Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1944 din 10 noiembrie 2004

pentru aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005 - 2007

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1199 din 15 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Strategia nationala anticoruptie pe perioada 2005 - 2007, prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Planul de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005 - 2007 se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Cristian Diaconescu

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                    STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE
                                  II
                              2005 - 2007

    1. INTRODUCERE

    Unei coruptii sistemice trebuie sa i se opuna un sistem anticoruptie eficient. Pentru a produce rezultate, sistemul anticoruptiei trebuie sa functioneze continuu, coordonat, coerent si simultan la toate nivelurile.

    1.1. PREMISE: ANALIZA
    Strategia Nationala Anticoruptie 2005 - 2007 (denumita in continuare SNA II) pleaca de la premisa angajamentului politic neconditionat, pornind la cel mai inalt nivel.
    Toate entitatile guvernamentale si societatea civila, in perioada martie - octombrie 2004 au desfasurat activitati complexe de monitorizare si evaluare a impactului Strategiei Nationale Anticoruptie 2001 - 2004 (SNA I). Aceste evaluari au fost desfasurate de institutii publice (Ministerul Justitiei, Parchetul National Anticoruptie, Agentia de Strategii Guvernamentale, unitati din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor si a Agentiei Nationale de Control), organizatii internationale (Banca Mondiala, Consiliul Europei, OECD s.a.), societatea civila (Transparency International, Institutul de Politici Publice, Societatea Academica Romana, Centrul de Resurse Juridice s.a.) si comunitatea de afaceri (Centrul International de Studii Antreprenoriale, Agentia pentru Dezvoltarea Economica a Romaniei si Alianta Strategica a Asociatiilor de Afaceri).
    Evaluarile au fost extinse la toate palierele de actiune ale SNA I.

    1.2. MISIUNE
    Reducerea si prevenirea fenomenului coruptiei prin aplicarea riguroasa a cadrului normativ si institutional si cresterea impactului masurilor anticoruptie

    1.3. SCOP
    Consolidarea si eficientizarea cadrului legislativ si institutional creat prin SNA I, in vederea integrarii in Uniunea Europeana.

    1.4. PRINCIPII DIRECTOARE
    In toate etapele si demersurile efectuate pentru prevenirea si combaterea coruptiei, vor fi respectate urmatoarele principii:
    Principiul prevenirii savarsirii actelor de coruptie, care consacra caracterul prioritar si imperativ al necesitatii identificarii anticipate si inlaturarii in timp util, a premiselor de aparitie a coruptiei;
    Principiul complementaritatii, continuitatii si coerentei in cooperare, care impune institutiilor angajate in prevenirea si combaterea coruptiei ca, in conditiile pastrarii propriilor lor identitati functionale, in conformitate cu prevederile cadrului legal, sa coopereze de o maniera care sa asigure simultan un statut egal si relatii echilibrate pe toate coordonatele activitatii, o conceptie coerenta, integrata asupra problematicii si masurilor angajate ori necesar a fi derulate, o coordonare adecvata a eforturilor depuse si demersurilor intreprinse.
    Principiul transparentei si dialogului social, care impune institutiilor din componenta Consiliul National de Prevenire a Criminalitatii dezvoltarea unui dialog deschis cu societatea civila si transparenta procesului decizional si legislativ.
    Principiul parteneriatelor public-private, care recomanda o buna guvernare prin cooptarea societatii civile in activitatile concrete de implementare a masurilor de prevenire a coruptiei si consultarea membrilor societatii civile in cadrul procesului decizional.
    Principiul responsabilitatii, care impune obligatia de a aplica sarcinile, de a raspunde, de a accepta si suporta consecintele neindeplinirii acestor obligatii.
    Principiul bunei guvernari, constand in asigurarea suprematiei interesului public in aplicarea oricarui program politic.

    1.5. DEFINITIA CORUPTIEI
    STRICTO SENSU
    In sfera notiunii de coruptie, inteleasa in sens strict juridic, sunt incluse sapte categorii de crime si delicte: luarea de mita (denumita si coruptie pasiva), darea de mita (considerata drept coruptie activa), traficul de influenta, remuneratia injusta si primirea de foloase necuvenite, la care se adauga: <<fapte de coruptie in legatura cu adoptia>> (art. 231 din Codul penal) si <<coruperea alegatorilor>> (art. 303 din Codul penal).
    Legea nr. 78/2000 vine sa atenueze intrucatva caracterul reductionist, determinat de criteriul normativului penal, referitor la definirea si sanctionarea actelor de coruptie, prin largirea si definirea tipurilor de persoane care, prin natura functiei pe care o detin, intra in categoria persoanelor coruptibile si, de asemenea, printr-o enumerare mult mai larga a modalitatilor infractionale asimilate coruptiei.
    Elementul comun ce le caracterizeaza il constituie utilizarea functiei publice ca sursa de venituri, de obtinere a unor avantaje materiale, sau de influenta personala, pentru sine sau pentru altul.

    LATO SENSU
    Esenta fenomenului coruptiei consta in abuzul de putere savarsit in scopul obtinerii unui profit personal, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, in sectorul public sau in sectorul privat.*1)
------------
    *1) Programul global impotriva coruptiei derulat de ONU

    2. DIRECTIILE PRIORITARE DE ACTIUNE SI OBIECTIVELE

    2.1. DIRECTIA PRIORITARA I

    PREVENIRE SI TRANSPARENTA

    2.1.1. Obiectivul I.1. Continuarea procesului de identificare, monitorizare si evaluare a factorilor de risc, a conditiilor care genereaza sau favorizeaza coruptia, precum si a vulnerabilitatilor, pe domenii de activitate (restituirea proprietatii - reglementarea regimului general al proprietatii publice, justitie, administratie publica, sanatate, educatie, servicii publice, privatizare, achizitii publice s.a.)
    - rezultate urmarite:
    a. diagnoza mediului institutional si legislativ
    b. formularea de propuneri globale sau specifice, in vederea eliminarii sau diminuarii factorilor de risc si cauzelor coruptiei.
    - indicatori calitativi: factori de risc si cauze, propuneri transferate in masuri concrete sau politici publice.
    - indicatori cantitativi (statistici): media ponderata a importantei si severitatii, tendinte.
    - termen - anual (luna februarie)
    - institutie responsabila - toate institutiile publice, in domeniile specifice de activitate.

    2.1.2. Obiectivul I.2.*2) Implementarea completa a tuturor instrumentelor*3) anticoruptie ale UE, ONU, CoE si OECD
    - rezultatul urmarit: deplina concordanta a cadrului legislativ si institutional intern cu acquisul comunitar si international
    - indicatori calitativi: incheierea negocierii cu UE - Capitolul 24 Justitie si Afaceri Interne, recunoasterea conformitatii cu recomandarile celei de-a doua Runde de Evaluare a GRECO, invitarea Romaniei la Grupul de lucru anticoruptie OECD.
    - termen de raportare - anual (februarie)
    - institutii responsabile - Ministerul Integrarii Europene, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Externe, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Ministerul Public, Autoritatea Nationala de Control.
------------
    *2) Principiul general UE nr. 2 Comunicarea Comisiei Comunitatilor Europene adresata Consiliului, Parlamentului si Comitetului economico-social european intitulata "O politica globala a UE contra coruptiei" COM (2003) 317 final din 28 mai 2003
    *3) Conventiile UE PIF, CE Penal, CE Civil, ONU

    2.1.3. Obiectivul I.3.*4) Adoptarea unor norme transparente si clare privind activitatea de lobby, finantarea si auditul financiar extern al partidelor politice si al campaniilor electorale, pentru evitarea contactelor mascate dintre politicieni, pe de o parte si pentru prevenirea intereselor de afaceri ilicite, in scop electoral, pe de alta parte
    - rezultatul urmarit: reglementarea clara prin lege a lobby-ului, a mecanismelor de finantare si a auditului financiar extern, precum si a rapoartelor anuale de audit financiar international.
    - Indicatori calitativi: adoptarea normelor si crearea mecanismelor institutionale pentru punerea in aplicare a acestora, publicarea intereselor de lobby.
    - Indicatori cantitativi: rapoarte financiare, rapoartele de audit extern.
    - termen de raportare - septembrie 2005
    - institutie responsabila - Ministerul Justitiei, Ministerul Finantelor Publice, Curtea de Conturi, Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Primului ministru
------------
    *4) Principiul general UE nr. 9 Comunicarea Comisiei Comunitatilor Europene adresata Consiliului, Parlamentului si Comitetului economico social european intitulata "O politica globala a UE contra coruptiei" COM (2003) 317 final din 28 mai 2003.

    2.1.4. Obiectivul I.4. Abrogarea, modificarea si/sau completarea segmentelor legislative care creeaza conditii pentru initierea si comiterea actelor (normative) de coruptie, pe cele doua directii:
    a) in privinta coruptibilului - prin reducerea puterii discretionare
    rezultatul urmarit - eliminarea ambiguitatilor normative, simplificarea procedurilor si normelor care-i ghideaza activitatea, imbunatatirea managementului si cresterea transparentei, responsabilitatii si controlului, managementul carierei;
    b) in privinta corupatorului - prin asigurarea de catre stat a functionarii efective a principiului egalitatii sanselor
    rezultatul urmarit - eficientizarea calitatii serviciilor publice, prin asigurarea unor cai legale de accelerare a procedurilor contra cost, prin tehnologia informatiilor si imbunatatirea accesului la informatiile de interes public.
    - indicatori:
    a. indicatorul Kauffman al complexitatii legislative (Banca Mondiala);
    b. indicatorul QI1 al complexitatii legislative (Ministerul Justitiei), indicatori agregati si tematici de transparenta (vor fi creati de Agentia de Strategii Guvernamentale - nr. de proiecte publicate, in functie de modalitate - sau institutia publica responsabila de monitorizarea si aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si de Transparency International, in cadrul Sistemului National de Integritate);
    c. adoptarea unei legislatii coerente privind managementul carierei functionarilor publici (Unitatea Nationala de Reforma a Administratiei Publice si Agentia Nationala a Functionarilor Publici);
    d. indicatori tematici privind aplicarea managementului carierei:
    e. adoptarea de proceduri accelerate contra cost pentru toate actele administrative;
    f. numarul actelor administrative eliberate accelerat din numarul total, pe domenii si institutii; numarul de acte administrative, pe domenii si institutii, si numarul celor accesate on-line;
    g. extinderea practicii ghiseelor unice;
    h. extinderea practicilor e-Governance (servicii publice accesibile "on-line");
    i. indicatori statistici privind informatiile de interes public (Avocatul Poporului, Agentia de Strategii Guvernamentale, numar, tematica, solutionare);
    - termen de raportare - lunar (data de 5 a fiecarei luni);
    - institutie responsabila - Agentia de Strategii Guvernamentale, Avocatul Poporului, Unitatea Centrala de Reforma a Administratiei Publice, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Ministerul Justitiei.

    2.1.5. Obiectivul I.5. Cresterea nivelului de integritate si rezistenta la coruptie a sistemului judiciar, a organelor de cercetare penala si a celor cu atributii de verificare si control
    - rezultatul urmarit: diminuarea coruptiei din sistemul judiciar, asigurarea unei independente efective a sistemului judiciar, eliminarea factorilor de risc (activitati, persoane, circumstante si cauze), impunerea unor modele de conduita, cresterea probitatii profesionale.
    - indicatori: cresterea credibilitatii institutiilor judiciare si a increderii in justitie
    - termen - trimestrial
    - institutiile responsabile: Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Ministerul Administratiei si Internelor, Autoritatea Nationala de Control.

    2.1.6. Obiectivul I.6. Cresterea nivelului de integritate si rezistenta la coruptie a sistemelor de educatie si cercetare
    - rezultatul urmarit: diminuarea coruptiei din sistem, eliminarea factorilor de risc (activitati, persoane, circumstante si cauze), impunerea unor modele de conduita, cresterea probitatii profesionale
    - indicatori: cresterea credibilitatii institutiilor (Barometrele de opinie publica ale Gallup International, OSI, CURS, MMC, IRSOP); imbunatatirea indicelui perceptiei coruptiei in sistemul de educatie (institutii specializate in sondarea opiniei publice, selectionate prin licitatie publica).
    - termen - trimestrial
    - institutie responsabila: Ministerul Educatiei si Cercetarii

    2.1.7. Obiectivul I.7. Cresterea nivelului de integritate si rezistenta la coruptie in administratia publica
    - rezultatul urmarit: diminuarea coruptiei din administratie, eliminarea factorilor de risc (activitati, persoane, circumstante si cauze), impunerea unor modele de conduita, cresterea probitatii profesionale
    - indicatori: cresterea credibilitatii institutiilor specializate de sondare a perceptiei publice (Barometrele de opinie publica ale Gallup International, OSI, CURS, MMC, IRSOP); imbunatatirea indicatorilor de perceptie a coruptiei in sistemul administratiei publice (institutii specializate in sondarea perceptiei, selectionate prin licitatie publica)
    - termen - trimestrial
    - institutie responsabila: Ministerul Administratiei si Internelor, Agentia Nationala a Functionarilor Publici

    2.1.8. Obiectivul I.8. Cresterea nivelului de integritate si rezistenta la coruptie a sistemelor de sanatate
    - rezultatul urmarit: diminuarea coruptiei din sistem, eliminarea factorilor de risc (activitati, persoane, circumstante si cauze), impunerea unor modele de conduita, cresterea probitatii profesionale
    - indicatori: cresterea credibilitatii institutiilor (Barometrele de opinie publica ale Gallup International, OSI, CURS, MMC, IRSOP); imbunatatirea indicatorilor de perceptie a coruptiei in sistemul de educatie (institutii care vor fi selectionate prin licitatii publice)
    - termen - trimestrial
    - institutiile responsabile: Ministerul Sanatatii

    2.1.9. Obiectivul I.9. Utilizarea instrumentelor de management al calitatii, a standardelor de audit si monitorizare (precum, Common Assessment Framework of EU Heads of Public Administrations and the Strasbourg Resolution*5) pentru consolidarea integritatii, responsabilitatii si transparentei in administratia publica, (politie, vama, administratia fiscala, sanatate, invatamant, achizitii publice, s.a.)
    - rezultatele urmarite: proiecte pilot de implementare CAF, - transparenta decizionala (ASG), consolidarea accesului la informatiile de interes public (Avocatul Poporului), introducerea ISO 9000 si a Modelului de Excelenta EFQM
    - indicatori: numarul proiecte acte normative, numarul dezbaterilor publice, numarul reclamatiilor administrative, numarul de recomandari primite din partea societatii civile pentru completarea actelor normative etc.
    - termen de raportare - anual (luna februarie)
    - institutie responsabila - toate institutiile publice membre ale Consiliul National de Prevenire a Criminalitatii
------------
    *5) Normele CAF adoptate prin Rezolutia UE din 7 noiembrie 2000 Strasbourg, se refera la calitatea serviciilor publice si evaluarea performantelor administratiei in UE; piatra unghiulara a normelor CAF consta in crearea unui cadru de autoevaluare a managementului prin criteriul calitatii totale - instrument de comparare a calitatii in administratie - mijloc de comunicare

    2.1.10. Obiectivul I.10.
    A. - Dezvoltarea de parteneriate public-privat cu organizatiile neguvernamentale interne si internationale specializate, cu alti parteneri sociali, mediul academic

    B. - Dezvoltarea de parteneriate public-privat cu mediul de afaceri
    - rezultatul urmarit: transparenta decizionala, participarea directa la elaborarea cadrului legislativ, institutional, etic, implicarea participativa a comunitatii in anticoruptie, monitorizare independenta
    - indicatori: incheierea de protocoale de colaborare intre institutiile publice si societatea civila, procentul proiectelor legislative discutate in comisiile de dialog social sau in alta formula cu caracter public, monitorizari independente ale societatii civile
    - termen de raportare - anual (luna februarie)
    - institutie responsabila - toate institutiile publice membre ale Consiliului National de Prevenire a Criminalitatii

    2.2. DIRECTIA PRIORITARA II

    COMBATEREA CORUPTIEI:

    COMBATEREA PRIN MIJLOACE DE NATURA PENALA

    COMBATEREA PRIN MIJLOACE ADMINISTRATIVE, CIVILE, DISCIPLINARE

    CALITATEA ACTULUI DE JUSTITIE

    Combaterea prin mijloace de natura penala

    2.2.1. Obiectivul II.1. Descoperirea, urmarirea si sanctionarea faptelor de coruptie, la nivel inalt
    - rezultatul urmarit: dezmembrarea coruptiei sistemice:
    a) pe orizontala, prin descurajarea actelor de coruptie, la nivel inalt;
    b) pe verticala, prin desfiintarea filierelor coruptiei, de sus in jos.
    - indicatori: set de indicatori (inclusi in RISP).
    - termen de raportare - lunar (data de 5 a fiecarei luni)
    - institutie responsabila - Ministerul Public, Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii

    2.2.2. Obiectivul II.2. Elaborarea unei politici integrate de combatere a coruptiei mici si mijlocii, in vederea descoperirii, urmaririi si sanctionarii faptelor de mica coruptie
    - rezultatul urmarit:
    a) pe orizontala: coerenta, coordonare,
    b) pe verticala: dezmembrarea filierelor coruptiei pornind de jos in sus
    - indicatori: indicii de perceptie a coruptiei (Banca Mondiala, OECD etc.) pe domenii de activitate, CPI (Transparency International), set de indicatori statistici ai PICCJ
    - termen de raportare - lunar (data de 5 a fiecarei luni)
    - institutie responsabila - Ministerul Public, Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii

    2.2.3. Obiectivul II.3. Descoperirea, urmarirea si sanctionarea faptelor de coruptie, aflate in interdependenta cu crima organizata, spalarea banilor si cu infractiunile financiar-bancare si fiscale
    - rezultatul urmarit: constituirea unui sistem anticoruptie integrat, anihilarea retelelor criminale.
    - indicatori: set indicatori statistici RISP.
    - termen de raportare: lunar (data de 5 a fiecarei luni)
    - institutie responsabila: Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, Ministerul Public, Garda Financiara, Cancelaria Primului-Ministru - Punctul unic de contact OLAF

    2.2.4. Obiectivul II.4.*6) Raspunderea penala a persoanei juridice
    - rezultatul urmarit: implementarea prevederilor legale, corelarea textelor din Codul penal si Codul de procedura penala, precum si cu alte acte normative
    - indicatori: intrarea in vigoare a modificarilor preconizate
    - termen de raportare: august 2005
    - institutie responsabila: Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public
------------
    *6) Principiu CE Res (97)24 nr. 5, art. 14, 18,19 din Conventia Penala asupra coruptiei, monitorizate de GRECO

    2.2.5. Obiectivul II.5. - Armonizarea legislatiei interne cu normele dreptului international privind incriminarea imbogatirii ilicite
    - rezultat: recuperarea bunurilor dobandite ilicit
    - indicatori: intrarea in vigoare a legii
    - termen de raportare: august 2005
    - institutie responsabila: Ministrul Justitiei, MINISTERUL PUBLIC, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Integrarii Europene

    2.2.6. Obiectivul II.6 Identificarea, generalizarea, diseminarea practicii judiciare unitare si aplicarea unitara a legii
    - rezultatul urmarit: discutarea si analiza spetelor controversate sau neunitare, in cadrul dezbaterilor profesionale ale curtilor de apel prin analiza practicii de casare
    - indicatori: indicele de casare (numarul de hotarari judecatoresti casate pe tara si pe grade de jurisdictie)
    - termen de raportare: anual (februarie)
    - institutie responsabila: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII, Inalta Curte de Casatie si Justitie, MINISTERUL PUBLIC, MINISTERUL JUSTITIEI

    Combaterea prin mijloace administrative, civile, disciplinare

    2.2.7. Obiectivul II.7. Descoperirea si sanctionarea situatiilor de incompatibilitate si conflictelor de interese
    - rezultatul urmarit: prevenirea si sanctionarea situatiilor de incompatibilitate si a conflictelor de interese
    - indicatori: numarul de cereri primite, procesate si solutionate, sanctiuni aplicate, declaratiile de avere, deciziile anulate in urma incompatibilitatilor
    - termen de raportare: trimestrial
    - institutie responsabila: institutia careia, prin lege, ii revine competenta in aceasta materie

    2.2.8. Obiectivul II.8. Implementarea de mecanisme eficiente de constatare si sanctionare a abaterilor de la prevederile codurile deontologice
    - rezultatul urmarit: functionalitatea comisiilor de disciplina din cadrul institutiilor publice, elaborarea si publicarea unei jurisprudente deontologice
    - indicatori: numarul de plangeri, sesizari, procesate, solutionate, sanctionate
    - termen de raportare: trimestrial
    - institutie responsabila: toate institutiile publice

    2.2.9. Obiectivul II.9.*7) Institutia protectiei avertizorului de integritate publica (whistle-blower), trebuie sa acopere ambele sectoare: public si privat
    - rezultatul urmarit: implementarea legislatiei privind avertizorii in interes public; extinderea la domeniul privat
    - indicatori: numarul de cazuri in care avertizorul nu este protejat
    - termen de raportare: lunar (data de 5 a fiecarei luni)
    - institutie responsabila: toate institutiile publice
------------
    *7) Principiul general UE nr. 7 Comunicarea Comisiei Comunitatilor Europene adresata Consiliului, Parlamentului si Comitetului economico social european intitulata "O politica globala a UE contra coruptiei" COM(2003) 317 final din 28 mai 2003

    Calitatea actului de justitie

    2.2.10. Obiectivul II.10. Consolidarea independentei si integritatii autoritatii judiciare - procurori si judecatori
    - rezultatul urmarit: - garantarea unei reale independente a magistratilor, prin asigurarea unor conditii de munca adecvate, echilibrarea volumului de munca, pe instante si parchete, retributii corespunzatoare, protectia efectiva a magistratilor, acces facil la legislatia in vigoare;
    - asigurarea unui tratament legal si impartial tuturor partilor, in cadrul procesului judiciar;
    - indicatori: indicatorul QI privind perceptia independentei si integritatii magistratilor
    - termen de raportare: anual (februarie)
    - institutie responsabila: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII, MINISTERUL JUSTITIEI, Ministerul Public

    2.2.11. Obiectivul II.11. Asigurarea accesului neingradit la justitie
    - rezultatul urmarit: o justitie egala si impartiala fara privilegii si fara discriminari
    - indicatori: numarul petitiilor prin care justitiabilul sesizeaza refuzul judecatorilor/procurorilor de serviciu de a primi o actiune/sesizare, numarul sanctiunilor administrative aplicate ca urmare a acestor petitii, intrarea in vigoare a modificarilor legislative preconizate.
    - termen de raportare: anual (februarie)
    - institutie responsabila: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII, Ministerul Public, MINISTERUL JUSTITIEI

    2.2.12. Obiectivul II.12. Asigurarea celeritatii procesului
    Inlaturarea cauzelor care conduc la diminuarea celeritatii procesului judiciar (cadrul legislativ incoerent si instabil ce conduce la solutii contradictorii si practica neunitara asociata cu coruptia, norme de procedura lacunare, formalism excesiv care genereaza abuzul de drept, insuficienta programelor de pregatire profesionala a magistratilor, pe materii, deficiente de natura logistica, slaba informatizare, pregatirea grefierilor, invocarea repetata a exceptiilor de neconstitutionalitate, numarul mare a gradelor de jurisdictie etc.)
    - rezultatul urmarit: solutionarea in termen rezonabil a cauzelor, scaderea costurilor si a duratei procesului, sporirea increderii in justitie
    - indicatori: durata medie a procesului, detaliat pe materii
    - termen de raportare: anual (februarie)
    - institutie responsabila: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII, MINISTERUL JUSTITIEI, Ministerul Public

    2.3. DIRECTIA PRIORITARA III

    EDUCATIA SI CONSTITUIREA UNEI CULTURI INSTITUTIONALE SI CIVICE ANTICORUPTIE

    2.3.1. Obiectivul III.1. Programe de educare a publicului, predarea educatiei moral-civice anticoruptie, a unor notiuni elementare de drept, in special in scoli si licee, in parteneriat cu societatea civila; introducerea la institutiile de invatamant superior a disciplinelor de etica si deontologie profesionala
    - rezultat: cresterea nivelului de educatie
    - indicatori: modificarea programei scolare, numarul de ore de curs, numar de institutii care au introdus predarea educatiei moral-civice anticoruptie, numar de manuale de educatie anticoruptie elaborate si distribuite, numarul de sesiuni stiintifice si numarul lucrarilor sustinute in domeniul anticoruptie.
    - termen de raportare: anual (februarie)
    - institutie responsabila: Ministerul Educatiei si Cercetarii, MINISTERUL JUSTITIEI, Institutul National de Criminologie, institutii de invatamant superior

    2.3.2. Obiectivul III.2. Completarea programei de invatamant a Institutului National al Magistraturii, Scolii Nationale de Grefieri, Institutul National de Administratie, Academia Diplomatica, Academia de Politie, Institutul National pentru Pregatirea Profesionala a Avocatilor, precum si pregatirea profesionala specializata pe probleme anticoruptie
    - rezultat: cresterea nivelului de formare profesionala si imbunatatirea nivelului anticoruptiei
    - indicatori: modificarea programei universitare si a formarii profesionale de specialitate, numar de cursuri, numar de manuale/cursuri universitare elaborate, numarul de sesiuni stiintifice si numarul lucrarilor sustinute in domeniul anticoruptie.
    - termen de raportare: anual (februarie)
    - institutie responsabila: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul National de Magistratura, Institutul National de Administratie, Institutul National de Pregatire a Avocatilor, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Afacerilor Externe.

    2.3.3. Obiectivul III.3. Campanii de constientizare a publicului
    - rezultate: intelegerea fenomenului coruptiei, cresterea sprijinului acordat de cetateni in implementarea strategiei anticoruptie; sporirea increderii in institutiile statului; publicitatea instrumentelor institutionale, legislative si a eforturilor intreprinse de catre stat pentru prevenirea si combaterea fenomenului coruptiei; elaborarea si distribuirea de ghiduri anticoruptie.
    - indicatori: sondaje anuale de opinie la nivel national realizate de organizatii internationale si societatea civila; barometrele de opinie publica (bianual), numarul campaniilor de constientizare - acoperirea si marimea publicului tinta; numarul de ghiduri anticoruptie distribuite
    - termen de raportare: anual (iunie)
    - institutie responsabila: Institutul National de Criminologie, Agentia de Strategii Guvernamentale, Ministerul Public, MINISTERUL JUSTITIEI, Ministerul Administratiei si Internelor, Autoritatea Nationala de Control

    2.3.4. Obiectivul III.4. Implicarea directa a oamenilor politici, parlamentarilor, demnitarilor si inaltilor functionari publici in crearea unei culturi institutionale anticoruptie, cu mesajul central: coruptia nu reprezinta o manifestare tolerabila ci o infractiune/crima grava sanctionata penal
    - rezultat: sporirea credibilitatii in institutiile publice
    - indicatori: numarul de dezbateri publice in domeniul anticoruptiei la care participa oamenii politici, numarul de oameni politici cercetati pentru fapte de coruptie, numarul de oameni politici condamnati pentru fapte de coruptie
    - termen de raportare: anual (septembrie)
    - institutie responsabila: Cancelaria Primului Ministru, Agentia de Strategii Guvernamentale, Ministerul Public, Ministerul Justitiei, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Ministerul Administratiei si Internelor.

    2.3.5. Obiectivul III.5. Implicarea directa a liderilor (formali sau informali) si membrilor comunitatilor
    - rezultat: cresterea sprijinului si colaborarii in prevenirea coruptiei
    - indicatori: numarul de dezbateri publice in domeniul anticoruptiei organizate sau la care participa liderii comunitatilor
    - termen de raportare: anual (februarie)
    - institutie responsabila: Institutul National de Criminologie, Agentia de Strategii Guvernamentale, Ministerul Public, MINISTERUL JUSTITIEI, Ministerul Administratiei si Internelor

    2.3.6. Obiectivul III.6. Crearea unor canale de comunicare anticoruptie permanente intre cetateni si administratia publica
    - rezultat: informarea administratiei publice si obtinerea unei reactiei eficiente din partea acesteia;
    - indicatori: numar de canale deschise (telefon verde), numarul sesizarilor primite, verificate, confirmate;
    - institutie responsabila: Institutul National de Criminologie, Agentia de Strategii Guvernamentale, Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Agentia Nationala a Functionarilor Publici

    2.4. DIRECTIA DE ACTIUNE IV

    COORDONARE INTER-INSTITUTIONALA SI COOPERARE INTERNATIONALA

    2.4.1. Obiectivul IV.1. Coordonarea inter-institutionala, la nivel strategic
    - rezultatul urmarit: coordonarea eficienta a strategiilor sectoriale de prevenire a coruptiei, colaborarea inter-institutionala in vederea elaborarii si implementarii actelor normative in domeniul anticoruptiei
    - indicatori: numar de programe desfasurate in comun si evaluarea calitativa a lor, numar de intalniri intre institutiile implicate in combaterea si prevenirea coruptiei
    - termen de raportare: lunar
    - institutie responsabila: Consiliul National de Prevenire a Criminalitatii - Grupul Central, Secretariatul General al Guvernului

    2.4.2. Obiectivul IV.2. Consolidarea cooperarii inter-institutionale, la nivel operativ
    - rezultatul urmarit: coordonarea actiunilor de prevenire a coruptiei, in vederea asigurarii unei sincronizari a institutiilor judiciare si a celor cu atributii de verificare si control
    - indicatori: numarul sesizarilor primite, verificate, confirmate, numarul de cauze si persoane trimise in judecata, durata cercetarii penale
    - termen: lunar
    - institutie responsabila: Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Public, Serviciul Roman de Informatii, Autoritatea Nationala de Control, Ministerul Finantelor, Curtea de Conturi, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor

    2.4.3. Obiectivul IV.3. Realizarea unei comunicari eficiente intre sistemele informatice existente in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei
    - rezultatul urmarit: Punerea in functiune a Sistemul National Informatic Integrat; implementarea in justitie a sistemului informatic de management a dosarelor si biblioteca legislativa - ECRIS.
    - indicatori: intrarea in stare de functionare
    - termen: decembrie 2006
    - institutie responsabila: Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Serviciul Roman de Informatii, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii

    2.4.4. Obiectivul IV.4. Cooperare cu UE, EUROPOL, EUROJUST
    - rezultate urmarite:
        - armonizarea legislatiei interne (armonizarea prevederilor Codului de procedura penala cu prevederile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala)
        - pregatirea institutionala in vederea executarii mandatului de arestare european
        - acces la documentatia si centrele de informare EUROJUST
    - indicatori: intrarea in vigoare a masurilor adoptate, numarul programelor, sumele atrase
    - termen: decembrie 2005
    - institutii responsabile: MINISTERUL JUSTITIEI, MAE, MIE, MAI, CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII, Ministerul Public

    2.4.5. Obiectivul IV.5. Cooperare cu CoE, (GRECO, MONEYVAL, OCTOPUS, PACO)
    - rezultatele urmarite: indeplinirea principiilor si recomandarilor GRECO privind prevenirea si combaterea coruptiei, a recomandarilor FATF/GAFI privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si a recomandarilor formulate in domeniul asistentei si cooperari tehnice.
    - indicatori: numarul de recomandari formulate, numarul de recomandari indeplinite, numarul programelor de perfectionare si asistenta tehnica
    - termen: decembrie 2007
    - responsabili: Ministrul Administratiei si Internelor, MINISTERUL JUSTITIEI, MINISTERUL PUBLIC, Ministerul Afacerilor Externe, MIE, CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.

    2.4.6. Obiectivul IV.6. Cooperare cu ONU, PNUD
    - rezultate urmarite: indeplinirea tuturor obligatiilor decurgand din Conventia ONU impotriva Coruptiei.
    - Indicatori: numarul de recomandari formulate, numarul de recomandari indeplinite, numarul programelor de perfectionare si asistenta tehnica
    - termen: decembrie 2006
    - responsabili: Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Integrarii Europene.

    2.4.7. Obiectivul IV.7. Cooperarea cu Pactul de Stabilitate (SPAI, SPOC, SECI)
    - rezultate urmarite: cresterea eficientei si coordonarii institutiilor regionale
    - Indicatori: numarul de colaborari, numarul de actiuni reusite, numarul de recomandari formulate, numarul de recomandari indeplinite, numarul programelor de perfectionare si asistenta tehnica
    - termen: decembrie 2006
    - responsabili: Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Nationala de Control

    2.4.8. Obiectivul IV.8. Cooperarea cu OECD
    - rezultatele urmarite: admiterea participarii Romaniei la lucrarile Grupului de lucru OECD impotriva coruptiei, conditie pentru aderarea la Conventia OECD privind combaterea coruptiei functionarilor publici straini in tranzactiile comerciale internationale (1997, Paris)
    - indicator: admiterea Romaniei in Grupul OECD de lupta impotriva coruptiei
    - termen: decembrie 2006
    - responsabili: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei

    2.4.9. Obiectivul IV.9. Cooperare cu SEECP
    - rezultate urmarite: elaborarea si adoptarea Cartei Regionale Anticoruptie
    - indicatori: elaborarea Cartei
    - termen: semestrul I, 2005
    - institutie responsabila: Ministerul Afacerilor Externe, MINISTERUL JUSTITIEI, Ministerul Integrarii Europene

    2.4.10. Obiectivul IV.10. Programe de asistenta tehnica: USAID, DfID, Matra, Banca Mondiala, FMI etc.
    - rezultate urmarite: dezvoltarea de programe de asistenta tehnica
    - indicatori: numarul de programe, contravaloarea asistentei tehnice contractate
    - termen: anual, februarie
    - institutie responsabila: toate institutiile membre ale Consiliului National de Prevenire a Criminalitatii

    3. INSTRUMENTELE STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE

    3.1. EVALUAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE

    3.2. MECANISMUL DE MONITORIZARE A APLICARII SNA II

    Monitorizarea si evaluarea periodica a implementarii masurilor, a efectelor si impactului produs de acestea si rezultatele obtinute, se realizeaza pe mai multe planuri, respectiv:

    3.2.1. Monitorizare
    Se efectueaza pe plan national prin rapoarte periodice de progres intocmite de fiecare autoritate publica in domeniul specific de activitate, pe baza datelor statistice, indicatorilor cantitativi si calitativi, sistemelor proprii de testare si apreciere a capacitatii institutionale. Acestea vor fi prelucrate statistic in baza de date RISP, administrata de MINISTERUL JUSTITIEI.

    3.2.2. Evaluari independente
    a) evaluari interne efectuate de catre institutiile publice - realizarea studiului "Sistemul national de integritate"
    b) evaluari internationale sau regionale efectuate de catre: Uniunea Europeana, GRECO, MONEYVAL, OECD, ONU, Banca Mondiala, Pactul de Stabilitate, Procesul de Cooperare Sud-Est Europeana, USAID, TI -S.
    c) evaluari neguvernamentale, precum: TI-Ro, ABA CEELI, Freedom House, Financial Times, CRJ, IPP, OSF, AJER.

    3.3. ACTUALIZAREA SNA II
    Se va face anual, in luna martie, pe baza evaluarilor periodice finalizate in februarie. Masuri specifice pot fi introduse oricand, in Planul de actiune sau planurile/programele/strategiile sectoriale, cu respectarea Directiilor de actiune si a Obiectivelor subsumate acestora in Strategia Nationala Anticoruptie 2005 - 2007. Planul de actiune poate fi supus analizei Consiliului National de Prevenire a Criminalitatii care formuleaza propuneri de modificare si actualizare, in cadrul strategic general stabilit prin actuala H.G. nr. 1082/2004.

    3.4. INSTRUMENTE PENTRU ASIGURAREA COMUNICARII INTERINSTITUTIONALE
    Masurile specifice adoptate in baza strategiei vor fi comunicate tuturor institutiilor, autoritatilor si organizatiilor afectate sau interesate prin:
    a) Reteaua Romana Anticoruptie, constituita din punctele de contact stabilite la nivel central si teritorial ale institutiilor publice;
    b) Pagina INTERNET a Retelei Romane Anticoruptie, e-forum RRA;
    c) Adrese, rapoarte, note scrise;
    d) Comunicate de presa atunci cand este cazul;
    e) Telefonic.

    4. OPERATIONALIZARE

    4.1. Strategia si Planul de actiune pentru prevenirea si combaterea coruptiei va fi supus aprobarii Guvernului Romaniei.
    4.2. Pentru indeplinirea rolului de coordonator strategic Grupul central al Consiliului National de Prevenire a Criminalitatii are drept sarcini specifice:
    a) urmarirea implementarii Strategiei si a instrumentelor derivate din aceasta; Instrumente pentru asigurarea comunicarii interinstitutionale
    b) procesarea analitica a fluxului de date primite de la celelalte institutii din sistem si asigurarea informarii lor adecvate, in baza unor documente integrate;
    c) arhivarea acestor informatii si gestionarea bazei de date unificate;
    d) asigurarea unui cadru periodic de discutii, la nivel de experti, privind impactul produs, si caile de optimizare a activitatii.
    4.3. Institutiile din componenta Consiliului National de Prevenire a Criminalitatii vor intocmi strategii/programe si planurile de actiune sectoriale corespunzatoare pentru prevenirea si combaterea coruptiei cuprinzand sarcinile generale ce le revin, subsumate tuturor modalitatilor de actiune si responsabilitati.
    4.4. In vederea realizarii obiectivelor prezentei strategii, Consiliul National de Prevenire a Criminalitatii infiintat prin H.G. nr. 1082/2004, actioneaza ca mecanism de asigurare, organizare si desfasurare, intr o viziune unitara a cooperarii inter institutionale, trans sectoriale, destinate indeplinirii optime a tuturor sarcinilor ce deriva din legislatia in domeniu, programele speciale interdepartamentale si departamentale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1944/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1944 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1944/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu