Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 128 din  5 februarie 2004

pentru aprobarea Programului national "Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 162 din 25 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 3 alin. (3), art. 41 lit. c), art. 85 si al art. 86 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Programul national "Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH", prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei,
                         cercetarii si tineretului,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            PROGRAMUL NATIONAL
"Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Statul stimuleaza si sustine efortul de inovare si de absorbtie a inovarii in economie si societate, la nivelul agentilor economici, prin crearea unui mediu favorabil dezvoltarii entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic.
    (2) Infrastructura de inovare si transfer tehnologic reprezinta ansamblul entitatilor constituite in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora, in scopul valorificarii rezultatelor cercetarii si dezvoltarii tehnologice.
    Art. 2
    Instrumentul prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sustine dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic este Programul national "Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH".
    Art. 3
    (1) Prin Programul national "Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH", denumit in continuare Program, statul acorda sprijin financiar si logistic pentru crearea si dezvoltarea entitatilor de inovare si transfer tehnologic.
    (2) Programul este structurat pe doua subprograme:
    a) subprogram pentru crearea si dezvoltarea de centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologica, oficii de legatura cu industria si altele asemenea;
    b) subprogram pentru crearea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice si de incubatoare tehnologice si de afaceri.
    (3) In cadrul Programului, alocarea fondurilor pentru sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic se realizeaza pe baza de proiect, in sistem competitional.
    (4) In cadrul Programului sunt sustinute financiar, in sistem de cofinantare, doua tipuri de proiecte:
    a) proiecte de constructie institutionala, prin care sunt sustinute achizitiile de bunuri, servicii si dotari independente de catre entitatea de transfer tehnologic, in vederea cresterii capacitatii acesteia de a realiza servicii tehnologice specifice;
    b) proiecte de servicii tehnologice, prin care sunt sustinute activitatile specifice entitatii de transfer tehnologic, cu exceptia parcurilor stiintifice si tehnologice, in vederea realizarii de servicii specializate.
    Art. 4
    Obiectivele generale ale Programului sunt:
    a) crearea si dezvoltarea de entitati de inovare si transfer tehnologic orientate tehnologic in scopul stimularii initiativelor inovative, sustinerii si dezvoltarii de intreprinderi inovative;
    b) crearea si dezvoltarea unei retele nationale de entitati ale infrastructurii de inovare si transfer tehnologic;
    c) modernizarea, extensia tehnologica si incadrarea activitatii de cercetare si dezvoltare tehnologica in procesul de reforma si restructurare economica;
    d) eficienta utilizarii resurselor umane si materiale din sistemul de cercetare-dezvoltare.
    Art. 5
    Obiectivele specifice ale Programului sunt:
    a) aplicarea si comercializarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica;
    b) cresterea gradului de utilizare a resurselor umane si materiale din cadrul unitatilor de cercetare-dezvoltare si asigurarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la serviciile tehnologice si infrastructura de cercetare-dezvoltare;
    c) sustinerea crearii si dezvoltarii de intreprinderi mici si mijlocii inovative;
    d) crearea si dezvoltarea de parteneriate intre potentialul tehnologic si cel antreprenorial.
    Art. 6
    (1) Programul este implementat de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu atributii si responsabilitati in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, astfel incat sa se urmareasca prioritatile de dezvoltare regionala si/sau pe sectoare ale economiei nationale.
    (2) Stabilirea "zonelor tinta" la nivel regional se realizeaza in baza evaluarii necesitatilor de dezvoltare socioeconomica a zonei, a potentialului de dezvoltare economica si de utilizare eficienta a resurselor din sistemul de stiinta si tehnologie.
    (3) Stabilirea sectoarelor prioritare ale economiei nationale se realizeaza in baza evaluarii atat a prioritatilor de dezvoltare economica si sociala, cat si a competentelor stiintifice pentru acel domeniu.
    (4) Pe perioada derularii Programului, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va colabora cu autoritati ale administratiei publice centrale si locale, organizatii patronale si asociatii profesionale.
    Art. 7
    Programul se adreseaza in special structurilor din unitatile de cercetare-dezvoltare care au capacitatea de a sprijini intreprinderile mici si mijlocii inovative din zonele/sectoarele cu potential de crestere economica.

    CAP. 2
    Bugetul Programului

    Art. 8
    (1) Programul are caracter multianual si se deruleaza pe perioada 2004 - 2007.
    (2) Programul este finantat de la bugetul de stat prin alocatii prevazute cu aceasta destinatie si in limita fondurilor aprobate anual prin bugetul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Bugetul Programului este de 1.000 miliarde lei.
    Art. 9
    (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare fundamenteaza, pe baza evaluarii rezultatelor obtinute in derularea Programului, valoarea alocatiei bugetare anuale la nivel de program si pentru fiecare subprogram.
    (2) Bugetul Programului se repartizeaza astfel:
    a) 5% din bugetul Programului se aloca pentru administrarea acestuia;
    b) 95% din bugetul Programului se constituie ca suport financiar nerambursabil pentru crearea si sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic.
    (3) Repartizarea bugetului Programului pe subprograme se face prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) Bugetul unui proiect finantat in cadrul Programului este:
    a) minimum 5.000 euro, echivalent in lei la data contractarii;
    b) maximum 500.000 euro, echivalent in lei la data contractarii.

    CAP. 3
    Implementarea Programului

    Art. 10
    (1) Conducerea Programului se realizeaza de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) In vederea asigurarii conducerii Programului de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, in cadrul acesteia se constituie o unitate de management a programului - UMP in structura directiei cu atributii in domeniul inovarii si transferului tehnologic, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat.
    (3) Activitatea UMP, pe intreaga perioada de implementare a Programului, se realizeaza in baza unui regulament propriu, aprobat de conducatorul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau de persoana desemnata de acesta.
    Art. 11
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin UMP, asigura elaborarea documentatiei si realizarea activitatilor specifice implementarii Programului, dintre care:
    a) stabilirea procedurilor de evaluare, selectare, contractare si monitorizare;
    b) stabilirea modului de raportare tehnico-financiara, monitorizare si evaluare a Programului;
    c) stabilirea procedurilor pentru acordarea asistentei financiare prevazute in Program;
    d) stabilirea contractelor-cadru dintre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si entitatile de inovare si transfer tehnologic.

    CAP. 4
    Conditii de eligibilitate in vederea participarii la competitie

    Art. 12
    (1) Entitatea de inovare si transfer tehnologic este eligibila pentru sustinerea financiara in baza unui proiect de constructie institutionala numai daca are autorizatie de functionare provizorie sau daca este acreditata in baza Hotararii Guvernului nr. 406/2003.
    (2) Entitatea de inovare si transfer tehnologic este eligibila pentru sustinerea financiara in baza unui proiect de servicii tehnologice numai daca este acreditata, in baza Hotararii Guvernului nr. 406/2003.
    Art. 13
    (1) Cheltuieli eligibile ce pot fi angajate din bugetul Programului pentru administrarea acestuia sunt:
    a) promovarea Programului la nivel national si regional prin editarea de materiale promotionale, publicitate, organizarea si/sau participarea la seminarii dedicate si altele asemenea;
    b) achizitionarea de servicii strict necesare implementarii, evaluarii Programului si proiectelor;
    c) participarea si/sau realizarea de programe de instruire, specifice Programului;
    d) dotari independente.
    (2) Cheltuieli eligibile ce pot fi angajate din bugetul Programului:
    a) pentru realizarea proiectelor de constructie institutionala:
    - amenajarea spatiilor in care entitatea de inovare si transfer tehnologic desfasoara activitati specifice;
    - achizitia de echipamente, utilaje, materiale si servicii;
    - alte categorii de cheltuieli, cu respectarea reglementarilor specifice domeniului de cercetare-dezvoltare si stimularea inovarii;
    b) pentru realizarea proiectelor de servicii tehnologice:
    - realizarea serviciilor tehnologice specializate pe domeniile pentru care entitatea de inovare si transfer tehnologic este acreditata;
    - asigurarea serviciilor si facilitatilor acordate la crearea si incubarea de intreprinderi mici si mijlocii inovative;
    - alte categorii de cheltuieli, cu respectarea reglementarilor specifice domeniului de cercetare-dezvoltare si stimularea inovarii.
    Art. 14
    Nu sunt cheltuieli eligibile:
    a) costurile salariale ale personalului angajat al entitatii de inovare si transfer tehnologic, pentru proiectele de constructie institutionala;
    b) achizitia sau concesionarea de terenuri si/sau cladiri;
    c) costurile directe cu activitatile de cercetare-dezvoltare, daca acestea sunt realizate de catre entitatea de inovare si transfer tehnologic.

    CAP. 5
    Monitorizarea, raportarea si evaluarea Programului

    Art. 15
    (1) UMP elaboreaza anual rapoarte tehnice, financiare si de evaluare privind stadiul de implementare a Programului.
    (2) UMP poate solicita servicii independente de audit, de evaluare a Programului si altele asemenea.
    Art. 16
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare avizeaza rapoartele privind implementarea Programului si informeaza asupra rezultatelor obtinute prin implementarea Programului.

    CAP. 6
    Derularea finantarii

    Art. 17
    (1) In contractele de finantare a proiectelor de constructie institutionala si de servicii tehnologice se prevad conditiile de efectuare a platilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) Alocarea nerambursabila a fondurilor contractate se realizeaza in mai multe transe.
    (3) Prima transa de finantare se acorda sub forma de avans, de pana la 30% din valoarea primei etape din planul de realizare a proiectului, dupa incheierea contractului de finantare, in maximum 30 de zile de la data semnarii acestuia, in conditiile legii.
    (4) Eliberarea transelor intermediare de finantare se realizeaza in baza informatiilor tehnice si financiare si a documentelor justificative.
    (5) Transa finala, reprezentand minimum 10% din fondurile alocate proiectului din bugetul Programului, se acorda in maximum 45 de zile dupa finalizarea proiectului.
    (6) Eliberarea transelor de finantare, cu exceptia transei acordate sub forma de avans, se realizeaza numai dupa ce solicitantul face dovada cheltuirii sumelor alocate in regim de cofinantare.
    Art. 18
    (1) Eliberarea primei transe din fondurile alocate proiectului din bugetul Programului se realizeaza in baza unei garantii constituite de catre solicitant in favoarea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) institutele nationale de cercetare-dezvoltare si institutiile de invatamant superior de stat.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 19
    (1) Solicitantul are intreaga responsabilitate asupra modului de utilizare a fondurilor alocate in cadrul proiectului conform legislatiei in vigoare.
    (2) In cazul neindeplinirii obligatiilor de catre solicitant, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate percepe penalitati, specificate prin contractul de finantare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 20
    Modul de organizare a competitiei, de evaluare, selectare, contractare, finantare si monitorizare a proiectelor se face in baza procedurilor specifice aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare dezvoltare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 128/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 128 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu