Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 218 din 4 martie 2009

privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2009

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 155 din 12 martie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 231 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, în cuantumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)   Pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, se suplimentează bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Autorităţii Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, al Ministerului Afacerilor Externe, precum şi al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, cu sumele din bugetul prevăzut la alin. (1).

(3)   Ministerul Administraţiei şi Internelor repartizează instituţiilor prefectului sumele necesare pentru activităţile acestora legate de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009.

Art. 2. - (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2)   Sumele necesare pentru asigurarea serviciilor şi echipamentelor de comunicaţii suplimentare faţă de cele deja existente la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în vederea asigurării serviciilor de comunicaţii necesare Biroului Electoral Central şi birourilor electorale judeţene, precum şi birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se suportă din bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

(3)  Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind instruirea şi informarea membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral, precum şi pentru alte activităţi specifice perioadei electorale, îndeplinite de Autoritatea Electorală Permanentă şi filialele sale, se asigură din bugetul Autorităţii Electorale Permanente.

(4) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 se asigură din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(5)  Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru alte materiale necesare procesului electoral la aceste secţii de votare se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(6)  Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea şi funcţionarea biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 3. - (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, asigură achiziţionarea hârtiei necesare pentru tipărirea buletinelor de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009.

(2) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat de unde a fost ridicată, în termen de cel mult 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(3)   Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (2), facturată la preţul de înregistrare în contabilitate, se face de către Ministerul Administraţiei şi Internelor în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor.

(4) Ministerul Administraţiei şi Internelor asigură imprimarea buletinelor de vot în vederea garantării securităţii acestor documente.

Art. 4. - Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind editarea şi tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor şi pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare, precum şi cele pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, al birourilor electorale judeţene, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică.

Art. 5. - Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru achiziţionarea pachetului de aplicaţii şi servicii informatice utilizate pentru centralizarea şi stabilirea rezultatului alegerilor se suportă din bugetul Autorităţii Electorale Permanente.

Art. 6. - Sumele necesare pentru închirierea de la operatorii publici a circuitelor telefonice şi conexiunilor locale de comunicaţii de date, în vederea asigurării serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de date necesare Biroului Electoral Central, birourilor electorale judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se asigură din bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, buget ce va cuprinde şi:

a)  cheltuielile privind asigurarea serviciilor de telefonie şi comunicaţii între birourile electorale ale secţiilor de votare şi birourile electorale judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, în zonele în care autorităţile locale nu pot asigura mijloace de comunicaţii din surse proprii;

b) sumele necesare organizării unui sistem informatic care să furnizeze în ziua alegerilor date privind prezenţa populaţiei la vot, pe baza datelor transmise de birourile electorale ale secţiilor de votare cuprinse într-un eşantion reprezentativ la nivel judeţean şi naţional.

Art. 7. - (1) Instituţiile prefectului asigură confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare organizate în ţară. Confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare din străinătate se asigură de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti.

(2) Instituţiile prefectului asigură achiziţionarea tuşului, tuşierelorşi a celorlalte materiale necesare votării.

Art. 8. - (1) In cadrul bugetului aprobat, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 se va realiza de către ordonatorii de credite, cu informarea periodică a Comisiei pentru transparenţă.

(2)  Comisia prevăzută la alin. (1) se compune din câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, din 2 reprezentanţi     ai    organizaţiilor    neguvernamentale    şi 2 reprezentanţi ai Clubului Român de Presă.

(3)  Componenţa nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte de către preşedintele Comisiei tehnice centrale, pe baza propunerilor formulate de partidele politice parlamentare, organizaţiile neguvernamentale şi de Clubul Român de Presă.

(4)    Comisia prevăzută la alin. (1) îşi desemnează preşedintele dintre membrii nominalizaţi potrivit alin. (3).

Art. 9. - Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare bună. Acolo unde bunurile materiale necesare dotării materiale corespunzătoare a secţiilor de votare nu se pot recupera, se vor achiziţiona unele noi de către instituţiile prefectului, în baza centralizării necesarului şi în limita fondurilor alocate.

Art. 10. - (1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, instituţiile la care sunt angajaţi membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.

(2)  Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire, se acordă o indemnizaţie de 66 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(3)  Statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la executarea operaţiunilor generate de activitatea de la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizaţie de 50 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(4)   Membrii birourilor electorale judeţene, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi cei ai biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate beneficiază de o indemnizaţie de 66 lei pe zi de activitate. Statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la efectuarea operaţiunilor generate de activitatea acestor birouri electorale primesc o indemnizaţie de 50 lei pe zi de activitate

(5)  Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora beneficiază de o indemnizaţie de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. Ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare beneficiază de o indemnizaţie de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.

(6)   Membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestuia, care participă la realizarea operaţiunilor legate de desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, precum şi personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, care este în misiune de pază la acest birou, li se asigură în fiecare zi de activitate 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări. Aceste cheltuieli se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(7)  Membrilor birourilor electorale judeţene, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestora, care participă la realizarea operaţiunilor legate de desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, precum şi personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, care este în misiune de pază la aceste birouri, li se asigură în fiecare zi de activitate 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări.

(8)  Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, care este în misiune de pază la aceste birouri li se asigură în ziua votării 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări.

(9) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5) se face pe baza listelor de prezenţă avizate de preşedinţii birourilor electorale.

(10) Veniturile din indemnizaţiile prevăzute la alin. (2)-(5) se impozitează conform prevederilor legale în vigoare.

(11)  Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi.

(12) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (4) şi (5), membrii birourilor electorale care domiciliază în alte localităţi beneficiază de indemnizaţia de delegare, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit reglementărilor în vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din instituţiile publice.

(13) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4), (5) şi (12) şi a cheltuielilor de protocol prevăzute la alin. (7) şi (8) se asigură din bugetele instituţiilor prefectului, iar pentru biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi pentru secţiile de votare din străinătate plata indemnizaţiilor şi a cheltuielilor de protocol se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 11. - Cheltuielile pentru materialele necesare tipăririi listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea, a listelor electorale speciale şi suplimentare, precum şi a celorlalte tipizate se asigură de instituţiile prefectului, iar cheltuielile pentru selectarea şi prelucrarea datelor privind cetăţenii cu drept de vot, precum şi cheltuielile pentru dotarea cu echipamentele şi tehnica de calcul necesare desfăşurării acestor activităţi se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Art. 12. - (1) Cheltuielile necesare în vederea transportului şi distribuirii materialelor, documentelor şi tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral se asigură de instituţiile prefectului, iar cele pentru transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi tipizatelor repartizate secţiilor de votare din străinătate se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, consumul de carburanţi şi cheltuielile cu telefoanele, efectuate de autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea alegerilor, se suplimentează cu 50% faţă de normativele în vigoare, în perioada martie-iunie 2009.

Art. 13. - (1) Confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „Votat" şi a timbrelor autocolante ce se aplică pe cărţile de identitate ale cetăţenilor este asigurată de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor va repartiza ştampilele cu menţiunea „Votat" , buletinele de vot şi timbrele autocolante către instituţiile prefectului, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, care, împreună cu primarii, respectiv cu reprezentanţele diplomatice ale României în străinătate, le vor distribui birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Art. 14. - (1) Sumele puse la dispoziţia Ministerului Administraţiei şi Internelor, Autorităţii Electorale Permanente, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică, şi Ministerului Afacerilor Externe şi rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ordonatorii de credite răspund de utilizarea corespunzătoare a sumelor puse la dispoziţie pentru procesul electoral.

Art. 15. - (1) Sumele alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru instituţiile prefectului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru desfăşurarea procesului electoral se vor vira cu această destinaţie în bugetul fiecărei instituţii a prefectului, iar decontarea cheltuielilor respective va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale.

(2) In termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (1), autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile prefectului, cărora le-au fost alocate fonduri potrivit anexei, comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale şi de capital.

Art. 16. - Ministerul Finanţelor Publice va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2009 şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Autorităţii Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică, şi al Ministerului Afacerilor Externe.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA

BUGETUL

de cheltuieli aferente alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2009

                                                                                    - mii lei -

Instituţia

Capitol

Cheltuieli

TOTAL

Personal

Bunuri şi servicii

Active nefinanciare

1. Ministerul Administraţiei şi Internelor

51.046

30.015

1.596

82.657

1. Aparatul propriu şi instituţiile prefectului

51,01

47.520

18.000

480

66.000

2. Biroul Electoral Central

51,01

570

890

60

1.520

TOTAL CAP. 51.01:

51,01

48.090

18.890

540

67.520

1. Inspectoratul General al Poliţiei Române

61,01

2.800

7.403

0

10.203

2. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

61,01

80

2.050

0

2.130

3. Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidenţa Persoanelor

61,01

0

24

1.056

1.080

4. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

61,01

30

310

0

340

5. Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor

61,01

0

750

0

750

6. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

61,01

46

588

0

634

TOTAL CAP. 61.01:

61,01

2.956

11.125

1.056

15.137

2. Secretariatul General al Guvernului

51,01

8

2.450

1.542

4.000

- Institutul Naţional de Statistică

51,01

8

2.450

1.542

4.000

3. Autoritatea Electorală Permanentă

51,01

18

443

4.986

5.447

4. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

61,01

0

1.800

1.160

2.960

5. Ministerul Afacerilor Externe

51,01

500

3.150

50

3.700

TOTAL GENERAL:

51.572

37.858

9.334

98.764


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 218/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 218 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu