Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 255 din  4 martie 2003

pentru aprobarea Statutului antrenorului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 191 din 26 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 60 alin. (2) din Legea educatiei fizice si sportului, nr. 69/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Statutul antrenorului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul tineretului si sportului,
                         Nicolae Ion Anton Marasescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                         STATUTUL ANTRENORULUI

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Pregatirea sportiva, in forme organizate, potrivit legii, se asigura de persoane atestate in domeniu prin diploma de licenta, diploma de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute in conditiile legii.
    Art. 2
    Antrenorul este persoana atestata intr-o anumita ramura de sport pe baza diplomei de licenta, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, dupa caz.

    CAP. 2
    Formarea antrenorului

    Art. 3
    Formarea antrenorului se realizeaza in cadrul:
    a) institutiilor de invatamant superior de lunga durata, cu specializarea "educatie fizica si sport", acreditate sau autorizate in conditiile legii;
    b) institutiilor de invatamant superior de scurta durata, cu specializarea "maiestrie sportiva", acreditate sau autorizate in conditiile legii;
    c) scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate in conditiile legii.
    Art. 4
    (1) Ocupatia de antrenor se atesta cu carnetul de antrenor.
    (2) Absolventii institutiilor de invatamant superior si ai scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate in conditiile legii, pot obtine carnetul de antrenor pe baza diplomei de licenta, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, dupa caz, care atesta specializarea in ramura de sport respectiva.
    (3) Absolventii unei institutii de invatamant superior de lunga durata, acreditata sau autorizata in conditiile legii, cu specializarea "educatie fizica si sport", pot obtine carnetul de antrenor si la o a doua ramura de sport daca au promovat examenul pentru a doua specializare.
    Art. 5
    Carnetul de antrenor se elibereaza la cerere, conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 3
    Clasificarea ocupatiei de antrenor. Promovarea antrenorului

    Art. 6
    (1) Ocupatia de antrenor se clasifica in urmatoarele categorii:
    a) antrenor categoria I;
    b) antrenor categoria a II-a;
    c) antrenor categoria a III-a;
    d) antrenor categoria a IV-a;
    e) antrenor categoria a V-a.
    (2) Promovarea intr-o categorie superioara de clasificare se face la cererea persoanei interesate, adresata federatiei sportive nationale, cu respectarea criteriilor prevazute pentru fiecare categorie. La solicitarea federatiilor sportive nationale, Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, denumit in continuare CNFPA, unitate in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, organizeaza examene de promovare in categorii superioare de clasificare, in colaborare cu federatiile sportive nationale respective si cu institutiile de invatamant superior de specialitate, acreditate sau autorizate in conditiile legii.
    (3) Categoria I se acorda antrenorului de categoria a II-a, care, dupa un stagiu de minimum 4 ani efectuat in aceasta categorie, a fost declarat reusit la examenul de promovare. Se poate inscrie la examenul de promovare antrenorul care:
    - a promovat cursul de perfectionare pentru antrenorii de categoria a II-a, organizat de CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de invatamant superior de specialitate, acreditate sau autorizate in conditiile legii;
    - a obtinut minimum nota 8 la inspectia de specialitate.
    (4) Categoria a II-a se acorda antrenorului de categoria a III-a, care, dupa un stagiu de minimum 3 ani efectuat in aceasta categorie, a fost declarat reusit la examenul de promovare. Se poate inscrie la examenul de promovare antrenorul care:
    - a promovat cursul de perfectionare pentru antrenorii de categoria a III-a, organizat de CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de invatamant superior de specialitate, acreditate sau autorizate in conditiile legii;
    - a obtinut minimum nota 7 la inspectia de specialitate.
    (5) Categoria a III-a se poate acorda:
    a) absolventului unei institutii de invatamant superior de lunga durata cu specializarea "educatie fizica si sport", acreditata sau autorizata in conditiile legii, care a promovat examenul de licenta sau de diploma si s-a specializat intr-o ramura de sport;
    b) antrenorului de categoria a IV-a, care, dupa un stagiu de minimum 2 ani efectuat in aceasta categorie, a fost declarat reusit la examenul de promovare. Se poate inscrie la examenul de promovare antrenorul care:
    - a promovat cursul de perfectionare pentru antrenorii de categoria a IV-a, organizat de CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de invatamant superior de specialitate, acreditate sau autorizate in conditiile legii. CNFPA poate delega competenta organizarii acestor cursuri directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, iar federatiile sportive nationale, prin statutul propriu, pot delega competenta organizarii acestor cursuri asociatiilor judetene pe ramura de sport;
    - a obtinut minimum nota 6 la inspectia de specialitate.
    (6) Categoria a IV-a se poate acorda:
    a) absolventului institutiilor de invatamant superior de scurta durata, acreditate sau autorizate in conditiile legii, cu diploma de absolvire si care s-a specializat intr-o ramura de sport;
    b) absolventului unei institutii de invatamant superior de lunga durata, acreditata sau autorizata in conditiile legii, cu specializarea "educatie fizica si sport", care a promovat examenul pentru a doua specializare, organizat de CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale si institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii. Se poate inscrie la examenul pentru obtinerea celei de a doua specializari absolventul care:
    - are categoria I de clasificare sportiva la sporturile individuale si categoria a II-a de clasificare sportiva la jocurile sportive - in specializarea respectiva; sau
    - in timpul studiilor universitare a obtinut minimum nota 7 la disciplina respectiva;
    c) antrenorului de categoria a V-a, care, dupa un stagiu de minimum un an efectuat in aceasta categorie, a fost declarat reusit la examenul de promovare. Se poate inscrie la examenul de promovare antrenorul care:
    - a promovat cursul de perfectionare pentru antrenorii de categoria a V-a, organizat de CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de invatamant superior de specialitate, acreditate sau autorizate in conditiile legii. CNFPA poate delega competenta organizarii acestor cursuri directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, iar federatiile sportive nationale, prin statutul propriu, pot delega competenta organizarii acestor cursuri asociatiilor judetene pe ramura de sport.
    (7) Categoria a V-a se acorda:
    a) absolventului unei scoli postliceale de antrenori cu durata minima de 2 ani, acreditata sau autorizata in conditiile legii, cu diploma sau certificat de absolvire si care s-a specializat intr-o ramura de sport;
    b) absolventului unei institutii de invatamant superior de lunga durata, acreditata sau autorizata in conditiile legii, cu specializarea "educatie fizica si sport", care:
    - a promovat examenul pentru a doua specializare organizat de CNFPA, in colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de invatamant superior de specialitate, acreditate sau autorizate in conditiile legii;
    - nu are categorie de clasificare sportiva in specializarea respectiva;
    - in timpul studiilor universitare nu a studiat aceasta disciplina.
    Art. 7
    (1) Inscrierea antrenorilor la examenul de promovare in categorii de clasificare se face in baza unui dosar care trebuie sa cuprinda:
    a) cererea de inscriere la examenul de promovare, avizata de conducerea structurii sportive la care este angajat;
    b) aprobarea federatiei sportive nationale;
    c) confirmarea promovarii formei de perfectionare specifice acelei categorii de antrenori din care face parte;
    d) o lucrare metodico-stiintifica realizata de candidat si avizata de federatia sportiva nationala. Federatia sportiva nationala stabileste tematica si criteriile de elaborare a lucrarilor metodico-stiintifice, diferentiat, in functie de categoria de clasificare careia i se adreseaza;
    e) recomandarea structurii sportive unde isi desfasoara activitatea, avizata de directia pentru tineret si sport judeteana sau a municipiului Bucuresti;
    f) copie xerox de pe carnetul de antrenor, cu viza anuala la zi;
    g) pentru examenul de promovare la categoriile I, a II-a si a III-a, se anexeaza raportul de inspectie.
    (2) Raportul de inspectie prevazut la alin. (1) lit. g) va fi efectuat de catre o comisie formata din 2 specialisti in ramura de sport respectiva, numiti de Colegiul antrenorilor al federatiei sportive nationale care, prin statutul propriu, poate delega aceasta competenta asociatiilor judetene pe ramura de sport, si conducatorul structurii sportive unde este angajat antrenorul. Comisia va asista antrenorul la minimum doua lectii de antrenament. Continutul inspectiei de specialitate se stabileste de fiecare federatie sportiva nationala, in functie de categoria de antrenori careia i se adreseaza, si vizeaza cel putin urmatoarele aspecte ale activitatii antrenorului:
    - numarul de sportivi legitimati la nivelul sectiei;
    - numarul de sportivi promovati la nivelurile superioare;
    - numarul de sportivi componenti ai loturilor nationale si olimpice;
    - rezultatele la competitiile din calendarul intern si international - analizarea obiectivelor planificate si a celor realizate la aceste competitii;
    - aprecieri asupra continutul metodic al lectiilor de antrenament - eficienta metodelor si mijloacelor folosite, gradul de individualizare, concordanta dintre continutul lectiilor si documentele de planificare ale antrenamentului sportiv.
    Art. 8
    Pentru promovarea intr-o categorie superioara de clasificare, examenele de atestare a competentei constau in verificarea cunostintelor prin probe de specialitate, stabilite de CNFPA in colaborare cu federatia sportiva nationala si cu institutiile de invatamant superior de specialitate, acreditate sau autorizate in conditiile legii.
    Art. 9
    Antrenorul din categoriile a II-a si a III-a, cu rezultate deosebite, de nivel international, in activitatea sportiva, poate beneficia, la propunerea federatiilor sportive nationale de specialitate, de reducere cu un an a stagiului minim prevazut in prezentul statut pentru prezentarea la examenele de promovare, daca a pregatit cel putin 2 ani sportivi - pentru sporturile individuale - si a pregatit cel putin un an o echipa - pentru jocurile sportive de echipa - care au obtinut urmatoarele performante sportive:
    a) locurile I - IX la Jocurile Olimpice;
    b) locurile I - VI la Campionatele Mondiale si Campionatele Europene de seniori;
    c) locurile I - III la Campionatele Mondiale si Campionatele Europene de cadeti, juniori, tineret, la finalele de cupe mondiale si cupe europene;
    d) calificarea la turneele finale - pentru jocurile sportive de echipa.
    Art. 10
    Se considera vechime in ocupatia de antrenor perioada de activitate in specialitate, efectuata in:
    a) structurile sportive recunoscute in conditiile legii;
    b) Ministerul Tineretului si Sportului si unitatile din subordinea acestuia;
    c) alte organizatii sportive nationale;
    d) compartimentele de specialitate din cadrul organelor administratiei publice centrale sau locale.
    Art. 11
    Pentru rezultatele de exceptie in activitate, indiferent de categoria de clasificare, la propunerea federatiei sportive nationale de specialitate, antrenorul poate primi titlul onorific de "antrenor emerit" in baza criteriilor elaborate si aprobate prin ordin al ministrului tineretului si sportului, in conditiile legii.

    CAP. 4
    Formarea continua a antrenorilor. Perfectionarea pregatirii profesionale

    Art. 12
    Formarea continua a antrenorilor se face prin cursuri de perfectionare si stagii de pregatire, organizate de federatiile sportive nationale impreuna cu institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in conditiile legii.
    Art. 13
    Pentru promovarea intr-o categorie superioara antrenorul trebuie sa parcurga, in functie de categoria de clasificare, un curs de perfectionare organizat de:
    a) CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in conditiile legii, pentru promovarea la categoria I si la categoria a II-a de antrenor;
    b) CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in conditiile legii, pentru promovarea la categoria a III-a si la categoria a IV-a de antrenor. CNFPA poate delega competenta organizarii acestor cursuri directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, iar federatiile sportive nationale, prin statutul propriu, pot delega competenta organizarii acestor cursuri asociatiilor judetene pe ramura de sport.
    Art. 14
    (1) Antrenorii care au obtinut categoria I trebuie sa promoveze, cel putin o data la 4 ani, o forma de perfectionare profesionala organizata de federatiile sportive nationale in colaborare cu Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor si cu institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in conditiile legii.
    (2) Participarea la formele de perfectionare organizate conditioneaza promovarea profesionala.

    CAP. 5
    Drepturile si obligatiile antrenorului

    Art. 15
    Pentru activitatea depusa antrenorul beneficiaza de drepturi salariale si de alte drepturi, stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 16
    Antrenorul are urmatoarele drepturi:
    a) sa fie promovat in categorii superioare de clasificare si in functii administrative, in raport cu pregatirea profesionala, cu rezultatele obtinute sau cu cerintele unitatii sportive, in conditiile legii;
    b) sa fie nominalizat de federatia sportiva nationala de specialitate ca antrenor al lotului national de juniori, tineret sau seniori, potrivit competentei profesionale;
    c) sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca si protectie sociala in conditiile legii;
    d) sa fie nominalizat de federatiile sportive nationale in propriile colective tehnice;
    e) sa faca parte din organisme interne si internationale de specialitate, sa participe la consfatuiri, cursuri si conferinte nationale si internationale de specialitate;
    f) sa fie membru in asociatii profesionale sau in alte organizatii, in scopul reprezentarii intereselor proprii, perfectionarii pregatirii profesionale si protejarii statutului antrenorului;
    g) sa primeasca premii, prime, titluri si distinctii, in conditiile legii.
    Art. 17
    Antrenorul are urmatoarele obligatii:
    a) sa fie loial si devotat profesiei alese;
    b) sa realizeze pregatirea si participarea sportivilor la competitiile interne si internationale cuprinse in calendar;
    c) sa realizeze selectia, initierea, pregatirea si perfectionarea tinerelor talente pentru sportul de performanta;
    d) sa aplice, in procesul de antrenament, linia metodica si cerintele stabilite de federatia sportiva nationala de specialitate;
    e) sa promoveze spiritul de fair-play, sa combata fenomenul de dopaj, actiunile de violenta;
    f) sa cunoasca si sa respecte normele de securitate, protectie si igiena muncii;
    g) sa contribuie, prin lucrari de specialitate proprii la imbunatatirea teoriei si metodicii antrenamentului in ramura de sport in care activeaza;
    h) sa participe periodic, la una din formele de perfectionare organizate, pentru a fi la curent cu cerintele si dezvoltarea ramurii sportive;
    i) sa isi indeplineasca obiectivele de performanta stabilite anual de conducerea institutiei unde este salariat;
    j) alte obligatii prevazute in contractul individual de munca.

    CAP. 6
    Angajarea antrenorului

    Art. 18
    Angajarea antrenorului se face cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 19
    Delegarea, detasarea sau incetarea activitatii unui antrenor angajat in structuri sportive pentru a conduce pregatirea loturilor olimpice si nationale sau alte activitati de interes national se efectueaza cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare privitoare la incheierea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca.

    CAP. 7
    Evaluarea si aprecierea activitatii antrenorului. Recompense si sanctiuni

    Art. 20
    Evaluarea si aprecierea activitatii antrenorului se fac de catre angajator, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 21
    (1) Antrenorul cu rezultate deosebite in activitatea sportiva poate primi de la structurile sportive angajatoare premii si alte recompense materiale, potrivit prevederilor contractului individual/colectiv de munca si legislatiei in vigoare.
    (2) Structurile sportive la care sunt angajati antrenori pot stabili si alte forme de recompense pentru merite deosebite in activitate, in conditiile legii.
    Art. 22
    Incalcarea de catre antrenor a prezentului statut, a regulamentelor federatiei sportive nationale de specialitate, a regulamentelor structurii sportive unde este angajat, a obligatiilor contractuale, a normelor de comportament se sanctioneaza in conditiile legii.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Prevederile prezentului statut se aplica tuturor antrenorilor in activitate, indiferent de ramura de sport, categoria de clasificare si de structura sportiva unde isi desfasoara activitatea.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 255/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 255 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu