Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2137 din 30 noiembrie 2004

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar si a agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1213 din 17 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Autoritatii Nationale pentru Tineret.
    (2) Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar are sediul in municipiul Bucuresti, str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1.
    (3) Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar va avea in coordonare agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar, care au personalitate juridica.
    (4) Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar va fi denumita in continuare Agentia, iar agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar vor fi denumite in continuare agentii teritoriale.
    Art. 2
    (1) Scopul Agentiei este de a organiza activitati de interes public, cu caracter cultural-educativ pentru copii si tineri si cu caracter social pentru diverse categorii socioprofesionale.
    (2) Pentru realizarea scopului sau, Agentia indeplineste urmatoarele obiective:
    a) aplicarea politicii Guvernului in domeniul turismului pentru copii si tineri;
    b) initierea, aplicarea si sprijinirea activitatilor cu caracter cultural-educativ pentru copii si tineri si/sau cu caracter social;
    c) initierea, dezvoltarea si sprijinirea parteneriatelor in domeniul turismului si educatiei pentru copii si tineri si a programelor sociale cu alte autoritati si institutii publice, precum si cu alte persoane fizice sau juridice romane sau straine;
    d) elaborarea, sustinerea si implementarea legislatiei in domeniul turismului si educatiei pentru copii si tineri si a programelor sociale;
    e) autorizarea activitatii institutiilor publice, precum si persoanelor fizice sau juridice romane ori straine care au activitate in domeniul turismului pentru copii si tineri pe teme educativ-culturale, de vacanta si de timp liber;
    f) mentinerea, imbunatatirea si dezvoltarea patrimoniului aflat in administrarea si/sau in proprietatea sa.
    (3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Agentia are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza activitati de profil prin: programe specializate pe discipline de invatamant sau pe diferite domenii ale stiintei, tehnicii, artei si culturii, tabere sportive, concursuri, competitii, cluburi de vacanta, excursii, expeditii, drumetii, manifestari cultural-artistice si de educatie, cu caracter national si international, asigurandu-se in acest fel si participarea directa sau pe baza de reciprocitate la manifestari similare peste hotare;
    b) organizeaza si amenajeaza in incinta taberelor scolare cluburi, biblioteci, chioscuri, gospodarii-anexe si poate desfasura activitati specifice de prestari de servicii, activitati de transport si de valorificare a resurselor proprii, de pe urma carora realizeaza venituri pe care le utilizeaza si le gestioneaza potrivit legii;
    c) infiinteaza tabere scolare, centre de vacanta, turistice, sportive si de agrement, prin amenajarea spatiilor si imobilelor neutilizate din domeniul public al statului, prin achizitionarea sau prin construirea unor noi imobile;
    d) colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu alte institutii si autoritati privind organizarea de activitati de vacanta si timp liber pentru prescolari si elevi;
    e) popularizeaza in institutiile de invatamant oferta turistica si educativa proprie pentru activitatile interne si externe;
    f) aproba schimburile de grupuri pentru activitatile desfasurate de agentiile teritoriale, atat intre acestea, cat si intre acestea si alti detinatori de baze de odihna si tratament, precum si schimburile internationale la care agentiile teritoriale participa;
    g) coordoneaza, monitorizeaza si controleaza modul de organizare a activitatilor de vacanta si de timp liber, gestionarea resurselor umane si financiare, administrarea si utilizarea bazei materiale de catre agentiile teritoriale;
    h) elaboreaza si propune spre aprobare Autoritatii Nationale pentru Tineret costuri medii orientative, pe categorii de activitati;
    i) negociaza cu alti detinatori de baze turistice costuri pentru activitatile de vacanta si de timp liber, organizate in spatiile acestora;
    j) aproba utilizarea taberelor, a centrelor de vacanta, turistice, sportive si de agrement pentru procesul de invatamant de catre copiii si tinerii care necesita cure de recuperare a sanatatii;
    k) asigura, contra cost sau cu titlu gratuit, transportul copiilor si tinerilor in tabere, potrivit programului de transport intocmit impreuna cu Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. sau cu alte societati comerciale de transport;
    l) avizeaza unitatile turistice in care se organizeaza tabere, excursii si expeditii cu prescolari si scolari si totodata avizeaza agenti economici, asociatii, alte persoane juridice si persoane fizice care organizeaza astfel de activitati;
    m) organizeaza centre metodologice de pregatire, perfectionare si formare;
    n) instruieste personalul angajat din domeniul serviciilor de cazare, alimentatie si turism, a formatorilor de animatori, a animatorilor de vacanta si de timp liber, precum si a elevilor din liceele de profil;
    o) elaboreaza si implementeaza norme in domeniu pentru activitatile organizate cu prescolari si elevi de catre terti;
    p) organizeaza programe cu caracter social;
    q) organizeaza activitati cu caracter european pentru copii si tineri;
    r) controleaza activitatea agentiilor teritoriale si a agentilor economici, asociatiilor, altor persoane juridice si persoanelor fizice care organizeaza activitati ce necesita avizul Agentiei si aplica sanctiuni in cazul nerespectarii de catre acestia a normelor si dispozitiilor legale;
    s) elaboreaza si aplica politica guvernamentala in domeniu;
    t) alte atributii expres prevazute in lege.
    Art. 3
    Regulamentul intern al Agentiei privind organizarea si functionarea sa se aproba de presedintele Autoritatii Nationale pentru Tineret.
    Art. 4
    (1) In exercitarea atributiilor sale, Agentia colaboreaza cu ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice, romane ori straine.
    (2) In vederea indeplinirii atributiilor sale, Agentia are dreptul sa solicite in conditiile legii informatii de la ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice locale, de la alte institutii publice.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a aparatului propriu al Agentiei este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Incadrarea personalului din aparatul propriu, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de munca se aproba prin decizie a directorului general. Personalului Agentiei, respectiv al agentiilor teritoriale, nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 6
    Numarul maxim de posturi ale Agentiei este de 1.038, din care 50 de posturi sunt in aparatul propriu, iar 988 de posturi se distribuie agentiilor teritoriale.
    Art. 7
    (1) Agentia este condusa de un director general numit de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Tineret, in conditiile legii.
    (2) Directorul general raspunde de intreaga activitate a Agentiei.
    (3) Directorul general indeplineste, conform legii, functia de ordonator tertiar de credite pentru bugetul Agentiei.
    Art. 8
    Directorul general indeplineste, in principal, urmatoarele atributii specifice:
    a) reprezinta Agentia in raport cu alte autoritati si institutii publice, cu persoane fizice si juridice din tara sau din strainatate;
    b) conduce aparatul propriu al Agentiei, numeste si elibereaza din functie personalul acesteia;
    c) stabileste statul de functii al Agentiei, in limita numarului de posturi aprobate prin prezenta hotarare;
    d) asigura coordonarea activitatii agentiilor teritoriale, propune presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret numirea si eliberarea din functie a conducatorilor acestor institutii;
    e) avizeaza si propune spre aprobare presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret structura organizatorica, statele de functii, precum si criteriile de constituire a compartimentelor agentiilor teritoriale.
    Art. 9
    In exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii, dispozitii si instructiuni, obligatorii pentru aparatul propriu si cel al agentiilor teritoriale.
    Art. 10
    (1) Se constituie Consiliul director al Agentiei, condus de directorul general al Agentiei si format din reprezentanti ai Agentiei si din reprezentanti ai agentiilor teritoriale.
    (2) Consiliul director are rol de decizie in domeniul administrativ si economico-financiar asupra activitatii agentiilor teritoriale, organizarea si functionarea sa fiind stabilite prin Regulamentul intern al Agentiei.
    Art. 11
    (1) Finantarea activitatii Agentiei se face din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.
    (2) Cheltuielile curente si de capital ale Agentiei se acopera din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.
    (3) Agentiile teritoriale aflate in coordonarea Agentiei se finanteaza din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.
    Art. 12
    (1) Veniturile proprii pot proveni din:
    a) contributii de la persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, donatii, sponsorizari;
    b) veniturile obtinute din desfasurarea celorlalte activitati prevazute de lege si din alte colaborari.
    (2) Criteriile de calcul privind stabilirea costului mediu orientativ, pe categorii de activitati, sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Subventiile de la bugetul de stat vor acoperi si facilitatile acordate unor categorii de beneficiari, conform anexei nr. 3.
    Art. 13
    Stabilirea numarului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 14
    In vederea indeplinirii functiilor sale specifice, Agentia poate incheia, in conditiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine, avand ca obiect prestarea de servicii de consultanta in materie fiscala, juridica, de resurse umane, precum si orice alte servicii necesare realizarii obiectivelor din domeniul sau de activitate.
    Art. 15
    (1) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Agentiei se va face potrivit prevederilor anexelor nr. I si nr. V/2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Salarizarea personalului din cadrul agentiilor teritoriale se va face potrivit prevederilor anexelor nr. V/1 si nr. V/2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 16
    (1) Bunurile mobile si imobile destinate taberelor, centrelor de vacanta, turistice, sportive si de agrement, aflate in administrarea agentiilor teritoriale la data preluarii in subordine de catre Autoritatea Nationala pentru Tineret, raman in administrarea acestora.
    (2) Agentia are in administrare ca centre metodologice pentru pregatire, perfectionare si formare Complexul restaurant-hotel, compus din subsol, parter, plus etajele 5 si 6, situat in municipiul Bucuresti, Sos. Viilor nr. 38, sectorul 5, si Scoala generala din Predeal, judetul Brasov.
    (3) Toate bunurile imobile, constructii si terenuri, aferente taberelor, satelor de vacanta, bazelor turistice sportive si de agrement, aflate in administrarea Agentiei, respectiv a agentiilor teritoriale, sunt destinate activitatilor de interes public, cu caracter cultural-educativ pentru copii si tineri si cu caracter social pentru diverse categorii socioprofesionale, si nu pot fi divizate, instrainate, realocate sau nu pot primi alta destinatie fara acordul Consiliului director al Agentiei.
    Art. 17
    Prescolarii si elevii care se deplaseaza in mod organizat in tabere, excursii, expeditii si pentru alte activitati de vacanta si de timp liber beneficiaza de reducerea tarifelor de transport numai pe baza listelor nominale aprobate de agentiile teritoriale.
    Art. 18
    (1) Personalul care asigura insotirea prescolarilor si elevilor, conducerea, indrumarea, precum si ocrotirea lor in timpul participarii la activitatile de vacanta si de timp liber este prevazut in anexa nr. 4. Recrutarea si selectionarea personalului insotitor se asigura de catre Agentie, respectiv de agentiile teritoriale.
    (2) Personalul medico-sanitar necesar pentru tabere, excursii si alte activitati de vacanta si de timp liber este numit de catre directiile de sanatate publica judetene, la solicitarea agentiilor teritoriale, potrivit anexei nr. 4. Pentru perioada in care participa la aceste activitati personalul medico-sanitar beneficiaza de drepturile prevazute in anexa nr. 5.
    (3) Personalul insotitor, precum si cel medico-sanitar din tabere, centre de vacanta, turistice, sportive si de agrement nu beneficiaza de diurna sau de indemnizatie de detasare.
    (4) Personalul administrativ-gospodaresc, angajat permanent, nu beneficiaza de diurna sau de indemnizatie de conducere.
    Art. 19
    (1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Agentia va elabora regulamentul intern.
    (2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Agentia va elabora metodologia de avizare, control si sanctionare a activitatii in domeniul turismului pentru copii si tineri pe teme cultural-educative, de vacanta si de timp liber.
    (3) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 86/1999 privind infiintarea Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 18 februarie 1999.
    Art. 20
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Presedintele Autoritatii Nationale
                         pentru Tineret,
                         Iavor Ionut Sebastian

                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Radu Damian,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1
    Numarul maxim de posturi = 50

                              STRUCTURA ORGANIZATORICA
              a Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar

                              ________________
                             |Director general|
                             |________________|
                                     |
       ______________________________|________________________________
 _____|_____   _____|_____  |              |  ______|______   ________|________
| Serviciul | | Serviciul | |              | | Serviciul   | | Directia        |
| economic  | | juridic,  | |              | | programe,   | | formare si      |
|           | | audit si  | |              | | parteneriat | | perfectionare - |
|           | | control   | |              | | extern      | | Centrul         |
|           | |           | |              | |             | | metodologic     |
|___________| |___________| |              | |_____________| |_________________|
                            |              |
                      ______|_______   ____|_______
                     | Serviciul    | | Serviciul  |
                     | patrimoniu,  | | resurse    |
                     | investitii   | | umane -    |
                     | si           | | salarizare |
                     | administrativ| |            |
                     |______________| |____________|

    ANEXA 2

                              CRITERIILE DE CALCUL
privind stabilirea costului mediu orientativ pentru tabere, excursii si expeditii scolare si pentru celelalte activitati prevazute la art. 2 din hotarare

    1. Cheltuielile pentru hrana copiilor si tinerilor
    2. Cheltuielile pentru hrana personalului insotitor si a celui sanitar, care isi desfasoara activitatea in tabere, centre de vacanta, turistice, sportive si de agrement
    3. Cheltuielile aferente personalului angajat temporar in tabere, centre de vacanta, turistice, sportive si de agrement
    4. Cheltuielile reprezentand 50% din costul hranei personalului administrativ-gospodaresc angajat temporar sau permanent in tabere, centre de vacanta, turistice, sportive si de agrement, in cazul in care pe perioada desfasurarii activitatii acesta este obligat sa locuiasca in unitatea respectiva
    5. Cheltuielile legate de aprovizionare, intretinere si functionare: materiale de intretinere si curatenie, substante dezinfectante, materiale sanitare si instrumentar pentru cabinetele medicale din incinta taberelor, apa-canal, combustibil, energie electrica, spalat lenjerie, cazarmament, transport, materiale pentru activitatile tehnico-stiintifice, cultural-artistice, sportive, turistice, de educatie si de agrement
    6. Cheltuielile pentru transportul dus-intors al prescolarilor, elevilor si al personalului insotitor, de la domiciliu la tabara
    7. Cheltuielile privind plata chiriilor pentru sali, a membrilor juriilor, cele pentru rechizite, materiale consumabile si publicitare, precum si cheltuielile de publicitate pentru tabere si pentru alte activitati si manifestari mentionate la art. 2 din hotarare
    8. Cheltuielile de transport intern si international dus-intors pentru copiii participanti la tabere interne si internationale sau la alte manifestari, precum si contravaloarea costurilor vizitelor la muzee, al participarii la excursii si la alte activitati care se desfasoara in perioada respectiva
    9. Costurile se stabilesc de catre Agentie si se aproba de catre ordonatorul principal de credite.
    10. Cheltuielile privind asigurarea pentru accidente, risc si deces, pentru deplasari interne si internationale
    11. Cheltuieli indirecte.

    ANEXA 3

                                    MODUL
de suportare a cheltuielilor pentru copiii si tinerii participanti la tabere, excursii si expeditii scolare si la celelalte activitati prevazute la art. 2 din hotarare

    1. Sunt scutiti de la plata cheltuielilor, o singura data intr-un an scolar, copiii participanti la activitatile prevazute la art. 2 din hotarare, organizate prin agentiile teritoriale de tabere si turism educativ, proveniti din familii al caror venit mediu lunar pe membru de familie este de pana la 50% din salariul minim brut pe tara, beneficiari de burse sociale, cei orfani, care nu sunt incredintati spre crestere si educare prin hotarare judecatoreasca.
    2. Suporta integral costul taberei, al excursiei sau expeditiei parintii sau sustinatorii legali ai elevilor care nu se incadreaza in prevederile pct. 1.
    3. Drepturile prevazute la pct. 1 se acorda in ordinea crescatoare a veniturilor, avand prioritate elevii din invatamantul de stat, curs de zi, care frecventeaza scoala potrivit regulamentului scolar si cu rezultate bune si foarte bune la invatatura.
    4. Din alocatiile bugetare se pot suporta:
    a) costul integral pentru categoriile prevazute la pct. 1;
    b) costul integral pentru elevii (echipele) clasati (clasate) pe locurile I - III la faza nationala a olimpiadelor scolare, pe discipline de invatamant si meserii, la competitii sportive sau la diferite manifestari nationale si internationale;
    c) costul integral pentru formatiile artistice care prezinta si sustin programe in tabere, centre de vacanta, turistice, sportive si de agrement;
    d) costul integral, pe durata unei serii, pentru copiii personalului insotitor si ai celui medical, care conduc grupurile de prescolari si elevi sau care isi desfasoara activitatea in tabere, precum si pentru cei ai personalului administrativ-gospodaresc angajat permanent in aceste tabere. Cheltuielile de transport se suporta de catre beneficiar;
    e) taxa de viza, de participare, cazare, masa si costul transportului international pentru copiii, tinerii si insotitorii acestora, participanti cu acordul ordonatorului de credite la tabere, excursii, schimburi scolare, manifestari, competitii si concursuri pe discipline de invatamant, stiintifice tehnico-aplicative, cultural-artistice si sportiv-turistice care se desfasoara peste hotare.

    ANEXA 4

                          PERSONALUL INSOTITOR SI SANITAR
necesar pentru tabere, excursii si expeditii, care se asigura de catre Agentie si de catre agentiile teritoriale

    1. Taberele pentru prescolari vor fi asigurate cu personal insotitor si sanitar astfel:
    a) la fiecare grupa de prescolari formata din cate 15 - 20 de copii - doua educatoare si cate o supraveghetoare de noapte;
    b) la fiecare tabara - un cadru sanitar mediu. Taberele cu un efectiv mai mare de 100 de prescolari vor fi asigurate cu cate inca un cadru sanitar mediu la fiecare 100 de copii;
    c) la taberele cu peste 100 de prescolari - un medic, numarul medicilor crescand la fiecare 300 de copii;
    d) la taberele cu efectiv mai mic de 100 de prescolari asistenta medicala se asigura de catre medicul dispensarului teritorial;
    e) la taberele cu efective mici, grupate pe o raza de 2,5 km si care totalizeaza 200 de prescolari - un medic pentru toate aceste unitati, cu exceptia taberelor izolate.
    2. Taberele pentru elevi vor fi asigurate cu personal insotitor si personal sanitar astfel:
    a) la fiecare 10 elevi - un insotitor;
    b) la fiecare tabara - cate un animator si un profesor de educatie fizica. Taberele cu efective mai mari de copii si tineri se vor incadra cu cate un animator mai mult la fiecare 200 de elevi si un profesor de educatie fizica la fiecare 100 de elevi in plus;
    c) in taberele de pregatire sportiva va fi asigurat un profesor de educatie fizica la un grup de minimum 12 elevi;
    d) pana la 300 de elevi - un cadru sanitar mediu, numarul cadrelor sanitare medii crescand la fiecare 300 de elevi in plus;
    e) la taberele izolate, cu efectiv mai mic de 100 de elevi - un cadru sanitar mediu;
    f) la 300 - 500 de elevi - un medic, numarul medicilor crescand la fiecare 300 de elevi in plus peste efectivul de 500;
    g) pentru taberele cu efectiv mai mic de 300 de elevi asistenta medicala se asigura prin dispensarul medical pe teritoriul caruia functioneaza tabara, iar daca sunt situate la peste 5 km de sediul dispensarului medical, de catre un medic;
    h) la taberele cu efective mici, grupate pe o raza de 2,5 km si care totalizeaza 300 de elevi - un medic pentru asistenta medicala a tuturor acestor unitati;
    i) la taberele de pregatire sportiva - un medic pentru fiecare tabara si personal sanitar in proportie de 1 la 100 de elevi;
    j) pentru taberele de elevi organizate numai cu copiii din centrele de plasament (foste case de copii) si cu elevii din invatamantul special, personalul insotitor va fi compus dintr-un medic si un cadru mediu sanitar incadrate in aceste institutii.
    3. Excursiile vor fi asigurate cu personal insotitor si sanitar astfel:
    a) la 10 elevi - cate un insotitor;
    b) la 100 - 200 de elevi - un cadru sanitar mediu, in excursiile cu peste 200 de elevi - cate un cadru sanitar mediu la fiecare 200 de elevi;
    c) grupurile compuse din mai putin de 100 de elevi vor fi dotate cu truse de prim ajutor.
    4. Expeditiile si drumetiile vor fi asigurate cu personal insotitor si sanitar astfel:
    a) expeditiile vor fi insotite de un insotitor la minimum 10 elevi;
    b) drumetiile se organizeaza, de regula, pe grupe de prescolari sau de elevi si sunt conduse de educatoare, invatatorul, animatorul sau profesorul care lucreaza cu grupa sau cu clasa respectiva, de salvamar sau salvamontist;
    c) grupurile vor fi conduse de salvamar, ghid montan sau animator specializat si trebuie sa fie dotate cu truse de prim ajutor.
    5. Pentru celelalte activitati prevazute la art. 2 din hotarare numarul insotitorilor se stabileste de catre Agentie.

    ANEXA 5

                                   DREPTURILE
cadrelor didactice, ale insotitorilor, ale personalului medico-sanitar si ale personalului angajat permanent, temporar sau detasat in tabere, centre de vacanta, turistice, sportive si de agrement

    1. Cadrele didactice, personalul insotitor si personalul medico sanitar, care conduc prescolarii si elevii in activitatile prevazute la art. 2 din hotarare, beneficiaza in mod gratuit de transport, cazare si hrana, in limita drepturilor prevazute pentru elevi. Personalul prevazut mai sus beneficiaza si de gratuitate, pe durata unei serii de tabara, pentru copiii proprii de varsta prescolara si scolara.
    2. Personalul administrativ gospodaresc angajat permanent, temporar sau detasat in taberele scolare, satele de vacanta, bazele turistice, sportive si de agrement beneficiaza pe perioada de functionare de o reducere de 50% din costul hranei, de scutire de la plata regiei de cantina si de la plata cheltuielilor de cazare, in cazul in care este obligat sa locuiasca in unitatea respectiva, si de gratuitate, pe durata unei serii pentru copiii proprii de varsta prescolara si scolara.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2137/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2137 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu