Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 208 din 17 martie 2005

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 269 din 31 martie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor masuri de preluare a Garzii Financiare si a Autoritatii Nationale a Vamilor in subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor masuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale si principalele obiective si atributii

    Art. 1
    (1) Ministerul Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care aplica Strategia si Programul de guvernare in domeniul finantelor publice.
    (2) Ministerul Finantelor Publice este minister cu rol de sinteza, institutie publica cu personalitate juridica.
    (3) In subordinea Ministerului Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat.
    (4) Sediul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
    Art. 2
    (1) Ministerul Finantelor Publice contribuie la elaborarea si implementarea Strategiei si a Programului de guvernare in domeniul finantelor publice, in exercitarea administrarii generale a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici.
    (2) Prin atributiile incredintate si prin structura sa, Ministerul Finantelor Publice indeplineste urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul finantelor publice;
    b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul sau de activitate;
    c) de elaborare si implementare a politicii bugetare si a politicii fiscale a Guvernului;
    d) de corelare a politicilor fiscale si bugetare cu celelalte politici economico-sociale;
    e) de administrare a veniturilor statului;
    f) de contractare si administrare a datoriei publice;
    g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;
    h) de exercitare a controlului financiar public intern;
    i) de asigurare a evidentei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;
    j) de elaborare si supraveghere a cadrului legal in domeniul contabilitatii;
    k) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    l) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa;
    m) de autoritate a administratiei publice centrale de specialitate, prin care se asigura elaborarea si implementarea politicii in domeniul sistemelor de management financiar si control la institutiile publice.
    (3) Ministerul Finantelor Publice urmareste indeplinirea masurilor necesare in vederea realizarii cerintelor de aderare la Uniunea Europeana in domeniul sau de activitate.
    (4) Principiile care stau la baza activitatii Ministerului Finantelor Publice sunt:
    a) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea finantelor publice pe termen mediu;
    b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile Uniunii Europene;
    c) intarirea autoritatii institutiei;
    d) perfectionarea managementului fondurilor publice;
    e) transparenta activitatii in toate domeniile sale de activitate;
    f) colaborarea cu partenerii sociali;
    g) asigurarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil.
    Art. 3
    (1) In realizarea functiilor sale Ministerul Finantelor Publice are, in principal, urmatoarele atributii:
    1. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung si solutii de reforma in domeniul finantelor publice;
    2. elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetului de stat si raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operand rectificarile corespunzatoare;
    3. stabileste echilibrul bugetar in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a rectificarii acestuia;
    4. stabileste metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, a bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale;
    5. analizeaza periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, in corelare cu indicatorii macroeconomici, si prezinta informari Guvernului cu propuneri de imbunatatire;
    6. urmareste executia operativa a bugetului general consolidat; stabileste masurile necesare pentru incasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor in vederea incadrarii in deficitul bugetar aprobat;
    7. elaboreaza si aproba clasificatia indicatorilor privind finantele publice;
    8. elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, al legii bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si proiectul legii de rectificare a acestuia;
    9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecarui ordonator principal de credite in cadrul fiecarui exercitiu bugetar;
    10. analizeaza si avizeaza deschiderile de credite bugetare pentru stimularea productiei de export si a exporturilor;
    11. monitorizeaza, in conditiile legii, numarul de posturi si cheltuielile de personal din institutiile publice;
    12. aproba, prin delegare de competente, modificari in fisele de investitii anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;
    13. aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor si a cheltuielilor prevazute in bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetele fondurilor speciale;
    14. avizeaza proiectele de acte normative care genereaza influente financiare asupra bugetului general consolidat;
    15. analizeaza, fundamenteaza, propune cadrul legislativ si stabileste masuri privind imprumuturile necesare in vederea acoperirii deficitului bugetar si refinantarii datoriei publice sau pentru actiuni si lucrari de interes public; administreaza datoria publica, urmareste rambursarea acesteia si achitarea dobanzilor aferente, in conditiile legii;
    16. elaboreaza proiecte de acte normative privind datoria publica si Trezoreria Statului;
    17. administreaza si gestioneaza datoria publica guvernamentala;
    18. elaboreaza raportul privind datoria publica interna si externa a Romaniei, pe care il prezinta semestrial Guvernului si Parlamentului;
    19. reintregeste, la propunerea ordonatorilor principali de credite, Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse;
    20. elaboreaza si actualizeaza metodologia privind criteriile de evaluare si selectie a obiectivelor de investitii publice;
    21. analizeaza programul de investitii din punct de vedere al incadrarii in limitele de cheltuieli stabilite, al respectarii criteriilor de selectie si prioritizare si al esalonarii creditelor bugetare in functie de durata de executie a obiectivelor;
    22. coordoneaza monitorizarea intregului program de investitii publice;
    23. elaboreaza strategia in domeniul investitiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investitii ale ordonatorilor principali de credite;
    24. avizeaza programe de investitii publice anuale si multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;
    25. elaboreaza proiecte de acte normative cu privire la achizitiile publice;
    26. coordoneaza cadrul general referitor la efectuarea achizitiilor publice si asigura transpunerea acquisului comunitar si indrumarea metodologica unitara in acest domeniu;
    27. elaboreaza si actualizeaza metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;
    28. stabileste modul de organizare si functionare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizitie publica, precum si sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;
    29. administreaza contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, scop in care incheie conventii cu aceasta;
    30. stabileste sistemul de organizare si functionare a Trezoreriei Statului, in vederea asigurarii efectuarii operatiunilor de incasari si plati pentru sectorul public;
    31. elaboreaza si administreaza bugetul de venituri si cheltuieli al Trezoreriei Statului;
    32. colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor din domeniul monetar si valutar si informeaza semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de solutii in acoperirea deficitului sau utilizarii excedentului din contul curent al balantei de plati externe;
    33. contracteaza si garanteaza imprumuturi de stat de pe piata financiara interna si externa, in scopul si in limitele competentelor stabilite de lege;
    34. asigura punerea in circulatie prin Banca Nationala a Romaniei, pe baza de conventie, a unor instrumente financiare specifice;
    35. elaboreaza lucrarile privind contul general anual de executie a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului si, respectiv, a bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si proiectele de legi referitoare la aceste conturi de executie, pe care le prezinta spre insusire Guvernului, in vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;
    36. elaboreaza sau avizeaza proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor si normativelor de cheltuieli si acordarea unor drepturi personalului din institutiile publice;
    37. colaboreaza cu alte autoritati publice in procesul elaborarii de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;
    38. elaboreaza proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe si indirecte, urmareste perfectionarea asezarii acestora si armonizarea legislativa in acest domeniu;
    39. elaboreaza, pe baza modelului-cadru al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (O.C.D.E.), proiectul romanesc de conventie pentru evitarea dublei impuneri si urmareste actualizarea acestuia in concordanta cu recomandarile adoptate de O.C.D.E.;
    40. negociaza, pregateste parafarea, semnarea si ratificarea conventiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;
    41. elaboreaza strategii, studii comparative, prioritati si proiecte de acte normative privind politica fiscala a Romaniei in domeniul conventiilor pentru evitarea dublei impuneri;
    42. urmareste realizarea unui management eficient si coerent al sistemului fiscal romanesc, avand ca scop elaborarea si mentinerea unui sistem fiscal unitar, stabil si armonizat, in stransa concordanta cu indicatorii macroeconomici din Strategia de modernizare a administratiei publice;
    43. elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul contabilitatii financiare si de gestiune si urmareste perfectionarea acestuia in corelatie cu normele europene in domeniu;
    44. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul utilizarii creditelor bugetare de catre institutiile publice;
    45. deruleaza operatiuni de incasari si plati, ca participant direct al Sistemului national de plati;
    46. urmareste respectarea angajamentelor asumate prin acordurile incheiate cu organismele financiare internationale in domeniul datoriei publice;
    47. elaboreaza politica vamala in concordanta cu cadrul legislativ existent, precum si actele normative in realizarea acesteia;
    48. elaboreaza proiecte de acte normative privind valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si asigura valorificarea acestora in conditiile legii;
    49. asigura administrarea monopolului de stat, in conditiile legii;
    50. reglementeaza controlul financiar preventiv si exercita controlul financiar preventiv delegat, in scopul constituirii si utilizarii legale si eficiente a fondurilor publice;
    51. indruma metodologic si organizeaza activitatea de instruire si pregatire profesionala in domeniul auditului intern si al sistemelor de management financiar si control;
    52. realizeaza activitati de control operativ la institutii publice si solutioneaza contestatiile depuse de acestea;
    53. exercita calitatea de reprezentant al Romaniei la organismele internationale cu caracter financiar, in conditiile legii;
    54. negociaza, pregateste parafarea, semnarea si ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor;
    55. coordoneaza, negociaza si incheie acorduri internationale in numele statului, in domeniul relatiilor financiare si valutare, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;
    56. reprezinta statul, ca subiect de drepturi si obligatii, in fata instantelor, precum si in orice alte situatii in care acesta participa nemijlocit, in nume propriu, in raporturi juridice, daca legea nu stabileste in acest scop un alt organ;
    57. asigura relatia cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social, sindicatele, patronatele si alti exponenti ai societatii civile in problemele specifice activitatii sale;
    58. asigura un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, in spiritul respectului reciproc si in conformitate cu principiile si standardele europene, in vederea asigurarii eficientei activitatii si stabilitatii sociale, si sustine in Parlament proiectele de acte normative pe care le initiaza;
    59. solutioneaza petitiile primite de la cetateni, care se inscriu in sfera sa de competenta, in conformitate cu prevederile legale;
    60. elaboreaza, implementeaza si dezvolta sistemul informatic in domeniul finantelor publice;
    61. asigura, potrivit legii, tiparirea hartiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantarii datoriei publice, timbrelor fiscale, precum si a formularelor si imprimatelor tipizate utilizate in activitatea fiscala si financiar-contabila;
    62. elaboreaza, monitorizeaza si implementeaza sistemul de comunicare interna si externa si cadrul comunicational in scopul sustinerii activitatii sale;
    63. aplica legislatia in domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare si incetare a raporturilor de munca/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;
    64. elaboreaza si deruleaza programe de perfectionare profesionala a personalului din cadrul Ministerului Finantelor Publice prin Scoala de Finante Publice si Vama si alte organisme specializate in acest domeniu;
    65. asigura prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesionala un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, in scopul crearii unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente, in conditiile legii;
    66. initiaza masuri si participa, impreuna cu institutiile de profil, la elaborarea programelor menite sa sprijine pregatirea profesionala a functionarilor publici in domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene;
    67. editeaza materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, in vederea cunoasterii sale de catre personalul propriu si de catre contribuabili;
    68. asigura elaborarea, tiparirea si difuzarea publicatiei "Revista Finante Publice si Contabilitate", activitate finantata integral din venituri proprii;
    69. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, asupra activitatii companiilor nationale aflate sub autoritatea sa;
    70. urmareste constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartida rezultat din contravaloarea in lei a ajutoarelor economice, nerambursabile, acordate Romaniei de organisme internationale sau guvernele altor tari;
    71. asigura evidenta statistica a ajutoarelor externe nerambursabile;
    72. gestioneaza asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana potrivit prevederilor memorandumurilor de intelegere, memorandumurilor si acordurilor de finantare semnate de Guvernul Romaniei si de Comisia Europeana, precum si asistenta financiara rambursabila acordata de institutii financiare internationale;
    73. asigura fundamentarea, coordonarea si realizarea activitatilor specifice procesului de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pe domeniile din competenta si responsabilitatea sa;
    74. elaboreaza strategia si cadrul normativ general, coordoneaza si evalueaza activitatea de audit public intern la nivel national, efectueaza misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale si exercita activitati de audit public intern la nivelul aparatului propriu;
    75. efectueaza inspectii privind respectarea legalitatii, atat la nivelul aparatului propriu, cat si la nivelul celorlalte institutii publice, in domeniul sau de activitate;
    76. aplica, in calitate de principal furnizor de ajutor de stat, legislatia in domeniul ajutorului de stat;
    77. aplica dispozitiile legale in domeniul preturilor, pentru care legea abiliteaza Ministerul Finantelor Publice;
    78. urmareste evolutia preturilor in economie;
    79. aplica dispozitiile legale in domeniul concurentei neloiale si al publicitatii, pentru care legea abiliteaza Ministerul Finantelor Publice;
    80. participa la schimbul de informatii si experienta in relatiile cu organizatiile si institutiile internationale, in domeniul sau de activitate;
    81. programeaza, coordoneaza si monitorizeaza utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia si indeplineste rolul de coordonator national al asistentei in relatia cu Uniunea Europeana;
    82. asigura managementul tehnic pentru proiectele din cadrul Acordului privind programul de cooperare economica pe 5 ani, incheiat intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene;
    83. coordoneaza programarea si monitorizarea Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (ISPA);
    84. realizeaza activitatile aferente procesului de ratificare si/sau amendare a memorandumurilor de finantare (PHARE si ISPA), precum si a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistentei financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Uniunii Europene;
    85. coordoneaza elaborarea Planului national de dezvoltare, document de planificare strategica si programare financiara multianuala al Romaniei, elaborat pe baza strategiilor sectoriale si a strategiei nationale de dezvoltare regionala si care fundamenteaza fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeana in perioada de preaderare si instrumentele structurale dupa aderare;
    86. coordoneaza pregatirea si implementarea cadrului legislativ, institutional si procedural pentru gestionarea instrumentelor structurale;
    87. stabileste, impreuna cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportari periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei si, dupa caz, aprobarii Guvernului;
    88. supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistentei financiare nerambursabile;
    89. coordoneaza participarea Romaniei si indeplineste functia de punct national de contact la proiectele de infratire institutionala cu statele care beneficiaza de finantari nerambursabile ale Uniunii Europene;
    90. efectueaza verificarile pe baza de esantion prevazute de regulamentele Comisiei Europene privind fondurile ISPA si instrumentele structurale;
    91. centralizeaza si prelucreaza datele necesare estimarii nivelului tranzactiilor financiare cu Uniunea Europeana si intocmirii rapoartelor premergatoare estimarilor respective si a reflectarii lor in bugetul comunitar;
    92. deschide si administreaza conturile necesare in vederea desfasurarii tranzactiilor financiare cu Uniunea Europeana si comunica acesteia operatiunile si inregistrarile efectuate in conturile respective;
    93. centralizeaza lunar datele aferente resurselor proprii a caror constatare se efectueaza in tara noastra (taxe vamale, contributii agricole, taxa pe zahar etc.), intocmeste notele de raport in vederea determinarii nivelului in lei al contributiilor aferente resursei V.N.B. si taxei pe valoarea adaugata si emite dispozitii de plata catre Banca Nationala a Romaniei in vederea virarii la timp a obligatiilor aferente resurselor si contributiei statului roman la bugetul comunitar.
    (2) Ministerul Finantelor Publice indeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative in vigoare.
    Art. 4
    In exercitarea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale, cu alte institutii publice si cu alte organisme.
    Art. 5
    In indeplinirea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice este autorizat:
    a) sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii;
    b) sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta sa;
    c) sa aprobe inlesniri, restituiri, compensari si amanari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor varsaminte bugetare obligatorii, in conditiile legii;
    d) sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru recuperarea creantelor bugetare;
    e) sa incheie protocoale de schimb de informatii, documente si de colaborare cu ministere, institutii publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;
    f) sa refuze cererile de finantare de la bugetul de stat, de suplimentare si de virare a creditelor bugetare in cazurile in care acestea nu indeplinesc conditiile legale sau se abat de la reglementarile in vigoare;
    g) sa revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, in cazurile in care se constata ca acestea se utilizeaza in alte scopuri decat cele stabilite;
    h) sa respinga situatii financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu indeplinesc conditiile stabilite de normele legale si sa stabileasca noi termene pentru refacerea si prezentarea acestora, cu aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare;
    i) sa emita, sa anuleze, sa revoce, sa suspende, dupa caz, pentru domeniile pentru care este imputernicit, in conditiile legii, acte administrative sub forma autorizatiilor, licentelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative prin care li se permite solicitantilor organizarea si/sau desfasurarea unei anumite activitati;
    j) sa stabileasca orice alte masuri, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 6
    Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au dreptul sa solicite de la celelalte autoritati ale administratiei publice, institutii publice si agenti economici, de la institutii de credit si de la alte persoane, in conditiile legii, datele si informatiile necesare in vederea realizarii atributiilor, cu pastrarea confidentialitatii acestora.

    SECTIUNEA a 2-a
    Organizarea Ministerului Finantelor Publice

    Art. 7
    (1) Ministerul Finantelor Publice are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numarul posturilor, in conditiile legii.
    (2) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.573, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului. Numarul de posturi al aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, cu exceptia structurilor de administrare, prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) In numarul total de posturi prevazut la alin. (2) sunt cuprinse si cele 30 de posturi aferente cabinetelor secretarilor de stat.
    Art. 8
    (1) In cadrul Ministerului Finantelor Publice se organizeaza Autoritatea de Plata, al carei nucleu este format din Directia generala a Fondului National de Preaderare si o parte a activitatii Oficiului de Plati si Contractare PHARE. Structura organizatorica si numarul de posturi vor fi definitivate la finalizarea contractului de asistenta tehnica din cadrul programului PHARE.
    (2) Autoritatea de Plata devine operationala in decembrie 2005.
    (3) Numarul de posturi al Autoritatii de Plata se asigura prin redistribuire din numarul total de posturi aprobat pentru Ministerul Finantelor Publice.
    (4) Prin ordin al ministrului finantelor publice se vor nominaliza, in functie de necesitatile de pregatire profesionala sau de actiuni specifice acestui domeniu, persoanele care vor fi implicate in activitatile premergatoare functionarii Autoritatii de Plata.
    Art. 9
    (1) In structura Ministerului Finantelor Publice se organizeaza, la nivel de directie generala, Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, avand pana la sfarsitul anului 2005 un numar maxim de 94 de posturi, care se va asigura treptat prin redistribuire din numarul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Finantelor Publice. In cadrul acesteia se organizeaza, la nivel de directie, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica.
    (2) In structura Ministerului Finantelor Publice se organizeaza, la nivel de directie generala, Autoritatea de Management pentru Infrastructura, avand pana la sfarsitul anului 2005 un numar maxim de 66 de posturi, care se va asigura treptat prin redistribuire din numarul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Finantelor Publice. In cadrul acesteia se organizeaza, la nivel de directie, Directia programare, evaluare si scheme de finantare.
    Art. 10
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru Directia generala de administrare a marilor contribuabili si pentru structurile din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu atributii de administrare a veniturilor bugetare, denumite in continuare structuri de administrare.
    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice, precum si din unitatile subordonate acestuia se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevazute la alin. (1) si (2), care se semneaza de salariat si se aproba in conditiile legii.
    (4) Statul de functii pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice se aproba de ministrul finantelor publice.

    SECTIUNEA a 3-a
    Conducerea Ministerului Finantelor Publice

    Art. 11
    (1) Conducerea Ministerului Finantelor Publice se exercita de catre ministrul finantelor publice.
    (2) Ministrul finantelor publice reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate. Prin ordin al ministrului finantelor publice unele atributii pot fi delegate si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate.
    (3) Ministrul finantelor publice indeplineste, in domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevazute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Ministrul finantelor publice indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.
    (5) In exercitarea atributiilor sale ministrul finantelor publice emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    (6) Ministrul finantelor publice indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    (7) Ministrul finantelor publice este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat si de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang de secretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (8) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 12
    (1) Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala exercita si alte atributii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) In cazul in care ministrul finantelor publice, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, il deleaga pe unul dintre secretarii de stat sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 13
    (1) Secretarul general al ministerului este inalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, in conditiile legii.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Secretarul general al ministerului indeplineste si alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministru.
    (4) In realizarea atributiilor ce ii revin secretarul general al ministerului este ajutat de un secretar general adjunct care este inalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, in conditiile legii.
    Art. 14
    (1) Unitatile aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) La nivel de judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, numarul maxim de posturi prevazut la pct. I.4 din anexa nr. 2, pentru unitatile subordonate, se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in conditiile legii.
    (3) Structura organizatorica a directiilor generale ale finantelor publice judetene, a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru structurile de administrare si pentru structura organizatorica a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
    Art. 15
    (1) Directorii executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, exclusiv directorul executiv al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, se numesc in functie de catre ministrul finantelor publice, la propunerea prefectului, in conditiile legii.
    (2) Prin ordin al ministrului finantelor publice se numeste comisarul general al Garzii Financiare, in conditiile legii.
    (3) Persoanele cu functii publice de conducere de trezorier-sef din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si de sef administratie adjunct - trezorerie si contabilitate publica din cadrul administratiilor finantelor publice municipale se numesc prin ordin al ministrului finantelor publice, in conditiile legii.
    Art. 16
    Ministerul Finantelor Publice are in dotare un parc auto potrivit dispozitiilor legale in vigoare, iar pentru activitati specifice numarul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 17
    (1) Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili pot inchiria unor agenti economici sau pot da in folosinta gratuita a altor institutii de utilitate publica spatii situate in imobilele proprietate publica sau privata a statului, in care isi desfasoara activitatea si pe care le administreaza, in conditiile legii, in urmatoarele scopuri:
    a) organizarea bufetelor de incinta;
    b) instalarea de automate pentru bauturi calde si reci;
    c) instalarea de mijloace de comunicatii;
    d) afisarea reclamelor de publicitate;
    e) prestarea de servicii de copiere pentru contribuabili;
    f) comercializarea timbrelor fiscale, a tipizatelor sau a presei;
    g) pentru alte activitati care au legatura cu activitatea Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Prin ordin al ministrului finantelor publice vor fi stabilite conditiile si procedurile de inchiriere si de dare in folosinta gratuita a spatiilor situate in imobilele proprietate publica sau privata a statului. Inchirierea spatiilor situate in imobilele proprietate publica sau privata a statului se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:
    a) libera concurenta;
    b) transparenta;
    c) tratamentul egal;
    d) confidentialitatea.
    (3) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili pot organiza, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, procedurile legale pentru inchirierea sau darea in folosinta gratuita a spatiilor prevazute la alin. (1).
    Art. 18
    Chiriile stabilite si incasate ca urmare a inchirierii spatiilor prevazute la art. 17 alin. (1) se vireaza integral la bugetul de stat.
    Art. 19
    (1) Spatiile prevazute la art. 17 alin. (1) se dau in folosinta prin protocol incheiat intre institutiile abilitate care primesc spatiile in folosinta gratuita si Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz.
    (2) Utilitatile si cota-parte pentru cheltuielile de functionare aferente spatiilor date in folosinta gratuita, in conditiile art. 17 alin. (1), se suporta de catre institutiile publice beneficiare si se reglementeaza prin protocol.
    Art. 20
    Ministerul Finantelor Publice este abilitat sa detina si sa administreze prin unitatile subordonate spatii de cazare si pentru instruirea personalului propriu ce urmeaza forme de pregatire-instruire organizate de Scoala de Finante Publice si Vama.
    Art. 21
    Fondurile necesare procurarii bunurilor ce echipeaza spatiile de cazare-instruire, precum mobilier, cazarmament, obiecte de inventar specifice si altele asemenea, si pentru plata serviciilor necesare se prevad si se suporta din bugetul Ministerului Finantelor Publice sau al unitatilor subordonate.
    Art. 22
    Unitatile din subordinea ministerului, care administreaza spatii in care functioneaza centre zonale ale Scolii de Finante Publice si Vama, pot angaja, cu avizul prealabil al ministerului, in conditiile legii, servicii de tip hotelier, respectiv de curatenie-intretinere spatii, spalat-calcat lenjerie, servire masa si alte servicii necesare pentru cursanti cu agentii economici specializati. Fondurile necesare se suporta din bugetul Ministerului Finantelor Publice sau al unitatilor subordonate.
    Art. 23
    (1) Prefecturile impreuna cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii unitatilor din teritoriu subordonate Ministerului Finantelor Publice.
    (2) In localitatile in care unitatile teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice nu dispun de spatii corespunzatoare, consiliile locale vor sprijini aceste unitati prin asigurarea, in conditiile legii, de amplasamente in vederea construirii de sedii proprii.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

    SECTIUNEA 1
    Principalele obiective si atributii ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

    Art. 24
    (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are ca obiective principale urmatoarele:
    a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, conform competentelor, precum si a veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorate de platitori, persoane juridice si persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilati ai acestora si alte persoane care au obligatii fata de bugetul de stat;
    b) aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare in domeniul sau de activitate;
    c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;
    d) aplicarea in domeniul vamal a masurilor specifice rezultate din Programul de guvernare si din legislatia in domeniul vamal.
    (2) In realizarea obiectivelor prevazute la alin. (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are, in principal, urmatoarele atributii:
    1. asigura aplicarea corecta, unitara si nediscriminatorie a legislatiei fiscale;
    2. elaboreaza si/sau avizeaza proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare pentru care este competenta;
    3. participa, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, la elaborarea de proiecte de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;
    4. actioneaza prin mijloace specifice pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, in conditiile legii;
    5. exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal care au ca efect evaziunea fiscala;
    6. exercita urmarirea, supravegherea si controlul fiscal, pe intreg teritoriul national, al respectarii legislatiei in domeniul impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si al celorlalte venituri bugetare pentru a caror administrare este competenta potrivit legii;
    7. desfasoara activitati de investigare fiscala cu ocazia controlului;
    8. exercita activitatea de inspectie vamala, activitatea de control vamal ulterior si orice alta forma de control specific in legatura cu aplicarea si respectarea reglementarilor in vigoare in domeniul vamal;
    9. are reprezentanti permanenti la Misiunea Romaniei pe langa Uniunea Europeana sau in cadrul altor organisme internationale, care asigura legatura operativa pe probleme vamale;
    10. elaboreaza proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare;
    11. administreaza depunerea de catre platitori a declaratiilor de impunere la impozite, taxe, contributii sociale si alte venituri bugetare potrivit legii, precum si evidenta platilor efectuate;
    12. initiaza si desfasoara actiuni legale in cazul neconformarii contribuabililor in indeplinirea obligatiilor declarative si de plata;
    13. elaboreaza si aplica procedurile de impunere pentru persoanele juridice si persoanele fizice, conform dispozitiilor legale;
    14. elaboreaza si aplica procedurile privind evidenta contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal si a cazierului fiscal;
    15. elaboreaza si pune la dispozitie personalului sau materiale informative referitoare la aplicarea legislatiei specifice fiecarui domeniu propriu de activitate;
    16. urmareste incurajarea conformarii voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite sa le faciliteze indeplinirea obligatiilor fiscale;
    17. elaboreaza si aplica procedurile privind plata voluntara si stabilirea mijloacelor de plata, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
    18. elaboreaza proceduri privind activitatea de indrumare si informare a contribuabililor si asigura implementarea unitara a acestora la nivelul tuturor unitatilor fiscale teritoriale;
    19. asigura, prin intermediul structurilor de administrare, indrumarea prin mijloace specifice a contribuabililor in aplicarea legislatiei fiscale si a prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri;
    20. elaboreaza si editeaza materiale informative prin ghiduri, brosuri, pliante, afise si altele asemenea, in vederea cunoasterii de catre contribuabili a problematicii fiscale de interes pentru acestia;
    21. elaboreaza, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, continutul si modelele formularelor si imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor, precum si instructiunile de completare a acestora;
    22. asigura, potrivit legii, tiparirea formularelor si imprimatelor tipizate utilizate in domeniul sau de activitate;
    23. elaboreaza si aplica proceduri privind alte modalitati de stingere a obligatiilor bugetare pentru care este competenta;
    24. elaboreaza si aplica proceduri interne privind executarea silita;
    25. elaboreaza si aplica metodologii de gestiune a arieratelor bugetare;
    26. coordoneaza, indruma si verifica modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislatiei fiscale si a legislatiei contributiilor sociale de catre structurile de administrare;
    27. participa la estimarea veniturilor bugetare pe care le administreaza si face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale si a legislatiei in vigoare privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare;
    28. furnizeaza Ministerului Finantelor Publice informatii necesare fundamentarii estimarii veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;
    29. analizeaza periodic modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competenta, stabilind masurile necesare pentru incadrarea acestora in nivelurile stabilite potrivit legii;
    30. furnizeaza structurilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare fundamentarii calculului contributiei Romaniei la bugetul Comunitatii Europene;
    31. solutioneaza contestatiile impotriva actelor administrative fiscale, in conditiile legii;
    32. propune si elaboreaza strategii de dezvoltare, precum si solutii de reforma in domeniul administrarii veniturilor bugetare pentru care este competenta potrivit legii;
    33. urmareste realizarea unui management eficient si coerent al administrarii fiscale, avand ca scop mentinerea unei administrari fiscale unitare, stabile si armonizate;
    34. asigura aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;
    35. incheie si deruleaza conventii si proiecte de colaborare cu organisme si institutii internationale in domeniul sau de activitate, conform mandatului acordat;
    36. initiaza masuri pentru dezvoltarea cooperarii internationale in domeniul sau de activitate;
    37. gestioneaza si coordoneaza schimbul de informatii intern si intracomunitar privind taxa pe valoarea adaugata si accize;
    38. colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice pe linia integrarii europene;
    39. asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de cooperare internationala in domeniul sau de activitate;
    40. asigura un dialog constructiv cu partenerii sociali, in spiritul respectului reciproc si in conformitate cu principiile si standardele europene, in vederea asigurarii eficientei activitatii, stabilitatii si solidaritatii sociale;
    41. elaboreaza, monitorizeaza si implementeaza sistemul de comunicare interna si externa si cadrul comunicational in scopul sustinerii activitatii sale;
    42. reprezinta statul in fata instantelor, ca subiect de drepturi si obligatii privind raporturile juridice fiscale si alte activitati ale agentiei, direct sau prin unitatile subordonate ale Ministerului Finantelor Publice, in baza mandatelor transmise; renuntarea la drepturile statului in litigiile care au legatura cu raporturile juridice fiscale poate fi formulata de organele fiscale numai cu acordul Guvernului;
    43. exercita functia de audit public intern in conditiile legii;
    44. aplica legislatia in domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare si incetare a raporturilor de munca/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;
    45. elaboreaza si deruleaza programe de perfectionare profesionala a personalului din cadrul agentiei la nivel central si la nivelul structurilor de administrare prin Scoala de Finante Publice si Vama si alte organisme specializate in acest domeniu;
    46. asigura prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesionala un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, in scopul crearii unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente, in conditiile legii;
    47. exercita controlul financiar preventiv propriu in scopul constituirii si utilizarii legale si eficiente a fondurilor publice;
    48. elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului de cheltuieli al agentiei, precum si programul de investitii si achizitii publice, pe care le transmite Ministerului Finantelor Publice in vederea cuprinderii in bugetul centralizat al acestuia.
    (3) Agentia Nationala de Administrare Fiscala indeplineste orice alte atributii si are toate competentele cu privire la activitatea de administrare a veniturilor bugetare, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.
    Art. 25
    (1) In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala de Administrare Fiscala colaboreaza cu ministerele si autoritatile administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice si alte entitati.
    (2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala coordoneaza din punct de vedere metodologic structurile de administrare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
    Art. 26
    In indeplinirea atributiilor sale Agentia Nationala de Administrare Fiscala este autorizata:
    1. sa exercite nemijlocit si neingradit inspectia fiscala, controlul financiar si vamal, conform dispozitiilor legale in vigoare;
    2. sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii pentru luarea masurilor de respectare a legii;
    3. sa aplice sanctiunile prevazute de lege in competenta sa;
    4. sa aprobe inlesniri, in conditiile legii, restituiri si compensari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri bugetare pentru care este competenta;
    5. sa urmareasca si sa ia masuri in aplicarea legislatiei in materie de ajutor de stat, in domeniul sau de activitate, conform competentelor;
    6. sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru a caror realizare este competenta potrivit legii;
    7. sa incheie protocoale de schimb de informatii si colaborare cu ministerele, institutiile publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;
    8. sa solutioneze plangerile prealabile si petitiile si sa puna la dispozitie solicitantilor informatiile publice, in conditiile legii;
    9. sa stabileasca orice alte masuri in conditiile prevazute de lege.

    SECTIUNEA a 2-a
    Organizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

    Art. 27
    (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 4. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numarul posturilor, in conditiile legii.
    (2) Numarul de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este de 447, exclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetului demnitarului. Numarul de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la structurile de administrare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de la Directia generala de administrare a marilor contribuabili, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    Art. 28
    (1) In cadrul Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza Autoritatea Nationala a Vamilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, cu buget propriu.
    (2) Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (3) Numarul maxim de posturi pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si pentru unitatile subordonate acesteia este de 4.589, inclusiv postul de demnitar.
    Art. 29
    (1) In cadrul Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza Garda Financiara, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, cu buget propriu.
    (2) Organizarea si functionarea Garzii Financiare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (3) Numarul maxim de posturi pentru Garda Financiara este de 1.005, din care 120 de posturi pentru Comisariatul general.
    (4) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se numesc comisarii generali adjuncti ai Garzii Financiare.
    (5) Structura organizatorica a Garzii Financiare, numarul de posturi, normele generale si speciale de dotare, insemnele distinctive si modelele de uniforma se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (6) Regulamentul de organizare si functionare a Garzii Financiare stabileste competentele si atributiile personalului care ocupa functii publice de conducere si de executie, precum si ale personalului contractual si se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    Art. 30
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 4, prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile structurilor de administrare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, al structurilor de administrare si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevazute la alin. (1) si (2), care se semneaza de salariat si se aproba in conditiile legii.
    (4) Directorii generali, directorii generali adjuncti, directorii si directorii adjuncti, sefii de servicii si sefii de birouri, personalul de executie din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se numesc in functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (5) Directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, care coordoneaza structurile de administrare, sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti, cu exceptia celor prevazuti la art. 15 alin. (3), ai administratiilor finantelor publice ale municipiilor, precum si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se numesc in functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (6) Directorul executiv si directorii executivi adjuncti ai Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se numesc in functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (7) In cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti un director executiv adjunct are si calitatea de administrator-sef care coordoneaza structurile de administrare, calitate stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    Art. 31
    Ministerul Finantelor Publice, in nume propriu, inscrie prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si structurile sale de administrare, in calitate de agenti imputerniciti, creantele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliara si imobiliara, in conditiile legii.
    Art. 32
    (1) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate redistribui intre structurile de administrare posturile repartizate prin ordin al ministrului finantelor publice, prevazute la art. 14 alin. (2).
    (2) Structura organizatorica a structurilor de administrare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform art. 14 alin. (3).
    (3) Statul de functii pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se aproba de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu avizul ministrului finantelor publice.
    (4) Statele de functii pentru structurile de administrare fiscala din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si pentru Directia generala de administrare a marilor contribuabili se aproba de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    SECTIUNEA a 3-a
    Conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

    Art. 33
    (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala raspunde in fata ministrului finantelor publice pentru intreaga sa activitate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite ordine, in conditiile legii.
    (4) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are calitatea de ordonator secundar de credite, exclusiv pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si Garda Financiara, si exercita atributiile legale in aceasta calitate pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala - aparatul propriu, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti -, precum si pentru Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
    (5) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este ajutat in activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (6) Raspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (7) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala reprezinta Agentia Nationala de Administrare Fiscala in relatia cu tertii. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala unele atributii pot fi delegate vicepresedintilor si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate.
    (8) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.
    (9) In cazul in care presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din motive intemeiate, nu isi poate exercita atributiile prevazute la actele normative in vigoare, il deleaga prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepresedinti sa exercite aceste atributii, cu informarea ministrului finantelor publice.
    Art. 34
    Agentia Nationala de Administrare Fiscala are in dotare un parc auto, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, iar pentru activitati specifice numarul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 35
    Agentia Nationala de Administrare Fiscala are o sigla ale carei caracteristici se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 36
    (1) Personalul din cadrul Ministerului Finantelor Publice si, respectiv, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care are calitatea de functionar public, beneficiaza de toate drepturile si are obligatiile prevazute in Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (2) Salarizarea personalului Ministerului Finantelor Publice se face potrivit reglementarilor in vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.
    (3) Salarizarea personalului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 37
    Actele normative emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, continua sa isi produca efectele in masura in care nu contravin prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 38
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 39
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 159/2002 privind unele masuri pentru inchirierea unor spatii de catre Ministerul Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 5 martie 2002, cu completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.


                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                      a Ministerului Finantelor Publice

    Numarul maxim de posturi = 1.573
    (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului)

                         _______________________
                        |                       |
                        |       MINISTRU        |
                        |_______________________|
                                    |
  ___________________    ___________|___________
 | CORPUL DE CONTROL |__| COLEGIUL MINISTERULUI |
 |___________________|  |_______________________|
                                    |            ____________________________
                                    |        ___| DIRECTIA GENERALA JURIDICA |
                                    |       |   |____________________________|
                                    |       |    ____________________________
                                    |       |   | UNITATEA CENTRALA DE       |
                                    |       |___| ARMONIZARE PENTRU AUDITUL  |
                                    |_______|   | PUBLIC INTERN*1)           |
                                    |       |   |____________________________|
                                    |       |    ____________________________
                                    |       |   | DIRECTIA DE AUDIT PUBLIC   |
                                    |       |___| INTERN                     |
                                    |       |   |____________________________|
                                    |       |    ____________________________
  _______________________________   |       |   | DIRECTIA DE EVALUARE A     |
 | PURTATOR DE CUVANT SI RELATII |  |       |   | VENITURILOR BUGETULUI      |
 | CU MASS-MEDIA*2)              |__|       |___| GENERAL CONSOLIDAT         |
 |_______________________________|  |       |   |____________________________|
                                    |       |    ____________________________
                                    |       |   | DIRECTIA GENERALA A        |
                                    |       |___| TEHNOLOGIEI INFORMATIEI    |
                                    |       |   |____________________________|
                                    |       |    ____________________________
                                    |       |___| DIRECTIA DE AUTORIZARI     |
           .........................|           |____________________________|
           :                        |    
      _____:________________________|_______________________________...........
     |     :     |         |        |         |        |            |         :
 ____|___  :  ___|____   __|_____   |   ______|_   ____|___   ______|_____    :
|SECRETAR| : |SECRETAR| |SECRETAR|  |  |SECRETAR| |SECRETAR| | PRESEDINTE |   :
|DE STAT | : |DE STAT | |DE STAT |  |  |DE STAT | |DE STAT | |            |   :
|________| : |________| |________|  |  |________| |________| |____________|   :
     |     :     |         |   _____|____     |        |            |         :
     |_____:_____|_________|__| SECRETAR |____|________|            |         :
     |     :     |         |  | GENERAL  |..  |        |            |         :
     |     :     |         |  |__________| :  |        |        ____|____     :
     |     :     |         |   _____|____  :  |        |       | MODUL 8 |    :
     |     :     |         |  | SECRETAR | :  |        |       |_________|    :
     |     :     |         |  | GENERAL  | :  |        |            |         :
     |     :     |         |  | ADJUNCT  | :  |        |            |         :
     |     :     |         |  |__________| :  |        |            |         :
     |     :     |         |      |        :  |        |            |         :
     | ....:.....|.........|......|........:..|........|............|.........:
     | :   :     | :     : |      | :         | :      | :        : |         :
    _|_:_  :     | :     : |      | :         | :      | :        : |         :
 __|__ __|_:    _|_:_   _:_|_    _|_:_      __|_:    __|_:        : |         :
|MODUL|MODUL|  |MODUL| |MODUL|  |MODUL|    |MODUL|  |MODUL|       : |         :
|  1  |   2 |  |  3  | |  4  |  |  5  |    |  6  |  |  7  |       : |         :
|_____|_____|  |_____| |_____|  |_____|    |_____|  |_____|       : |         :
                                                        ..........: |         :
                                                        : __________|         :
                                            ____________:|_____   ____________:
                                           | AGENTIA NATIONALA | | AUTORITATEA |
                                           | DE ADMINISTRARE   | | DE PLATA    |
                                           | FISCALA           | |             |
                                           |___________________| |_____________|


    MODUL 1, MODUL 2

                         ______________________________________________________
                       _| DIRECTIA GENERALA DE SINTEZA A POLITICILOR BUGETARE  |
                      | |______________________________________________________|
  __________________  |  ____________________     _____________________________
 | SECRETAR DE STAT |_| | DIRECTIA GENERALA  |   | DIRECTIA DE PROGR. BUGETARA |
 |__________________| | | DE PROGRAMARE      |  _| SI POLITICI PUBLICE IN      |
                      |_| BUGETARA SI        |_| | DOMENIILE ECONOMIC, PROT.   |
                      | | COORDONAREA        | | | MEDIULUI SI LUCRARI PUBLICE |
                      | | POLITICILOR        | | |_____________________________|
                      | | PUBLICE SECTORIALE | |  _____________________________
                      | |____________________| | | DIRECTIA DE PROGR. BUGETARA |
                      |                        | | SI POLITICI PUBLICE IN      |
                      |                        |_| DOMENIILE EDUCATIE,         |
                      |                        | | SANATATE, CULTURA, SECURIT. |
                      |                        | | SI PROT. SOCIALA            |
                      |                        | |_____________________________|
                      |                        |  _____________________________
                      |                        | | DIRECTIA DE PROGR. BUGETARA |
                      |                        | | SI POLITICI PUBLICE IN      |
                      |                        |_| DOMENIILE APARARII SI       |
                      | MODUL 1                  | SECURIT. NATIONALE, JUSTITIE|
                      |                          | SI ADMINISTRATIE            |
                      |                          |_____________________________|
                      |  ______________________________________________________
                      |_| UNITATEA DE COORDONARE A RELATIILOR BUGETARE CU      |
                      | | UNIUNEA EUROPEANA*4)                                 |
                      | |______________________________________________________|
                      |  ______________________________________________________
                      |_| DIRECTIA DE REGLEMENTARE SI MONITORIZARE A           |
                      | | ACHIZITIILOR PUBLICE                                 |
                      | |______________________________________________________|
                      |  ______________________________________________________
                      |_| DIRECTIA GENERALA A CONTABILITATII PUBLICE SI A      |
                      | | SISTEMULUI DE DECONTARI IN SECTORUL PUBLIC           |
                      | |______________________________________________________|
                      |
                      |  MODUL 2
                      |  ______________________________________________________
                      |_| UNITATEA CENTRALA DE ARMONIZARE A SISTEMELOR DE      |
                        | MANAGEMENT FINANCIAR SI CONTROL*3)                   |
                        |______________________________________________________|


    MODUL 3

                                __________________
                               | SECRETAR DE STAT |
                               |__________________|
           _____________________________|__________________
     _____|________    _________|_________    _____________|____________
    | UNITATEA DE  |  | DIRECTIA GENERALA |  | DIRECTIA GENERALA        |
    | MANAGEMENT A |  | A FINANTELOR      |  | PENTRU ACORDURI,         |
    | TREZORERIEI  |  | PUBLICE EXTERNE   |  | COOPERARE INTERNATIONALA |
    | STATULUI*1)  |  |                   |  | SI DECONTARI EXTERNE     |
    |              |  |                   |  |                          |
    |______________|  |___________________|  |__________________________|


    MODUL 4

                              __________________
                             | SECRETAR DE STAT |
                             |__________________|
            _________________________|____________________________
 _________|_______   _____|_____   _________|_________   _________|___________
|DIRECTIA GENERALA| |OFICIUL DE | |DIRECTIA GENERALA  | |DIRECTIA GENERALA    |
|A FONDULUI       | |PLATI SI   | |DE ARMONIZARE      | |AJUTOR DE STAT,      |
|NATIONAL DE      | |CONTRACTARE| |LEGISLATIVA SI     | |PRACTICI NELOIALE SI |
|PREADERARE       | |PHARE*4)   | |INTEGRARE EUROPEANA| |PRETURI REGLEMENTATE |
|_________________| |___________| |___________________| |_____________________|


    MODUL 5

                          __________________
                         | SECRETAR GENERAL |
                         |      ADJUNCT     |
                         |__________________|
             ______________________|_____________________
    ________|__________   _________|_________   _________|_________
   | DIRECTIA GENERALA | | DIRECTIA DE BUGET | | DIRECTIA GENERALA |
   | A POLITICILOR SI  | | SI CONTABILITATE  | | A SERVICIILOR     |
   | RESURSELOR        | | INTERNA           | | ADMINISTRATIVE,   |
   | UMANE*6)          | |                   | | PATRIMONIU SI     |
   |                   | |                   | | ARHIVARE          |
   |___________________| |___________________| |___________________|


    MODUL 6

                          _______________________      ________________________
                         | AUTORITATEA DE        |   _| DIRECTIA DE ANALIZA    |
                         | MANAGEMENT PENTRU     |  | | SI PROGRAME            |
                        _| CADRUL DE             |__| |________________________|
                       | | SPRIJIN COMUNITAR*1)  |  |  ________________________
                       | |_______________________|  | | COMPARTIMENT           |
                       |                            |_| MONITORIZARE           |
                       |                            | |________________________|
                       |                            |  ________________________
                       |                            | | DIRECTIA ASISTENTA     |
                       |                            |_| TEHNICA*7)             |
                       |                            | |________________________|
                       |                            |  ________________________
                       |                            | | COMPARTIMENT COORDONARE|
                       |                            |_| DE SISTEM SI EVALUARE  |
  __________________   |                              |________________________|
 | SECRETAR DE STAT |__|  _______________________      ________________________
 |__________________|  | | AUTORITATEA DE        |   _| DIRECTIA PROGRAMARE,   |
                       |_| MANAGEMENT PENTRU     |__| | EVALUARE SI SCHEME DE  |
                         | INFRASTRUCTURA*5)*8)  |  | | FINANTARE              |
                         |_______________________|  | |________________________|
                                                    |  ________________________
                                                    | | COMPARTIMENT MANAGEMENT|
                                                    |_| FINANCIAR SI CONTROL   |
                                                    | |________________________|
                                                    |  ________________________
                                                    | | COMPARTIMENT           |
                                                    | | COORDONARE,            |
                                                    |_| MONITORIZARE SI        |
                                                    | | RAPORTARE              |
                                                    | |________________________|
                                                    |  ________________________
                                                    | | UNITATEA CENTRALA PT.  |
                                                    | | COORDONAREA ACTIVITATII|
                                                    |_| DE TIP PARTENERIAT     |
                                                      | PUBLIC-PRIVAT          |
                                                      |________________________|


    MODUL 7

                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
        _______________________________|_______________________________
 ______|_____   ______|_____   ______|_______   ______|_______   ______|_______
| DIRECTIA   | | DIRECTIA   | | DIRECTIA DE  | | DIRECTIA     | | DIRECTIA     |
| GENERALA   | | GENERALA   | | REGLEMENTARI | | PENTRU       | | GENERALA DE  |
| LEGISLATIE | | LEGISLATIE | | CONTABILE    | | RELATIA CU   | | REGLEMENTARE |
| IMPOZITE   | | IMPOZITE   | |              | | PARLAMENT, | | IN DOMENIUL  |
| DIRECTE    | | INDIRECTE  | |              | | SINDICATELE  | | ACTIVELOR    |
|            | |            | |              | | SI PATRONATUL| | STATULUI     |
|____________| |____________| |______________| |______________| |______________|


    MODUL 8

                                ____________
                               | PRESEDINTE |
                               |____________|
                  ___________________|___________________
         ________|_______    ________|_______    ________|_______
        | Vicepresedinte |  | Vicepresedinte |  | Vicepresedinte |
        |________________|  |________________|  |________________|
                 |_________________________________________|

------------
    *1) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie generala.
    *2) Include si Serviciul de comunicare si relatii publice.
    *3) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie generala, cuprinzand Corpul controlorilor delegati, asa cum a fost reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata.
    *4) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie.
    *5) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie generala coordonatoare a Programului ISPA.
    *6) Include si Scoala de Finante Publice si Vama, care functioneaza la nivel de directie.
    *7) Indeplineste functia de Autoritate de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica.
    *8) Indeplineste functia de Autoritate de Management pentru Fondul de Coeziune, conform Hotararii Guvernului nr. 497/2004.

    ANEXA 2

                                 UNITATILE
aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

                                                                      Numarul
                                                                      de posturi
    I. Institutii publice si unitati subordonate, finantate de la
       bugetul de stat
    1. Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inclusiv
       presedintele, vicepresedintii si posturile aferente
       cabinetului demnitarului                                            456
    2. Autoritatea Nationala a Vamilor, inclusiv postul de demnitar*)    4.589
    3. Garda Financiara - total, din care*):                            1.005
    3.1. Comisariatul general                                              120
    3.2. Comisariatele regionale                                           885
    4. Directiile generale ale finantelor publice judetene in
       subordinea carora functioneaza administratiile finantelor
       publice municipale, administratiile finantelor publice
       orasenesti si administratiile finantelor publice comunale;
       Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului
       Bucuresti, in subordinea careia functioneaza administratiile
       finantelor publice ale sectoarelor municipiului
       Bucuresti*); Directia generala de administrare a marilor
       contribuabili*)                                               25.633

   II. Activitati care functioneaza pe langa Ministerul Finantelor
       Publice
    1. Tiparirea si difuzarea publicatiei "Revista Finante Publice
       si Contabilitate"*)

  III. Companii nationale la care Ministerul Finantelor Publice
       exercita calitatea de reprezentant al statului ca actionar
    1. Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
    2. Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A.

------------
    *) Autoritatea Nationala a Vamilor functioneaza in subordinea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform Ordonantei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor masuri de preluare a Garzii Financiare si a Autoritatii Nationale a Vamilor in subordinea Ministerului Finantelor Publice.
    *) Garda Financiara functioneaza in subordinea Ministerului Finantelor Publice, conform Ordonantei Guvernului nr. 8/2005.
    *) Include si structurile de administrare din cadrul acestora.
    *) Directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili au personalitate juridica.
    *) Conform Hotararii Guvernului nr. 1.515/2002 privind infiintarea pe langa Ministerul Finantelor Publice a unei activitati finantate integral din venituri proprii.

    ANEXA 3

               MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI
                            pentru activitati specifice

________________________________________________________________________________
Nr.        Unitatea        Tipul           Numarul maxim            Consumul
crt.                       mijlocului      aprobat                  maxim de
                           de transport    (bucati)                 carburant
                                                                    pentru un
                                                                    autovehicul
                                                                    (litri/luna)
________________________________________________________________________________
  0           1                 2               3                        4
________________________________________________________________________________
  1. Aparatul propriu*):
     a) pentru programe    - autoturism           2                      450
     PHARE*1)              - autoturism           1                      450
                             de teren
     b) pentru transport   - autovehicule         7                      500
     marfa si persoane     - microbuz             1                      500
     (delegatii)
  2. Directiile generale   - autoturism    - cate 5 pentru fiecare       300
     ale finantelor                        D.G.F.P.*)
     publice judetene;     - autoturism    - 3 pentru D.G.A.M.C.*)      300
     Directia Generala     - autoturism    - cate unul pentru            450
     a Finantelor Publice                  fiecare D.G.F.P.
     a Municipiului                        judeteana si doua
     Bucuresti;                            pentru D.G.F.P. a
     Directia generala de                  Municipiului Bucuresti
     administrare a        - autovehicul   - cate unul pentru            600
     marilor contribuabili pentru          fiecare D.G.F.P.
                           transport       judeteana si doua pentru
                           de valori       D.G.F.P. a Municipiului
                           la trezorerie   Bucuresti
                           - autovehicul   - cate doua pentru            400
                           pentru          fiecare D.G.F.P. Arad,
                           transport       Bihor, Constanta, Timis,
                           de marfa        respectiv a Municipiului
                                           Bucuresti si cate unul
                                           pentru celelalte
                                           D.G.F.P.
  3. Administratiile       - autoturism    - cate unul pentru            300
     finantelor publice                    fiecare unitate
     municipale si         - autoturism    - cate unul pentru            450
     orasenesti din                        fiecare administratie
     municipiile si                        a finantelor publice de
     orasele cu peste                      sector
     50.000 de locuitori   - autovehicul   - cate unul pentru            600
     si din sectoarele     pentru          fiecare unitate care are
     municipiului          transport       in structura activitate
     Bucuresti             de valori       de trezorerie
                           la trezorerie
                           - autovehicul   - cate unul pentru            400
                           pentru          fiecare unitate
                           transport
                           de marfa
  4. Administratiile       - autoturism    - cate unul pentru            450
     finantelor publice                    fiecare unitate care are
     municipale si                         in structura activitate
     orasenesti din                        de trezorerie
     municipii si orase,   - autovehicul   - cate unul pentru            600
     altele decat cele     pentru          fiecare unitate care are
     prevazute la pct. 3   transport de    in structura activitate
                           valori la       de trezorerie
                           trezorerie
  5. Numarul de mijloace
     de transport si
     consumul de carburant
     pentru Garda
     Financiara si
     Autoritatea Nationala
     a Vamilor*)
________________________________________________________________________________
    *1) Autoturismele si consumul de carburanti se finanteaza din fondurile PHARE. Numarul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finantelor publice, in functie de dotarile rezultate din protocoalele si memorandumurile incheiate cu organismele internationale.
    *) Exclusiv numarul autoturismelor reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    *) D.G.F.P. - Directia generala a finantelor publice; D.G.A.M.C. - Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
    *) Se stabilesc prin hotararile Guvernului privind organizarea si functionarea acestor institutii.

    NOTA:
    1. Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Tulcea are in dotare o salupa pentru control si activitate curenta.
    2. Nu se considera depasiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul de autovehicule aprobat fiecarei unitati.

    ANEXA 4 *1)

    *1) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

    Numarul de posturi = 447, exclusiv presedintele,
    vicepresedintii, posturile aferente cabinetului
    demnitarului, posturile ANV si posturile GF

                                                   ____________________________
                                                  |MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE|
                                                  |____________________________|
                     ________________________                    :
                    |                        |                   :
                    |       PRESEDINTE       |...................:
                    |                        |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                    |________________________|                                 |
                               | |                                             |
          __________________   | |                                             |
         |CORPUL DE CONTROL |__| |     _________________________               |
         |AL PRESEDINTELUI*)|    |  __|DIRECTIA JURIDICA        |              |
         |__________________|    | |  |_________________________|              |
 ___________________________     | |   _________________________               |
|PURTATOR DE CUVANT, RELATII|    | |  |DIRECTIA DE ORGANIZARE   |              |
|PUBLICE SI MASS-MEDIA*)   |__  | |__|SI RESURSE UMANE         |              |
|___________________________|  | | |  |_________________________|              |
 ___________________________   | | |   _________________________               |
|SECRETARIATUL PERMANENT PE |  | | |  |DIRECTIA ECONOMICA SI    |              |
|LANGA COMITETUL            |__| | |__|ADMINISTRATIVA           |              |
|INTERMINISTERIAL           |  | |_|  |_________________________|              |
|___________________________|  |_| |   _________________________               |
 ___________________________   | | |  |DIRECTIA GENERALA PENTRU |              |
|AUDIT PUBLIC INTERN*)    |__| | |  |REFORMA PRIVIND          |              |
|___________________________|  | | |__|ADMINISTRAREA VENITURILOR|              |
 ___________________________   | |    |SI COOPERARE             |              |
|INSPECTIE PENTRU           |  | |    |INTERNATIONALA           |              |
|ACTIVITATEA INTERNA*)    |__| |    |_________________________|              |
|___________________________|    |                                             |
                                 |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
         ________________________|__________________________________         | |
 _______|______      ______|_______              |            ______|_______ | |
|VICEPRESEDINTE|    |VICEPRESEDINTE|             |           |VICEPRESEDINTE|| |
|______________|    |______________|        _____|____       |______________|| |
        |            ______|_______        |GARDA     |          ___|___     | |
 _______|______  ___|______  ______|__     |FINANCIARA|         |MODUL 1|    | |
|AUTORITATEA   ||DIRECTIA  ||DIRECTIA |    |*)     |         |_______|    | |
|NATIONALA A   ||DE CONTROL||GENERALA |    |__________|                      | |
|VAMILOR*)  ||FINANCIAR ||DE       |          |                           | |
|______________||__________||INSPECTIE|     _____|_____                      | |
   _ _ | _ _                |FISCALA  |    |COMISARIATE|                     | |
  |DIRECTII |               |_________|    |REGIONALE _| _ _ _               | |
  |REGIONALE|           _______|___        |_________|SECTII  |              | |
  |VAMALE   |       ___|____  _____|______           |JUDETENE|              | |
  |_ _ _ _ _|      |DIRECTIA||DIRECTIA DE |          |_ _ _ _ |              | |
         |         |DE      ||INVESTIGATII|                                  | |
         |         |CONTROL ||FISCALE     |  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | |
      ...|.......  |FISCAL  ||            | |                    _ _ _ _ _ _ _ |
    ..:........ :  |________||____________| |                  |
  ..:........ : :                           |             _ _ _|_ _ _ _ _ _ _
  : BIROURI : :.:                           |         _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _  |
  : VAMALE  :.:                             |     _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  | |
  :.........: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_   |Directiile generale    | | |
                        |Directia Generala de |  |ale finantelor         | | |
                        |Administrare a       |  |publice judetene si a  | |_|
                        |Marilor Contribuabili|  |municipiului Bucuresti |_|
                        | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
                                                               |
                                                          _ _ _|_ _ _ _ _ _ _
                                                      _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _  |
                                                  _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  | |
                                                 |Structurile municipale,| |_|
                                                 |orasenesti si comunale |_|
                                                 |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|


    MODUL 1

                              ______________
                             |VICEPRESEDINTE|
                             |______________|
     _______________________________|_______________________________
 ___|_____________  _________|_________  ________|________  ________|_______
|DIRECTIA GENERALA||DIRECTIA GENERALA  ||DIRECTIA GENERALA||DIRECTIA DE     |
|DE GESTIUNE A    ||DE COLECTARE A     ||DE SOLUTIONARE A ||INDRUMARE SI    |
|IMPOZITELOR SI   ||CREANTELOR BUGETARE||CONTESTATIILOR   ||ASISTENTA A     |
|CONTRIBUTIILOR   ||                   ||                 ||CONTRIBUABILILOR|
|_________________||___________________||_________________||________________|

------------
    *) functioneaza la nivel de compartiment
    *) include si Serviciul de comunicare si relatii publice
    *) functioneaza la nivel de serviciu
    *) se organizeaza si functioneaza pe baza de hotarare a Guvernului

    ANEXA 5

             MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI
        pentru Centrala Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

________________________________________________________________________________
      Unitatea            Tipul mijlocului          Numarul maxim  Consumul
                          de transport              aprobat        maxim de
                                                    (bucati)       carburant
                                                                   pentru un
                                                                   autovehicul
                                                                   (litri/luna)
________________________________________________________________________________
Aparatul propriu*):       - autoturism*)                10            500
- parc auto comun         - autovehicul pentru
                            transport de marfa si
                            persoane*)                  2            500
________________________________________________________________________________
    *) Exclusiv numarul autoturismelor reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice.
    *) Cele 10 autoturisme sunt destinate pentru activitatea de control si investigatii fiscale si vor fi conduse de inspectorii nominalizati prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    *) Pentru celelalte activitati de la nivelul Centralei Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 208/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 208 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu