E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 193 din 28 februarie 2002

privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 173 din 13 martie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Biroul Roman de Metrologie Legala, organ de specialitate al administratiei publice centrale pentru coordonarea si controlul la nivel national al activitatii de metrologie legala, este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Vitan Barzesti nr. 11, sectorul 4.
    Art. 2
    Pentru realizarea obiectului sau de activitate Biroul Roman de Metrologie Legala are urmatoarele competente:
    a) asigura transmiterea unitatilor de masura si atesta etaloanele din Sistemul national de etaloane;
    b) detine, intretine, perfectioneaza, conserva si utilizeaza etaloanele nationale, asigurand trasabilitatea acestora la etaloane internationale;
    c) emite Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului si norme de metrologie legala, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si proceduri de metrologie legala;
    d) exercita controlul metrologic al statului asupra masurarilor, mijloacelor de masurare si activitatilor care au ca obiect masurarile si mijloacele de masurare;
    e) evalueaza mijloacele de masurare si certifica conformitatea acestora cu cerintele esentiale stabilite in reglementarile tehnice;
    f) constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de legislatia in domeniul metrologiei.
    Art. 3
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Biroul Roman de Metrologie Legala are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza strategii si programe de dezvoltare privind activitatea de metrologie;
    b) supravegheaza si controleaza la nivel national aplicarea reglementarilor legale in domeniul metrologiei;
    c) elaboreaza proiecte de acte normative privind activitatea de metrologie, armonizate cu reglementarile internationale din domeniul metrologiei, pe care le transmite spre promovare sau aprobare Ministerului Industriei si Resurselor;
    d) evalueaza competenta tehnica a organismelor care solicita notificarea si propune spre aprobare ministrului industriei si resurselor lista cuprinzand organismele recunoscute care realizeaza proceduri de evaluare a conformitatii; in cazul in care acestea nu mai au competenta corespunzatoare, propune retragerea notificarii;
    e) asigura supravegherea pietei pentru mijloacele de masurare;
    f) transmite unitatile de masura la mijloace de masurare nesupuse obligatoriu controlului metrologic al statului;
    g) evalueaza si atesta laboratoarele de metrologie pentru mijloace de masurare nesupuse obligatoriu controlului metrologic al statului;
    h) reprezinta interesele Romaniei in cadrul Organizatiei Internationale de Metrologie Legala si al altor organisme internationale si regionale de metrologie si colaboreaza cu institutiile similare din alte tari sau cu organisme internationale;
    i) efectueaza lucrari de cercetare stiintifica in domeniul metrologiei;
    j) elaboreaza proiectul Listei de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala, pe care il transmite spre aprobare Ministerului Industriei si Resurselor;
    k) sprijina invatamantul si manifestarile stiintifice in domeniul metrologiei si organizeaza forme de perfectionare profesionala specifice;
    l) coordoneaza si deruleaza programe in domeniul metrologiei la nivel national, cu finantare interna si/sau internationala;
    m) asigura editarea si difuzarea reglementarilor, informatiilor si altor materiale specifice domeniului;
    n) incheie, in conditiile legii, conventii, protocoale sau alte documente de recunoastere a unor documente sau activitati de metrologie.
    (2) Biroul Roman de Metrologie Legala indeplineste orice alte atributii stabilite potrivit legii pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    (1) Biroul Roman de Metrologie Legala este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (2) Directorul general conduce intreaga activitate a Biroului Roman de Metrologie Legala si il reprezinta in raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si cu persoane juridice din tara si din strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite ordine.
    (4) Ordinele de interes general se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (5) Directorul general poate da imputerniciri de reprezentare si delegare de competenta directorilor generali adjuncti si directorilor.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a Biroului Roman de Metrologie Legala este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) In cadrul structurii organizatorice prevazute la alin. (1), prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri, centre, oficii, sectii, laboratoare, colective, consilii.
    (3) Directorii generali adjuncti sunt numiti prin ordin al directorului general, potrivit legii.
    (4) Numarul maxim de posturi este de 975.
    Art. 6
    (1) In structura Biroului Roman de Metrologie Legala functioneaza directiile regionale de metrologie legala Bacau, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Ploiesti, Timisoara, unitati fara personalitate juridica, care au in zona lor teritoriala de competenta judete conform repartizarii prevazute in anexa nr. 2.
    (2) In subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala functioneaza Institutul National de Metrologie organizat ca institut de cercetare-dezvoltare in domeniul metrologiei, unitate fara personalitate juridica.
    (3) Patrimoniul Biroului Roman de Metrologie Legala este alcatuit din bunurile proprii ale directiilor regionale de metrologie legala si ale Institutului National de Metrologie, evidentiate in contabilitate la data de 31 decembrie 2001.
    Art. 7
    Atributiile si modalitatile de finantare ale compartimentelor si unitatilor din structura Biroului Roman de Metrologie Legala se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al directorului general.
    Art. 8
    (1) Finantarea cheltuielilor aferente activitatii Biroului Roman de Metrologie Legala se asigura integral din venituri extrabugetare. Veniturile se realizeaza din sumele incasate pentru lucrarile de etalonare, verificare metrologica, incercare de mijloace de masurare, evaluare in vederea acordarii autorizatiilor metrologice, expertizare si supraveghere metrologica pe baza de tarife, precum si pentru alte lucrari efectuate in conformitate cu atributiile sale.
    (2) Veniturile incasate raman la dispozitia Biroului Roman de Metrologie Legala, iar cele ramase in sold la sfarsitul anului se reporteaza in bugetul de venituri si cheltuieli al Biroului Roman de Metrologie Legala in anul urmator.
    (3) Bugetul de venituri si cheltuieli al Biroului Roman de Metrologie Legala se elaboreaza anual de catre aceasta institutie si se aproba de Ministerul Industriei si Resurselor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (4) Salarizarea personalului Biroului Roman de Metrologie Legala se realizeaza potrivit reglementarilor in vigoare aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare.
    Art. 9
    (1) Pentru structura centrala a Biroului Roman de Metrologie Legala se utilizeaza un numar de 5 autoturisme cu un consum lunar de carburanti de 300 litri/autoturism, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice.
    (2) Pentru activitatile specifice de supraveghere a pietei si de control metrologic al statului Biroul Roman de Metrologie Legala are in dotare un parc auto care cuprinde autolaboratoare si autoturisme.
    (3) Numarul de autolaboratoare si consumul de carburanti aferent se stabilesc, in functie de necesitati, prin ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala.
    (4) Biroul Roman de Metrologie Legala utilizeaza cate un autoturism pentru fiecare dintre directiile regionale de metrologie legala, cu un consum lunar de carburanti de 250 litri/autoturism.
    Art. 10
    Etaloanele nationale ale unitatilor de masura sunt bunuri proprietate publica a statului aflate in administrarea Biroului Roman de Metrologie Legala.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 12
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 853/1999 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 25 octombrie 1999.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

    ANEXA 1

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
               a Biroului Roman de Metrologie Legala - B.R.M.L.

    Numarul maxim de posturi = 975
                           __________________
                          | DIRECTOR GENERAL |
                          |__________________|
                                   |
         __________________________|__________________________
  ______|______   _______|_______  |  _______|______   _______|_______
 | Consilieri  | |     Birou     | | |    Audit     | |    Resurse    |
 |  tehnici    | |    juridic    | | |    intern    | |     umane     |
 |_____________| |_______________| | |______________| |_______________|
         __________________________|_______________________________________
        |                             |               |          |          :
     ___|______________       ________|_________      |          |          :
    | Director general |     | Director general |     |          |          :
    |      adjunct     |     |     adjunct      |     |          |          :
    |__________________|     |__________________|     |          |          :
        |                      _______|_____          |          |          :
  ______|___                  |             |         |          |          :
 |    ______|________  _______|_____  ______|__  _____|____  ____|________  :
 |   |   Directia    ||  Directia   ||         ||          || Directia de | :
 |   | inspectii si  ||   evaluare  || Directia|| Directia || certificare | :
 |   | supravegherea || organisme si|| tehnica || economica|| "B.R.M.L. - | :
 |   |    pietei     ||  autorizari ||         ||          ||    Cert"    | :
 |   |_______________||_____________||_________||__________||_____________| :
 |   ________________________                                               :
 |__|   Directia regionala   |                                   ___________:__
 |  | de metrologie legala 1 |                                  |  Institutul  |
 |  |________________________|                                  |   National   |
 |                                                              | de Metrologie|
 |   ________________________                                   |______________|
 |__|   Directia regionala   |
 |  | de metrologie legala 2 |
 |  |________________________|
 |               :
 |               :
 |               :
 |               :
 |   ____________:___________
 |__|   Directia regionala   |
    | de metrologie legala 8 |
    |________________________|

    ANEXA 2

    Directiile regionale de metrologie legala si judetele din zona teritoriala de competenta a acestora
_____________________________________________________________________________
Nr.   Directia regionala                       Judete
crt. de metrologie legala
_____________________________________________________________________________
  1. Bacau                  Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui
  2. Constanta              Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea
  3. Ploiesti               Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Prahova,
                            Teleorman, Ialomita
  4. Craiova                Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea
  5. Timisoara              Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis
  6. Cluj-Napoca            Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj,
                            Satu Mare
  7. Brasov                 Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu
  8. Bucuresti              Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov
_____________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 193/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 193 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu