E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 31 din 16 ianuarie 2003

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 92 din 14 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 410/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

    CAP. 1
    Faptele care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabilului

    Art. 1
    (1) Faptele sanctionate de legile financiare, vamale sau care privesc disciplina financiara, inclusiv cele care privesc stabilirea si gestionarea impozitelor si taxelor, care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabilului, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    (2) In cazierul fiscal al persoanei juridice se inscriu si faptele stabilite in sarcina subunitatilor sale fara personalitate juridica, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru si altele asemenea.
    (3) In certificatul de cazier fiscal se inscriu numai faptele constatate prin actele administrative asupra carora nu s-au exercitat in termenul legal caile de atac sau cele asupra carora s-au pronuntat hotarari judecatoresti definitive/irevocabile.

    CAP. 2
    Procedura de solicitare si de eliberare a certificatului de cazier fiscal

    Art. 2
    (1) Contribuabilii au dreptul sa solicite si sa obtina certificate de cazier fiscal continand datele inscrise in cazierul fiscal propriu, in conditiile prevazute de lege.
    (2) La solicitarea expresa a contribuabililor certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat in forma simplificata, care sa ateste numai daca acestia figureaza sau nu figureaza in evidenta cazierului fiscal.
    (3) Certificatul de cazier fiscal se elibereaza numai la cererea scrisa a contribuabililor sau a reprezentantilor acestora, depusa la organul fiscal competent.
    (4) Prin organ fiscal competent se intelege directia generala a finantelor publice a judetului sau a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are domiciliul, resedinta ori sediul contribuabilul, dupa caz.
    (5) Pentru contribuabilii persoane fizice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune personal sau prin reprezentant, pe baza de procura, pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal propriu.
    (6) Pentru contribuabilii persoane juridice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de catre reprezentantul legal al acestora.
    (7) Pentru contribuabilii asociatii fara personalitate juridica cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de catre unul dintre asociati, pe baza imputernicirii date de ceilalti asociati sau de reprezentantul acestora.
    (8) La depunerea cererii de eliberare a cazierului fiscal se prezinta in mod obligatoriu actul de identitate si/sau imputernicirea, dupa caz, iar in cazul persoanelor juridice, si actul care atesta numirea reprezentantului legal al acestora.
    Art. 3
    (1) Solicitarea eliberarii certificatului de cazier fiscal se face prin completarea formularului de cerere-tip, pus la dispozitie in mod gratuit contribuabilului de catre organul fiscal competent.
    (2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal va fi insotita de dovada platii taxei extrajudiciare de timbru, prevazuta de lege.
    (3) La depunerea cererii organul fiscal competent va comunica solicitantului data dupa care se poate prezenta pentru ridicarea certificatului de cazier fiscal in interiorul termenului prevazut de lege.
    Art. 4
    (1) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face numai personal contribuabilului, respectiv reprezentantului, sub semnatura, cu conditia prezentarii actului de identitate si a imputernicirii, dupa caz.
    (2) O data cu eliberarea certificatului de cazier fiscal organul fiscal competent va arhiva imputernicirea in original, cererea pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal si copia certificatului de cazier fiscal.
    Art. 5
    Certificatul de cazier fiscal se intocmeste in doua exemplare de catre persoana desemnata din cadrul serviciului de specialitate si se semneaza de conducatorul organului fiscal competent.
    Art. 6
    (1) In cazul in care datele inscrise in cazierul fiscal nu corespund situatiei reale ori inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale, contribuabilul poate solicita rectificarea acestora prin completarea formularului de cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal.
    (2) Cererea de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal, insotita de actele doveditoare, se depune la organul fiscal competent si va urma procedura stabilita pentru cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, fara perceperea taxei de timbru.
    (3) Actele doveditoare se anexeaza la cererea de rectificare, in copie certificata de organul fiscal competent pe baza prezentarii actelor originale sau in copie legalizata.
    Art. 7
    (1) Modul de solutionare a cererii de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal se comunica in scris contribuabilului.
    (2) In cazul admiterii in totalitate sau in parte a cererii se elibereaza un nou certificat de cazier fiscal, care va cuprinde datele rectificate.
    (3) In cazul solutionarii partiale a cererii de rectificare, rectificarea se face numai asupra unora dintre mentiunile inscrise in cazierul fiscal, dintre cele pentru care s-a solicitat rectificarea.
    (4) O data cu instiintarea asupra modului de solutionare a cererii de rectificare contribuabilul va fi instiintat si asupra datei pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.
    Art. 8
    (1) In cazul respingerii sau solutionarii partiale a cererii de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal contribuabilii pot sa depuna contestatie la tribunal - sectia de contencios administrativ in a carei raza teritoriala isi au sediul/domiciliul/resedinta, potrivit legii.
    (2) In caz de admitere a contestatiei in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, organul fiscal competent va proceda la rectificarea cazierului fiscal si va elibera un nou certificat de cazier fiscal in locul celui contestat.
    (3) Contribuabilul va fi instiintat asupra datei la care sa se prezinte pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.

    CAP. 3
    Procedura de solicitare si de eliberare a informatiilor din cazierul fiscal catre autoritatile prevazute la art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001

    Art. 9
    (1) Informatiile referitoare la datele inscrise in cazierul fiscal al contribuabililor, solicitate de catre autoritatile prevazute la art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, se furnizeaza numai la cererea motivata in scris, care va cuprinde temeiul potrivit caruia sunt necesare informatiile respective.
    (2) Solicitarile de informatii din cazierul fiscal al contribuabilului, formulate de catre autoritatile mai sus mentionate, cuprind in mod obligatoriu datele de identificare a contribuabilului.
    (3) Solicitarile se transmit la organul fiscal competent, direct de catre organele de urmarire penala si instantele judecatoresti, precum si de catre autoritatile fiscale internationale, pe baza de reciprocitate.
    Art. 10
    Organul fiscal are obligatia sa solutioneze, in termen de 15 zile de la data inregistrarii, solicitarea de furnizare de informatii din cazierul fiscal al contribuabilului, prin transmiterea unei comunicari scrise solicitantului, semnata de directorul general.

    CAP. 4
    Procedura de inscriere a datelor in cazierul fiscal si in evidenta operativa

    Art. 11
    Inscrierea si actualizarea datelor in cazierul fiscal se fac numai pe baza de documente justificative.
    Art. 12
    (1) In scopul inscrierii datelor in cazierul fiscal, documentul justificativ este fisa de inscriere a faptelor in cazierul fiscal. Se va completa cate o fisa pentru fiecare fapta care se inscrie in cazierul fiscal.
    (2) Fisele prevazute la alin. (1) se completeaza numai cu date referitoare la faptele asupra carora s-au pronuntat organele competente definitiv/irevocabil si se transmit organelor fiscale competente.
    (3) Compartimentele juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale vor comunica, in timp util, organelor de control solutiile pronuntate in dosarele prin care s-au solutionat definitiv/irevocabil de catre instantele de judecata plangerile impotriva proceselor-verbale de control, in baza Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    (4) Fisele de inscriere a faptelor in cazierul fiscal se intocmesc de catre:
    a) organele cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale, astfel:
    - in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de contestare, pentru actele ramase definitive prin neexercitarea cailor de atac;
    - in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii de la compartimentele juridice;
    b) organele cu atributii de control din afara Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile de la data la care au luat cunostinta ca asupra faptelor ce urmeaza sa fie inscrise in cazierul fiscal s-au pronuntat organele competente definitiv/irevocabil.
    Art. 13
    (1) In scopul actualizarii datelor din cazierul fiscal, documentul justificativ este fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal.
    (2) Fisele de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal se intocmesc de catre compartimentele care se ocupa cu gestionarea cazierului fiscal, pe baza urmatoarelor documente justificative:
    a) comunicarea primita de la serviciul cu atributii in gestionarea si functionarea cazierului fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice, care cuprinde actele normative ce abroga sau modifica prevederile legale in baza carora au fost sanctionate faptele inscrise in cazierul fiscal;
    b) listele primite saptamanal de la serviciul/biroul care se ocupa de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, dupa caz;
    c) nota de serviciu prin care se aproba fisa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la inscrierea faptelor in cazierul fiscal, aprobata de directorul general.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                              FAPTELE
care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor, prevazute de legislatia in vigoare

    A. Fapte care, potrivit legii, constituie infractiuni

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Conditiile de inscriere in cazierul fiscal
    R - repetabilitate
    P - perioada (ani)
________________________________________________________________________________
Codul  Descrierea              Actul normativ Actul normativ Sanctiunea       C
faptei faptei                  care prevede   care prevede   prevazuta       ___
                               fapta          sanctiunea     de lege         R P
________________________________________________________________________________
  0               1                   2              3             4         5 6
________________________________________________________________________________
 1.01. Refuzul de a prezenta   Art. 9 din     Art. 9 din     Inchisoare de   1 -
       organelor de control    Legea          Legea          la 3 luni la
       prevazute de lege       nr. 87/1994    nr. 87/1994    2 ani
       documentele             pentru         pentru         sau amenda de
       justificative si actele combaterea     combaterea     la 200.000 lei
       de evidenta contabila   evaziunii      evaziunii      la
       necesare pentru         fiscale, cu    fiscale, cu    1.000.000 lei
       stabilirea obligatiilor modificarile   modificarile
       fata de stat            ulterioare     ulterioare
________________________________________________________________________________
 1.02. Intocmirea incompleta   Art. 10 din    Art. 10 din    Inchisoare de   1 -
       sau necorespunzatoare   Legea          Legea          la 6 luni la
       de documente primare    nr. 87/1994    nr. 87/1994    5 ani si
       ori de evidenta         pentru         pentru         interzicerea
       contabila sau           combaterea     combaterea     unor drepturi
       acceptarea unor astfel  evaziunii      evaziunii      sau amenda de
       de documente, cu scopul fiscale, cu    fiscale, cu    la
       de a impiedica          modificarile   modificarile   1.000.000 lei
       verificarile            ulterioare     ulterioare     la
       financiar-contabile                                   10.000.000 lei
       pentru identificarea
       cazurilor de evaziune
       fiscala
________________________________________________________________________________
 1.03. Sustragerea de la plata Art. 11 din    Art. 11 din    Inchisoare de   1 -
       impozitelor, taxelor si Legea          Legea          la 2 ani la
       a contributiilor        nr. 87/1994    nr. 87/1994    8 ani si
       datorate statului prin  pentru         pentru         interzicerea
       neinregistrarea unor    combaterea     combaterea     unor drepturi
       activitati pentru care  evaziunii      evaziunii
       legea prevede obligatia fiscale, cu    fiscale, cu
       inregistrarii, in       modificarile   modificarile
       scopul obtinerii de     ulterioare     ulterioare
       venituri
________________________________________________________________________________
 1.04. Sustragerea de la plata Art. 12 din    Art. 12 din    Inchisoare de   1 -
       obligatiilor fiscale,   Legea          Legea          la 2 ani la
       in intregime sau in     nr. 87/1994    nr. 87/1994    7 ani si
       parte, prin             pentru         pentru         interzicerea
       nedeclararea            combaterea     combaterea     unor drepturi
       veniturilor impozabile, evaziunii      evaziunii
       ascunderea obiectului   fiscale, cu    fiscale, cu
       sau a sursei impozabile modificarile   modificarile
       ori taxabile sau        ulterioare     ulterioare
       efectuarea oricaror
       alte operatiuni in
       acest scop
________________________________________________________________________________
 1.05. Fapta de a nu evidentia Art. 13 din    Art. 13 din    Inchisoare de   1 -
       prin acte contabile sau Legea          Legea          la 6 luni la
       alte documente legale,  nr. 87/1994    nr. 87/1994    5 ani si
       in intregime sau in     pentru         pentru         interzicerea
       parte, veniturile       combaterea     combaterea     unor drepturi
       realizate ori de a      evaziunii      evaziunii      sau amenda de
       inregistra cheltuieli   fiscale, cu    fiscale, cu    la
       care nu au la baza      modificarile   modificarile   1.000.000 lei
       operatiuni reale, daca  ulterioare     ulterioare     la
       au avut ca urmare                                     10.000.000 lei
       neplata ori diminuarea
       impozitului, taxei si
       a contributiei
________________________________________________________________________________
 1.06. Organizarea sau         Art. 14        Art. 14        Inchisoare de   1 -
       conducerea de evidente  alin. 1 din    alin. 1 din    la 2 ani la
       contabile duble, de     Legea          Legea          7 ani si
       catre conducatorul      nr. 87/1994    nr. 87/1994    interzicerea
       unitatii sau alte       pentru         pentru         unor drepturi
       persoane cu atributii   combaterea     combaterea
       financiar-contabile,    evaziunii      evaziunii
       ori alterarea           fiscale, cu    fiscale, cu
       memoriilor aparatelor   modificarile   modificarile
       de taxat, de marcaj sau ulterioare     ulterioare
       a altor mijloace de
       stocare a datelor, in
       scopul diminuarii
       veniturilor supuse
       impozitelor, taxelor si
       a contributiilor
________________________________________________________________________________
 1.07. Distrugerea actelor     Art. 14        Art. 14        Inchisoare de   1 -
       contabile sau a altor   alin. 2 din    alin. 1 din    la 2 ani la
       documente ori a         Legea          Legea          7 ani si
       memoriilor aparatelor   nr. 87/1994    nr. 87/1994    interzicerea
       de taxat sau de marcaj  pentru         pentru         unor drepturi
       ori a altor mijloace de combaterea     combaterea
       stocare a datelor, in   evaziunii      evaziunii
       scopul aratat la        fiscale, cu    fiscale, cu
       art. 14 alin. 1         modificarile   modificarile
                               ulterioare     ulterioare
________________________________________________________________________________
 1.08. Tentativa la            Art. 15 din    Art. 15 din    Se pedepseste   1 -
       infractiunile prevazute Legea          Legea          conform legii
       la pct. 1.04, 1.06 si   nr. 87/1994    nr. 87/1994
       1.07 din prezentul      pentru         pentru
       tabel                   combaterea     combaterea
                               evaziunii      evaziunii
                               fiscale, cu    fiscale, cu
                               modificarile   modificarile
                               ulterioare     ulterioare
________________________________________________________________________________
 1.09. Declararea fictiva      Art. 16 din    Art. 16 din    Inchisoare de   1 -
       facuta de               Legea          Legea          la 2 ani la
       contribuabilii sau      nr. 87/1994    nr. 87/1994    7 ani si
       imputernicitii acestora pentru         pentru         interzicerea
       cu privire la sediul    combaterea     combaterea     unor drepturi
       unei societati          evaziunii      evaziunii
       comerciale sau la       fiscale, cu    fiscale, cu
       schimbarea acestuia     modificarile   modificarile
       fara indeplinirea       ulterioare     ulterioare
       obligatiilor prevazute
       de lege, in scopul
       sustragerii de la
       controlul fiscal
________________________________________________________________________________
 1.10. Efectuarea cu stiinta   Art. 37 din    Art. 289 din   Inchisoare de   1 -
       de inregistrari         Legea          Codul penal,   la 6 luni la
       inexacte, precum si     contabilitatii republicat     5 ani
       omisiunea cu stiinta a  nr. 82/1991,
       inregistrarilor in      republicata
       contabilitate, avand
       drept consecinta
       denaturarea
       veniturilor,
       cheltuielilor,
       rezultatelor
       financiare, precum si
       a elementelor de activ
       si de pasiv ce se
       reflecta in bilant,
       constituie infractiunea
       de fals intelectual.
________________________________________________________________________________
 1.11. Falsificarea,           Art. 276       Art. 276 din   Inchisoare de   1 -
       sustragerea sau         lit. a) din    Legea          la 3 ani la
       distrugerea evidentelor Legea          nr. 31/1990    12 ani pentru
       societatii ori          nr. 31/1990    privind        persoanele
       ascunderea unei parti   privind        societatile    vinovate de
       din activul societatii; societatile    comerciale,    bancruta
       infatisarea de datorii  comerciale,    republicata,   frauduloasa
       inexistente sau         republicata,   cu
       prezentarea in          cu             modificarile
       registrele societatii,  modificarile   si
       in alt act ori in       si             completarile
       bilantul contabil a     completarile   ulterioare
       unor sume nedatorate,   ulterioare
       fiecare dintre aceste
       fapte fiind savarsita
       in vederea diminuarii
       aparente a valorii
       activelor
________________________________________________________________________________
 1.12. Instrainarea, in frauda Art. 276       Art. 276 din   Inchisoare de   1 -
       creditorilor, in caz de lit. b) din    Legea          la 3 ani la
       faliment al unei        Legea          nr. 31/1990    12 ani pentru
       societati, a unei parti nr. 31/1990    privind        persoanele
       insemnate din active    privind        societatile    vinovate de
                               societatile    comerciale,    bancruta
                               comerciale,    republicata,   frauduloasa
                               republicata,   cu
                               cu             modificarile
                               modificarile   si
                               si             completarile
                               completarile   ulterioare
                               ulterioare
________________________________________________________________________________
 1.13. Persoana care cu        Art. 48        Art. 48        Inchisoare de   1 -
       rea-credinta a facut    alin. (1) din  alin. (1) din  la 3 luni la
       declaratii inexacte, in Legea          Legea          2 ani sau
       baza carora s-a operat  nr. 26/1990    nr. 26/1990    amenda de la
       o inmatriculare ori s-a privind        privind        1.000.000 lei
       facut o mentiune in     registrul      registrul      la
       registrul comertului    comertului,    comertului,    5.000.000 lei,
                               republicata,   republicata,   daca, potrivit
                               cu             cu             legii, fapta
                               modificarile   modificarile   nu constituie
                               si             si             infractiune
                               completarile   completarile   mai grava
                               ulterioare     ulterioare
________________________________________________________________________________
 1.14. Trecerea peste          Art. 175 din   Art. 175 din   Inchisoare de   1 -
       frontiera prin alte     Legea          Legea          la 2 ani la 7
       locuri decat cele       nr. 141/1997   nr. 141/1997   ani si
       stabilite pentru        privind Codul  privind Codul  interzicerea
       controlul vamal de      vamal al       vamal al       unor drepturi
       marfuri sau de alte     Romaniei, cu   Romaniei, cu
       bunuri constituie       modificarile   modificarile
       infractiunea de         ulterioare     ulterioare
       contrabanda.
________________________________________________________________________________
 1.15. Trecerea peste          Art. 176 din   Art. 176 din   Inchisoare de   1 -
       frontiera, fara         Legea          Legea          la 3 ani la
       autorizatie, a armelor, nr. 141/1997   nr. 141/1997   12 ani si
       munitiilor, materiilor  privind Codul  privind Codul  interzicerea
       explozive sau           vamal al       vamal al       unor drepturi,
       radioactive, produselor Romaniei, cu   Romaniei, cu   daca legea
       si substantelor         modificarile   modificarile   penala nu
       stupefiante si          ulterioare     ulterioare     prevede o
       psihotrope,                                           pedeapsa mai
       precursorilor si                                      mare
       substantelor chimice
       esentiale, produselor
       si substantelor toxice
       constituie infractiunea
       de contrabanda
       calificata.
________________________________________________________________________________
 1.16. Folosirea, la           Art. 177 din   Art. 177 din   Inchisoare de   1 -
       autoritatea vamala,     Legea          Legea          la 2 ani la 7
       documentelor vamale,    nr. 141/1997   nr. 141/1997   ani si
       de transport sau        privind Codul  privind Codul  interzicerea
       comerciale, care se     vamal al       vamal al       unor drepturi
       refera la alte marfuri  Romaniei, cu   Romaniei, cu
       sau bunuri decat cele   modificarile   modificarile
       prezentate in vama,     ulterioare     ulterioare
       constituie infractiunea
       de folosire de acte
       nereale.
________________________________________________________________________________
 1.17. Folosirea, la           Art. 178 din   Art. 178 din   Inchisoare de   1 -
       autoritatea vamala, a   Legea          Legea          la 3 ani la
       documentelor vamale,    nr. 141/1997   nr. 141/1997   10 ani si
       de transport sau        privind Codul  privind Codul  interzicerea
       comerciale falsificate  vamal al       vamal al       unor drepturi
       constituie infractiunea Romaniei, cu   Romaniei, cu
       de folosire de acte     modificarile   modificarile
       falsificate.            ulterioare     ulterioare
________________________________________________________________________________
 1.18. Fapta prevazuta la      Art. 179 din   Art. 179 din   Inchisoare de   1 -
       art. 175 din            Legea          Legea          la 5 ani la
       Legea nr. 141/1997, cu  nr. 141/1997   nr. 141/1997   15 ani si
       privire la "Trecerea    privind Codul  privind Codul  interzicerea
       peste frontiera prin    vamal al       vamal al       unor drepturi
       alte locuri decat cele  Romaniei, cu   Romaniei, cu
       stabilite pentru        modificarile   modificarile
       controlul vamal de      ulterioare     ulterioare
       marfuri sau de alte
       bunuri constituie
       infractiunea de
       contrabanda", savarsita
       de una sau de mai multe
       persoane inarmate ori
       constituite in banda.
________________________________________________________________________________
 1.19. Fapta prevazuta la      Art. 179 din   Art. 179 din   Inchisoare de   1 -
       art. 176 din            Legea          Legea          la 5 ani la
       Legea nr. 141/1997, cu  nr. 141/1997   nr. 141/1997   15 ani si
       privire la "Trecerea    privind Codul  privind Codul  interzicerea
       peste frontiera, fara   vamal al       vamal al       unor drepturi
       autorizatie, a armelor, Romaniei, cu   Romaniei, cu
       munitiilor, materiilor  modificarile   modificarile
       explozive sau           ulterioare     ulterioare
       radioactive, produselor
       si substantelor
       stupefiante si
       psihotrope,
       precursorilor si
       substantelor chimice
       esentiale, produselor
       si substantelor toxice
       constituie infractiunea
       de contrabanda
       calificata", savarsita
       de una sau de mai multe
       persoane inarmate ori
       constituite in banda.
________________________________________________________________________________
 1.20. Fapta prevazuta la      Art. 179 din   Art. 179 din   Inchisoare de   1 -
       art. 177 din            Legea          Legea          la 5 ani la
       Legea nr. 141/1997, cu  nr. 141/1997   nr. 141/1997   15 ani si
       privire la "Folosirea,  privind Codul  privind Codul  interzicerea
       la autoritatea vamala,  vamal al       vamal al       unor drepturi
       a documentelor vamale,  Romaniei, cu   Romaniei, cu
       de transport sau        modificarile   modificarile
       comerciale, care se     ulterioare     ulterioare
       refera la alte marfuri
       sau bunuri decat cele
       prezentate in vama,
       constituie infractiunea
       de folosire de acte
       nereale", savarsita de
       una sau de mai multe
       persoane inarmate ori
       constituite in banda.
________________________________________________________________________________
 1.21. Fapta prevazuta la      Art. 179 din   Art. 179 din   Inchisoare de   1 -
       art. 178 din            Legea          Legea          la 5 ani la
       Legea nr. 141/1997, cu  nr. 141/1997   nr. 141/1997   15 ani si
       privire la "Folosirea,  privind Codul  privind Codul  interzicerea
       la autoritatea vamala,  vamal al       vamal al       unor drepturi
       a documentelor vamale,  Romaniei, cu   Romaniei, cu
       de transport sau        modificarile   modificarile
       comerciale falsificate  ulterioare     ulterioare
       constituie infractiunea
       de folosire de acte
       falsificate", savarsita
       de una sau de mai multe
       persoane inarmate ori
       constituite in banda.
________________________________________________________________________________
 1.22. Daca fapta prevazuta    Art. 180 din   Art. 180 din   Se poate        1 -
       la art. 175 din         Legea          Legea          aplica si
       Legea nr. 141/1997,     nr. 141/1997   nr. 141/1997   interdictia
       cu privire la "Trecerea privind Codul  privind Codul  exercitarii
       peste frontiera prin    vamal al       vamal al       ocupatiei,
       alte locuri decat cele  Romaniei, cu   Romaniei, cu   potrivit
       stabilite pentru        modificarile   modificarile   art. 64 din
       controlul vamal de      ulterioare     ulterioare;    Codul penal,
       marfuri sau de alte                    art. 64 din    republicat.
       bunuri constituie                      Codul penal,
       infractiunea de                        republicat
       contrabanda", este
       savarsita de angajati
       sau reprezentanti ai
       unor persoane juridice
       care au ca obiect de
       activitate operatiuni
       de import-export ori
       in folosul acestor
       persoane juridice.
________________________________________________________________________________
 1.23. Daca fapta prevazuta    Art. 180 din   Art. 180 din   Se poate        1 -
       la art. 176 din         Legea          Legea          aplica si
       Legea nr. 141/1997,     nr. 141/1997   nr. 141/1997   interdictia
       cu privire la "Trecerea privind Codul  privind Codul  exercitarii
       peste frontiera, fara   vamal al       vamal al       ocupatiei,
       autorizatie, a armelor, Romaniei, cu   Romaniei, cu   potrivit
       munitiilor, materiilor  modificarile   modificarile   art. 64 din
       explozive sau           ulterioare     ulterioare;    Codul penal,
       radioactive, produselor                art. 64 din    republicat.
       si substantelor                        Codul penal,
       stupefiante si                         republicat
       psihotrope,
       precursorilor si
       substantelor chimice
       esentiale, produselor
       si substantelor toxice
       constituie infractiunea
       de contrabanda
       calificata", este
       savarsita de angajati
       sau reprezentanti ai
       unor persoane juridice
       care au ca obiect de
       activitate operatiuni
       de import-export ori
       in folosul acestor
       persoane juridice.
________________________________________________________________________________
 1.24. Daca fapta prevazuta    Art. 180 din   Art. 180 din   Se poate        1 -
       la art. 177 din         Legea          Legea          aplica si
       Legea nr. 141/1997,     nr. 141/1997   nr. 141/1997   interdictia
       cu privire la           privind Codul  privind Codul  exercitarii
       "Folosirea, la          vamal al       vamal al       ocupatiei,
       autoritatea vamala,     Romaniei, cu   Romaniei, cu   potrivit
       a documentelor vamale,  modificarile   modificarile   art. 64 din
       de transport sau        ulterioare     ulterioare;    Codul penal,
       comerciale, care se                    art. 64 din    republicat.
       refera la alte marfuri                 Codul penal,
       sau bunuri decat cele                  republicat
       prezentate in vama,
       constituie infractiunea
       de folosire de acte
       nereale", este
       savarsita de angajati
       sau reprezentanti ai
       unor persoane juridice
       care au ca obiect de
       activitate operatiuni
       de import-export ori
       in folosul acestor
       persoane juridice.
________________________________________________________________________________
 1.25. Daca fapta prevazuta    Art. 180 din   Art. 180 din   Se poate        1 -
       la art. 178 din         Legea          Legea          aplica si
       Legea nr. 141/1997,     nr. 141/1997   nr. 141/1997   interdictia
       cu privire la           privind Codul  privind Codul  exercitarii
       "Folosirea, la          vamal al       vamal al       ocupatiei,
       autoritatea vamala,     Romaniei, cu   Romaniei, cu   potrivit
       a documentelor vamale,  modificarile   modificarile   art. 64 din
       de transport sau        ulterioare     ulterioare;    Codul penal,
       comerciale, falsificate                art. 64 din    republicat.
       constituie infractiunea                Codul penal,
       de folosire de acte                    republicat
       falsificate", este
       savarsita de angajati
       sau reprezentanti ai
       unor persoane juridice
       care au ca obiect de
       activitate operatiuni
       de import-export ori in
       folosul acestor
       persoane juridice.
________________________________________________________________________________
 1.26. Daca fapta prevazuta    Art. 180 din   Art. 180 din   Se poate        1 -
       la art. 179 din         Legea          Legea          aplica si
       Legea nr. 141/1997,     nr. 141/1997   nr. 141/1997   interdictia
       cu privire la           privind Codul  privind Codul  exercitarii
       "Faptele prevazute la   vamal al       vamal al       ocupatiei,
       art. 175 - 178,         Romaniei, cu   Romaniei, cu   potrivit
       savarsite de una sau    modificarile   modificarile   art. 64 din
       de mai multe persoane   ulterioare     ulterioare;    Codul penal,
       inarmate ori                           art. 64 din    republicat.
       constituite in banda",                 Codul penal,
       este savarsita de                      republicat
       angajati sau
       reprezentanti ai unor
       persoane juridice care
       au ca obiect de
       activitate operatiuni
       de import-export ori
       in folosul acestor
       persoane juridice.
________________________________________________________________________________
 1.27. Tentativa la            Art. 181 din   Art. 181 din   Se pedepseste   1 -
       infractiunile prevazute Legea          Legea          conform legii.
       la pct. 1.14 - 1.21     nr. 141/1997   nr. 141/1997
       din prezentul tabel     privind Codul  privind Codul
                               vamal al       vamal al
                               Romaniei, cu   Romaniei, cu
                               modificarile   modificarile
                               ulterioare     ulterioare
________________________________________________________________________________
 1.28. Schimbarea sau          Art. 23        Art. 23        Inchisoare de   1 -
       transferul de bunuri,   alin. (1)      alin. (1) din  la 3 ani la
       cunoscand ca provin din lit. a) din    Legea          12 ani
       savarsirea de           Legea          nr. 656/2002
       infractiuni, in scopul  nr. 656/2002   pentru
       ascunderii sau al       pentru         prevenirea si
       disimularii originii    prevenirea si  sanctionarea
       ilicite a acestor       sanctionarea   spalarii
       bunuri sau in scopul    spalarii       banilor
       de a ajuta persoana     banilor
       care a savarsit
       infractiunea din care
       provin bunurile sa se
       sustraga de la
       urmarire, judecata
       sau executarea pedepsei
________________________________________________________________________________
 1.29. Ascunderea sau          Art. 23        Art. 23        Inchisoare de   1 -
       disimularea adevaratei  alin. (1)      alin. (1) din  la 3 ani la
       naturi a provenientei,  lit. b) din    Legea          12 ani
       a situarii, a           Legea          nr. 656/2002
       dispozitiei, a          nr. 656/2002   pentru
       circulatiei sau a       pentru         prevenirea si
       proprietatii bunurilor  prevenirea si  sanctionarea
       ori a drepturilor       sanctionarea   spalarii
       asupra acestora,        spalarii       banilor
       cunoscand ca bunurile   banilor
       provin din savarsirea
       de infractiuni
________________________________________________________________________________
 1.30. Fapta de a nu           Art. 56        Art. 56        Se pedepseste   1 -
       inregistra sau de a     alin. (5) din  alin. (5) din  conform legii.
       inregistra eronat       Ordonanta de   Ordonanta de
       operatiunile supuse     urgenta a      urgenta a
       accizelor ori           Guvernului     Guvernului
       impozitului la titeiul  nr. 158/2001   nr. 158/2001
       si la gazele naturale   privind        privind
       din productia interna,  regimul        regimul
       cu intentia vadita      accizelor,     accizelor,
       de a diminua aceste     aprobata cu    aprobata cu
       obligatii fata de       modificari si  modificari si
       bugetul de stat         completari     completari
                               prin Legea     prin Legea
                               nr. 523/2002,  nr. 523/2002,
                               cu             cu
                               modificarile   modificarile
                               ulterioare     ulterioare
________________________________________________________________________________
 1.31. Desfasurarea fara       Art. 9         Art. 9         Inchisoare de   1 -
       licenta a oricareia     alin. 1 din    alin. 1 si 2   la 6 luni la
       dintre activitatile     Ordonanta      din Ordonanta  4 ani sau
       din domeniul            de urgenta a   de urgenta a   amenda.
       jocurilor de noroc      Guvernului     Guvernului     Bunurile si
                               nr. 69/1998    nr. 69/1998    valorile care
                               privind        privind        au servit la
                               regimul de     regimul de     savarsirea sau
                               autorizare a   autorizare a   care rezulta
                               activitatilor  activitatilor  din
                               din domeniul   din domeniul   exercitarea
                               jocurilor de   jocurilor de   activitatilor
                               noroc,         noroc,         ilicite
                               aprobata si    aprobata si    prevazute la
                               modificata     modificata     art. 9 alin. 1
                               prin Legea     prin Legea     se confisca.
                               nr. 166/1999,  nr. 166/1999,
                               cu             cu
                               modificarile   modificarile
                               si             si
                               completarile   completarile
                               ulterioare     ulterioare
________________________________________________________________________________
 1.32. Fapta persoanei de a    Art. 15        Art. 15        Inchisoare de   1 -
       pune la dispozitie sau  alin. (1) din  alin. (1) din  la 5 ani la 20
       de a colecta fonduri,   Ordonanta de   Ordonanta de   de ani si
       direct ori indirect,    urgenta a      urgenta a      interzicerea
       stiind ca aceste        Guvernului     Guvernului     unor drepturi
       fonduri sunt folosite,  nr. 159/2001   nr. 159/2001
       in total sau in parte,  pentru         pentru
       pentru savarsirea       prevenirea si  prevenirea si
       actelor de terorism     combaterea     combaterea
                               utilizarii     utilizarii
                               sistemului     sistemului
                               financiar-     financiar-
                               bancar in      bancar in
                               scopul         scopul
                               finantarii de  finantarii de
                               acte de        acte de
                               terorism,      terorism,
                               aprobata       aprobata
                               prin Legea     prin Legea
                               nr. 466/2002   nr. 466/2002
________________________________________________________________________________
 1.33. Fapta persoanei de a    Art. 15        Art. 15        Inchisoare de   1 -
       realiza fonduri in      alin. (2) din  alin. (1) din  la 5 ani la 20
       scopul finantarii       Ordonanta de   Ordonanta de   de ani si
       actelor de terorism     urgenta a      urgenta a      interzicerea
                               Guvernului     Guvernului     unor drepturi
                               nr. 159/2001   nr. 159/2001
                               pentru         pentru
                               prevenirea si  prevenirea si
                               combaterea     combaterea
                               utilizarii     utilizarii
                               sistemului     sistemului
                               financiar-     financiar-
                               bancar in      bancar in
                               scopul         scopul
                               finantarii de  finantarii de
                               acte de        acte de
                               terorism,      terorism,
                               aprobata       aprobata
                               prin Legea     prin Legea
                               nr. 466/2002   nr. 466/2002
________________________________________________________________________________
 1.34. Alte fapte savarsite in                                               1 -
       domeniul financiar,
       vamal si care privesc
       disciplina financiara,
       sanctionate potrivit
       legislatiei penale
________________________________________________________________________________

    B. Fapte care, potrivit legii, constituie contraventii

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Conditiile de inscriere in cazierul fiscal
    R - repetabilitate
    P - perioada (ani)
________________________________________________________________________________
Codul  Descrierea              Actul normativ Actul normativ Sanctiunea       C
faptei faptei                  care prevede   care prevede   prevazuta       ___
                               fapta          sanctiunea     de lege         R P
________________________________________________________________________________
  0               1                   2              3             4         5 6
________________________________________________________________________________
 2.01. Fabricarea sau importul Art. 52        Art. 52        Amenda de la    1 -
       de produse supuse       alin. (1)      alin. (2)      5 miliarde lei
       autorizarii, fara       lit. t) din    lit. b) din    la
       autorizatie             Legea          Legea          10 miliarde lei
                               nr. 521/2002   nr. 521/2002   si confiscarea
                               privind        privind        produselor,
                               regimul de     regimul de     iar in cazul
                               supraveghere   supraveghere   in care
                               si autorizare  si autorizare  acestea au
                               a productiei,  a productiei,  fost vandute,
                               importului si  importului si  confiscarea
                               circulatiei    circulatiei    sumelor
                               unor produse   unor produse   rezultate din
                               supuse         supuse         aceasta
                               accizelor, cu  accizelor, cu  vanzare,
                               completarile   completarile   precum si
                               ulterioare     ulterioare     confiscarea
                                                             instalatiilor
                                                             de productie
                                                             si anularea
                                                             autorizatiei,
                                                             dupa caz
________________________________________________________________________________
 2.02. Comercializarea de      Art. 52        Art. 52        Amenda de la    1 -
       produse supuse          alin. (1)      alin. (2)      1 miliard lei
       autorizarii, fara       lit. u)        lit. f)        la
       autorizatie sau fara    din Legea      din Legea      5 miliarde lei
       aprobarea               nr. 521/2002   nr. 521/2002   si confiscarea
       Ministerului Finantelor privind        privind        produselor,
       Publice, dupa caz       regimul de     regimul de     iar in cazul
                               supraveghere   supraveghere   in care
                               si autorizare  si autorizare  acestea au
                               a productiei,  a productiei,  fost vandute,
                               importului si  importului si  confiscarea
                               si circulatiei si circulatiei sumelor
                               unor produse   unor produse   rezultate din
                               supuse         supuse         aceasta
                               accizelor, cu  accizelor, cu  vanzare si,
                               completarile   completarile   dupa caz,
                               ulterioare     ulterioare     anularea
                                                             autorizatiilor
________________________________________________________________________________
 2.03. Producerea de alcool    Art. 52        Art. 52        Amenda de la    1 -
       si de distilate,        alin. (1)      alin. (2)      5 miliarde lei
       inclusiv pe perioada de lit. x)        lit. b)        la
       probe tehnologice, fara din Legea      din Legea      10 miliarde lei
       supraveghere fiscala    nr. 521/2002   nr. 521/2002   si confiscarea
                               privind        privind        produselor,
                               regimul de     regimul de     iar in cazul
                               supraveghere   supraveghere   in care
                               si autorizare  si autorizare  acestea au
                               a productiei,  a productiei,  fost vandute,
                               importului si  importului si  confiscarea
                               circulatiei    circulatiei    sumelor
                               unor produse   unor produse   rezultate din
                               supuse         supuse         aceasta
                               accizelor, cu  accizelor, cu  vanzare, precum
                               completarile   completarile   si confiscarea
                               ulterioare     ulterioare     instalatiilor
                                                             de productie
                                                             si anularea
                                                             autorizatiei,
                                                             dupa caz
________________________________________________________________________________
 2.04. Amplasarea mijloacelor  Art. 52        Art. 52        Amenda de la    1 -
       de masurare a           alin. (1)      alin. (2)      5 miliarde lei
       productiei si a         lit. b)        lit. b)        la
       concentratiei de        din Legea      din Legea      10 miliarde lei
       alcool si distilate in  nr. 521/2002   nr. 521/2002   si confiscarea
       alte locuri decat cele  privind        privind        produselor,
       expres prevazute de     regimul de     regimul de     iar in cazul
       Legea nr. 521/2002      supraveghere   supraveghere   in care
                               si autorizare  si autorizare  acestea au
                               a productiei,  a productiei,  fost vandute,
                               importului si  importului si  confiscarea
                               circulatiei    circulatiei    sumelor
                               unor produse   unor produse   rezultate din
                               supuse         supuse         aceasta
                               accizelor, cu  accizelor, cu  vanzare, precum
                               completarile   completarile   si confiscarea
                               ulterioare     ulterioare     instalatiilor
                                                             de productie
                                                             si anularea
                                                             autorizatiei,
                                                             dupa caz
________________________________________________________________________________
 2.05. Circulatia si           Art. 52        Art. 52        Amenda de la    1 -
       comercializarea in vrac alin. (1)      alin. (2)      1 miliard lei
       a alcoolului etilic     lit. i)        lit. f)        la
       rafinat si a            din Legea      din Legea      5 miliarde lei
       distilatelor in alte    nr. 521/2002   nr. 521/2002   si confiscarea
       scopuri decat cele      privind        privind        produselor,
       expres prevazute de     regimul de     regimul de     iar in cazul
       Legea nr. 521/2002      supraveghere   supraveghere   in care
                               si autorizare  si autorizare  acestea au
                               a productiei,  a productiei,  fost vandute,
                               importului si  importului si  confiscarea
                               circulatiei    circulatiei    sumelor
                               unor produse   unor produse   rezultate din
                               supuse         supuse         aceasta
                               accizelor, cu  accizelor, cu  vanzare si,
                               completarile   completarile   dupa caz,
                               ulterioare     ulterioare     anularea
                                                             autorizatiilor
________________________________________________________________________________
 2.06. Productia si            Art. 56        Art. 56        Amenda intre    1 -
       comercializarea de      alin. (1)      alin. (2)      1 miliard lei
       alcool tehnic obtinut   lit. a)        prima liniuta  si
       prin fermentarea        din Ordonanta  din Ordonanta  5 miliarde lei
       materiilor prime        de urgenta a   de urgenta a   si confiscarea
       agricole de             Guvernului     Guvernului     produselor,
       origine vegetala,       nr. 158/2001   nr. 158/2001   iar in cazul
       altul decat cel         privind        privind        in care
       rezultat ca produs      regimul        regimul        acestea au
       secundar din procesul   accizelor,     accizelor,     fost vandute,
       de obtinere a           aprobata cu    aprobata cu    confiscarea
       alcoolului etilic       modificari     modificari     sumelor
       rafinat                 si completari  si completari  rezultate din
                               prin Legea     prin Legea     aceasta
                               nr. 523/2002,  nr. 523/2002,  vanzare, in
                               cu             cu             plus
                               modificarile   modificarile   confiscarea
                               ulterioare     ulterioare     utilajelor si
                                                             a instalatiilor
________________________________________________________________________________
 2.07. Comercializarea         Art. 56        Art. 56        Amenda intre    1 -
       alcoolului brut de      alin. (1)      alin. (2)      1 miliard lei
       catre agentii           lit. b)        prima liniuta  si
       economici, precum si    din Ordonanta  din Ordonanta  5 miliarde lei
       utilizarea acestuia la  de urgenta a   de urgenta a   si confiscarea
       obtinerea bauturilor    a Guvernului   Guvernului     produselor,
       alcoolice de orice fel  nr. 158/2001   nr. 158/2001   iar in cazul
                               privind        privind        in care
                               regimul        regimul        acestea au
                               accizelor,     accizelor,     fost vandute,
                               aprobata cu    aprobata cu    confiscarea
                               modificari si  modificari si  sumelor
                               completari     completari     rezultate din
                               prin Legea     prin Legea     aceasta vanzare
                               nr. 523/2002,  nr. 523/2002,
                               cu             cu
                               modificarile   modificarile
                               ulterioare     ulterioare
________________________________________________________________________________
 2.08. Procesarea benzinelor   Art. 56        Art. 56        Amenda de la    1 -
       de prima distilare,     alin. (1)      alin. (2)      2 miliarde lei
       de DAV, de cocsare, de  lit. h)        liniuta        la
       cracare termica, de     din Ordonanta  a 7-a din      3 miliarde lei
       piroliza si a           de urgenta a   Ordonanta de   si confiscarea
       oricaror alte           Guvernului     urgenta a      produselor
       semifabricate rezultate nr. 158/2001   Guvernului     obtinute
       din prelucrarea         privind        nr. 158/2001
       titeiului,              regimul        privind
       provenite de la alti    accizelor,     regimul
       agenti economici decat  aprobata cu    accizelor,
       agentii economici       modificari si  aprobata cu
       importatori sau         completari     modificari si
       producatori interni     prin Legea     completari
                               nr. 523/2002,  prin Legea
                               cu             nr. 523/2002,
                               modificarile   cu
                               ulterioare     modificarile
                                              ulterioare
________________________________________________________________________________
2.09.  Efectuarea de           Art. 56        Art. 56        Amenda de la    1 -
       operatiuni privind      alin. (1)      alin. (2)      2 miliarde lei
       prelucrarea,            lit. j)        liniuta        la
       procesarea, etilarea,   din Ordonanta  a 9-a din      5 miliarde lei,
       precum si orice alte    de urgenta a   Ordonanta de   confiscarea
       operatiuni legate de    Guvernului     urgenta a      produselor
       obtinerea uleiurilor    nr. 158/2001   Guvernului     rezultate si
       minerale, de catre      privind        nr. 158/2001   a veniturilor
       orice persoana fizica   regimul        privind        obtinute din
       sau juridica,           accizelor,     regimul        vanzarea
       neautorizata ori        aprobata cu    accizelor,     acestor
       neinregistrata ca       modificari si  aprobata cu    produse
       agent economic          completari     modificari si
       producator sau          prin Legea     completari
       procesator de astfel    nr. 523/2002,  prin Legea
       de produse              cu             nr. 523/2002,
                               modificarile   cu
                               ulterioare     modificarile
                                              ulterioare
________________________________________________________________________________
 2.10. Neutilizarea            Art. 56        Art. 56        Amenda de la    1 -
       documentelor fiscale    alin. (1)      alin. (2)      1,5 miliarde
       speciale                lit. m) din    liniuta a 11-a lei la 2
                               Ordonanta de   din Ordonanta  miliarde lei,
                               urgenta a      de urgenta a   confiscarea
                               Guvernului     Guvernului     cantitatilor
                               nr. 158/2001   nr. 158/2001   de produse
                               privind        privind        astfel
                               regimul        regimul        comercializate
                               accizelor,     accizelor,     si confiscarea
                               aprobata cu    aprobata cu    veniturilor
                               modificari si  modificari si  obtinute din
                               completari     completari     din vanzarea
                               prin Legea     prin Legea     produselor
                               nr. 523/2002,  nr. 523/2002,
                               cu             cu
                               modificarile   modificarile
                               ulterioare     ulterioare
________________________________________________________________________________
 2.11. Detinerea de catre      Art. 56        Art. 56        Amenda de la    1 -
       agentii economici       alin. (1)      alin. (2)      3 miliarde lei
       producatori sau         lit. q) din    liniuta a 13-a la
       importatori de produse  Ordonanta de   din Ordonanta  5 miliarde lei
       supuse accizelor a unor urgenta a      de urgenta a   si confiscarea
       cantitati de astfel de  Guvernului     Guvernului     cantitatilor
       produse, a caror        nr. 158/2001   nr. 158/2001   de produse
       provenienta nu poate fi privind        privind        astfel
       dovedita cu documente   regimul        regimul        detinute
       legal intocmite         accizelor,     accizelor,
                               aprobata cu    aprobata cu
                               modificari si  modificari si
                               completari     completari
                               prin Legea     prin Legea
                               nr. 523/2002,  nr. 523/2002,
                               cu             cu
                               modificarile   modificarile
                               ulterioare     ulterioare
________________________________________________________________________________
 2.12. Comercializarea pe      Art. 15        Art. 15        Amenda de la    1 -
       teritoriul Romaniei a   alin. (1)      alin. (2) din  50 milioane
       produselor prevazute    lit. a) din    Ordonanta      lei la 100
       la art. 1 din           Ordonanta      Guvernului     milioane lei,
       Ordonanta Guvernului    Guvernului     nr. 23/1995    confiscarea
       nr. 23/1995 fara a fi   nr. 23/1995    privind        produselor
       marcate, marcate        privind        instituirea    nemarcate sau
       necorespunzator sau     instituirea    sistemului de  marcate
       cu marcaje false ori    sistemului de  marcare pentru necorespunzator
       contrafacute            marcare pentru tigarete,      si, dupa caz,
                               tigarete,      produse din    anularea, de
                               produse din    tutun si       catre
                               tutun si       bauturi        autoritatea
                               bauturi        alcoolice,     emitenta, a
                               alcoolice,     republicata,   licentei de
                               republicata,   cu             atestare a
                               cu             modificarile   dreptului de
                               modificarile   si             marcare
                               si             completarile
                               completarile   ulterioare
                               ulterioare
________________________________________________________________________________
 2.13. Detinerea, cu orice     Art. 35        Art. 36        Amenda de la    1 -
       titlu, de bunuri        pct. 1         alin. (1)      10 milioane
       materiale, titluri de   din Legea      din Legea      lei la 100
       valoare, numerar si     contabilitatii contabilitatii milioane lei
       alte drepturi si        nr. 82/1991,   nr. 82/1991,
       obligatii, precum si    republicata    republicata
       efectuarea de
       operatiuni economice,
       fara sa fie
       inregistrate in
       contabilitate.
________________________________________________________________________________
 2.14. Sustragerea de la plata Art. 17        Art. 17        Amenda de la    1 -
       impozitelor, taxelor    alin. 1        alin. 2        100.000 lei la
       si a contributiilor     lit. k) din    pct. 1 din     300.000 lei
       datorate statului       Legea          Legea          pentru
       pentru veniturile       nr. 87/1994    nr. 87/1994    persoana
       obtinute prin           pentru         pentru         fizica si de
       exercitarea de          combaterea     combaterea     la 100.000
       activitati neautorizate evaziunii      evaziunii      lei la
                               fiscale,       fiscale,       2 milioane lei
                               cu             cu             pentru
                               modificarile   modificarile   persoana
                               ulterioare     ulterioare     juridica
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 31/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 31 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 31/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu