Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 128 din  5 februarie 2004

pentru aprobarea Programului national "Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 162 din 25 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 3 alin. (3), art. 41 lit. c), art. 85 si al art. 86 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Programul national "Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH", prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei,
                         cercetarii si tineretului,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            PROGRAMUL NATIONAL
"Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Statul stimuleaza si sustine efortul de inovare si de absorbtie a inovarii in economie si societate, la nivelul agentilor economici, prin crearea unui mediu favorabil dezvoltarii entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic.
    (2) Infrastructura de inovare si transfer tehnologic reprezinta ansamblul entitatilor constituite in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora, in scopul valorificarii rezultatelor cercetarii si dezvoltarii tehnologice.
    Art. 2
    Instrumentul prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sustine dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic este Programul national "Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH".
    Art. 3
    (1) Prin Programul national "Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH", denumit in continuare Program, statul acorda sprijin financiar si logistic pentru crearea si dezvoltarea entitatilor de inovare si transfer tehnologic.
    (2) Programul este structurat pe doua subprograme:
    a) subprogram pentru crearea si dezvoltarea de centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologica, oficii de legatura cu industria si altele asemenea;
    b) subprogram pentru crearea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice si de incubatoare tehnologice si de afaceri.
    (3) In cadrul Programului, alocarea fondurilor pentru sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic se realizeaza pe baza de proiect, in sistem competitional.
    (4) In cadrul Programului sunt sustinute financiar, in sistem de cofinantare, doua tipuri de proiecte:
    a) proiecte de constructie institutionala, prin care sunt sustinute achizitiile de bunuri, servicii si dotari independente de catre entitatea de transfer tehnologic, in vederea cresterii capacitatii acesteia de a realiza servicii tehnologice specifice;
    b) proiecte de servicii tehnologice, prin care sunt sustinute activitatile specifice entitatii de transfer tehnologic, cu exceptia parcurilor stiintifice si tehnologice, in vederea realizarii de servicii specializate.
    Art. 4
    Obiectivele generale ale Programului sunt:
    a) crearea si dezvoltarea de entitati de inovare si transfer tehnologic orientate tehnologic in scopul stimularii initiativelor inovative, sustinerii si dezvoltarii de intreprinderi inovative;
    b) crearea si dezvoltarea unei retele nationale de entitati ale infrastructurii de inovare si transfer tehnologic;
    c) modernizarea, extensia tehnologica si incadrarea activitatii de cercetare si dezvoltare tehnologica in procesul de reforma si restructurare economica;
    d) eficienta utilizarii resurselor umane si materiale din sistemul de cercetare-dezvoltare.
    Art. 5
    Obiectivele specifice ale Programului sunt:
    a) aplicarea si comercializarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica;
    b) cresterea gradului de utilizare a resurselor umane si materiale din cadrul unitatilor de cercetare-dezvoltare si asigurarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la serviciile tehnologice si infrastructura de cercetare-dezvoltare;
    c) sustinerea crearii si dezvoltarii de intreprinderi mici si mijlocii inovative;
    d) crearea si dezvoltarea de parteneriate intre potentialul tehnologic si cel antreprenorial.
    Art. 6
    (1) Programul este implementat de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu atributii si responsabilitati in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, astfel incat sa se urmareasca prioritatile de dezvoltare regionala si/sau pe sectoare ale economiei nationale.
    (2) Stabilirea "zonelor tinta" la nivel regional se realizeaza in baza evaluarii necesitatilor de dezvoltare socioeconomica a zonei, a potentialului de dezvoltare economica si de utilizare eficienta a resurselor din sistemul de stiinta si tehnologie.
    (3) Stabilirea sectoarelor prioritare ale economiei nationale se realizeaza in baza evaluarii atat a prioritatilor de dezvoltare economica si sociala, cat si a competentelor stiintifice pentru acel domeniu.
    (4) Pe perioada derularii Programului, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va colabora cu autoritati ale administratiei publice centrale si locale, organizatii patronale si asociatii profesionale.
    Art. 7
    Programul se adreseaza in special structurilor din unitatile de cercetare-dezvoltare care au capacitatea de a sprijini intreprinderile mici si mijlocii inovative din zonele/sectoarele cu potential de crestere economica.

    CAP. 2
    Bugetul Programului

    Art. 8
    (1) Programul are caracter multianual si se deruleaza pe perioada 2004 - 2007.
    (2) Programul este finantat de la bugetul de stat prin alocatii prevazute cu aceasta destinatie si in limita fondurilor aprobate anual prin bugetul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Bugetul Programului este de 1.000 miliarde lei.
    Art. 9
    (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare fundamenteaza, pe baza evaluarii rezultatelor obtinute in derularea Programului, valoarea alocatiei bugetare anuale la nivel de program si pentru fiecare subprogram.
    (2) Bugetul Programului se repartizeaza astfel:
    a) 5% din bugetul Programului se aloca pentru administrarea acestuia;
    b) 95% din bugetul Programului se constituie ca suport financiar nerambursabil pentru crearea si sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic.
    (3) Repartizarea bugetului Programului pe subprograme se face prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) Bugetul unui proiect finantat in cadrul Programului este:
    a) minimum 5.000 euro, echivalent in lei la data contractarii;
    b) maximum 500.000 euro, echivalent in lei la data contractarii.

    CAP. 3
    Implementarea Programului

    Art. 10
    (1) Conducerea Programului se realizeaza de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) In vederea asigurarii conducerii Programului de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, in cadrul acesteia se constituie o unitate de management a programului - UMP in structura directiei cu atributii in domeniul inovarii si transferului tehnologic, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat.
    (3) Activitatea UMP, pe intreaga perioada de implementare a Programului, se realizeaza in baza unui regulament propriu, aprobat de conducatorul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau de persoana desemnata de acesta.
    Art. 11
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin UMP, asigura elaborarea documentatiei si realizarea activitatilor specifice implementarii Programului, dintre care:
    a) stabilirea procedurilor de evaluare, selectare, contractare si monitorizare;
    b) stabilirea modului de raportare tehnico-financiara, monitorizare si evaluare a Programului;
    c) stabilirea procedurilor pentru acordarea asistentei financiare prevazute in Program;
    d) stabilirea contractelor-cadru dintre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si entitatile de inovare si transfer tehnologic.

    CAP. 4
    Conditii de eligibilitate in vederea participarii la competitie

    Art. 12
    (1) Entitatea de inovare si transfer tehnologic este eligibila pentru sustinerea financiara in baza unui proiect de constructie institutionala numai daca are autorizatie de functionare provizorie sau daca este acreditata in baza Hotararii Guvernului nr. 406/2003.
    (2) Entitatea de inovare si transfer tehnologic este eligibila pentru sustinerea financiara in baza unui proiect de servicii tehnologice numai daca este acreditata, in baza Hotararii Guvernului nr. 406/2003.
    Art. 13
    (1) Cheltuieli eligibile ce pot fi angajate din bugetul Programului pentru administrarea acestuia sunt:
    a) promovarea Programului la nivel national si regional prin editarea de materiale promotionale, publicitate, organizarea si/sau participarea la seminarii dedicate si altele asemenea;
    b) achizitionarea de servicii strict necesare implementarii, evaluarii Programului si proiectelor;
    c) participarea si/sau realizarea de programe de instruire, specifice Programului;
    d) dotari independente.
    (2) Cheltuieli eligibile ce pot fi angajate din bugetul Programului:
    a) pentru realizarea proiectelor de constructie institutionala:
    - amenajarea spatiilor in care entitatea de inovare si transfer tehnologic desfasoara activitati specifice;
    - achizitia de echipamente, utilaje, materiale si servicii;
    - alte categorii de cheltuieli, cu respectarea reglementarilor specifice domeniului de cercetare-dezvoltare si stimularea inovarii;
    b) pentru realizarea proiectelor de servicii tehnologice:
    - realizarea serviciilor tehnologice specializate pe domeniile pentru care entitatea de inovare si transfer tehnologic este acreditata;
    - asigurarea serviciilor si facilitatilor acordate la crearea si incubarea de intreprinderi mici si mijlocii inovative;
    - alte categorii de cheltuieli, cu respectarea reglementarilor specifice domeniului de cercetare-dezvoltare si stimularea inovarii.
    Art. 14
    Nu sunt cheltuieli eligibile:
    a) costurile salariale ale personalului angajat al entitatii de inovare si transfer tehnologic, pentru proiectele de constructie institutionala;
    b) achizitia sau concesionarea de terenuri si/sau cladiri;
    c) costurile directe cu activitatile de cercetare-dezvoltare, daca acestea sunt realizate de catre entitatea de inovare si transfer tehnologic.

    CAP. 5
    Monitorizarea, raportarea si evaluarea Programului

    Art. 15
    (1) UMP elaboreaza anual rapoarte tehnice, financiare si de evaluare privind stadiul de implementare a Programului.
    (2) UMP poate solicita servicii independente de audit, de evaluare a Programului si altele asemenea.
    Art. 16
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare avizeaza rapoartele privind implementarea Programului si informeaza asupra rezultatelor obtinute prin implementarea Programului.

    CAP. 6
    Derularea finantarii

    Art. 17
    (1) In contractele de finantare a proiectelor de constructie institutionala si de servicii tehnologice se prevad conditiile de efectuare a platilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) Alocarea nerambursabila a fondurilor contractate se realizeaza in mai multe transe.
    (3) Prima transa de finantare se acorda sub forma de avans, de pana la 30% din valoarea primei etape din planul de realizare a proiectului, dupa incheierea contractului de finantare, in maximum 30 de zile de la data semnarii acestuia, in conditiile legii.
    (4) Eliberarea transelor intermediare de finantare se realizeaza in baza informatiilor tehnice si financiare si a documentelor justificative.
    (5) Transa finala, reprezentand minimum 10% din fondurile alocate proiectului din bugetul Programului, se acorda in maximum 45 de zile dupa finalizarea proiectului.
    (6) Eliberarea transelor de finantare, cu exceptia transei acordate sub forma de avans, se realizeaza numai dupa ce solicitantul face dovada cheltuirii sumelor alocate in regim de cofinantare.
    Art. 18
    (1) Eliberarea primei transe din fondurile alocate proiectului din bugetul Programului se realizeaza in baza unei garantii constituite de catre solicitant in favoarea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) institutele nationale de cercetare-dezvoltare si institutiile de invatamant superior de stat.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 19
    (1) Solicitantul are intreaga responsabilitate asupra modului de utilizare a fondurilor alocate in cadrul proiectului conform legislatiei in vigoare.
    (2) In cazul neindeplinirii obligatiilor de catre solicitant, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate percepe penalitati, specificate prin contractul de finantare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 20
    Modul de organizare a competitiei, de evaluare, selectare, contractare, finantare si monitorizare a proiectelor se face in baza procedurilor specifice aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare dezvoltare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 128/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 128 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu