Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 193 din 28 februarie 2002

privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 173 din 13 martie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Biroul Roman de Metrologie Legala, organ de specialitate al administratiei publice centrale pentru coordonarea si controlul la nivel national al activitatii de metrologie legala, este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Vitan Barzesti nr. 11, sectorul 4.
    Art. 2
    Pentru realizarea obiectului sau de activitate Biroul Roman de Metrologie Legala are urmatoarele competente:
    a) asigura transmiterea unitatilor de masura si atesta etaloanele din Sistemul national de etaloane;
    b) detine, intretine, perfectioneaza, conserva si utilizeaza etaloanele nationale, asigurand trasabilitatea acestora la etaloane internationale;
    c) emite Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului si norme de metrologie legala, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si proceduri de metrologie legala;
    d) exercita controlul metrologic al statului asupra masurarilor, mijloacelor de masurare si activitatilor care au ca obiect masurarile si mijloacele de masurare;
    e) evalueaza mijloacele de masurare si certifica conformitatea acestora cu cerintele esentiale stabilite in reglementarile tehnice;
    f) constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de legislatia in domeniul metrologiei.
    Art. 3
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Biroul Roman de Metrologie Legala are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza strategii si programe de dezvoltare privind activitatea de metrologie;
    b) supravegheaza si controleaza la nivel national aplicarea reglementarilor legale in domeniul metrologiei;
    c) elaboreaza proiecte de acte normative privind activitatea de metrologie, armonizate cu reglementarile internationale din domeniul metrologiei, pe care le transmite spre promovare sau aprobare Ministerului Industriei si Resurselor;
    d) evalueaza competenta tehnica a organismelor care solicita notificarea si propune spre aprobare ministrului industriei si resurselor lista cuprinzand organismele recunoscute care realizeaza proceduri de evaluare a conformitatii; in cazul in care acestea nu mai au competenta corespunzatoare, propune retragerea notificarii;
    e) asigura supravegherea pietei pentru mijloacele de masurare;
    f) transmite unitatile de masura la mijloace de masurare nesupuse obligatoriu controlului metrologic al statului;
    g) evalueaza si atesta laboratoarele de metrologie pentru mijloace de masurare nesupuse obligatoriu controlului metrologic al statului;
    h) reprezinta interesele Romaniei in cadrul Organizatiei Internationale de Metrologie Legala si al altor organisme internationale si regionale de metrologie si colaboreaza cu institutiile similare din alte tari sau cu organisme internationale;
    i) efectueaza lucrari de cercetare stiintifica in domeniul metrologiei;
    j) elaboreaza proiectul Listei de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala, pe care il transmite spre aprobare Ministerului Industriei si Resurselor;
    k) sprijina invatamantul si manifestarile stiintifice in domeniul metrologiei si organizeaza forme de perfectionare profesionala specifice;
    l) coordoneaza si deruleaza programe in domeniul metrologiei la nivel national, cu finantare interna si/sau internationala;
    m) asigura editarea si difuzarea reglementarilor, informatiilor si altor materiale specifice domeniului;
    n) incheie, in conditiile legii, conventii, protocoale sau alte documente de recunoastere a unor documente sau activitati de metrologie.
    (2) Biroul Roman de Metrologie Legala indeplineste orice alte atributii stabilite potrivit legii pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    (1) Biroul Roman de Metrologie Legala este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (2) Directorul general conduce intreaga activitate a Biroului Roman de Metrologie Legala si il reprezinta in raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si cu persoane juridice din tara si din strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite ordine.
    (4) Ordinele de interes general se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (5) Directorul general poate da imputerniciri de reprezentare si delegare de competenta directorilor generali adjuncti si directorilor.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a Biroului Roman de Metrologie Legala este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) In cadrul structurii organizatorice prevazute la alin. (1), prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri, centre, oficii, sectii, laboratoare, colective, consilii.
    (3) Directorii generali adjuncti sunt numiti prin ordin al directorului general, potrivit legii.
    (4) Numarul maxim de posturi este de 975.
    Art. 6
    (1) In structura Biroului Roman de Metrologie Legala functioneaza directiile regionale de metrologie legala Bacau, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Ploiesti, Timisoara, unitati fara personalitate juridica, care au in zona lor teritoriala de competenta judete conform repartizarii prevazute in anexa nr. 2.
    (2) In subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala functioneaza Institutul National de Metrologie organizat ca institut de cercetare-dezvoltare in domeniul metrologiei, unitate fara personalitate juridica.
    (3) Patrimoniul Biroului Roman de Metrologie Legala este alcatuit din bunurile proprii ale directiilor regionale de metrologie legala si ale Institutului National de Metrologie, evidentiate in contabilitate la data de 31 decembrie 2001.
    Art. 7
    Atributiile si modalitatile de finantare ale compartimentelor si unitatilor din structura Biroului Roman de Metrologie Legala se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al directorului general.
    Art. 8
    (1) Finantarea cheltuielilor aferente activitatii Biroului Roman de Metrologie Legala se asigura integral din venituri extrabugetare. Veniturile se realizeaza din sumele incasate pentru lucrarile de etalonare, verificare metrologica, incercare de mijloace de masurare, evaluare in vederea acordarii autorizatiilor metrologice, expertizare si supraveghere metrologica pe baza de tarife, precum si pentru alte lucrari efectuate in conformitate cu atributiile sale.
    (2) Veniturile incasate raman la dispozitia Biroului Roman de Metrologie Legala, iar cele ramase in sold la sfarsitul anului se reporteaza in bugetul de venituri si cheltuieli al Biroului Roman de Metrologie Legala in anul urmator.
    (3) Bugetul de venituri si cheltuieli al Biroului Roman de Metrologie Legala se elaboreaza anual de catre aceasta institutie si se aproba de Ministerul Industriei si Resurselor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (4) Salarizarea personalului Biroului Roman de Metrologie Legala se realizeaza potrivit reglementarilor in vigoare aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare.
    Art. 9
    (1) Pentru structura centrala a Biroului Roman de Metrologie Legala se utilizeaza un numar de 5 autoturisme cu un consum lunar de carburanti de 300 litri/autoturism, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice.
    (2) Pentru activitatile specifice de supraveghere a pietei si de control metrologic al statului Biroul Roman de Metrologie Legala are in dotare un parc auto care cuprinde autolaboratoare si autoturisme.
    (3) Numarul de autolaboratoare si consumul de carburanti aferent se stabilesc, in functie de necesitati, prin ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala.
    (4) Biroul Roman de Metrologie Legala utilizeaza cate un autoturism pentru fiecare dintre directiile regionale de metrologie legala, cu un consum lunar de carburanti de 250 litri/autoturism.
    Art. 10
    Etaloanele nationale ale unitatilor de masura sunt bunuri proprietate publica a statului aflate in administrarea Biroului Roman de Metrologie Legala.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 12
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 853/1999 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 25 octombrie 1999.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

    ANEXA 1

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
               a Biroului Roman de Metrologie Legala - B.R.M.L.

    Numarul maxim de posturi = 975
                           __________________
                          | DIRECTOR GENERAL |
                          |__________________|
                                   |
         __________________________|__________________________
  ______|______   _______|_______  |  _______|______   _______|_______
 | Consilieri  | |     Birou     | | |    Audit     | |    Resurse    |
 |  tehnici    | |    juridic    | | |    intern    | |     umane     |
 |_____________| |_______________| | |______________| |_______________|
         __________________________|_______________________________________
        |                             |               |          |          :
     ___|______________       ________|_________      |          |          :
    | Director general |     | Director general |     |          |          :
    |      adjunct     |     |     adjunct      |     |          |          :
    |__________________|     |__________________|     |          |          :
        |                      _______|_____          |          |          :
  ______|___                  |             |         |          |          :
 |    ______|________  _______|_____  ______|__  _____|____  ____|________  :
 |   |   Directia    ||  Directia   ||         ||          || Directia de | :
 |   | inspectii si  ||   evaluare  || Directia|| Directia || certificare | :
 |   | supravegherea || organisme si|| tehnica || economica|| "B.R.M.L. - | :
 |   |    pietei     ||  autorizari ||         ||          ||    Cert"    | :
 |   |_______________||_____________||_________||__________||_____________| :
 |   ________________________                                               :
 |__|   Directia regionala   |                                   ___________:__
 |  | de metrologie legala 1 |                                  |  Institutul  |
 |  |________________________|                                  |   National   |
 |                                                              | de Metrologie|
 |   ________________________                                   |______________|
 |__|   Directia regionala   |
 |  | de metrologie legala 2 |
 |  |________________________|
 |               :
 |               :
 |               :
 |               :
 |   ____________:___________
 |__|   Directia regionala   |
    | de metrologie legala 8 |
    |________________________|

    ANEXA 2

    Directiile regionale de metrologie legala si judetele din zona teritoriala de competenta a acestora
_____________________________________________________________________________
Nr.   Directia regionala                       Judete
crt. de metrologie legala
_____________________________________________________________________________
  1. Bacau                  Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui
  2. Constanta              Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea
  3. Ploiesti               Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Prahova,
                            Teleorman, Ialomita
  4. Craiova                Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea
  5. Timisoara              Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis
  6. Cluj-Napoca            Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj,
                            Satu Mare
  7. Brasov                 Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu
  8. Bucuresti              Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov
_____________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 193/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 193 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu