Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 128 din  5 februarie 2004

pentru aprobarea Programului national "Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 162 din 25 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 3 alin. (3), art. 41 lit. c), art. 85 si al art. 86 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Programul national "Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH", prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei,
                         cercetarii si tineretului,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            PROGRAMUL NATIONAL
"Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Statul stimuleaza si sustine efortul de inovare si de absorbtie a inovarii in economie si societate, la nivelul agentilor economici, prin crearea unui mediu favorabil dezvoltarii entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic.
    (2) Infrastructura de inovare si transfer tehnologic reprezinta ansamblul entitatilor constituite in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora, in scopul valorificarii rezultatelor cercetarii si dezvoltarii tehnologice.
    Art. 2
    Instrumentul prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sustine dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic este Programul national "Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH".
    Art. 3
    (1) Prin Programul national "Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH", denumit in continuare Program, statul acorda sprijin financiar si logistic pentru crearea si dezvoltarea entitatilor de inovare si transfer tehnologic.
    (2) Programul este structurat pe doua subprograme:
    a) subprogram pentru crearea si dezvoltarea de centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologica, oficii de legatura cu industria si altele asemenea;
    b) subprogram pentru crearea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice si de incubatoare tehnologice si de afaceri.
    (3) In cadrul Programului, alocarea fondurilor pentru sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic se realizeaza pe baza de proiect, in sistem competitional.
    (4) In cadrul Programului sunt sustinute financiar, in sistem de cofinantare, doua tipuri de proiecte:
    a) proiecte de constructie institutionala, prin care sunt sustinute achizitiile de bunuri, servicii si dotari independente de catre entitatea de transfer tehnologic, in vederea cresterii capacitatii acesteia de a realiza servicii tehnologice specifice;
    b) proiecte de servicii tehnologice, prin care sunt sustinute activitatile specifice entitatii de transfer tehnologic, cu exceptia parcurilor stiintifice si tehnologice, in vederea realizarii de servicii specializate.
    Art. 4
    Obiectivele generale ale Programului sunt:
    a) crearea si dezvoltarea de entitati de inovare si transfer tehnologic orientate tehnologic in scopul stimularii initiativelor inovative, sustinerii si dezvoltarii de intreprinderi inovative;
    b) crearea si dezvoltarea unei retele nationale de entitati ale infrastructurii de inovare si transfer tehnologic;
    c) modernizarea, extensia tehnologica si incadrarea activitatii de cercetare si dezvoltare tehnologica in procesul de reforma si restructurare economica;
    d) eficienta utilizarii resurselor umane si materiale din sistemul de cercetare-dezvoltare.
    Art. 5
    Obiectivele specifice ale Programului sunt:
    a) aplicarea si comercializarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica;
    b) cresterea gradului de utilizare a resurselor umane si materiale din cadrul unitatilor de cercetare-dezvoltare si asigurarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la serviciile tehnologice si infrastructura de cercetare-dezvoltare;
    c) sustinerea crearii si dezvoltarii de intreprinderi mici si mijlocii inovative;
    d) crearea si dezvoltarea de parteneriate intre potentialul tehnologic si cel antreprenorial.
    Art. 6
    (1) Programul este implementat de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu atributii si responsabilitati in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, astfel incat sa se urmareasca prioritatile de dezvoltare regionala si/sau pe sectoare ale economiei nationale.
    (2) Stabilirea "zonelor tinta" la nivel regional se realizeaza in baza evaluarii necesitatilor de dezvoltare socioeconomica a zonei, a potentialului de dezvoltare economica si de utilizare eficienta a resurselor din sistemul de stiinta si tehnologie.
    (3) Stabilirea sectoarelor prioritare ale economiei nationale se realizeaza in baza evaluarii atat a prioritatilor de dezvoltare economica si sociala, cat si a competentelor stiintifice pentru acel domeniu.
    (4) Pe perioada derularii Programului, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va colabora cu autoritati ale administratiei publice centrale si locale, organizatii patronale si asociatii profesionale.
    Art. 7
    Programul se adreseaza in special structurilor din unitatile de cercetare-dezvoltare care au capacitatea de a sprijini intreprinderile mici si mijlocii inovative din zonele/sectoarele cu potential de crestere economica.

    CAP. 2
    Bugetul Programului

    Art. 8
    (1) Programul are caracter multianual si se deruleaza pe perioada 2004 - 2007.
    (2) Programul este finantat de la bugetul de stat prin alocatii prevazute cu aceasta destinatie si in limita fondurilor aprobate anual prin bugetul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Bugetul Programului este de 1.000 miliarde lei.
    Art. 9
    (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare fundamenteaza, pe baza evaluarii rezultatelor obtinute in derularea Programului, valoarea alocatiei bugetare anuale la nivel de program si pentru fiecare subprogram.
    (2) Bugetul Programului se repartizeaza astfel:
    a) 5% din bugetul Programului se aloca pentru administrarea acestuia;
    b) 95% din bugetul Programului se constituie ca suport financiar nerambursabil pentru crearea si sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic.
    (3) Repartizarea bugetului Programului pe subprograme se face prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) Bugetul unui proiect finantat in cadrul Programului este:
    a) minimum 5.000 euro, echivalent in lei la data contractarii;
    b) maximum 500.000 euro, echivalent in lei la data contractarii.

    CAP. 3
    Implementarea Programului

    Art. 10
    (1) Conducerea Programului se realizeaza de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) In vederea asigurarii conducerii Programului de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, in cadrul acesteia se constituie o unitate de management a programului - UMP in structura directiei cu atributii in domeniul inovarii si transferului tehnologic, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat.
    (3) Activitatea UMP, pe intreaga perioada de implementare a Programului, se realizeaza in baza unui regulament propriu, aprobat de conducatorul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau de persoana desemnata de acesta.
    Art. 11
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin UMP, asigura elaborarea documentatiei si realizarea activitatilor specifice implementarii Programului, dintre care:
    a) stabilirea procedurilor de evaluare, selectare, contractare si monitorizare;
    b) stabilirea modului de raportare tehnico-financiara, monitorizare si evaluare a Programului;
    c) stabilirea procedurilor pentru acordarea asistentei financiare prevazute in Program;
    d) stabilirea contractelor-cadru dintre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si entitatile de inovare si transfer tehnologic.

    CAP. 4
    Conditii de eligibilitate in vederea participarii la competitie

    Art. 12
    (1) Entitatea de inovare si transfer tehnologic este eligibila pentru sustinerea financiara in baza unui proiect de constructie institutionala numai daca are autorizatie de functionare provizorie sau daca este acreditata in baza Hotararii Guvernului nr. 406/2003.
    (2) Entitatea de inovare si transfer tehnologic este eligibila pentru sustinerea financiara in baza unui proiect de servicii tehnologice numai daca este acreditata, in baza Hotararii Guvernului nr. 406/2003.
    Art. 13
    (1) Cheltuieli eligibile ce pot fi angajate din bugetul Programului pentru administrarea acestuia sunt:
    a) promovarea Programului la nivel national si regional prin editarea de materiale promotionale, publicitate, organizarea si/sau participarea la seminarii dedicate si altele asemenea;
    b) achizitionarea de servicii strict necesare implementarii, evaluarii Programului si proiectelor;
    c) participarea si/sau realizarea de programe de instruire, specifice Programului;
    d) dotari independente.
    (2) Cheltuieli eligibile ce pot fi angajate din bugetul Programului:
    a) pentru realizarea proiectelor de constructie institutionala:
    - amenajarea spatiilor in care entitatea de inovare si transfer tehnologic desfasoara activitati specifice;
    - achizitia de echipamente, utilaje, materiale si servicii;
    - alte categorii de cheltuieli, cu respectarea reglementarilor specifice domeniului de cercetare-dezvoltare si stimularea inovarii;
    b) pentru realizarea proiectelor de servicii tehnologice:
    - realizarea serviciilor tehnologice specializate pe domeniile pentru care entitatea de inovare si transfer tehnologic este acreditata;
    - asigurarea serviciilor si facilitatilor acordate la crearea si incubarea de intreprinderi mici si mijlocii inovative;
    - alte categorii de cheltuieli, cu respectarea reglementarilor specifice domeniului de cercetare-dezvoltare si stimularea inovarii.
    Art. 14
    Nu sunt cheltuieli eligibile:
    a) costurile salariale ale personalului angajat al entitatii de inovare si transfer tehnologic, pentru proiectele de constructie institutionala;
    b) achizitia sau concesionarea de terenuri si/sau cladiri;
    c) costurile directe cu activitatile de cercetare-dezvoltare, daca acestea sunt realizate de catre entitatea de inovare si transfer tehnologic.

    CAP. 5
    Monitorizarea, raportarea si evaluarea Programului

    Art. 15
    (1) UMP elaboreaza anual rapoarte tehnice, financiare si de evaluare privind stadiul de implementare a Programului.
    (2) UMP poate solicita servicii independente de audit, de evaluare a Programului si altele asemenea.
    Art. 16
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare avizeaza rapoartele privind implementarea Programului si informeaza asupra rezultatelor obtinute prin implementarea Programului.

    CAP. 6
    Derularea finantarii

    Art. 17
    (1) In contractele de finantare a proiectelor de constructie institutionala si de servicii tehnologice se prevad conditiile de efectuare a platilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) Alocarea nerambursabila a fondurilor contractate se realizeaza in mai multe transe.
    (3) Prima transa de finantare se acorda sub forma de avans, de pana la 30% din valoarea primei etape din planul de realizare a proiectului, dupa incheierea contractului de finantare, in maximum 30 de zile de la data semnarii acestuia, in conditiile legii.
    (4) Eliberarea transelor intermediare de finantare se realizeaza in baza informatiilor tehnice si financiare si a documentelor justificative.
    (5) Transa finala, reprezentand minimum 10% din fondurile alocate proiectului din bugetul Programului, se acorda in maximum 45 de zile dupa finalizarea proiectului.
    (6) Eliberarea transelor de finantare, cu exceptia transei acordate sub forma de avans, se realizeaza numai dupa ce solicitantul face dovada cheltuirii sumelor alocate in regim de cofinantare.
    Art. 18
    (1) Eliberarea primei transe din fondurile alocate proiectului din bugetul Programului se realizeaza in baza unei garantii constituite de catre solicitant in favoarea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) institutele nationale de cercetare-dezvoltare si institutiile de invatamant superior de stat.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 19
    (1) Solicitantul are intreaga responsabilitate asupra modului de utilizare a fondurilor alocate in cadrul proiectului conform legislatiei in vigoare.
    (2) In cazul neindeplinirii obligatiilor de catre solicitant, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate percepe penalitati, specificate prin contractul de finantare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 20
    Modul de organizare a competitiei, de evaluare, selectare, contractare, finantare si monitorizare a proiectelor se face in baza procedurilor specifice aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare dezvoltare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 128/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 128 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu