Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 406 din  2 aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 260 din 15 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 86 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat la
                         Ministerul Educatiei si Cercetarii
                         pentru activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

                         Ministrul pentru intreprinderile
                         mici si mijlocii si cooperatie,
                         Silvia Ciornei

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                      NORME METODOLOGICE SPECIFICE
privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora, denumite in continuare norme, reglementeaza cadrul general de dezvoltare a acestora.
    Art. 2
    (1) Statul stimuleaza si sustine efortul de inovare si de absorbtie a inovarii in economie si societate, la nivelul agentilor economici, prin crearea unui mediu favorabil dezvoltarii entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic.
    (2) Infrastructura de inovare si transfer tehnologic, denumita in continuare infrastructura, reprezinta ansamblul entitatilor constituite in scopul valorificarii rezultatelor cercetarii si dezvoltarii tehnologice, precum: centre incubatoare de afaceri inovative, centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologica, oficii de legatura cu industria, parcuri stiintifice si tehnologice.
    (3) Infrastructura, prin activitati inovative, contribuie la cresterea calitatii si competitivitatii produselor, proceselor si serviciilor, la crearea de noi locuri de munca si la dezvoltarea economica durabila intr-un mediu concurential.
    Art. 3
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare exercita si atributii de stimulare a inovarii, transferului tehnologic, a absorbtiei si difuziei rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in mediul socioeconomic, prin crearea si dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic.
    Art. 4
    Evaluarea, autorizarea provizorie, acreditarea entitatilor din infrastructura si acordarea titlului de "entitate a infrastructurii" se realizeaza de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 5
    (1) In procesul de evaluare, autorizare provizorie si acreditare a entitatilor din infrastructura autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare desfasoara activitati specifice, privind:
    a) evaluarea in vederea autorizarii provizorii, acreditarii si acordarii titlului de "entitate a infrastructurii";
    b) evidenta entitatilor din infrastructura si gestionarea registrului in care sunt notificate acestea;
    c) monitorizarea activitatilor entitatilor din infrastructura;
    d) asistarea entitatilor din infrastructura in vederea constituirii, autorizarii provizorii si acreditarii.
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate contracta, pentru realizarea obiectivelor prevazute la alin. (1), servicii de asistenta si consultanta specializate.
    Art. 6
    Definitiile termenilor si expresiilor utilizate in cuprinsul prezentelor norme sunt prevazute in anexa nr. 1.

    CAP. 2
    Constituirea si functionarea entitatilor din infrastructura

    Art. 7
    (1) Initiativa constituirii entitatilor din infrastructura poate apartine autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, unitatilor de cercetare-dezvoltare, universitatilor, camerelor de comert si industrie, asociatiilor patronale si profesionale, precum si agentilor economici cu capital roman, strain sau mixt, cu sediul in Romania.
    (2) Entitatile din infrastructura se pot constitui si cu participarea mai multor persoane juridice prevazute la alin. (1), precum si in parteneriat cu organizatii similare din alte state.
    Art. 8
    Entitatile din infrastructura, indiferent de forma de proprietate, functioneaza pe principiile gestiunii economice si autonomiei financiare si se pot organiza ca:
    a) societati comerciale sau organizatii neguvernamentale;
    b) departamente cu autonomie financiara, fara personalitate juridica, in cadrul unor institute nationale de cercetare-dezvoltare, universitati sau societati comerciale.
    Art. 9
    (1) Conducerea unei entitati a infrastructurii este adaptata atat tipului de entitate, cat si formei juridice de organizare a acesteia.
    (2) Modul de desfasurare a activitatilor entitatii este stabilit prin regulamentul de organizare si functionare. Acesta este actualizat ori de cate ori este necesar, cu specificarea relatiilor de colaborare cu furnizorii si utilizatorii rezultatelor de cercetare-dezvoltare.
    (3) Activitatile entitatilor infrastructurii se realizeaza pe baze contractuale. In acest sens autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate elabora contracte-cadru pentru transfer tehnologic sau servicii de dezvoltare tehnologica.
    (4) Contractele-cadru se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 10
    (1) Entitatile care solicita acreditarea, denumite in continuare solicitanti, functioneaza in regim de autorizare provizorie pana la acreditare.
    (2) Entitatile acreditate ale infrastructurii se inregistreaza in registrul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Modelul de registru al autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare se aproba prin ordin al conducatorului acesteia.

    CAP. 3
    Evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura

    Art. 11
    Evaluarea entitatilor din infrastructura se face in vederea acreditarii si obtinerii titlului de "entitate a infrastructurii".
    Art. 12
    Etapele procesului de evaluare in vederea acreditarii si obtinerii titlului de "entitate a infrastructurii" sunt:
    a) examinarea si evaluarea documentatiei solicitate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    b) autorizarea provizorie;
    c) audit in vederea acreditarii;
    d) acreditarea si acordarea titlului de "entitate a infrastructurii".
    Art. 13
    (1) In vederea acreditarii solicitantul transmite autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare urmatoarele documente:
    a) cerere pentru acreditare si acordarea titlului de "entitate a infrastructurii";
    b) opis al documentelor prezentate;
    c) fisa de prezentare, conform modelului din anexa nr. 2;
    d) documente care sa confirme respectarea criteriilor de evaluare prevazute in anexa nr. 3;
    e) protocol sau contract de parteneriat intre parti, daca este cazul;
    f) plan de afaceri pentru perioada de acreditare prevazuta;
    g) orice alte documente relevante prin care sa se evidentieze performantele entitatii.
    (2) Documentele trebuie sa fie semnate si stampilate de persoana autorizata de solicitant, care are obligatia sa asigure securitatea acestora.
    (3) Solicitantul are obligatia sa prezinte autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare si documente suplimentare, daca aceasta solicita.
    (4) Solicitantul poate retrage sau poate aduce completari la documentele prezentate, cu conditia notificarii scrise si acceptate de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (5) Documentele se pot depune pe parcursul intregului an calendaristic.
    Art. 14
    In vederea acreditarii si acordarii titlului de "entitate a infrastructurii", solicitantul/solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:
    a) sa detina fie titlu de proprietate asupra terenului si/sau cladirilor, fie un act de dobandire a dreptului de administrare asupra acestora pentru o perioada de cel putin:
    - 10 ani, pentru incubatoarele tehnologice si de afaceri;
    - 5 ani, pentru alte entitati ale infrastructurii;
    b) sa nu fie in una dintre urmatoarele situatii:
    - in procedura de dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara sau faliment;
    - in incapacitate de plata;
    - cu platile/conturile blocate in temeiul unei hotarari judecatoresti;
    - cu restante la plata impozitelor, taxelor si a celorlalte taxe datorate, dupa caz, bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;
    - sa fi fost sanctionati pentru declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    - au incalcat prevederile altui contract de finantare incheiat anterior cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sau cu o alta autoritate contractanta;
    - nu si-au indeplinit obligatiile asumate anterior ca "entitate a infrastructurii".
    Art. 15
    (1) Acreditarea si obtinerea titlului de "entitate a infrastructurii" se realizeaza in baza criteriilor generale si specifice de evaluare prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Criteriile generale de evaluare utilizate la acreditare, precum si la obtinerea titlului de "entitate a infrastructurii" urmaresc gradul de valorificare a rezultatelor cercetarii, cresterea cererii pentru cercetare, dezvoltarea intreprinderilor orientate catre tehnologii avansate.
    (3) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare stabileste punctajul atribuit fiecarui criteriu general si specific pentru evaluarea entitatilor din infrastructura.
    (4) Punctajul minim care trebuie obtinut in etapa prevazuta la art. 12 lit. a) de catre o entitate din infrastructura este de 70 de puncte dintr-un maximum de 100 de puncte.
    (5) Solicitantul care a obtinut cel putin punctajul minim urmeaza etapele prevazute la art. 12 lit. b), c) si d).
    Art. 16
    (1) Entitatile din infrastructura care au parcurs etapa prevazuta la art. 12 lit. a) functioneaza in baza certificatului de autorizare provizoriu acordat o singura data, pe o perioada de maximum 12 luni.
    (2) Entitatile din infrastructura care au primit certificat de autorizare provizoriu au obligatia sa depuna, in maximum 6 luni, un raport de activitate conform modelului stabilit de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si aprobat prin ordin al conducatorului acesteia.
    (3) In vederea acreditarii, pe durata autorizarii provizorii autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare efectueaza audituri de supraveghere in baza unor proceduri specifice proprii, aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) Pe baza rapoartelor de activitate si de audit autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare acrediteaza entitatea din infrastructura.
    Art. 17
    Entitatile din infrastructura sunt acreditate pe domenii de activitate.
    Art. 18
    (1) Dupa acreditare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare acorda titlul de "entitate a infrastructurii".
    (2) Titlul de "entitate a infrastructurii" se acorda prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Entitatile acreditate se inregistreaza in registrul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare si se publica pe site-ul acesteia.
    (4) Entitatile care au primit titlul de "entitate a infrastructurii" constituie Reteaua Nationala de Inovare si Transfer Tehnologic, denumita in continuare ReNITT.
    (5) Entitatile care au primit titlul de "entitate a infrastructurii" utilizeaza sigla ReNITT.
    Art. 19
    (1) Sigla este o reprezentare grafica care contine cuvantul "ReNITT", insotita de insemnele nationale.
    (2) Sigla ReNITT este prezentata in anexa nr. 4.
    (3) Este interzisa utilizarea siglei de catre entitatile care nu au titlul de "entitate a infrastructurii".
    Art. 20
    (1) In conditiile in care entitatea nu mai indeplineste criteriile generale si specifice de acreditare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare retrage titlul de "entitate a infrastructurii". Retragerea titlului de "entitate a infrastructurii" se face prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Retragerea titlului de "entitate a infrastructurii" atrage radierea entitatii din registrul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Retragerea titlului de "entitate a infrastructurii" nu afecteaza contractele entitatii aflate in derulare, cu obligatia ca aceasta sa notifice decizia autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare partilor contractante, in scris, in termen de 15 zile de la data retragerii titlului.
    Art. 21
    (1) Entitatile infrastructurii care urmeaza a fi reacreditate parcurg toate etapele specifice autorizarii provizorii si acreditarii.
    (2) Reacreditarea se efectueaza periodic, la intervale de maximum 5 ani.
    (3) In intervalul celor 5 ani, pana la reacreditare, se vor efectua audituri de supraveghere anuala la sediul entitatilor din infrastructura.
    Art. 22
    (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru fiecare dintre etapele procesului de evaluare in vederea acreditarii si obtinerii titlului de "entitate a infrastructurii" prevazute la art. 12, informeaza solicitantul asupra rezultatului obtinut la evaluare.
    (2) Solicitantul poate depune contestatie, in scris, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatului evaluarii de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare analizeaza si solutioneaza fiecare contestatie. Decizia luata este definitiva.
    (4) Raspunsul la contestatie se comunica, in scris, de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, celor implicati, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii.
    Art. 23
    (1) Costurile specifice activitatilor de evaluare, audit si acreditare/reacreditare sunt suportate de catre fiecare entitate din infrastructura.
    (2) Costurile se stabilesc in functie de gradul de complexitate al activitatilor desfasurate de catre entitatea din infrastructura, pe baza unor proceduri specifice proprii elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Costurile aferente activitatilor de evaluare, audit si acreditare/reacreditare pot fi:
    a) cheltuieli de deplasare, cazare;
    b) cheltuieli specifice serviciilor prestate de persoane juridice sau fizice, altele decat cele angajate ale autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau ale altor autoritati de stat;
    c) alte cheltuieli specifice.

    CAP. 4
    Finantarea entitatilor din infrastructura

    Art. 24
    (1) Sustinerea financiara pentru dezvoltarea infrastructurii, la nivel national, regional si local, se realizeaza din fondurile alocate in acest sens ministerelor, din fondurile administratiilor publice locale interesate, precum si din surse proprii ale acestora sau din alte surse atrase.
    (2) Sustinerea financiara a entitatilor infrastructurii din fonduri publice se poate realiza in cadrul unor programe regionale, nationale si internationale, conform cerintelor specifice ale acestora, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, sustine logistic si financiar, in sistem de cofinantare, constituirea si dezvoltarea entitatilor din infrastructura.
    Art. 25
    Entitatile infrastructurii pot realiza venituri proprii, cu respectarea legislatiei in vigoare, din:
    a) inchirierea de spatii, utilaje si echipamente in cazul incubatoarelor tehnologice si de afaceri;
    b) redevente, ca urmare a realizarii transferului tehnologic;
    c) consultanta si asistenta tehnica de specialitate;
    d) transmiterea drepturilor de proprietate intelectuala si exploatarea acestora;
    e) urmarirea modului de respectare a dreptului de exploatare a proprietatii intelectuale;
    f) alte venituri din prestarea serviciilor in domeniu.

    CAP. 5
    Categorii de servicii si activitati furnizate de entitatile din infrastructura

    Art. 26
    In functie de tipul de "entitate a infrastructurii", aceasta poate sa asigure agentilor economici si partenerilor acestora, pe baze contractuale, servicii de tipul:
    a) acces la infrastructura de comunicare:
    - centrale telefonice si servere performante, retea de calculatoare;
    - servicii de comunicare-informare, receptie, servicii postale, secretariat, cum ar fi: preluare mesaje, furnizare de informatii primare;
    - servicii auxiliare, cum ar fi: reparatii si intretinere curenta;
    - procesare, editare, multiplicare materiale promotionale;
    - proiectare si design pentru prezentari pe Internet;
    b) servicii specializate:
    - servicii de asistenta in afaceri pentru inovare si transfer tehnologic;
    - servicii de cercetare-dezvoltare;
    - servicii de informare tehnologica, audit tehnologic, veghe si prognoza tehnologica;
    - servicii de asistenta si consultanta pentru realizarea de modele experimentale si prototipuri;
    - servicii de asistenta si consultanta pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala;
    - servicii de asistenta si consultanta in domeniul legislativ la nivel national, european si international;
    c) servicii de paza si protocol, monitorizarea permanenta a accesului personalului autorizat;
    d) servicii de asistenta a agentilor economici si, in special, a intreprinderilor mici si mijlocii pentru:
    - obtinerea de fonduri in cadrul unor programe nationale si internationale;
    - identificarea partenerilor din mediul universitar si de cercetare;
    - asigurarea accesului la baze de date specializate;
    - informare cu privire la prioritatile nationale, regionale si locale.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Entitatile infrastructurii elaboreaza anual sau ori de cate ori este necesar rapoarte specifice domeniului pentru care au fost acreditate, din care sa rezulte performantele acestora, inclusiv ale entitatilor asistate, si le prezinta autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 28
    Entitatile existente la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, care au beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, vor fi evaluate in termen de 120 de zile in vederea acreditarii.
    Art. 29
    (1) Prevederile prezentelor norme nu se aplica parcurilor stiintifice si tehnologice. Constituirea, functionarea si autorizarea acestora se realizeaza distinct, prin acte normative specifice.
    (2) Entitatile din infrastructura care functioneaza in cadrul parcurilor stiintifice si tehnologice se supun prezentelor norme.
    Art. 30
    (1) Incalcarea prevederilor prezentelor norme atrage retragerea acreditarii si a titlului de "entitate a infrastructurii".
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare nu este raspunzatoare de efectele generate de incalcarea prezentelor norme de catre entitatile infrastructurii, raspunderea revenind exclusiv acestora.
    Art. 31
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                                 GLOSAR
                    de termeni si expresii utilizate

    1. Entitate - organizatie care poate fi descrisa si luata in considerare in mod individual.
    2. Acreditare - procedura prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare recunoaste oficial ca o entitate din infrastructura are competenta de a efectua sarcini specifice domeniului.
    3. Audit - examinare sistematica a unei entitati din infrastructura, efectuata de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, in scopul stabilirii conformitatii cu conditiile specificate pentru constituirea si functionarea entitatilor din infrastructura.
    4. Raport de audit - document emis de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, care atesta gradul in care entitatea supusa auditului indeplineste conditiile specificate pentru constituirea si functionarea entitatilor din infrastructura.
    5. Evaluare - ansamblul activitatilor efectuate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, in scopul de a determina, in mod direct sau indirect, daca sunt indeplinite conditiile specificate pentru constituirea si functionarea entitatilor din infrastructura.
    6. Raport de evaluare - document sintetic elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin care se atesta conformitatea unei entitati din infrastructura cu conditiile specificate si pe baza caruia entitatea respectiva poate fi autorizata provizoriu sau acreditata, isi poate mentine acreditarea o perioada de 5 ani sau isi poate reinnoi acreditarea.
    7. Titlu de "entitate a infrastructurii" - document emis de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, care confera unei entitati din infrastructura dreptul de a functiona, in perioada de valabilitate a acreditarii, in cadrul Retelei Nationale de Inovare si Transfer Tehnologic si de a utiliza sigla ReNITT.
    8. Centru incubator de afaceri inovativ - entitate din infrastructura a carei activitate este orientata in principal catre facilitarea initierii si dezvoltarii de noi intreprinderi inovative bazate pe tehnologie avansata.
    9. Centru de transfer tehnologic - entitate din infrastructura a carei activitate consta in stimularea inovarii si transferului tehnologic in scopul introducerii in circuitul economic a rezultatelor cercetarii, transformate in produse, procese si servicii noi sau imbunatatite.
    10. Centru de informare tehnologica - entitate din infrastructura care desfasoara activitati de diseminare a informatiilor referitoare la rezultatele cercetarii-dezvoltarii, documentare tehnologica si instruire a agentilor economici, in scopul stimularii valorificarii rezultatelor, crearii si dezvoltarii comportamentului inovativ al mediului socioeconomic.
    11. Oficiu de legatura cu industria - entitate din infrastructura al carei obiect de activitate consta in stabilirea, mentinerea si extinderea legaturilor dintre furnizorii rezultatelor cercetarii-dezvoltarii si mediul socioeconomic/agentii economici, in scopul facilitarii transferului tehnologic.
    12. Autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare - organul administratiei publice centrale de specialitate care exercita atributii in domeniul cercetarii-dezvoltarii la data acordarii titlului de "entitate a infrastructurii".

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                           FISA PREZENTARE
                           - Model-cadru -

    1. Informatii generale:
    a) date de identificare a initiatorului:
    - denumirea entitatii;
    - denumirea abreviata;
    - forma de organizare;
    - actul de constituire;
    - anul infiintarii/inregistrarii si numarul de inregistrare;
    - forma de proprietate;
    - codul fiscal;
    - sediul social (adresa, telefon, fax, e-mail, web);
    - reprezentant legal;
    - reprezentant (pentru entitatile care functioneaza cu autonomie financiara in cadrul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, universitatilor sau societatilor comerciale);
    b) capital social/patrimoniu (milioane lei);
    c) cifra de afaceri/venituri (din bilantul contabil)*1):
    - pentru ultimii 2 ani (realizat);
    - pentru anul curent si urmatorii ani (estimativ);
    d) sectoare, domenii si grupuri vizate si/sau implicate de entitate*2):
    - zona geografica ce trebuie acoperita;
    - grupul/grupurile-tinta;
    e) stadiul actual de dezvoltare al sectoarelor, domeniilor respective precizate la lit. d) (scurta prezentare);
    f) impactul activitatilor entitatii asupra domeniilor si sectoarelor precizate la lit. d) (scurta prezentare);
    g) beneficiarii directi ai entitatii:
    - existenti*3);
    - potentiali;
    h) date de identificare a institutiilor partenere;
    i) surse de finantare.

    2. Obiectivele entitatii:
    a) pe termen scurt si mediu;
    b) pe termen lung;
    c) ipoteze si riscuri asociate realizarii obiectivelor.

    3. Servicii ce urmeaza a fi furnizate:
    a) activitati specifice, in functie de tipul de entitate;
    b) stabilirea si detalierea activitatilor ce urmeaza a fi realizate de entitate*4);
    c) descrierea activitatii consultantilor/expertilor;
    d) precizarea responsabilitatilor entitatii in raportul cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si beneficiarii serviciilor prestate de catre aceasta;
    e) criterii de eligibilitate si selectie urmarite de entitate pentru tertele parti.

    4. Logistica/personal/echipamente/infrastructura*5):
    a) spatii;
    b) echipamente si infrastructura de comunicare;
    c) banci de date (create, achizitionate, acces);
    d) personal (CV);
    e) localizare in raport cu unitatile de cercetare-dezvoltare;
    f) indicatori de evaluare si monitorizare a inovarii si transferului tehnologic pentru domeniul si in spatiul vizat de entitate;
    g) specificarea modului de informare a autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare asupra informatiilor precizate la lit. f).

    5. Estimare a necesarului de resurse:
    a) necesar de personal, echipamente, bunuri, servicii, documentatie, suport logistic, spatii pentru birouri, alte contributii financiare (daca este cazul), in scopul asigurarii optime a serviciilor*6);
    b) in cazul procurarii de echipamente si/sau servicii:
    - se precizeaza caracteristicile tehnice ale acestora;
    - dupa caz, se specifica destinatia finala a echipamentelor achizitionate.

    6. Sistem relational:
    a) cu autoritati ale administratiei publice centrale si locale;
    b) cu mediul de afaceri;
    c) cu sistemul bancar;
    d) cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sau cu entitatile create de acesta;
    e) cu alte entitati similare.

    7. Performanta manageriala*7)

    8. Informatii suplimentare*8)
------------
    *1) Pentru entitatile care functioneaza cu autonomie financiara in cadrul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare/universitatilor se va prezenta o nota explicativa privind "contributia" acesteia, cifra de afaceri/venitul organizatiei gazda.
    *2) La nivel local/regional/national/international.
    *3) Se furnizeaza date suplimentare (se anexeaza).
    *4) Activitatile vor fi prezentate in ordinea importantei.
    *5) Se detaliaza.
    *6) Va fi furnizat maximul de detalii.
    *7) Propunere de strategie de dezvoltare a entitatii/masuri de valorificare a potentialului tehnologic acumulat/latent la nivelul spatiului/domeniului in care activeaza entitatea etc.
    *8) Experienta in domeniu, proiecte de succes etc.

    NOTA:
    1. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate solicita informatii suplimentare.
    2. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare elaboreaza instructiuni de completare a fazei de prezentare.
    3. Se vor anexa documente justificative.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                         CRITERII DE EVALUARE

    1. Criterii generale:
    a) incadrarea in conditiile de eligibilitate, conform normelor metodologice;
    b) structura, ponderea si calitatea serviciilor preconizate a fi prestate;
    c) planul de exploatare si/sau difuzare si/sau aplicare a rezultatelor de cercetare-dezvoltare;
    d) viabilitatea*1) planului de afaceri;
    e) structura, competenta tehnico-stiintifica, economica si de afaceri a partenerilor;
    f) potentialul tehnico-stiintific al grupurilor-tinta;
    g) potentialul de dezvoltare al agentilor economici vizati;
    h) impactul activitatilor entitatii asupra mediului economic si social;
    i) sustinerea din partea autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, a asociatiilor profesionale, a uniunilor patronale;
    j) experienta entitatii in domeniul de activitate.

    2. Criterii specifice:
    a) orientarea spre cerere, prin indicarea clara a utilizatorilor potentiali, a cerintelor acestora sau a segmentelor/niselor de piata vizate;
    b) contributia entitatii la competitivitatea industriei, parametrii de performanta ai rezultatelor;
    c) gradul de risc asociat activitatilor entitatii privind aplicarea rezultatelor de catre utilizatorii-tinta;
    d) implicarea diferitelor categorii de parteneri in corelare cu activitatile de baza ale entitatii;
    e) viabilitate financiara (capacitate de sustinere financiara si logistica a activitatilor entitatii; beneficii potentiale economice raportate la costurile asociate);
    f) calitatea planului de afaceri;
    g) calitatea obiectivelor entitatii*2);
    h) contributia la obiectivele specifice in domeniul inovarii si transferului tehnologic;
    i) cunoasterea situatiei curente si de perspectiva in domeniul vizat de entitate;
    j) contributia entitatii la dezvoltarea domeniului/spatiului vizat;
    k) credibilitatea si claritatea definirii etapelor de dezvoltare ale entitatii;
    l) calitatea managementului: competenta stiintifica/tehnica/economica, instrumente utilizate, experienta personalului, competenta in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala, competenta in conducerea de proiecte (inclusiv de investitii);
    m) planificarea resurselor aferente costurilor pentru activitatile entitatii si veniturile estimate ale acesteia;
    n) existenta unor surse sigure de finantare, inclusiv prin atragerea unor investitori strategici.
------------
    *1) Credibilitate tehnica si economica.
    *2) Corelat cu strategia de dezvoltare a entitatii in contextul dezvoltarii domeniului/spatiului vizat.

    ANEXA 4*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    Figura 1, reprezentand Sigla ReNITT, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 15 aprilie 2003, la pagina 12.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 406/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 406 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu