Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 425 din  8 mai 1975

privind aprobarea Programului de masuri pentru imbunatatirea utilizarii mijloacelor de transport feroviare, auto si pe apa

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 44 din 10 mai 1975


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Programul de masuri pentru imbunatatirea utilizarii mijloacelor de transport feroviare, auto si pe apa, prevazut in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
    Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, precum si celelalte ministere si organe centrale, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor ce le revin, asigurand si urmarind executarea integrala a acestora de catre organizatiile economice in subordine.
    Art. 2
    In vederea organizarii, analizarii si urmaririi activitatii de optimizare a transporturilor, se instituie un colectiv coordonator, a carui componenta este prevazuta in anexa nr. 2*).
    Art. 3
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor vor informa periodic Consiliul de Ministri asupra principalelor probleme care apar in activitatea de optimizare a transporturilor si vor supune aprobarii masurile necesare.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga dispozitiile normative prevazute in anexa nr. 3, precum si orice alte dispozitii contrare.
    De asemenea, pe data aprobarii contractului model de prestatii de transport si a normelor metodologice de planificare si de executare a transporturilor, prevazute la cap. III pct. 5 si 6 din programul de masuri, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 57/1952 privind planificarea operativa a transporturilor, cu modificarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea, cu exceptia prevederilor art. 19 si a anexei nr. 2 referitoare la penalitati, precum si a celor privind transporturile aeriene.

-----------------------------
    *) Anexa se comunica prin grija Secretariatului General al Consiliului de Ministri.

    ANEXA 1

                PROGRAM DE MASURI
pentru imbunatatirea utilizarii mijloacelor de transport feroviare, auto si pe apa
    I. Cu privire la utilizarea integrala a mijloacelor de transport, reducerea duratei de stationare si de circulatie a acestora, precum  si la optimizarea transporturilor
    1. In scopul reducerii timpului in circulatie a vagoanelor de marfa, Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor va lua masuri de sporire a vitezei comerciale, imbunatatire a programului de circulatie, intarire a disciplinei privind respectarea graficului si regularitatea circulatiei trenurilor.
    Totodata, pentru reducerea duratei de transport al marfurilor perisabile, Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor va lua masuri ca in graficul de circulatie din perioada 1975-1976 sa se prevada trenuri specializate pe unele linii magistrale, astfel ca timpul de circulatie al acestora, pana la statiile de frontiera, sa nu depaseasca 36 de ore. De asemenea, va prevedea trenuri de legatura de pe liniile secundare si din statiile intermediare.
    In scopul asigurarii formarii si circulatiei trenurilor specializate, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor va lua masuri sa concentreze incarcarea marfurilor perisabile intr-un numar redus de statii, in functie de bazinele producatoare, de existenta unor drumuri de acces corespunzatoare si fara majorarea cheltuielilor totale de transport, comunicand Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor masurile luate, pana la data de 31 decembrie al fiecarui an.
    Organizatiile expeditoare vor transporta marfurile perisabile cu trenuri specializate si de legatura.
    2. Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor impreuna cu Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale vor prezenta Consiliului de Ministri, in termen de 2 luni, propuneri pentru solutionarea restrictiilor in traficul international.
    3. Furnizorii si beneficiarii au obligatia ca la incheierea contractelor economice de livrare sa respecte relatiile de transport rezultate din programele de optimizare a transporturilor pentru produsele supuse optimizarii, capacitatile de incarcare - descarcare, de transbordare si depozitare ale expeditorilor si destinatarilor. In aceste contracte se vor prevedea clauze referitoare la obligatia destinatarilor de a primi marfurile si mijloacele de transport si a le descarca in termenele stabilite.
    4. Organizatiile expeditoare care efectueaza transportul produselor supuse optimizarii fara a avea la baza programe prealabile de optimizare sau cele care nu respecta relatiile de transport optimizate si depasesc distanta medie optima de transport rezultata din aceste programe, pe langa tariful de transport, vor suporta o penalitate egala cu acest tarif, care se va incasa obligatoriu la predare. Aceasta penalitate se aplica deosebit de raspunderea contraventionala prevazuta de Decretul nr. 620/1973 cu privire la masurile de dezvoltare a bazei energetice si de folosire mai judicioasa a combustibililor si energiei. In cazuri de forta majora, dovedita in conditiile legii, sumele incasate cu titlu de penalitati se vor restitui.
    5. Organizatiile expeditoare si destinatare sunt obligate sa-si organizeze activitatea astfel incat avizarea, primirea, manevrarea, incarcarea, descarcarea si expedierea marfurilor si a mijloacelor de transport sa se desfasoare fara intrerupere, ziua si noaptea, inclusiv in zilele de repaus saptamanal si de sarbatori legale.
    6. Combinatele si celelalte organizatii beneficiare de transport, care au norme de stationare a vagoanelor la incarcare - descarcare pe liniile industriale, impreuna cu regionalele de cai ferate, vor stabili, in termen de 3 luni, nivelul acestor norme la valoarea celei mai bune realizari medii anuale din ultimii 3 ani. Pe masura darii in exploatare a lucrarilor de sporire a capacitatilor de incarcare - descarcare si in baza realizarilor obtinute, normele de stationare stabilite vor fi reduse cu cel putin 15% pana la sfarsitul anului 1976, prin folosirea deplina a capacitatilor existente in depozite si la fronturile de incarcare-descarcare, imbunatatirea executarii manevrelor si a proceselor tehnologice de exploatare a mijloacelor de transport, eliminarea strangularilor in efectuarea transporturilor, cresterea gradului de folosire a mijloacelor de mecanizare a operatiilor de manipulare a marfurilor, introducerea tehnologiilor moderne de transport, completarea fortei de munca corespunzatoare si ridicarea calificarii personalului.
    Pe restul liniilor industriale, precum si pe liniile publice din statii, termenele tarifare de incarcare-descarcare se reduc in medie cu 10%, in termen de 6 luni de la aprobarea acestui program de masuri.
    7. Pentru executarea integrala si fara intarziere a contractelor, organizatiile expeditoare si destinatare de marfuri transportate pe caile ferate si cu mijloace auto din parcul public vor asigura in incinta intreprinderilor o capacitate zilnica egala cu:
    a) la incarcare, programul zilnic de incarcare sporit cu un coeficient de 1,2;
    b) la descarcare, volumul mediu zilnic de sosiri din luna respectiva sporit cu un coeficient de 1,3 cand marfurile provin din intern si de 1,5 cand marfurile provin din import pe uscat, respectiv cu normele de operare a navelor cand marfurile provin din import pe apa, tinandu-se seama de capacitatea depozitelor specializate de marfuri din porturi.
    Coeficientii de mai sus se vor aplica:
    a) la data aprobarii prezentului program de masuri, daca nu sunt necesare lucrari de investitii;
    b) de la 1 ianuarie 1976, daca sunt necesare lucrari cu volum redus pentru care sunt create conditii de executare pana la aceasta data;
    c) de la 1 ianuarie 1977, daca sunt necesare lucrari de investitii.
    Exceptii de la termenele de mai sus vor putea fi aprobate, in cazuri justificate, pe timp limitat, de ministrul transporturilor si telecomunicatiilor.
    Pentru combinatele siderurgice Hunedoara, Calan, Resita si Galati, ritmurile stabilite mai sus se aplica la principalele feluri de marfuri din planurile coordonate.
    Beneficiarii liniilor industriale cu o capacitate de incarcare-descarcare mai mare decat volumul de incarcari si sosiri sporit cu coeficientii de mai sus sunt obligati sa incarce - descarce in 24 de ore numarul de vagoane corespunzator capacitatii liniei industriale.
    8. Organizatiile expeditoare si destinatare care incarca - descarca vagoane pe liniile publice ale statiilor sau pe linii industriale fara norma de stationare vor lua masuri pentru reducerea in continuare a termenelor tarifare de incarcare-descarcare. In acest scop, in termen de 3 luni, vor intocmi impreuna cu regionalele de cai ferate programe de masuri prin care sa fie rezolvate, la nivelul volumului de transport in crestere, atat incarcarea, cat mai ales  descarcarea mecanizata (indeosebi a marfurilor cu pondere mare: agregate de materiale de constructii, ingrasaminte chimice, sfecla, cartofi, produse metalurgice, lemne de foc etc.), antrenind in aceasta actiune si organele de cercetare si proiectare. Cu acest prilej vor fi stabilite volumul si natura marfurilor, modul de prezentare la transport, tehnologiile de lucru, tipurile si numarul de utilaje si dispozitivele de mecanizare necesare, introducerea tehnologiilor moderne (paletizare, pachetizare, containerizare, transcontainerizare), precum si lucrarile de amenajare a drumurilor de acces, a pietelor, rampelor si cheiurilor de incarcare-descarcare. Organizatiile expeditoare si destinatare vor lua masuri ca dotarile si lucrarile de investitii sa inceapa din anul 1975, in cadrul fondurilor alocate.
    9. Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor impreuna cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Comitetul de Stat al Planificarii, in termen de o luna de la incheierea analizelor ce se efectueaza de organizatiile expeditoare si destinatare, prevazute la pct. 6, 7 si 8 de mai sus, vor examina impreuna cu ministerele economice modul cum s-au realizat sarcinile privind dezvoltarea depozitelor si fronturilor de incarcare-descarcare, asigurarea cu mijloace de manevra, introducerea mijloacelor moderne de mecanizare a operatiunilor de incarcare-descarcare a vagoanelor, utilizarea rationala a fortei de munca si a capacitatilor de transport.
    Incepand cu anul 1976, in planurile anuale de investitii se vor nominaliza si prevedea pozitii distincte pentru realizarea lucrarilor de mai sus, iar in cadrul cifrelor de plan departamental al centralelor si intreprinderilor se vor prevedea indicatori de manipulare mecanizata, care vor fi imbunatatiti anual.
    10. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor va lua masuri ca pana la sfarsitul trimestrului III/1976 sa organizeze in Insula Mare a Brailei depozite prevazute cu instalatii de batere si uscare a porumbului stiuleti, pentru ca acesta sa poata fi transportat pe Dunare sub forma de boabe, utilizandu-se astfel mai eficient capacitatea de transport a flotei fluviale. De asemenea, aceleasi masuri vor fi luate pentru transportul recoltei la bazele din porturile dunarene, corelat cu capacitatile ce se transporta in timpul campaniei agricole.
    11. Ministerul Industriei Metalurgice va lua masuri de montare a celei de-a doua benzi transportoare intre portul si Combinatul siderurgic Galati, pana la 31 decembrie 1976, pentru a asigura transportul tuturor categoriilor de marfuri destinate combinatului.
    II. Cu privire la reducerea imobilizarilor in reparatie ale mijloacelor de transport
    1. Pentru reducerea imobilizarii in reparatie a locomotivelor, vagoanelor si autovehiculelor, Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor va lua masuri pentru efectuarea reparatiilor pe baza de piese si agregate de schimb, precum si pentru intensificarea lucrarilor in doua si trei schimburi. Asemenea reparatii se vor executa de catre Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor si pentru ceilalti beneficiari, pe baza de contracte.
    2. In scopul imbunatatirii calitatii in activitatea de revizie, intretinere si reparare a locomotivelor si autovehiculelor, Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor va extinde actiunea de pregatire si ridicare a calificarii pentru personalul de exploatare si intretinere.
    3. Pentru imbunatatirea indicilor de exploatare ai flotei maritime si fluviale, Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor va lua masuri de reducere a stationarii navelor la reparatii si intretinere, in care scop, potrivit prevederilor de plan pe anii 1976-1980, va asigura:
    a) construirea unei baze maritime de revizie si intretinere a navelor de transport maritime, de pescuit oceanic si a navelor tehnice;
    b) construirea unui atelier pentru producerea pieselor de schimb in zona Constanta;
    c) construirea unei baze de intretinere si reparatii de nave maritime si fluviale la Galati;
    d) dezvoltarea capacitatilor de reparatii de la Santierul naval Orsova.
    4. Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor impreuna cu Ministerul Industriei Constructiilor de Masini Grele, in termen de 6 luni, vor revedea actualele reglementari privind normele de intretinere si reparatii curente si vor propune masuri de imbunatatire a acestora, in scopul reducerii cheltuielilor de exploatare si a consumurilor de combustibil si lubrifianti, generate de mentinerea in parc a unor autovehicule cu un grad avansat de uzura.
    5. Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Comitetul de Stat pentru Preturi, in termen de 3 luni, vor prezenta Consiliului de Ministri concluziile studiului pentru folosirea la maximum si in mod economicos a parcului de vagoane existent, pentru prelungirea duratei de functionare a acestuia.
    6. Ministerul Industriei Constructiilor de Masini Grele, Ministerul Industriei Constructiilor de Masini-unelte si Electrotehnicii, Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor si Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe vor lua masuri, respectiv vor urmari livrarea in mod ritmic, la nivelul planului de aprovizionare pentru anul 1975, a pieselor de schimb necesare repararii si exploatarii parcului de locomotive, autovehicule si nave, in mod deosebit la intreprinderile constructoare de masini: Resita, "23 August" Bucuresti, "Hidromecanica" Brasov si "Steagul rosu" Brasov.
    Pentru perioada 1976-1980, piesele de schimb necesare repararii si exploatarii locomotivelor, a caror fabricatie necesita masini-unelte specializate si tehnologii complexe, se vor fabrica de catre Ministerul Industriei Constructiilor de Masini Grele si Ministerul Industriei Constructiilor de Masini-unelte si Electrotehnicii.
    Ministerul Industriei Constructiilor de Masini Grele, Ministerul Industriei Constructiilor de Masini-unelte si Electrotehnicii, Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Comitetul de Stat al Planificarii vor stabili, pana la sfarsitul semestrului I/1975, modul de asigurare a necesarului de piese de schimb pentru intretinerea parcului de locomotive, autovehicule si nave, pe anul 1976.
    Organele centrale prevazute mai sus vor elabora si prezenta Consiliului de Ministri, in cursul trimestrului III/1975, un program special cu masurile de luat pentru asigurarea pieselor de schimb necesare intretinerii parcului de locomotive, autovehicule si nave pentru perioada 1977-1980.
    7. Ministerul Industriei Chimice va lua masuri pentru asigurarea in mod ritmic si la nivelul planului a necesarului de combustibil si lubrifianti pentru exploatarea si intretinerea parcului de locomotive si autovehicule pe tot parcursul anului si in mod deosebit in timp de iarna.
    8. Pentru ridicarea nivelului calitativ al fabricatiei de locomotive si autovehicule si pentru reducerea numarului de defectari in termen de garantie al intreprinderilor furnizoare, Ministerul Industriei Constructiilor de Masini Grele si Ministerul Industriei Constructiilor de Masini-unelte si Electrotehnicii vor lua masuri eficiente, la nivelul fiecarei intreprinderi furnizoare, incepand cu semestrul I/1975, pentru eliminarea defectiunilor aparute in exploatare. Trimestrial, defectarile in termen de garantie vor fi analizate in comun, stabilindu-se masurile necesare.
    9. Ministerul Industriei Constructiilor de Masini Grele si Ministerul Industriei Constructiilor de Masini-unelte si Electrotehnicii vor lua masuri ca locomotivele electrice, diesel electrice si diesel hidraulice, care se livreaza incepand cu anul 1975, sa fie echipate cu instalatii pentru controlul vitezei (INDUSI) si cu instalatii de vigilenta.
    III. Cu privire la executarea transporturilor feroviare, rutiere si pe apa pe baza de contracte economice anuale de prestatii de transport
    1. Organizatiile de transport si cele expeditoare vor incheia, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 71/1969, contracte economice anuale de prestatii de transport. Acestea vor avea la baza contractele economice de livrare dintre furnizori si beneficiari pentru traficul intern, respectiv planul de productie, in cazurile in care aceste contracte nu sunt incheiate, planul de export-import pentru traficul de export-import si conventiile internationale pentru transporturile in tranzit.
    La incheierea contractelor se vor avea in vedere satisfacerea in bune conditii a transporturilor de marfuri si utilizarea judicioasa a capacitatilor de transport, in tot timpul anului, precum si aplatizarea virfului de trafic.
    2. Contractele economice anuale de prestatii de transport se vor incheia pana la 31 decembrie al anului ce precede anul de plan, pe grupe de produse, categorii de vagoane, mijloace auto si nave fluviale, cu esalonarea pe trimestre si luni pentru traficul intern si combinat, iar pentru traficul de export-import, pe trimestre. Cu unitatile Ministerului Industriei Metalurgice aceste contracte se vor incheia pana la data de 31 decembrie pentru semestrul I al anului urmator si pana la 30 iunie pentru semestrul II al aceluiasi an.
    3. Ministerele, centralele si intreprinderile, prin contractele economice de livrare incheiate, vor asigura utilizarea integrala a capacitatii nominale a mijloacelor de transport feroviare, rutiere si pe apa.
    4. Contractele economice de livrare dintre furnizori si beneficiari, pentru produsele de balastiera si lemne de foc, se vor incheia astfel incat pana la sfarsitul lunii august sa se realizeze si sa se livreze cel putin 75% din volumul total al fiecarui an. Aceeasi prevedere se aplica - cu acordul partilor contractante - si altor marfuri de masa, care pot fi transportate cu anticipatie. In acest scop, contractele economice anuale de prestatii de transport dintre organizatiile de transport si cele expeditoare se vor incheia cu respectarea acestei conditii, pe baza contractelor economice incheiate intre furnizori si beneficiari.
    5. Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor va aproba, in termen de 90 de zile de la data prezentului program de masuri, cu acordul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si al celorlalte ministere si organe centrale interesate, contractul model de prestatii de transport, care va cuprinde clauze privind obligatiile partilor contractante de executare a transporturilor in conditii de utilizare judicioasa a capacitatilor de transport, in tot timpul anului.
    6. In acelasi termen, Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor este autorizat sa aprobe, cu acordul ministerelor si celorlalte organe centrale interesate, norme metodologice de planificare si de executare a transporturilor prevazute in contractele economice anuale de prestatii de transport, in concordanta cu prevederile din prezentul program de masuri.
    IV. Alte masuri
    1. Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor va intensifica masurile de intarire a disciplinei si de ridicare continua  a calificarii lucratorilor din transporturile feroviare, rutiere si pe apa, in scopul executarii transporturilor in bune conditii si deplina siguranta.
    2. In vederea asigurarii recrutarii si stabilitatii unor categorii de lucratori, care participa nemijlocit la procesul de exploatare a parcului de vagoane, Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor impreuna cu Ministerul Muncii vor analiza cauzele greutatilor ivite in legatura cu recrutarea personalului respectiv si, in termen de 3 luni, vor propune masurile corespunzatoare.
    3. Pentru reducerea in continuare a navetismului efectuat de personalul de exploatare a cailor ferate, la propunerea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, Comitetul de Stat al Planificarii va nominaliza, prin planurile anuale, numarul de locuinte necesare acestei categorii de personal.
    4. Masurile prevazute pentru asigurarea pieselor de schimb, reducerea imobilizarilor la reparatii si imbunatatirea calitatii reparatiilor vor fi aplicate si pentru mijloacele de transport din sectoarele de transporturi interne de pe marile platforme industriale.

    ANEXA 3

               LISTA
    actelor normative care se abroga

    1. Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1593/1952 privind limitarea distantelor de transport la unele marfuri pe C.F.R.
    2. Hotararea Consiliului de Ministri nr. 3841/1953 privind asigurarea executarii transporturilor destinate exportului.
    3. Hotararea Consiliului de Ministri nr. 4041/1953 privind planificarea calendaristica a coletariei si limitarea greutatii expeditiilor de coletarie.
    4. Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1623/1954 privind masurile pentru imbunatatirea transporturilor pe calea ferata, conform cerintelor economiei nationale in vederea realizarii si depasirii planului de stat pe anul 1954 si urmatorii.
    5. Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1811/1955 privind transporturile pe calea ferata ale unor produse ale industriei locale in interiorul regiunilor respective.
    6. Art. 17 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1423/1958 privind aprovizionarea de iarna cu cartofi, ceapa, fructe si constituirea rezervelor de iarna.
    7. Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1066/1962 privind reglementarea stationarii vagoanelor de cale ferata pe liniile Combinatului siderurgic Resita si Combinatului siderurgic Hunedoara.
    8. Art. 12 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 219/1965 privind reglementarea contractarii, achizitionarii si desfacerii cartofilor de toamna.
    9. Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1989/1967 privind unele masuri referitoare la transporturile feroviare in portul Constanta.
    10. Art. 3, 4, 6, 8, 10 si 11, pct. 1 lit. a) si pct. 2 din anexa la Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1596/1969 privind unele masuri pentru imbunatatirea  conditiilor de transport al legumelor si fructelor proaspete.
    11. Art. 2, 7 si 16 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1034/1970 privind unele masuri in vederea optimizarii transporturilor pe calea ferata ale materiilor prime si materialelor de masa.

                                             


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 425/1975

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 425 din 1975
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu