Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.24 din 14.05.2020

privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2
ACT EMIS DE: Comitetul Nationl Pentru Situatii De Urgenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 15 mai 2020SmartCity1

Având în vedere analiza şi propunerile formulate de Grupul de suport tehnico-ştiinţific pentru gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, privind măsurile necesar a fi menţinute/instituite pentru prevenirea şi controlul răspândirii infecţiilor,luând în considerare persistenţa unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul naţional, precum şi apariţia zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate, care menţin o presiune constantă asupra capacităţii de gestionare a unităţilor administrativ-teritoriale şi a sistemului sanitar,în contextul necesităţii de creare a condiţiilor socioeconomice necesare relansării graduale a economiei naţionale, concomitent cu menţinerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,în considerarea prevederilor art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la împuternicirea secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, să dispună orice măsuri necesare pentru situaţiile în care există un risc iminent pentru sănătatea publică, precum şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,în temeiul prevederilor art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (3) şi ale art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Începând cu data de 15.05.2020 se declară starea de alertă la nivel naţional, pentru o perioadă de 30 de zile. Articolul 2Măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, aplicabile pe timpul stării de alertă, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3Regulile de desfăşurare a unor activităţi care necesită măsuri specifice de protecţie sanitară se adoptă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului cu competenţă în domeniu. Articolul 4Pentru alte măsuri decât cele prevăzute la art. 3, necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale emit acte normative şi acte administrative, potrivit normelor de competenţă şi domeniilor de activitate pe care le gestionează. Articolul 5În aplicarea dispoziţiilor art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, prin ordin al comandantului acţiunii, măsurile necesare prevenirii şi combaterii infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acţiunilor de răspuns la nivel naţional. Articolul 6 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă,PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANANEXĂMĂSURI de prevenire şi control al infecţiilor aplicabile pe durata stării de alertă 1. Începând cu data de 15.05.2020, în spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă şi în alte spaţii închise se instituie obligativitatea purtării măştii, astfel încât nasul şi gura să fie acoperite. 2. Instituţiile şi autorităţile publice, precum şi operatorii economici publici şi privaţi au obligaţia organizării activităţii, astfel încât munca să se desfăşoare de la domiciliul angajaţilor, iar dacă activitatea desfăşurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru: a)asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte; b)dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spaţiile de lucru; c)respectarea regulilor privind desfăşurarea activităţii în birourile cu spaţii comune (open space) şi a regulilor privind funcţionarea unităţilor de cazare în regim hotelier; d)decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranşe de minimum 20% din personal.3. Instituţiile publice şi operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor iau măsuri pentru organizarea activităţii, astfel: a)accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate; b)să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3șC; c)să asigure dezinfectarea suprafeţelor expuse şi evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghişeelor.4. Operatorii de transport persoane, publici şi privaţi, îşi organizează activitatea astfel încât să fie respectate regulile specifice. 5. (1) Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, concerte sau orice alte întruniri în spaţii deschise, precum şi de activităţi culturale, ştiinţifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activităţi de fitness, activităţi în piscine şi de tratament balnear desfăşurate în spaţii închise.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele activităţi:a)activităţile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care se desfăşoară doar în exteriorul lăcaşurilor de cult, precum şi practicile şi ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcaşurilor de cult (cu participarea a maximum 16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie stabilite. Slujbele religioase desfăşurate în spaţii publice, în exteriorul lăcaşurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice; b)activităţile de îngrijire personală care se desfăşoară în spaţiile special destinate şi cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie; c)activităţile de pregătire a sportivilor de performanţă în cantonamente, care se desfăşoară cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie; d)activităţile culturale desfăşurate în spaţiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor şi al sălilor de expoziţii care se desfăşoară cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie; e)activităţile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi altele asemenea, care se desfăşoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.6. (1) Este suspendată temporar activitatea de servire şi consum al produselor în spaţiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât şi la terasele din exteriorul acestor locaţii.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) activităţile de preparare a hranei, cât şi de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in", „room-service", livrare la client, „take-away" etc.7. (1) Este suspendată temporar activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale cu suprafaţa construită mai mare de 15.000 mp, în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele activităţi:a)vânzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, a produselor şi serviciilor de optică medicală şi a serviciilor de curăţătorie; b)vânzarea produselor electronice şi electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului; c)activitatea desfăşurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei şi este întreruptă comunicarea cu restul complexului.8. Se instituie obligativitatea menţinerii funcţionării centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile şi impunerea unor condiţii de izolare a personalului pe perioada prezenţei la serviciu. 9. (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor.
(2) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1) următorii cetăţeni străini:a)membri de familie ai cetăţenilor români; b)membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România; c)persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit dreptului U.E.; d)persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent; e)personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar; f)pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare; g)pasageri care călătoresc din motive imperative; h)persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.10. (1) Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie spre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Franţa, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia şi Iran, şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.05.2020.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de zboruri:efectuate cu aeronave de stat; de transport marfă şi/sau corespondenţă; umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă; pentru căutare-salvare sau de intervenţie în situaţii de urgenţă, la solicitarea unei autorităţi publice din România; având drept scop transportul echipelor de intervenţie tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliţi în România; aterizări tehnice necomerciale; de poziţionare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry); tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave; efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetăţeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române şi al autorităţii competente din statul de destinaţie; efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetăţenilor români, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Afacerilor Externe; efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuţi în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes") în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătăţii şi a asigurării disponibilităţii mărfurilor şi serviciilor esenţiale - C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state şi din alte state către România, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe şi al autorităţii competente din statul de destinaţie.11. (1) Se suspendă transportul rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franţa, Germania, Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos şi Turcia şi din aceste ţări către România, până în data de 1 iunie 2020.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică transportului rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:a)sunt transportate numai persoanele care: au un contract de muncă valabil pe teritoriul statului de destinaţie, au drept de şedere valabil în statul de destinaţie sau se întorc în România din statul în care au lucrat sau au locuit; b)există acordul, aprobarea sau avizul statelor tranzitate şi a statului de destinaţie privind desfăşurarea cursei; c)operatorul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, cu cel puţin 24 de ore înainte de plecarea în cursă, cu privire la efectuarea cursei, precum şi toate celelalte date şi informaţii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare; odată cu informarea respectivă, operatorul de transport prezintă acceptul tuturor statelor tranzitate, precum şi a statului de destinaţie pentru derularea transportului respectiv; d)operatorul de transport rutier care efectuează transportul, împreună cu agenţia de recrutare şi persoanele care urmează a fi transportate iau toate măsurile necesare pentru respectarea normelor şi recomandărilor autorităţilor responsabile privind evitarea aglomerării persoanelor, măsurile de protecţie şi siguranţă a pasagerilor şi conducătorilor auto.12. Se reia activitatea cabinetelor de medicină dentară pentru cazurile care nu reprezintă urgenţă, cu respectarea măsurilor de prevenire şi control a răspândirii infecţiilor. 13. Se reia asigurarea asistenţei medicale ambulatorii pentru cazurile care nu reprezintă urgenţă şi care nu au potenţial de agravare, cu condiţia organizării activităţii astfel încât consultaţiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă şi interzicerea staţionării pacienţilor în zonele de aşteptare, precum şi activităţile de internare a pacienţilor care nu sunt urgenţe medicale, la nivelul unităţilor sanitare non-COVID, cu menţinerea interdicţiilor de acces a aparţinătorilor, fiind obligatorie organizarea unui sistem de informare a acestora despre starea pacienţilor internaţi. 14. (1) Se instituie, începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, măsura carantinării/izolării la locuinţă împreună cu familia/aparţinătorii cu care locuiesc împreună, iar pentru cele care nu au posibilitatea îndeplinirii condiţiilor pentru măsura mai sus menţionată sau solicită acest lucru pentru a nu îşi expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituţionalizate, în spaţii special destinate puse la dispoziţie de autorităţi.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de persoane:a)conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone; b)membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; c)piloţii de aeronave şi personalul navigant; d)mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar; e)personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, şi care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri; f)lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina şi Moldova, nu prezintă simptome asociate COVID-19; g)angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 şi dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional; h)reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României nu prezintă simptome asociate COVID-19 şi dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional; i)persoanele care intră în România pentru prestarea unor activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service a echipamentelor şi tehnicii medicale, precum şi a echipamentelor din domeniile ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 şi dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României; j)membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2; k)angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care se întorc în România din misiuni executate în afara ţării, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2.
(3) Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la domiciliu vor fi introduse în carantină instituţionalizată pentru o perioadă de 14 zile şi obligate să suporte contravaloarea cazării şi hrănirii pe perioada carantinei instituţionalizate.
(4) Persoanele aflate în carantină instituţionalizată la data de 15.05.2020 rămân în carantină în spaţiile respective până la încheierea perioadei de 14 zile.15. (1) Se instituie, prin ordin al comandantului acţiunii, măsura carantinării unor clădiri, zone, localităţi, la solicitarea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, pe baza analizelor realizate de către direcţiile de sănătate publică şi avizate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.
(2) Măsurile de carantinare instituite pe durata stării de urgenţă şi care nu au fost revocate se menţin în condiţiile alin. (1).16. Se menţine închiderea temporară, totală sau parţială, a unor puncte de trecere a frontierei de stat, astfel: I. La frontiera româno-ungară: 1. Turnu, judeţul Arad (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri); 2. Salonta, judeţul Bihor - feroviar şi rutier (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri pe cale rutieră); 3. Săcuieni, judeţul Bihor (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri); 4. Valea lui Mihai, judeţul Bihor - feroviar şi rutier (cu excepţia traficului feroviar de marfă); 5. Carei, judeţul Satu Mare. II. La frontiera româno-bulgară: 1. Negru Vodă, judeţul Constanţa; 2. Lipniţa, judeţul Constanţa; 3. Dobromir, judeţul Constanţa; 4. Zimnicea, judeţul Teleorman; 5. Turnu Măgurele, judeţul Teleorman; 6. Bechet, judeţul Dolj (cu excepţia traficului de marfă). III. La frontiera româno-ucraineană: 1. Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş; 2. Isaccea, judeţul Tulcea. IV. La frontiera româno-moldoveană: 1. Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani; 2. Oancea, judeţul Galaţi. V. La frontiera româno-sârbă: 1. Porţile de Fier II, judeţul Mehedinţi; 2. Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi (cu excepţia traficului de marfă); 3. Orşova, judeţul Mehedinţi; 4. Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin; 5. Naidăş, judeţul Caraş-Severin; 6. Vălcani, judeţul Timiş; 7. Stamora-Moraviţa, judeţul Timiş - feroviar (cu excepţia traficului de marfă); 8. Lunga, judeţul Timiş; 9. Foeni, judeţul Timiş; 10. Jimbolia, judeţul Timiş - feroviar (cu excepţia traficului de marfă). 17. (1) Începând cu data de 15.05.2020, este permisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în interiorul localităţilor, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiei şi evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii.
(2) Cu aceeaşi dată se dispune redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepţia locurilor de joacă pentru copii şi cu respectarea măsurilor generale de prevenire şi protecţie.
(3) Se instituie interdicţia deplasării persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane, cu următoarele excepţii:a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; b)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; c)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; d)deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli; e)deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi; f)deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; g)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; h)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; i)deplasarea pentru activităţi recreativ-sportive individuale desfăşurate în aer liber (ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi altele) cu participarea a cel mult 3 persoane; j)deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane şi respectarea regulilor de distanţare socială; k)deplasarea pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.
(4) La solicitarea instituţiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării măsurilor stabilite pe timpul stării de alertă, situaţiile exceptate potrivit prevederilor alin. (3) se justifică prin declaraţie pe propria răspundere.18. (1) Se menţine măsura suspendării cursurilor din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ până la finalul anului şcolar/universitar.
(2) Se permite desfăşurarea, după data de 2.06.2020, a unor activităţi de pregătire, pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a), precum şi pentru organizarea examenelor naţionale în condiţiile respectării măsurilor de prevenire.19. Se menţin coordonarea operaţională a serviciilor de ambulanţă de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi a poliţiei locale de către inspectoratele de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi măsurile dispuse cu privire la personalul medico-sanitar din cabinetele medicale ale unităţilor/instituţiilor de învăţământ referitoare la punerea la dispoziţia direcţiilor de sănătate publică, cu excepţia perioadei 2-12.06.2020, precum şi în perioada desfăşurării examenelor naţionale. 20. În situaţia stabilirii stării de alertă potrivit legii, pe durata acesteia, Ministerul Apărării Naţionale sprijină, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne cu personal şi mijloace pentru: a)asigurarea pazei şi protecţiei unor obiective a căror protecţie este asigurată de către Jandarmeria Română; b)transportul de efective, materiale şi tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice; c)triaj epidemiologic, asistenţă medicală.21. Se menţine posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcţii esenţiale pentru asigurarea funcţionării producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale, a activităţilor de întreţinere şi mentenanţă a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, precum şi a celorlalte activităţi de aprovizionare, respectiv extracţie, producţie şi procesare a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcţionării corespunzătoare a Sistemului energetic naţional, în concordanţă cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităţilor de bază.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 24/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 24 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 24/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu