Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.265 din 15.12.2011

pentru aprobarea Procedurilor privind acordarea de excepţii de la vechimea în activitatea financiar-contabilă şi de la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 22 din 11 ianuarie 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile:art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 15 decembrie 2011, h o t ă r â ş t e: Articolul 1Se aprobă Procedurile privind acordarea de excepţii de la vechimea în activitatea financiar-contabilă şi de la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2La data aprobării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 199/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea condiţiilor în care pot fi acordate derogări de către Camera Auditorilor Financiari din România , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 16 iunie 2011, se abrogă. Articolul 3Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedinte Camerei Auditorilor Financiari din România, Horia Neamţu ANEXĂPROCEDURI privind acordarea de excepţii de la vechimea în activitatea financiar-contabilă şi de la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1În cuprinsul şi în înţelesul prezentelor proceduri, următorii termeni se definesc astfel:Camera - noţiune utilizată în cuprinsul prezentelor proceduri cu înţelesul de Camera Auditorilor Financiari din România;calificare echivalentă - noţiune utilizată în cuprinsul prezentelor proceduri cu înţelesul de pregătire în unul sau mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Această pregătire trebuie să fie recunoscută oficial printr-o certificare oferită de o instituţie de învăţământ superior, acreditată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la un nivel echivalent programului masteral;test de acces la stagiu - noţiune utilizată în cuprinsul prezentelor proceduri cu înţelesul de test de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu. Articolul 2Camera, potrivit prevederilor legale, poate acorda excepţii de la:vechimea de 4 ani în domeniul financiar-contabil, conform art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, conform art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IICriterii care stau la baza echivalării unui program de master cu testul de acces la stagiu Articolul 3Instituţia de învăţământ superior care solicită echivalarea unui program de master pe care îl organizează cu testul de acces la stagiu în audit financiar organizat de Cameră va depune la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari un dosar care va conţine: a)cerere prin care să se solicite echivalarea programului de master cu testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu; b)planul de învăţământ. Trebuie să se precizeze un fond de timp la nivel de semestru, pentru disciplinele predate; c)programa analitică. Conţinutul şi programa analitică a cursurilor pentru disciplinele care se regăsesc în programul de master trebuie să corespundă cu conţinutul şi programa tematicii de la testul de acces la stagiu. Articolul 4Criteriile care stau la baza analizării unui program de master în vederea echivalării cu testul de acces la stagiu organizat de Cameră sunt: a)profilul instituţiei de învăţământ superior solicitante va trebui să fie în domeniul financiar-contabil; b)o pondere de peste 70% dintre disciplinele care se predau la master să o aibă disciplinele în audit financiar, audit intern, fiscalitate şi control de gestiune, 20% - contabilitate şi 10% - alte discipline; c)forma de învăţământ a programului de master trebuie să fie învăţământ de zi; d)respectivul program de master organizat de instituţia de învăţământ superior solicitantă trebuie să fie acreditat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Articolul 5Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari, iar acesta va înainta o propunere de aprobare sau respingere către Consiliul Camerei, care va emite hotărârea finală. Articolul 6În cazul în care dosarul este aprobat, Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari întocmeşte Protocolul de echivalare a programului de master respectiv cu testul de acces la stagiu. Protocolul semnat de reprezentantul legal al Camerei va fi transmis instituţiei de învăţământ superior în dublu exemplar, urmând ca un exemplar semnat de ambele părţi să fie retransmis Camerei. Articolul 7Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari poate solicita instituţiei de învăţământ superior şi alte documente necesare analizării dosarului depus la Cameră. Capitolul IIIExceptarea de la testul de acces la stagiu Articolul 8O persoană care posedă o diplomă universitară sau o calificare echivalentă în unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi exceptată de la susţinerea testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, în baza unui protocol încheiat între Cameră şi unitatea de învăţământ care a eliberat acea diplomă, respectiv între Cameră şi organismul profesional sau o altă entitate care a organizat examene la un nivel echivalent celor universitare. Articolul 9Persoanele care doresc exceptarea de la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde următoarele documente:cerere de exceptare de la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;acte care atestă vechimea de 4 ani în domeniul financiar-contabil (copie de pe cartea de muncă, însoţită de adeverinţă, acolo unde este cazul, sau alte adeverinţe eliberate de Cameră pentru reducerea perioadei de vechime);copie legalizată a diplomei de master (sau adeverinţă în original, în cazul în care diploma nu a fost eliberată);copie legalizată de pe foaia matricolă de master;copie legalizată de pe autorizaţia/certificatul/diploma care atestă obţinerea unei calificări echivalente, conform prevederilor art. 18 şi 19;certificat de cazier judiciar în perioada de valabilitate;copie de pe actul de identitate;dovada achitării taxei pentru echivalarea testului de acces la stagiu, stabilită prin norme ale Camerei. Articolul 10O persoană care posedă o diplomă universitară la nivel de master, conform prevederilor prezentelor proceduri, poate solicita exceptarea de la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, în termen de 6 ani de la finalizarea programului de master. Articolul 11Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari, iar acesta va înainta o propunere de aprobare sau respingere către Biroul permanent al Camerei, care va emite decizia finală. Rezultatul va fi comunicat solicitantului în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului, de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari. Termenul de contestaţie referitor la respingerea cererii este de maximum 10 zile de la comunicare, cu termen de soluţionare de 30 de zile lucrătoare de la momentul depunerii contestaţiei. Articolul 12În cazul respingerii solicitării de exceptare, Camera va restitui solicitantului 50% din taxa de analiză a dosarului. Capitolul IVCriterii care stau la baza echivalării unui program de master cu perioada de vechime în domeniul financiar-contabil Articolul 13Instituţia de învăţământ superior care solicită echivalarea duratei studiilor masterale cu ani de experienţă relevantă în domeniul financiar-contabil va depune la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari un dosar care va conţine: a)cerere prin care să se solicite echivalarea duratei studiilor masterale cu ani de experienţă relevantă în domeniul financiar-contabil; b)planul de învăţământ - trebuie să se precizeze un fond de timp la nivel de semestru, pentru disciplinele predate; c)programa analitică. Articolul 14Criteriile care stau la baza analizării unui program de master pentru echivalarea cu testul de acces la stagiu organizat de Cameră sunt: a)profilul instituţiei de învăţământ superior solicitante va trebui să fie în domeniul financiar-contabil; b)se va urmări ca o pondere majoritară între disciplinele care se predau la master să o aibă următoarele discipline:audit financiar;audit intern, control intern;contabilitate şi control de gestiune;elemente de drept fiscal şi drept comercial; c)forma de învăţământ a programului de master trebuie să fie forma de învăţământ la zi; d)instituţia de învăţământ superior solicitantă trebuie să fie acreditată/atestată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru respectivul program de master. Articolul 15Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari, iar acesta va înainta o propunere de aprobare sau respingere către Consiliul Camerei, care va emite hotărârea finală de aprobare ori respingere. Articolul 16Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari întocmeşte Protocolul de echivalare a duratei studiilor masterale cu ani de experienţă relevantă în domeniul financiar-contabil. Articolul 17Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari poate solicita instituţiei de învăţământ superior şi alte documente necesare analizării dosarului depus la Cameră. Capitolul VExceptarea de la vechimea în domeniul financiar-contabil Articolul 18Reducerea vechimii de 4 ani în domeniul financiar-contabil se poate acorda persoanelor care posedă o diplomă universitară la nivel de master sau o calificare echivalentă în unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 19O persoană care posedă o diplomă universitară la nivel de master sau echivalent poate beneficia de reducerea vechimii de 4 ani în domeniul financiar-contabil, în baza unui protocol încheiat între Cameră şi entitatea care a eliberat această diplomă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 20Pentru persoanele prevăzute la art. 19, reducerea vechimii se va realiza astfel: se va echivala fiecare semestru de studiu cu o jumătate de an vechime în domeniul financiar-contabil. Articolul 21Pentru persoanele prevăzute la art. 19, reducerea vechimii se acordă pentru un singur program de master. Articolul 22Durata maximă care se poate echivala în vederea reducerii vechimii de 4 ani în domeniul financiar-contabil este de maximum 2 ani. Articolul 23În vederea reducerii vechimii în domeniul financiar-contabil, persoanele vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde următoarele documente:cerere;copie legalizată de pe diploma de master sau a programului echivalent, însoţită de foaia matricolă;copie de pe actul de identitate;dovada achitării taxei de analiză a dosarului, stabilită prin norme ale Camerei. Articolul 24Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari, care va aproba sau va respinge dosarul. Rezultatul va fi comunicat solicitantului în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului. Termenul de contestaţie referitor la respingerea cererii este de 10 zile de la comunicare, cu termen de soluţionare de maximum 30 de zile lucrătoare de la momentul depunerii contestaţiei. În cazul respingerii dosarului, Camera va restitui solicitantului 50% din taxa de analiză a dosarului. Perioada de analiză a dosarului, precum şi de soluţionare a contestaţiilor se vor corela cu perioada de înscriere la testul de acces la stagiu, astfel încât solicitantul să aibă posibilitatea de înscriere la acest test. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 25Nota minimă pentru fiecare an de studiu pentru care se solicită echivalarea trebuie să fie minimum 6, iar pe total ani de studii, minimum 7. Articolul 26Pentru persoanele care solicită atât echivalarea testului de acces la stagiu, cât şi reducerea vechimii în domeniul financiar-contabil, se va depune un singur dosar ce va conţine documentele solicitate la art. 9 şi 23. Articolul 27Persoanele prevăzute la art. 26 vor achita atât taxa de analiză a dosarului depus în vederea reducerii vechimii în domeniul financiar-contabil, cât şi taxa de analiză a dosarului depus în vederea echivalării testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu. Articolul 28Prezentele proceduri se aplică începând cu data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 265/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 265 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu