Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.347 din 06.04.2011

pentru aprobarea participării României la Expoziţia Internaţională 2012 Yeosu, Republica Coreea
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 259 din 12 aprilie 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Se aprobă participarea României, cu un pavilion naţional, la expoziţia internaţională „Oceanul şi Zona Costieră - Diversitatea Resurselor şi Acţiuni Sustenabile“ Yeosu, Republica Coreea, ce se va desfăşura în perioada 12 mai-12 august 2012, denumită în continuare expoziţia internaţională.
(2) Pavilionul naţional, pus la dispoziţie de organizatorii expoziţiei internaţionale sub formă brută, este o construcţie cu caracter provizoriu care nu intră în categoria mijloacelor fixe şi care se redă organizatorilor după închiderea expoziţiei internaţionale, în forma în care a fost atribuit.
Articolul 2
(1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, coordonează procesul de pregătire şi de participare a României la expoziţia internaţională.
(2) Reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveşte organizarea şi participarea României la expoziţia internaţională se asigură de comisarul Secţiunii Române, numit prin decizie a primului-ministru.
Articolul 3
(1) În vederea stabilirii conceptului de participare a României la expoziţia internaţională se constituie o comisie de organizare.
(2) Comisia de organizare este condusă de comisarul Secţiunii Române şi are în componenţă reprezentanţi, la nivel de secretar sau de subsecretar de stat, din cadrul următoarelor ministere:a)Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului; b)Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional; c)Ministerul Mediului şi Pădurilor; d)Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
(3) Desemnarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (2) se face prin ordin al ministrului de resort, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(4) Comisia de organizare va coopera şi cu alte instituţii publice şi private, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.
(5) Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru, formate din reprezentanţi ai autorităţilor prevăzute la alin. (2), ai altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi ai persoanelor juridice de drept privat.
Articolul 4
(1) În vederea realizării demersurilor şi luării măsurilor necesare pentru pregătirea şi participarea României la expoziţia internaţională, precum şi pentru coordonarea demersurilor întreprinse în contextul participării României la alte expoziţii mondiale, Unitatea proiecte expoziţii mondiale, denumită în continuare UPEM, funcţionează în cadrul MAE, în subordinea comisarului Secţiunii Române.
(2) UPEM are următoarele atribuţii principale:a)implementează conceptul şi programul de participare a României la expoziţia internaţională şi asigură ilustrarea tematicii propuse de organizatorii expoziţiei internaţionale; b)colaborează cu organizatorii expoziţiei internaţionale pentru pregătirea şi realizarea activităţilor cuprinse în programul acestora şi asigură în numele statului român toate procedurile necesare pentru pregătirea şi participarea României la expoziţia internaţională; c)participă la elaborarea documentaţiei pentru procedurile de achiziţie publică organizate în condiţiile legii, pentru proiectarea, realizarea şi organizarea pavilionului şi a celorlalte modalităţi şi forme prin care România va fi reprezentată la expoziţia internaţională; d)asigură managementul organizatoric şi monitorizarea realizării proiectului de participare a României la expoziţia internaţională, pe parcursul etapelor de pregătire, desfăşurare a participării, închidere a expoziţiei internaţionale, inclusiv pe perioada de dezafectare a pavilionului şi de predare a locaţiei; e)elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru desfăşurarea propriei activităţi, precum şi pentru asigurarea participării României la expoziţia internaţională; f)coordonează activităţile de editare, tipărire, difuzare a materialelor promoţionale, precum şi realizarea evenimentelor speciale de promovare a participării României la expoziţia internaţională; g)asigură îndeplinirea altor atribuţii şi sarcini stabilite de ministrul afacerilor externe pentru participarea în bune condiţii la expoziţia internaţională; h)prezintă periodic ministrului afacerilor externe rapoarte privind stadiul pregătirii şi desfăşurării participării României la expoziţia internaţională, precum şi modul de gestionare a fondurilor aferente.
Articolul 5
(1) Se autorizează MAE să obţină venituri din închirierea unor spaţii cu destinaţia de desfăşurare de activităţi comerciale, de natura alimentaţiei publice cu specific naţional şi a vânzării de suveniruri româneşti reprezentative, în cadrul pavilionului României.
(2) Suprafaţa alocată pentru activităţi comerciale nu poate depăşi 20% din suprafaţa construită totală a pavilionului.
(3) Închirierea spaţiilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitaţie publică. Licitaţia publică se organizează pe bază de norme interne aprobate prin ordin al ministrului afacerilor externe, care vor conţine cel puţin: modalitatea de publicitate a intenţiei MAE de selectare a unor operatori economici pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, termenii de referinţă pentru selectare, modelul contractului, numărul minim de operatori economici care trebuie să depună oferta, calendarul procedurii.
(4) Chiria încasată se virează integral la bugetul de stat.
Articolul 6
(1) Cheltuielile aferente pregătirii şi participării României la expoziţia internaţională se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul MAE, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“.
(2) Structura detaliată a bugetului aferent pregătirii şi participării României la expoziţia internaţională se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(3) Elaborarea conceptului de participare la expoziţia internaţională se realizează prin dezbatere publică sau organizare de concurs de soluţii, cu consultarea asociaţiilor patronale şi profesionale, a institutelor de arhitectură, institutelor de cercetare-dezvoltare, a principalelor instituţii culturale.
(4) Comisia de organizare decide asupra modalităţilor prin care se elaborează conceptul de participare şi asupra organismelor consultate.
(5) În bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse şi cheltuielile cu diurnele legale, cazarea şi transportul ziariştilor, ale membrilor colectivelor artistice, sportive, ştiinţifice şi altele asemenea care vor participa la evenimentele organizate de România pe toată durata expoziţiei internaţionale.
(6) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) se suportă de la titlul „Bunuri şi servicii“, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“.
(7) În completarea alocaţiilor bugetare prevăzute la alin. (1) se pot atrage fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, din ţară şi din străinătate, precum şi alte surse atrase în condiţiile legii. De asemenea se pot primi sponsorizări şi donaţii în obiecte de artă, bunuri, servicii sau altele asemenea, în condiţiile legii.
(8) Organizarea acţiunilor de reprezentare şi protocol în Republica Coreea pe durata desfăşurării expoziţiei internaţionale se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind modul şi condiţiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe ale României în străinătate pot să organizeze acţiuni de protocol şi de reprezentare şi se efectuează cu aprobarea comisarului Secţiunii Române la expoziţia internaţională.
(9) Se autorizează MAE să închirieze sau să primească în folosinţă, în ţară şi în Republica Coreea, autovehicule şi echipamente necesare pe durata pregătirii şi participării la expoziţia internaţională, precum şi să efectueze cheltuieli legate de asigurarea, utilizarea, întreţinerea şi repararea acestora, din bugetul prevăzut la alin. (1), în condiţiile legii.
(10) În urma închiderii expoziţiei internaţionale, bunurile de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aparţinând pavilionului României, inclusiv structurile de amenajare, se scot din funcţiune, se casează, se transferă la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe ale României în străinătate, se donează, se repatriază sau se valorifică în Republica Coreea, după caz, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(11) Lista bunurilor prevăzute la alin. (10) şi destinaţia acestora se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(12) Scăderea din contabilitate a contravalorii eventualelor pagube care pot apărea în timpul participării la expoziţia internaţională şi care nu se datorează culpei vreunei persoane se face, în condiţiile legii, pe baza aprobării ministrului afacerilor externe, în calitatea sa de ordonator principal de credite.
(13) Comisarul Secţiunii Române răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării şi participării României la expoziţia internaţională, potrivit prevederilor legale.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul afacerilor externe, Anton Niculescu, secretar de stat Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea Ministrul culturii şi patrimoniului naţional, Kelemen Hunor Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul finanţelor publice, Gheorghe IalomiţianuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 347/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 347 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 347/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu