Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.376 din 25.05.2017

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 433 din 12 iunie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 13 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN are ca activitate principală acordarea din fonduri proprii a finanţărilor, garanţiilor şi asumarea angajamentelor de garantare sau finanţare, precum şi orice alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii, definite potrivit legii, precum şi de alte categorii de solicitanţi prevăzuţi în lege şi în actul său constitutiv, de la bănci sau din alte surse. 2. Articolul 7 se abrogă. 3. În tot cuprinsul hotărârii, denumirea „Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Finanţelor Publice". 4. Anexa „Act constitutiv al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. Articolul II Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 13 februarie 2006, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRUSORIN MIHAI GRINDEANUContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Viorel ŞtefanViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Sevil ShhaidehMinistrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,Alexandru PetrescuMinistrul delegat pentru fonduri europene,Rovana PlumbMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Petre DaeaANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001) ACT CONSTITUTIV al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN Capitolul IDenumirea, forma juridică, sediul şi durata societăţii Articolul 1(1) Denumirea societăţii este Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN sau Fondul. (2) În toate documentele oficiale emise de Fond vor fi prevăzute, conform legii, denumirea, forma juridică, capitalul social subscris şi vărsat, sediul social, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare fiscală şi emblema. Aceste informaţii vor fi publicate şi pe pagina web a Fondului. Articolul 2F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN este instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu: a)prevederile cap. IV din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; b)dispoziţiile prezentei hotărâri; c)dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d)prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare; e)clauzele prezentului act constitutiv; f)prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al Fondului; g)celelalte reglementări legale în vigoare aplicabile Fondului. Articolul 3(1) Sediul social al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN este în România, municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, şi poate fi mutat cu aprobarea acţionarului, la propunerea consiliului de administraţie al Fondului.(2) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate înfiinţa/desfiinţa filiale şi unităţi teritoriale fără personalitate juridică.(3) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate majora sau diminua capitalul filialelor, în condiţiile legii. Articolul 4Durata de funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN este nelimitată. Capitolul IIMisiunea şi obiectul de activitate Articolul 5(1) Misiunea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN constă în îmbunătăţirea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii.(2) FNGCIMM S.A. - IFN îşi desfăşoară activitatea în nume şi în cont propriu, prestând pentru persoanele juridice legal constituite, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii, servicii financiare de natura finanţărilor, garanţiilor şi asumarea angajamentelor de finanţare sau de garantare a creditelor, precum şi a oricăror altor instrumente de finanţare necesare punerii în aplicare a obiectului specific de activitate al acestora, în condiţiile legii.(3) FNGCIMM S.A. - IFN poate fi mandatat de către Ministerul Finanţelor Publice să desfăşoare, în numele şi în contul statului, activităţi specifice de garantare în scopul derulării unor programe guvernamentale pentru susţinerea unor sectoare ale economiei naţionale.(4) FNGCIMM S.A. - IFN poate desfăşura activităţi specifice de finanţare, cofinanţare, garantare, din fonduri încredinţate, conform prevederilor legale şi regulamentelor aferente, de autorităţi publice centrale, autorităţi de management sau instituţii financiare internaţionale, în condiţiile prevăzute de actele normative emise în vederea derulării acestor operaţiuni.(5) Măsurile de sprijin susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau de minimis vor fi acordate numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat.(6) FNGCIMM S.A. - IFN colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public pe baza unor protocoale, în limita atribuţiilor ce le revin potrivit legii, în condiţii de reciprocitate, pentru furnizarea informaţiilor necesare pentru realizarea misiunii şi obiectului său de activitate. Articolul 6(1) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN are drept obiect principal de activitate acordarea din fonduri proprii a finanţărilor, garanţiilor şi asumarea angajamentelor de garantare a creditelor şi a altor instrumente de finanţare entităţilor prevăzute la art. 5 alin. (2), clasa CAEN 6492 - Alte activităţi de creditare. (2) Activităţile secundare care pot fi desfăşurate de Fond sunt:a)acordarea din fonduri proprii a finanţărilor şi asumarea angajamentelor de finanţare a entităţilor prevăzute la art. 5 alin. (2), clasa CAEN 6492 - Alte activităţi de creditare; b)servicii de informare şi consultanţă pentru întreprinderile mici şi mijlocii, referitoare la realizarea activităţilor de garantare şi finanţare, CAEN 7022; c)activităţi auxiliare intermedierilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase - administrarea programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, CAEN 6619, numai în măsura în care aceste activităţi sunt legate de activităţile de garantare şi finanţare; d)administrarea de fonduri publice, în scopul implementării politicilor naţionale referitoare la sprijinirea mediului de afaceri, CAEN 6630; e)alte activităţi de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a., CAEN 8299; f)activităţi de studiere a pieţei si de sondare a opiniei publice, CAEN 7320. Articolul 7F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate acorda finanţări, cofinanţări, garanţii personale, potrivit normelor şi procedurilor sale interne de lucru. Articolul 8(1) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate administra fonduri încredinţate de autorităţi publice centrale, autorităţi de management sau instituţii financiare internaţionale; în acest sens, F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate, fără a se limita la acestea, să implementeze instrumente financiare printr-o structură proprie de tip fond de fonduri; F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate avea şi calitatea de organism de implementare a unor produse specifice ale instrumentelor financiare.(2) Activităţile specifice de finanţare, cofinanţare şi garantare se vor derula potrivit reglementărilor emise în acest sens.(3) Creanţele rezultate în urma desfăşurării activităţilor specifice prevăzute la alin. (2) au regimul stabilit prin actele normative pe baza cărora au fost acordate finanţările, cofinanţările şi garanţiile. Recuperarea acestora se va efectua în condiţiile menţionate în cuprinsul acestor acte normative.(4) Noţiunea de „fonduri în administrare" defineşte fonduri puse la dispoziţie de către o altă entitate, în vederea acordării de garanţii pentru scopurile/obiectivele stabilite de acele entităţi, fără însă a se confunda cu împrumuturile pentru societate, care sunt surse atrase în vederea desfăşurării activităţii în interes propriu al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN. Capitolul IIICapitalul social Articolul 9(1) Capitalul social al Fondului este de 931.292.300 lei, fiind împărţit în 9.312.923 de acţiuni nominative şi indivizibile, fiecare acţiune având o valoare nominală de 100 lei; acestea aparţin în totalitate statului român până la o eventuală transmitere a lor către terţi, în condiţiile legii. (2) Majorarea capitalului social se face potrivit legii. Numai autorităţile publice şi instituţiile financiare interne şi internaţionale pot participa la capitalul social, statul rămânând acţionar majoritar al societăţii. Articolul 10(1) Calitatea actuală de acţionar unic conferă statului, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prerogativa de a exercita toate drepturile şi de a executa toate obligaţiile care decurg din această calitate, respectând, în relaţia cu societatea şi filialele sale, principiul investitorului privat prudent în economia de piaţă.(2) Patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii ale acţionarului unic. (3) Acţiunile nominative emise de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN sunt în formă dematerializată, evidenţiate în registrul acţionarilor. (4) Evidenţa acţiunilor se ţine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul Fondului, sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie. (5) Obligaţiile F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, asumate pe seama fondurilor proprii, sunt garantate cu patrimoniul social al acestuia. Articolul 11(1) Acţiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului social nu pot avea valoarea nominală mai mică decât cea iniţială şi vor putea fi transferate sau vândute numai autorităţilor publice şi/sau instituţiilor financiare interne şi internaţionale. Acţionarul, prin reprezentantul său, va fixa cuantumul noilor emisiuni şi criteriile de subscriere. (2) Acţiunile sunt indivizibile, iar F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. (3) Dacă sunt mai mulţi proprietari indivizi asupra unei acţiuni, aceştia vor trebui să delege o singură persoană pentru a exercita dreptul derivând din proprietatea ei. (4) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN va evidenţia în registrul acţionarilor, după caz, denumirea, precum şi sediul acţionarilor cu acţiuni nominative şi va elibera certificate de proprietate, sub semnătura a 2 membri ai consiliului de administraţie. Articolul 12F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate emite obligaţiuni prin ofertă publică adresată investitorilor calificaţi, în înţelesul legislaţiei privind piaţa de capital, şi poate contracta împrumuturi de la bănci/instituţii financiare, cu respectarea prevederilor legale în acest domeniu. Articolul 13Acoperirea riscurilor financiare care decurg din activitatea desfăşurată de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN se face din fondurile acestuia sau prin alte modalităţi prevăzute de lege. Capitolul IVConducere şi administrare Articolul 14(1) Statul, reprezentat conform art. 10 alin. (1), deţine în prezent calitatea de unic acţionar al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN. (2) În această calitate, statul, prin reprezentantul său, exercită atribuţiile adunării generale a acţionarilor astfel:a)aprobă strategia F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN; b)aprobă completarea/modificarea obiectului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN şi orice alte modificări ale actului constitutiv al acestuia; c)numeşte şi revocă membrii consiliului de administraţie, desemnând pe unul dintre membrii neexecutivi preşedinte al acestuia, şi aprobă clauzele contractului de mandat; d)stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite preşedintelui consiliului de administraţie, a directorului general, a directorului general adjunct şi a directorului financiar/ economic, precum şi nivelul indemnizaţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie; e)se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN de către aceştia; f)aprobă situaţiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor şi a raportului de audit financiar; g)aprobă repartizarea profitului, conform legii; h)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, care include nivelul maxim estimat al pierderilor din activitatea de garantare şi finanţare, programul de activitate şi programul de investiţii pe exerciţiul financiar următor; i)aprobă competenţele de acordare a garanţiilor şi finanţărilor pe diferite niveluri de structuri organizatorice, precum şi politica de risc şi cerinţele prudenţiale în activitatea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN; j)aprobă participarea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN la constituirea de noi persoane juridice, la participarea la capitalul social al altor societăţi sau la asocierea în vederea realizării obiectului de activitate cu alte persoane fizice ori juridice din ţară sau străinătate; k)aprobă mutarea sediului social; l)aprobă înfiinţarea ori desfiinţarea de unităţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, în condiţiile legii; m)aprobă modificarea capitalului social al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN; n)aprobă dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte societăţi ori instituţii financiare sau lichidarea, în condiţiile legii; o)aprobă emiterea de obligaţiuni, conform legii; p)numeşte şi revocă auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit financiar; q)adoptă orice altă hotărâre, potrivit prevederilor legale şi prezentului act constitutiv. (3) Adunarea generală a acţionarilor poate delega consiliului de administraţie îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. k) şi l).(4) Adunarea generală a acţionarilor se poate ţine şi prin corespondenţă, conform legii. În acest caz, documentele ce se supun aprobării se transmit de către societate reprezentantului acţionarului unic, care se pronunţă asupra lor şi comunică Fondului hotărârile adoptate. Articolul 15(1) FNGCIMM S.A. - IFN. este administrat în sistem unitar şi condus de un consiliu de administraţie numit de adunarea generală a acţionarilor, format din 9 membri. (2) Numirea membrilor consiliului de administraţie al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire în condiţiile legii. Administratorii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de reglementările legale, la numire şi în timpul mandatului, inclusiv cele aplicabile instituţiilor financiare nebancare.(3) În caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administrator, completarea locurilor vacante se face pe funcţia respectivă şi numai până la expirarea mandatului celor înlocuiţi, în condiţiile legii. (4) Membrii Consiliului de administraţie al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN nu pot să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de altă natură care i-ar pune în conflict cu obligaţiile şi îndatoririle faţă de societate.(5) Administratorii trebuie să dispună de bună reputaţie şi experienţă adecvată naturii, întinderii şi complexităţii activităţii Fondului şi responsabilităţilor încredinţate. Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.(6) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte, numit dintre administratorii neexecutivi. (7) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii încheie un contract de mandat. (8) Calitatea de administrator încetează prin expirarea duratei mandatului, deces, demisie, incompatibilitate legală, imposibilitate absolută de îndeplinire a atribuţiilor şi în caz de revocare. (9) Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, faţă de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru executarea în mod necorespunzător sau neexecutarea prevederilor actului constitutiv şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului ori ale hotărârilor acţionarului. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi. Articolul 16(1) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. (2) În vederea acoperirii eventualelor daune suferite de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN în cursul executării mandatului încredinţat administratorilor, aceştia vor încheia, în beneficiul Fondului, o asigurare de răspundere profesională, potrivit hotărârii acţionarului unic al acestuia. Articolul 17(1) Consiliul de administraţie decide asupra tuturor operaţiunilor desfăşurate de Fond şi are următoarele atribuţii: a)propune adunării generale a acţionarilor modificările şi completările actului constitutiv al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN; b)aprobă, în limita a jumătate din valoarea contabilă a activelor Fondului la data încheierii actului, încheierea de acte juridice prin care acesta să dobândească bunuri, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN; c)supune aprobării reprezentantului acţionarului situaţiile financiare anuale, împreună cu raportul administratorilor şi raportul de audit financiar; d)supune aprobării acţionarului strategia, bugetul de venituri şi cheltuieli, programul de activitate şi programul de investiţii pentru exerciţiul financiar următor; e)aprobă structura organizatorică a Fondului şi a unităţilor teritoriale, numărul de posturi şi sistemul de salarizare; f)aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului, care detaliază atribuţiile şi competenţele structurilor organizatorice prevăzute în organigrama aprobată, inclusiv ale celor cu competenţă în acordarea de garanţii/finanţări, precum şi relaţiile dintre acestea; g)aprobă afilierea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN la organisme financiare internaţionale, precum şi acordurile de colaborare cu aceste instituţii; h)hotărăşte cu privire la politica de plasamente a Fondului şi stabileşte limitele globale de expunere faţă de societăţile bancare şi societăţile de asigurare-reasigurare; i)hotărăşte cu privire la politica de acordare de garanţii şi finanţări şi supune spre aprobare acţionarului competenţele de acordare a garanţiilor şi finanţărilor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice; j)aprobă nivelul comisioanelor şi dobânzilor practicate de Fond; k)aprobă contractul colectiv de muncă, după negocierea acestuia conform legii şi prezentului act constitutiv; l)dezbate şi aprobă normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate, în care sunt cuprinse principiile generale, regulile şi procedurile de bază ale domeniilor respective; m)aprobă încheierea de convenţii privitoare la acordarea de garanţii şi/sau cofinanţări; n)supune spre aprobare reprezentantului acţionarului încheierea de contracte de asociere între Fond şi alte persoane juridice sau fizice, participarea la capitalul social al altor persoane juridice, în condiţiile legii; o)decide asupra clauzelor contractului de mandat dintre Fond şi directorul general, directorul general adjunct şi directorul financiar/economic; p)propune spre aprobare reprezentantului acţionarului emiterea de acţiuni şi/sau obligaţiuni, în condiţiile legii; q)propune reprezentantului acţionarului modificarea capitalului social al Fondului; r)supune spre aprobare reprezentantului acţionarului modalitatea de constituire şi utilizare a fondului de rezervă; s)supune spre aprobare reprezentantului acţionarului cerinţele prudenţiale în activitatea Fondului, potrivit legii; ş)aprobă componenţa comitetului de audit şi a comitetului de administrare a riscurilor şi stabileşte limitele de competenţă ale acestora, în condiţiile legii; t)poate delega directorului general sau directorului general adjunct unele dintre atribuţiile sale, cu excepţia competenţelor care potrivit art. 142 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi delegate directorilor; ţ)decide în orice alte probleme referitoare la Fond, cu excepţia celor date în competenţa acţionarului sau conducătorilor, conform legii; u)supune aprobării Ministerului Finanţelor Publice politica de risc. (2) Consiliul de administraţie este responsabil cu punerea în aplicare a hotărârilor acţionarului. Articolul 18(1) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin trimestrial, la sediul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau la cererea directorului general.(2) La şedinţele consiliului de administraţie, dacă problemele aflate pe ordinea de zi o impun, pot fi convocaţi directorul general, directorul general adjunct, personalul cu funcţii de conducere şi auditorii interni. (3) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, prevederile actului constitutiv şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN. Consiliul de administraţie poate adopta un regulament propriu de organizare şi funcţionare, conform legii şi prezentului act constitutiv. (4) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte. Dacă acesta nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalţi membri ai consiliului de administraţie vor alege un preşedinte de şedinţă, având aceleaşi drepturi ca şi preşedintele în funcţie. (5) Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie dintre salariaţii Fondului. (6) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa a cel puţin 5 administratori, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului se consideră respinsă. (7) Membrii consiliului de administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile acestui organ doar de către alţi membri ai acestuia. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. (8) Şedinţele consiliului de administraţie se desfăşoară conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii. În situaţia dezbaterii unor acţiuni urgente, temeinic motivate, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea consiliului de administraţie se poate face şi verbal. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care va fi înscris într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi şi opiniile separate. (9) Procesul-verbal se semnează de toţi administratorii prezenţi şi de secretar şi se comunică administratorilor care nu au participat la şedinţă. (10) Pentru deciziile luate în şedinţele la care administratorul nu a participat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de când a luat cunoştinţă de procesul-verbal, nu a făcut împotrivirea în registrul proceselor-verbale şi nu i-a încunoştinţat despre aceasta în scris pe auditorii interni. (11) Consiliul de administraţie emite după fiecare şedinţă documentul numit „Decizie a Consiliului de administraţie", cu semnătura preşedintelui de şedinţă şi a secretarului consiliului de administraţie. (12) Deciziile consiliului de administraţie sunt puse în aplicare de către conducerea executivă. Articolul 19(1) Participarea la şedinţele consiliului de administraţie poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, respectiv a internetului, cu condiţia ca acestea să asigure identificarea participanţilor, participarea efectivă a administratorilor la şedinţa consiliului şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu. (2) În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi interesul societăţii, hotărârile consiliului de administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului. Această procedură nu poate fi utilizată pentru adoptarea deciziilor privind situaţiile financiare anuale. Articolul 20F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN nu acordă finanţări şi/sau garanţii pentru niciun fel de instrumente financiare contractate de administratori sau conducători de la instituţii financiar-bancare sau din alte surse. Articolul 21Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia reprezentantului acţionarului, la cererea acestuia, toate documentele prevăzute de lege. Articolul 22(1) Nu poate fi administrator, director general sau director general adjunct al societăţii persoana care se află în oricare dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de legislaţia specială aplicabilă sau de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Directorul general şi directorul general adjunct nu pot fi, fără autorizarea consiliului de administraţie, administratori, membri ai consiliului de supraveghere, cenzori ori asociaţi cu răspundere nelimitată în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, sub sancţiunea revocării şi a răspunderii pentru daune.(3) Preşedintele consiliului de administraţie nu poate fi şi director general. Articolul 23Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii: a)convoacă consiliul de administraţie, stabileşte ordinea de zi, prezidează întrunirea şi veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administraţie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi; b)coordonează activitatea consiliului de administraţie şi raportează cu privire la aceasta reprezentantului acţionarului; c)veghează la buna funcţionare a organelor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN; d)îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de către lege, actul constitutiv sau hotărâte de acţionar ori de consiliul de administraţie, conform legii. Articolul 24(1) Conducerea activităţii curente a F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN este asigurată de un director general şi un director general adjunct, care îndeplinesc toate actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, cu excepţia celor rezervate prin lege şi de prezentul act constitutiv consiliului de administraţie, respectiv reprezentantului acţionarului. (2) Dispoziţiile art. 22 alin. (2) se aplică şi persoanelor cu funcţii de conducere în F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN. (3) În relaţiile cu terţii, F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN este reprezentată de directorul general, iar, în absenţa acestuia, de directorul general adjunct sau de persoanele desemnate de aceştia. Consiliul de administraţie păstrează însă dreptul de a reprezenta F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN în raporturile cu directorul general şi directorul general adjunct. (4) Consiliul de administraţie înregistrează în registrul comerţului numele persoanelor prevăzute la alin. (1). Acestea depun la registrul comerţului specimene de semnătură. Articolul 25Directorul general are următoarele atribuţii: a)aprobă încheierea de contracte în limitele mandatului primit din partea consiliului de administraţie; b)angajează cheltuielile Fondului, în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi a reglementărilor legale în vigoare; c)încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă ale salariaţilor Fondului; d)negociază contractul colectiv de muncă cu salariaţii, reprezentaţi conform legii; e)aprobă regulamentul intern, care va reglementa cel puţin aspectele referitoare la: protecţia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor, respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, disciplina muncii, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile, procedura disciplinară; f)prezintă consiliului de administraţie rapoarte şi alte informaţii solicitate, referitoare la activitatea Fondului; g)supune deciziei consiliului de administraţie situaţiile financiare anuale ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, precum şi proiectele strategiei, bugetului de venituri şi cheltuieli, programului anual de investiţii şi programului anual de activitate şi politicii de risc; h)îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de către consiliul de administraţie sau care decurg din regulamentul de organizare şi funcţionare. Articolul 26Directorul general adjunct are următoarele atribuţii: a)este înlocuitorul de drept al directorului general; b)conduce şi coordonează structurile interne ale Fondului date în responsabilitatea sa prin regulamentul de organizare şi funcţionare, analizează lucrările elaborate în cadrul acestora şi urmăreşte realizarea în termen a sarcinilor primite de personalul din subordine, în strictă concordanţă cu reglementările în vigoare şi normele interne; c)propune măsuri de organizare eficientă a muncii în cadrul Fondului; d)prezintă consiliului de administraţie rapoarte şi alte informaţii solicitate, referitoare la activitatea Fondului; e)îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de către consiliul de administraţie sau care decurg din regulamentul de organizare şi funcţionare. Articolul 27(1) Contabilitatea Fondului se realizează distinct pe operaţiuni desfăşurate în numele şi în contul statului, pe operaţiuni desfăşurate în nume şi în cont propriu şi pe operaţiuni desfăşurate din fonduri în administrare, potrivit legii.(2) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN întocmeşte situaţii financiare anuale individuale şi consolidate, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.(3) Rapoartele de audit statutar vor fi prezentate reprezentantului acţionarului şi vor fi publicate împreună cu situaţiile financiare anuale, conform legii. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 28F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate edita publicaţii necesare activităţii proprii. Articolul 29Unităţile teritoriale ale Fondului îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, a normelor metodologice şi a celorlalte acte interne date în aplicarea acestora. Articolul 30Directorii unităţilor teritoriale reprezintă F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN în relaţiile cu terţii, în legătură cu activitatea unităţilor pe care le conduc şi în limitele competenţelor care le sunt atribuite prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Articolul 31(1) Personalul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN va păstra confidenţialitatea asupra faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată care, potrivit normelor interne, nu sunt destinate publicităţii, precum şi asupra oricăror fapte, date sau informaţii aflate la dispoziţia sa, care sunt calificate de legislaţia aplicabilă instituţiilor financiare nebancare drept confidenţiale ori cu caracter de secret profesional. (2) Orice membru al consiliului de administraţie, angajaţii Fondului şi orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la conducerea, administrarea ori la activitatea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN au obligaţia să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date sau informaţii prevăzute la alin. (1), de care au luat cunoştinţă în cursul desfăşurării activităţii lor profesionale. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN sau unui client al său. (4) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu pot utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informaţii de natura celor prevăzute la alin. (1), pe care le deţin sau de care au luat cunoştinţă în orice mod. (5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor prevăzute în rapoarte ori în alte documente ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN. Articolul 32(1) Obligaţia de păstrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată de Fond nu poate fi opusă autorităţii competente în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de lege. (2) Informaţii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt solicitate ori furnizate, în următoarele situaţii: a)în cazul în care F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN justifică un interes legitim; b)la solicitarea clientului în cauză, a moştenitorilor sau reprezentanţilor legali/statutari ai acestuia ori cu acordul lui expres; c)la solicitarea structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, organizate în condiţiile legii; d)la solicitarea scrisă a unor autorităţi sau instituţii, dacă prin lege specială sunt prevăzute autorităţile sau instituţiile care sunt îndrituite să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt identificate clar informaţiile care pot fi furnizate de către Fond în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale acestor autorităţi sau instituţii. (3) Nu se consideră încălcări ale obligaţiei de păstrare a secretului profesional furnizarea de date agregate astfel încât identitatea şi informaţiile privind activitatea fiecărei întreprinderi mici şi mijlocii care beneficiază de serviciile F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN nu pot fi identificate, precum şi furnizarea de date auditorului financiar. Articolul 33(1) Litigiile de orice fel apărute între F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN şi persoane fizice sau juridice române ori străine sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN şi persoane juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii. Articolul 34Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile activităţilor desfăşurate de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, precum şi cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 376/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 376 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu