Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.323 din 10.05.2018

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 18 mai 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 256, judeţul Vaslui, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu–Şişeşti", denumită în continuare Staţiunea. Articolul 2
(1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, pentru care exercită drept de administrare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi din bunuri proprii, pentru care exercită drept de proprietate, datorii şi alte active, conform situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Staţiunea are înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MF 114354 suprafaţa de teren de 430,00 ha aparţinând domeniului public al statului, din care:a)0,50 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7.10 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, care trec în domeniul privat al statului şi administrarea staţiunii; b)253,04 ha, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.17 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare; c)176,46 ha, retrocedate conform Hotărârii Comisiei Judeţene Vaslui nr. 197 din 24.04.2008 la comisia locală în baza legilor fondului funciar, care rămân în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiului ce face obiectul Dosarului nr. 5.417/333/2017 aflat pe rolul instanţei de judecată.
Articolul 3
(1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii pajiştilor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN: a)diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0114 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii pentru recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; c)diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; d)diviziunea 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312 Repararea maşinilor; e)diviziunea 46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; f)diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 472 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate; clasa 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; grupa 478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet; Clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; g)diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări; h)diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor; clasa 5819 Alte activităţi de editare; i)diviziunea 70 Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; j)diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; k)diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; l)diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice neclasificate altundeva „n.c.a."; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice „n.c.a."; m)diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului.
(2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte entităţi, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţii Staţiunii se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7
(1) Staţiunea organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.
(2) Situaţiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 8
(1) Personalul Staţiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.
(3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este de 30. Articolul 10
(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.
Articolul 11Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 13
(1) Conducerea Staţiunii este asigurată de consiliul de administraţie şi director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.
Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 15Staţiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren. Articolul 16Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin actualizarea valorilor de inventar şi a descrierii tehnice ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea staţiunii, potrivit anexei la prezenta hotărâre. Articolul 17 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 15 , 15 .a), 15 .b), 15 .c) şi 15 .e) la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 și 915 bis din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă. PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistrul cercetării şi inovării,Nicolae BurneteMinistrul muncii şi justiţiei sociale,Lia-Olguţa VasilescuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXĂ Bunurile din domeniul public şi privat al statului şi bunurile proprii aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui - C.U.I. 14954266 1. Bunurile din domeniul public al statului

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5
114201 8.28.10 Depozit combustibil S tot. = 40 mp Ţara: România; judeţ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ştefan cel Mare nr. 256 18.816
114335 8.28.10 Staţie decuscutare trifoliene S tot. = 784 mp Ţara: România; judeţ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ştefan cel Mare nr. 256 8.761
114336 8.28.10 Staţie condiţionat seminţe S tot. = 792 mp Ţara: România; judeţ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ştefan cel Mare nr. 256 8.621
114337 8.28.12 Cantină S tot. = 23 mp Ţara: România; judeţ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ştefan cel Mare nr. 256 2.243
114338 8.29.08 Sediu administrativ 1 nivel supr. tot. = 180 mp Ţara: România; judeţ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ştefan cel Mare nr. 256 197.558
114339 8.28.10 Drumuri şi platforme Alei beton + 3.218 mp platforma bet. = 1.480 mp Ţara: România; judeţ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ştefan cel Mare nr. 256 56.499
114340 8.28.13 Atelier mecanic S tot.= 154 mp Ţara: România; judeţ: Vaslui; comuna Soleşti 73.205
114341 8.28.03 Pavilion laboratoare cercetare Suprafaţă construită = 431 mp, 1 nivel Ţara: România; judeţ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ştefan cel Mare nr. 256 361.724
114342 8.28.10 Clădire sediu fermă S tot. = 253 mp Ţara: România; judeţ: Vaslui; comuna Soleşti 2.468
114345 8.27.07 Saivane ovine S tot. = 864 mp, capacit. = 4.900 cap. cărămidă Ţara: România; judeţ: Vaslui; comuna Soleşti 168.556
114348 8.28.10 Depozit lână S tot. = 131 mp, cărămidă Ţara: România; judeţ: Vaslui; comuna Soleşti 35.715
114349 8.27.03 Siloz suprafaţă S tot. = 960 mp, beton Ţara: România; judeţ: Vaslui; comuna Soleşti 50.247
114351 8.28.10 Cabină pod basculă S tot. = 63 mp Ţara: România; judeţ: Vaslui; comuna Soleşti 1.573
114352 8.28.10 Clădire pod basculă S tot. = 47 mp Ţara: România; judeţ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ştefan cel Mare nr. 256 1.552
114354 8.05.03 Teren agricol 429,50 ha Ţara: România; judeţ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ştefan cel Mare nr. 256 10.838.200
121445 8.28.10 Drumuri şi platforme betonate Alei = 3.650 mp, platforme = 4.825 mp Ţara: România; judeţ: Vaslui; comuna Soleşti 93.820
TOTAL 11.919.558

2. Bunurile din domeniul privat al statului

Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
1 Terenuri (0,5 ha, potrivit anexei nr. 7.10 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare) 334.335 în administrare
2 Construcţii 344.525 în administrare
TOTAL 678.860

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 - Construcţii

Nr. crt. Nr. Inventar P4000 Denumire mijloace fixe Descriere tehnică Adresa Anul dobândirii Valoarea contabilă netă la 31.12.2016
0 1 2 3 4 5 6
1. INVPPS-25511071-2017 Centrală termică cu cărbune Inclus reţea St = 30 mp Ţara: Romania, judeţul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 256 1989 24.352
2. INVPPS-25511073-2017 Magazie îngrăşăminte St = 606 mp, Construcţie din cărămidă Ţara: Romania, judeţul Vaslui, comuna Soleşti 1989 138.074
3. INVPPS-25511075-2017 Saivane oi St = 834 mp, construcţie din cărămidă, 4.900 capete Ţara: România, judeţul Vaslui, comuna Soleşti 1988 168.424
4. INVPPS-25511077-2017 Baie dezinfecţie St = 138 mp Ţara: Romania, judeţul Vaslui, comuna Soleşti 1988 13.675
TOTAL 344.525SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 323/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 323 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu