Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.339 din 30.04.2020

privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 06 mai 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) 2015/1.366 al Comisiei din 11 mai 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.368 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol, ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Programul naţional apicol pentru perioada 2020-2022, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Normele de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3 Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2020-2022 este de 150.628 mii lei, din care suma de 75.314 mii lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 974 din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuită astfel: a)pentru anul 2020: 50.210 mii lei; b)pentru anul 2021: 50.232 mii lei; c)pentru anul 2022: 50.186 mii lei. Articolul 4 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Nechita-Adrian Oros p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Pecingină,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Dănuţ Sebastian Neculăescu,secretar de statANEXA Nr. 1PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL pentru perioada 2020-2022 Capitolul IScopul Programului naţional apicol Scopul Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, denumit în continuare Program, este de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii şi pentru achiziţionarea de: medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, cutii noi în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator, combinezon apicol, mănuşi de protecţie, afumător, daltă apicolă, furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, remorci apicole, macara pentru încărcare-descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare-descărcare stupi, mătci şi/sau familii de albine, precum şi prin acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanţă în apicultură, promovarea apiculturii şi a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură, achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii, şi echipament pentru ambalarea mierii. Prin cutie se înţelege echipamentul apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar şi pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producţie. Capitolul IIAcţiunile Programului A. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei C. Raţionalizarea transhumanţei D. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune E. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă Capitolul IIIBeneficiarii Programului Beneficiarii Programului sunt: a)apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; b)asociaţii, federaţii, cooperative agricole, uniuni, constituite din apicultori conform legislaţiei în vigoare, denumite în continuare forme asociative apicole legal constituite, numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori prevăzută la capitolul IX, subcapitolul I.A. Capitolul IVSolicitanţii Programului 1. Formele asociative apicole legal constituite, pentru acţiunea: A. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori 2. Apicultorii, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, pentru acţiunile: B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei C. Raţionalizarea transhumanţei D. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune E. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă Capitolul VAtribuirea codului unic de identificare APIA Toţi solicitanţii trebuie să deţină un cod unic de identificare atribuit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) central/Centrul judeţean, respectiv municipiul Bucureşti, generat de Registrul unic de identificare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună. În acest sens, apicultorii şi/sau formele asociative apicole recunoscute care depun prima dată la APIA o cerere de plată în calitate de solicitanţi, trebuie să se prezinte la APIA Centrul judeţean/municipiul Bucureşti, unde vor completa şi depune, înainte de data de depunere a cererii de plată, formularul de solicitare a codului unic de identificare (RO). După înregistrare în sistemul informatic se va genera codul unic de identificare, care se va comunica în scris solicitantului. Totodată, în momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare solicitanţii au obligaţia să prezinte documentul de identificare financiară care trebuie să conţină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului bancar activ pe teritoriul României. Capitolul VIModul de finanţare Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată, excluzând TVA. Exerciţiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acţiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către solicitanţi în cursul anului apicol. Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit, potrivit prevederilor art. 40 din acelaşi regulament, la valoarea de 4,7830 lei pentru plăţile aferente anului 2020. Plăţile se efectuează în lei, la ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) înainte de data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutoarelor. Capitolul VIIInstituţiile publice responsabile a)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, este autoritatea competentă pentru elaborarea prevederilor de implementare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului. b)Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, este autoritatea competentă pentru derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate, elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare a sprijinului financiar, elaborarea procedurilor de control pentru Programul naţional apicol având următoarele atribuţii principale: asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari, autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată, execută plăţile autorizate către beneficiari, ţine contabilitatea plăţilor efectuate; c)Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu", denumită în continuare ANZ, este autoritatea competentă pentru activitatea de înregistrare a stupilor şi stupinelor, prin implementarea sistemului unitar de identificare şi prin recunoaşterea materialului biologic apicol produs pentru comercializare numai din stupinele de elită şi stupinele de multiplicare autorizate. d)Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, este autoritatea competentă pentru activitatea de înregistrare/ autorizare sanitară-veterinară a stupinelor, şi efectuarea de analize fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii pentru Programul naţional apicol. Capitolul VIIIEvitarea dublei finanţări Solicitanţii/Beneficiarii Programului pot accesa simultan sprijin prin măsurile agricole de sprijin financiar forfetar din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR 2014-2020 (PNDR 2014-2020), respectiv sub-măsurile 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri", 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici", cu condiţia ca acţiunile sprijinite şi/sau planificate şi propuse spre finanţare de apicultori prin PNDR 2014-2020 să nu fie solicitate prin Programul naţional apicol aprobat şi viceversa. Condiţia se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin PNDR 2014-2020, iar lista cheltuielilor stabilită de apicultor prin planul de afaceri depus la PNDR 2014-2020 devine neeligibilă prin Program pentru respectivul solicitant. Restricţia de mai sus nu se aplică solicitanţilor care accesează sM6.1/6.3 din PNDR 2014-2020 pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin Program. În ceea ce priveşte măsurile agricole de investiţii din PNDR 2014-2020, în cazul sM 4.1, „Investiţii în exploataţii agricole", solicitanţii care au accesat sprijin prin Program, aprobat pentru cheltuieli eligibile comune celor două programe, vor putea accesa măsuri din PNDR 2014-2020 pentru sectorul apicol doar după finalizarea investiţiei derulate prin Program, adică după efectuarea plăţii de către agenţia de plăţi către beneficiar, iar lista de cheltuieli decontată prin Program va deveni neeligibilă în proiectul depus în cadrul PNDR 2014-2020. Pentru sM 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketing-ul produselor agricole" este permisă accesarea simultană a submăsurii 4.2 cu Programul, demarcarea va fi făcută ex-ante, astfel cheltuielile eligibile în cadrul Programului fiind excluse de la finanţare prin intermediul sM 4.2. Capitolul IXDetalierea acţiunilor aprobate în Program SUBCAPITOLUL I A. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori
(1) Beneficiari:1. beneficiari direcţi: formele asociative apicole legal constituite; 2. beneficiari indirecţi: apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, membrii în forme asociative apicole legal constituite.
(2) Solicitanţii Programului: formele asociative apicole legal constituite.
(3) Condiţii de eligibilitate generale:1. Forma asociativă apicolă să fie legal constituită şi să funcţioneze, conform legislaţiei naţionale în vigoare la data depunerii cererii de intenţie; 2. Forma asociativă apicolă trebuie să deţină minimum 30 de membri, la data depunerii cererii de intenţie şi să fie împuternicită de membrii acesteia pentru reprezentare şi pentru solicitarea sprijinului financiar; 3. Apicultorii, membrii ai formei asociative apicole trebuie să aibă stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor.
(4) Documente justificative generale:a)cererea de intenţie, prin care estimează cheltuielile pentru măsurile A.1, A.2 şi A.3 şi/sau prin care îşi asumă achiziţia ulterioară pentru măsurile A.4 şi A.5, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul Program; b)copii ale actelor de constituire a formei asociative apicole, conform legislaţiei în vigoare; c)centralizatorul întocmit de reprezentantul legal al formei asociative apicole din care să rezulte numărul de membri înscrişi; d)documentul care atestă împuternicirea formei asociative de către membri şi sursa de finanţare; e)copie de pe documentul de cont bancar al formei asociative apicole; f)copia actului de identitate al reprezentantului legal al formei asociative; g)copie de pe ultimele situaţii financiare anuale depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, întocmite la sfârşitul exerciţiului financiar precedent celui în care se solicită asistenţă tehnică; în cazul formelor asociative nou-înfiinţate, acestea depun, în copie, balanţa de verificare întocmită la finele lunii precedente celei în care se solicită asistenţa tehnică sau o declaraţie că nu au desfăşurat activitate de la constituire, conform prevederilor art. 36 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.A.1. Consultanţă în apicultură
(1) Condiţii de eligibilitate specifice:1. Forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru activităţi de consultanţă în domeniul apicol, iar persoana care asigură consultanţa să fie absolvent de învăţământ superior cu profil zootehnic şi/sau veterinar.
(2) Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA pentru cheltuieli conform contractului de prestări servicii încheiat între forma asociativă şi prestatorul de servicii de consultanţă.
(3) Documente justificative specifice:a)copie contract de prestări servicii încheiat între forma asociativă şi prestatorul de servicii de consultanţă; b)copie document de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior cu profil zootehnic şi/sau veterinar a persoanei care asigură consultanţa; c)copie facturi şi dovada efectuării plăţii serviciilor de consultanţă; d)copie a certificatului de înregistrare fiscală la registrul comerţului a prestatorului de servicii de consultanţă; e)lista apicultorilor beneficiari ai serviciilor de consultanţă şi semnătura acestora prin care se atestă prestarea acestor servicii; f)raport de realizare a serviciilor de consultanţă conform contractului, întocmit de forma asociativă.A.2. Promovarea apiculturii şi a produselor apicole
(1) Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA pentru cheltuieli cu organizarea de târguri, expoziţii, conferinţe, evenimente ce au ca temă promovarea apiculturii şi a produselor apicole, publicitate, zile de degustare.
(2) Documente justificative specifice:a)copie facturi şi dovada efectuării plăţii cheltuielilor cu promovarea produselor apicole; b)copia contractului/contractelor de prestări servicii de promovare.A.3. Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură
(1) Condiţii de eligibilitate specifice: 1. Forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură, cu un furnizor de formare profesională în domeniul apicol, autorizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conform legislaţiei în domeniu; 2. Organizarea a unui număr maxim de 3 cursuri/an/forma asociativă, cu participare de minimum 10 şi maximum 28 de cursanţi/curs.
(2) Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA pentru cheltuieli privind organizarea cursurilor de perfecţionare în apicultură.
(3) Documente justificative specifice:a)copie contract de prestări servicii încheiat între forma asociativă şi furnizorul de formare profesională în domeniul apicol; b)copie de pe documentul din care rezultă certificarea furnizorului de formare profesională în domeniul apicol; c)copie de pe facturi şi de pe dovada efectuării plăţii serviciilor pentru organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură; d)lista apicultorilor beneficiari ai cursurilor de perfecţionare în apicultură şi semnătura acestora prin care se atestă participarea apicultorilor la cursuri;A.4. Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obţinerii fagurilor artificiali
(1) Condiţii de eligibilitate specifice: 1. să păstreze şi să utilizeze echipamentul de procesare a cerii pentru o perioadă de minimum 3 ani; 2. să deţină un spaţiu pentru amplasarea echipamentului de procesare a cerii; 3. să achiziţioneze echipamentul de procesare a cerii o singură dată pe perioada de derulare a Programului.
(2) Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA pentru decontarea cheltuielilor cu achiziţia echipamentului pentru procesarea cerii.
(3) Documente justificative specifice:a)copia facturii proforme a echipamentului pentru procesarea cerii care se depune împreună cu cererea de intenţie; b)copia facturii de achiziţie a echipamentului de procesare a cerii; c)copia documentului de efectuare a plăţii sau copia extrasului de cont care să ateste achiziţia echipamentului de procesare a cerii; d)copia contractului de vânzare-cumpărare a echipamentului de procesare a cerii; e)procesul-verbal de recepţie finală a echipamentului după punerea în funcţiune; f)declaraţia pe propria răspundere a formei asociative apicole că va păstra echipamentul achiziţionat şi decontat prin Program pe o perioadă de minimum 3 ani; g)documentul care face dovada deţinerii spaţiului pentru amplasarea echipamentului de procesare a cerii; h)copia documentului sanitar-veterinar care se va depune după instalarea echipamentului de procesare a cerii; i)copia proceselor-verbale de utilizare a echipamentului de procesare a cerii de către membrii formei asociative apicole; j)notificarea anuală de utilizare a echipamentului de procesare a cerii.A.5. Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii
(1) Condiţii de eligibilitate specifice: 1. să păstreze şi să utilizeze echipamentul de ambalare a mierii pentru o perioadă de minimum 3 ani; 2. să deţină un spaţiu pentru amplasarea echipamentului de procesare a mierii; 3. să achiziţioneze echipamentul de ambalare a mierii o singură dată pe perioada de derulare a Programului.
(2) Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA pentru decontarea cheltuielilor de achiziţie a echipamentului de ambalare a mierii;
(3) Documente justificative specifice:a)copia facturii proforme a echipamentului pentru ambalarea mierii, care se depune împreună cu cererea de intenţie; b)copia facturii de achiziţie a echipamentului de ambalare a mierii; c)copia documentului de efectuare a plăţii sau copia extrasului de cont care să ateste achiziţia echipamentului de ambalare a mierii; d)copia contractului de vânzare-cumpărare a echipamentului de ambalare a mierii; e)procesul-verbal de recepţie finală a echipamentului după punerea în funcţiune; f)declaraţia pe propria răspundere a formei asociative apicole că va păstra echipamentul achiziţionat şi decontat prin Program pe o perioadă de minimum 3 ani; g)documentul care face dovada deţinerii spaţiului pentru amplasarea echipamentului de ambalare a mierii; h)copia documentului sanitar-veterinar care se va depune după instalarea echipamentului de ambalare a mierii; i)copia proceselor-verbale de utilizare a echipamentului de ambalare a mierii de către membrii formei asociative apicole; j)notificarea anuală de utilizare a echipamentului de procesare a mierii.SUBCAPITOLUL II B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi a nosemozei
(1) Solicitanţii/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.
(2) Condiţii de eligibilitate:1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii; 2. apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor; 3. medicamentele achiziţionate trebuie să fie autorizate prin procedură naţională sau proceduri comunitare de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de uz Veterinar - ICPBMV sau prin procedura centralizată de către Agenţia Europeană a Medicamentelor „EMA"; 4. medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziţionează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor; 5. prin Program se decontează maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea varoozei şi maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea nosemozei, în limita cantităţilor/dozelor menţionate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine, până la unităţi întregi în funcţie de forma de prezentare; 6. apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Cheltuieli eligibile:a)preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate până la data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către ANSVSA, pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberate de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor; b)preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate până la data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinţei eliberate de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor.
(4) Documente justificative:a)copia actului de identitate - B.I./C.I. al solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. şi Î.F.; b)copia actului de identitate - B.I./C.I. al persoanei împuternicite prin notariat, după caz; c)copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate în funcţie de forma de organizare; d)copia adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor de medicamente; e)copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competenţele apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz; f)copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului; g)copia facturii de achiziţie a medicamentelor şi copia documentelor care atestă efectuarea plăţii medicamentelor pentru tratarea varoozei sau nosemozei, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare; h)declaraţia pe propria răspundere că medicamentele achiziţionate prin Program sunt pentru tratarea varoozei întregului efectiv de familii de albine deţinut şi/sau pentru tratarea nosemozei; i)copia documentului care atestă autorizarea sanitară-veterinară pentru comercializare a furnizorilor de medicamente; j)copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă tratamentele realizate şi mişcarea efectivelor de albine.SUBCAPITOLUL III C. Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral
(1) Solicitanţii/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.
(2) Condiţii de eligibilitate generale:1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii; 2. apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor; 3. apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Documente justificative generale:a)copia actului de identitate - B.I./C.I. al solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. şi Î.F.; b)copia actului de identitate - B.I./C.I. al persoanei împuternicite prin notariat, după caz; c)copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, eliberat în funcţie de forma de organizare; d)adeverinţa eliberată de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor; e)copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competenţele apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz; f)copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului; g)copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă mişcarea efectivelor de albine.C.1. Achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral
(1) Condiţii de eligibilitate specifice:1. apicultorul să deţină minimum 75 de familii de albine; 2. cutiile noi trebuie să fie achiziţionate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care produc şi/sau comercializează cutii; 3. apicultorul să deţină comunicarea pentru deplasare în pastoral, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Program, avizată şi datată de către consiliul local/primărie, iar achiziţia să se facă ulterior datei de deplasare în pastoral; 4. să achiziţioneze cutii noi de maximum două ori pe perioada derulării Programului; 5. apicultorul are obligaţia înlocuirii cutiilor cu cele nou- achiziţionate şi păstrarea cutiilor deteriorate până la efectuarea plăţii sprijinului financiar.
(2) Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA pentru achiziţia de cutii noi, dar nu mai mult de 25% din totalul stupilor cu familii de albine deplasaţi în pastoral de apicultor.
(3) Documente justificative specifice:a)copia comunicării pentru deplasarea în pastoral, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Program, din care să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral înainte de data achiziţiei; b)copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii cutiilor noi, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare; c)copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului a furnizorilor de cutii noi.C.2. Achiziţionarea de accesorii apicole
(1) Condiţii de eligibilitate specifice:1. să achiziţioneze următoarele accesorii apicole: colector polen, colector propolis, uscător polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator; 2. să achiziţioneze colectoare de polen şi/sau colectoare de propolis de maximum două ori pe perioada derulării Programului/beneficiar; 3. achiziţionarea uscătorului de polen, încălzitorului pentru miere, topitorului de ceară şi maturatorului se face o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar.
(2) Cheltuieli eligibile:1. preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de colectoare de polen şi/sau colectoare de propolis, dar nu mai mult de 20% din totalul stupilor cu familii de albine deţinuţi de apicultor la data eliberării adeverinţei ANZ; 2. preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de uscător de polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator, cu condiţia să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziţionate, începând de la data achiziţiei.
(3) Documente justificative specifice:a)copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii accesoriilor apicole, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare; b)declaraţia pe propria răspundere ca va păstra minimum 3 ani accesoriile achiziţionate, respectiv uscătorul de polen, încălzitorul de miere, topitorul de ceară, maturatorul; c)copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală a furnizorilor de accesorii apicole.C.3. Achiziţionarea de unelte apicole şi echipamente de protecţie
(1) Condiţii de eligibilitate specifice:1. apicultorul poate achiziţiona: combinezon apicol, mănuşi de protecţie, afumător, daltă apicolă, furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere; 2. să achiziţioneze unelte şi echipamente de protecţie o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum 2 bucăţi din fiecare.
(2) Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de unelte şi echipamente de protecţie apicole.
(3) Documente justificative specifice:copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii uneltelor apicole şi echipamentelor de protecţie, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare.C.4. Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral
(1) Condiţii de eligibilitate specifice:1. apicultorul trebuie să deţină cel puţin 75 de familii de albine; 2. apicultorul poate achiziţiona: remorcă apicolă, macara pentru încărcare-descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare- descărcare stupi; 3. să achiziţioneze mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum 1 produs din fiecare; 4. să păstreze şi să utilizeze mijloacele de transport apicol fără autopropulsie - remorci şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral pentru o perioadă de minimum 3 ani; 5. apicultorul trebuie să depună înainte de achiziţie cererea de intenţie.
(2) Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de mijloace de transport fără autopropulsie - remorci şi de mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral.
(3) Documente justificative specifice:a)cererea de intenţie, prin care îşi asumă achiziţia ulterioară a mijlocului de transport apicol fără autopropulsie - remorca apicolă şi/sau a mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Program, precum şi copia facturii proforme a remorcii şi/sau a mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor; b)copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii mijloacelor de transport fără autopropulsie (remorci) şi a mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare; c)copia cărţii de identitate a remorcii apicole; d)copia cărţii tehnice a mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral; e)declaraţia pe propria răspundere a formei asociative apicole că va păstra echipamentul achiziţionat şi decontat prin Program pe o perioadă de minimum 3 ani; f)apicultorul să deţină comunicarea pentru deplasare în pastoral, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Program, avizată şi datată de către consiliul local/primărie. SUBCAPITOLUL IV D. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultură
(1) Solicitanţii/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.
(2) Condiţii de eligibilitate:1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii; 2. să achiziţioneze mătci, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine de elită şi/sau multiplicare, autorizate de ANZ conform criteriilor de autorizare a stupinelor de elită şi de multiplicare care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA; 3. să achiziţioneze familii de albine, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine identificate în baza de date a ANZ, potrivit Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinei şi stupilor, şi autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare; 4. familiile de albine achiziţionate prin Program nu se unifică cu familiile de albine deţinute de apicultor până la data efectuării plăţii sprijinului financiar; de asemenea, familiile deţinute de apicultor nu se unifică între ele până la data efectuării plăţii sprijinului; 5. pentru a fi eligibilă achiziţia de material biologic, beneficiarul trebuie să achiziţioneze şi tratamentul pentru tratarea varoozei necesar întregului efectiv de familii de albine, atât cel deţinut, cât şi cel achiziţionat; 6. apicultorul trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017; 7. mătcile achiziţionate trebuie să fie marcate în conformitate cu Codul internaţional de marcare a mătcilor pentru anul apicol în care acestea se achiziţionează. 8. apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină conform legislaţiei în vigoare.
(3) Cheltuieli eligibile:a)preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de 75 de familii de albine în cazul apicultorilor care deţin maximum 75 de familii de albine la data eliberării adeverinţei ANZ; b)preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de familii de albine egal cu 75% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinţei ANZ, dar nu mai mult de 100 de familii, în cazul apicultorilor care deţin peste 75 de familii de albine; c)preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu 75% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinţei ANZ, în cazul apicultorilor care deţin maximum 75 de familii de albine; d)preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu 75% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinţei ANZ, dar nu mai mult de 100 de mătci, în cazul apicultorilor care deţin peste 75 de familii de albine.
(4) Documente justificative:a)copia actului de identitate - B.I./C.I. a solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. şi Î.F.; b)copia actului de identitate - B.I./C.I., a persoanei împuternicite prin notariat, după caz; c)copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare; d)adeverinţa eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute emisă înainte de efectuarea achiziţiilor; e)copia certificatului de origine/copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de elită şi/sau stupine de multiplicare autorizate de către ANZ; f)copia documentului de autorizare sanitară-veterinară a stupinelor furnizoare de mătci, eliberat de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căruia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea; g)copia documentului de autorizare sanitară-veterinară a stupinelor furnizoare de familii de albine, eliberat de DSVSA judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căruia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea; h)copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competenţele apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz; i)copia facturii de achiziţie a mătcilor şi/sau a familiilor de albine; j)copia documentelor de efectuare a plăţii mătcilor şi/sau familiilor de albine, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare la data efectuării plăţii; k)copie de pe documentul de cont bancar al solicitantului; l)copie de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă tratamentele realizate şi mişcarea efectivelor de albine.SUBCAPITOLUL V E. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii
(1) Solicitanţii/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.
(2) Condiţii de eligibilitate: 1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii; 2. apicultorul trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor; 3. apicultorii care deţin peste 75 de familii de albine şi care solicită sprijin pentru oricare dintre măsurile B, C, şi D ale Programului trebuie să efectueze cel puţin un set de bază de analize fizico-chimice ale mierii; 4. exploataţiile apicole să fie înregistrate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; 5. analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar; 6. analizele pentru reziduuri vor fi efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar, care deţine acreditare pentru metoda de determinare a reziduurilor, şi vor fi decontate doar pentru apicultorii care deţin peste 150 de familii de albine.
(3) Cheltuieli eligibile:a)preţul fără TVA pentru setul de bază de analize fizico-chimice care atestă calitatea mierii şi care trebuie să cuprindă cel puţin: determinarea hidroximetilfurfuralului (HMF) din miere; determinarea glucozei şi fructozei însumate din miere; determinarea conţinutului de apă; examen organoleptic; determinarea indicelui diastazic; aciditate; indicele polenic; conductivitatea electrică; zaharoză. b)preţul fără TVA pentru analize de determinare a reziduurilor.
(4) Documente justificative:a)copia actului de identitate - B.I./C.I. a solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. şi Î.F.; b)copia actului de identitate - B.I./C.I., a persoanei împuternicite prin notariat, după caz; c)copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, eliberate în funcţie de forma de organizare; d)copia adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor sau de efectuare a analizelor, după caz; e)copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competenţele apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz; f)copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului; g)copia facturii pentru setul de bază de analize fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii şi copia documentelor de efectuare a plăţii acestor analize; h)copia documentului care atestă autorizarea laboratorului care a efectuat setul de bază de analize fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii; i)copia documentului de înregistrare sanitară-veterinară a exploataţiilor apicole, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei; j)copia buletinului de analize fizico-chimice/reziduuri.Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul program.
ANEXA Nr. 1*) *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.la program CERERE DE INTENŢIE PENTRU FORMELE ASOCIATIVE APICOLE PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL 2020 ANEXA Nr. 2 la program COMUNICARE pentru deplasare în pastoral AVIZAT ........ ................ ........... (primărie/consiliul local) Nr. de înregistrare şi dată primărie/consiliul local ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ..........., domiciliat în ........ ................ ................ ........ ........., vă comunic (numele şi prenumele apicultorului/denumirea) că în perioada ........ ................ ........... amplasez în pastoral pe raza localităţii ........ ................ ......... stupina având codul de identificare ........ ........ ..........., cu un nr. de ........ ........ stupi cu familii de albine deplasaţi în pastoral, pavilion/remorcă apicolă având nr. de înmatriculare ........ ............, mijloc de transport cu nr. de înmatriculare ........ ........ ............. . În cazul aplicării unor tratamente fitosanitare în zonă, vă rog să mă anunţaţi la locul de amplasare a stupinei sau la adresa ........ ................ ................ ............... . Telefon ........ ........ ........... Cu stimă,

Data ........ ........ ............... Semnătură apicultor
........ ................ ...............

ANEXA Nr. 3*) *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.la program CERERE DE INTENŢIE PENTRU APICULTORI PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL 2020 ANEXA Nr. 2 NORME de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022 Articolul 1
(1) Solicitanţii Programului, astfel cum sunt definiţi la cap. IV din anexa nr. 1, pentru acţiunile prevăzute la cap. IX subcap. II.B - V.E din anexa nr. 1, achiziţionează individual şi solicită anual, direct sau prin intermediul persoanei împuternicite notarial sprijinul financiar şi depun la sediul centrelor judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti cererea de plată a sprijinului însoţită de documentele justificative aferente fiecărei acţiuni.
(2) În vederea centralizării şi încadrării în plafonul alocat pentru acţiunea prevăzută la cap. IX subcap. III.C, pct. C.4 din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul judeţean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti cererea de intenţie, prin care îşi asumă achiziţia ulterioară a mijlocului de transport apicol fără autopropulsie - remorca apicolă şi/sau mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(3) Solicitanţii Programului, astfel cum sunt definiţi la cap. IV din anexa nr. 1, pentru acţiunile prevăzute la cap. IX subcap. I.A din anexa nr. 1, solicită prin intermediul reprezentantului legal sprijinul financiar şi depun la sediul centrelor judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti cererea de plată a sprijinului însoţită de documentele justificative aferente fiecărei măsuri.
(4) În vederea centralizării şi încadrării în plafonul alocat pentru măsurile menţionate la cap. IX subcap. I.A din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul judeţean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti cererea de intenţie, prin care estimează cheltuielile pentru măsurile de la pct. A.1, A.2 şi A.3 şi/sau prin care îşi asumă achiziţia ulterioară pentru măsurile de la pct. A.4 şi A.5, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(5) Pentru evitarea creării condiţiilor artificiale, furnizorii produselor menţionate la cap. IX subcap. II.B-V.E din anexa nr. 1 nu pot fi şi beneficiari ai produsului pentru care sunt furnizori în Programul naţional apicol pentru perioada 2020-2022. De asemenea, un solicitant prin Program care este şi furnizor constituit sub o altă formă de organizare decât cea prin care solicită sprijin, având inclusiv calitatea de membru, nu este eligibil.
Articolul 2Termenul-limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor care o însoţesc este data de 1 august a fiecărui an. Articolul 3
(1) După finalizarea procesului de înregistrare şi centralizare a cererilor de intenţie depuse de solicitanţi, centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit la APIA - sediul central centralizatorul cu sumele estimate pentru fiecare măsură în parte, în vederea stabilirii nivelului de încadrare a sprijinului financiar în limita plafonului alocat, conform anexei la prezentele norme de aplicare.
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul-limită de depunere a cererilor de intenţie, solicitanţii vor fi informaţi de APIA cu privire la nivelul sprijinului financiar posibil a fi acordat pentru produsele menţionate în cererea de intenţie, cu încadrarea în plafonul alocat fiecărei măsuri.
(3) După finalizarea procesului de înregistrare şi verificare a cererilor de plată a sprijinului financiar depuse de solicitanţi, centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit la APIA - sediul central centralizatorul cu sumele eligibile ale sprijinului financiar pentru fiecare acţiune în parte, în limita plafonului alocat conform anexei la prezentele norme de aplicare.
(4) APIA transmite centrelor sale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti nivelul sprijinului financiar în cadrul fiecărei acţiuni prevăzute în Program.
Articolul 4
(1) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, după centralizarea sumelor aferente cererilor, întocmesc şi transmit la APIA listele de plată a sumelor eligibile pentru plata sprijinului financiar.
(2) APIA, după aprobarea sumelor solicitate, întocmeşte şi transmite la MADR o situaţie centralizatoare a sumelor eligibile aprobate pentru plata sprijinului financiar.
Articolul 5În baza situaţiilor centralizatoare ale sumelor eligibile aprobate pentru plata sprijinului financiar, transmise de APIA, MADR transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a sumelor eligibile aprobate pentru plata sprijinului financiar. Articolul 6După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul MADR se alimentează contul APIA, care virează sumele eligibile cuvenite în conturile solicitanţilor sprijinului financiar, conform legislaţiei în vigoare. Articolul 7
(1) În baza prevederilor prezentei hotărâri, APIA elaborează formularistica necesară implementării prezentelor norme de aplicare, procedurile detaliate de operare, de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate pentru fiecare dintre acţiunile din Program, precum şi procedura de control, care se aprobă prin decizie a directorului general al APIA.
(2) APIA elaborează Ghidul solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol, care se avizează de către MADR şi este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare pe site-ul oficial al APIA.
(3) APIA, prin centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pune la dispoziţia beneficiarilor formularistica şi documentaţia necesare realizării acţiunilor cuprinse în Program.
(4) Beneficiarul va anunţa orice modificare privind identificarea lui la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.
(5) Solicitanţii constituiţi sub o formă de organizare la momentul depunerii cererii de plată nu îşi pot modifica forma de organizare până la momentul efectuării plăţii sprijinului financiar.
(6) În cazul în care solicitanţii îşi schimbă forma de organizare după data efectuării plăţii sprijinului financiar, obligaţia menţinerii pentru o perioadă de minimum 3 ani a echipamentelor pentru ambalarea mierii, a echipamentelor pentru procesarea cerii, a accesoriilor apicole, respectiv uscător de polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator, precum şi a mijloacelor de transport apicol fără autopropulsie - remorci şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor, achiziţionate în baza prezentului Program, rămâne în sarcina noii forme de organizare.
(7) Documentele depuse în copie la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti vor purta sintagma „conform cu originalul", datate şi însuşite prin semnătură de către solicitant.
Articolul 8
(1) Pentru măsurile menţionate la cap. IX subcap. I.A şi III.C pct. C4 din anexa nr. 1, în cazul în care suma solicitată şi aprobată de APIA se încadrează în limita plafonului alocat conform anexei la prezentele norme de aplicare, nivelul sprijinului financiar se plăteşte integral, iar în cazul în care suma solicitată şi aprobată de APIA depăşeşte plafonul alocat conform anexei la prezentele norme de aplicare, nivelul sprijinului financiar se stabileşte procentual cu încadrarea în plafonul alocat pentru fiecare măsură.
(2) Pentru măsurile menţionate la cap. IX subcap. II.B, subcap. III.C pct. C.1-C.3, subcap. IV.D şi subcap. V.E din anexa nr. 1, în cazul în care suma solicitată şi aprobată de APIA se încadrează în limita plafonului alocat conform anexei la prezentele norme de aplicare, nivelul sprijinului financiar se stabileşte la valoarea de achiziţie, fără TVA.
(3) Pentru măsurile menţionate la cap. IX subcap. II.B, subcap. III.C pct. C.1-C.3, subcap. IV.D şi subcap. V.E din anexa nr. 1, în cazul în care suma solicitată de beneficiari şi aprobată de APIA depăşeşte plafonul alocat conform anexei la prezentele norme de aplicare, APIA stabileşte nivelul sprijinului financiar la valoarea cea mai mică de achiziţie, fără TVA.
(4) În cazul în care după aplicarea prevederilor alin. (3) nu se depăşeşte suma alocată conform plafonului din anexa la prezentele norme de aplicare, APIA stabileşte procentual nivelul sprijinului financiar, fără a se depăşi valoarea de achiziţie, fără TVA, din factură, până la limita sumei aprobate.
(5) În cazul în care şi după aplicarea prevederilor alin. (3) se depăşeşte suma alocată conform plafonului din anexa la prezentele norme de aplicare, APIA stabileşte nivelul sprijinului financiar procentual din valoarea cea mai mică de achiziţie, fără TVA.
(6) În cazul în care în urma controlului efectuat de reprezentanţii APIA şi/sau ANZ pentru efectuarea controalelor la faţa locului se identifică neconcordanţe între informaţiile furnizate în cererea de plată, documentele justificative şi situaţia de la faţa locului, beneficiarilor li se aplică la suma eligibilă o reducere a ajutorului cuvenit cu 20% sau se respinge cererea de plată, după caz.
(7) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (4) beneficiarilor li se aplică la nivelul sprijinului financiar stabilit o reducere cu 20%.
Articolul 9
(1) Beneficiarii selectaţi care au depus cerere de plată a sprijinului trebuie să fie prezenţi la data comunicată pentru efectuarea controlului la faţa locului sau să mandateze un reprezentant.
(2) Refuzul controlului la faţa locului la data comunicată atrage excluderea de la plată.
(3) Netransmiterea documentelor solicitate de APIA, caracterul incomplet, neconcordanţa dintre documente, lipsa de coerenţă a datelor cuprinse în documente, orice fals în declaraţii sau înscrisuri determină reducerea sau respingerea sprijinului solicitat, precum şi sesizarea organelor competente, potrivit prevederilor legale în vigoare, dacă este cazul.
Articolul 10
(1) Se consideră sprijin financiar necuvenit sumele încasate prin încălcarea condiţiilor de eligibilitate din Program şi prin nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor specifice ce le revin, precum şi prin atestarea de către solicitanţi a unor date ori situaţii nereale pe documentele justificative aferente.
(2) Sumele reprezentând sprijin financiar necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanţe bugetare care se constată şi se recuperează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXĂ la normele de aplicare PLAFOANE alocate pentru fiecare măsură din Program

PNA 2020-2022 Buget euro (50% FEGA + 50% Buget naţional) alocat conform Deciziei (CE) 974/2019
Măsura 2020 2021 2022
A. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori, din care: 1.791.375,77 1.774.901,64 1.763.685,69
A.1. Consultanţă în apicultură 501.585,21 498.094,93 496.036,60
A.2. Promovarea apiculturii şi a produselor apicole 179.137,58 182.400,96 186.013,73
A.3. Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură 107.482,55 112.246,74 117.119,75
A.4. Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii 501.585,21 491.079,51 482.257,81
A.5. Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru ambalarea mierii 501.585,21 491.079,51 482.257,81
B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei 2.436.271,04 2.455.397,53 2.445.736,02
C. Raţionalizarea transhumanţei, din care: 2.543.753,59 2.553.613,43 2.562.855,77
C.1. Achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral 788.205,34 785.727,21 792.280,68
C.2. Achiziţionarea de accesorii apicole 644.895,28 631.387,94 620.045,75
C.3. Achiziţionarea de unelte apicole si echipamente de protecţie 394.102,67 406.894,45 406.474,44
C.4. Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral 716.550,31 729.603,84 744.054,90
D. Măsuri pentru repopulare: Achiziţionarea de mătci (regine) şi/sau familii de albine pentru apicultură 3.081.166,32 3.051.708,36 3.031.334,79
E. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă: Decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii 644.895,28 666.465,04 688.939,72
Total euro 10.497.462,00 10.502.086,00 10.492.552,00
Total lei 50.209.360,75 50.231.477,33 50.185.876,22SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 339/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 339 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 339/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu