuit, a imobilelor prevazute la art. 6 alin. (1) si a bunurilor prevazute la art. 6 alin. (2), la valoarea actualizata potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    (1) Obiectivul de investitii "Grupul de sali de invatamant", aflat in administrarea CPPMC, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 584/1997, se transmite in administrarea CERONAV.
    (2) Obiectivul de investitii prevazut la alin. (1) trece la data punerii lui in functiune, cu titlu gratuit, in proprietatea CERONAV.
    Art. 9
    (1) Pentru exercitarea atributiilor sale, atat in municipiul Constanta, cat si in celelalte localitati din tara sau din strainatate, in care sunt organizate cursuri sau alte activitati specifice, CERONAV utilizeaza un parc normat de 8 autoturisme, cu o norma de consum de combustibil de 350 litri pentru fiecare autoturism pe luna. Nu se considera depasiri ale consumului normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in cantitatea de combustibil normata in raport cu numarul total de autoturisme aprobat pentru CERONAV.
    (2) CERONAV poate stabili, cu aprobarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, normative proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 10
    (1) Finantarea cheltuielilor curente ale CERONAV se asigura din venituri proprii realizate din:
    a) organizarea de cursuri de pregatire si perfectionare profesionala in domeniul transportului naval, prevazute la lit. a) a art. 4 din anexa nr. 1, obligatorii pentru obtinerea certificatelor de competenta si atestatelor personalului navigant roman, pe baza de tarife stabilite de consiliul de conducere si aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei;
    b) efectuarea de prestatii specifice, respectiv cursuri de initiere, calificare, perfectionare, specializare, recalificare a tuturor categoriilor de personal prevazute la lit. b), c), d) si e) ale art. 4 din anexa nr. 1, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, romane sau straine, in baza tarifelor stabilite prin negociere si a contractelor incheiate, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
    c) efectuarea de lucrari de specialitate, suporturi de curs si de alte activitati prevazute la lit. f), i), j), k) si n) ale art. 4 din anexa nr. 1, prestatii editoriale sau tipografice, in baza preturilor si tarifelor proprii stabilite in conditiile legii;
    d) inchirierea bunurilor aflate in proprietate, cu aprobarea consiliului de conducere;
    e) inchirierea bunurilor proprietate publica sau privata a statului, aflate in administrare, in conditiile legii, cu aprobarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (2) Finantarea cheltuielilor de capital ale CERONAV se asigura din surse proprii, credite bancare si din alte sume legal constituite.
    (3) CERONAV poate realiza si dispune de venituri si cheltuieli in valuta, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.
    Art. 11
    (1) CERONAV intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli in conformitate cu normele metodologice aplicabile institutiilor publice, elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de Consiliul de conducere al CERONAV, cu acordul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice.
    (3) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al CERONAV raman la dispozitia acestuia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    Art. 12
    CERONAV poate sa incheie contracte sau conventii cu centre similare, institutii de invatamant, asociatii profesionale si cu agenti economici din tara si din strainatate in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international in domeniul sau de activitate, cu respectarea conditiilor legale.
    Art. 13
    (1) Conducerea CERONAV este asigurata de catre consiliul de conducere, compus din 9 persoane, al carui presedinte este directorul general.
    (2) Directorul general si ceilalti membri ai consiliului de conducere se numesc si se revoca prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (3) Salarizarea si celelalte drepturi de personal ale directorului general, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 14
    (1) In conformitate cu alin. (2) al art. 169 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, drepturile si obligatiile CPPMC si ale CPPNF, care decurg din contractele de munca existente la data incetarii activitatii acestora, vor fi transferate integral CERONAV, incepand cu data infiintarii acestuia.
    (2) Salarizarea personalului CERONAV se face potrivit reglementarilor aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii. Drepturile salariale si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (3) Personalul transferat beneficiaza de salariile si drepturile avute anterior infiintarii CERONAV, pana la incheierea noului contract colectiv de munca.
    (4) Personalul CERONAV nu se incadreaza in categoria functionarilor publici.
    Art. 15
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    (1) Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Pozitia nr. 27 de la litera A va avea urmatorul cuprins:
    "27. Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, Integral venituri proprii, Constanta"
    2. Pozitia nr. 28 de la litera A se abroga.
    (2) Pozitiile corespunzatoare nr. M.F. 38622, 38623 si 38625 din anexa nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 45/2003 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 10 februarie 2003, se abroga, iar la rubrica "ordonator tertiar de credite" se inlocuieste "Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civila Constanta" cu "Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV".
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    a) Hotararea Guvernului nr. 517/1992 privind schimbarea denumirii Centrului de Perfectionare a Personalului din Marina Civila Constanta si completarea obiectului de activitate al acestuia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 17 septembrie 1992;
    b) Hotararea Guvernului nr. 584/1997 privind transmiterea unor bunuri proprietate publica a statului, aflate in administrarea Ministerului Transporturilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 1997.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, denumit in continuare CERONAV, este infiintat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 33/2003, functioneaza in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si asigura functia de pregatire si perfectionare a personalului care deserveste mijloacele de transport naval sau care desfasoara activitati conexe si auxiliare acestora, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 412/2002.
    Art. 2
    (1) CERONAV este institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii.
    (2) CERONAV are sediul in municipiul Constanta, Str. Pescarilor nr. 69A.
    (3) CERONAV are o subunitate in municipiul Galati, Str. Portului nr. 23, si puncte de lucru in municipiul Constanta, str. Baba Novac nr. 101 si Baza Nautica - Siutghiol.
    (4) CERONAV poate infiinta subunitati si puncte de lucru si in alte localitati din tara, cu aprobarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si poate organiza activitati temporare in strainatate pentru activitati specifice.
    Art. 3
    (1) CERONAV este desemnat ca organism national de instruire in vederea perfectionarii navigatorilor ce servesc la bordul navelor maritime, pentru atingerea nivelului minim de pregatire cerut de prevederile Conventiei internationale privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), la care Romania a aderat prin Legea nr. 107/1992, cu amendamentele din 1995 si 1997, pe care Romania le-a acceptat prin Ordonanta Guvernului nr. 122/2000, aprobata prin Legea nr. 20/2001.
    (2) CERONAV asigura pregatirea teoretica si practica a personalului din transporturile navale, in concordanta cu reglementarile interne in domeniu si cu legislatia europeana referitoare la: personalul navigant, profesia de transportator de marfuri pe caile navigabile interioare, consilierii de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase pe cai navigabile interioare, modalitati de navlosire si de stabilire a preturilor de transport, precum si la alte aspecte ale transporturilor navale pentru care se instituie standarde privind nivelul cunostintelor, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 4
    (1) CERONAV are urmatoarele atributii principale:
    a) organizarea si derularea programelor de pregatire si perfectionare specifice, obligatorii pentru confirmarea competentei personalului navigant maritim, maritim-portuar, fluvial si de alte cai navigabile interioare, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale in domeniu, aflate in vigoare;
    b) formarea profesionala continua si specializarea profesionala a personalului navigant maritim, maritim-portuar, fluvial si de alte cai navigabile interioare;
    c) organizarea si derularea programelor de formare profesionala a transportatorilor de marfuri pe caile navigabile interioare;
    d) organizarea si derularea programelor de formare profesionala a consilierilor de siguranta si a expertilor pentru transportul marfurilor periculoase pe apa, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale in domeniu;
    e) formarea profesionala continua, specializarea si perfectionarea personalului de exploatare si operare portuara, a personalului care desfasoara alte activitati conexe sau auxiliare activitatilor de transport naval, precum si a altor categorii de personal;
    f) documentarea si cercetarea stiintifica, efectuarea de studii, expertize, prognoze, baze de date in domeniul de activitate, pentru necesitati proprii sau pentru terti, pe baza de contract;
    g) participarea la lucrarile organismelor internationale sau regionale din domeniul transporturilor navale, la care Romania este parte;
    h) ducerea la indeplinire a unor obligatii ce revin statului din conventiile si acordurile internationale, referitoare la pregatirea si perfectionarea personalului navigant maritim, fluvial si de alte cai navigabile interioare, la care Romania este parte;
    i) consultanta de specialitate, pe baza de contract;
    j) organizarea de si participarea la simpozioane, seminarii, expozitii pe teme de specialitate;
    k) elaborarea, traducerea, multiplicarea, tiparirea si comercializarea de publicatii si lucrari proprii, specifice domeniului sau de activitate;
    l) administrarea terenurilor si a altor bunuri proprietate publica a statului, care i-au fost incredintate spre administrare;
    m) administrarea obiectivelor de investitii, aprobate cu finantare de la bugetul de stat, al caror beneficiar este CERONAV;
    n) alte activitati privind valorificarea unor produse din activitati proprii si prestari de servicii, in conditiile legii.
    (2) CERONAV exercita si alte atributii, potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 5
    In scopul realizarii atributiilor sale, CERONAV se poate asocia cu institutii publice, regii autonome, societati comerciale, asociatii si fundatii, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 6
    Patrimoniul CERONAV este in valoare de 122.362.080.774 lei.
    Art. 7
    Patrimoniul CERONAV se constituie prin preluarea patrimoniului Centrului de Perfectionare a Personalului din Marina Civila si Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta si a patrimoniului Centrului de Perfectionare a Personalului din Navigatia Fluviala Galati in conformitate cu balantele de verificare si situatiile financiare intocmite de cele doua persoane juridice la data de 31 martie 2003.

    CAP. 4
    Structura organizatorica

    Art. 8
    (1) Structura organizatorica a CERONAV se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, la propunerea Consiliului de conducere al CERONAV.
    (2) In cadrul CERONAV se pot organiza departamente, directii, servicii, birouri, compartimente, laboratoare, poligoane, precum si subunitati si puncte de lucru.
    Art. 9
    Subunitatea din municipiul Galati se organizeaza si functioneaza avand buget de venituri si cheltuieli propriu, aprobat de consiliul de conducere, precum si conturi bancare separate. Limitele de competente ale conducatorului acestei subunitati, privind utilizarea conturilor bancare, se stabilesc de consiliul de conducere.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    (1) Conducerea CERONAV este asigurata de catre un consiliu de conducere, compus din 9 persoane, al carui presedinte este directorul general.
    (2) Directorul general al CERONAV si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (3) Salarizarea si celelalte drepturi de personal ale directorului general, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc, in conditiile legii, prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 11
    Consiliul de conducere isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.
    Art. 12
    (1) Consiliul de conducere are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
    b) aproba regulamentul intern al CERONAV;
    c) propune spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei structura organizatorica a CERONAV, precum si modificarile la aceasta;
    d) aproba statul de functii;
    e) aproba strategia de dezvoltare si de modernizare a CERONAV;
    f) numeste si revoca directorii CERONAV, in conditiile legii;
    g) analizeaza clauzele contractului colectiv de munca inainte de si dupa negocierea cu reprezentantii salariatilor, in conditiile legii;
    h) aproba invitarea unor cadre didactice sau a unor specialisti din strainatate si stabileste conditiile de incheiere a contractului cu acestia;
    i) aproba bugetul de venituri si cheltuieli cu acordul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conditiile legii, si asigura executia acestuia;
    j) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al subunitatii din municipiul Galati si limitele de competenta ale conducatorului acestei subunitati privind angajarea cheltuielilor si utilizarea conturilor bancare;
    k) avizeaza programele de investitii, stabileste sursele proprii de finantare, aproba contractarea de credite bancare, precum si constituirea de alte sume pentru finantarea investitiilor si prezinta spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei investitiile ce urmeaza a se realiza de catre CERONAV;
    l) aproba modalitatile de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau imprumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, pe care le poate derula in conditiile legii;
    m) stabileste si supune spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei tarifele pentru cursurile de formare profesionala, obligatorii pentru obtinerea certificatelor de capacitate, brevetelor si atestatelor de catre personalul navigant roman;
    n) aproba baremurile minime de negociere pentru tarifele cursurilor necuprinse la lit. m);
    o) aproba contractele incheiate de CERONAV;
    p) aproba situatiile financiare periodice ale CERONAV privind activitatea desfasurata si stabileste masuri pentru continuarea activitatii in conditiile de echilibrare a bugetului;
    q) analizeaza periodic derularea exercitiului bugetar si eficienta cheltuielilor;
    r) aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul CERONAV;
    s) aproba inchirierea de cladiri, spatii, terenuri si de alte bunuri aflate in proprietatea CERONAV;
    t) stabileste si supune spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei inchirierea bunurilor proprietate publica sau privata a statului, aflate in administrarea CERONAV, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    u) aproba scoaterea din functiune si valorificarea, in conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul CERONAV;
    v) aproba deplasarea in strainatate a personalului CERONAV pentru participare la sesiuni, seminarii, conferinte, scolarizare, expozitii din domeniul specific de activitate, precum si pentru organizare de cursuri;
    w) propune spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei deplasarea in strainatate a directorului general;
    x) aproba participarea CERONAV ca partener in cadrul unor proiecte internationale, in cooperare cu institutii similare din alte tari, in special din Uniunea Europeana ca parte a programului de integrare europeana;
    y) aproba propunerile de premiere anuale, trimestriale si acordarea salariului de merit pentru persoanele din conducerea CERONAV;
    z) avizeaza raportul anual de activitate, intocmit de conducerea executiva a CERONAV, care se supune spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (2) Consiliul de conducere exercita orice atributii care ii revin din prevederile legale, din regulamentul de organizare si functionare si din dispozitiile Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 13
    (1) Consiliul de conducere se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Sedinta este condusa de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru al consiliului de conducere, delegat in scris de catre presedinte.
    (3) Sedintele consiliului de conducere se desfasoara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor consiliului.
    (4) Hotararile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.
    (5) Consiliul de conducere este asistat de un secretar, numit dintre angajatii CERONAV. Pentru aceasta activitate secretarul primeste o indemnizatie stabilita de consiliul de conducere.
    Art. 14
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, urmand ca activitatea acestora sa fie remunerata in conditiile legii.
    Art. 15
    Consiliul de conducere prezinta anual conducerii Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei un raport asupra activitatii in perioada expirata si asupra programului de activitate pentru perioada in curs.
    Art. 16
    (1) Directorul general al CERONAV are urmatoarele atributii si competente:
    a) asigura conducerea operativa a CERONAV;
    b) reprezinta CERONAV in relatiile cu tertii si semneaza actele ce il angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
    c) propune numirea si, dupa caz, revocarea directorilor CERONAV;
    d) angajeaza si, dupa caz, concediaza personalul de executie si de conducere din cadrul CERONAV, in conditiile legii;
    e) incheie contractul colectiv de munca al CERONAV, in conditiile legii;
    f) incheie contractele individuale de munca si dispune masuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea si incetarea acestora, cu respectarea legislatiei in vigoare;
    g) este ordonator de credite in conditiile prevazute de lege;
    h) exercita orice atributii care ii revin din regulamentul de organizare si functionare si din hotararile consiliului de conducere, precum si din prevederile legale in vigoare.
    (2) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 17
    (1) CERONAV intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli al CERONAV se aproba de consiliul de conducere cu acordul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conditiile legii.
    Art. 18
    Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al CERONAV raman la dispozitia acestuia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 19
    CERONAV poate realiza si poate dispune de venituri si de cheltuieli in lei si in valuta, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.

    CAP. 7
    Personalul

    Art. 20
    (1) Personalul CERONAV trebuie sa respecte prevederile regulamentului de organizare si functionare si ale regulamentului intern.
    (2) Criteriile si conditiile pentru incadrarea si promovarea personalului se stabilesc prin contractul colectiv de munca, cu respectarea prevederilor legale pentru institutiile publice ale statului.
    (3) Salarizarea personalului se face potrivit reglementarilor stabilite pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
    (4) Atributiile si responsabilitatile individuale ale personalului CERONAV se stabilesc prin fisa postului, elaborata in baza regulamentului intern, si se aproba de catre directorul general. Fisa postului este anexa la contractul individual de munca si se semneaza de catre salariat si de seful ierarhic al acestuia.

    CAP. 8
    Relatiile

    Art. 21
    CERONAV poate sa incheie contracte sau conventii cu alte institutii similare, asociatii profesionale si cu agenti economici, din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international in domeniul sau de activitate, in conditiile legii.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                         DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor care trec din domeniul public al statului in domeniul privat al statului si se transmit, cu titlu gratuit, in proprietatea Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Cod de clasificare
    A - Anul dobandirii/darii in folosinta
 ______________________________________________________________________________
|Nr. MF |   C   |Denumire|Descriere |Vecinatati |  Adresa  |  A |Valoarea      |
|Conform|       |        |tehnica   |           |          |    |de inventar   |
|Anexei |       |        |(pe scurt)|           |          |    |(in lei)      |
|16 la  |       |        |          |           |          |    |              |
|H.G.   |       |        |          |           |          |    |              |
|nr. 45/|       |        |          |           |          |    |              |
|2003   |       |        |          |           |          |    |              |
|_______|_______|________|__________|___________|__________|____|______________|
| 38622 |8.29.06|Cladire |Tronson C,|S, E - str.|judet:    |1991| 6.413.944.781|
|       |       |sediu   |P + 3     |Dezrobirii |CONSTANTA;|    |              |
|       |       |        |Tronson D,|S, V -     |Mun.      |    |              |
|       |       |        |P + 2     |Scoala     |Constanta;|    |              |
|       |       |        |Caramida, |Maistri    |Str. Baba |    |              |
|       |       |        |plansee   |Militari   |Novac nr. |    |              |
|       |       |        |beton     |Marina     |101A      |    |              |
|_______|_______|________|__________|___________|__________|____|______________|
| 38623 |8.29.06|Aula    |Parter    |S, E - str.|judet:    |1991| 5.446.921.112|
|       |       |        |inalt     |Dezrobirii |CONSTANTA;|    |              |
|       |       |        |          |S, V -     |Mun.      |    |              |
|       |       |        |          |Scoala     |Constanta;|    |              |
|       |       |        |          |Maistri    |Str. Baba |    |              |
|       |       |        |          |Militari   |Novac nr. |    |              |
|       |       |        |          |Marina     |101A      |    |              |
|_______|_______|________|__________|___________|__________|____|______________|
| 38625 |8.29.06|Sali    |2 cladiri |N-V, N -   |judet:    |1995| 2.262.947.603|
|       |       |curs    |P, grinzi |Lac Mamaia,|CONSTANTA;|    |              |
|       |       |poligon |met.,     |E - SCH SA |Loc.      |    |              |
|       |       |PSI     |P + 1,    |S, S-E -   |Mamaia    |    |              |
|       |       |        |P + 2     |teren      |          |    |              |
|       |       |        |caramida, |Consiliul  |          |    |              |
|       |       |        |planseu   |Local      |          |    |              |
|       |       |        |beton     |           |          |    |              |
|_______|_______|________|__________|___________|__________|____|______________|
|_______|_______|________|__________|___________|__________|____|______________|

    ANEXA 3

                         DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor proprietate publica a statului, care trec din domeniul public al statului in domeniul privat al statului si se transmit, cu titlu gratuit, in proprietatea Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

    A. Bunurile aflate in administrarea Centrului de Perfectionare a Personalului din Marina Civila si Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |             Denumirea bunurilor         |U.M.|Cantitatea|Valoarea totala|
|crt.|                                         |    |          |de inventar    |
|    |                                         |    |          |     (lei)     |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|
|  1.| Poligon tactic de interventie la bordul |    |          |               |
|    | navelor (cu dotarile aferente)          |buc.|        1 |   138.666.400 |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|
|  2.| Aparat de respirat izolant autonom      |buc.|        8 |    22.272.740 |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|
|  3.| Compresor aer respirabil                |buc.|        1 |     7.451.080 |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|
|  4.| Dulap vestiar                           |buc.|       11 |     6.224.800 |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|
|  5.| Rafturi echipamente                     |buc.|        2 |       888.240 |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|
|  6.| Mese lucru metalice                     |buc.|        2 |     2.947.040 |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|
|    | TOTAL:                                  |    |          |   178.450.300 |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|

    B. Bunurile aflate in administrarea Centrului de Perfectionare a Personalului din Navigatia Fluviala Galati
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |             Denumirea bunurilor         |U.M.|Cantitatea|Valoarea totala|
|crt.|                                         |    |          |de inventar    |
|    |                                         |    |          |     (lei)     |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|
|  1.| Radar complet pentru navigatie fluviala |    |          |               |
|    | (tip 2050 RACAL DECCA)                  |buc.|        1 |    28.562.320 |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|
|  2.| Display radar (monitor aditional        |    |          |               |
|    | interconectat)                          |buc.|        1 |    27.024.360 |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|
|  3.| Aparat de copiat tip xerox OCE 1825 ADF |buc.|        1 |    15.035.450 |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|
|  4.| Retroproiector cu accesorii             |buc.|        2 |     7.049.790 |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|
|  5.| Panou cu cristale lichide (cu accesorii)|buc.|        2 |    45.989.230 |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|
|  6.| Camera digitala Kodak                   |buc.|        1 |     6.960.980 |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|
|    | TOTAL:                                  |    |          |   130.622.130 |
|____|_________________________________________|____|__________|_______________|

    NOTA:
    Bunurile de la pozitiile 4, 5 si 6 din tabelul B au fost partial finantate de la bugetul de stat.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 449/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 449 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu