Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 284 din  7 aprilie 2005

privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenite politistilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 327 din 19 aprilie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 31 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Politistii aflati in situatiile prevazute la art. 31 alin. (1) si alin. (1^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, au dreptul la o compensatie lunara pentru chirie, calculata in raport cu salariul de baza corespunzator lunii pentru care se cuvine acest drept, in cuantum de:
    a) 50% din salariul de baza, daca locuiesc in municipii, statiuni turistice ori balneare sau in localitati cu situatii deosebite;
    b) 40% din salariul de baza, daca locuiesc in alte localitati decat cele prevazute la lit. a).
    (2) Statiunile turistice ori balneare prevazute la alin. (1) lit. a) sunt cele definite si atestate astfel, in conditiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicala balneara si de recuperare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 343/2002, si in Hotararea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localitati ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, cu completarile ulterioare.
    (3) Localitatile cu situatii deosebite prevazute la alin. (1) lit. a) sunt cele care indeplinesc criteriile privind acordarea sporului pentru activitatea desfasurata in localitati sau in zone izolate ori cele din judetele unde incadrarea personalului se face cu greutate, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    Art. 2
    Politistul numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului intr-o alta localitate decat cea in care isi are domiciliul beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie daca indeplineste cumulativ urmatoarele cerinte:
    a) nu efectueaza naveta la si de la locul de munca din/in localitatea de domiciliu;
    b) politistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu detine locuinta proprietate personala in localitatea in care a fost numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului;
    c) unitatea de politie in care politistul este incadrat nu are posibilitatea sa ii asigure acestuia si, dupa caz, membrilor familiei sale spatiu de locuit corespunzator;
    d) politistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu are atribuita, prin contract de inchiriere, o locuinta din fondul locativ de stat in localitatea unde a fost numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului;
    e) politistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia are un contract de inchiriere, altul decat cel prevazut la lit. d), incheiat si inregistrat la administratia financiara in conditiile legii;
    f) si-a stabilit resedinta in localitatea in care a fost numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului, la adresa locuintei inchiriate potrivit lit. e).
    Art. 3
    (1) Politistul numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului in localitatea in care isi are domiciliul beneficiaza de compensatie lunara pentru chirie daca indeplineste cumulativ urmatoarele cerinte:
    a) politistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu detine locuinta proprietate personala in localitatea de domiciliu;
    b) unitatea de politie in care politistul este incadrat nu are posibilitatea sa ii asigure acestuia si, dupa caz, membrilor familiei sale spatiu de locuit corespunzator;
    c) politistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu are atribuita, prin contract de inchiriere, o locuinta din fondul locativ de stat in localitatea de domiciliu;
    d) politistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia are un contract de inchiriere, altul decat cel prevazut la lit. c), incheiat si inregistrat la administratia financiara in conditiile legii;
    e) politistul si-a stabilit resedinta sau domiciliul la adresa locuintei inchiriate potrivit lit. d);
    f) in urma efectuarii anchetei sociale se constata ca politistul se afla intr-un caz justificat de a beneficia de compensatie pentru chirie.
    (2) Ancheta sociala prevazuta la alin. (1) lit. f) se efectueaza de catre o comisie constituita prin ordin al ministrului administratiei si internelor. La stabilirea cazurilor justificate, comisia are in vedere urmatoarele criterii:
    a) politistul nu detine un spatiu de locuit corespunzator la adresa de domiciliu, in situatia in care si-a stabilit resedinta la adresa locuintei inchiriate potrivit alin. (1) lit. d), ori nu detinea la adresa anterioara de domiciliu, in situatia in care si-a stabilit domiciliul la adresa locuintei inchiriate potrivit alin. (1) lit. d); sau
    b) din motive neimputabile politistului, acesta se afla in imposibilitatea obiectiva de a mai locui la adresa de domiciliu; sau
    c) domiciliul politistului este stabilit intr-un spatiu de locuit corespunzator, care este ocupat de acesta in baza unui contract de inchiriere.
    (3) Rezultatul anchetei sociale se consemneaza intr-un proces-verbal care se transmite compartimentului de resurse umane.
    Art. 4
    (1) Politistii indreptatiti sa beneficieze de compensatia lunara pentru chirie solicita, prin raport scris, sefului unitatii de politie in care sunt incadrati acordarea acestui drept banesc.
    (2) Raportul se inregistreaza la secretariatul unitatii si va contine, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:
    a) numarul si data ordinului de mutare in interesul serviciului sau, dupa caz, ale ordinului de numire ca urmare a absolvirii institutiei de invatamant ori chemarii/rechemarii in activitate;
    b) date privind situatia familiala a politistului in cauza: starea civila, numarul copiilor si al altor persoane aflate in intretinerea politistului, domiciliul;
    c) adresa la care si-a stabilit resedinta sau, dupa caz, domiciliul, in localitatea in care a fost numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului, anexand copia contractului de inchiriere inregistrat la administratia financiara, precum si copia actului de identitate;
    d) daca in localitatea in care a fost numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului are atribuita locuinta de serviciu, de interventie ori din fondul locativ de stat;
    e) daca politistul sau, dupa caz, sotia/sotul detine locuinta proprietate personala in localitatea in care a fost numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului;
    f) daca sotia/sotul este politist sau cadru militar in activitate, denumirea unitatii/indicativul structurii militare in care este incadrata/incadrat si localitatea/garnizoana de dislocare;
    g) daca efectueaza naveta in localitatea in care isi are domiciliul, pentru politistii prevazuti la art. 2;
    h) angajamentul de a raporta in scris, in termen de 5 zile lucratoare de la ivirea situatiei, orice schimbare intervenita, de natura sa modifice conditiile care au stat la baza acordarii compensatiei lunare pentru chirie;
    i) orice alte date pe care politistul le considera necesare;
    j) declaratia pe propria raspundere ca datele prezentate in raport sunt reale, precum si angajamentul de a restitui in conditiile legii sumele incasate fara temei legal, in cazul constatarii ca datele inscrise nu sunt reale.
    Art. 5
    (1) Compartimentul de resurse umane al unitatii de politie in care este incadrat politistul, in urma verificarii elementelor cuprinse in raportul prevazut la art. 4, va certifica, sub semnatura, realitatea datelor privind situatia profesionala a politistului, precum si confirmarea inscrierii in actul de identitate al solicitantului a vizei de stabilire a resedintei in noua localitate sau, dupa caz, a stabilirii domiciliului sau resedintei potrivit art. 3 alin. (1) lit. e).
    (2) Compartimentul administrarea patrimoniului imobiliar sau persoana desemnata prin dispozitia zilnica cu atributiuni pe linia cazarii politistilor va verifica datele inscrise in raport, referitoare la situatia locativa a solicitantului, si va certifica, sub semnatura, realitatea acestora.
    (3) Rezultatul verificarii si propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit de compartimentul de resurse umane si se prezinta sefului unitatii de politie pentru a hotari, dupa caz, astfel:
    a) acordarea compensatiei lunare pentru chirie politistilor care indeplinesc conditiile legale si emiterea dispozitiei zilnice de alocare la plata compensatiei lunare pentru chirie, specificandu-se in mod expres data la care se plateste compensatia;
    b) respingerea solicitarilor care nu indeplinesc conditiile legale de acordare a compensatiei lunare pentru chirie si comunicarea in scris a motivelor care au stat la baza respingerii.
    (4) Hotararea referitoare la acordarea compensatiei lunare pentru chirie politistilor care indeplinesc conditiile legale apartine sefului unitatii de politie.
    (5) Proiectul dispozitiei zilnice de alocare la plata compensatiei lunare pentru chirie va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative in vigoare.
    (6) Compensatia lunara pentru chirie se acorda incepand cu data inregistrarii raportului la secretariatul unitatii.
    (7) Termenul maxim pentru emiterea dispozitiei zilnice de alocare la plata compensatiei, precum si pentru comunicarea in scris a raspunsului referitor la respingerea cererii este de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii raportului la secretariatul unitatii, exclusiv ziua inregistrarii. In situatii deosebite, la propunerea compartimentului de resurse umane, seful unitatii de politie poate aproba prelungirea termenului initial, o singura data, cu maximum 5 zile lucratoare.
    Art. 6
    Politistii numiti in prima functie sau mutati in interesul serviciului intr-o alta localitate decat cea in care isi au domiciliul, care ulterior isi stabilesc domiciliul in noua localitate, au dreptul la compensatie lunara pentru chirie daca sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 2 lit. b) - e).
    Art. 7
    (1) In situatia in care atat sotul, cat si sotia sunt politisti, avand dreptul la compensatie lunara pentru chirie potrivit prezentei hotarari, si locuiesc impreuna, se acorda o singura compensatie lunara pentru chirie celui/celei cu salariul de baza mai mare.
    (2) In situatia in care politistii, sot si sotie, locuiesc la adrese diferite, fiind despartiti in fapt, fiecare dintre acestia beneficiaza de compensatie pentru chirie potrivit art. 1 alin. (1).
    (3) Pentru a beneficia de compensatia pentru chirie, politistii prevazuti la alin. (2) trebuie sa anexeze la raport copia contractului de inchiriere.
    Art. 8
    Rapoartele personale ale politistilor alocati la plata compensatiei lunare pentru chirie si procesele-verbale se pastreaza intr-un dosar separat, la structura financiar-contabila.
    Art. 9
    (1) Compensatia lunara pentru chirie se plateste pentru luna precedenta la data stabilita pentru plata drepturilor salariale pentru intreg personalul din unitatea de politie la care beneficiarul este alocat la drepturi, pe baza statelor de plata intocmite in acest scop.
    (2) Prin semnatura de primire a sumelor reprezentand compensatia lunara pentru chirie politistii confirma ca in luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbari de natura sa modifice dreptul la compensatia lunara pentru chirie.
    (3) Sumele reprezentand compensatia lunara pentru chirie, platite necuvenit, se recupereaza conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 10
    Alocarea si scoaterea la/de la plata compensatiei lunare pentru chirie se fac prin dispozitie zilnica, potrivit normelor in vigoare.
    Art. 11
    In situatia platilor pentru fractiuni de luna, calculul compensatiei zilnice se face raportandu-se compensatia lunara la numarul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata.
    Art. 12
    Compensatia lunara pentru chirie se acorda in conditiile reglementate de prezenta hotarare si politistilor care se afla in urmatoarele situatii:
    a) initial au detinut locuinte din fondul locativ de stat, iar ulterior, in baza unor hotarari judecatoresti de divort definitive si irevocabile, au pierdut beneficiul folosintei acestor locuinte;
    b) au primit locuinte din fondul locativ de stat si, ulterior, acestea au fost redobandite de proprietarii de drept in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile;
    c) au fost incadrati sau au redobandit calitatea de politist;
    d) sunt detasati pentru a indeplini functii in afara Ministerului Administratiei si Internelor.
    Art. 13
    (1) Compensatia lunara pentru chirie, acordata in conditiile reglementate de prezenta hotarare, se plateste in continuare politistilor care:
    a) sunt trimisi in strainatate pentru indeplinirea/executarea misiunilor in cadrul fortelor de mentinere a pacii sub egida O.N.U., NATO sau a altor organisme internationale;
    b) sunt trimisi la studii, cursuri, stagii de practica, de specializare, de perfectionare si alte forme de pregatire in strainatate, cu durata de pana la 2 ani inclusiv;
    c) sunt pusi la dispozitie potrivit legii;
    d) sunt mutati in alta unitate de politie situata in aceeasi localitate in care au fost numiti in prima functie sau mutati initial in interesul serviciului.
    (2) Baza de calcul a compensatiei lunare pentru chirie, in cazurile prevazute la alin. (1), o constituie salariul de baza cuvenit, potrivit legii, pentru situatiile respective.
    Art. 14
    Compensatia lunara pentru chirie nu se acorda in situatia in care politistilor si, dupa caz, familiilor acestora, li se atribuie un spatiu de locuit corespunzator, pe care il refuza.
    Art. 15
    Dreptul la compensatia lunara pentru chirie inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la data dobandirii de catre politist sau de catre sotia/sotul acestuia/acesteia, pe orice cale, a unei locuinte proprietate personala;
    b) la data incheierii casatoriei, daca sotia/sotul are locuinta proprietate personala in localitatea in care politistul a fost numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului;
    c) la data incheierii, de catre politistul in cauza sau de catre sotia/sotul acestuia/acesteia, a contractului de inchiriere pentru locuinta atribuita din fondul locativ de stat, in localitatea in care politistul a fost numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului;
    d) la data incheierii contractului de inchiriere pentru locuinta de serviciu sau de interventie ori a acceptarii in scris a cazarii in caminul de garnizoana;
    e) la data cand se refuza, in scris, atribuirea unui spatiu de locuit corespunzator;
    f) la data mutarii intr-o alta localitate. Unitatea din care se muta politistul plateste compensatia lunara pentru chirie pana la data expirarii termenului legal de predare a functiei inscris in dispozitia de personal;
    g) in cazul incetarii platii drepturilor salariale cuvenite in calitate de politist.
    Art. 16
    Compensatia lunara pentru chirie nu se acorda politistilor trimisi in misiune permanenta in strainatate.
    Art. 17
    Pentru politistii beneficiari ai compensatiei lunare pentru chirie, care sunt mutati intr-o alta unitate de politie din aceeasi localitate, se procedeaza astfel:
    a) la vechea unitate se consemneaza in certificatul de scoatere si alocare de la/la drepturi cuantumul compensatiei lunare pentru chirie si data pana la care s-a achitat;
    b) la noua unitate se vor analiza rapoartele politistilor respectivi, potrivit regulilor prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 18
    Eventualele contestatii privind stabilirea si plata compensatiei lunare pentru chirie se solutioneaza de catre esalonul ierarhic superior unitatii din care face parte politistul.
    Art. 19
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 66/2003 privind cuantumul si conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie, cuvenita politistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 18 februarie 2003.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul administratiei si internelor,
                       Anghel Andreescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel PopescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 284/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 284 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu