Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 255 din  4 martie 2003

pentru aprobarea Statutului antrenorului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 191 din 26 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 60 alin. (2) din Legea educatiei fizice si sportului, nr. 69/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Statutul antrenorului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul tineretului si sportului,
                         Nicolae Ion Anton Marasescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                         STATUTUL ANTRENORULUI

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Pregatirea sportiva, in forme organizate, potrivit legii, se asigura de persoane atestate in domeniu prin diploma de licenta, diploma de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute in conditiile legii.
    Art. 2
    Antrenorul este persoana atestata intr-o anumita ramura de sport pe baza diplomei de licenta, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, dupa caz.

    CAP. 2
    Formarea antrenorului

    Art. 3
    Formarea antrenorului se realizeaza in cadrul:
    a) institutiilor de invatamant superior de lunga durata, cu specializarea "educatie fizica si sport", acreditate sau autorizate in conditiile legii;
    b) institutiilor de invatamant superior de scurta durata, cu specializarea "maiestrie sportiva", acreditate sau autorizate in conditiile legii;
    c) scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate in conditiile legii.
    Art. 4
    (1) Ocupatia de antrenor se atesta cu carnetul de antrenor.
    (2) Absolventii institutiilor de invatamant superior si ai scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate in conditiile legii, pot obtine carnetul de antrenor pe baza diplomei de licenta, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, dupa caz, care atesta specializarea in ramura de sport respectiva.
    (3) Absolventii unei institutii de invatamant superior de lunga durata, acreditata sau autorizata in conditiile legii, cu specializarea "educatie fizica si sport", pot obtine carnetul de antrenor si la o a doua ramura de sport daca au promovat examenul pentru a doua specializare.
    Art. 5
    Carnetul de antrenor se elibereaza la cerere, conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 3
    Clasificarea ocupatiei de antrenor. Promovarea antrenorului

    Art. 6
    (1) Ocupatia de antrenor se clasifica in urmatoarele categorii:
    a) antrenor categoria I;
    b) antrenor categoria a II-a;
    c) antrenor categoria a III-a;
    d) antrenor categoria a IV-a;
    e) antrenor categoria a V-a.
    (2) Promovarea intr-o categorie superioara de clasificare se face la cererea persoanei interesate, adresata federatiei sportive nationale, cu respectarea criteriilor prevazute pentru fiecare categorie. La solicitarea federatiilor sportive nationale, Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, denumit in continuare CNFPA, unitate in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, organizeaza examene de promovare in categorii superioare de clasificare, in colaborare cu federatiile sportive nationale respective si cu institutiile de invatamant superior de specialitate, acreditate sau autorizate in conditiile legii.
    (3) Categoria I se acorda antrenorului de categoria a II-a, care, dupa un stagiu de minimum 4 ani efectuat in aceasta categorie, a fost declarat reusit la examenul de promovare. Se poate inscrie la examenul de promovare antrenorul care:
    - a promovat cursul de perfectionare pentru antrenorii de categoria a II-a, organizat de CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de invatamant superior de specialitate, acreditate sau autorizate in conditiile legii;
    - a obtinut minimum nota 8 la inspectia de specialitate.
    (4) Categoria a II-a se acorda antrenorului de categoria a III-a, care, dupa un stagiu de minimum 3 ani efectuat in aceasta categorie, a fost declarat reusit la examenul de promovare. Se poate inscrie la examenul de promovare antrenorul care:
    - a promovat cursul de perfectionare pentru antrenorii de categoria a III-a, organizat de CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de invatamant superior de specialitate, acreditate sau autorizate in conditiile legii;
    - a obtinut minimum nota 7 la inspectia de specialitate.
    (5) Categoria a III-a se poate acorda:
    a) absolventului unei institutii de invatamant superior de lunga durata cu specializarea "educatie fizica si sport", acreditata sau autorizata in conditiile legii, care a promovat examenul de licenta sau de diploma si s-a specializat intr-o ramura de sport;
    b) antrenorului de categoria a IV-a, care, dupa un stagiu de minimum 2 ani efectuat in aceasta categorie, a fost declarat reusit la examenul de promovare. Se poate inscrie la examenul de promovare antrenorul care:
    - a promovat cursul de perfectionare pentru antrenorii de categoria a IV-a, organizat de CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de invatamant superior de specialitate, acreditate sau autorizate in conditiile legii. CNFPA poate delega competenta organizarii acestor cursuri directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, iar federatiile sportive nationale, prin statutul propriu, pot delega competenta organizarii acestor cursuri asociatiilor judetene pe ramura de sport;
    - a obtinut minimum nota 6 la inspectia de specialitate.
    (6) Categoria a IV-a se poate acorda:
    a) absolventului institutiilor de invatamant superior de scurta durata, acreditate sau autorizate in conditiile legii, cu diploma de absolvire si care s-a specializat intr-o ramura de sport;
    b) absolventului unei institutii de invatamant superior de lunga durata, acreditata sau autorizata in conditiile legii, cu specializarea "educatie fizica si sport", care a promovat examenul pentru a doua specializare, organizat de CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale si institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii. Se poate inscrie la examenul pentru obtinerea celei de a doua specializari absolventul care:
    - are categoria I de clasificare sportiva la sporturile individuale si categoria a II-a de clasificare sportiva la jocurile sportive - in specializarea respectiva; sau
    - in timpul studiilor universitare a obtinut minimum nota 7 la disciplina respectiva;
    c) antrenorului de categoria a V-a, care, dupa un stagiu de minimum un an efectuat in aceasta categorie, a fost declarat reusit la examenul de promovare. Se poate inscrie la examenul de promovare antrenorul care:
    - a promovat cursul de perfectionare pentru antrenorii de categoria a V-a, organizat de CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de invatamant superior de specialitate, acreditate sau autorizate in conditiile legii. CNFPA poate delega competenta organizarii acestor cursuri directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, iar federatiile sportive nationale, prin statutul propriu, pot delega competenta organizarii acestor cursuri asociatiilor judetene pe ramura de sport.
    (7) Categoria a V-a se acorda:
    a) absolventului unei scoli postliceale de antrenori cu durata minima de 2 ani, acreditata sau autorizata in conditiile legii, cu diploma sau certificat de absolvire si care s-a specializat intr-o ramura de sport;
    b) absolventului unei institutii de invatamant superior de lunga durata, acreditata sau autorizata in conditiile legii, cu specializarea "educatie fizica si sport", care:
    - a promovat examenul pentru a doua specializare organizat de CNFPA, in colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de invatamant superior de specialitate, acreditate sau autorizate in conditiile legii;
    - nu are categorie de clasificare sportiva in specializarea respectiva;
    - in timpul studiilor universitare nu a studiat aceasta disciplina.
    Art. 7
    (1) Inscrierea antrenorilor la examenul de promovare in categorii de clasificare se face in baza unui dosar care trebuie sa cuprinda:
    a) cererea de inscriere la examenul de promovare, avizata de conducerea structurii sportive la care este angajat;
    b) aprobarea federatiei sportive nationale;
    c) confirmarea promovarii formei de perfectionare specifice acelei categorii de antrenori din care face parte;
    d) o lucrare metodico-stiintifica realizata de candidat si avizata de federatia sportiva nationala. Federatia sportiva nationala stabileste tematica si criteriile de elaborare a lucrarilor metodico-stiintifice, diferentiat, in functie de categoria de clasificare careia i se adreseaza;
    e) recomandarea structurii sportive unde isi desfasoara activitatea, avizata de directia pentru tineret si sport judeteana sau a municipiului Bucuresti;
    f) copie xerox de pe carnetul de antrenor, cu viza anuala la zi;
    g) pentru examenul de promovare la categoriile I, a II-a si a III-a, se anexeaza raportul de inspectie.
    (2) Raportul de inspectie prevazut la alin. (1) lit. g) va fi efectuat de catre o comisie formata din 2 specialisti in ramura de sport respectiva, numiti de Colegiul antrenorilor al federatiei sportive nationale care, prin statutul propriu, poate delega aceasta competenta asociatiilor judetene pe ramura de sport, si conducatorul structurii sportive unde este angajat antrenorul. Comisia va asista antrenorul la minimum doua lectii de antrenament. Continutul inspectiei de specialitate se stabileste de fiecare federatie sportiva nationala, in functie de categoria de antrenori careia i se adreseaza, si vizeaza cel putin urmatoarele aspecte ale activitatii antrenorului:
    - numarul de sportivi legitimati la nivelul sectiei;
    - numarul de sportivi promovati la nivelurile superioare;
    - numarul de sportivi componenti ai loturilor nationale si olimpice;
    - rezultatele la competitiile din calendarul intern si international - analizarea obiectivelor planificate si a celor realizate la aceste competitii;
    - aprecieri asupra continutul metodic al lectiilor de antrenament - eficienta metodelor si mijloacelor folosite, gradul de individualizare, concordanta dintre continutul lectiilor si documentele de planificare ale antrenamentului sportiv.
    Art. 8
    Pentru promovarea intr-o categorie superioara de clasificare, examenele de atestare a competentei constau in verificarea cunostintelor prin probe de specialitate, stabilite de CNFPA in colaborare cu federatia sportiva nationala si cu institutiile de invatamant superior de specialitate, acreditate sau autorizate in conditiile legii.
    Art. 9
    Antrenorul din categoriile a II-a si a III-a, cu rezultate deosebite, de nivel international, in activitatea sportiva, poate beneficia, la propunerea federatiilor sportive nationale de specialitate, de reducere cu un an a stagiului minim prevazut in prezentul statut pentru prezentarea la examenele de promovare, daca a pregatit cel putin 2 ani sportivi - pentru sporturile individuale - si a pregatit cel putin un an o echipa - pentru jocurile sportive de echipa - care au obtinut urmatoarele performante sportive:
    a) locurile I - IX la Jocurile Olimpice;
    b) locurile I - VI la Campionatele Mondiale si Campionatele Europene de seniori;
    c) locurile I - III la Campionatele Mondiale si Campionatele Europene de cadeti, juniori, tineret, la finalele de cupe mondiale si cupe europene;
    d) calificarea la turneele finale - pentru jocurile sportive de echipa.
    Art. 10
    Se considera vechime in ocupatia de antrenor perioada de activitate in specialitate, efectuata in:
    a) structurile sportive recunoscute in conditiile legii;
    b) Ministerul Tineretului si Sportului si unitatile din subordinea acestuia;
    c) alte organizatii sportive nationale;
    d) compartimentele de specialitate din cadrul organelor administratiei publice centrale sau locale.
    Art. 11
    Pentru rezultatele de exceptie in activitate, indiferent de categoria de clasificare, la propunerea federatiei sportive nationale de specialitate, antrenorul poate primi titlul onorific de "antrenor emerit" in baza criteriilor elaborate si aprobate prin ordin al ministrului tineretului si sportului, in conditiile legii.

    CAP. 4
    Formarea continua a antrenorilor. Perfectionarea pregatirii profesionale

    Art. 12
    Formarea continua a antrenorilor se face prin cursuri de perfectionare si stagii de pregatire, organizate de federatiile sportive nationale impreuna cu institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in conditiile legii.
    Art. 13
    Pentru promovarea intr-o categorie superioara antrenorul trebuie sa parcurga, in functie de categoria de clasificare, un curs de perfectionare organizat de:
    a) CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in conditiile legii, pentru promovarea la categoria I si la categoria a II-a de antrenor;
    b) CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in conditiile legii, pentru promovarea la categoria a III-a si la categoria a IV-a de antrenor. CNFPA poate delega competenta organizarii acestor cursuri directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, iar federatiile sportive nationale, prin statutul propriu, pot delega competenta organizarii acestor cursuri asociatiilor judetene pe ramura de sport.
    Art. 14
    (1) Antrenorii care au obtinut categoria I trebuie sa promoveze, cel putin o data la 4 ani, o forma de perfectionare profesionala organizata de federatiile sportive nationale in colaborare cu Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor si cu institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in conditiile legii.
    (2) Participarea la formele de perfectionare organizate conditioneaza promovarea profesionala.

    CAP. 5
    Drepturile si obligatiile antrenorului

    Art. 15
    Pentru activitatea depusa antrenorul beneficiaza de drepturi salariale si de alte drepturi, stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 16
    Antrenorul are urmatoarele drepturi:
    a) sa fie promovat in categorii superioare de clasificare si in functii administrative, in raport cu pregatirea profesionala, cu rezultatele obtinute sau cu cerintele unitatii sportive, in conditiile legii;
    b) sa fie nominalizat de federatia sportiva nationala de specialitate ca antrenor al lotului national de juniori, tineret sau seniori, potrivit competentei profesionale;
    c) sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca si protectie sociala in conditiile legii;
    d) sa fie nominalizat de federatiile sportive nationale in propriile colective tehnice;
    e) sa faca parte din organisme interne si internationale de specialitate, sa participe la consfatuiri, cursuri si conferinte nationale si internationale de specialitate;
    f) sa fie membru in asociatii profesionale sau in alte organizatii, in scopul reprezentarii intereselor proprii, perfectionarii pregatirii profesionale si protejarii statutului antrenorului;
    g) sa primeasca premii, prime, titluri si distinctii, in conditiile legii.
    Art. 17
    Antrenorul are urmatoarele obligatii:
    a) sa fie loial si devotat profesiei alese;
    b) sa realizeze pregatirea si participarea sportivilor la competitiile interne si internationale cuprinse in calendar;
    c) sa realizeze selectia, initierea, pregatirea si perfectionarea tinerelor talente pentru sportul de performanta;
    d) sa aplice, in procesul de antrenament, linia metodica si cerintele stabilite de federatia sportiva nationala de specialitate;
    e) sa promoveze spiritul de fair-play, sa combata fenomenul de dopaj, actiunile de violenta;
    f) sa cunoasca si sa respecte normele de securitate, protectie si igiena muncii;
    g) sa contribuie, prin lucrari de specialitate proprii la imbunatatirea teoriei si metodicii antrenamentului in ramura de sport in care activeaza;
    h) sa participe periodic, la una din formele de perfectionare organizate, pentru a fi la curent cu cerintele si dezvoltarea ramurii sportive;
    i) sa isi indeplineasca obiectivele de performanta stabilite anual de conducerea institutiei unde este salariat;
    j) alte obligatii prevazute in contractul individual de munca.

    CAP. 6
    Angajarea antrenorului

    Art. 18
    Angajarea antrenorului se face cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 19
    Delegarea, detasarea sau incetarea activitatii unui antrenor angajat in structuri sportive pentru a conduce pregatirea loturilor olimpice si nationale sau alte activitati de interes national se efectueaza cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare privitoare la incheierea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca.

    CAP. 7
    Evaluarea si aprecierea activitatii antrenorului. Recompense si sanctiuni

    Art. 20
    Evaluarea si aprecierea activitatii antrenorului se fac de catre angajator, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 21
    (1) Antrenorul cu rezultate deosebite in activitatea sportiva poate primi de la structurile sportive angajatoare premii si alte recompense materiale, potrivit prevederilor contractului individual/colectiv de munca si legislatiei in vigoare.
    (2) Structurile sportive la care sunt angajati antrenori pot stabili si alte forme de recompense pentru merite deosebite in activitate, in conditiile legii.
    Art. 22
    Incalcarea de catre antrenor a prezentului statut, a regulamentelor federatiei sportive nationale de specialitate, a regulamentelor structurii sportive unde este angajat, a obligatiilor contractuale, a normelor de comportament se sanctioneaza in conditiile legii.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Prevederile prezentului statut se aplica tuturor antrenorilor in activitate, indiferent de ramura de sport, categoria de clasificare si de structura sportiva unde isi desfasoara activitatea.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 255/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 255 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu