Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.325 din 23.05.2019

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 29 mai 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de statp. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Mergeani Nicea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovicip. Ministrul educaţiei naţionale,Petru Andeasecretar de statANEXĂNORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, denumită în continuare Lege. Articolul 2Pot beneficia de prevederile Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, denumit în continuare Program, angajatorii fermieri prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) din Lege care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării finanţării, criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (2) din Lege. Articolul 3Implementarea prezentelor norme metodologice se face de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii. Articolul 4
(1) Sumele necesare implementării Programului se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 „Transferuri curente", alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice", prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 „Subvenţii", articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor".
(2) Valoarea Programului corespunzătoare anului 2019 este de 30.000 mii lei în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.
Articolul 5Înscrierea în Program se face până la data de 31 decembrie 2020.
Capitolul IIModul de acordare a sprijinului financiar prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară şi de verificare a eligibilităţii acestuia Articolul 6(1) Angajatorii fermieri, prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) din Lege, depun o cerere de înscriere în Program, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1, la direcţiile în a căror rază teritorială îşi au sediul, însoţită de următoarele documente:a)Pentru angajatorul fermier:

(i) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie;
(ii) certificatul constatator detaliat al angajatorului fermier emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) şi valabil la data depunerii, din care să
rezulte criteriile de eligibilitate prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. a-c) din Lege, în formă letrică sau electronică de la ONRC, în original;
(iii) certificatul de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorităţii administraţiei publice locale, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local, pentru sediul social/profesional, filiale, cu menţiunea „eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original;
(iv) certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, emis potrivit prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat pentru sediul social/profesional, filiale, cu menţiunea „eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original;
(v) documentul eliberat de unitatea bancară/trezorerie, care dovedeşte existenţa unui cont activ bancă/trezorerie, în original;
(vi) extras din registrul general de evidenţă a salariaţilor din care să rezulte perioada contractelor individuale de muncă, precum şi durata muncii;
(vii) declaraţia pe propria răspundere a angajatorului fermier, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

b)Pentru tânărul beneficiar:

(i) actul de identitate, în copie;
(ii) documente justificative pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, şi Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020, aprobat prin hotărâre de Guvern, cu excepţia tinerilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege, precum şi certificate de calificare cu recunoaştere naţională pentru dovedirea absolvirii cursurilor de formare profesională în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare, organizate în condiţiile legii potrivit Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
(iii) declaraţia pe propria răspundere a tânărului beneficiar al Programului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în original şi în copie, unde este cazul, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul" şi semnat de către angajatorul fermier sau reprezentantul legal al acestuia.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar.
(4) Depunerea documentelor se face la direcţii, de către angajatorul fermier sau de către o altă persoană împuternicită de acesta.
Articolul 7
(1) Direcţiile au obligaţia de a întocmi un registru unic pentru accesarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(2) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (1) se asigură de către un angajat al direcţiei, numit prin decizie a directorului executiv.
(3) Angajatorul fermier poate depune cereri pe raza teritorială a mai multor judeţe, dacă face dovada deţinerii unor puncte de lucru în judeţele respective.
(4) Registrul unic trebuie să cuprindă:a)denumirea angajatorului fermier; b)numele şi prenumele angajatului - tânăr beneficiar; c)numărul şi data cererii de înscriere în Program; d)documente justificative pentru angajatorul fermier şi angajat - tânăr beneficiar; e)suma totală aprobată.
(5) Pentru înregistrarea eronată a datelor în registrul unic, angajatul direcţiei răspunde potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 8
(1) Modul de colectare şi prelucrare a datelor personale ale tinerilor beneficiari de către direcţii se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea asigurării confidenţialităţii şi securităţii adecvate a acestor date, asigurării protecţiei împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale a acestora.
(2) În procesul de preluare a datelor cu caracter personal, direcţiile aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE şi ale legislaţiei naţionale, adoptată cu respectarea regulamentului menţionat.
(3) Datele personale ale tinerilor beneficiari pot fi comunicate instituţiilor publice, în conformitate cu obligaţiile legale care le revin acestora.
(4) Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate în vederea aplicării Programului sunt: numele şi prenumele, adresa, seria şi numărul cărţii de identitate, codul numeric personal şi studiile.
(5) Datele personale ale tinerilor beneficiari sunt păstrate pe întreaga perioadă a contractului de muncă şi ulterior încetării acestuia, potrivit prevederilor legale referitoare la arhivarea documentelor.
Articolul 9Direcţiile îndeplinesc următoarele atribuţii: a)pun la dispoziţia tinerilor beneficiari cererea de înscriere în Program; b)înregistrează cererea de înscriere, însoţită de documentele anexate, în registrul de intrări-ieşiri al direcţiilor; c)verifică cererea de înscriere, precum şi conformitatea documentelor anexate; d)solicită completări/clarificări/modificări în situaţia în care se constată neconformităţi ale documentelor depuse, pe care le comunică angajatorului fermier în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii; e)analizează dosarul din punctul de vedere al eligibilităţii în termen de 10 zile lucrătoare, de la data completării dosarului privind conformitatea; f)aprobă cererea de înscriere în Program, dacă dosarul îndeplineşte condiţiile prevăzute de Lege, o înscrie în registrul unic pentru accesarea Programului şi informează angajatorul fermier că a fost declarat eligibil; g)respinge cererea de înscriere în cazul în care angajatorul fermier nu a răspuns solicitării potrivit lit. d), în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia; h)notifică solicitantul cu privire la neeligibilitatea dosarului depus; i)exercită orice alte responsabilităţi în legătură cu implementarea Programului, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul 10
(1) Pe perioada derulării Programului, angajatorii fermieri fac dovada menţinerii noilor locuri de muncă, lunar, cu extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi cu statul de plată.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la direcţii până la data de 15 a lunii, pentru luna anterior lucrată de angajaţi.
(3) Direcţiile aprobă lunar plata sumelor aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare angajator fermier în parte, şi se asigură că sumele care se acordă angajatorului fermier sunt cele prevăzute la art. 4 alin. (1) din Lege.
(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) atrage respingerea plăţii reprezentând sprijin financiar lunar.
Articolul 11Direcţiile întocmesc lunar situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face plata. Articolul 12Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite lunar Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Articolul 13După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor. Articolul 14Direcţiile virează sumele necesare reprezentând sprijin financiar în conturile angajatorului fermier, potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 15
(1) Registrul unic prevăzut la art. 7 alin. (1), documentaţia depusă pentru accesarea Programului, precum şi întreaga documentaţie corespunzătoare derulării Programului se păstrează la direcţie pe o perioadă de 10 ani fiscali, de la data efectuării înscrierii în Program.
(2) Direcţiile întocmesc lista cuprinzând beneficiarii sprijinului financiar şi sumele acordate acestora şi o publică pe site-ul direcţiilor.
Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 16În situaţia în care intervine încetarea contractului individual de muncă potrivit art. 55 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul derulării Programului, sprijinul financiar lunar potrivit Programului nu se mai acordă. Articolul 17
(1) Se consideră sprijin necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către angajatorii fermieri a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente sprijinului financiar lunar sau încălcarea cu intenţie/culpă a prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Sumele reprezentând sprijin necuvenit, prevăzute la alin. (1), se recuperează de la angajatorii fermieri, beneficiari ai sprijinului financiar, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 18 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. Anexa Nr. 1

la Normele metodologice
(Model)
Aprobat
Director executiv Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...../a Municipiului Bucureşti,
........ ................ ................ ................ ...........
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)

Nr. ......... data ........ ........ CERERE de înscriere în Program Către Direcţia pentru Agricultură a judeţului ........ ......../a Municipiului Bucureşti Angajatorul fermier1 ........ ................ ............, cu sediul în localitatea ........ ................ .............., judeţul ........ ................ ........, înscris/înscrisă la registrul comerţului cu nr. ........ ........ .............., CUI ........ ................ ........., cod CAEN ........ ................ .........2, cont bancar/trezorerie deschis la ........ ................ .............., reprezentat de domnul/doamna ........ ................ ........ ..........., domiciliat/domiciliată în localitatea ........ ................ ........., judeţul ........ ................ ............, str. ........ ................ ............... nr. ....., deţinător/deţinătoare a BI/CI seria ...... nr. ..............., eliberat/eliberată la data de ........ .............., CNP ........ ................ ..............., în calitate de ........ ................ ................ ................ .............., solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului (împuternicit/reprezentant legal/administrator) pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, aprobat prin Legea nr. 336/2018, şi depun următoarele documente: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. NOTĂ: Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei, împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice. Solicitant, ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele şi semnătura) Verificat reprezentant direcţie ........ ................ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia şi semnătura) 1 Se menţionează denumirea conform art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară. 2 Desfăşoară activităţi în agricultură, acvacultură şi/sau industrie alimentară. ANEXA Nr. 2la normele metodologice (Model) DECLARAŢIE Angajatorul fermier1 ........ ................ ............, cu sediul în localitatea ........ ................ .............., judeţul ........ ................ ........, înscris/înscrisă la registrul comerţului cu nr. ........ ........ .............., CUI ........ ................ ........., cod CAEN ........ ................ .........2, cont bancar/trezorerie deschis la ........ ................ .............., reprezentat de domnul/doamna ........ ................ ........ ..........., domiciliat/domiciliată în localitatea ........ ................ ........., judeţul ........ ................ ............, str. ........ ................ ............... nr. ....., deţinător/deţinătoare a BI/CI seria ...... nr. ..............., eliberat/eliberată la data de ........ .............., CNP ........ ................ ..............., în calitate de ........ ................ ................ ........ ............, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu am mai beneficiat anterior (împuternicit/reprezentant legal/administrator) de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare şi/sau nu am mai avut încheiat un contract individual de muncă cu aceiaşi angajaţi cu cel puţin 12 luni înaintea angajării prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară, aprobat prin Legea nr. 336/2018, şi nu am depus alte cereri de sprijin în cadrul Programului pentru acelaşi angajat, tânăr beneficiar, pe raza teritorială a altui judeţ. Mă oblig să menţin angajaţii prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară timp de minimum 12 luni de la încheierea contractului individual de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată. Mă oblig să păstrez numărul locurilor de muncă existente la data accesării Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară şi numărul locurilor de muncă create prin program. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile. Data ........ ........ ............... Semnătură angajator fermier ........ ........ .............. 1 Se menţionează denumirea conform art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară. 2 Desfăşoară activităţi în agricultură, acvacultură şi/sau industrie alimentară. ANEXA Nr. 3la normele metodologice (Model) DECLARAŢIE Subsemnatul/Subsemnata, .............., cetăţean ........ ..........., fiul/fiica lui ........ ................ şi al/a........ ........, născut la data de ................, în localitatea ........ .............., domiciliat/domiciliată în localitatea ............, judeţul ............, str. .............. nr. ....., deţinător/deţinătoare a BI/CI seria ....... nr. ........., eliberat/eliberată la data de ........ ........ .........., CNP ........ ................ ........ ........., în calitate de tânăr beneficiar, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu am mai beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare în cadrul Programului şi nu am mai avut încheiat un contract individual de muncă cu acelaşi angajator cu cel puţin 12 luni înaintea angajării prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile. Data ........ ................ .............. Semnătură tânăr beneficiar ........ ........ ......... ANEXA Nr. 4la normele metodologice (Model) REGISTRUL UNIC pentru accesarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/a Municipiului Bucureşti

Nr. crt. Angajator Persoană juridică/PFA/II/IF/S.C. (numele şi prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea) Angajat (numele şi prenumele/ CNP/studii) Cerere de înscriere în Program (Nr./data) Documente justificative Suma totală aprobată (lei)
Angajator Angajat
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 1/data da da
2. 2/data
3.
...

Întocmit Responsabil Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......../a Municipiului Bucureşti (DAJ/DAMB) ........ ................ ................ ........ ............. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 5la normele metodologice (Model) SITUAŢIE CENTRALIZATOARE a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar lunar Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/a Municipiului Bucureşti

Nr. crt. Numărul de angajatori Numărul tinerilor angajaţi, din care: Suma totală aprobată (lei)
Persoane potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 336/2018 Persoane potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 336/2018 Persoane potrivit art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 336/2018
1.
2.
3.
...

Direcţia Agricolă Judeţeană ................/Direcţia Agricolă a Municipiului Bucureşti Director executiv, ........ ................ ................ ................ ............. (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 6la normele metodologice (Model) SITUAŢIE CENTRALIZATOARE a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar lunar Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/a Municipiului Bucureşti

Nr. crt. Judeţul Suma totală aprobată (lei)
(0) (1) (2)
1.
2.
3.
T O T A L:

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene Director general, ........ ................ ................ ................ ........ ............ (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila) Ordonator principal de credite, ........ ................ ................ ........ ...........SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 325/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 325 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 325/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu